Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията
Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Европейски институции
Европейска мрежа за съдебно сътрудничество
Съд на Европейските общности
Европейски съд по правата на човека
Европейски парламент
Европейски съюз
Европейска комисия
Организация за сигурност и сътрудничество в Европа
Европейски конвент
Конституция на Европа
Съвета на Европа
Комисар по правата на човека към ООН
Международен трибунал за бивша Югославия
Международен наказателен съд
Международен съд в Хага
lexinter.net
Сравнителни и международни правни принципи

 

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org