НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ №

 

 

Казанлък, 08.04.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Казанлъшкият районен съд гражданска колегия в открито съдебно заседание на  двадесет и четвърти март две хиляди и петнадесета  година в състав

                                     

Председател : КЕТИ КОСЕВА

 

при участието на секретаря М.К. като разгледа докладваното от съдия Косева  гр. дело № 23/2015 година за да се произнесе взе предвид следното:

          Предявени са искове за заплащане на трудово възнаграждение, на обезщетение за забавеното изплащане на трудовото възнаграждение, на обезщетение за неползван платен годишен отпуск и обезщетение за оставане без работа поради уволнението с правно основание чл. 221, ал.1 от КТ, чл.224, ал.1 от КТ, чл. 242, чл.245 и чл.270 КТ.

          Е.М.К. *** твърди, че била с ответното дружество в трудово правоотношение за длъжността „Рехабилитатор”, което е прекратено със Заповед № 9/01.07.2013 год., считано от 01.07.2013 г. За периода от м. май  2012 год. до м. юни 2013 год., не са й изплащани пълните трудови възнаграждения, не са й платени и обезщетение по чл.221 ал.1 от КТ в размер на едно брутно възнаграждение, и обезщетение за 19 дни неползван платен годишен отпуск въпреки, че дължимостта му е отразена в Заповедта за прекратяване на трудовия договор. Твърди, че ответникът й дължи възнаграждения за м. май 2012 г. -   206,03 лв., за  м. юни 2012 г.      -   350,66 лв., за  м. юли 2012г.- 339,23лв., м. август 2012 г.  -  336,61 лв., за м. септември 2012 г.     -  230,87 лв., за м. октомври 2012 г. -   236,62 лв., за м. ноември 2012 г.       - 349,23 лв., за м. декември 2012 год.        - 351,07 лв., за м. януари 2013 год.  - 165,02 лв., за  м. февруари 2013 год. - 412,13 лв., за м. март 2013 год.-  102,67 лв., за м. април 2013 год.   -  102,29 лв., за м. май 2013 год.      - 433,46 лв., за м. юни 2013 год.       - 1185,33лв., включващи освен трудовото възнаграждение за м. юни, и обезщетенията по чл.224, ал.1 и чл.221, ал.1 от КТ. Дължимите суми за посочените месеци са изчислени след приспадане на дължимите данъци и осигуровки. Поради неплащане на тези възнаграждения. ответникът е изпаднал в забава и й дължи обезщетение за забавата в размер на законната лихва, съгласно чл.245 от КТ. Лихвата е дължима от 1-во число на месеца следващ месеца, за който е дължимо трудовото възнаграждение до датата на завеждане на исковата молба тъй като в дружеството няма подписан КТД и не е уговорена с колектива дата за плащане. Твърди, че към датата на подаване на исковата молба – 12.01.2015 год. общият размер на обезщетението за забавено плащане възлиза на 969,86 лева. Моли съда да постанови решение, с което да осъди "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, община Мъглиж, да й заплати 4801,22лв., представляващи трудови възнаграждения и обещетения по чл.221 и чл.224 от КТ за посочения в молбата период и в посочените в нея размери, 969,86лв., представляващи обезщетение за забавеното изплащане на тези суми от първо число на месеца, за който възнагражденията се отнасят до 12.01.2015 год., законната лихва върху общия размер на дължимите трудови възнаграждения и обезщетения считано от завеждане на делото -12.01.2015год.  до окончателното плащане. Претендира ответникът да й заплати направените разноски по делото за адв. хонорар. Моли съда да се произнесе с неприсъствено решение.

          Ответникът "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци не взема становище по предявените от Е.М.К. искове.

Съдът като взе предвид, че няма подаден отговор на исковата молба, че ответникът не се явява в първото по делото заседание и не е направил искане делото да се разгледа в негово отсъствие, че на ответника са указани последиците от неспазване на срока за размяна на книжа и за неявяване в с.з., както и че исковете са вероятно основателни, с оглед на посочените в исковата молба обстоятелства, представените доказателства и процесуалното поведение на ответника намира, че са налице основанията за постановяване на положително неприсъствено решение

             Разноските на ищцата по делото възлизат на 620лв. за адв. хонорар,  съразмерно с уважената част от претенциите ответникът следва да й ги заплати изцяло.

Ответникът следва да заплати на КРС държавна такса от 242,05лв., от които  192,05лв. по иска с цена 4801,22лв. за възнаграждения и обезщетения, 50лв. по иска с цена 969,86лв. за обезщетение за забавеното изплащане на трудовите възнаграждения.

          На основание изложеното, съдът

 

 

Р     Е     Ш     И    :

 

 

ОСЪЖДА "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, общ. Мъглиж, ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК да заплати на Е.М.К. ЕГН ********** *** сумите:

-206,03 лв., тр. възн. за м.май 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 55,01 лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012 г. до 12.01.2015 г.;

- 350,66 лв., тр. възн. за м. юни 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 90,67 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012 г. до 12.01.2015 г.;

- 339,23 лв. тр. възн. за м.юли 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 84,74 лв. лихва за забава за периода от 01.08.2012 г. до 12.01.2015 г.;

- 336,61 лв. тр. възн. за м.август 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 81,14 лв. лихва за забава за периода от 01.09.2012 г. до 12.01.2015 г.;

- 230,87 лв. тр. възн. за м. септември 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 53,69 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2012 г. до 12.01.2015 г.;

- 236,62 лв. тр. възн. за м. октомври 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 52,96 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2012 г. до 12.01.2015 г;

-за м. ноември 2012 г. - 349,23 лева тр. възн., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 75,22 лв. лихва за забава за периода от 01.12.2012 г. до 12.01.2015 г.

- 351,07 лв. тр. възн. за м. декември 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 72,54 лв. лихва за забава за периода от 01.01.2013 г. до 12.01.2015 г.;

- 165,02 лв. тр. възн. за м. януари 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 32,67 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2013 г. до 12.01.2015 г.;

- 412,13 лв. тр. възн. за м. февруари 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 78,39 лв. лихва за забава за периода от 01.03.2013 г. до 12.01.2015 г.;

- 102,67 лв. тр. възн. за м.март 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 18,64 лв. лихва за забава за периода от 01.04.2013 г. до 12.01.2015 г.;

- 102,29 лв. тр. възн. за м. април 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 17,72 л в. лихва за забава за периода от 01.05.2013 г. до 12.01.2015 г.;

-         433,46 лв. тр. възн. за м. май 2013 год., в едно със

законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 71,33 л в. лихва за забава за периода от 01.06.2013 г. до 12.01.2015 г.;

-         1 185,33 лв., тр. възн. за м. юни 2013 г. и обезщетения да по

чл.224 ал.1 от КТ за 19 дни неползван платен годишен отпуск и по чл.221 ал.1 от КТ за един месец оставане без работа, ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 185,14 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2013 г. до 12.01.2015 г.;

-         620лв., представляващи разноски по делото.

 

ОСЪЖДА "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, общ. Мъглиж, ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК  да заплати на Казанлъшкия районен съд сумата 242,05лв., представляваща  държавна такса.

 

          РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :