Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

 РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК

1. Обява за конкурс за длъжността Съдебен секретар
2. Заявление за кандидатстване за работа
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ
4. Декларация по чл. 136 от ПАС
5. Длъжностна характеристика - съд. секретар
6. Правилник за администрацията в съдилищата - ПАС
7. Правила за институционална идентичност на документите в съдилищата

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Съобщение за провеждане на практическия изпит

 

 

 

 

 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org