Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията

Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ


 

Насрочени дела

Граждански
Наказателни

 

Публикувани ежедневно
Решени дела

Централен уеб базиран интерфейс за публикуване на съдебните актове


2015 (граждански наказателни)
2016 (граждански наказателни)

В Ъ Т Р Е Ш Н И
П Р А В И Л А 
за организация на публикуване на съдебните актове на Интернет страницата на РС – Казанлък

Достъп до съдебни дела

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org