РЕШЕНИЕ

                                                  09.06.2015г.                  гр. Казанлък

В ИМЕТО НА НАРОДА

Казанлъшкият районен съд,                       І- ви граждански състав

На 03.06                                                                                2015 година,

В открито съдебно заседание,

в следния състав:

 

                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВА

 

при участието на секретаря Д.Г.

като разгледа докладваното от съдия Валентина Петрова

гражданско дело № 1261 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по молба с правна квалификация чл. 50 от СК.                                     Молителите Д.Г.Г., ЕГН *** и К.К.Г., ЕГН ******* твърдят, че са сключили граждански брак на 16.03.1996г., който бил първи за двамата, като от брака си  имали  родено едно пълнолетно  дете – Г .Д. Г. на 18 г.  Твърдят, че са постигнали сериозно и непоколебимо  съгласие  да прекратят брака си  по взаимно съгласие. Към молбата си излагат споразумение по въпросите, визирани в чл. 51 от СК.

В проведеното открито съдебно заседание и двамата молители  поддържат молбата си за развод, като отново потвърждават, че съгласието им за развод  е сериозно и непоколебимо и желаят съдът да утвърди, приложеното към молбата им споразумение.

След  преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на молителите съдът приема за установено от фактическа страна следното:

Молителите са сключили граждански брак на  16.03.1996г., за което  е съставен  Акт за граждански брак № 63/16.03.1996г. на Община Казанлък. Съпругата е приела да  носи фамилно име Г..

Страните не спорят, че от брака си имат родено едно пълнолетно  дете – Г. Д. Г. на 18 г.    

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът приема от правна страна следното:

 Молителите поддържат лично молбата си за развод и споразумението по чл.51 от СК, което съдът преценя като пълно и непротиворечащо на закона. Налице са  предпоставките на чл.50 от СК, а именно: молителите са постигнали съгласие бракът им да бъде прекратен и това тяхно съгласие е сериозно и непоколебимо. Уредили са окончателно отношенията си, свързани с прекратяването на брака, поради което молбата им следва да се уважи и се прекрати брака между тях, без да се издирват мотивите за неговото прекратяване, като се утвърди постигнатото споразумение.

      Държавната такса при допускане на развода по взаимно съгласие по чл. 6, т.3 от Тарифата е в размер на 40,00 лв., за която следва да бъдат осъдени и двамата молители, съразмерно по 20 лв. всеки.

По изложените съображения, КРС

Р   Е   Ш  И   :

 

 ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.Г.Г. с ЕГН ********** и К.К.Г. с ЕГН **********, двамата с адрес ***, за който  е съставен  Акт за граждански брак  № 63/16.03.1996г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.

УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:     Семейното жилище – апартамент, находящ се  в гр. Казанлък,  ,собственост на майката на молителката, се предоставя за ползване на съпругата К.К.Г..

Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг.

След прекратяване на брака съпругата  ще продължи да  носи брачното си фамилно име- Г..

 Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака  движими вещи, като за в бъдеще няма да имат претенции от имуществен характер един към друг.

ОСЪЖДА К.К.Г. с ЕГН: ********** и адрес: *** да заплати по сметката на  КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.

        ОСЪЖДА  Д.Г.Г. с ЕГН : ********** и адрес: *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: