Отчетен  доклад

 

 

 

за

 

дейността на

 

 

Казанлъшки районен съд

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Казанлък, 2010 год.

 

 

 

 

 

                  КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ.

 

Към  01.01.2010 г.Районен съд –Казанлък има  щатно разписание за следните длъжности:

10 съдии в това число Председател,2-ма съдебни изпълнители,2-ма съдии по вписванията и 34 съдебни служители.

          През отчетната година бяха извършени следните промени:

          Със заповед  № 80/20.09.2010 г. беше прекратен трудовия договор с Недка Стоянова Славовска.

          Със заповед №81/20.09.2010 г. беше прекратен трудовия договор с Елена Тодорова Иванова и със заповед №122/23.12.2010 г. беше прекратен трудовия договор с Мария Цанкова Дончева поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

          Със заповед №82/23.09.2010 г. Стефка Иванова Караджова беше преназначена от  длъжност  съдебен секретар на длъжност  административен секретар.

          На освободените две бройки съдебен секретар със заповеди № 99 и №100,двете от 10.11.10 г. бяха преназначени съдебните деловодители Димитринка Христова Иванова и Христина Костова Комитова.

          В резултат на тези промени в гражданското деловодство до края на годината останаха на работа две деловодителки.За освободените  щатни бройки беше обявен конкурс,който предстои да бъде завършен през 2011 г.

          Към 30.12.2010 г. в съда има 3 незаети щатни бройки.

          Актуализирани бяха длъжностните характеристики на съдебните служители.

          През отчетния период през м. ноември беше извършена атестация на всички съдебни служители.

 

          ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА.

 

          Въз основа на изготвените статистически данни,които сочат на трайна тенденция на увеличение на делата,считам че щата на съда следва да бъде увеличен.От 2000 г. съдиите в РС Казанлък по щат са 10. Във връзка с изготвена справка за натовареността на органите на съдебната власт в Р България към месец октомври 2010 г., с писмо №91-00-120/18.11.10 г. на Комисията по предложенията и атестирането към ВСС бяхме уведомени,че тъй като натовареността на РС Казанлък е над средната за страната,следва да бъде увеличена числеността на

съда ни с 1 щатна бройка.По така направеното предложение изпратихме писмено становище на 22.11.2010 г.,но до настоящия момент няма решение на този въпрос от ВСС.

          Считано от 26.01.2011 г. съдия Надежда Димитрова беше освободена с решение на ВСС по протокол №3/26.01.2011 г. на основание чл. 165 ал.1,т.1 от ЗСВ.                           

В тази връзка е направено предложение до ВСС за обявяване на незаетата щатна бройка и предприемане на съответните действия за избор на съдия.

За оптимизиране работата на съда и утвърждаване на екипния принцип следва да се увеличи щата и на съдебните служители с двама съдебни секретари,двама съдебни деловодители и един призовкар.

С решение по протокол №8/25.02.10 г. щатната численост на съда беше намалена с 1 щатна  бройка заместник административен ръководител –заместник председател. С последващо решение по протокол №25/01.07.10 г. отново беше намалена щатната численост с 1 щатна бройка заместник административен ръководител. С така взетите решения на ВСС, КРС остана без щатна бройка заместник административен ръководител.

Направихме мотивирано предложение до ВСС през м. септември 2010 г. за необходимостта от щатна бройка заместник административен ръководител на база средната натовареност на съдиите,обслужвания от РС Казанлък район ,включващ  5 общини и обстоятелството ,че сме съд който е по- голям от някои РС в областните центрове,където се запазиха щатовете на заместник административен ръководител.

И по този въпрос няма решение на ВСС.

Считам,че отпускането на такава щатна бройка ще допринесе за по доброто управление на съда,тъй като ще осигури възможност част от функциите на Председателя да се поемат от неговия заместник.

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА.

 

През 2010 год. в съда са постъпили 5076 бр. дела. За 2009 г. техния брой е бил 4604,а за 2008 г.- 3789.Средното месечно постъпление на 1 съдия  на база 12 месеца е 42.3 при 38.36 през 2009 г. и 31.57 през 2008 г. Налице е тенденция за увеличаване на постъплението на делата през трите поредни години.

 

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА.

 

          От общо постъпилите през отчетния период 5076 дела наказателните дела са 1512 броя.През 2009 год. техния брой е бил 1488 броя.

          От новопостъпилите дела 601 броя са НОХ при 481 броя през 2009 г. и 509 през 2008 г.,25 броя са НЧХД,56 броя по чл. 78а от НК,329 бр. ЧНД,348 бр. АНД и 153 бр. ЧНД-разпити.Девет дела са върнати от горна инстанция за продължаване.

От общия брой 601 дела от НОХ -115 дела са внесени със споразумение или внесени с обвинителен акт са 486 дела.

Образувани са 61 бързи производства по глава 24 от НПК , 2 незабавни производства по чл. 362 НПК и 159 съкратени производство по глава 27 НПК.

          От горните данни произтичат следните изводи.

Спрямо предходната година е увеличен броя на наказателните дела с 10.1 %.Увеличен е броя на НОХД с 12.49 %.Увеличен е броят на делата за престъпления против личността-31 броя срещу 27 през 2009 г.,за престъпления против собствеността -300 при 172 броя за 2009 г.,за престъпления против стопанството -49 при 22 бр. през 2009 г.

Намален е броя на делата за общоопасните  престъпления -183 срещу 224 пред 2009 г. в т.ч на престъпленията в транспорта-82 срещу 148 през 2009 г. и престъпления,свързани с отглеждане на растения и престъпления свързани с наркотични вещества-8 при 17 броя през 2009г., документни-7 бр. при 12 броя през 2009 г.,делата от административно наказателен характер-348 бр. при 432 броя през 2009 година.

          Незначителното увеличение и намаление на посочените видове дела сочи на тенденция на устойчивост на делата за тези престъпления, с изключение на тези против собствеността.

          Средномесечното постъпление на 1 съдия е 29.13 бр. дела при 31 бр. през 2009 г. и 26.50 през 2008 г.През първото полугодие на 2010 год. наказателното отделение работи в състав от 4 съдии,а през второто – в пълен състав от 5 съдии.

          Съдиите от наказателното отделение са разгледали 1779 дела,от които 236 останали от предходни години и са свършили 1591,което представлява в процент 89.43 % срещу 86.67 %  за 2009 г. и  85.04% за 2008 г.Разгледаните дела от общ характер са 691, от които свършени 582,което представлява 84.23%  / 2009-84.82% : 2008-83.38%./

          Средната продължителност на разглеждане на наказателните дела от постъпването им в съда до постановяване на съдебния акт е 50.27 дни  / 2009-57.25 : 2008-67.2 /.

          Налице е подобряване на този показател в сравнение с предходните две години.

          През отчетния период са решени по същество 1220 бр. наказателни дела.

 

          Свършените наказателни дела по видове са:

 

 

Година

НОХД

НЧХД

78а НК

ЗБППМН

Реаби-

литации

Прин.мед.

мерки

Куму-

лации

АНД

УБДХ

Мерки

Др.дела

 

2010

 

582

 

29

 

65

 

4

 

13

 

47

 

57

 

404

 

31

 

26

 

32

 

2009

 

503

 

23

 

52

 

6

 

15

 

51

 

57

 

438

 

26

 

28

 

38

 

2008

 

562

 

39

 

81

 

3

 

8

 

49

 

77

 

409

 

38

 

24

 

13

 

          От таблицата се вижда разпределението им по видове и сравнението с предходните две години.Изводът,който може да се направи е,че през 2010 год. броят на НОХД решени по същество е увеличен в сравнение  с 2009 г. и 2008 г.

          Средномесечно свършени дела от един съдия от наказателното отделение на база 12 месеца е 26.51 дела / 2009-31.95 , 2008-26.71 /.

          Този показател в сравнение с предходната година е занижен .

          От общо свършените през годината 1591 наказателни дела в тримесечен срок са съвършени 1260 дела,което представлява 79.19% /2009-81.00% , 2008-79.79% /.

          Налице е стабилност на този показател спрямо 2008 г. и заниже- ние в сравнение с 2009 г.

          От свършените 582 броя НОХД през годината,в тримесечен срок са свършени 449 дела,което представлява 77.14% ./ 2009-79.00% , 2008-69.04%/.

          Постигнатият резултат представлява незначително отстъпление от предходната година, и увеличение спрямо 2008 год.

          Като цяло е постигнат много добър показател за срочно свършване на наказателните дела през последните три години.

          От таблицата се вижда разпределението на решените по същество дела от общ характер по видове :

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО-ОБЩ ХАРАКТЕР

Дела 2010 г.

Дела

2009 г.

Дела 2008 г.

Престъпления против личността

    12

 

      24

    28

Престъпления против правата на гражданите

      1

        2

    -

Престъпления против брака

    15

 

      10

    14

Престъпления против собствеността

  165

 

    186

   236

Престъпления против стопанството

    17 

        

      21

     15

Престъпления п/в фин.дан. и осиг.система

     -

       -

      -

Престъпления против държ.и обществени организации

       1                

        4

       3

Документни престъпления

       2

 

       12

       8

Престъпления против реда и общественото спокойствие

       4             

         9

     14

Общоопасни престъпления

      65

 

     235

    203

ВСИЧКО:

    282

     503

    521

 

В края на годината са останали несвършени 188 дела / 2009-236 2008-282/, от които НОХД –109 дела / 2009-90,2008-112/. Видна е тенденция на намаляване броя на останалите несвършени дела през трите години.

         Процентното съотношение на несвършените дела – 188, през тази година спрямо постъпилите дела – 1512 дела е 12.43% / 2009-15.86% 2008–17,74 %/. Налице е тенденцията на намаление на несвършените дела в трите години спрямо постъплението.

        Върнатите за доразследване дела от общ характер през годината са 22 / 2009-22 ,2008-31; /, като 11 от тях са в разпоредително заседание и 11  дела от съдебно заседание.Няма промяна в броя на върнатите дела спрямо предходната година.Усилията трябва да се насочат към намаляване   броя на делата,върнати от съдебно заседание.

          Причини за прекратяване на съдебните производства и за връщане делата за допълнително разследване най- общо могат да се сведат до следното:

Не посочване в обстоятелствената част точното време, място и начин на извършване на деянието, несъответствие между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, несъответствие между обвинителния акт и постановлението за привличане на обвиняем, непълно посочване на елементите от състава на престъплението в диспозитива на обвинителния акт, не изпълнение от страна на РП- Казанлък на дадени от съда задължителни указания при предходното прекратяване на съдебното производство и повторно внасяне на делото със същите процесуални нарушения. Налице са случаи когато в хода на разследването не се назначават служебни защитници на обвиняемите, когато защитата е задължителна, а при противоречиви интереси на обвиняемите за всички се назначава само един служебен защитник.

Запазения брой на върнатите за доразследване дела показва тенденция на повторяемост на едни и същи пропуски и процесуални нарушения.

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС.

 

За престъпления по чл.159а-159в НК са разгледани 3 дела свършени са 2, от които 1 с присъда и 1 прекратено.Едно от делата е свършено в 3-месечен срок.

 

През годината са постъпили 8 броя дела по чл.354а от НК, които са разгледани ведно с останалите 6 дела от предходния период. Свършени са 13 дела, от тях с решение по същество 5 бр., 8 са приключили със споразумение по чл.381-384 от НПК и 1 бр. по реда на чл. 356 НПК.В тримесечен срок са свършени 11 бр.

Осъдени са 15 лица, от които на 8 е наложено условно наказание по чл.66 от НК, 5 лица са осъдени на глоба и 1 лице на пробация,  на едно лице е постановена оправдателна присъда.

 

През 2010 година за престъпления от общ характер са съдени 791 лица, а са осъдени- 775 лица, в т.ч. 60 непълнолетни.

 

  По глави от НК присъдите и осъдените лица, сравнени с предходните две години са, както следва:

 

 

 

         

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2010 година

 

 

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3г.

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

28

28

3

14

12

2

-

12

-

Прест.п/в правата на гражд.

1

  1

-

1

1

-

-

-

-

Прест.п/в брака,сем.и млад.

17

 14

-

1

1

-

2

10

 1

Прест.п/в собствеността

279

471

56

332

132

6

 4

117

12

Прест.п/в стопанството

45

42

-

 25

 22

-

 7

10

-

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

1

1

-

 -

-

-

-

1

-

Документни престъпления

 8

10

-

5

4

-

2

3

-

Прест.п/в реда и общ.спок

8

 8

-

3

3

-

1

 4

-

Общоопасни престъпления

195

200

1

114

106

-

11

75

-

 

ВСИЧКО:

 

 

582

 

775

 

60

 

495

 

281

 

8

 

27

 

232

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2009 година

 

 

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3г.

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

24

25

6

13

9

-

-

10

2

Прест.п/в правата на гражд.

2

2

-

1

1

 

-

-

-

Прест.п/в брака,сем.и млад.

10

9

-

-

-

-

1

8

-

Прест.п/в собствеността

186

263

27

166

66

5

13

72

7

Прест.п/в стопанството

21

24

-

4

2

-

11

9

-

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

4

4

-

2

2

-

1

1

-

Документни престъпления

12

9

-

5

5

-

-

4

-

Прест.п/в реда и общ.спок

9

14

1

4

2

-

-

10

-

Общоопасни престъпления

235

236

-

125

118

-

17

93

1

 

ВСИЧКО:

 

 

503

 

586

 

34

 

320

 

205

 

5

 

43

 

207

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2008 година

 

 

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

28

33

3

16

13

2

2

13

-

Прест.п/в правата на гражд.

-

-

 

-

 

-

 

-

 

Прест.п/в брака,сем.и млад.

14

12

 

5

5

-

4

3

-

Прест.п/в собствеността

236

369

73

254

121

6

19

74

16

Прест.п/в стопанството

15

24

 

4

4

 

12

8

 

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

3

2

 

1

-

 

1

-

 

Документни престъпления

8

8

 

5

4

1

1

1

 

Прест.п/в реда и общ.спок

14

17

 

6

3

 

2

9

 

Общоопасни престъпления

203

206

2

125

111

 

18

60

3

 

ВСИЧКО:

 

 

521

 

671

 

78

 

416

 

261

 

9

 

59

 

168

 

19

 

 

На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 495 лица като по отношение на 281 лица е приложено условното осъждане. През 2009 год. са осъдени 320 лица, от които на 205 лица е приложено условното осъждане. През 2008 година са осъдени 416 лица, от които  на 261 лица е приложено условното осъждане.

На лишаване от свобода над 3 години са осъдени  8 лица /  2009-5 ,2008-9/.  Да заплатят глоба са осъдени 27 лица / 2009-43 ,2008-59/. На 232 лица е наложено наказанието пробация / 2009-207 ,2008-168 /. Наложени са и 13 други наказания / 2009-10 ,2008-19 /.

 

Очевидно е, че най- често налаганото наказание е до 3 год. лишаване от свобода с отлагане на изтърпяването му по чл. 66 от НК.

 

През годината са оправдани 5 лица  / 2009-2 ,2008-4 /.

 

Причините за постановяване на оправдателни присъди: несъставомерност на деянието, за което е внесен обвинителен акт, недостатъчни доказателства, които да обосновават по несъмнен и безспорен начин обвинението.

 

През 2010 година са  влезли в сила в края на отчетния период 532 присъди. По тях са осъдени 899 лица.

 

 Всички съдии в наказателното отделение са работили с приблизително еднаква натовареност в резултат на разпределението на делата на случаен принцип.

 

За резултатите на всеки отделен съдия в наказателно отделение е приложена таблица по образец на ВСС.

Постъплението на наказателните дела бележи устойчивост през последните години.

Запазва се устойчивост на постъплението на НОХД , като БП и НП бележат спад.

Най- голям е делът на престъпленията против собствеността и общо опасните престъпления.

 

Запазва се устойчивостта на постъпленията на дела образувани по чл. 78а от НК.

 

Налице е спад в постъпленията на АНД и НП.

Свършените дела са на ниво от последните години в т.ч и на свършените в 3 месечния срок.

 

Запазва се тенденцията на намаляване броя на несвършените дела в края на отчетния период.

 

Бюро „Съдимост” през  година е издало 10778 бр.свидетелства и 6165 бр. справки за съдимост / 2009-29173 ,2008-14247/. Значително е намалена натовареността на бюрото спрямо предходната година.

 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

       

От общо постъпилите 5076 дела, гражданските дела са 3493, в т.ч. 70 дела образувани по подсъдност и 1 дело върнато за ново разглеждане / 2009-3116 ,2008 – 2199 /.

 

От постъпленията произтичат следните  изводи :

 

Постъплението на гражданските дела спрямо предходната година  е увеличено с 377 дела.

 

Увеличено е постъплението на следните видове дела: облигационни дела  през 2010 г.–246 дела при 221 за 2009 година и 145 дела за 2008 година и заповедните производства 2620 броя за 2010 ,2136 за 2009 г. и 1215 за 2008 г. Намалено е постъплението на исковете по СК и вещните искове,незначително е увеличението на делата за делба и по ЗЗ детето.

 

Средномесечното постъпление на един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца за 2010 е 64.3 броя дела / 2009 е 51.93 бр. /2008 – 36.65 /.

 

Съдиите от гражданско отделение са разгледали 3929 дела  /2009 – 3618,2008 – 2752/ и са свършили 3651 дела / 2009- 3253 ,2008 – 2250/. Съотношението между свършени и разгледани дела е 90,92% /2009-89.91 %, 2008 – 81.75% /. Постигнат е много добър показател при разглеждането и свършването на гражданските дела, който в годините е трайно над 80%.;

 

От свършените дела 64 броя са приключили със спогодба,228 са прекратени по други причини ,а останалите са решени по същество.

 

 

 

 

 

По видове свършените дела се разпределят както следва:

 

 

Искове по СК

Облига-

ционни

Вещни

искове

Делби

Искове

по КТ

Фин.

нач.

Други

дела

Чл.237

ГПК

Зап.

произ

 

2010

 

  280

 

284

 

 78

 

41

 

 73

 

0

 

232

 

0

 

2663

 

2009

 

  378

 

217

 

119

 

61

 

102

 

0

 

245

 

0

 

2131

2008

  304

118

84

25

64

0

229

356

854

           

Средномесечно свършени дела от един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 60.85  / 2009- 54.22, 2008–37.50/.

          Следва да отчетем, че този показател е много добър и е значително завишен.

Средната продължителност на разглеждане на граждански дела от насрочването им до постановяване на съдебния акт е 23.93 дни  /2009-56.04, 2008–61,24дни /.Подобряването на този показател до известна степен се дължи и на това, че вече срочността се отчита не от образуването, а от насрочването на делата.

В тримесечен срок са свършени 3463 дела, което представлява 94.85%  от всичко свършени дела -3651./ 2009-89,73% /2008–79.6%; /.

Свършените в тримесечен срок  3463   дела, спрямо общия брой на делата за разглеждане -3929 е 88.14 % /2009-80,68% /2008–65.08%/

 В края на годината са останали несвършени 278 граждански дела /2009- 365, 2008-502дела/. Процентното съотношение на несвършените дела през тази година спрямо постъпилите дела е  7.8 %  /2009-11.71% 2008–22.82%/.         

Видно от посочените данни за постъпление на гражданските дела за отчетната година, броя на свършените дела и сроковете на свършване следва извода, че съдиите в гражданско отделение са работили при значително натоварване.

Следва да се отбележи,че основното увеличение  броя на постъпленията идва от дела по заповедните производства и от породените след това облигационни спорове.

Причините за това са по-честото използване на несъдебни основания между гражданско-правните субекти при уреждане на правоотношенията им и разширеното приложно поле на чл. 410 от ГПК.

Изложените статистически данни и техният анализ дават основание да се приеме,че през 2010 г. се е подобрила срочността при насрочване, разглеждане и решаване на делата.Съдебните актове като цяло се изготвят в предвидените законови и инструктивни срокове, а забавянето на изготвянето им е изключение и то с много малко закъснение.

За резултатите на всеки отделен съдия в гражданско отделение е приложена таблица по образец на ВСС.

 

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

През 2010 година са обжалвани  общо 344 съдебни акта,от които 102 определения  срещу / 2009-427,  2008 - 375/.

Налице е намаление на обжалваните съдебни актове.

След произнасяне по обжалвани съдебни актове, постановени от районния съд  качеството е следното:

Потвърдени – 228 дела     / 2009- 256 ,2008-135/

          Отменени изцяло и частично – 120 дела  / 2009- 172 ,2008-57/

          Изменени   20  дела       /  2009-22, 2008-17/.

          Обжалваните и протестирани наказателни дела са 156,от които 29 определения / 209-170 ,2008-168 /.

Потвърдените съдебни актове са 82, отменени изцяло – 42, изменени – 20.

Обжалваните актове по граждански дела  са 188  , от които 73 определения. / 2009-257,2008-207/.

От върнатите от горни инстанции през 2010 год.  потвърдените съдебни актове са 146 , отменените изцяло 51 , от които 14- поради представяне на нови доказателства, отменените частично са 25, от които 14 поради представяне на нови доказателства.

          Следва да отчетем, че представянето на нови доказателства пред въззивната инстанция, водещи до отмяна на съдебните актове, влошава качеството ни като първоинстанционен съд.Като цяло качеството на постановените съдебни актове може да се оцени като добро, но през настоящата година следва да се работи в насока намаляване броя на отменените съдебни актове поради нарушаване на материалния закон.

През годината е постъпила една  жалби за  определяне на срок при бавност, която е  уважена от Окръжен съд.

 

 

          СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

 

          Съдебното изпълнение представлява неразделна част от цялостната дейност на съда.

          През изминалата 2010 год. СИС  работи с пълен щат.

 

Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години:

 

 

Година

Постъпили дела

Събрана сума

2010

214

   291 514

2009

297

   413  924

2008

361

1 268  696

                    

          През годината постъплението на делата е намалено с 83 дела спрямо 2009г и 2008 г.

          Събраната сума е значително по- малка от предходните години.

          Останала е насъбрана сума по всички висящи изпълнителни дела в размер на  9 567872 лв./ спрямо 2009-9 299072 лв., 2008 година – 10 269 951 лв./ 

          Средномесечното постъпление на дела на един съдебен изпълнител за 12 месеца е  8.95 бр.дела  при / 2009- 10.7 бр. , 2008-15,04 бр./.

Намаляването на броя на постъпленията е в резултат на работата на ЧСИ и възможността на гражданите да избират пред кого да образуват изпълнителните си дела.

          При общо дела за разглеждане  3445, свършените са 462 бр.,което представлява 13.41% / 2009- 24.81% ,2008-19,02% /.  Налице е занижение  на броя на  свършените дела спрямо разгледаните в сравнение с предходните години.

          Останалите несвършени дела са  2983 / 2009-3231 /2008-4000/. Налице е тенденция на намаляване броя на несвършените дела в трите години.

          През годината са постъпили 4 бр.жалби против действията на съдебния изпълнител, от които от Окръжен съд е уважена една. За сравнение – през 2009 година са постъпили 8 жалби, които са оставени без уважение, а през 2008 – 6 жалби също оставени без уважение.

          От горното следва, че качеството на изпълнителните действия е добро. И през отчетната година забавяне на движението на изпълнителните дела се дължи  на същите причини ,наблюдавани  през годините: недостатъчна активност от взискателите за посочване способ на изпълнение и своевременно внасяне на държавни такси, липса на имущество на длъжниците, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, процесуални възможности за спиране на изпълнителните действия, затруднение за връчване на призовките за доброволно изпълнение.

          През 2011 година държавните съдебни изпълнители следва да продължат усилията си за намаляване броя на несвършените изпълнителни производства и да повишават събираемостта на дължимите суми.

Продължава да съществува като проблем невъзможността да се обособи отделно помещение,  в което да се провеждат търговете на частните съдебни изпълнители. В тази връзка отправихме предложение до ЧСИ предварително да ни уведомяват за насрочените търгове, за да може да им бъде осигурявана съдебна зала за провеждането им.

         

 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

 

          Сравнителен анализ на вписванията за последните три години:

 

 

Година

Брой на

вписвания

2010

6684

2009

6494

2008

9287

         

Приключени са 6 682 бр. дела.

          Постановени са два отказа.

Издадени са  общо 1819 бр. удостоверения .

          С оглед увеличения брой на вписванията в сравнение с предходните години считаме, че е налице по-голямо  натоварване.

          И през отчетната година взаимоотношенията между съдиите по вписванията и нотариусите се изграждаха на база колегиалност и взаимно желание за избягване на конфликти и напрежение в работата.

          Във връзка с решение №6/09.02.10 г. на комисията „Професионална квалификация,информационни технологии и статистика” при ВСС и на осн. чл. 5 ал.2 и чл. 7 от Наредба №14 /18.11.09 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до база данни „Население” върви процедура по регистрация,която е пред финализиране и която ще даде възможност на магистрати и съдебни служители да извършват справки в диалогов режим на работа с данни от автоматизираните информационни фондове на национална база данни „Население”.

          В действащата в  РС Казанлък система за финансово управление и контрол се съдържат правила за работа с програмни продукти,разработени са вътрешни правила.

          През 2010 год. въз основа на заповед №95-00-182/18.06.10 г. в съда беше извършен одит,като проверката обхващаше периода от 01.01.09-31.12.09 г. В одитния доклад бяха посочени констатирани пропуски и бяха дадени указания за тяхното отстраняване.Изготвен беше план за действие за изпълнение на препоръките, представен в определения срок,който беше приет с решение на  ВСС. Всички залегнали в този план действия бяха изпълнени в посочените в него срокове,с което дейността на съда беше приведена изцяло в съответствие с изисквания на СФУК. Всички  разписани вътрешни правила са сведени до знанието на магистратите и съдебните служители и са публикувани на интернет страницата на съда.

          Съгласно заповед №837/09.12.2010 г. на Председателя на ОС гр. Ст.Загора беше извършена проверка на организацията на дейността на съдиите на РС Казанлък.Констатирани бяха незначителни пропуски. Докладът беше обсъден на общо събрание на съдиите и бяха взети решения за отстраняването им.

           

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В  

  

    ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

 

           Г П К       

 

          Да се извършат промени в утвърдения от Министерството на Правосъдието образец на съобщение за връчване на препис от искова молба и подаване на писмен отговор,като се добави предупреждение към адресата за последиците по чл. 40 ал.2 и чл. 41 ал.2 ГПК.Считаме,че с тази промяна ще се даде възможност на съда да приложи тези разпоредби в случаите,когато съобщението е връчено,но след това лицето не може да бъде намерено и призовано на този адрес за насрочено съдебно заседание.

          Да се разреши въпроса как следва да се постъпва когато след издаване на заповед за изпълнение при връчването й се установи,че длъжникът няма постоянен адрес в района на сезирания съд.

          Да се разреши законодателно въпроса,кой ще представлява детето,настанено извън семейството по делата за издръжка след като лицата упражняващи заместваща грижа не са овластени да извършват правни действия за защита на неговите лични интереси.

          Определената в чл. 27 ал.2 и чл. 28 ал.1 от ЗЗД подсъдност за разглеждане на делата по настоящият адрес на детето води до съсредоточаване на този вид дела в съдилищата ,в района на които има специализирани институции и в същото време създава затруднения с призоваване на родителите,които често се намират в отдалечени от седалището на съда населени места.Считаме,че по -удачно би било подсъдността по този вид дела да се определя по местожителството на родителите.

Чл.129, ал.4 от ГПК приповтаря чл.100 ГПК /отм./, че поправената искова молба се счита за редовна от деня на подаването. Зачестиха случаите, а те ще се увеличават с оглед увеличените адвокатски хонорари на саморъчно подаване на искови молби, които са нередовни, тъй като изобщо не отговарят на чл.127 ГПК.Не малък е броят и на искови молби,изготвени от адвокати,които не отговарят на изискванията на чл.127 ГПК. Подробните указания, които се дават на страните в тези случаи, затормозват работата на съдията-докладчик, който е принуден да дава подробна писмена консултация в разрез на чл.213 ЗСВ.

         

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

Съдебната сграда е публична държавна собственост – акт  за публична държавна собственост № 4712/23.12.2005 година на Областен управител – Ст.Загора. Предоставени са права за управление на Районен съд и Районна прокуратура.  С решение по протокол № 38/14.12.2005 година, ВСС задължи органите на съдебна власт и други органи, които са настанени в съдебните палати, да разпределят и разплащат ежемесечно от 1.01.2006 година, разходите за издръжката по предварително определена методика. Районен съд, Районна прокуратура и Агенция по вписванията подписаха протоколи за разпределение, съобразно заеманата от всеки орган площ. От 2010г разходите  се изплащат ежемесечно,съгласно дадените в одитния доклад препоръки.

Съдебната палата се нуждае от подмяна на дограмата и освежаване на фасадата. В края на 2010 год. започна подготовка по изготвяне на пакет на документи за кандидатстване за средства по проект „Красива България” за подмяна на дограмата,която процедура не е финализирана.

Увеличеният брой на делата доведе до липса на пространство в архива на съда,което пък забави архивирането на делата независимо,че в помощ на единствения архивар се включиха служителите от деловодствата и съдебните секретари.

От м.януари 2006 година в сградата има обособен пост за охраняване на обществения ред и осъществяване на пропускателен режим и сигурност, който се носи от шест служители на Областно звено „Охрана”- Ст.Загора. През 2009 г. във връзка с охраната на сградата бяха монтирани рамков метален детектор и видеокамери.

През 2009 год. бяха извършени външни СМР за включване на сградата към газопровод. През 2010 год.бяха извършени СМР в самата сграда/ котелното помещение/ за да може съдебната палата да се отоплява с газ.Процедурата не е довършена,тъй като средствата бяха  осигурени от ВСС в края на годината.Предстои приемане на обекта и получаване на разрешение за ползването му.

Първоначално утвърденият бюджет на съда за 2010 г. беше в размер на 1 109216 лв. След неколкократното му коригиране, към 31.12.2010 г. бюджетът беше в размер на 1 360305 лв.Същият е изпълнен в този размер, като от него за трудови възнаграждения и ДМС са изразходвани  901403 лв. и за издръжка 141905 лв.

В рамките на този бюджет бяха извършени само неотложни разходи за закупуване на най необходимото за функционирането на съда –канцеларски материали,правна литература и консумативи.

Видно е, че утвърдения бюджет е предимно за изплащане

на трудови възнаграждения и други плащания.

Продължи ползването на текстообработваща програма WORD,  от всички съдии и съдебни изпълнители ,правната програма АПИС-6, която своевременно се актуализира съгласно сключения договор. Бюро “Съдимост” продължи да работи със софтуерен продукт единен за цялата страна. Счетоводната служба ползва програмата   TEREZ.

Следва да отчетем, че съдът изцяло е компютъризиран, обезпечен е с програмни продукти и по-нататъшните усилия следва да се насочат към периодично обновяване на техниката ,ползване на нови програмни продукти и усъвършенствуване на знанията и уменията на магистрати и съдебните служители.

За преодоляване на общественото недоверие и съмнения за корупция в съдебната система, освен електронното разпределение на делата, установената забрана за съдиите да дават консултации, текущото разглеждане на устни и писмени сигнали по дела и действия на съдебната администрация, провеждане на ежеседмичен приемен ден на Председателя, в съда е поставена кутия за сигнали до Комисията на ВСС за корупция. През годината не са постъпвали сигнали за корупционни действия.Създадената интернет страница съдържа актуална информация за дейността на съда.Съдебните актове се публикуват в нея ежедневно.Осигурен е облекчен достъп до нея.

Поради извършените пред годината кадрови промени,при съдебните служители се получи голямо натоварване.Наложи се ежедневно съвместяване на задължения и функции на съдебните секретари и деловодителите по изготвен от административния секретар седмичен график.Благодарение на тази организация и отговорното отношение на служителите не се допусна нарушаване на правораздавателната дейност,пропускане на срокове и допускане на грешки.

Приключихме успешно и тази отчетна година. За постигането на посочените в доклада резултати с труд ,усилие и отговорност са допринесли  всички  съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписвания та и съдебни служители.

Благодаря на всички колеги и служители за положения труд, добре свършената работа, проявата на професионализъм, добрите взаимоотношения.

Пожелавам здраве и професионални успехи на всички!

 

 

 

                                                 АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ:

 

                                                                               Д. Минчева

 

 

м.февруари  2011 г.