О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

  

 

Казанлъшки   районен съд, гражданско отделение, в закрито заседание на 29.06.2015г., в състав :

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ : НЕЙКО НЕЙКОВ

 

като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 984/2015г. по описа на Районен съд- Казанлък за да се произнесе взе предвид следното:

 

 Производството по делото е образувано по предявен от Д.М.К., ЕГН **********,***, чрез адв. Л.Н.Я. *** и адв. Ф.И.Ф. ***, против К.В.Х., ЕГН **********,*** и настоящ адрес: …., иск за развод с правно основание в чл.49 от СК.

                  

С разпореждане № г. в закрито заседание съдът е разпоредил на ответницата да бъде изпратен препис от исковата молба и приложенията на осн. чл. 131 от ГПК, с право на отговор в едномесечен срок.

 

В срока за писмен отговор е постъпил такъв от ответницата, чрез пълномощника адв. Г. П. от САК. Счита, че исковете са предявени в нарушение на правилата за местната подсъдност и моли съда да прекрати производството по гр.д. № г. по описа на РС- К. и изпрати делото за разглеждане на С. районен съд по компетентност по съображения, че ответницата не живее в пределите на Р България, а постоянния адрес на нейния пълномощник е в гр. С..

 

От гореизложеното съдът прави следните изводи:

Съгласно чл. 105 от ГПК искът се предявява пред съда, в района на който е постоянният адрес или седалището на ответника. Когато това правило не е спазено ответникът може да направи възражение- най- късно в срока за отговор на исковата молба, като представи доказателствата си за това- арг. от чл. 119, ал.3 и 4 от ГПК.

В конкретния случай ответницата е направила своевременно възражението си, тъй като преписът от исковата молба й е връчен на 25.05.2015г., а от представените още с исковата молба доказателства, а и от изложените факти и обстоятелства в същата е видно, че К.Х. има постоянен адрес ***, но трайно живее във В..

Съгласно разпоредбата на чл. 107 ал.1 от ГПК, иск срещу лице с неизвестен адрес се предявява пред съда по постоянния адрес на неговия пълномощник или представител, а ако няма такъв- по постоянния адрес на ищеца. Нормата на ал. втора на същия член предвижда, че правилата по ал. 1 се прилагат и към ответник, който не живее в пределите на Република България на постоянния си адрес.

Възражението на ответницата е основателно,  за което съдът преценя, че делото не му е подсъдно и следва да изпрати същото на надлежния съд, който в настоящия случай се явява Районен съд- С..

 

Водим от горните мотиви и на осн. чл. 118, ал.2 от ГПК съдът


                                                   О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :                             

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 984/2015г. по описа на Районен съд- Казанлък

 

ИЗПРАЩА делото на  Районен съд- гр. С. за разглеждане по подсъдност.                             

                

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване в едноседмичен срок от получаването му пред Окръжен съд- Стара Загора.

 

 

След влизане на определението в сила, делото да се изпрати на Районен  съд – гр. С. по компетентност

 

                   

                                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: