П Р О Т О К О Л

 

 

Година: 2015                                                                                 Град Казанлък

Казанлъшки районен съд                                             пети граждански състав

На четиринадесети април                       две хиляди и петнадесета година

В публично заседание  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЙКО НЕЙКОВ

 

СЕКРЕТАР:  Р.А.

 

Сложи  за  разглеждане докладваното  от  съдия  Нейков гражданско  дело  № 397 по  описа  на Районен съд- Казанлък за 2015 година.

На именното повикване в 8.45 часа  се явиха:

         ИЩЕЦ- Г.С.С., действаща лично и със съгласието на майка си Н.Г.К.-редовно призована, явява се лично, с майка си Н.К. и с адв. Г. А.- Я. ***, упълн. от по- рано, приета от днес                     

ОТВЕТНИК- С.Ж.С.- редовно призован, явява се лично

ЗАИНТ.СТРАНА- АСП, ДИРЕКЦИЯ „ СОЦ.ПОДПОМАГАНЕ”, гр. К.- редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител

        

 

         АДВ. А.-  Моля да се даде ход на делото.

ОТВЕТНИКА-Да се даде ход на делото.

 

Съдът, след като изслуша изявленията на явилите се страни намира, че неявяването на страна, която е редовно призована за днешното съдебно заседание, не е процес. пречка за разглеждането му, за което и на осн. чл. 142 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

ДОКЛАДЧИКА- По делото е постъпил социален доклад, изготвен от Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр.К..

 

АДВ. А. – Уважаеми господин районен съдия, поддържам предявения иск. Запозната съм с определението и доклада на съда. Нямам възражения. Представям, господин съдия, в днешното съдебно заседание удостоверение с изх. г., издадено от „ А.“ АД за получените от майката Н.К. трудови доходи за периода от датата на сключване на трудовото правоотношение- м. г.до м. г., както и удостоверение № г. на ТП на НОИ- С. за размера на получените осигурителни плащания от майката на ищцата за период една година назад от датата на завеждане на иска и във връзка със същото удостоверение, Ви представям и справка от Персоналния регистър на НОИ за периода м.г. отново относно размера на осигурителните плащания, получени от майката на ищцата. По отношение възложеното ни в тежест задължение да представим доказателства за доходите на ответника заявявам, че не сме в състояние да представим такива, предвид краткия срок преди датата на днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКА- Поддържам писмения отговор. Запознат съм с определението и доклада на съда. Нямам възражения. Да се приемат представите от ищцовата страна доказателства. Във връзка с дадените ми от съда указания Ви представям удостоверение за доходите ми за една година назад, служебна бележка за получена рента от притежавано имущество, както и бележка от социална служба за отказ да ми бъде отпусната социална помощ. Заявявам, че имам възможност да давам минималния размер на издръжката.

АДВ. А.- Не възразявам да бъдат приети представените от ответника доказателства, същите се явяват допустими и относими към предмета на делото. От името на моята доверителка заявявам, че сме съгласни на така предложения размер на месечната издръжка за непълнолетната Г. в размер на 90лв., считано от г. и моля в този смисъл да бъде постигната съдебна спогодба.

 

На осн. чл. 146 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕДСТАВЯ на страните ДОКЛАД по делото.

Производството е образувано по предявен иск за изменение на издръжка с правно основание в чл. 150 СК.

В исковата молба се твърди, че с влязло в сила решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К., съдът осъдил ответника да заплаща на дъщеря си-ищец в настоящото производство, чрез нейната майка и законна представителка, месечна издръжка в размер на 38лв., считано от г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката. Сочи, че от влизане в сила на решението по горепосоченото гражданско дело и до настоящия момент С. не изплащал редовно следващата се на детето издръжка, което наложило да бъде сезирана Районна прокуратура- К. с жалба вх. № г. с искане за установяване наличието на престъпление по чл. 183 ал.1 от НК, тъй като бащата не заплатил общо 36 месечни издръжки. Твърди, че на г. ответникът доброволно и срещу разписка предал сумата от общо 1370лв., с което погасил просрочените си задължения, а с постановление от г. на районен прокурор К. наказателното производство било прекратено. Счита, че така присъдения размер на издръжката за крайно недостатъчен, тъй като понастоящем е вече ученичка в десети клас в НГПИД „ А.”, гр. К.,. Сочи, че обучението й в това специализирано учебно заведение налага извънредни разходи, свързани със закупуване на бои, четки, други средства за рисуване и картони. Твърди, че посещава школа по театрално и актьорско майсторство в ОДК „ С.”, гр. К.. Позовава се на изменения в нормативната уредба с новия Семеен кодекс, както и на приетия нов размер на минималната работна заплата за страната, който за г. е определен на 380лв., а също така и на ноторно известния факт, че е налице трайна тенденция към покачване на цените на основните стоки и услуги в Република България, което рефлектирало и върху необходимия минимум от средства за издръжката на едно лице. Сочи, че майка й работи в „ А.” АД, гр. К. и тя е пряко ангажирана с полагане на ежедневните грижи за отглеждането и възпитанието й. Твърди, че доходите на майка й от трудова дейност и пенсия за осигурителен стаж и възраст, са недостатъчни за задоволяване на потребностите й. Сочи, че ответника не поддържа лични контакти с дъщеря си, не заплаща своевременно вменената му в символичен размер месечна издръжка и не оказва съдействие при посрещане на каквито и да било извънредни разходи или затруднения от друго естество, свързани с отглеждането и ежедневните потребности на Г.. Твърди, че баща й е в трудоспособна възраст, реализира доходи от трудова дейност и няма алиментни задължения към други лица, което му дава възможност да заделя повече средства за издръжката на дъщеря си.

Моли съда да постанови решение, с което да измени размера на месечната издръжка, като я увеличи от 38лв. на 150лв. месечно, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основания за изменение или прекратяване,.

Претендира присъждане на направените по делото съдебни разноски, включително заплатено адвокатско възнаграждение.

В срока по чл. 131 от ГПК е депозиран писмен отговор от ответника. Не оспорва обстоятелството, че е осъден да заплаща на дъщеря си издръжка с решението на съда по гр.д. № г., както и че не е извършвал редовни плащания по причина, че майката Н.К. ходела да работи в Г., през което време бащата се грижел за детето, което живеело при него. Сочи, че е помагал няколко месеца с парични средства на Г. след приемането й в Художествената гимназия, гр. К.. Ответникът твърди, че бил личен асистент на майка си, която починала, а от м. г. започнал работа в Община К., където работил само един месец, тъй като се разболял. Сочи, че на г. получил лека телесна повреда, а по- късно му била поставена и диагноза „ Увреждане на шийни коренчета” с придружаващо заболяване „Артериална хипертония”, което не му позволявало да си намери подходяща работа. Твърди, че единствените му доходи са от получавана социална помощ като безработен в размер на 42лв. Счита иска за недопустим и моли съда да прекрати производството по делото, тъй като е болен човек, оставен без работа и средства за лекарства и препитание.

Искът е допустим- предявен е от надлежна страна- лице, което предвид възрастта си и обстоятелството, че е дете на ответника има право да търси издръжка от последния.

Ответникът, като родител на непълнолетното дете, е пасивно легитимиран да отговаря по предявения иск.

         По отношение размера на иска ищецът следва да докаже:

- размера на нуждите от издръжката на правоимащото лице;

- размера на възможностите на задълженото да осигурява издръжка лице,

  посредством установяване на неговите доходи или имущество.

          Съдът приема за безспорно и ненуждаещо се от доказване обстоятелство по делото, че ответника е баща на детето Г.С.С., като с решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. същият е осъден да й заплаща месечна издръжка в размер на 38лв.

       Представените с исковата молба доказателства и доказателствени искания са допустими и относими по смисъла на ГПК. Приети са представените документи, като доказателства по делото.

 

АДВ. А.- Нямам възражения по доклада на съда.

ОТВЕТНИКА- Също не възразявам по доклада на съда.

 

 

На осн. чл. 157 и чл. 148 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОБЯВЯВА доклада по делото за ОКОНЧАТЕЛЕН.

ПРИЛАГА към делото изготвения от Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К. социален доклад.

ПРИЛАГА към делото гр.д. № г. по описа на РС- К..

ПРИЕМА като доказателства по делото за ищеца: удостоверение с изх. № г. на „ А.” АД; удостоверение № г. на ТП на НОИ- С. и справка от Персонален регистър на НОИ.

ПРИЕМА като доказателства по делото за ответника:удостоверение изх. № г. на Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К., служебна бележка изх. № г. на „ А.”ООД; заповед № г. на Директора на Дирекция „ Соц. подпомагане”, гр. К.

 

 

СЪДЪТ ПРИКАНИ СТРАНИТЕ КЪМ СПОГОДБА И ТЕ ЗАЯВИХА, ЧЕ ПОСТИГАТ ТАКАВА, КАКТО СЛЕДВА:

ОТВЕТНИКА С.Ж.С., ЕГН ********** ***-  Заявявам, че съм съгласен  месечната издръжка, която съм осъден с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. да заплащам на дъщеря си Г.С.С., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка Н.Г.К., ЕГН **********, и двете от гр. К. да бъде увеличена от 38,00лв. на 90,00лв.(деветдесет лева и 00 стотинки), считано от г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяко просрочено месечно задължение до окончателното му издължаване. Плащането ще извършвам от двадесет и пето до тридесето число на текущия месец, за който се отнася издръжката, чрез банков превод по сметка на Г.С.С., открита в „ Б.“ ЕАД, гр. С.- Финансов център- К.,  с IBAN: ***, BIC: ***.

ИЩЦАТА Г.С.С., ЕГН **********, действаща лично и със съгласието на своята майка Н.Г.К., ЕГН **********, и двете от гр. К.- Съгласна съм с постигнатото споразумение относно размера на месечната издръжка, която баща ми С.Ж.С. ще ми заплаща, като се отказвам да претендирам за направените по делото съдебни разноски.

Н.Г.К., ЕГН ********** ***- Съгласна съм с постигнатата спогодба относно размера на месечната издръжка,  която ответника ще заплаща на непълнолетната ни дъщеря, като се отказвам да претендирам за направените по делото разноски.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

                                                           ИЩЦАТА:

 

                                        / Г.С./

 

 

ДАЛ СЪГЛАСИЕ:

 

                                          / Н.К./

 

 

       ОТВЕТНИКА:

 

                                      / С.С./

         Съдът намира, че така постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона, морала и интересите на детето, затова и на осн. чл. 234, ал.1 от ГПК

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба.

 

ОСЪЖДА С.Ж.С., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Районен съд- Казанлък 37,44 лв. окончателна държавна такса.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело.

 

         Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Стара Загора в едноседмичен срок от днес.

 

Протокола се изготви в с.з., което приключи в 9,32 часа.

 

 

СЪД. СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: