Р Е Ш Е Н И Е   

 

Гр. Казанлък, 26.03.2015 година

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия в публично заседание на 25.03.2015г  в състав :

                                                                  Председател:Дориана Минчева

при секретаря М.К. , като разгледа докладваното от съдията  гр. дело № 41 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе предвид следното :

Молбата е за развод по взаимно съгласие и има правното си основание в чл.50 от СК

Молителите твърдят,че сключили граждански брак през 1987г . първи и за двамата.Имат родени три  деца,двете  от които пълнолетни. Постигнали общо,сериозно и непоколебимо  съгласие за прекратяване на брака им  по взаимно съгласие ,като съставили  и споразумение по чл.51 от СК.

Молят съда да прекрати брака им по взаимно съгласие ,както и да утвърди споразумението им.

Съдът, след като се увери  в сериозното и непоколебимо съгласие на съпрузите за прекратяване на брака им и че споразумението отговаря на изискванията на чл.51 от СК,като урежда всички последици от развода – лични и имуществени отношения между съпрузите,местоживеенето на детето,упражняването на родителските права , издръжката и  режима на лични отношения с него и  фамилното име на жената намира,че молбата следва да бъде уважена.

Молителят следва да заплати по сметка на КРС 61.20 лв държавна такса  върху стойността на издръжката,която ще заплаща .

Всеки от молителите   следва да заплати по 20  лв. окончателна държавна такса.

                  Водим от гореизложеното съдът

 

                               Р  Е  Ш  И  :

 

Прекратява сключения на 17.12.1987г в с.З.,Община М.  граждански брак между Я.В.Я.  ЕГН ********** *** и Г.  Г.Я. ЕГН ********** ***   с развод по взаимно съгласие.

            Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение както следва:

 

          Упражняването на родителските права  спрямо роденото   от брака дете В.Я.Я.   се предоставя  на майката Г.Г.Я..

           Местоживеенето на детето е в с. Д..

           Бащата Я.В.Я.   има право на лични контакти с детето  всяка втора и четвърта  събота и неделя от месеца от 10 ч до 20 ч в събота и от 10ч до 20 ч в неделя, както и един месец  през лятото,когато отпуските на двамата родители не съвпадат.

          Осъжда  Я.В.Я.   да заплаща чрез Г.Г.Я.  месечна издръжка на детето  В.Я.Я. ЕГН **********  в размер на 85 лв начиная от 26.03.2015г.

         Съпрузите нямат  придобити по време на брака недвижими имоти, МПС и движими вещи на значителна стойност.

         Личните вещи и останалите дребни вещи са си поделили предварително извънсъдебно.

          Ползването на семейното жилище,находящо се в с.Зимница се предоставя на   жената,тъй като е собственост на нейните родители.

          Съпрузите няма да си дължат издръжка за в бъдеще.

          Съпрузите нямат на свое име по време на брака парични влогове.  

          След прекратяването на брака  жената да  носи предбрачното си фамилно име  С.

           Разноските  по  делото се поемат  от всеки от молителите така,както са направени и всеки  ще поеме за себе си  заплащането на окончателната държавна такса.

           С настоящото споразумение съпрузите декларират ,че са уредили  брачните и имуществените си отношения и никой за в бъдеще  няма да има каквито и да било претенции към другия.

               Осъжда Я.В.Я.   да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 61.20  лв държавна такса върху размера на издръжката,която ще заплаща.

          Осъжда  Я.В.Я. и Г.Г.Я. да заплатят  по сметка на Казанлъшки районен съд по 20 лв. окончателна държавна такса всеки от тях.

 

            Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                 Районен съдия: