П Р О Т О К О Л

 

 

Година: 2015                                                                                  Град Казанлък

Казанлъшки районен съд                                          първи граждански състав              

На седми май                                             две хиляди и петнадесета година

В публично заседание  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

 

СЕКРЕТАР:  Д.Г.

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  съдия  Валентина Петрова гражданско  дело  № 330 по  описа  за 2015 година.

На именното  повикване в  10.30 часа  се явиха:

 

ИЩЕЦ: Д.Й.Д. редовно призована, се явява лично  и  с  адв. С.А.-ред. упълномощена

ОТВЕТНИК: Д.Х.К.-редовно призован се явява лично и с   адв.М.Ш.– редовно упълномощена

Заинтересовани страни-

 Дирекция  „ Соц.подпомагане” – гр.Казанлък- ред.  призовани,не се явяват

 Дирекция „ Соц.подпомагане”- гр. Гурково – ред. призовани , не се явяват

Адв.А. : Да се даде ход на делото.

Адв.Ш.:  Да  се даде ход на делото .

СЪДЪТ счете, че липсват процесуални пречки по хода на делото, поради което 

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. А. -Поддържаме  исковите си  претенции ,така както са предявени. Направени са две плащания от ответника до сега и молим да се намали издръжката за минало време с два месеца.

         Ищцата –Платено ми е издръжка за два месеца по 100 лв..Съгласна съм от тук нататък вече да ми бъде заплащана издръжката.

        Адв.А. -Представям бележки, с които са закупени на детето лекарства, памперси , дрешки и др. Оттегляме иска си за издръжка за минало време.

      Съдът на осн. чл. 232 от ГПК

 

  О П Р Е Д Е Л И :

 ПРЕКРАТЯВА производството по иска с правно основание чл. 149 от СК,поради оттегляне на иска.

Производството за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес пред ОС Ст.Загора с частна жалба.

Ответникът- Предлагам на ищцата  сега от м. май,юни и м. юли 2015г. всяка събота да идвам да  вземам детето си от 10 ч. от Николаево и да го връщам обратно в 17 ч. ,като ходя в Николаево две съботи  и две съботи детето да бъде тук в гр. Казанлък при мен.Като от м.септември 2015г. последната седмица детето да остане при мен с преспиване,така детето плавно да свикне с мен.Такъв да ни бъде режима ,докато стане  детето на 4 години. А през лятото детето поне за 10 дни да бъде при мен с преспиване.

Ищцата – поне като стане на 4 години детето да бъде по два пъти в седмицата с преспиване при бащата.Не искам лятото детето да ходи с баща си, то ще бъде стресирано, ще плаче, какво ще го прави Д. детето.При четната година детето на Коледа да е при мен, а през нечетната – при баща си, а през четната детето на Нова година - при мен, а в нечетната-при Д..

         Адв. Ш. –Предлагаме 130 лв. издръжка.

         Ответникът – съгласен съм на 130 лв. издръжка.

Адв. А. – страните са съгласни на спогодба, но моля съдът да ни предостави  час и половина за уточняване параметрите на спогодбата.

         Съдът

 

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

         ПРЕДОСТАВЯ на страните възможност за уточняване  параметрите на спогодбата.

 Дава почивка до 13.30 ч. на 07.05.2015г.

 

Съдът прикани страните към постигане на спогодба:

Адв. А. -  от името на доверителката ми Д.Й.Д. заявявам : упражняването на родителските права по отношение на детето Божидар Дианов К., с ЕГН **********, роден на ***г. да се предоставят на майката – Д.Й.Д.,,ЕГН **********,***.

Местоживеенето на детето Божидар К. – ще бъде при майката Д.Д. ***.

 Бащата Д.Х.К., с ЕГН ********** и адрес:*** да има право да вижда и взема детето си Божидар К.,както следва:

през  месеците май,юни и юли 2015г.-всяка събота от 10 ч.  до 17 ч. / две съботи детето    да бъде в гр. Николаево  и две съботи детето да бъде в гр. Казанлък/.

През месец август 2015г. бащата да взема детето 10 дни през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск.

От м.септември 2015г. до навършване на 4 годишна възраст на детето - 09.04.2016 :-всяка  първа, втора и трета събота от 10 ч. до 17 ч. , а четвъртата събота да взема детето от 10 ч.  и  връща детето  в неделя - 17 ч. с преспиване.

След навършване на 4 годишна възраст на детето – 09.04.2016г. :

 Бащата ще взема детето при себе си всяка втора и четвърта седмица от месеца- в събота от 10 ч. до неделя 17ч. с преспиване, в нечетна година на Коледа  за 3 дни, през четна година на Нова година , 3 дни през Великденските празници,през четна година детето  ще празнува рождения си ден с бащата, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск.

Бащата Д.Х.К., с ЕГН ********** и  адрес:*** се задължава да заплаща на малолетното дете Божидар Дианов К., с ЕГН **********, роден на ***г.,чрез неговата майка и законен представител – Д.Й.Д. месечна издръжка в размер на 130 лв. /сто и тридесет лева/ считано от 19.02.2015г.,платими  до 30  число  на текущия месец по  банков път, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска   до настъпване  на правопогасяващи или правопрекратяващи издръжката обстоятелства.

Бащата Д.Х.К.- Съгласен съм с така предложената спогодба.

 

СПОГОДИЛИ СЕ :                                ИЩЦА :…………………

                                                                 

 

                                                               ОТВЕТНИК : ……………

 

Съдът счете, че така предложената спогодба не противоречи на закона,добрите нрави  и е изцяло в интерес  на детето , поради което и на осн. чл. 234 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОДОБРЯВА постигнатата спогодба в горния смисъл.

ОСЪЖДА Д.Х.К.  с ЕГН **********, да заплати по сметка на Казанлъшки РС ДТ в размер на  93,60  лева

ПРЕКРАТЯВА производството по грд. № 330/2015г. по описа на Казанлъшки РС.

 Определението за прекратяване подлежи на обжалване  с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ОС- гр. Ст. Загора .

 Протоколът се изготви в с.з., което приключи в 13.50 часа.

 

 Съд.Секретар: ……………                РАЙОНЕН СЪДИЯ : ………