РЕШЕНИЕ

                                                  23.06.2015г.                  гр. Казанлък

В ИМЕТО НА НАРОДА

Казанлъшкият районен съд,                       І- ви граждански състав

На 10.06                                                                                2015 година,

В открито съдебно заседание,

в следния състав:

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА П.

при участието на секретаря Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Валентина П.

гр. д. № 919 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от СК.                          

Молителите И.П.Д., ЕГН: ***** ,адрес: *** и С.И.Д., ЕГН: ***** и адрес *** твърдят, че са сключили граждански брак на 29.09.2001г., който бил първи за двамата, като от брака си  имали  родено едно дете – П С Д., родена на ***г..  Твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо  съгласие  да прекратят брака си  по взаимно съгласие. Към молбата си излагат споразумение по въпросите, визирани в чл. 51 от СК.В проведеното открито съдебно заседание и двамата молители  поддържат молбата си за развод, като отново потвърждават, че съгласието им за развод  е сериозно и непоколебимо и желаят съдът да утвърди, приложеното към молбата им споразумение. Пред съда И.Д. заяви, че е съгласна МПС л.а. „Фиат Пунто Дизел” да бъде поставен в дял на молителя С.Д., тъй като той предварително й заплатил стойността на нейната част от автомобила.След  преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на молителите съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на  29.09.2001г., за което  е съставен  Акт за граждански брак № 226/29.09.2001г. на Община Казанлък. Съпругата е приела да  носи фамилно име Д..

Страните не спорят, че от брака си имат родено едно дете - П С Д., родена на *** г.  По време на брака си страните са придобили  „Фиат Пунто Дизел”цвят - Син металик обстоятелство, което се установява от представеното по делото  свидетелство  за регистрация. Видно от  Удостоверение  изх.№ 223000129/05.05.2015г. от  ЗАД „Виктория”  застрахователната стойност на автомобила е  1000 лв.С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното: Молителите поддържат лично молбата си за развод и споразумението по чл.51 от СК, което съдът преценя като пълно и непротиворечащо на закона.  Налице са  предпоставките на чл.50 от СК, а именно: молителите са постигнали съгласие бракът им да бъде прекратен и това тяхно съгласие е сериозно и непоколебимо. Уредили са окончателно отношенията си, свързани с прекратяването на брака, поради което молбата им следва да се уважи и се прекрати брака между тях, без да се издирват причините за дълбокото му и непоправимо разстройство и мотивите за неговото прекратяване, като се утвърди постигнатото споразумение.       Държавната такса при допускане на развода по взаимно съгласие по чл. 6, т.3 от Тарифата е в размер на 40,00 лв., за която следва да бъдат осъдени и двамата молители, съразмерно по 20 лв. всеки. Молителят следва да бъде осъден да заплати държавна такса и върху дължимата издръжка в размер на 72 лв., както и 20 лв. за предоставения му в дял лек автомобил.

По изложените съображения, КРС

Р   Е   Ш  И   :

       

           ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между И.П.Д., ЕГН: * ,адрес: *и С.И.Д., ЕГН: *** и адрес-***,  за който  е съставен  Акт за граждански брак  № 226/29.09.2001г.на Община Казанлък - по взаимно съгласие.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:

 Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето -  П С Д., с ЕГН *** се предоставя на майката -  И.П.Д., която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието  й. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес: гр. гр.К. Бащата  С.И.Д. с ЕГН **,да има право да вижда и взема  детето си :   П С Д., с ЕГН ***** , всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09.00 часа в събота, до 20.00 часа в неделя, на адрес гр. К, както и 7 дни през коледната ваканция, пет дни през пролетната ваканция и  20 дни през лятната ваканция, което време да не съвпада с отпуска на майката.

Бащата  С.И.Д., се задължава да заплаща  месечна издръжка на детето П С Д., с ЕГН **** - родена на *** г.  ,със съгласие на нейната майка И.П.Д.  в размер на 100 лв./сто лева/ по банков път, считано от  24.04.2015г., до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.  Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата  ще продължи да  носи брачното си фамилно име- Д.. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака  движими вещи, като за в бъдеще няма да имат претенции от имуществен характер един към друг.

Личните вещи и влогове на страните остават, така както  ги е  закупил или направил всеки от тях и както се ползват  до сега.Съпругът С.И.Д. получава в дял и става собственик на лек автомобил марка „Фиат Пунто Дизел”цвят - Син металик със застрахователна стойност 1000 лв.,като на съпругата И.П.Д. предварително е заплатена стойността на нейната част от автомобила.

ОСЪЖДА И.П.Д., ЕГН:*** ,адрес: *** да заплати по сметката на  КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака..

ОСЪЖДА  С.И.Д., ЕГН: *** и адрес-***да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака , 72 лв. върху определената по делото издръжка, както и 20 лв. за предоставения му в дял лек автомобил .Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: