Отчетен  доклад

 

 

за дейността на

Казанлъшки районен съд

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанлък, 2008 год.

Кадрова обезпеченост

 

       Към 01.01.2008 година Районен съд-Казанлък има щатно разписание за следните длъжности: 10 съдии, в т.ч. Председател и 2 Зам.председатели; 3 съдии изпълнители; 2 съдии по вписвания и 34 съдебни служители. Налице е една незаета бройка за съдия.

 

          Кадровите промени през 2008 година се свеждат до следното:

          Със заповед № ЛС-И-550/21.04.2008 година, МП прекрати труд.договор с Есин Пъдикова – съдия изпълнител, съгласно чл.325, т.8 от КТ, считано от 12.05.2008 година.

 

          МП сключи труд.договор ЛС-И-649/21.04.2008 година със Силвия Илел за длъжността съдия изпълнител, след проведен конкурс, която встъпи в длъжност на 12.05.2008 година.

 

          Със заповед ЛС-И-720/9.06.2008 година, МП прекрати труд.договор с Кичка Дандова – съдия изпълнител на основание чл.328, ал.1, т.2 от КТ, считано от 11.06.2008 година.

 

          С решение по протокол № 35/31.07.2008 година, ВСС на основание чл.194, ал.1 ЗСВ премести Нейко Нейков от длъжността прокурор в РП-Ст.Загора на длъжността съдия в Районен съд-Казанлък. Съдията Нейков встъпи в длъжност на 28.08.2008 година.

 

          На 10.03.2008 година РС сключи труд. договор с Радиана Андреева за длъжността съдебен секретар, след проведен конкурс.

През отчетната година бе извършена атестация на всички съдебни служители. Повишени в ранг са тези служители, които срочно и качествено изпълняваха служебните си задължения.

         

На 30.12.2008 година няма незаети щатни бройки на съда.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ЩАТА

 

Считаме, че щатът на съда следва да бъде увеличен, с оглед натовареността на съда, тенденцията за която е видно от справките за последните три години. Наказателните дела, в т.ч. и НОХД, се увеличават всяка година. Очаква се тази тенденция да се запази. РПУ-Казанлък отчита увеличен процент на разкриваемост на престъпленията. Ежегодно се увеличава щата на дознателите и на прокурорите. Съотношението между прокурори и наказателни съдии е 10:5.

 

Щатът – 10 съдии  на Районен съд-Казанлък, не е променян от 2000 година. През 2000 година в съда са постъпили 3218 дела, през 2006 година – 3516 дела, 2007 година – 3880 дела, а през 2008 - 3789. През 2008 година са постъпили 1590 наказателни  дела, през 2007 – 1504, а през 2006 – 1470 дела.

Увеличението на натовареността ни мотивира да направим предложение за увеличение щата на съда с двама съдии. Това искане отправяме до ВСС от три години.

Съотношението между 10 магистрати спрямо съдебните служители от специализираната администрация е 2,2 /22:10/

 

За оптимизиране работата на съда, щатът следва да се увеличи със следните щатни бройки: 2 съдебни секретари, 2 съдебни деловодители, една бройка компютърен оператор, изпълняващ деловодни функции в бюро “Съдимост”.

 

Приложението на новия ГПК с новия начин на призоваване и връчване на съдебни книжа, следва да доведе до увеличение щата на призовкарите. Считаме, че с увеличаване щата с 2 бройки призовкари, ще можем да се справим с изискванията на закона за бърз и качествен процес.

 

За оптимизиране работата на съда, щатното ни разписание следва да бъде увеличено с длъжността „съдебен администратор”. Изпълняването на функциите му от административния секретар и гл.счетоводител на съда, затруднява работата им.

Движение на делата

 

През 2008 година в съда са постъпили 3789 дела /2007– 3880; 2006 – 3516/.                    

Средномесечното постъпление на един съдия на база 12 месеца е 31,57 дела /2007–35.93;     2006–29.30/.

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

От общо постъпилите дела 3789, наказателните дела са 1590, от които новообразувани са 503 дела, 6 дела са внесени с нов обвинителен акт, а 1 дело от частен характер е върнато за ново разглеждане.

           От постъпилите наказателни дела 1590 през годината /2007-1504;   2006-1470/, постъпилите  дела от общ характер са 509 /2007-538;    2006-468/.

           

От постъпленията произтичат следните изводи :

Спрямо предходната година при постъпили 1504 дела, от които от общ характер 538, постъплението е завишено с 5.69%, а за делата от общ характер – 5.72%.

 

Значително е увеличението на делата за общоопасните престъпления: от 168 през 2007 година на 219 през 2008 година – 30.36%, в т.ч. на престъпленията в транспорта от 100 на 141 – 41%. Значително е увеличено постъпленията на адм.дела – от 323 през 2007 година на 520 през 2008 година – 61%, в т.ч. делата образувани по обжалвани наказателни постановления по ЗДП от 123 през 2007 година на 294 през 2008 година -139.02%. Делата за документни престъпления са увеличени от 5 през 2007 година на 10 през 2008 година.

 

Налице е тенденция на устойчивост на делата за престъпления против реда и общественото спокойствие – 12 бр. /2007–10/. Устойчиво е постъпленията на делата за общоопасни престъпления по чл.354а, ал.5, чл.354в, ал.1 от НК –  през  2008 година - 12 /2007–13/.

 

Намалено е постъплението на делата за престъпления против личността от 34 на 23, против собствеността от 272 на 212 и против стопанството от 29 на 11 дела.

 

  Средномесечното постъпление на един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 26,50 /2007 – 25.07; 2006 – 24.63/

Съдиите от наказателно отделение са разгледали 1885 дела и са свършили 1603 дела, което представлява в процент 85,04% /2007–76,51%;   2006–77.27%/. Разгледаните дела от общ характер  са 674,   от които са свършени   562 – 83,38%.

/2007  – 77.79%, 2006  – 69.45%/.

 Средната продължителност на разглеждане на наказателната дела от постъпването им в съда до постановяване на съдебния акт е 67,2 дни /2007 – 84,6;      2006 - 90/.

 

 Постигнат е много добър показател на свършване на наказателните дела, в т.ч. и на делата от общ характер, който в трите години непрекъснато е завишаван.

 

Свършените наказателни дела по видове са: 

 

Година

НОХД

НЧХД

78а НК

ЗБППМН

Реаби-

литации

Прин.мед.

мерки

Куму-

лации

АНД

УБДХ

Мер-

ки

Др.

дела

 

2008

 

562

 

39

 

81

 

3

 

8

 

49

 

77

 

409

 

38

 

24

 

313

 

2007

 

578

 

1

 

123

 

7

 

8

 

31

 

52

 

159

 

52

 

18

 

33

 

2006

 

466

 

 

35

 

177

 

6

 

17

 

71

 

65

 

255

 

48

 

37

 

293

 

Средномесечно свършени дела от един съдия от наказателно отделение на база 12 месеца е 26.71 дела           /2007–26.73;  2006–22.38/.

Този показател е запазил устойчивост спрямо предходната година, но е завишен спрямо 2006 година.

 

 От свършените наказателни дела през годината 1603, в тримесечен срок са свършени 1279 дела, което представлява 79.79%   /2007–70.80; 2006-71.63%/

 

 От свършените НОХД през година  562 дела, в тримесечен срок са свършени 388 дела, което представлява 69.04%  /2007 -  58,48 %;      2006 – 53.86%/

 

  Постигнат е много добър показател на срочно свършване на наказателните дела, в т.ч. и на делата от общ характер, който в трите години непрекъснато е завишаван.

 

Решените дела по същество в съда са 3476 /2007-2515; от които 1442 наказателни дела, в т.ч. 521 /2007-499/дела от общ характер

 

 

РЕШЕНИ ПО СЪЩЕСТВО-ОБЩ ХАРАКТЕР

Дела 2008 г.

Дела 2007 г.

Дела 2006 г.

Престъпления против личността

28

39

36

Престъпления против правата на гражданите

-

3

2

Престъпления против брака

14

15

8

Престъпления против собствеността

236

256

218

Престъпления против стопанството

15

20

8

Престъпления п/в фин.дан. и осиг.система

-

-

1

Престъпления против държ.и обществени организации

3

4

 

4

Документни престъпления

8

7

2

Престъпления против реда и общественото спокойствие

14

10

8

Общоопасни престъпления

203

145

88

ВСИЧКО:

521

499

375

 

         

  В края на годината са останали несвършени 282 дела /2007-295;  2006 - 395/, от които НОХД – 112 дела /2007-165; 2006-205/. Видна е тенденция на намаляване броя на останалите несвършени дела през трите години.

 

Процентното съотношение на несвършените дела – 282, през тази година спрямо постъпилите дела – 1590 дела е 17.74% /2007–19.61%; 2006–26.72%/. Видна е тенденцията на намаление на несвършените дела в трите години спрямо постъплението.

 

Върнатите за доразследване дела от общ характер през годината са 31 /2007-72;   2006-86/, като 6 от тях са в разпоредително заседание, а 25 дела от съдебно заседание.

 

По чл.78а НК са върнати за доразследване 3 дела от разпоредително заседание

 Налице е значително намаляване броя на прекратените и върнати за доразследване на дела.

 

Най-често допусканите процесуални нарушения са свързани с недостатъчната индивидуализация на продължавано престъпление по време, място, начин на извършване, стойност на предмета на престъплението, кой обвиняем какво действие е извършил, от кой нормативен акт произтичат задълженията му, несъответствие между постановлението за привличане на обвиняем и диспозитива на обвинителния акт.

 

  Движение на дела със значим обществен интерес

 През годината са постъпили 12 броя дела по чл.354а от НК, които са разгледани ведно с останалите 4 дела от предходния период. Свършени са 13 дела със 6 осъдителни присъди; одобрени са 6 споразумения по чл.381-384 НК, а едно дело е прекратено. 10 от делата са свършени в тримесечен срок.

Съдени са 12 лица, осъдени са 12 лица, в т.ч..един непълнолетен. Наложени са наказания както следва: на лишаване от свобода до 3 години са осъдени 7 лица, по отношение на които е приложен на чл.66 НК, 4 лица са осъдени на глоба; по отношение на 1 лице е наложено друго наказание.

 

През 2008 година за престъпления от общ характер са съдени 694 лица, осъдени са 671 лица.  По глави от НК присъдите и осъдените лица, сравнени с предходните две години са, както следва:

          СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2008 година

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

28

33

3

16

13

2

2

13

-

Прест.п/в правата на гражд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прест.п/в брака,сем.и млад.

14

12

-

5

5

-

4

3

-

Прест.п/в собствеността

236

369

73

254

121

6

19

74

16

Прест.п/в стопанството

15

24

-

4

4

-

12

8

-

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

3

2

-

1

-

-

1

-

-

Документни престъпления

8

8

-

5

4

1

1

1

-

Прест.п/в реда и общ.спок

14

17

-

6

3

-

2

9

-

Общоопасни престъпления

203

206

2

125

111

-

18

60

3

ВСИЧКО:

521

671

78

416

261

9

59

168

19

 

          СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2007 година

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

39

48

3

24

12

6

4

13

1

Прест.п/в правата на гражд.

3

3

 

2

 

 

 

1

 

Прест.п/в брака,сем.и млад.

15

14

 

2

2

1

4

5

2

Прест.п/в собствеността

256

418

93

285

139

8

17

78

30

Прест.п/в стопанството

20

32

 

5

2

 

10

17

 

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

4

4

 

3

2

 

 

1

 

Документни престъпления

7

5

 

3

3

 

2

 

 

Прест.п/в реда и общ.спок

10

12

 

5

5

 

2

5

 

Общоопасни престъпления

145

153

8

65

64

 

24

60

4

ВСИЧКО:

499

689

104

394

229

15

63

180

37

 

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ – 2006  година

 

 

Глави НК

Брой дела

Осъдени

В.т.ч.:

непълнолетни

Лишаване от

Свобода до 3г

Условно

Лишаване от

свобода над 3

Глоба

Пробация

Др.причини

Прест. п/в личността

36

49

6

39

15

3

4

3

-

Прест.п/в правата на гражд.

2

2

-

2

2

-

-

-

-

Прест.п/в брака,сем.и млад.

8

5

-

-

-

-

1

2

2

Прест.п/в собствеността

218

359

43

259

148

22

27

43

8

Прест.п/в стопанството

8

8

-

3

3

-

2

3

-

Прест.п/в фин.дан.осиг.с-ма

1

1

-

-

-

-

1

-

-

Пр.п/в държ.,д.орг.,общ.орг

4

8

-

3

1

-

5

-

-

Документни престъпления

2

3

-

-

-

-

1

2

-

Прест.п/в реда и общ.спок

8

12

-

4

1

-

1

7

-

Общоопасни престъпления

88

96

3

41

29

1

19

34

1

ВСИЧКО:

375

543

52

351

199

26

61

94

11

 

  Общия брой на осъдените през годината е 671 лица, в т.ч. непълнолетни 78 лица /2007-689; в т.ч.непълнолетни 104 2006-543, в т.ч. непълнолетни -52/.

 

На лишаване от свобода до 3 години са осъдени 416 лица - по отношение на 261е приложено условното осъждане. През 2007 година са осъдени 394 лица, от които 229 е приложено условното осъждане. През 2006 година са осъдени 351 лица, от които за 199 лица е приложено условното осъждане.

 

На лишаване от свобода от 3 до 15 години са осъдени 9 лица /2007-15; 2006-26/.  59 лица са осъдени да заплатят глоба /2007-63; 2006-61/. На 168 лица е наложено наказанието пробация /2007-180; 2006-94/. Наложени са и 19 други наказания /2007-37; 2006-11/.

 

През годината са постановени 4 оправдателни присъди /2007-9; 2006-5/, по които са оправдани 7 подсъдими /2007-16; 2006-9/.

 

Причините за постановяване на оправдателни присъди: несъставомерност на деянието, за което е внесен обвинителен акт, недостатъчни доказателства, които да обосновават по несъмнен и безспорен начин обвинението.

 

Постановените оправдателни присъди представляват 1,16% спрямо постановените 344 осъдителни присъди.

 

През 2008 година са  влезли в сила в края на отчетния период 489 присъди. По тях са осъдени 618 лица.

 

Бюро „Съдимост” през  година е издало 14247 бр.свидетелства и справки за съдимост /2007-25274; 2006-20128/. Значително е намалена натовареността на бюрото.

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 От общо постъпилите дела 3789, гражданските дела са 2199 /2007-2376; 2006-2038/. От общото постъпление новообразуваните дела са 2163, останалите 36 дела са: 34 дела образувани по подсъдност и 2 дела върнати за ново разглеждане.

От постъпленията произтичат следните  изводи :

Постъплението на гражданските дела е намалено със 177 дела спрямо предходната година.

Намалено е постъплението по всички видове дела с изключение на: трудовите спорове за уволнение, които са се увеличили двойно /2008–31 бр.; 2007–15 бр/; делата срещу домашно насилие /2008–30 бр.; 2007–20 бр./; делата по Закона за закрила на детето /2008–88; 2007–77/; заповедното производство /2008–1215; 2007–1121-чл.237 от ГПК/

 

Средномесечното постъпление на един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 36,65 /2007–39.60; 2006–33.97/.

 

Съдиите от гражданско отделение са разгледали 2752 дела /2007–2816; 2006-2545/ и са свършили 2250 дела /2007 – 2263; 2006-2105/. Съотношението между свършени и разгледани дела е 81,75% /2007– 80,36%; 2006 – 82.71%/.

Постигнат е много добър показател при разглеждането и свършването на гражданските дела, който в годините е трайно над 80%.

Решените дела по същество в съда са 3476, от които 2034 – граждански дела

 

По видове те се разпределят както следва:

 

 

Искове по СК

Облига-

ционни

Вещни

искове

Делби

Искове

По КТ

Фин.нач.

Други

дела

Чл.237

ГПК

Зап.

произ

 

2008

 

304

 

118

 

84

 

25

 

64

 

0

 

229

 

356

 

854

 

2007

 

280

 

102

 

136

 

43

 

67

 

1

 

268

 

1119

 

-

 

2006

 

380

 

131

 

115

 

26

 

105

 

1

 

293

 

868

 

-

            Средномесечно свършени дела от един съдия от гражданско отделение на база 12 месеца е 37,50 /2007–37,72; 2006–35.08/

            Следва да отчетем, че и този показател е много добър и запазил стабилност в годините. 

Средната продължителност на разглеждане на граждански дела от образуването им до постановяване на съдебния акт е 61,24 дни /2007–62,21 дни;     2006–78 дни/

 

 Показателите постъпление, съоотношение между свършени и разгледани дела и средномесечната натовареност на свършените дела са изчислени за 10 съдии, респ. 5 съдии за гражданско отделение, но следва да отбележим, че до 28.08.2008 година в съда работиха 9 съдии, в т.ч.4 съдии в гражданско отделение, тъй като съдията Нейков встъпи в длъжност на 28.08.2008 година.

 

  В тримесечен срок са свършени 1791 дела, което представлява 79.6%  от всичко свършени дела – 2250 дела -  /2007–78.12%;      2006–77.15%/.

Свършените в тримесечен срок 1791 дела, спрямо делата за разглеждане – 2752 е 65.08% /2007–62.78%;     2006–63.81%/

 

              В края на годината са останали несвършени 502 граждански дела спрямо 553 дела за миналата година. Процентното съотношение на несвършените дела през тази година спрямо постъпилите е 22.82% /2007–23.27%/. Следва да отчетем, че през м.декември 2008 година са постъпили 61 бр. граждански дела, на които тече едномесечен срок за писмен отговор на ответната страна.      

 

            Независимо от намаленото постъпление на граждански дела, гражданските съдии през годината работиха с голямо напрежение във връзка с прилагането на новия ГПК. В никоя от предишните години съдиите не са били толкова натоварени с обработване на доклад по движение на делата, даване на указания, оставяне без движение и пр.

 

ОБЖАЛВАНИ И ПРОТЕСТИРАНИ СЪДЕБНИ АКТОВЕ

 

 

                 През 2008 година са обжалвани 375 дела    /2007-411; 2006-380/.

Налице е намаление на обжалваните дела.

 

          След произнасяне по обжалвани съдебни актове постановени от районния съд, качеството е следното:

 

          Потвърдени – 135     /2007-205;     2006-291/;

         Отменени изцяло и частично – 57  /2007-122;  2006 -138/

         Изменени    17 дела       /2007-19;    2006-13/.

         

          Обжалваните и протестирани наказателни дела са 168 /2007-176; /2006 – 178/

 

          Потвърдените съдебни актове са 58, отменени изцяло – 32, отменени частично – 16

 

          Обжалваните граждански дела 207 /2007-235; 2006-202/

 

          Потвърдените съдебни актове са 77, отменени изцяло 18, от които 5 поради представяне на нови доказателства, отменени частично 31, от които 20 поради представяне на нови доказателства.

          Следва да отчетем, че представянето на нови доказателства пред въззивната инстанция, водещи до отмяна на съдебните актове, влошава качеството ни, като първоинстанционен съд.

 

През годината постъпи една  жалби за бавност, която бе оставена без уважение от Окръжен съд.

 

         

 

 

 

     Съдебно изпълнение

 

Сравнителен анализ на постъпленията за последните три години:

Година

Постъпили дела

Събрана сума

2008

361

1 268 696

2007

227

1 482 523

2006

664

11 626 690

                     

          През годината постъплението на делата е увеличено със 134 дела

          Сумата, която е събрана - 1 268 696 лв., представлява намаление спрямо предходната година със 16.85%.

          Останала е несъбрана сума по всички висящи изпълнителни дела в размер на  10 269 951 лв. спрямо 2007 година – 11 967 903 лв. /2006 – 14 794 882 лв./. Налице е подобрения на показателя несъбрани суми

          Средно месечното постъпление на дела за един съдия изпълнител за 12 месеца е 15.04 бр.дела /2007-7.83 бр.; 2006 -18.44/

          При общо дела за разглеждане  4940, свършените са 940 и представляват 19.02% /2007-21.42%; 2006–19.60%;/.  Налице е устойчивост на свършените дела спрямо разгледаните.

          Останалите несвършени дела са 4000 /2007-4579; 2006-5600/. Налице е намаление броя на несвършените дела в трите години.

          През годината са постъпили 6 бр.жалби против действията на съдия-изпълнител, които са оставени без уважение от Окръжен съд. За сравнение – през 2007 година са постъпили 16 жалби против действията на съдиите изпълнители, от които ОС е уважил 2 и оставил без уважение 14.

Следва да приемем, че качеството на изпълнителните действия е много добро.

          И през изминалата година забавяне на движението на изпълнителните дела се дължеше на същите причини наблюдавани  през годините: недостатъчна активност от взискателите за посочване способ на изпълнение и своевременно внасяне на държ.такси, липса на имущество на длъжниците, недостатъчно ефективни способи за изпълнение, процесуални възможности за спиране на изпълнителните действия, затруднение за връчване на призовките за доброволно изпълнение.

 

          През 2009 година държавните съдебни изпълнители следва да продължат усилията си да намаляват броя на незавършените изпълнителни производства и да повишават събираемостта на дължимите суми.   

 

          Налице е затруднение и с работните помещения. Деловодството на службата от 2004 година се помещава в една стая, която не отговаря на изискванията за две работни места на съдебните деловодители, тъй като е малка по размери. Допълнително затруднение в работната среда е осигуряването на малка площ за справките на граждани и адвокати. Това затруднение бе отчетено и миналата година, което не бе преодоляно и през отчетната година

 

 

         

 

Служба по вписванията

 

          Сравнителен анализ на вписванията за последните три години:

Година

Брой на

Нот.дела

 

Вписвания

 

2008

9287

5418

2007

11051

6922

2006

11152

6730

 

                  

          През годината са постъпили 1504 нотариални дела и 1764 вписвания по-малко от предходната година.

          Независимо от намаления брой на вписванията и нот.дела, считаме, че съдиите по вписванията са били натоварени в достатъчна степен. Следва да се отбележи, че последните два месеца от годината, в службата работи само съдията по вписвания Боряна Дянкова, тъй като Гергана Домузова ползва платен отпуск и отпуск по майчинство.

 

          Отчитаме постъпленията на нотариални дела и броя на вписванията през годината, независимо че служителките от 1.10.2004 година работят по трудов договор към Агенция по вписванията, съдиите по вписвания Боряна Дянкова и Гергана Домузова са наши служители.

 

 Считаме, че през годината взаимоотношенията между съдиите по вписванията и нотариусите се изграждаха на база колегиалност и желание за избягване на конфликти и напрежение в работата.

 

Агенцията по вписванията през изминалата година увеличи с една бройка щата на служителите в службата по вписванията.  Независимо от това, с оглед повишаване на изискванията към работата им за срочно вписване, срочни справки и издаване на удостоверения за тежести, ползване на новия софтуерен продукт от края на годината, служителите работиха с голямо напрежение. Налагаше се служителите да работят след работно време и извънредно в почивни дни, без ръководството на Агенцията да поиска разрешение от ръководството на съда.  За да се избегнат конфликтните ситуации в службата, на служителите бе осигурена възможност да работят извънредно. Отбелязваме този въпрос, с оглед некоректното и неколегиално отношение на ръководството на Агенцията по вписванията. Парадоксално е, че не е възможно от службата по вписвания да се получат справки за извършена работа, без да се поиска разрешението от Агенция по вписвания.

 

Отново изразяваме мнение, че не е нормално в съда да има служба на друга институция, независимо, че Агенцията е към Министъра на правосъдието, при което службата е директно подчинено на Директора на Агенцията, а съдиите по вписванията – на Председателя на съда. Не бе значение е факта, че съдиите по вписванията са служители на МП, извършват дейност съобразно утвърдената длъжностна характеристика, но приходите от тяхната дейност са приходи на Агенцията по вписванията.

 

 

Предложения за промени в законодателството

 

 

                З С В

                Законодателят би следвало да създаде облекчена процедура в закона или подзаконов нормативен акт за назначаване на магистрати при условията на чл.68, т.3 от КТ /до завръщане на титуляра/, като предвиди възможност назначаването да става на основание чл.68, т.4 КТ /до заемане на длъжността с конкурс/

 

                Н П К

          1. След анализиране на приложението на чл.161 НПК считаме, че следва да се разширят правата на съдията в посока запознаване със събраните до този момент доказателства и обсъждане на бъдещото развитие на разследването с разследващия орган. По този начин съдията по-добре би преценил необходимостта от нарушаване на конституционното право за неприкосновеност на жилището при даване разрешение за претърсване и изземване, респ. при одобряване на претърсването и изземването.

 

          2. Като втори критерий при вземане МН “Парична гаранция” да се въведе “характер на обвинението и обстоятелствата, при които е то извършено”. Практиката показва, че лица извършващи системно престъпления прикриват имущество си, декларират липса на трудови доходи, при което паричната гаранция се взема  в неоправдано нисък размер.

 

          3. Уредбата на предварителното изслушване по чл. 370 и сл. от НПК е обществено несправедлива. От една страна съдът е напълно лишен от правото на преценка за провеждането му, което е парадокс. В това отношение прокурорът се намира в по-благоприятна ситуация от съда, тъй като може да отказва споразумения. От друга страна съдът е задължен да прилага разпоредбата на чл. 55 от НК. На практика, по този начин се “отменят” предвидените в НК минимуми за по-тежко наказуемите престъпления, а по-леко наказуемите престъпления се заменят с още по-леки.

 

          Считаме, че предварителното изслушване на страните би следвало да има по справедлива правна уредба и да постига повече цели от досегашните. На първоинстанционното производство да се прилага за всички видове обвинения, вкл. предвиждащи наказуемост по 78а от НК. Окончателно да реши въпроса за допуснатите съществени нарушения на досъдебното производство или на предходна съдебна инстанция с изчерпателното им посочване от страните и с преклудиране възможността им за възразяване на по-горна инстанция. Да се реши въпроса за наказанието при изцяло признаване на вината от обвиненото лице като това се отнася за всички видове престъпления, независимо от наказуемостта им, дори за тези, за които се предвижда освобождаване от наказателна отговорност, като се ползва редукция на наказанията подобна на редукцията при непълнолетните или с възможното, но не и задължителното прилагане на чл. 55 от НК. При непризнаване на вина по обвинението, независимо от наказуемостта на деянието да се насрочи процес по общия ред с участие на съдебни заседатели.

 

          4. Да бъдат изчерпателно изброени в НПК абсолютните нарушения на процесуалните права в цялото наказателно производство, като се предвиди някои от тях да могат да бъдат санирани. Например: с подписването на неподписан съдебен протокол.

 

          5. Да се даде възможност на разследващия орган да бъде свидетел на съдебна фаза с предварително разясняване на заподозряното лице, че всичко казано от него може да се ползва като доказателство пред съда.

 

          6. С въвеждането на ограничение за валидността на доказателствата извън срока за разследване /чл. 234 ал. 7 от НПК/, грубо е нарушен основен принцип в наказателното правораздаване, а именно, че при търсене на обективната истина няма по-късно представяне на доказателства. Целта на ограничението е да дисциплинира разследващия орган бързо да приключи разследването. Това ограничение е извън целите на НПК, посочени в чл. 1. На практика тази промяна не доведе до бързина, тъй като се налага наблюдаващия прокурор постоянно да иска продължение на процесуалните срокове от по-горестоящите прокуратури като им изпраща делото. Би следвало дисциплината на разследващия орган да бъде регламентирана  в ЗСВ или друг подзаконов нормативен акт,  а не с процесуални мерки.

 

          7. Чл. 12 от НПК въвежда равни права на страните. Централна фаза на процеса е съдебната. В тази фаза в разпоредбата на чл. 281 ал. 3 от НПК е изключено съгласието на прокурора за прочитане показанията на неявил се свидетел независимо от причините. На пръв поглед ограничението е несъществено, но съгл. чл. 107 ал. 3 от НПК съдът и органите на досъдебното производство, вкл. и прокурора са длъжни да събират както обвинителни, така и оправдателни доказателства, докато подсъдимият и защитникът не са длъжни. В тази хипотеза ако отсъстващият свидетел установява обвинителни показания, а те не могат да бъдат прочетени, прокурорът е лишен от възможността да се противопостави на прочитането на други показания, които установяват оправдателни доказателства.

 

          8. Предлагаме на законодателя да въведе в НПК института на “явна фактическа грешка” или “очевидна фактическа грешка”, за да има възможност да бъдат поправяне допуснати фактически и технически грешки, без да е необходимо съдебното производство да се прекратява, а извършените процесуални действия да се приповтарят.

 

           Н К

          Да се подобри системата на наказанията като се включат мерки за въздействие върху дееца.

          Пробацията да се изключи от системата на наказанията, а да се използва като мярка за въздействие след изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

          Да се криминилизира неплащането на сметки за период повече от два месеца при наличие на доходи за това.

          Да се криминализира невярното документиране на сделки с недвижими имоти и измамата с тях.

          Да се предвидят по-строги санкции относно лицата управляващи МПС с  превишена скорост, както и за лица употребили алкохол и без да са налице значителни имуществени вреди.

          Да се въведе законова дефиниция “за значителна имуществена вреда” и “имот на значителна стойност”.

 

          Г П К

          Необходими са изменения на законовите разпоредби, които да уточнят кое е това в “енимагнитично” първо заседание по делото – разпоредително, открито подготвително или открито заседание за решаване на делото. В различните текстове на ГПК, т.нар. първо заседание е формулирано по различни начини, което създава пречки в приложението им.

          Считаме, че разпоредбата на чл.214 ГПК, не е достатъчно прецизна в сравнение с чл.116 ГПК /отм./ Имаме предвид, че по действащия ГПК има възможност страната да измени иска устно, дори и противната страна да не присъства в заседание.  Това нарушава равенството на страните в процеса.

          Не считаме за удачна нормата на чл.418, ал.4 ГПК, във връзка със задължението частната жалба да се връчи на длъжника. В такива случаи заявителя /кредитора/ се поставя в неблагоприятно положение, тъй като до произнасянето по жалбата, длъжника може да се разпореди с имуществото си в негова вреда.

          Налице е противоречива практика по чл.47, ал.5 и 6 от ГПК, досежно заповедното производство. В чл.406, ал.4 е записано кои текстове от исковото производство се прилагат в производството по издаване на изпълнителен лист, а това са възможността за поправяне, допълване и тълкуване на решението. В такъв случай следва ли да считаме, че чл.47, ал.5 и 6 от ГПК, следва да се прилага и в заповедното производство.

          Разпоредбата на чл.315, ал.2 от ГПК в глава “Бързо производство”, изрично посочва, че срока на обжалване на решението тече от деня, в който съдът ще обяви решението си. В същото време този срок се разминава с деня, в който страната получава съдебното решение.

          Считаме, че пропуск на МП е в образеца за съобщение, с който се изпращат съдебните книжа на ответната страна и в който не са отбелязани изискванията на чл.40 и чл.41 ГПК. Зачестиха случаите, в които страните си получават съдебните книжа, но не може да им се връчи призовка, тъй като данните са, че не се намират на адреса. Само в призовката са вписани изискванията на чл.40 и чл.41 ГПК.

          Чл.129, ал.4 от ГПК приповтаря чл.100 ГПК /отм./, че поправената искова молба се счита за редовна от деня на подаването. Зачестиха случаите, а те ще се увеличават с оглед увеличените адвокатски хонорари на саморъчно подаване на искови молби, които са нередовни, тъй като изобщо не отговарят на чл.127 ГПК. Подробните указания, които се дават на страните в тези случаи, затормозват работата на съдията-докладчик, който е принуден да дава подробна писмена консултация в разрез на чл.213 ЗСВ.

Сграден фонд и техническа         обезпеченост

 

Съдебната сграда е публична държавна собственост – акт  за публична държавна собственост № 4712/23.12.2005 година на Областен управител – Ст.Загора. Предоставени са права за управление на Районен съд и Районна прокуратура.  С решение по протокол № 38/14.12.2005 година, ВСС задължи органите на съдебна власт и други органи, които са настанени в съдебните палати, да разпределят и разплащат ежемесечно от 1.01.2006 година , разходите за издръжката по предварително определена методика. Районен съд, Районна прокуратура и Агенция по вписванията подписаха протокол за разпределение, съобразно заеманата от всеки орган площ. РП изплаща разходите ежемесечно, а Агенцията по вписванията – на тримесечие.

 

Към настоящия момент все още нямаме одобрение за участие на проект „Красива България”, за подмяна на дограмата и освежаване на фасадата на съдебната палата. 

 

От м.януари 2006 година в сградата има обособен пост за охраняване на обществения ред и осъществяване на пропускателен режим и сигурност, който се носи от шест служители на Областно звено „Охрана”- Ст.Загора.

 

В проектобюджета за 2008 година са заложени 241 620 лв., са утвърдени 364 651 лв., като бюджета в тази част е изпълнен на 150.92%. Разходите са заложени за 1 336 322 лв., утвърдени са 1 340 150 лв., изразходвани 1 307 082 лв.

 

В проектобюджета за 2008 година в §  Капиталови разходи са заложени 43 600 лв., а са изразходвани 40 576 лв., за придобиване на ДМА - закупени са климатик, огнеопорни каси, АТЦ, изграждане на газопроводна инсталация

За придобиване на НДА са изразходвани 8504 лв. за програмен продукт “САС-Съдебно деловодство” и обследване енергийната ефективност на съдебната сграда.

От утвърдената сума – 1 059 529 лв. са за трудови възнаграждения, обезщетения, осигурителни вноски, което представлява 79.06% /2007 – 78.77%; 2006 – 64.56%/. Видно е, че утвърдения бюджет е предимно за изплащане на трудови възнаграждения и други плащания.

 

          През 2008 година приходите на съда са 364 659 лв. /2007 -329 235 лв/., от които 339 658 лв.такси, 24 430 лв. глоби, и 253 лв.лихва.

          Разходите на съда за 2008 година са  1 307 082 лв. /2007-1 038 535 лв./

От средствата одобрени за текуща издръжка, след заплащане на консумативите и реализиране на икономии се изразходваха  6185.61 лв. за закупуване стопански инвентар за нуждите на съдебните служители.

Продължи ползването на текстообработваща програма WORD, а от всички съдии и съдии изпълнители правната програма АПИС-6, която своевременно се осъвременява. Бюро “Съдимост” продължи да работи със софтуерен продукт единен за цялата страна. Счетоводната служба ползва програмата   TEREZ.

Следва да отчетем, че съдът изцяло е компютъризиран, обезпечен е с програмни продукти и по-нататъшните усилия следва да се насочат към периодично обновяване на техника и усъвършенствуването на знанията и уменията на магистрати и съдебните служители.

Съдебната практика се анализира по отделения, съобразно разглеждането на различни видове дела от фактическа и правна сложност, след произнасянето по обжалвани съдебни актове.

През годината съдиите участваха в организираните семинари от НИП, както и от ВКС и ОС по приложението на новия ГПК.

 

За преодоляване на общественото недоверие и съмнения за корупция в съдебната система, освен електронното разпределение на делата, установената забрана за съдиите да дават консултации, текущото разглеждане на устни и писмени сигнали по дела и действия на съдебната администрация, провеждане на ежеседмичен приемен ден на Председателя, в съда е поставена кутия за сигнали до Комисията на ВСС за корупция. През годината не са постъпвали сигнали за корупционни действия. Считаме за неудачно решението, сигналите да бъдат подавани по утвърдения образец. През годината бе създадена интернет страница, която съдържа актуална информация за дейността на съда и обяви за конкурси. Считаме, че следва да разширим информацията в тази страница, която своевременно да се обновява.

 

Приключихме успешно и тази отчетна година. Резултатите ни дават основание да направим заключението, че през изминалата година всеки един от съдиите, съдебните изпълнители, съдиите по вписвания и съдебните служители е допринесъл с труд, усилия, отговорност за добрата работа. Считаме, че не са изчерпани възможностите за подобряване организацията на съдебната дейност и ще положим усилия за това.

Благодаря на всички колеги и служители за положения труд, добре свършената работа, проявата на професионализъм, добрите взаимоотношения. Пожелавам здраве и професионални успехи на всички.

 

 

 

 

                                                АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    /Н.Димитрова/