Д О П Ъ Л  Н  И  Т  Е  Л  Н  О    Р Е Ш Е Н И Е   

 

                                             Казанлък,29.01.2015 година                                                        

 

                                              В  ИМЕТО  НА  НАРОДА      

 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия в закрито заседание на 29.01.2015  година, в състав:

                                                                  Председател:Дориана Минчева

 като разгледа докладваното от съдията  гр. дело № 1325 по описа за 2014 година за да се произнесе взе предвид следното :

Постъпила е молба  вх. № 132/08.01.2015г от пълномощника на ищеца  с искане за допълване на решението  по отношение на съдебните разноски.  

Препис от решение № 639/04.12.2014г   е връчен на ищеца на 15.12.2014г.

Съгласно разпоредбата на чл.250  ал.1 ГПК  молбата за  допълване на решението  се подава в едномесечен срок от връчване на решението  или от влизането му в сила т.е молбата е постъпила в срок.

В срока по чл. 250 ал. 2 ГПК  е постъпил отговор от страна на ответника,в който моли  искането да бъде отхвърлено като  неоснователно и несвоевременно направено.

Съдът в решението е присъдил в полза на ищеца 1165 лв съдебни и деловодни разноски, съгласно представен от страната списък  и доказателства,че са сторени в производството.

По този начин съдът се е произнесъл  по цялото искане и не са налице основания за допълване на решението.

 С настоящата молба се претендира присъждане на 175 лв  внесени  за  извършената  по искане на ищеца експертиза,които  са заплатени  на 23.12.2014г,но  ищецът е осъден да ги заплати с определение  в открито съдебно заседание на 27.11.2014г ,на което е присъствал  негов  процесуален представител.Това  съдебно заседание  е последното по делото ,но в него ищецът не е заявил претенцията си за заплащане и на  тази сума.

Отговорността за деловодните  разноски се носи от страната, чието правно твърдение е отречено със съдебния акт. За да бъде  реализирана е необходимо своевременно да е отправено искане пред съдебната инстанция - до приключване на съдебното дирене.  

След като  разноските са направени след   последното по делото заседание и не са  претендирани своевременно,съдът намира,че молбата е неоснователна и следва да бъде оставена без уважение.

 

Водим от гореизложеното съдът

 

                                     Р  Е  Ш  И  :

Оставя без уважение молбата на „Е.” ООД, ЕИК .. със седалище и адрес на управление  гр. София, 1612, ул. Софийски герой” № 1 ет.3 за допълване на решение № 639/04.12.2014г  в частта за разноските със сумата 175 лв  ,за извършена  съдебно-техническа експертиза като неоснователна.

 

Решението   полежи на обжалване в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

                                      

                     Районен съдия: