Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Казанлък, 29.04.2015 година

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на 29.04.2015 година, в състав:

 

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:НЕЙКО НЕЙКОВ

 

при секретаря Р.А., при участието на прокурора Антония Енева -Спасова, като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 740 по описа за 2015 година за да се произнесе взе предвид следното:

 

Молбата е за прекратяване настаняването на дете в специализирана институция с правно основание чл.30 вр. с чл. 29 т.2 от ЗЗДетето.

 

Молителят – АСП, Дирекция „ Социално подпомагане”, гр. К. сочи, че детето Ф. С. Д., ЕГН ********** е родено от майка В.И.С., ЕГН ********** и баща С.С.Д., ЕГН **********. Твърди, че по повод постъпил на г. в отдел „ Закрила на детето” при Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К. устен сигнал с вх. № от майката, че е в невъзможност да полага грижи за детето, както и че дъщеря й е била настанена за лечение в инфекциозно отделение към  МБАЛ „ П.”, гр. С. било извършено спешно проучване, което установило, че С. отглежда сама родените си пет деца, а бащата изтърпява наложено му наказание „ Лишаване от свобода” в Затвора-гр. С. Не било открито подходящо семейство на роднини и близки, нито приемно такова на територията на Община К. и Община П., при които Ф. да бъде настанена. С оглед констатациите на социалните работници и изхождайки от интересите на детето, със Заповед № г. на Директора на Дирекция "Соц. подпомагане”, гр. К. малолетната била настанена по административен ред в ДМСГД „ М.”, с. Б.. Мярката за закрила била потвърдена с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К.. Актуалното социално проучване не установило подобряване жилищните условия и финансови възможности на родителите на Ф. и реинтегрирането й в биологичното й семейство би я поставило в риск. Молителят сочи, че на г. майката е поискала дъщеря й да бъде настанена в приемно семейство, но и до настоящия момент не било открито подходящо такова, което да се ангажира с грижите за малолетната. Твърди, че предвид изтичане определения от съда срок за настаняване на детето в специализираната институция, със Заповед № г. на Директора на Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К. Ф. била настанена по административен ред в ДМСГД „ М.”, с. Б. до произнасяне на съда с решение.

Моли съда да постанови решение, с което да прекрати настаняването на детето Ф. С. Д., ЕГН ********** в ДМСГД „ М.”, с. Б., поради изтичане на определения от съда срок.

 

Майката В.И.С., редовно призована, явява се лично в съдебно заседание и заявява, че няма възможност и условия да отглежда детето. Изразява желанието и съгласието си да бъде прекратено настаняването на дъщеря й в специализираната институция, поради изтичане на определения от съда срок, каквото е и искането на Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К.

 

Бащата С.С.Д. се явява лично в откритото съдебно заседание и заявява, че желае детето да остане в специализираната институция.

 

             Представителят на Р.п.К. изразява становище молбата да бъде уважена.

 

             От събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното:

 Видно от удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № г. на Община К. е, че Ф. С. Д., ЕГН ********** е родена на  ***г. в гр. К. от майка В.И.С., ЕГН ********** и баща С.С.Д., ЕГН **********.

На г. в отдел „Закрила на детето към Дирекция „Соц. подпомагане”, гр. К. постъпил устен  сигнал с вх. № от лицето В.С., която споделила, че има родени пет деца, като най-малката й дъщеря Ф. постъпила м.г. в Инфекциозно отделение към МБАЛ „П.” – гр. С.

  На г. майката подала декларация № и заявление № до Директора на Дирекция „Соц. подпомагане”, гр. К., относно нежеланието й да полага грижи за дъщеря си Ф. С. Д..

Предвид констатациите на социалните работници, невъзможността детето да бъде настанено в семейство на близки или роднини, или в приемно такова, и изхождайки от интересите на малолетната, със Заповед № г. на Директора на Дирекция "Соц. подпомагане”, гр. К. Ф. била настанена по административен ред в ДМСГД „ М.”, с. Б.. Мярката за закрила била потвърдена, като с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. съдът определил настаняване в институцията за срок от една година.

Молбата за прекратяване предприетата мярка за закрила спрямо детето Ф. С. Д. е депозирана в деловодството на РС- К. на г.

Видно от изготвения по делото социален доклад е, че в периода на настаняване на малолетната в специализираната институция, на г. майката подала молба вх. № до Директора на Дирекция "Соц. подпомагане”, гр. К.  с  искане детето да бъде реинтегрирано в биологичното й семейство. С. е насочена към Център за обществена подкрепа, гр. К. за обстойно социално проучване, което установило, че майката няма готовност и необходимия ресурс да се грижи за Ф.. Липсата на достатъчно финансови средства и добри жилищни условия според социалните работници биха поставили в риск живота и здравето на детето. Биологичният баща С.С.Д. изтърпявал наказание „ Лишаване от свобода” в Затворническо общежитие – Г.. Не били установени близки и роднини, при които Ф. да бъде настанена. С последваща молба от г. майката е поискала дъщеря й да бъде настанена в приемно семейство. Били направени многократни опити чрез запитвания до Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. С., Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. Ч., Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. Н.,  Екип  по приемна грижа- гр. П., Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. Г. и Екип по приемна грижа- гр. Т., но не било установено подходящо приемно семейство, при което детето да бъде настанено. С оглед констатациите на социалните работници и предвид изтичане срока на определената от съда мярка за закрила е предложено да бъде продължено настаняването на малолетната в ДМСГД „ М.”, с. Б., общ. К., където за Ф. ще се полагат индивидуални и адекватни грижи, съобразени с възрастта и потребностите й.

Със Заповед № г. на Директора на Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К. детето било временно настанено по административен ред в ДМСГД „ М.”, с. Б. до произнасяне на съда с решение.

 

        

С оглед така описаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Малолетната Ф. С. Д., ЕГН ********** е “дете в риск” по смисъла на параграф 1, т.6, б.”а” от Закона за закрила на детето. По делото се установи, че родителите й не са в състояние да полагат качествени грижи, контрол и надзор над детето. Понастоящем бащата С.С.Д. изтърпява наказание „ Лишаване от свобода” в Затворническо общежитие- Г., а майката не разполага с достатъчно финансови средства и подходящи жилищни условия за отглеждане на детето. Липсата на средства, на подкрепа, помощ и съдействие от близки и роднини са предпоставки за некачествено изпълнение на грижите за малолетната, а това създава реална опасност за здравето и живота й.

Социалните работници са установили невъзможност за интегриране на детето в биологичното му семейство или в семейство на близки и роднини. Липсва и подходящо приемно семейство, в което Ф. да бъде настанена. Единствена възможност към настоящия момент е детето да продължи да бъде отглеждано в специализирана институция, където е получавало и ще получава нужното внимание и грижа. Така ще бъдат адекватно задоволявани неговите потребности, с оглед възрастта и специфичните му нужди, както и ще бъде съблюдавано неговото правилно физическо и психическо развитие, за което със Заповед № г. на Директора на Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К. детето било временно настанено по административен ред в ДМСГД „ М.”, с. Б..

Съгласно разпоредбата на чл. 29 от ЗЗДетето  настаняването извън семейството се прекратява с изтичане на срока. Безспорно срока за настаняването на детето в специализираната институция е изтекъл на г. и са налице основанията на чл.29 т.2 от Закона за закрила на детето.         

Молбата е основателна и следва да бъде уважена.

 

Водим от гореизложеното съдът

           

                                                               Р   Е   Ш   И:

            

ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. на детето Ф. С. Д., ЕГН **********, родено на  ***г. в гр. К. от майка В.И.С., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. К., настоящ адрес: с. Б., общ. К. и адрес за призоваване: гр. С. и баща С.С.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. К. и адрес за призоваване: Затвора-гр. С., в специализирана институция- Дом за медико- социални грижи за деца „ М.”, с. Б., общ. К.,  поради изтичане срока на мярката за закрила.

 

 

             Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в седемдневен срок от връчването му на страните.

 

 

 

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: