Отчетен  доклад

 

 

 

за

 

дейността на

 

 

Казанлъшки районен съд

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

гр.Казанлък, 2009 год.

 

 

          1.  КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

        Към 01.01.2009 година Районен съд-Казанлък има щатно разписание за следните длъжности: 10 съдии, в т.ч. Председател и 2 Зам.председатели; 2 съдебни изпълнители; 2 съдии по вписвания и 34 съдебни служители.

          През 2009г. бяха извършени следните кадрови промени: Със заповед №73/5.06.09г. Цветанка Иванова беше назначена за призовкар след проведен конкурс. Със заповед №74/5.06.09г. Донка Танева призовкар до този момент бе преназначена на длъжността деловодител в служба СИС, а със заповед №75/5.06.09 г. Лилия Лалева секретар в служба СИС бе преназначена в касиер Районен съд на мястото на починалата Радка Дукова.Със заповед №76/5.06.09 г. за секретар на служба СИС беше назначена Росица Владимирова, деловодител в служба СИС до този момент.

          През отчетната година бе извършена атестация на всички съдебни служители като повишени в ранг са тези, които срочно и качествено са изпълнявали служебните си задължения.

Към 30.12.2009 година няма незаети  щатни бройки в съда.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА

 

На база на изготвените статистически данни, които сочат на значителна натовареност на съда, което е тенденция в последните години считаме, че щатът на съда следва да бъде увеличен. Докато наказателните дела, в т.ч. и НОХД за 2009 година бележат макар и незначително намаление спрямо предходните години, гражданските дела спрямо предходната година бележат увеличение с 917 дела спрямо 2008 година и 704 дела спрямо 2007 година.  Очаква се тази тенденция да се запази и през настоящата година.

 От 2000 г. по щат в РС - Казанлък работят 10 съдии.Увеличението на натовареността ни мотивира да направим предложение за увеличение в щата с двама съдии.За оптимизиране работата на съда и утвърждаване на екипния принцип на работа следва да се увеличи щата и на съдебните служители с двама съдебни секретари, двама съдебни деловодители и един призовкар.За по- добрата организация на работата считаме, че щатното ни разписание следва да бъде увеличено с длъжността съдебен администратор, тъй като към настоящият момент неговите функции се изпълняват от административния секретар и гл. счетоводител на съда, което  затруднява тяхната работата, а от там и работата на съда като цяло. 

Съотношението между 10 магистрати спрямо съдебните служители от специализираната администрация е 2,2 /22:10/.

 

 

 ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

 През 2009 година в съда са постъпили 4604 дела.За  2008 г.са 3789, а през 2007 г.– 3880.          

Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца е 38.36 дела /2008 – 31.57; 2007–35.93 /.   

 

           НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

          От общо постъпилите 4604 дела, наказателните дела са 1488, от които новообразувани са 481  НОХД, 25 НЧХД, 56 дела по чл.78а, 494 дела от ЧНД, и АНД – 432 дела, в т.ч. 13 дела са внесени с нов обвинителен акт.

           За сравнение новопостъпилите дела от общ характер – 481 са по-малко от постъпилите в предходните години /2008 – 509 дела; 2007 -  538/

          От постъпленията произтичат следните изводи :

Спрямо предходната година при постъпили 1504 дела, от които от общ характер 538, постъплението е намалено  с 5.69%, а за делата от общ характер – с 5.72%.

Незначително е увеличението на делата за общоопасните престъпления: 224 през 2009 година /219  - 2008; 168 – 2007/, в т.ч. на престъпленията в транспорта, престъпленията свързани с отглеждани на растения и престъпления свързани с наркотичните вещества – 17 дела /2008 – 12; 2007 – 13/, документните престъпления – 12 дела / 2008 – 10; 2007 – 5/.

Незначителното увеличение на посочените видове дела дава основание да се направи извод за тенденция на устойчивост на делата за тези престъпления.

          Средномесечното постъпление на един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 31 бр.дела /2008 – 26.50; 2007 – 25.07/ . Изчисленията са направени, като е взето предвид обстоятелството, че за целия отчетен период в наказателно отделение са работили 4, а не 5 съдии.

Съдиите от наказателно отделение са разгледали 1770 дела и са свършили 1534 дела, което представлява в процент 86,67% /2008–85.04%;   2007–76.51%/. Разгледаните дела от общ характер  са 593,   от които са свършени   503, което представлява   84,82%. /2008  – 83,38%, 2007  – 77,79%/.

 Средната продължителност на разглеждане на наказателните дела от постъпването им в съда до постановяване на съдебния акт е 57,25 дни /2008 – 67.2;      2007 – 84.6/.

  Налице е подобряване на този показател в сравнение с предходните две години.

  През отчетният период са решени по същество 1534 бр. наказателни дела.

    Свършените наказателни дела по видове са: 

 

Година

НОХД

НЧХД

78а НК

ЗБППМН

Реаби-

литации

Прин.мед.

мерки

Куму-

лации

АНД

УБДХ

Мерки

Др.дела

 

2009

 

503

 

23

 

52

 

6

 

15

 

51

 

57

 

464

 

26

 

28

 

38

 

2008

 

562

 

39

 

81

 

3

 

8

 

49

 

77

 

409

 

38

 

24

 

13

 

2007

 

578

 

 

1

 

123

 

7

 

8

 

31

 

52

 

159

 

52

 

18

 

33

 

От таблицата се вижда разпределението им по видове и сравнението с предходните две години.Извода,  който може да се направи е, че през 2009 год. броят на НОХД решени по същество е намалял в сравнение с 2008 и 2007 години.

 

Средномесечно свършени дела от един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 31,95 дела  /2008–26.71;  2007–26.73/.

Този показател в сравнение с предходните години е завишен.

 

 От общо свършените през годината 1534 наказателни дела, в тримесечен срок са свършени 1244 дела, което представлява 81.00%   /2008–79.79%; 2007-70.80%/

Налице е подобрение на този показател в сравнение с предходните две години.

 

 От свършените 503 броя НОХД през годината, в тримесечен срок са свършени 399 дела, което представлява 79.0%  /2008 -  69,04 %;      2007 – 58,48%/

 

  Постигнат е много добър показател за срочно свършване на наказателните дела, който през трите години непрекъснато е повишаван.

От таблицата се вижда разпределението на решените по същество дела от общ характер по видове:     

 

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО-ОБЩ ХАРАКТЕР

Дела 2009 г.

Дела

2008 г.

Дела 2007 г.

Престъпления против личността

 24

28

39

Престъпления против правата на гражданите

  2

-

3

Престъпления против брака

 10

14

15

Престъпления против собствеността

186

236

256

Престъпления против стопанството

 21

15

20

Престъпления п/в фин.дан. и осиг.система

-

-

-

Престъпления против държ.и обществени организации

 4

3

4

Документни престъпления

12

8

7

Престъпления против реда и общественото спокойствие

   9

14

10

Общоопасни престъпления

235

203

145

ВСИЧКО:

503

521

499

 

         

В края на годината са останали несвършени 236 дела /2008-282;  2007 - 295/, от които НОХД – 90 дела /2008-112; 2007-165/. Видна е тенденция на намаляване броя на останалите несвършени дела през трите години.

 

Процентното съотношение на несвършените дела – 236, през тази година спрямо постъпилите дела – 1488 дела е 15.86% /2008–17,74%; 2007–19,61%/. Налице е тенденцията на намаление на несвършените дела в трите години спрямо постъплението.

 

Върнатите за доразследване дела от общ характер през годината са 22 /2008-31; 2007-72/, като 10 от тях са в разпоредително заседание, а 12 дела от съдебно заседание.

Причини за прекратяване на съдебните производства и за връщане делата за допълнително разследване най- общо могат да се сведат до следното:

Не посочване в обстоятелствената част точното време, място и начин на извършване на деянието, несъответствие между обстоятелствената част и диспозитива на обвинителния акт, несъответствие между обвинителния акт и постановлението за привличане на обвиняем, непълно посочване на елементите от състава на престъплението в диспозитива на обвинителния акт, не изпълнение от страна на РП- Казанлък на дадени от съда задължителни указания при предходното прекратяване на съдебното производство и повторно внасяне на делото със същите процесуални нарушения. Налице са случаи когато в хода на разследването не се назначават служебни защитници на обвиняемите, когато защитата е задължителна, а при противоречиви интереси на обвиняемите за всички се назначава само един служебен защитник.

 

За отстраняване на тези пропуски в края на 2009 г. се проведе съвместна среща между съдиите от наказателното отделение и прокурорите от РП- Казанлък за обсъждане на горните въпроси и за вземане на мерки за недопускане в бъдеще на посочените по- горе нарушения във фазата на досъдебното производство.

 

По чл.78а НК е върнато за доразследване 1 дело.

 

Налице е значително намаляване броя на прекратените и върнати за доразследване дела, както по общ брой, така и тези върнати от съдебно заседание.

 

 

  ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛА СЪС ЗНАЧИМ ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС

 

 През годината са постъпили 17 броя дела по чл.354а от НК, които са разгледани, ведно с останалите 3 дела от предходния период. Свършени са 14 дела, от тях с решение по същество 6 бр., прекратени – 8 бр. и 7 бр. приключили със споразумение по чл.381-384 от НПК.

 

 Осъдени са 14 лица, от които на 8 е наложено условно наказание по чл.66 от НК, 4 лица са осъдени на глоба и 1 лице на пробация, постановени са две оправдателни присъди на две лица.

 

 През 2009 година за престъпления от общ характер са съдени 598 лица, а са осъдени- 586 лица, в т.ч. 34 непълнолетни.

 

  По глави от НК присъдите и осъдените лица, сравнени с предходните две години са, както следва:

 

 

 

         

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2009 година

 

 

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3г.

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

24

25

6

13

9

-

-

10

2

Прест.п/в правата на гражд.

2

2

-

1

1

 

-

-

-

Прест.п/в брака,сем.и млад.

10

9

-

-

-

-

1

8

-

Прест.п/в собствеността

186

263

27

166

66

5

13

72

7

Прест.п/в стопанството

21

24

-

4

2

-

11

9

-

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

4

4

-

2

2

-

1

1

-

Документни престъпления

12

9

-

5

5

-

-

4

-

Прест.п/в реда и общ.спок

9

14

1

4

2

-

-

10

-

Общоопасни престъпления

235

236

-

125

118

-

17

93

1

 

ВСИЧКО:

 

 

503

 

586

 

34

 

320

 

205

 

5

 

43

 

207

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2008 година

 

 

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

28

33

3

16

13

2

2

13

-

Прест.п/в правата на гражд.

-

-

 

-

 

-

 

-

 

Прест.п/в брака,сем.и млад.

14

12

 

5

5

-

4

3

-

Прест.п/в собствеността

236

369

73

254

121

6

19

74

16

Прест.п/в стопанството

15

24

 

4

4

 

12

8

 

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

3

2

 

1

-

 

1

-

 

Документни престъпления

8

8

 

5

4

1

1

1

 

Прест.п/в реда и общ.спок

14

17

 

6

3

 

2

9

 

Общоопасни престъпления

203

206

2

125

111

 

18

60

3

 

ВСИЧКО:

 

 

521

 

671

 

78

 

416

 

261

 

9

 

59

 

168

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ–2007       година

 

 

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

39

48

3

24

12

6

4

13

1

Прест.п/в правата на гражд.

3

3

-

2

-

-

-

1

-

Прест.п/в брака,сем.и млад.

15

14

-

2

2

1

4

5

2

Прест.п/в собствеността

256

418

93

285

139

8

17

78

30

Прест.п/в стопанството

20

32

-

5

2

-

10

17

-

Прест.п/в фин.дан.осиг.с-ма

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

4

4

-

3

2

-

-

-

1

Документни престъпления

7

5

-

3

3

-

2

-

-

Прест.п/в реда и общ.спок

10

12

-

5

5

-

2

5

-

Общоопасни престъпления

145

153

8

65

64

-

24

60

4

 

ВСИЧКО:

 

 

499

 

689

 

104

 

394

 

229

 

15

 

63

 

179

 

38

 

 

 

На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 320 лица - по отношение на 205 лица е приложено условното осъждане. През 2008 година са осъдени 416 лица, от които  на 261 лица е приложено условното осъждане. През 2007 година са осъдени 394 лица, от които на 229 лица е приложено условното осъждане.

На лишаване от свобода от 3 до 15 години са осъдени 5 лица /2008-9; 2007-15/.  Да заплатят глоба са осъдени 43 лица /2008-59; 2007-63/. На 207 лица е наложено наказанието пробация /2008-168; 2007-180/. Наложени са и 10 други наказания /2008-19; 2007-37/.

 

Очевидно е, че най- често налаганото наказание е до 3 год. лишаване от свобода с отлагане на изтърпяването му по чл. 66 от НК.

 

През годината са постановени 2 оправдателни присъди /2008-4; 2007-9/, по които са оправдани 2 подсъдими /2008-7; 2007-16/.

 

Причините за постановяване на оправдателни присъди: несъставомерност на деянието, за което е внесен обвинителен акт, недостатъчни доказателства, които да обосновават по несъмнен и безспорен начин обвинението.

 

Постановените оправдателни присъди представляват 0.34% спрямо постановените 585 осъдителни присъди.

 

През 2009 година са  влезли в сила в края на отчетния период 472 присъди. По тях са осъдени 580 лица.

 Всички съдии в наказателното отделение са работили с еднаква натовареност в резултат на разпределението на делата на случаен принцип.

За резултатите на всеки отделен съдия в наказателно отделение е приложена таблица по образец на ВСС.

 

Бюро „Съдимост” през  година е издало 19857 бр.свидетелства и 9316 бр. справки за съдимост /2008-14247; 2007-25274/. Значително е увеличена натовареността на бюрото спрямо предходната година.

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

       

От общо постъпилите 4604 дела, гражданските дела са 3116, в т.ч. 85 дела образувани по подсъдност и 1 дело върнато за ново разглеждане /2008 – 2199; 2007-2376/.

От постъпленията произтичат следните  изводи :

Постъплението на гражданските дела спрямо предходната година  е увеличено с 917 дела.

Увеличено е постъплението на следните видове дела: облигационни дела – 221 за 2009 година, при 145 дела за 2008 година и 213 дела за 2007 година;  трудовите спорове за уволнение – 35 дела за 2009 година при 31 бр.за 2008 година и 15 бр.за 2007 година и заповедното производство – 2136 бр.за 2009 година, 1215 за 2008 година и 1121 бр.за 2007 година – чл.237 от ГПК /отм./. По отношение на другите видове дела  / искове по СК, вещни, делби и Закона за закрила срещу домашно насилие и Закона за закрила на детето/ не е налице увеличение на постъплението.

Средномесечното постъпление на един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 51.93 бр. /2008 – 36.65; 2007–39.60 /.

 

Съдиите от гражданско отделение са разгледали 3618 дела /2008 – 2752; 2007–2816/ и са свършили 3253 дела /2008 – 2250; 2007 – 2263/. Съотношението между свършени и разгледани дела е 89,91% /2008 – 81.75%; 2007– 80,36%/. Постигнат е много добър показател при разглеждането и свършването на гражданските дела, който в годините е трайно над 80%.

Решените граждански дела по същество са 2935  бр.

 

По видове свършените дела се разпределят както следва:

 

 

Искове по СК

Облига-

ционни

Вещни

искове

Делби

Искове

по КТ

Фин.

нач.

Други

дела

Чл.237

ГПК

Зап.

произ

 

2009

 

378

 

217

 

119

 

61

 

102

 

0

 

245

 

0

 

2131

 

2008

 

304

 

118

 

84

 

25

 

64

 

0

 

229

 

356

 

854

 

2007

 

 

280

 

 

102

 

 

136

 

43

 

67

 

1

 

268

 

1119

 

-

           

 Средномесечно свършени дела от един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 54.22  /2008–37.50; 2007–37.72/.

            Следва да отчетем, че този показател е много добър и е значително завишен.

Средната продължителност на разглеждане на граждански дела от насрочването им до постановяване на съдебния акт е 56,04 дни /2008 – 61,24дни; 2007–62,21 дни/.Подобряването на този показател до известна степен се дължи и на това, че вече срочността се отчита не от образуването, а от насрочването на делата.

   В тримесечен срок са свършени 2919 дела, което представлява 89.73%  от всичко свършени дела – 3253 дела /2008–79.6%;      2007–78.12%/.

Свършените в тримесечен срок 2919  дела, спрямо общия брой на делата за разглеждане - 3618 е 80,68% /2008–65.08%;     2007–62.78%/.

 

              В края на годината са останали несвършени 365 граждански дела /2008-502дела; 2007 – 553 дела/ Процентното съотношение на несвършените дела през тази година спрямо постъпилите дела е 11.71% /2008–22.82%; 2007 – 23.27%/. Следва да отчетем, че през м.декември 2009 година са постъпили 86 бр. граждански дела, на които тече едномесечен срок за писмен отговор на ответната страна.       

Видно от посочените данни за постъпление на гражданските дела за отчетната година, броя на свършените дела и сроковете на свършване следва извода, че съдиите в гражданско отделение са работили с голямо напрежение. Докато през 2008 година трудностите произтичаха от прилагането на новия ГПК, то през тази година към тях се прибави и увеличения брой на делата. Такива са и изводите от проверката извършена от Инспектората на ВСС през м. септември 2009 год.В изготвеният акт от проверката бяха направени констатации за добри резултати относно организацията на работата в съда.Констатирани бяха инцидентни пропуски относно забавяне на съдебни актове, липса на отбелязване върху изпълнителните основания на сумата, за която е издаден изпълнителния лист.Направените от Инспектората препоръки бяха обсъдени на събрание на съдиите от гражданското отделение, взеха се конкретни решения и те бяха изпълнени.

Следва да се отбележи,че значително е увеличен броя на постъпленията по заповедните производства.Причините за това са по- често използване на несъдебни основания между гражданско-правните субекти при уреждане на правоотношенията им и разширеното приложно поле на чл. 410 от ГПК.

Изложените статистически данни и техният анализ дават основание да се приеме,че през 2009 г. се е подобрила срочността при насрочване, разглеждане и решаване на делата.Съдебните актове като цяло се изготвят в предвидените законови и инструктивни срокове, а забавянето на изготвянето им е изключение.

За резултатите на всеки отделен съдия в гражданско отделение е приложена таблица по образец на ВСС.

 

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

През 2009 година са обжалвани  общо 427 съдебни актове,от които 52 определения  /2008 - 375; 2007 - 411/.

Налице е увеличение на обжалваните дела.

 

          След произнасяне по обжалвани съдебни актове, постановени от районния съд  качеството е следното:

 

Потвърдени – 256 дела     /2008-135;     2007-205/;

          Отменени изцяло и частично – 172 дела  /2008-57;  2007 -122/;

          Изменени   22  дела       /2008-17;    2007-19/.

         

          Обжалваните и протестирани наказателни дела са 170,от които 18 определения /2008-168; /2007 – 176/

Потвърдените съдебни актове са 118, отменени изцяло – 35, изменени – 22.

Обжалваните граждански дела са 257 дела , от които 34 определения /2008-207; 2007-235/.От тях потвърдените съдебни актове са 138, отменените изцяло 115 дела, от които 10- поради представяне на нови доказателства, отменените частично са 17, от които 14 дела поради представяне на нови доказателства.

          Следва да отчетем, че представянето на нови доказателства пред въззивната инстанция, водещи до отмяна на съдебните актове, влошава качеството ни, като първоинстанционен съд.Като цяло качеството на постановените съдебни актове може да се оцени като добро, но през настоящата година следва да се работи в насока намаляване броя на отменените съдебни актове поради нарушаване на материалния закон.

През годината постъпи една  жалби за бавност, която е оставена без уважение от Окръжен съд.

 

 

          СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години:

Година

Постъпили дела

Събрана сума

2009

297

   413924

2008

361

1 268 696

2007

227

1 482 523

                    

          През годината постъплението на делата е намалено с 64 дела спрямо 2008 г.Извършени са 161 описа.

          Събраната сума е значително по- малка от предходните години.

          Останала е несъбрана сума по всички висящи изпълнителни дела в размер на  9 299 072 лв./ спрямо 2008 година – 10 269 951 лв. 2007 – 11 967 903 лв./  Налице е подобрение на показателя несъбрани суми.

          Средномесечното постъпление на дела за един съдебен изпълнител за 12 месеца е 10.7 бр.дела /2008-15,04 бр.; 2007 -7,83/.

          При общо дела за разглеждане  4297, свършените са 1066,което представлява 24,81% /2008-19,02%; 2007–21,42% /.  Налице е леко завишение  на свършените дела спрямо разгледаните.

          Останалите несвършени дела са 3231 /2008-4000; 2007-4579/. Налице е тенденция на намаляване броя на несвършените дела в трите години.

          През годината са постъпили 8 бр.жалби против действията на съдебния изпълнител, от които от Окръжен съд е уважена една. За сравнение – през 2008 година са постъпили 6 жалби, които са оставени без уважение, а през 2007 – 16 бр., от които ОС е уважил 2.

          От горното следва, че качеството на изпълнителните действия е много добро. И през отчетната година забавяне на движението на изпълнителните дела се дължеше на същите причини ,наблюдавани  през годините: недостатъчна активност от взискателите за посочване способ на изпълнение и своевременно внасяне на държ.такси, липса на имущество на длъжниците, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, процесуални възможности за спиране на изпълнителните действия, затруднение за връчване на призовките за доброволно изпълнение.

През 2010 година държавните съдебни изпълнители следва да продължат усилията си за намаляване броя на несвършените изпълнителни производства и да повишават събираемостта на дължимите суми.          Затруднение в работата създава малката площ, осигурена за извършване на справките от гражданите и адвокатите, което не беше преодоляно през отчетната година. Продължава да съществува като проблем невъзможността да се обособи отделно помещение,  в което да се провеждат търговете на частните съдебни изпълнители.

         

 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

 

          Сравнителен анализ на вписванията за последните три години:

 

 

Година

Брой на

вписвания

2009

6494

2008

9287

2007

11051

 

          Постановени са 4-ри броя откази, издадени са 1127 бр. преписи.

Издадени са 231 бр. удостоверения по чл. 46 от ПВ , 4-ри броя по чл. 47 от ПВ и 1576 бр. по чл. 48 от ПВ.

          Въпреки намаления брой на вписванията в сравнение с предходните години считаме, че е налице значително натоварване, тъй като през целия отчетен период в службата работи само съдията по вписванията Боряна Дянкова поради това ,че Гергана Домузова ползва отпуск по майчинство.

          И през отчетната година взаимоотношенията между съдиите по вписванията и нотариусите се изграждаха на база колегиалност и взаимно желание за избягване на конфликти и напрежение в работата.

 

          Отчитаме постъпленията на нотариални дела и броя на вписванията през годината, независимо че служителките от 1.10.2004 година работят по трудов договор към Агенция по вписванията, а съдиите по вписвания Боряна Дянкова и Гергана Домузова са наши служители.Поддържаме изразеното по- рано мнение, че не е нормално в съда да има служба на друга институция, независимо че Агенцията е към Министъра на правосъдието, при което тя е директно подчинено на Директора на Агенцията, а съдиите по вписванията – на Председателя на съда.Парадоксално е, че е невъзможно от Службата по вписванията да се получат справки за извършената работа без да се поиска и получи разрешение от АП. Не без значение е и факта, че съдиите по вписванията са служители на МП, извършват дейност съобразно утвърдената длъжностна характеристика, но приходите от тяхната дейност са приходи на Агенцията по вписванията.

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

 

 

                З С В

                Законодателят би следвало да създаде облекчена процедура в закона или подзаконов нормативен акт за назначаване на магистрати при условията на чл.68, т.3 от КТ /до завръщане на титуляра/, като предвиди възможност назначаването да става на основание чл.68, т.4 КТ /до заемане на длъжността с конкурс/

 

                Н П К

          1. След анализиране на приложението на чл.161 НПК считаме, че следва да се разширят правата на съдията в посока запознаване със събраните до този момент доказателства и обсъждане на бъдещото развитие на разследването с разследващия орган. По този начин съдията по-добре би преценил необходимостта от нарушаване на конституционното право за неприкосновеност на жилището при даване разрешение за претърсване и изземване, респ. при одобряване на претърсването и изземването.

 

          2. Като втори критерий при вземане МН “Парична гаранция” да се въведе “характер на обвинението и обстоятелствата, при които е то извършено”. Практиката показва, че лица извършващи системно престъпления прикриват имущество си, декларират липса на трудови доходи, при което паричната гаранция се взема  в неоправдано нисък размер.

 

          3. Уредбата на предварителното изслушване по чл. 370 и сл. от НПК е обществено несправедлива. От една страна съдът е напълно лишен от правото на преценка за провеждането му, което е парадокс. В това отношение прокурорът се намира в по-благоприятна ситуация от съда, тъй като може да отказва споразумения. От друга страна съдът е задължен да прилага разпоредбата на чл. 55 от НК. На практика, по този начин се “отменят” предвидените в НК минимуми за по-тежко наказуемите престъпления, а по-леко наказуемите престъпления се заменят с още по-леки.

 

          Считаме, че предварителното изслушване на страните би следвало да има по справедлива правна уредба и да постига повече цели от досегашните. На първоинстанционното производство да се прилага за всички видове обвинения, вкл. предвиждащи наказуемост по 78а от НК. Окончателно да се реши въпроса за допуснатите съществени нарушения на досъдебното производство или на предходна съдебна инстанция с изчерпателното им посочване от страните и с преклудиране възможността им за възразяване на по-горна инстанция. Да се реши въпроса за наказанието при изцяло признаване на вината от обвиненото лице като това се отнася за всички видове престъпления, независимо от наказуемостта им, дори за тези, за които се предвижда освобождаване от наказателна отговорност, като се ползва редукция на наказанията подобна на редукцията при непълнолетните или с възможното, но не и задължителното прилагане на чл. 55 от НК. При непризнаване на вина по обвинението, независимо от наказуемостта на деянието да се насрочи процес по общия ред с участие на съдебни заседатели.

 

          4. Да бъдат изчерпателно изброени в НПК абсолютните нарушения на процесуалните права в цялото наказателно производство, като се предвиди някои от тях да могат да бъдат санирани, например: с подписването на неподписан съдебен протокол.

 

          5. Да се даде възможност на разследващия орган да бъде свидетел на съдебна фаза с предварително разясняване на заподозряното лице, че всичко казано от него може да се ползва като доказателство пред съда.

 

          6. С въвеждането на ограничение за валидността на доказателствата извън срока за разследване /чл. 234 ал. 7 от НПК/, грубо е нарушен основен принцип в наказателното правораздаване, а именно, че при търсене на обективната истина няма по-късно представяне на доказателства. Целта на ограничението е да дисциплинира разследващия орган бързо да приключи разследването. Това ограничение е извън целите на НПК, посочени в чл. 1. На практика тази промяна не доведе до бързина, тъй като се налага наблюдаващия прокурор постоянно да иска продължение на процесуалните срокове от по-горестоящите прокуратури като им изпраща делото. Би следвало дисциплината на разследващия орган да бъде регламентирана  в ЗСВ или друг подзаконов нормативен акт,  а не с процесуални мерки.

 

          7. Чл. 12 от НПК въвежда равни права на страните. Централна фаза на процеса е съдебната. В тази фаза в разпоредбата на чл. 281 ал. 3 от НПК е изключено съгласието на прокурора за прочитане показанията на неявил се свидетел, независимо от причините. На пръв поглед ограничението е несъществено, но съгл. чл. 107 ал. 3 от НПК съдът и органите на досъдебното производство, вкл. и прокурора са длъжни да събират както обвинителни, така и оправдателни доказателства, докато подсъдимият и защитникът не са длъжни. В тази хипотеза ако отсъстващият свидетел установява обвинителни показания, а те не могат да бъдат прочетени, прокурорът е лишен от възможността да се противопостави на прочитането на други показания, които установяват оправдателни доказателства.

 

          8. Предлагаме на законодателя да въведе в НПК института на “явна фактическа грешка” или “очевидна фактическа грешка”, за да има възможност да бъдат поправяне допуснати фактически и технически грешки, без да е необходимо съдебното производство да се прекратява, а извършените процесуални действия да се приповтарят.

 

 

           Н К

          Да се подобри системата на наказанията като се включат мерки за въздействие върху дееца.

          Пробацията да се изключи от системата на наказанията, а да се използва като мярка за въздействие след изтърпяване на наказание лишаване от свобода.    

          Да се криминализира невярното документиране на сделки с недвижими имоти и измамата с тях.

         

          Да се въведе законова дефиниция за „значителна имуществена вреда” и “имот на значителна стойност”.

 

          Г П К           

          Считаме, че разпоредбата на чл.214 ГПК, не е достатъчно прецизна в сравнение с чл.116 ГПК /отм./ Имаме предвид, че по действащия ГПК има възможност страната да измени иска устно, дори и противната страна да не присъства в заседание.  Това нарушава равенството на страните в процеса.

          Не считаме за удачна нормата на чл.418, ал.4 ГПК, във връзка със задължението частната жалба да се връчи на длъжника. В такива случаи заявителя /кредитора/ се поставя в неблагоприятно положение, тъй като до произнасянето по жалбата, длъжника може да се разпореди с имуществото си в негова вреда.

           Разпоредбата на чл.315, ал.2 от ГПК в глава “Бързо производство”, изрично посочва, че срока на обжалване на решението тече от деня, в който съдът ще обяви решението си. В същото време  съдът е задължен да връчи препис от решението на страните и то се получава в ден различен от деня на обявяване на решението.В резултат на това вече е налице противоречива практика, като въззивната инстанция приема,че срока за обжалване тече от датата на получаване на съдебното решение, което води до отмяна на наши съдебни актове.

          Считаме, че пропуск на МП е в образеца за съобщение, с който се изпращат съдебните книжа на ответната страна , в който не са отбелязани изискванията на чл.40 и чл.41 ГПК. Следва да се въведат изменения в изготвените от МП образци за съобщения, с които се изпращат съдебните книжа на ответната страна като, в тях се включат изискванията на чл. 40 и чл. 41 ГПК.

          От образеца на заповедта за изпълнение следва да отпадне израза  “по образец, приложен към заповедта”. С прилагането му у длъжника се създава убеждение, че е длъжен да го използва без да посочва основания за възражението си. В самия образец следва да отпадне и израза  “възразявам”.На практика гражданите подават образеца като попълват в него само името , адреса си и номера на делото, изписания печатен текст в образеца “възразявам” задължава съда да развие цялата процедура по чл. 415 ГПК, като в много от случаите след образуване на исковото производство по чл. 422 ГПК се оказва, че длъжникът всъщност не оспорва задължението си.В образеца на възражението би следвало да се добави текст, който да указва на длъжника какви са последиците от подаденото възражение.По този начин ще се ограничи броя на неоснователно образувани дела по чл. 422 ГПК.

          Чл.129, ал.4 от ГПК приповтаря чл.100 ГПК /отм./, че поправената искова молба се счита за редовна от деня на подаването. Зачестиха случаите, а те ще се увеличават с оглед увеличените адвокатски хонорари, на саморъчно подаване на искови молби, които са нередовни, тъй като изобщо не отговарят на чл.127 ГПК. Подробните указания, които се дават на страните в тези случаи, затормозват работата на съдията-докладчик, който е принуден да дава подробна писмена консултация в разрез на чл.213 ЗСВ.

          Считаме,че както допускането на осиновяването,така и неговото прекратяване следва да се извършва от ОС независимо от основанията.В сегашния текст на чл. 106 от СК на РС са подсъдни само случаите по ал.8 на същият текст.

 

 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

Съдебната сграда е публична държавна собственост – акт  за публична държавна собственост № 4712/23.12.2005 година на Областен управител – Ст.Загора. Предоставени са права за управление на Районен съд и Районна прокуратура.  С решение по протокол № 38/14.12.2005 година, ВСС задължи органите на съдебна власт и други органи, които са настанени в съдебните палати, да разпределят и разплащат ежемесечно от 1.01.2006 година, разходите за издръжката по предварително определена методика. Районен съд, Районна прокуратура и Агенция по вписванията подписаха протокол за разпределение, съобразно заеманата от всеки орган площ. РП изплаща разходите ежемесечно, а Агенцията по вписванията – на тримесечие.

От м. януари 2009 год. е в експлоатация АТЦ в резултат на което разходите за телефонни разговори са намалели с 50%.

Съдебната палата се нуждае от подмяна на дограмата и освежаване на фасадата.

От м.януари 2006 година в сградата има обособен пост за охраняване на обществения ред и осъществяване на пропускателен режим и сигурност, който се носи от шест служители на Областно звено „Охрана”- Ст.Загора. През 2009 г. във връзка с охраната на сградата бяха монтирани рамков метален детектор и видеокамери.

През годината бяха извършени външни СМР за включване на сградата към газопровода.Предстои да бъдат извършени СМР в самата сграда- котелното помещение за да може съдебната палата да се отоплява с газ.

В проектобюджета за 2009 година са заложени 1 559 953 лв., а са утвърдени 1 248 218 лв., в тази част бюджета  е изпълнен в размер на  1 222 974 лв. в т.ч 784 163 лв. за трудови възнаграждения, 83 197 лв. за други възнаграждения и плащания и 146 514 лв. за издръжка.

Видно е, че утвърдения бюджет е предимно за изплащане на трудови възнаграждения и други плащания.

          През 2009 година приходите на съда са 544 159  лв. /2008 -364 659 лв. а за 2007 329235 лв./., от които 520 049  лв. от такси, 14 836 лв. глоби, и 209 лв.лихви.

          От средствата одобрени за текуща издръжка, след заплащане на консумативите и реализиране на икономии са изразходвани-  131 629 лв. за закупуване стопански инвентар за нуждите на съдебните служители.

Продължи ползването на текстообработваща програма WORD, а от всички съдии и съдебни изпълнители правната програма АПИС-6, която своевременно се актуализира. Бюро “Съдимост” продължи да работи със софтуерен продукт единен за цялата страна. Счетоводната служба ползва програмата   TEREZ.

Следва да отчетем, че съдът изцяло е компютъризиран, обезпечен е с програмни продукти и по-нататъшните усилия следва да се насочат към периодично обновяване на техниката и усъвършенствуването на знанията и уменията на магистрати и съдебните служители.

Съдебната практика се анализира по отделения, съобразно разглеждането на различни видове дела от фактическа и правна сложност, след произнасянето по обжалвани съдебни актове.

През годината съдиите участваха в организираните семинари от НИП, както и от ВКС и ОС по приложението на новия ГПК.

За преодоляване на общественото недоверие и съмнения за корупция в съдебната система, освен електронното разпределение на делата, установената забрана за съдиите да дават консултации, текущото разглеждане на устни и писмени сигнали по дела и действия на съдебната администрация, провеждане на ежеседмичен приемен ден на Председателя, в съда е поставена кутия за сигнали до Комисията на ВСС за корупция. През годината не са постъпвали сигнали за корупционни действия. Считаме за неудачно решението, сигналите да бъдат подавани по утвърдения образец. През годината бе създадена интернет страница, която съдържа актуална информация за дейността на съда и обяви за конкурси.Съдебните актове от м. октомври 2009 г. се публикуват на интернет страницата на съда ежедневно. Считаме, че следва да разширим информацията в тази страница, която своевременно да се обновява.

 

 

Приключихме успешно и тази отчетна година. Резултатите дават основание да направим заключението, че през изминалата година всеки един от съдиите, съдебните изпълнители, съдиите по вписвания и съдебните служители е допринесъл с труд, усилия и отговорност за добрата работа. Считаме, че не са изчерпани възможностите за подобряване организацията на съдебната дейност и ще положим усилия за това.

 

Благодаря на всички колеги и служители за положения труд, добре свършената работа, проявата на професионализъм, добрите взаимоотношения.

 

Пожелавам здраве и професионални успехи на всички.

 

 

 

                                                

                                      АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ:

 

                                                                               Д. Минчева

 

 

 

 

 

м.февруари 2010г.