Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

 РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК

1. Обява за конкурс за длъжността Съдебен секретар
2. Заявление за кандидатстване за работа
3. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 107а, ал. 1 от КТ
4. Декларация по чл. 136 от ПАС
5. Длъжностна характеристика - съд. секретар
6. Правилник за администрацията в съдилищата - ПАС
7. Правила за институционална идентичност на документите в съдилищата

 

Списък на допуснатите и недопуснати кандидати

Съобщение за провеждане на практическия изпит

Протокол за резултатите от практическия изпит за длъжността Съдебен секретар

Протокол за окончателните резултати за заемане на длъжността Съдебен секретар

 

 

 

 

 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org