РЕШЕНИЕ

                                                   07.01.2015г.                          гр. Казанлък

В ИМЕТО НА НАРОДА

Казанлъшкият районен съд,                                І - ви граждански състав

На 10.12.                                                                                      2014 година,

В открито съдебно заседание,

в следния състав:

 

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

 

при участието на секретаря Д. Г.

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Валентина Петрова

гражданско дело № 1964 по описа за 2014г.,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производство е с правно основание чл.547,вр. с чл.542 от ГПК и чл.38,ал.4 от ЗГР.

Образувано е по молба от Ю.С.Ч. /Ю. Чакър/ със съдебен адрес: гр. Пловдив, . Молителят твърди, че е роден на ***г. в гр. Казанлък. На 06.02.1978г. заедно с неговите родители се изселили в Република Турция. Във всички негови лични документи за гражданско състояние издадени от с. Тъжа и турски задграничен паспорт е записан с дата на раждане ***г. Молителят поискал от местната администрация да му бъдат издадени документи с цел уреждане пребиваването му в Република България. В Община Казанлък се запознал с акта си за раждане под № 764, в който установил, че е записан с дата на раждане ***г., а не с дата 10.10.1964г., която е вписана във всички негови документи, която знае за дата на раждането си, с която е известен сред близки и познати.  Моли съда да допусне поправка на датата/деня/на раждане на молителя  Ю.С.Ч. /Ю. Чакър/ с ЕГН **********,*** Акт за раждане № 764, както следва: вместо вписания ден на раждане ***г. да се  счита за рождена дата на молителя Ю.С.Ч. /Ю. Чакър/ 10.10.1964г. и тази промяна да се отрази в регистрите за гражданско състояние.

Редовно призован за датата на съдебното заседание молителят не се явява, но чрез процесуалния си представител поддържа изложеното в молбата.

Заинтересованата страна Община  Казанлък, редовно призована, пледира за неоснователност на молбата.

За основателност на молбата пледира представителят на РП- Казанлък.

След съвкупна преценка на доказателствата по делото, съдът приема за установено от фактическа страна следното:

От Удостоверение за  раждане №14 на Общински  народен съвет с. Тъжа, окръг Стара Загора, издадено  въз основа на  акт за  раждане от ***г. се установява, че молителят  Ю.С.Ч.  е роден на  ***г. и негови родители са  Нефизе Салиева Заралиева- майка и  Смаил Мустафов Ч. – баща. На обратната страна на удостоверението за раждане е записан  ЕГН на молителя -  **********.

По делото е представен заверен препис от Акт за раждане № 764/14.10.1964г. от Градски  Народен Съвет гр. Казанлък, в който е отразено, че датата на  раждане на  молителя Ю.С.Ч. е 09.10.1964г.. В т. 14  от документа е отразено, че раждането и  полът на  детето били удостоверени с писмено  съобщение 9123/14.10.1964г. от акушерка  Филка Атанасова.

В личния регистрационен талон молителят е записан с дата на раждане  ***г. и ЕГН **********. Тази датата на раждане е вписана и в семейния регистър срещу името на молителя. 

От представената по делото  служебна бележка  с изх. № 237/09.12.2014г. от директора на ОУ“Просвета“ с. Тъжа се установява, че молителят е  учил в училището от I до VI клас и е записан в училищната документация с дата на  раждане  *** г..

В представеното по делото удостоверение от кметството на с. Тъжа за изселване молителят отново е записан с рождена дата  10.10.1964г.. Това е и датата отразена в турския му задграничен паспорт.

По делото е разпитана свидетелката Танка Христова Иванова, която била съседка на родителите на молителя преди да се изселят от България.  Ю. бил първото дете в семейството. Майка му била болнава и родила в гр. Казанлък на 10 октомври. На 10 октомври бащата на Ю. съобщил на св. Иванова, че му се е родил син.  Същата вечер семейството на свидетелката било поканено на гости, за да отпразнуват раждането на Ю.. Свидетелката беше категорична, че датата на раждане на молителя  е 10, а не 09 октомври. Всяка година, до изселването на семейството в Турция, празнували заедно рождения ден на Ю. на 10.10.

Въз основа на така установеното от фактическа страна, съдът достигна до следните правни изводи:

В разпоредбата на чл. 38 , ал.4 от ЗГР  законодателят е предвидил, че при унищожени регистри на актове за гражданско състояние, липса на съставен акт за раждане или смърт и установяване на вписани неверни данни заинтересуваните лица установяват правата си по съдебен ред. Разпоредбите на чл. 547 от ГПК във вр. чл. 542 от ГПК допускат промяна в документите, удостоверяващи факти с правно значение, в това число и акт за раждане,само ако бъде установено по безспорен начин,че вписаните данни в него са неверни.

Настоящият съдебен състав приема, че от събраните по делото доказателства по безспорен начин се установява допусната грешка при изписване деня на раждане на молителя в Акт за раждане № 764/14.10.1964 на Градски Народен Съвет - Казанлък.

От свидетелските показания се установи, че молителят Ю.Ч. е роден на ***г. и до изселване на семейството му от България е празнувал рожден ден винаги на тази датата. Тази дата е вписана за негова рождена в Удостоверението му за раждане; семейния регистър; личния му регистрационен талон; в училищната документация на ОУ „Просвета“ с. Тъжа и в турския му задграничен паспорт.

С оглед изложеното следва да бъде признато за установено по отношение на Община Казанлък допуснатата грешка при изписване на датата на раждане на молителя в съставения му акт за раждане, както и се допусне поправка на тази дата по посочения от молителя начин.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.547 от ГПК,във вр. с чл.38,ал.4 от ЗГР, съдът

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Казанлък с адрес: гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ул. „Розова долина“ №6, че в съставения Акт за раждане № 764/14.10.1964г. на  Ю.С.Ч./Ю. Чакър/ със съдебен адрес: гр. Пловдив, 4 е допусната грешка при отразяване на датата/деня/ на раждане ,като вместо действителната дата на раждане ***г. е вписана датата 09.10.1964г.,като ДОПУСКА ПОПРАВКА на датата/деня/на раждане на молителя  Ю.С.Ч./Ю. Чакър/ със съдебен адрес: гр. Пловдив, в съставения му Акт за раждане № 764/14.10.1964г., както следва: вместо вписаната 09.10.1964г. дата на раждане да се счита дата на раждане ***г..

Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

След влизане на решението в сила,препис от същото да се изпрати служебно на Община Казанлък за отразяване допуснатата поправка на датата на раждане на молителя в Акт за раждане № 764/14.10.1964г.

 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

           

 

.