Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Служби към Районен съд - Казанлък

Тук ще намерите необходимата ви информация за службите в съда:
Регистратура
Съдебно деловодство
Съдебно-изпълнителна служба
Бюро "Съдимост"
Служба по вписванията

Финансова служба
Районният съд е основен първоинстанционен съд в Република България. Разглежда граждански и наказателни дела. Съдебната администрация включва следните длъжности: административен секретар, главен счетоводител, съдебни секретар - протоколисти, съдебни деловодители и призовкари. Има следните обособени деловодства:
В служба „ Регистратура” се приемат и регистрират всички постъпили в съда книжа и документи /молби за образуване на граждански и наказателни дела, молби по движението на съответните видове дела, молби за преписи и др.
Книжата, отнасящи се до висящи дела, се предават незабавно от служба „ Регистратура” в деловодството, прилагат се по делата и се докладват на съдиите докладчици..
- Деловодство „ Гражданска колегия” /граждански дела - по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, които се разглеждат в открито или закрито заседание и се издава решение, частни граждански дела - по всички молби и жалби от гражданскоправен характер, включително касаещите случаи на съдебна администрация, по които съдът се произнася с определение или заповед и по делегация на българските и чуждестранни съдилища по граждански дела/.
- Деловодство „ Наказателна колегия” /наказателни дела от общ характер - по обвинителни актове и внесени споразумения от прокурора по чл.381 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс, наказателни дела от частен характер - по тъжби и частни тъжители, частни наказателни дела - по частни жалби, по жалби срещу мярка за неотклонение „ Задържане под стража ” , по молби за реабилитация, по предложения за принудителни медицински мерки по ЗНЗ, всички искания към съда в досъдебното производство, по производствата във връзка с изпълнение на наказанията, по делегация на български и чуждестранни съдилища по наказателни дела и по молби за определяне на общо наказание, административно-наказателни дела - предложения за прилагане по чл. 78а от НК, по жалби срещу наказателни постановления и образуване по Указа за борба с дребното хулиганство.
-Деловодство „ Съдебно изпълнителна служба” /по молби за образуване на изпълнително производство/.
Съдебен архив - осигуря съхраняването на всички свършени дела и деловодни книги. Внесените в архива бракоразводни дела се съхраняват 10 години; дела за издръжка 25 години; делата за собственост 100 години а всички останали 5 години. След изтичане на сроковете делата се унищожават.
Бюро "Съдимост"
Книжата, по които се образуват дела, се предават най - късно на следващия ден от постъпването им на Председателя на съда или на неговите заместници, които образуват делото, ако са налице процесуалните изисквания, като определят вида му и съдията докладчик по него, съобразно принципа на случайния избор.
Районен съд- гр. Казанлък използва софтуер за случайно разпределение на делата и документиране на направения избор, разработен от Висш съдебен съвет . Софтуера осигурява прозрачността на разпределението на делата, като позволява  всяко дело да се провери как е разпределено (по случаен избор, по дежурство, на определен съдия или кои съдии не участват в избора) и дали всички съдии са участвали при автоматичния избор .
Софтуера следи за равномерната натовареност на съдиите, чрез възможността делото да се разпредели в зависимост от шифъра му, което осигурява разпределението на делата с еднаква тежест по съдии.

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org