Отчетен доклад

на дейността на

Казанлъшки районен съд

Казанлък , 2006 год.

 

 

I. Кадрова обезпеченост

 

Към 01.01.2006 година Казанлъшки районен съд има щатно разписание за следните длъжности : 10 съдии, в т.ч. Председател и 2 Зам.преседатели; 3 съдии изпълнители; 2 съдии по вписвания и 33 съдебни служители.

През 2006 година настъпиха съществени промени в поименното щатно разписание на съда. По искане на Атанаска Пътникова, трудовият договор с нея бе прекратен на 26.04.2006 година, поради започване на работа като частен съдия изпълнител. Съдия изпълнител Антония Енева-Спасова започна работа в РП-Казанлък. Съдия изпълнител Татяна Керанова започна работа в Районен съд-Ст.Загора на основание чл.119 вр.с чл.67, ал.1 КТ. Със заповед на Министъра на правосъдието от 17.07.2006 година при условията на чл.68, ал.1, т.4 от КТ започнаха работа, като държавни съдии изпълнители Кичка Дандова и Есин Пъдикова. Трудовият договор с Христо Минков – пазач невъоръжена охрана бе прекратен на основание чл.328, ал.1, т.2 КТ. Поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ, трудовите договори със съдебните деловодители Станка Радева и Костадинка Димитрова, призовкарката Кунка Драгнева, чистачките Радка Инджова и Райна Иванова, бяха прекратени. След проведен конкурс, на тяхно място на 10.07.2006 година бяха назначени Мария Колева, Димитринка Иванова, Генка Димитрова, Мима Караколева и Живка Иванова. На новата щатна бройка за длъжността съдебен деловодител, също след проведен конкурс на 19.04.2006 година, бе назначена Анна Чипилска. Съдебния секретар Янка Стефанова на 20.04.2006 година бе преназначена в съдебното деловодство, а като съдебен секретар след конкурс, бе назначена Донка Видева от същата дата. Мима Мочева от съдебен деловодител в наказателно отделение премина на работа в съдебната регистратура.

В края на годината ВСС с решение от протокол № 47/15.11.2006 година, увеличи щата на съда за 2007 година с една бройка системен администратор, за която е обявен конкурс съгласно чл.188а ЗСВ и чл.90 и сл. КТ.

За оптимизиране работата на съда, щатът следва да се увеличи със следните щатни бройки: 2 районни съдии, 2 съдебни секретари, 2 съдебни деловодители, 1 призовкар и съдебен администратор. Броя на съдебните дела се увеличава, откъдето се явява по-голямата натовареност, напрежение и отговорност на работещите в съда. В наказателното отделение работят 5 съди, а районните прокурори през 2006 година са 10.

 

II. Движение на делата

 

През 2006 година в съда са постъпили 3516 дела. Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца е 29,30 дела.

От общо постъпилите дела 3516, гражданските дела са 2038.

Средномесечното постъпление на един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 33,97 /2005 – 32.56/.

Съдиите от гражданско отделение са разгледали 2545 дела /2005 – 2330/ и са свършили 2105 дела /2005 – 1823/. Съотношението между свършени и разгледани дела е 82,71% /2005 – 78,24%/. Постигнат е много добър показател при разглеждането и свършването на гражданските дела.

Средномесечно свършени дела от един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 35,08 /2005 – 30,38 /

Средната продължителност на разглеждане на граждански дела от постъпването им в съда до постановяване на съдебния акт е 78 дни

/2005 – 87,6 дни/

Сравнителен анализ на постъпленията през последните три години:

Граждански дела по общия ред

2004 - 1180 бр

2005 - 1101 бр

2006 - 1017 бр

 

Производство по чл.126а от ГПК

2004 - 68 бр

2005 - 43 бр

2006 - 23 бр

 

Производство по чл. 126ж от ГПК

2004 - 12 бр

2005 - 10 бр

2006 - 13 бр

 

Административни дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ

2004 - 16 бр

2005 - 17 бр

2006 - 4 бр

 

Частни граждански дела

2004 - 68 бр

2005 - 109 бр

2006 - 113 бр

 

Дела по чл. 237 б. “в” –“л” от ГПК

2004 - 1066 бр

2005 - 674 бр

2006 - 868 бр

 

От постъпленията произтичат следните изводи :

Постъплението на гражданските дела е увеличено с 84 дела.

Намалено е постъплението на гражданските дела по общия исков ред, делата по чл.126а, административните дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ. Запазено е постъплението на частните граждански дела. Значително е увеличено постъплението на делата по чл.237 ГПК.

Независимо от намаленото постъпление на граждански дела по общия исков ред през настоящата година се увеличи постъплението на искови молби за развод /2005 – 208; 2006 – 248/, на делби /2005 – 48; 2006 – 63/, и вещни искове от 135 на 151 дела. Значително е намалено постъплението на дела за неизплатено труд. възнаграждение и различни видове обезщетения по КТ /2005 – 137; 2006 – 94/, както и на облигационните искове /2005 – 200; 2006 – 137/

 

От общо постъпилите дела 3516, наказателните дела са 1478.

Средномесечното постъпление на един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 24.63

Съдиите от наказателно отделение са разгледали 1738 дела и са свършили 1343 дела, което представлява в процент 77,27% /2005 – 67,23%/. Показателят е изчислен без включване на НЧД-разпити, които са 127. Разгледаните дела от общ характер са 671, от които са свършени 466 – 69.45%. /2005 – 70.05%, 2004 – 61.15%/. Постигнат е много добър показател на свършване на наказателните дела, в т.ч. и на делата от общ характер.

Средномесечно свършените дела от един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 22.38 /2005 – 19.80/

Средната продължителност на разглеждане на наказателната дела от постъпването им в съда до постановяване на съдебния акт е 90 дни /2005 – 81/. С 9 дни е увеличена средната продължителност на разглежданите дела.

 

 

Наказателни дела в т.ч.: НОХД

2004 - 1326 бр - 412 бр

2005 - 1551 бр - 462 бр

2006 - 1478 бр - 468 бр

 

От постъпленията произтичат следните изводи :

 

Налице е увеличение на наказателните дела от общ характер с 1.30%

Намалено е постъплението на наказателните дела със 73 дела, което представлява 4.70% спрямо предходната година.

Увеличили са се делата за престъпления против собствеността от 245 на 284 бр. – 15.92% както и делата по чл.78а НК от 176 на 191 бр. – 8.52%, делата за кумулация от 52 на 67 бр.- 28.85%. Значително са увеличени административните дела от 103 на 137 бр. – 33% Намалено е постъплението на делата за общоопасни престъпления в транспорта – чл.343, ал.1, б. “б” и ал.3, б.”а” НК от 75 на 43 бр. - 42,66%

 

През годината за престъпления от общ характер са съдени 639 лица /2005 – 624; 2004 – 457/, от тях: оправдани са 9 лица /2005 – 14; 2004 – 17/. Броя на осъдените лица през годината са 543 /2005 - 570; 2004 – 404/, в т.ч.: непълнолетни 52 /2005 – 82; 2004 – 66/. Осъдените лица на лишаване от свобода до 3 години са 351 /2005 – 373; 2004 – 260/, за 199 от тях е приложено условното осъждане /2005 – 235; 2004 – 175/. С лишаване от свобода 3-15 години са осъдени 26 лица /2005 – 19; 2004 – 12/, т.е. през трите години броя на осъдените ежегодни е увеличаван със 7 осъдени лица. Видно е, че най-често наложеното наказание е лишаване от свобода до 3 години, като за 56.69% е отложено изтърпяване на наказанието. На 61 лица е наложено наказанието глоба, а на 94 – пробация.

От Бюро “Съдимост” през годината са издадени 20 128 бр. свидетелства за съдимост /2005 – 21 308/

 

През 2006 година са обжалвани 380 дела /2005 – 371/, от които 202 – граждански /2005 – 207/ и 178 - наказателни /2005 – 164/. Налице е тенденция на устойчивост на обжалваните дела. След произнасяне по обжалвани съдебни актове постановени от районният съд, качеството е следното: потвърдени – 291, отменени изцяло и частично –138, изменени – 13 дела. Броя на оставените в сила съдебни актове се е увеличил с 28,19%. Все още е значителен броя на отменените съдебни актове. През отчетната година са уважени от Окр.съд-Ст.Загора три жалби за бавност и по 2 граждански дела.

 

 

 

Натовареност по щат спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела:

 

Година Съдии Дела за разглеждане Свършени дела

2004 10 36.99% 29.58%

2005 10 35.49% 26.57%

2006 10 35.69% 28.73%

 

 

 

Действителна натовареност спрямо делата за разглеждане и спрямо свършените дела :

 

Година Човекомесеци Дела за разглеждане Свършени дела

2004 99 44.83 % 35.86 %

2005 98 43.46 % 32.53 %

2006 104 41.26 % 33.22 %

 

 

Отново следва да повдигнем въпроса за макета на ВСС за годишен отчет на работата на съдилищата. Сведението не отразява разновидността на разглежданите дела. Постъпилите ЧНД-разпити през тази година не са включени в макета на ВСС в делата за разглеждане, докато миналата година бяха включени. Същите дела не се включват в общо свършените дела, но се включват в свършени дела до три месеца. Различието в макета затруднява съпоставянето на постъпленията и разглеждането на делата през годините.

 

III. Съдебно изпълнение

 

Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години :

Година Постъпили дела Събрана сума

2004 1448 1 829 293

2005 1141 1 946 641

2006 664 11 626 690

 

През годината постъплението на делата е намалено с 41.81%. Събраната сума 11 626 690 лв. е с 497.0% повече от предходната година. Останала е несъбрана сума по всички висящи изпълнителни дела в размер на 14 794 882 лв. Средно месечното постъпление на дела за един съдия изпълнител за 12 месеца е 18.44 бр. При общо дела за разглеждане 6966, свършените дела са 1366 и представляват 19.60% /2005 – 13.57%/. За наличието на нисък процент свършени дела, независимо от значително по-големия размер на събраната сума, следва да посочим някои обективни причини за това. През отчетната година в СИС имаше голямо текучество на съдебните изпълнители. Съдия изпълнител Атанаска Пътникова напусна службата през м.април 2006 година, Татяна Керанова – през м.май 2006 година, Антония Спасова - през м.юни 2006 година. Съдии изпълнителите К.Дандова и Е.Пъдикова започнаха работа на 17.07.2006 година. В известни периоди от време съдебното изпълнение се извършваше само от съдия изпълнител Стефка Хиновска.

Налице е затруднение и с работните помещения. Деловодството на службата от 2004 година се помещава в една стая, която не отговаря на изискванията за две работни места на съдебните деловодители, тъй като е малка по размери. Допълнително затруднение в работната среда е осигуряването на малка площ за справките на граждани и адвокати. Оборудването на СИС с един компютър със съответен програмен продукт улеснява работата, но при описаната по-горе обстановка не би могъл да я подобри. СИС има належаща нужда от софтуерна програма за изчисляване на лихвите.

 

 

IV. Служба по вписванията

 

Сравнителен анализ на вписванията за последните три години :

Година Брой на Нот.дела

вписвания

2004 7131 3479

2005 9368 6366

2006 11152 6730

Увеличения брой на вписванията се дължи на големия брой арендни договори. През годината са постъпили 364 нотариални дела и 1785 вписвания повече от предходната година.

Отчитаме постъплението на нотариални дела и броя на вписванията през годината, независимо от настъпилите промени в службата. Независимо, че двете служителки от 01.10.2004 г. преминаха на работа към Агенция по вписванията, съдиите по вписвания Боряна Дянкова и Гергана Домузова са наши служители.

 

Увеличения брой на вписванията и нот.дела сочат, че съдиите по вписванията са били максимално натоварени.

Отново изразяваме мнение, че не е нормално в съда да има служба на друга институция, независимо че Агенцията е към Министъра на правосъдието, при което службата да е директно подчинена на Директора на Агенцията, а съдиите по вписванията да са подчинени на Председателя на съда.

 

 

V. Сграден фонд и техническа обезпеченост

 

 

Съдебната сграда е публична държавна собственост – акт за публична държавна собственост № 4712/23.11.2005 година на Областен управител – Ст.Загора. Предоставени са права за управление на Районен съд и Районна прокуратура. С решение по протокол № 38/14.12.2005 година, ВСС задължи органите на съдебна власт и други органи, които са настанени в съдебните палати, да разпределят и разплащат ежемесечно от 1.01.2006 година разходите за издръжката по предварително определена методика. Районен съд, Районна прокуратура и Агенция по вписванията подписаха протокол за разпределение, съобразно заеманата от всеки орган площ. РП изплаща разходите ежемесечно, а Агенцията по вписванията – на тримесечие.

През м.януари 2006 година подадохме документи за участие в дейностите на проект “Красива България” за подмяна на дограмата, освежаване на фасадата на съдебната палата и изграждане подход за инвалиди. Документацията бе изготвена с помощта на инж.Присадашка – управител “Съдебни сгради”. За съжаление не бяхме одобрени и включени в програмата по проекта.

От м.януари 2006 година в сградата има обособен пост за охраняване на обществения ред и осъществяване на пропускателен режим и сигурност, който се носи от трима служители на Областно звено “Охрана”- Ст.Загора.

В проекто-бюджета за 2006 год в & Капиталови разходи са заложени 266 790 лева, от тях :

28 000 лв. за изработка на проект за реконструкция на сградата;

180 000 лв. изграждане на етажа в груб строеж

56 490 лв. за придобиване на ДМА: 26 бр. компютърни

конфигурации, 23 бр.принтери, 1 бр.климатик, кабинетно оборудване

1 151 лв. НДА

ВСС не ни утвърди никакви разходи по този параграф. Утвърдената сума 2 987 лв. бе за разплащане на разходи, извършени в края на 2005 година. Това е причината да не се изгради стая – деловодство за класифицирана информация.

В проекто-бюджета за 2006 година са заложени 1 616 302 лв., а са утвърдени 1 038 535 – 64,25%. От утвърдената сума 774 302 лв. са за трудови възнаграждения, обезщетения, осигурителни вноски, което представлява 74,56% /2005 – 67,20%/.

От средствата одобрени за текуща издръжка, след заплащане на консумативите и реализиране на икономии се изразходваха 5118, 14 лв. Сумата е изразходвана за закупуване радиатор и пожарогасител за арестантското помещение, принтер, монитор, луминисцентно тяло за осветление на един кабинет, 8 бр. телефонни апарати, столове, компютърни маси. Заплатени са разходите за прегледи и клинично изследване на работещите в съда от Служба “Трудова медицина”. Със закупуването на телевизор и DVD , решаваме проблема в последните години и наказателните състави ще могат с наша техника, да се запознават с веществените доказателствени средства, изброени в чл.126 НПК.

И през отчетната година ВСС не одобри средства в бюджета на съда за закупуване на компютърни конфигурации. През последните няколко години ежегодно и неколкократно информирахме за състоянието на техническата обезпеченост на съда, без да има резултат от това.

Очакваме изпълнението на утвърденото разпределение на персонални компютри и принтери, закупени за съдилищата по програма ФАР – протокол № 4/30.01.2007 година на Комисия “Научно осигуряване и информационни технологии” към ВСС. За разпределението е изготвен списък, в който за Районен съд-Казанлък са предвидени 25 компютри и 8 принтера.

От инсталираните три програмни продукта в сървъра ползваме само ЛОТ-4 за Бюро “Съдимост”. Останалите два – за управление на съдебните дела /ЛОТ-1/ и за управление на работния поток от документи /ЛОТ-2/, не са свързани с деловодствата от фирма C N S у s ООД, въпреки неколкократната ни уговорка с техни специалисти.

От м.септември 2006 година постъпилите дела се разпределят по случаен ред по софтуерна програма, изготвена от ВСС.

Съдебната практика се анализира и обобщава по отделения, съобразно разглеждането на различни видове дела от фактическа и правна сложност, след произнасянето по обжалвани съдебни актове.

През годината съдиите участвуваха в организираните от НИП и неправителствени организации семинари по Европейско право и Съдебна практика на съда на Европейските общности. Участвувахме и в семинари на зонално ниво по Закона за защита на детето, Закона за правната помощ, Закона за защита на класифицираната информация. Съдебни служители участвуваха в курсове и семинари по стресоустойчивост на работното място, организация и планиране на работата в съда, водене и съхраняване на секретни дела в специализирано деловодство, повишаване на компютърната квалификация.

За преодоляване на общественото недоверие и съмнения за корупция в съдебната система, освен електронното разпределение на делата, установената забрана за съдиите да дават консултации, поставяне на кутии за сигнали до Комисията на ВСС за корупция, текущото разглеждане на устни и писмени сигнали от Председателя на съда по дела и действие на съдебната администрация, е необходимо да се засили прозрачносттана работата на съда. Ръководството на съда има идеи в тази насока, които след започване работа на системния администратор, биха могли да се реализират.

Приключихме успешно и тази отчетна година. Работихме в обстановка на недоверие и обвинения към съдебната власт, като цяло и към съдилищата, в частност. Считаме че не са изчерпани възможностите за подобряване организацията на съдебната дейност и ще положим усилия за това. Настоящата година е предизвикателство за всички, тъй като ще прилагаме нормите на европейското право и съдебната практика на съда на европейските общности.

Благодаря на всички колеги и служители за положения труд, добре свършената работа, добрите взаимоотношения. Пожелавам здраве и професионални успехи на всички през първата европейска годишна на нашата страна.

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Н.Димитрова