І . Кадрова обезпеченост

Към 01.01.2007 година Районен съд-Казанлък има щатно разписание за следните длъжности: 10 съдии, в т.ч. Председател и 2 Зам.председатели; 3 съдии изпълнители; 2 съдии по вписвания и 34 съдебни служители.

Кадровите промени през 2007 година се свеждат до следното:

С Решение на ВСС по протокол № 47/15.11.2006 година, бе увеличен щата на съда от 1.01.2007 година с длъжността системен администратор, на която след проведен конкурс, бе сключен трудов договор с Васко Василев от 17.04.2007 година.

С решение по протокол на ВСС № 49/28.11.2006 година, считано от 15.02.2007 година, на основание чл.27, ал.1, т.4 от ЗСВ съдията Ирена Янкова премина на работа като съдия в Административен съд-Ст.Загора.

На 1.04.2007 година на основание чл.328, ал.1, т.10 от КТ, поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, бе прекратен трудовия договор на съдебния секретар Росица Христова.

По предложение на Председателя на съда и след проведена атестация, с Решение по протокол № 29/21.09.2007 година, на основание чл.129, ал.1 от ЗСВ съдията Йовка Пудова придоби статут на „несменяемост” и бе повишена в ранг „съдия в ОС”.

На основание чл.179 от ПСАРОВАС, през м.април 2007 година бе извършена атестация на всички съдебни служители. Повишени в ранг са тези служители, които срочно и качествено изпълняваха служебните си задължения.

На 30.12.2007 година в съда са налице незаети 2 щатни бройки – съдия и съдебен секретар, за които е открита процедура за провеждане на конкурс.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА

С натовареността на съда, тенденцията за която е видно от справките за последните три години, щатът на съда следва да бъде увеличен. Наказателните дела, в т.ч. и НОХД, се увеличават всяка година. Очаква се тази тенденция да се запази. РПУ-Казанлък отчита увеличен процент на разкриваемост на престъпленията. Увеличен е щата на дознателите. Увеличен е щата и на прокурорите. За 2008 година ВСС увеличава щата на РП с две бройки прокурори.

Броя на съдебните дела се увеличава, откъдето се явява по-голямата натовареност, напрежение и отговорност на работещите в съда.

Щатът – 10 съдии - на Районен съд-Казанлък, не е променян от 2000 година. През 2000 година в съда са постъпили 3218 дела, а през 2007 година – 3880 дела. Разликата в постъплението е със 662 дела, от които: 332-наказателни и 330-граждански.

Съотношението между 10 магистрати спрямо съдебните служители от специализираната администрация е 2,2 /22:10/

Увеличението на натовареността ни мотивира да направим предложение за увеличение щата на съда с двама съдии. Това искане отправяме до ВСС от три години.

За оптимизиране работата на съда, щатът следва да се увеличи със следните щатни бройки: 2 съдебни секретари, 2 съдебни деловодители, една бройка компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции.

През годината от Бюро „Съдимост” са издадени 25 274 бр. свидетелства за съдимост /2006 – 20 128; 2005 – 21 308/. Издадени са повече 5 146 бр.

Ежегодно издадените свидетелства за съдимост се увеличават с 5000-6000 бр. Видно е, че през годините работата на бюрото и на съдебния служител изпълняващ функциите е изключително натоварена. От обособяване на Бюро „Съдимост” като отделна служба, в него винаги е работил само един служител, който в различни периоди от време е бил подпомаган или заместван от друг съдебен служител. Отпускането на още една щатна бройка в бюрото се явява крайно необходимо, не само с оглед на увеличения брой на свидетелствата и справките за съдимост, но и с оглед предвидените срокове за издаването им в Наредба № 1 на МП от 24.01.2000 година за организация и работа на Бюро „Съдимост”.

Приложението на новия ГПК с новия начин на призоваване и връчване на съдебни книжа, следва да доведе до увеличение щата на призовкарите. Считаме, че с увеличаване щата с 2 бройки призовкари, ще можем да се справим с изискванията на закона за бърз и качествен процес.

За оптимизиране работата на съда, щатното ни разписание следва да бъде увеличено с длъжността „съдебен администратор”. Изпълняването на функциите му от административния секретар и гл.счетоводител на съда, затруднява работата им.

ІІ . Движение на делата

През 2007 година в съда са постъпили 3880 дела. Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца е 35.93 дела. Постъплението е изчислено за 9 съдии, тъй като през 2007 година на съдията Янкова не са разпределяни дела.

1. През отчетната година броя на разглежданите дела в съда е 4715. Постъпили са 3880 дела, от които новообразувани 3823 дела

От общо постъпилите 3880 дела, наказателните дела са 1504, от които 1478 дела са новообразувани. Останалите 26 дела са образувани след внесен нов обвинителен акт, предложение за прилагане на 78а НК и молби за кумулации.

От постъпилите 1504 дела, НОХД са 538 дела, от които 518 дела са новообразувани, а 20 дела са образувани след внесен нов обвинителен акт. Увеличено е постъплението на делата за общоопасни престъпления от 84 на 168, което представлява увеличение със 100%, в т.ч.: в транспорта – чл.343, ал.1, б.”б” и ал.3, б.”а” НК от 43 на 100 – увеличение със 132.56%.

От общо постъпилите 3880 дела, гражданските дела са 2376, от които 2345 дела са новообразувани. Останалите 31 дела са: 30 дела образувани по подсъдност и 1 – за ново разглеждане. През настоящата година се увеличи постъплението на вещните искове от 151 на 198 дела; на облигационните искове от 137 на 213дела; на издръжките от 36 на 55; на частните граждански дела от 113 на 147; на делата по 237 ГПК от 868 на 1121

От предходния период са останали несвършени 835 дела, от които 395 наказателни, в т.ч. НОХД – 205. Гражданските останали несвършени дела са 440

Процентното съотношение на несвършените 835 дела от предходния период спрямо новообразуваните през годината дела 3823 дела е 21.84%

2. През отчетния период делата за разглеждане са 4715, от които свършените дела са 3867, които представляват - 82.01%

В тримесечен срок са свършени 2139 дела от делата за разглеждане, което представлява 76%.

Свършени /решени/ в сроковете по чл.12, ал.2 от ЗСВ са 2209 дела, които спрямо всичко свършени дела са 57.12%.

От свършените дела, наказателните са 661, в т.ч. 177 НОХД.

НОХД

НЧХД

78а НК

ЗБППМН

Реаби-

литации

Прин.мед.

мерки

Куму-

лации

АНД

УБДХ

Мер-

ки

Др.

дела

 

177

 

1

 

123

 

7

 

8

 

31

 

52

 

159

 

52

 

18

 

33

 

Свършените граждански дела в законоустановените срокове по чл.12, ал.2 от ЗСВ са 1548

Искове по СК

Облигационни искове

Вещни искове

Делби

Искове по КТ

Финансови начети

Други дела

Дела по чл.237 от ГПК

 

190

 

18

 

18

 

1

 

30

 

1

 

171

 

1119

 

Причините за несвършените дела в установените законови срокове, съгласно разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ, касаещи наказателните и гражданските дела са: неколкократно отлагане на делата, поради нередовно призоваване; неявяване на страните; искане за отлагане, поради неявяване на процесуални пълномощници; представяне на болнични листове; искания за събиране на нови доказателства.

Гражданските дела не могат да свършат в законоустановените срокове, освен по посочените причини и поради нередовни искови молби, издирване адрес на ответната страна, призоваване чрез ДВ, спиране на производството за 6-месечен срок, невнасяне на депозити в срок и внасяне на делбените дела в архива, обжалване на определения по движение на делото, искания за удължаване на срокове, спазване на изискването за становище от Дирекция „Социално подпомагане”. От свършените 61 делбени дела, само 9 дела са в срок, което е обяснимо с оглед двете фази на делбата и постановяване на няколко решения в тях, а през цялото време делото се отчита като висящо.

Друга причина е, че от 15 ноември до 30 декември 2007 година в съда са постъпили 427 дела, от които 145 – наказателни /свършени - 67/ и 282 – граждански /свършени – 173/. Останалите 187 несвършени дела, представляват 22.05% от несвършените 848 дела в края на отчетния период.

3. Решените дела по същество в съда са 2515, от които 499 наказателни дела и 2016 – граждански дела

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО-НАКАЗАТЕЛНИ

БРОЙ ДЕЛА

Престъпления против личността

39

Престъпления против правата на гражданите

3

Престъпления против брака

15

Престъпления против собствеността

256

Престъпления против стопанството

20

Престъпления против държ.и обществени организации

4

Документни престъпления

7

Престъпления против реда и общественото спокойствие

10

Общоопасни престъпления

145

ВСИЧКО:

499

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО-ГРАЖДАНСКИ

Искове по СК

Облига-

ционни

Вещни

искове

Делби

Искове

По КТ

Фин.нач.

Други

дела

Чл.237

От ГПК

 

280

 

102

 

136

 

43

 

67

 

1

 

268

 

1119

•  През отчетната година са прекратени 523 дела, от които 273-наказателни и 250 – граждански

Причините за прекратяване са отразени в таблици

НОХД

 

 

 

ГЛАВИ

Доп.проц.нарушения от РП

Доп.проц.нарушения разсл. орган

Доп.пр.нар.от РП и разсл.орган

Изтекла давност

Деянието не

съст.прест.

Постр.е поискал

Дееца да не се

наказва

Поради смърт

Общо прекратени

Прест.против личността

2

2

2

 

 

1

 

7

Прест. против собств.

11

25

14

1

2

 

 

53

Против стопанството

 

 

1

 

 

 

 

1

Против държ.и общ.орг.

1

 

 

 

 

 

 

1

Документни престъпл

 

2

 

1

 

 

 

3

Против реда и общ.спок

2

2

2

 

 

 

 

6

Общоопасни престъпл

1

4

1

 

 

1

1

8

 

Всичко:

 

17

 

35

 

20

 

2

 

2

 

2

 

1

 

79

 

 

Върнатите за доразследване дела са 72 броя, като най-голям брой са върнатите дела за нарушение от разследващия орган

ПРЕКРАТЕНИ НЧХД, 78а НК, ЗАКОН за ЗДРАВЕТО, Кумулации , НЧД-д, НП, УБДХ

 

Оттегляне.на

жалбата

Недопуст.

на молбата

/производст/

Спогодба

Доп.проц.нар. от РП и разсл.орган

Добр.лечение

Непл. Д.такса

По подс.на

друг съд

Проср.жалба

Изтекла давн.

срок

Деянието съст престъпл.по НК

Изпр.на РП

Поради смърт

НЧХД

7

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78аНК

 

2

 

12

 

 

 

 

 

 

 

1

ЗЗдраве

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

Кумулации

 

8

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

НЧД-досъд

 

3

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

НП

1

10

 

 

 

13

 

4

2

 

1

1

УБДХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

8

 

23

 

10

 

12

 

11

 

13

 

5

 

4

 

2

 

5

 

1

 

2

ПРЕКРАТЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА - ПРИЧИНИ

 

По чл.119 от ГПК

По чл.100 от ГПК

По чл.184 от ГПК

Недопустимост на иска

Чл.259а, ал.3 от ГПК

Чл.90,92 от ГПК

Чл.183, ал.2 от ГПК

Отвод

общо

Искове по СК

 

28

 

7

 

7

 

2

 

14

 

7

 

2

 

0

 

67

Облиг. искове

 

26

 

10

 

2

 

1

 

0

 

8

 

2

 

0

 

49

Вещни искове

 

17

 

20

 

0

 

3

 

0

 

1

 

2

 

1

 

44

Делби

9

6

2

0

0

0

1

0

18

Искове по КТ

 

18

 

2

 

0

 

0

 

0

 

30

 

0

 

0

 

23

Други дела

 

12

 

17

 

3

 

5

 

0

 

7

 

0

 

1

 

45

Чл.237 ГПК

 

0

 

0

 

0

 

2

 

0

 

2

 

0

 

0

 

4

 

ВСИЧКО

 

110

 

62

 

14

 

13

 

14

 

28

 

7

 

2

 

250

 

Най-голям брой граждански дела са прекратени, поради отказ от иска, следвани от неявяване на молител в помирително заседание за развод по взаимно съгласие, както и поради неподсъдност на КРС.

 

4. ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

4.1. През 2007 година са обжалвани 411 дела /2006-380; 2005-371/. Налице е незначително увеличение на обжалваните дела.

След произнасяне по обжалвани съдебни актове постановени от районния съд, качеството е следното:

Потвърдени – 205; отменени изцяло и частично – 122; изменени 19. Броя на оставените в сила съдебни актове спрямо обжалваните е 49.88%. Броя на отменените съдебни актове е 122, което представлява 29.68% спрямо обжалваните.

Обжалваните и протестирани наказателни дела са 176

/2006 – 178; 2005 – 164/

Отмени и изменени съдебни актове по наказателни дела

 

 

Глави

Нарушение

на процес.

закон

Нарушение

на матер.

закон

Доп.проц.

нарушение

от АНО

Завишено

наказание

 

 

 

2007

Прест.против личността :

 

Отменени

Изменени

 

 

3

1

 

 

 

 

 

3

1

Прест-против собствеността :

 

Отменени

Изменени

 

 

7

2

 

 

0

2

 

 

 

 

7

4

Против стопанството.:

Отменени

Изменени

 

0

1

 

0

1

 

 

 

0

2

Против държ. и общ.орг.:

 

Отменени

Изменени

 

 

 

 

 

Докум.престъпления:

 

Отменени

Изменени

 

 

2

0

 

 

 

 

2

0

Против реда и общ.спок.:

Отменени

Изменени

 

0

3

 

 

 

 

0

3

Общоопасни престъпления :

Отменени

Изменени

 

3

2

 

0

1

 

 

 

3

3

НЧХД

Отменени

Изменени

 

2

0

 

 

1

0

 

 

3

0

78а НК:

Отменени

Изменени

 

1

0

 

0

2

 

 

0

1

 

1

3

Н П

Отменени

Изменени

 

13

1

 

1

2

 

 

 

14

3

ЧНД-досъдебно

Отменени

Изменени

 

5

1

 

1

0

 

 

 

6

1

 

Обжалваните граждански дела са 235 /2006 – 202; 2005 – 207/

Причини за отменени съд. актове по граждански дела

 

Нарушение

по матер.

закон

Нарушение

По процес.

закон

От тях:

Нови дока-

зателства

 

 

 

2007

Искове по СК

14

0

6

14

Облигационни искове

7

0

0

7

Вещни скове

17

1

4

18

Делби

1

0

0

1

Искове по КТ

10

0

3

10

Други дела

6

4

3

10

Чл.237 ГПК

6

1

0

7

ЧГр.д.

1

0

0

1

ВСИЧКО

62

6

16

68

От отменените 68 съдебни актове по граждански дела, 16 са отменени, поради представяне на нови доказателства във въззивния съд.

5. СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН ПО ВИДОВЕ ДЕЛА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Съдиите от наказателно отделение са разгледали 1899 дела и са свършили 1453, което представлява 76.51% /2006 – 77.27%; 2005 – 67.23%/. Разгледаните дела от общ характер са 743, от които са свършени 578 – 77.79% /2006 – 69.45%; 2005 – 70.05%/. Постигнат е много добър показател на свършените наказателни дела, в т.ч. и на делата от общ характер.

Средномесечно свършените дела на един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 24.22 /2006 – 22.38; 2005 – 19.80/.

От свършените наказателни дела през годината 70.80% са в тримесечен срок

От свършените наказателни дела 127 са приключили по съкратено съдебно следствие.

Средната продължителност от образуване на делото до приключването със съдебен акт е 84.6 дни /2006 – 90; 2005 – 81/.

Съдиите от гражданско отделение са разгледали 2816 дела /2006 – 2545; 2005 – 2330/. Средната натовареност на всеки съдия е 58.67 дела /2006 – 42.42; 2005 – 38.83/.

Видно е, че всеки един от съдиите в гражданско отделение е работил с по-голяма натовареност спрямо предишните две години.

Съдиите са свършили 2263 дела /2006 – 2105; 2005 – 1823/. Съотношението между свършени и разгледани дела е 80.31% /2006 – 82.71%; 2005 – 78.24%/. Постигнат е много добър показател при разглеждането и свършването на гражданските дела. Намаляване показателя на свършени спрямо разгледани дела е във връзка с голямата средномесечна натовареност от 58.67 дела за всеки един от съдиите.

Средномесечно свършените дела от един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 47.15 /2006 – 35.08; 2005 – 30.38/

Постигнат е много добър показател на срочност на разглеждане на гражданските дела, независимо от голямата натовареност. В тримесечен срок от постъпването са свършени 1768 дела, които представляват 83.50%.

Средната продължителност от образуване на делото до приключване със съдебен акт е 59.81 дни /2006 – 78 дни; 2005 – 87.6 дни/

6. СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

39

48

3

24

12

6

4

13

1

Прест.п/в правата на гражд.

3

3

 

2

 

 

 

1

 

Прест.п/в брака,сем.и млад.

15

14

 

2

2

1

4

5

2

Прест.п/в собствеността

256

418

93

285

139

8

17

78

30

Прест.п/в стопанството

20

32

 

5

2

 

10

17

 

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

4

4

 

3

2

 

 

1

 

Документни престъпления

7

5

 

3

3

 

2

 

 

Прест.п/в реда и общ.спок

10

12

 

5

5

 

2

5

 

Общоопасни престъпления

145

153

8

65

64

 

24

60

4

 

През годината са постъпили 13 бр. НОХД, които са и новообразувани по чл. 354а НК. От тях са свършени в срок до 3 месеца - 9 дела: 5 присъди, 3 споразумения, 1 прекратено. Останали несвършени са 4 дела. Съдени са 11 лица, осъдени са 11 лица, в т.ч. двама непълнолетни. С наказание лишаване от свобода до 3 години са осъдени 5 лица, като за 4 от тях е отложено изпълнение на наказанието съгласно чл.66 НК. На глоба са осъдени 4 лица. При разглеждане на делата съдиите не са срещали особени затруднения.

6.1. През 2007 година са постановени 201 осъдителни присъди по внесените през годината 538 обвинителни акта, което представлява 37.36%. За престъпления против личността са постановени 16 присъди; за престъпление против правата на гражданите – 2; за престъпление против брака, семейството и младежта – 9; за престъпления против собствеността – 92; престъпления против стопанството – 14; документни престъпления – 1; престъпления против реда и общ.спокойствие – 2 и общоопасни престъпления – 65. От присъдите за общоопасни престъпления са постановени 5 присъди за престъпление по чл.354а НК /внесени обв.актове – 13/.

6.2. Наказана престъпност с влезли в сила присъди и брой осъдени лица в края на отчетния период

През 2007 година са постановени 324 влезли в сила в края на отчетния период присъди. По тях са осъдени 471 лица.

По глави от НК, присъдите и осъдените лица са както следва:

- престъпления против личността – 25 присъди с 32 осъдени лица

- престъпления п/в правата на гражданите – 3 присъди с 3 осъдени лица

- престъпления п/в брака, семейството и младежта – 13 присъди с 13 осъдени лица

- престъпления п/в собствеността – 181 присъди с 303 осъдени лица

- престъпления п/в стопанството – 12 присъди със 16 осъдени лица

- престъпления п/в дейността на държавата, държ.органи и общ.организации – 1 присъда с 1 осъдено лице

- документни престъпления – 1 присъда с 1 осъдено лице

- престъпления п/в реда и общ.спокойствие – 11 присъди с 14 осъдени лица

- общоопасни престъпления – 77 присъди с 88 осъдени лица. По чл.354а НК са постановени 5 присъди с 11 осъдени лица.

7. ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

През годината са постановени 9 оправдателни присъди за 16 лица по дела от общ характер /2006 – са оправдани 9 лица, а 2005 – 14 лица/.

Постановените присъди по глави от НК и конкретизация на причините са посочени в таблица.

 

 

глави

Недобра работа на

разсл.орг.

Недобро

законодателство

Деянието на

съставлява

престъпл.

Малозначи-

мост

Не е осъществен

прест.състав

 

 

 

2007

Прест.против личността

 

 

 

 

1

1

Прест.против собствеността

2

 

 

 

1

3

Против стопанството

 

 

 

 

 

 

Против държ.и общ.орган.

 

 

 

 

 

 

Документни престъпления

1

 

1

 

 

2

Против реда и общ.спок.

 

 

 

 

 

 

Общоопасни престъпления

2

 

 

1

 

3

   

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Н П К

След анализиране на приложението на чл.161 НПК, да се прецизират правата на съдията, който без да е запознат с хода на разследването следва да разреши или да одобри претърсването и изземването.

Като втори критерий за МН “Парична гаранция” да се въведе “характер на обвинението и обстоятелствата, при които е извършено престъплението”. Практиката показва, че лица извършващи системно престъпления нямат имущество, при което паричната гаранция е в нисък размер.

В съдебното производство да се предвиди предварително изслушване на страните, с окончателно решаване на въпроса дали са били допуснати нарушения на досъдебното производство. Това следва да преклудира възможността за обжалване на по-горна инстанция. Предварителното изслушване на страните не следва да се отнася за случаите на съкратено съдебно следствие, нито следва да бъде ограничаван съдията докладчик също да следи за допускането им. Да бъдат изчерпателно изброени в НПК абсолютните нарушения на процесуалните права в цялото наказателно производство. Възможно е да бъде предвидена същата процедура пред въззивния /касационния/ съд.

В НПК законодателят следва да предвиди възможност за разглеждане на делата и постановяване на съдебен акт, когато подсъдимия не се явява поради заболяване, но то е от такова естество, че не му пречи да се яви пред съда. Задължението на болния да се явява пред разследващите органи и пред органите на съдебна власт във време, когато му е издаден болничен лист е уредено с Наредба за медицинската експертиза на работоспособността с ПМС № 51/5.03.2007 година, изм. ДВ бр.23/16.03.2007 година, но следва да се предвиди и в процесуалния закон.

В установената процедура за съкратено съдебно следствие, в сегашния вид по чл.370 НПК е нарушено правото на прокурора, като страна в процеса, на инициатива или становище за провеждането му. Известно е, че неосигуряването на равни права на страните в съдебното производство винаги осуетява разкриването на обективната истина.

Н К

Да се криминализира невярното документиране на сделки с недвижими имоти и измамата с тях.

Да се предвидят по-строги санкции относно лицата управляващи МПС с превишена скорост, както и за лица употребили алкохол и без да са налице значителни имуществени вреди.

Да се въведе законова дефиниция “на значителна имуществена вреда” и “имот на значителна стойност”.

ТЪЛКУВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Приложението на съкратеното съдебно следствие следва да бъде предмет на тълкувателна дейност досежно критериите за прилагането му за тежки престъпления и престъпленията представляващи рецидив. Считаме, че следва да се отговори, дали съдът може без да се мотивира, да откаже провеждането на съкратено съдебно следствие.

ІІІ . Съдебно изпълнение

Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години:

Година

Постъпили дела

Събрана сума

2005

1141

1 946 641

2006

664

11 626 690

2007

227

1 482 523

През годината постъплението на делата е намалено три пъти.

Сумата, която е събрана - 1 482 523 лв., представлява значително намаление спрямо предходната година.

Останала е несъбрана сума по всички висящи изпълнителни дела в размер на 11 967 903 лв.

Средно месечното постъпление на дела за един съдия изпълнител за 12 месеца е 7,83 бр.

При общо дела за разглеждане 5827, свършените са 1248 и представляват 21.42% /2006 – 19.60%; за 2005 – 13.57%/. Останалите несвършени дела са 4579.

За наличието на нисък процент свършени дела и намалението на събраната сума, следва да посочим някои обективни причини. През отчетната година в СИС от 15 юни до края на годината, съдия изпълнител Кичка Дандова ползва отпуск по болест и майчинство. При ползване на отпуск, в СИС оставаше на работа само един съдия изпълнител.

И през изминалата година забавяне на движението на изпълнителните дела се дължеше на същите причини наблюдавани през годините: недостатъчна активност от взискателите за посочване способ на изпълнение и своевременно внасяне на държ.такси, липса на имущество на длъжниците, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, процесуални възможности за спиране на изпълнителните действия.

Налице е затруднение и с работните помещения. Деловодството на службата от 2004 година се помещава в една стая, която не отговаря на изискванията за две работни места на съдебните деловодители, тъй като е малка по размери. Допълнително затруднение в работната среда е осигуряването на малка площ за справките на граждани и адвокати. Това затруднение бе отчетено и миналата година и за съжаление липсва възможност за решаване на проблема понастоящем.

През 2007 година са постъпили 16 жалби против действията на съдиите изпълнители, от които ОС е уважил 2 и оставил без уважение 14. Следва да приемем, че качеството на изпълнителните действия е много добро.

ІV . Служба по вписванията

  Сравнителен анализ на вписванията за последните три години:

Година

Брой на вписвания

Нот. дела

2005

9368

6366

2006

11152

6730

2007

11051

6922

 

През годината са постъпили 192 нотариални дела повече и 101 вписвания по-малко от предходната година.

Броя на вписванията и нот.дела сочат, че съдиите по вписванията са били максимално натоварени.

Отчитаме постъпленията на нотариални дела и броя на вписванията през годината, независимо от настъпилите промени в службата. Независимо, че двете служителки от 1.10.2004 година преминаха на работа към Агенция по вписванията, съдиите по вписвания Боряна Дянкова и Гергана Домузова са наши служители.

Считаме, че през годината взаимоотношенията между съдиите по вписванията и нотариусите се изграждаха на база колегиалност и желание за избягване на конфликти и напрежение в работата.

Агенцията по вписванията и през изминалата година не прие за удачно да увеличи щата на служителите в службата, независимо от повишаване на изискванията към работата им за срочно вписване, срочни справки и издаване на удостоверения за тежести. За да ги подпомагат и за да се избегнат конфликтните ситуации в службата, съдиите по вписванията приемат да извършват несвойствена за длъжността им работа. Ползването на софтуерна програма изработена преди години по наша поръчка, улеснява работата на службата. Програмата се актуализира своевременно.

Отново изразяваме мнение, че не е нормално в съда да има служба на друга институция, независимо, че Агенцията е към Министъра на правосъдието, при което службата е директно подчинено на Директора на Агенцията, а съдиите по вписванията – на Председателя на съда.

V . Сграден фонд и техническа обезпеченост

Съдебната сграда е публична държавна собственост – акт за публична държавна собственост № 4712/23.12.2005 година на Областен управител – Ст.Загора. Предоставени са права за управление на Районен съд и Районна прокуратура. С решение по протокол № 38/14.12.2005 година, ВСС задължи органите на съдебна власт и други органи, които са настанени в съдебните палати, да разпределят и разплащат ежемесечно от 1.01.2006 година , разходите за издръжката по предварително определена методика. Районен съд, Районна прокуратура и Агенция по вписванията подписаха протокол за разпределение, съобразно заеманата от всеки орган площ. РП изплаща разходите ежемесечно, а Агенцията по вписванията – на тримесечие.

След като не бяхме одобрени през 2006 година, повторно подадохме документи на 6.11.2007 година, за участие в дейностите на проект „Красива България”, за подмяна на дограмата и освежаване на фасадата на съдебната палата.

Документацията бе изготвена с помощта на ин.Присадашка – управител „Съдебни сгради”.

От м.януари 2006 година в сградата има обособен пост за охраняване на обществения ред и осъществяване на пропускателен режим и сигурност, който се носи от шест служители на Областно звено „Охрана”- Ст.Загора.

В проектобюджета за 2007 година в § Капиталови разходи, са заложени 1 005 700 лв.

От тях: 146 000 лв. за ремонт по проекта „Красива България”

40 500 лв. за изработка за реконструкция на сградата

686 000 лв. – изграждане на ІV етаж в груб строеж

131 000 лв. за придобиване на ДМА; 38 бр. компютърни конфигурации, 30 бр.принтери, 10 бр.климатици, кабинетно оборудване

30 000 лв.за стопански инвентар

25 000 лв. за телефонна централа и озвучаване на съдебни зали.

ВСС не ни утвърди никакви разходи по този параграф.

Със заповед № 66/26.10.2007 година на Председателя

на съда, бе открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка. Назначената комисия разгледа постъпилите оферти и класира кандидатите. Районен съд сключи договор с „Жетатерм”- ЕООД, гр.Казанлък за проучвателни и проектни работи и извършване на проектна разработка за газоснабдяване на съдебната сграда. Все още не приключила процедурата по издаване на строително разрешение от Община-Казанлък.

Със заповед № ЛС-04-846/8.11.2007 година, МП осигури 12 600 лв. за изграждане на деловодство за класифицирана информация. За извършените СМР и обзавеждане бе съставен протокол образец № 19 на стойност 11 206.80 лв.

В проектобюджета за 2007 година са заложени 2 295 179 лв., а са утвърдени 1 115 663 лв. - 48.61% /2006 – 64.25%; 2005 – 67.07%/. В годините утвърдените средства за бюджета спрямо проекта непрекъснато намаляват. От утвърдената сума –

878 854 лв. са за трудови възнаграждения, обезщетения, осигурителни вноски, което представлява 78.77% /2006 – 74.56%; 2005 – 67.20%/. Видно е, че утвърдения бюджет е предимно за изплащане на трудови възнаграждения и други плащания.

През 2007 година приходите на съда са 329 235 лв., от които 294 427 лв.такси, 33 310 лв. глоби, 480 лв. наем и 1032 лв.лихва.

Разходите на съда за 2007 година са 1 038 535 лв.

От средствата одобрени за текуща издръжка, след заплащане на консумативите и реализиране на икономии се изразходваха 12 023 лв. Сумата е изразходвана за закупуване на вътрешни алуминиеви щори за кабинети на І и ІІ етаж, 8 бр.климатици, 1 бр.компютърна конфигурация, 13 бр.принтери, 2 бр.факс апарати, машина за унищожаване на документи, луминисцентно осветление за СИС, кабинетно оборудване, инструменти за поддръжка на сградата.

През годината разпределените 25 бр. персонални компютри и 8 бр.принтери закупени по програма ФАР – протокол № 4/30.01.2007 година на Комисия „Научно осигуряване и информационни технологии” към ВСС ни бяха доставени.

Продължи ползването на текстообработваща програма WORD , а от всички съдии и съдии изпълнители правната програма АПИС-6. Счетоводната служба ползва програмата TEREZ .

От инсталираните три програмни продукта в сървъра ползваме само /ЛОТ-4/ за Бюро „Съдимост”. Останалите два – за управление на съдебните дела /ЛОТ-1/ и за управление на работния поток от документи /ЛОТ-2/, не са свързани с деловодствата от фирма C N Sys – ООД, въпреки многократните ни уговорки с техни специалисти.

От м.септември 2006 година в съда се ползва софтуерната програма за случайно разпределение на делата, изготвена от ВСС.

Съдебната практика се анализира и обобщава по отделения, съобразно разглеждането на различни видове дела от фактическа и правна сложност, след произнасянето по обжалвани съдебни актове.

През годината съдиите участваха в организираните от НИП и неправителствени организации и семинари по Европейско право и Съдебна практика на съда на Европейските общности. Съдиите и съдебните служители участваха в курс за придобиване и повишаване компютърните умения.

За преодоляване на общественото недоверие и съмнения за корупция в съдебната система, освен електронното разпределение на делата, установената забрана за съдиите да дават консултации, текущото разглеждане на устни и писмени сигнали по дела и действия на съдебната администрация, провеждане на ежеседмичен приемен ден на Председателя, в съда бе поставена кутия за сигнали до Комисията на ВСС за корупция. През годината не са постъпвали сигнали за корупционни действия. Считаме за неудачно решението, сигналите да бъдат подавани по утвърдения образец. През годината бе създадена интернет страница, която съдържа актуална информация за дейността на съда и обяви за конкурси. Считаме, че следва да разширим информацията в тази страница .

Приключихме успешно и тази отчетна година. Считаме, че не са изчерпани възможностите за подобряване организацията на съдебната дейност и ще положим усилия за това.

Благодаря на всички колеги и служители за положения труд, добре свършената работа, добрите взаимоотношения. Пожелавам здраве и професионални успехи на всички.

 

 

 

 

АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/ Н.Димитрова/