РЕШЕНИЕ

                                                  30.10.2015г.                      гр. Казанлък

В ИМЕТО НА НАРОДА

Казанлъшкият районен съд,                              І - ви граждански състав

На 30.09.                                                                                        2015 година,

В открито съдебно заседание,

в следния състав:

                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА

 

при участието на секретаря Д. Г.

като разгледа докладваното от съдия Валентина Тодорова

гражданско дело № 502 по описа за 2015г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба от „ Б." ЕООД , със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.К. против Народно читалище „Искра -1860" със седалище и адрес на управление:***, представлявано от председателя В С С. В исковата си молба ищецът твърди, че през 2006 година Народно читалище „Искра - 1860" обявило конкурс за учредяване право на строеж в техен недвижим имот УПИ по плана на гр. Казанлък за построяване на масивна комбинирана сграда. „Б." ЕООД взело участие в конкурса и със Заповед № 35/ 18.05.2006 г. било обявено за спечелило конкурса. На това основание бил сключен и договор за учредяване право на строеж, оформен с нотариален акт №  от 18.07.2006 г.. Преди подписване на договора внесли по сметка на Читалище „Искра -1860" сумата от 10 000 лева, представляваща депозит по конкурса. В молба от 04.06.2015г. ищецът уточни, че при подписване на договора за учредяване право на строеж внесеният депозит от 10 000 лв.  станал  гаранция за изпълнение  на поетото  задължение и ако друго не е записано в договора, тя подлежала на връщане след изпълнение  на поетото задължение.  Твърди, че след  построяване на  сградата  уведомили ответното читалище с писмо от  05.05.2010г. и последващо  писмо от 26.07.2010г. На 29.10.2010г. бил изготвен  и приемо- предавателен  протокол, с който  ищецът предал на  читалището двата договорени апартамента. От съда  се иска, да постанови съдебно решение, с което да осъди ответника - Народно читалище „Искра - 1860" да заплати на ищцовото дружество сумата от 10 000 лева, внесен депозит по конкурс трансформирал се в гаранция за изпълнение на договор за учредяване право на строеж върху УПИ по плана  на гр. Казанлък, заедно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска. Претендира се и  присъждане на  съдебните разноски.

В   срока по чл. 131 от ГПК  ответникът е подал писмен отговор, в който възразява, че обстоятелствената част  на исковата молба била двусмислена и не давала яснота за обстоятелствата, на които се основава претенцията -„депозит по конкурс" или  „гаранция за добро изпълнение". И на двете основания предявеният иск бил неоснователен и недоказан и моли същият да бъде отхвърлен, като се присъдят на ответника направените по делото разноски. Твърди се, че връщане на внесения депозит за участие може да стане  в 3-дневен срок от сключването на договора за учредяване на вещно право на строеж, т.е. от 22.07.2006 г. вземането  станало изискуемо и от тази дата започвало да тече давността съгласно чл. 114 ал. 1 от ЗЗД, с изтичането на която вземането се погасявало. Давностният срок бил 5 годишен и вземането било погасено по давност на 22.07.2011 г. Тъй като съобразно чл. 120 от ЗЗД давността не се прилагала служебно, правил възражение за погасяване     по давност на претендираното вземане. Не следвало да се приеме, че сумата 10 000 лева била гаранция за добро изпълнение, тъй като изрично било определено с конкурсната документация, че сумата съставлявала депозит за участие в конкурса и липсвали доказателства за определяне и внасяне на парична гаранция за „добро изпълнение". От водената кореспонденция между страните било видно, че липсвало съответстващото добро, цялостно изпълнение по договора за учредяване  на вещно право  на строеж  по чл. 180  от ЗУТ.

Редовно призовани за датата на съдебното заседание страните, чрез процесуалните си представители, поддържат изложеното в исковата молба и отговора.

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Видно от Нотариален акт  за собственост на  недвижим имот – констативен № от 2006г.  Народно читалище „Искра -1860"  е признато за собственик  на дворно място , цялото от  361 кв. м., находящо се  в гр. Казанлък, съставляващо урегулиран поземлен имот II – 5963 по плана на гр. Казанлък, както и на построената в този имот жилищна сграда, при граници  на имота: улица, УПИ УПИ XIII и УПИ

Страните не спорят, че  през 2006 година Народно читалище „Искра - 1860" обявило конкурс по плана на гр. Казанлък за построяване на масивна комбинирана сграда. С решение № 109/ 22.03.2006 г. като условие за участие в конкурса по т. 4  НЧ „Искра“ гр. Казанлък определило „депозит за участие в размер на 10 000 лева".

Търговско дружество „Б." ЕООД, с предишно наименование „Булинвест“ ООД, взело участие в конкурса, като  спазило конкурсните изисквания. На ищцовото дружество била  връчена  конкурсна документация, разяснения по провеждането на конкурса. Съгласно поставените условия  на конкурса купувачът се  задължил със свои сили и средства да извърши  събаряне на  съществуващата сграда, разчистване на терена, както и да изгради в момента  комбинирана сграда, включваща  офиси , търговска и жилищна площ. Определен е  максимален срок  за въвеждане  в експлоатация  на сградата – 24 месеца, считано от  датата на  издаване  на разрешението за строеж. Учредяването на  правото на строеж се извършвало срещу  поето задължение от страна на  приобретателя да  прехвърли в собственост на  НЧ „Искра“ гр. Казанлък реално обособени  обекти  от сградата, която ще построи. Прието било, че  пликът  с офертата  трябва да съдържа: представяне на кандидата, заявление  и документи за  участие в конкурса по  образец, в който се включват  внесен депозит – оригинал, документ   за внесена такса за конкурсна документация – заверено копие и др.. Указано е, че внесените  депозити  на неспечелилите  участници се освобождават след издаване  на заповедта от Председателя. Председателят  на читалището  сключвал договор със спечелилия  участник  в двуседмичен срок  от датата на заповедта. В договора  задължително се  включвали условията, при които е спечелен конкурсът. Неявяването  на спечелилия конкурса  в  този срок за подписване  на договора  се счита за отказ  и депозитната му вноска  оставала в полза на читалището. В т. 4  от  публикуваната обява е  посочено, че депозита за участие в размер на  10 000 лв. се  заплаща  по с/ка № 1020027409 в Общинска банка  Пловдив, клон Казанлък в срока за  подаване на  документите за участие.  

 С банково бордеро от 21.04.2006 г. ищецът е  внесъл в полза на НЧ „ Искра“ сумата 10 000 лева, представляваща депозит за участие  в търг  относно УПИ II – 5963.

 Със Заповед № 35/ 18.05.2006 г.  на председателя на  НЧ „Искра“  за спечелил конкурса било обявено дружеството  „БУЛЕНВЕСТ“ ООД гр. Стара Загора.

Последвало сключване на договор, предмет на нотариален акт № 163 том от 18.07.2006 г. по описа на Петранка Куцарова, Нотариус с районен на действие Районен съд Казанлък, вписана под № 100 в Нотариалната камара гр.София.  В полза на ищцовото дружество  се учредило правото  да построи масивна  сграда  на четири етажа с площ  от 300  квадратни метра,  в процесния имот, съгласно одобрен  архитектурен проект. Срещу учреденото  право на строеж   ищцовото дружество се  задължило да изгради  сградата и да отстъпи на ответното читалище  собствеността  върху един апартамент и помещения, всяко едно с отделен  санитарен възел, всички намиращи се  на втори етаж от сградата, с обща площ не по-малко от  250 кв. м., които да бъдат предадени в напълно завършен вид , включително  и обзаведени с оборудване, допълнително  уточнено  между  страните с отделен договор. Със сключването на договора за учредяване на право на строеж конкурсът е приключил. 

На 19.03.2010г.  главният архитект на Община Казанлък  е издал  удостоверение  за въвеждане в експлоатация на  строежа.

С уведомително писмо, получено от Д. Д. на 05.05.2010г., ищцовото дружество е уведомило  НЧ „Искра“, че апартамента и помещенията са завършени  и могат  да бъдат обзаведени, за което е  необходимо  да бъде съгласуван вида на  обзавеждането. 

С последващо писмо с изх. № 10  от 26.07.2010г. ищцовото дружество  е поканило председателя на НЧ „ Искра“ за изготвяне на приемо- предавателен протокол  за предаване владението  на помещенията.

На 30.07.2010 г. и 29.10.2010г. били изготвени  и подписани идентични по съдържание приемно  - предавателни протоколи, с който ищецът  предал на ответното читалище  двата апартамента.

По повод приключване на финансовите си отношения страните издали 2 броя фактури с № 28/29.10.2010г. за отстъпено право на строеж на стойност  97 800 лв. и с №  76/29.10.2010г.  на стойност  97 400 лв.. 

 С протокол за прихващане от 29.10.2010г. по фактури с № 28/29.10.2010г. на стойност  97 800 лв. и    76/29.10.2010г.  на стойност  97 400 лв. страните  се съгласили, че НЧ „Искра" не дължало парични средства на „Б." ЕООД, тъй като разликата в данъчната основа  както и начисленото ДДС  ще останат за сметка  на  дружеството.

На  12.10.2011г.  в полза на  НЧ „Искра“ бил издаден Нотариален  акт за  собственост по отношение на процесните два апартамента с  № 83, т. III, рег.    4514, дело №  45782011г..

Предмет на писма изх. № 004/10.02.2015 г., № 28/18.03.2015 г. и № 34/24.04.2015 г. от „Б." ЕООД и писма изх. № 78/16.04.2015 г. и изх. № 93/11.05.2015 г. от НЧ „Искра-1860" Казанлък били предложения за обзавеждането на двата апартамента. 

На осн. чл.  176 от ГПК във вр. чл.  177, ал.1, т.2 от ГПК по делото  обяснения даде  Т.И.К.  законен представител на ищцовото дружество. Твърди, че преди конкурса му било обяснено, че  на спечелилия конкурса  не се връща депозита, а той остава като гаранция за добро и качествено изпълнение на обекта. При преговорите лично председателя на НЧ „Искра“ настоявал да не бъде връщан внесения депозит, за да бъде като гаранция за добро изпълнение. К. обясни, че много пъти се е обръщал към читалището да му бъдат върнати внесените 10 000 лв., включително и  заради обзавеждането, което подлежи на допълнително договаряне. Управителят даде показания, че още през м. май 2010г. м. са предали обекта  на ответника и оттогава нямат достъп. 

По делото бяха събрани гласни доказателства. Свидетелката С  М Д., работи в ищцовото дружество на длъжност „счетоводител“, потвърди, че е участвала в закупуването на тръжната документация, която струвала 500 лв. и участвала при внасяне на депозита за тръжна документация. Депозитът, описан в тръжната документация, бил на стойност 10 000 лв.. От управителя на дружеството свидетелката е чувала, че внесеният депозит се трансформира в гаранция  за завършване на обекта, която след завършване и предаване на обекта следва да  се възстанови на дружеството. Свидетелката даде показания, че страните се уговорили апартаментите да бъдат предадени обзаведени. До този момент страните не били постигнали  съгласие относно въпроса за обзавеждане на  апартаментите. През м. юли 2010 г. ищцовото дружество било  предало на читалището ключовете за апартамента.

Свидетелката М С М на длъжност „ счетоводител“ в ответното дружество, даде показания, че през 2006г. страните сключили договор за учредяване право на строеж, като дружеството се задължило да обезщети читалището с апартаменти. През 2010 г. дружеството издало фактура за стойността на предоставените на ответника два апартамента. Читалището издало фактура за цената за отстъпеното право на строеж и страните съставили протокол за прихващане по двете фактури. Страните подписали и приемо-предавателен протокол. При обявяването на конкурса  „Булинвест” ООД внесло сумата от 10 000 лв. От управителя на дружеството свидетелката знаела, че сумата се явявала гаранция, докато се оборудвали  и обзавели апартаментите. Сумата от 10 000 лв., както и депозитите за участие в търгове се описвали и се внасяли в сметка  492 „ разчети и гаранции“.

Свидетелката М Г. Ш, бивш зам. председател на читалището, даде показания, че в процесния конкурс са били взели участие трима кандидати, като дружеството на К. спечелило търга. И тримата кандидати направили вноски за участие в търга в размер на около 10 000 лв..

Свидетелката Д. С Д., бивш главен счетоводител на читалището,  потвърди, че е бил провеждан конкурс за отстъпено право на строеж. Д. не била участвала в преговорите относно условията и въпросите свързани с плащанията.  

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Настоящият съдебен състав  счита, че между страните  е възникнало кондикционно правоотношение, уредено в чл.  55, ал.1 от ЗЗД. Налице е престационен тип кондикция, а именно ищецът съзнателно е осъществил съответната престация, като е целял да изпълни свое задължение към ответника. Престирането е довело до получаване на имуществена придобивка от обогатилия се ответник. В случая предявеният иск  е с правно основание чл. 55, ал.1, пр.3 от ЗЗД  за връщане на претендирана  парична сума, представляваща гаранция за добро изпълнение, поради отпадане  на основанието за  нейното получаване. В тежест на  ищеца при условията  на пълно и главно  доказване е  да установи, че е дал  нещо и  че ответникът  е получил  имуществена  облага, както и  че основанието  за получаване  на престацията е отпаднало.

Спорен между страните е въпросът дали прентендираната гаранция от 10 000 лв. съставлява   гаранция за  участие в търг или гаранция за изпълнение на договора за учредяване право на строеж.  Законът за обществените поръчки  регламентира два основни вида гаранции при процедурите за възлагане на обществени поръчки – гаранция за участие и гаранция за изпълнение. Гаранцията за участие служи за обезпечаване участието в конкретна процедура и е индикатор за сериозността на намеренията за подаване на заявление за участие, така и за сключване на договора за обществена поръчка. Задължение на възложителя е в обявлението за обществената поръчка да включи изискване за представяне на гаранция за участие. Важна особеност на гаранцията за участие е, че тя задължително се определя и посочва като абсолютна сума, а не като процент. По този начин се създават условия всички участници да представят една и съща по размер гаранция, без да се налага те да я изчисляват. В ЗОП са регламентирани две възможни форми за представяне на гаранцията за участие – парична сума или банкова гаранция, като изборът между тях е предоставен на участниците и възложителя. Когато възложителят е определил гаранция за участие за конкретна процедура, тя задължително се представя от всички участници. Особеност на гаранцията за участие е обстоятелството, че тя подлежи на връщане на участника, който я е представил, във всички случаи.

Вторият вид гаранция, е гаранцията за изпълнение. Тя служи за обезпечаване на доброто изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение, когато представянето й е условие на възложителя, трябва да бъде определена като условия и размер в обявлението за обществена поръчка. За разлика от гаранцията за участие, която се дължи и представя от всички кандидати, то гаранцията за изпълнение се дължи само от участника, определен за изпълнител, като се представя до сключване на договора. Гаранцията за изпълнение се определя от възложителя не като абсолютна сума, а като процент от стойността на поръчката. Основата, от която се определя размерът на гаранцията за изпълнение, е стойността на договора, който се сключва и изпълнението на който тя обезпечава.

От данните по делото се установи, че в публикуваната обява  в т. 4   сумата от 10 000 лв. е отразена като  „депозит за участие“. Депозитът е определен като абсолютна парична сума. Той задължително се внася от  всички участници в конкурса. В раздел VI на конкурсната документация, разяснения по провеждане на  конкурса, представени по делото от ищцовото дружество, е вписано, че  внесените  депозити  на неспечелилите  участници  се  освобождават  след  издаване  на  заповедта  от председателя. С оглед така установеното по делото настоящият съдебен състав приема, че депозита от 10 000 лв. представлява  единствено гаранция за участие. Възможни са хипотези, при които гаранцията за изпълнение да се представи чрез трансформиране на гаранцията за участие на определения за изпълнител участник. Това обаче трябва да стане по волята на участника и възложителя. В подобни случаи трябва да има изрична договорка и съвпадение по размер на двете гаранции. По делото не се събраха данни страните да са договорили  гаранция за изпълнение или пък трансформация в такава  на  гаранцията за участие.  Никой от разпитаните свидетели не е присъствал при съгласуване на договорките между страните. Освен това  съгласно разпоредбата на  чл. 164, ал.1, т.5 от ГПК не се допускат свидетелски показания  за установяване на  писмени съглашения, в които страната, която  иска свидетелите, е участвала, както и  за тяхното  изменение или отмяна. По делото се установи, че  ищцовото дружество е внесло 10 000 лв. депозит за  участие в търг, както са направили и другите двама участници, което по същността си е гаранция за участие. Възстановяване на гаранциите за участие се отнася до участника, класиран на първо място. Гаранцията се възстановява едва след сключване на договора. Съгласно  редакцията на чл. 62, ал.2 от ЗОП, към датата на провеждане на  конкурса, гаранциите на  класираните  кандидати се  освобождават в срок  3 дни  след сключването на договора за обществена поръчка. От данните по делото се установи, че договорът за учредяване на вещно право  на строеж  по чл. 180 от ЗУТ е сключен на 18.07.2006г. Искът за връщане на полученото нещо при отпаднало основание се погасява  с общата пет годишна давност, която започва  да тече от деня, когато вземането  е станало изискуемо – по арг.  на чл. 114, ал.1 от ЗЗД.  С оглед гореизложеното с изтичането на  3 дневния срок  по чл. 62, ал.2  от ЗОП, т.е. от 22.07.2006г. е започнал да тече  пет годишния давностен срок  по чл. 110  от ЗЗД и към момента на предявяване на  иска на 18.03.2015г. той е изтекъл. Давността не се прилага служебно, а само по възражение на ответника. В срока за отговор ответникът изрично е направил възражение за давност.

С оглед на изложеното искът следва да бъде отхвърлен като погасен по давност.

На осн. чл. 78, ал.3 от ГПК  ищеца следва да бъде осъден да заплати на ответника сторените по делото разноски в размер на 1000 лв.  - адвокатско възнаграждение. Водим от гореизложеното, КРС

Р  Е  Ш  И:

 

ОТХВЪРЛЯ, като погасен по давност, иска с правно основание чл. 55, ал.1, предл. трето от ЗЗД, предявен от „ Б." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.К. против Народно читалище „Искра -1860" със седалище и адрес на управление:***, представлявано от председателя В С С, с който се претендира Народно читалище „Искра -1860" – гр. Казанлък да бъде осъдено да заплати на „ Б." ЕООД *** сумата от 10 000 лева, внесен депозит за участие в конкурс за учредяване  право на строеж върху УПИ по плана  на гр. Казанлък, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 18.03.2015г. до окончателното изплащане са сумата.

ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „ Б." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.К. ДА ЗАПЛАТИ НА Народно читалище „Искра -1860" със седалище и адрес на управление:***, представлявано от председателя В С С направените по делото разноски в размер на 1000 лв. – адвокатско възнаграждение.

Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: