РЕШЕНИЕ

                                                  18.05.2015г.                        гр. Казанлък

В ИМЕТО НА НАРОДА

Казанлъшкият районен съд,                             І-ви граждански състав

На 07.05                                                                                   2015 година,

В открито съдебно заседание,

в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

 

при участието на секретаря Д. Г.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Валентина Петрова

гражданско дело № 419  по описа за 2015г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Р.И.Л.-Т. *** ЕГН ********** против "СБДПЛББ-Р." ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Р. общ. М., обл.С.,представлявано от Управителя д-р М. Д..  В исковата си молба ищцата твърди, че с ответното дружество "СБДПЛББ-Р." ЕООД била в трудови взаимоотношения от г., въз основа на Трудов договор, сключен на г. като била назначена на длъжност „началник отделение“. Съгласно Допълнително споразумение № г. била назначена на длъжност „лекар ординатор“ в ОДПЛРХНБЗ на пълно работно време 8 часа до г. с основно месечно възнаграждение в размер на 1000 лева, за допълнителните възнаграждения:  за придобит трудов страж и професионален опит: 1% и с платен годишен отпуска по чл. 155 и 156 КТ - 34 работни дни. Съгласно Допълнително споразумение № г. била назначена на длъжност „лекар ординатор“ в ОДПЛРХНБЗ на пълно работно време 8 часа  с основно месечно възнаграждение в размер на 1000 лева, за неопределено време, допълнителните възнаграждения: за придобит трудов страж и професионален опит: 1% и с платен годишен отпуска по чл. 155 и 156 КТ - 34 работни дни. Твърди, че за периода месец г. - месец г. не била получила полагащото й се трудово възнаграждение за престиран възмезден труд. За месец год. не била получила трудовото си възнаграждение, което било в размер на 1120.89 лева. Не била получила и трудовото си възнаграждение и за месец г., което било в размер на 892.46 лева. До момента не била получила и полагащото й се трудово възнаграждение за м. г., което било в размер на 449.45 лв, както и полагащото й се трудово  възнаграждение за м. г., което било в размер на 71.85 лв. Многократно  търсила от работодателя си полагащото й се трудово възнаграждение за добросъвестно престиран възмезден труд съгласно сключения договор, но не й бил даван мотивиран и обоснован отговор за неговото неплащане, нито пък й били изплатени дължимите суми. Считала, че работодателят й виновно не бил изпълнил задължението си за плащане на полагащото й се трудово възнаграждение за периода от м. г. до м. г. включително и от м. г. бил изпаднал в забава.  От съда се иска да постанови решение, с което да се  осъди "СБДПЛББ-Р." ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Р. общ. М., обл.С., представлявано от Управителя д-р М.Д. да й заплати дължимото трудово възнаграждение за периода м. г. до м. г., разпределено за периоди, както следва: за месец г. - трудово възнаграждение в размер на 1120.89 лева, за месец г. -трудово възнаграждение в размер на 892.46 лева, за месец г. - трудово възнаграждение в размер на 449.45 лева, за месец г. - трудово възнаграждение в размер на 71.85 лева, ведно със законната лихва върху главницата от датата на завеждане на исковата молба до окончателното им изплащане. Претендира се присъждане  сторените по делото разноски.

В срока по чл. 131, ал.1 от ГПК ответникът не е депозирал писмен отговор.

Ищцата, редовно призована за датата на съдебното заседание, се яви лично и поддържа исковете, като претендира съдът да се произнесе с неприсъствено решение.

Редовно призован за датата на съдебното заседание, ответникът не изпраща процесуален представител и не изразява становище по исковете.

Съдът счита, че са приложими разпоредбите на чл. 238 и чл. 239 от ГПК, поради което произнасянето по настоящото производство следва да е под формата на неприсъствено решение, тъй като са налице процесуално и материалноправните предпоставки. Предявената искова молба е изпратена на ответника с указания за отговор по същата в едномесечен срок и последиците от неподаването на такъв, процесуалните действия, които следва да се извършат на този етап от развитието на процеса и настъпващата преклузия за някои от тях. Връчването е осъществено редовно на 13.03.2015 г..

По делото няма постъпил отговор, ответникът не се явява и не изпраща представител в съдебно заседание, нито прави искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Същевременно, ищецът обективира нарочно искане за осъществяване на процедура по постановяване на неприсъствено решение. Предвид на тези обстоятелства, е осъществен фактическият състав относно постановяване на подобен акт. Налице са и материалноправните предпоставки за обективиране на неприсъствено решение. Предявените искове са вероятно основателни с оглед на изложените от ищеца обстоятелства, които се подкрепят от доказателствата по делото.

На осн. чл. 78, ал.6 от ГПК ответникът следва да заплати по сметката на КРС  ДТ в размер на  101,39 лв.

Мотивиран от горното и на осн. чл. 238, ал.1 и чл. 239 от ГПК, КРС

РЕШИ:

ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -Р." ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление: с. Р., ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.Л.-Т. *** ЕГН **********, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 2534,65 лв., представляващи сбора от  неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. г. до м. г., ведно със законната лихва от  датата на завеждане на исковата молба –г. до окончателното изплащане на сумата.

ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -Р." ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление: с. Р., ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от  101,39 лв. -  държавна такса,  както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: