О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

 

гр. Казанлък,  28.09.2015 год.

 

Казанлъшкият районен съд гражданска колегия в закрито съдебно заседание на 28.09.2015 година в състав

                                                                  Председател : КЕТИ КОСЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Косева гр. дело № 336/2015 година за да се произнесе взе предвид следното:

      Производството по делото е спряно на осн. чл.229, ал.1,т.2 ГПК с влязло в сила

на 18.03.2015год. определение. В предвидения в закона 6 месечен срок въпреки изричното указание и уведомление за последиците от неизпълнението му, молителят не представи доказателства за смъртта на Р.Д.Й., не посочи кои са нейните наследници. Вместо това молителят като заявява, че в негов интерес е да установи дали преките наследници са приели наследството моли съда да даде ход на спряното охранително производство след което като се запознае с волята на преките наследници ще предприеме съответни процесуални действия срещу наследниците на починалата пряка наследница Р.Д.Й..

Искането е неоснователно. Производството по делото е по чл.51 ЗН, т.е. молителят може да избере едно или няколко лица от кръга на наследниците на което, респ. които да бъде определен срок да заявят дали приемат или се отказват от наследството.  Това той е направил изрично в писмената си молба като е заяви, че моли съда да укаже на наследниците на В.Д. Р, че ако в определения от съда срок не заявят, че приемат наследството, ще приеме, че са загубили правото да го приемат.

По делото са постъпили данни за смъртта на Р.Д.Й.-дъщеря на В. Р - акт за смърт №15/28.07.2015г. След смъртта на Р.Д.Й.-дъщеря на В. Р, наследници на В.Д. Русева се явят и наследниците на Р.Й.. Това е дало основание съдът да спре производството по делото до посочването на имената и адресите и конституирането на тези лица, без участието на които искането на молителя не може да бъде процесуално реализирано. Определението за спиране на производството по делото е влязло в сила, то не може да бъде отменяно или изменяно от съда, който го е постановил. Молителят не е направил изменение на искането с което е сезирал съда, не  е отстранил пречките по движението на делото, поради което и не са налице основанията за възобновяване на производството.

Водим от горното съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

        ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 336/2015 год. поради неотстраняване на пречките по неговото движение.

 

            ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД Стара Загора.

 

 

                                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ: