Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА- ИМОТЕН РЕГИСТЪР

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията.

Агенция по вписванията - Казанлък - Съдебна палата,
първи етаж , стая N 5 тел. 0431/ 6 36 81

Работно време с граждани , нотариуси и клиенти:
10:00 - 12,30 и 13:00 - 15:00
СПРАВКИ В АРХИВА:
ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК- 13:00 15:00

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА:
1. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЖЕСТИ
•  КОПИЕ ОТ НОТ. АКТ/ документ за собственост
/ СКИЦА за Поземлен имот – при промяна на имота /
•  Удостоверение за наследници / ако има починал по документа за собственост /
•  Квитанция за внесена държавна такса /ДТ/
10 лв. до 7 работни дни
30 лв. до 3 работни дни
- Заявление по образец
2. УДОСТВЕРЕНИЕ ПО ПАРТИДА НА ЛИЦЕ:
Необходимо е ЕГН или 3 имена на лицето,
за което ще се прави справката.
квитанция за внесена ДТ / таксите и периодите за издаване са същите /
- Заявление по образец
3. ИЗДАВАНЕ КОПИЕ НА НОТАРИАЛЕН. АКТ:
- ЗА ПЕРИОДА ДО 2009 г . с раб. време на архива на служба по вписванията
ПОНЕДЕЛНИК И ЧЕТВЪРТЪК- 13:00 15:00
- Заявление по образец
- квитанция за внесена ДТ
4. УСТНИ СПРАВКИ
Необходими са: 3 имена или ЕГН на лицето
Квитанция за внесена ДТ

*Забележка: Всички плащания за Агенция по вписванията се извършват по сметката на Агенция по вписванията. За ваше удобство можете да внесете държавните такси в клонът на " УниKредит Булбанк" на първи етаж на Съдебната Палата.

 

 

 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org