Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Финансова служба

Финансова служба на РС Казанлък извършва плащания на вещи лица, съдебни заседатели, както и определени от съдия суми за разходи на свидетели.

Службата се помещава на третия етаж стая 38.

Тел. 0431 6 72 45

e-mail: milka_paleva@abv.bg

Главен Счетоводител: Милка Палева

счетоводител: Лилия Лалева

Сметки на Районен съд - Казанлък в "Уникредит Булбанк" - клон Казанлък

  1. Сметка за държавни такси: BG82 UNCR 9660 3184 1563 18
  2. Сметка за гаранции, вещи лица и вноски за СИС: BG57 UNCR 9660 3384 1563 15 Код на банка: UNCR BG SF

Набирателна сметка на Върховен касационен съд на Република България
БНБ - BIC: BNBGBGSD , IBAN:BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03

В РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК могат да бъдат извършвани и плащания с дебитни и кредитни карти:
- по ТРАНЗИТНАТА сметка /държавни такси, такси за копия от документи/ чрез ПОС ТЕРМИНАЛ, инсталиран в СЧЕТОВОДСТВОТО на съда, ет. 3, ст. 38;
- по НАБИРАТЕЛНАТА сметка /хонорари за вещи лица и свидетели, съдебни гаранции, суми по изпълнителни дела/ чрез ПОС терминал, инсталиран в СЪДЕБНО-ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА, ет. 1, ст.

Бюджет 2018


 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org