РЕШЕНИЕ

                                                   16.01.2015г.                     гр. Казанлък

В ИМЕТО НА НАРОДА

Казанлъшкият районен съд,                             І-ви граждански състав

На 17.12.                                                                                    2014 година,

В открито съдебно заседание,

в следния състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

 

при участието на секретаря Д.Г.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Валентина Петрова

гражданско дело № 1763 по описа за 2014г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по искова молба от Т.П.Д., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр. К със съдебен адрес: гр. Казанлък, бул. „23 пехотен шипченски полк" № 2, офис 3 против Б.С.Б., ЕГН: **********, адрес:***. В исковата молба ищцата твърди, че  с ответника имали връзка от края на 2011г., като до март месец 2014г.  живеели на семейни начала. През периода на фактическото  им съжителство се родило детето - Никол **********, за което бил съставен Акт за раждане № 0456/05.09.2013г.. Неразбирателството между двамата родители започнало няколко месеца преди раждане на детето им. Постепенно противоречията между тях се увеличавали, отношенията им охладнявали и като разумни зрели хора двамата решили, че повече не могат и не желаят да живеят заедно. Поради тази причина през март 2014г. бащата напуснал семейното жилище като до момента се срещал с детето си два пъти месечно- събота и неделя. По свои усмотрения  определил и заплащал на детето си чрез неговата майка месечна издръжка в размер на 180 лева. Ищцата твърди, че към настоящия момент отношенията между нея  и ответника били леко влошени като основна причина за това била, че след среща с баща си детето било много нервно и леко агресивно, настроено към другото дете на ищцата -А Т П., което било от друг баща и било на две години. Поради тази причина ищцата имала желание личните контакти на Никол с баща й да бъдат леко ограничени, като до навършване на 5 години тя да не остава да преспива при него. Д. твърди, че от раздялата си с ответника живеела сама, само със своята майка, от която получавала сериозна подкрепа за отглеждането и на двете си деца. В момента ползвала законоустановения си отпуск по майчинство. С оглед изложената фактическа обстановка считала, че било изцяло в интерес на детето същото да живее при нея и да й бъдат предоставени за упражняване родителските права. Била добър и отговорен родител, грижела се добре и за двете си деца, които от своя страна живеели в подходяща обстановка, обгрижени и обградени от много любов. При ищцата детето било спокойно и се чувствало сигурно, заобиколено с близки и  добре обгрижвано. Посочва, че ответникът работел в „Мултикомфорт" - Казанлък, нямал други лица, които да издържа, живеел в собствено жилище и нямал кредити, които да погасява, поради което можел да продължи да изплаща 180 лв. издръжка за детето Никол.

От съда се иска да постанови решение, с което да определи, че местоживеенето на детето Никол с ЕГН ********** ще бъде при майката Т.П.Д., на която да бъде предоставено упражняването на родителските права. Да бъде определен режим на лични контакти на бащата с детето както следва: всяка първа и трета събота и неделя от 9:00 часа да 17.00 часа в събота и от 9:00 часа до 17:00 часа в неделя, без преспиване до навършване на 5 години на детето, както и по три дни по коледните и великденските празници и две седмици през лятото, които да не съвпадат с отпуска на майката. Ответникът да бъде осъден да заплаща на детето, чрез неговата майка, месечна издръжка в размер от 180 лева, платими до 10-то число на месеца, следващ този, за който се дължат, считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на обстоятелства за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до нейното окончателно изплащане. Претендира за заплащане на направените по делото  съд.разноски.

        В законоустановения срок по чл. 131 от ГПК ответникът е депозирал писмен отговор. Съгласен бил упражняването на родителските права да бъде предоставено на майката. Желае да му се определи подходящ режим на лични контакти с детето. Не бил съгласен с твърдението на ищцата, че след срещите си с него детето било  нервно и агресивно настроено. Не бил съгласен с искането на ищцата при определяне на режима на свиждане да бъде определен такъв без преспиване, защото това би довело до отчуждение между родител и дете. Не бил съгласен с така исканата издръжка в размер на 180лв.и считал, че същата следва да е в по- нисък размер, а именно 90 лв. Моли при определяне размера на издръжката съда да има предвид потребностите на детето съобразени със стандарта на живот в държавата и неговите доходи.  Претендира и за присъждане на направените по делото съд. разноски.

Редовно призовани за датата на съдебното заседание, страните се явяват лично и с упълномощените процесуални представители.

Ищцата Т.П.Д. заяви пред съдебния състав, че към момента полага грижи за детето Никол и желае и за вбъдеще да го прави. Предложи личните контакти на бащата с детето да се осъществяват както следва: бащата да взема детето всяка първа и трета  събота и неделя от месеца, без преспиване, до навършване на 3 г. възраст на Никол, като я взема в събота от 10.00ч. до 18.00 ч.  и в неделя от 10.00ч. до 18.00 ч., две седмици през лятото , когато майката не ползва платения си годишен отпуск, през четна година детето на Новогодишните празници да бъде при бащата, а по Коледа и Великден при майката – по 3 дни, през нечетна година по Коледните и Великденски празници детето да бъде при бащата за 3 дни, а Новогодишните празници – при майката. На рождения ден на детето  през четна година  да бъде при майката, а през нечетната година  при бащата. Ищцата предложи ответника да заплаща  100 лв. месечна издръжка на детето.

Ответникът изрично изрази съгласие със заявеното от ищцата, като по отношение на  издръжката  в о.с.з на  17.12.2014г. се постигна съдебна спогодба.

Заинтересованата страна  АСП, Дирекция “Социално подпомагане“ – гр. Казанлък, редовно призована за датата на съдебното заседание,  не изпрати представител.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, приема за установено от фактическа страна следното:

Безспорно е обстоятелството, че до м. март 2014 г. страните по делото са били във фактическо съжителство.

Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане, издадено въз основа на Акт за раждане № 0456 от 05.09.2013г.  на Община Казанлък е, че страните са родители на  малолетното дете Никол, родена на  ***г..

По делото св. Д В Д.,майка на ищцата, даде показания, че страните са разделени. Дъщеря й не възпрепятствала контактите между бащата и детето. Свидетелката даде показания, че  когато  детето остане да спи при  баща си, при връщането му е много изнервено.  Бащата, като повечето мъже, не успява да се грижи хигиената на детето да е на нужното ниво. При майката детето  се чувства добре, тя полага нужните грижи.

По делото е депозиран писмен социален доклад на  Дирекция „СП” гр. Казанлък. В хода на проведеното  социално проучване било установено, че от раздялата на родителите грижи за детето  Никол полага  майката Т.Д., която разчита на помощта на своята майка Дафинка Д.. Социалните работници са на  мнение, че детето е в твърде  малка възраст и ще бъде добре за развитието му  то да се отглежда  от майка си в  естествената си среда.  На бащата следва да бъде определен  адекватен  режим за  контакти с детето както и да бъде задължен да му заплаща  издръжка.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

В разпоредбата на чл. 127, ал.2 СК е предвидена възможността за уреждането на въпросите във връзка с упражняването на родителските права, когато между родителите не може да бъде постигнало съгласие за това. По този начин по законоустановен ред се урежда спора между родителите съобразно разпоредбата на чл. 59 СК, а именно относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, определянето на режим на личните отношения между родителите и децата, като при преценката водещо значение има интересът на детето. Основание за допустимост на искането по чл. 127, ал.2 СК е да е налице правен интерес, обусловен от липсата на уреден по законоустановения ред режим на лични отношения и упражняване на родителски права по отношение на детето, както и липсата на постигнато между родителите съгласие в тази насока, съгласно ал.1 на същата разпоредба.

По делото не се спори, че малолетната Никол е дете на страните, родена е от връзката им при съжителството им на семейни начала.

По делото не се спори, а и видно от отразеното в социалния доклад  и събраните гласни доказателства, родителските права по отношение на детето фактически се упражняват от майката, която съдът определя като родител, с възможности да осигури необходимите условия и да полага усилия за отглеждането й. Още повече, това обстоятелство не се оспорва от ответника. При това положение, съдът намира, че родителските права следва да бъдат предоставени за упражняване от майката, при която д9а бъде определено и местоживеенето на детето. Това положение би отговаряло в най-пълна степен на интереса на детето, предвид установената му вече семейна среда при майката. В тази насока е и становището на представителя на Д"СП"-Казанлък в изготвения по делото социален доклад.

По отношение на бащата, на който не се предоставиха родителските права  следва да бъде определен подходящ режим на лични контакти.

В разпоредбата на чл. 124, ал.2 СК изрично е предвидено правото на детето на лични отношения с родителите си, освен ако е постановено друго, на което право съответства задължението на родителя да контактува с детето си, което е необходимо за правилното му емоционално развитие. От друга страна, правото на децата да общуват с родителите се преценява с оглед на изградената връзка между дете и родител, както и начинът, по който се отразява на детето това общуване, като от съществено значение е да кореспондира с интереса на детето. От събраните по делото доказателства в тяхната съвкупност се установи желание за осъществяване на редовен контакт между бащата и детето.  При това положение, съдът намира, че по отношение на бащата следва да бъде определен режим на лични отношения с малолетното дете, като същият да може да вижда и взема детето, както следва: всяка първа и трета  събота и неделя от месеца, без преспиване, до навършване на 3 г. възраст на Никол, като я взема в събота от 10.00ч. до 18.00 ч.  и в неделя от 10.00ч. до 18.00 ч.; две седмици през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск; на Новогодишните празници през четна година; по Коледните и Великденски празници за 3 дни през нечетна година; на рождения ден на Никол през нечетната година. За определяне на режима на контакти съдът се съобрази и с желанието на родителите.

Относно иска по чл. 143,ал.2 СК  в съдебно заседание се постигна и бе одобрена спогодба за заплащане на месечна издръжка, която бащата Б.С.Б.  се задължава да заплаща на ищцата Т.П.Д., в качеството й на майка и законен представител на детето Никол в размер на 100 лв., считано от 01.01.2015г.,платима от 1 до 10 число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска , до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.

На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищцата разноски в размер на 500 лв.

Водим от горните съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение роденото от съвместното съжителство между Т.П.Д., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр. К и Б.С.Б., ЕГН: **********, адрес:*** малолетно дете Никол Боянова , ЕГН ********** на майката  Т.П.Д., при която се определя и местоживеенето на детето.

ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Б.С.Б., ЕГН: **********, адрес:*** с малолетно дете Никол Боянова , ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета  събота и неделя от месеца, без преспиване, до навършване на 3 г. възраст на Никол, като я взема в събота от 10.00ч. до 18.00 ч.  и в неделя от 10.00ч. до 18.00 ч., две седмици през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск, на Новогодишните празници през четна година, по Коледните и Великденски празници за 3 дни през нечетна година, на Рождения ден на Никол през нечетната година.

Издръжката е определена със съдебна спогодба, обективирана в протоколно определение от 17.12.2014г.  по настоящото гр. д. №1763/2014г. по описа на КРС.

ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Б.С.Б., ЕГН: **********, адрес:*** ДА ЗАПЛАТИ на  Т.П.Д., ЕГН: **********, постоянен адрес: гр. К разноски в размер на 500 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване в двуседмичен срок от връчването на страните пред ОС – Стара Загора.

 

                                                   

                                                

РАЙОНЕН СЪДИЯ: