Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 

Казанлък, 13.11.2015год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Казанлъшкият районен съд гражданска колегия в открито съдебно заседание на тринадесети октомври две хиляди и петнадесета година в състав

 

                                                                  Председател : КЕТИ КОСЕВА

 

При участието на секретаря М.К. като разгледа докладваното от съдия Косева гр. дело № 1415/2015 година за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен  е иск за  заплащане на възнаграждение по договор за изработка с правно осн. чл.258 и сл. ЗЗД.

            Ищецът „Геосонда Сервиз-К.”ООД твърди, че по силата на сключен с ответника писмен договор от 14.12.2014г., ответникът, в качеството на възложител, му поръчал да изгради сондажен кладенец с дълбочина 40 м. в района на землището на с. Тъжа, а той, в качеството на изпълнител, го изградил със свои материали, работна сила и средства. Неразделна част от договора била одобрената от страните оферта, в която са посочени и конкретизирани основните сондажни дейности, цени и качествени характеристики на дадената от възложителя – ответник поръчка, а именно: мобилизация - 746 лв.; сондиране Ф 350 мм - от 0 до 3 м - 135 лв. на метър ( общо - Зм. х 135лв. = 405 лв.); инсталиране на тръби Ф 300 мм - 62 лв. на метър ( общо - Зм. х 62лв. = 186 лв.); сондиране Ф 250 мм - от 3 до 40 м -149 лв. на метър ( общо - 37 м. х 149 лв. = 5 513 лв.); инсталиране на тръби РУС Ф 180 мм - 30 лв. на метър ( общо - 37 м. х 30 лв. = 1 110 лв.); ерлифтно водочерпене - 280 лв. или общо цена на договорените дейности - в размер на 8 240 лв., без в нея да е включен ДДС. Твърди, че уговорили с ответника възнаграждението за изработеното да се плати до 15.02.2015 г., като приемането на резултата да се удостовери с приемо-предавателен протокол. Плащането трябвало да бъде извършено на два пъти – авансово с превод на паричната сума от 4944 лв. (без ДДС)  за да започне изпълнението на поръчаното и окончателно – до уговорената дата. Ответникът му платил предварително само 2000 лв., вместо предвидената в договора авансова сума, но въпреки това той започнал изпълнението на възложената работа. По време на изпълнение на поръчката ответникът наблюдавал, преглеждал и контролирал изпълнението на работата, без никакви забележки и/ или възражения. На 30.12.2014 г. предал на ответника изработеното съгласно договора - сондажен кладенец, като в съставения протокол отразил и количествено - стойностната сметка, а именно: а) мобилизация - 746 лв; б) сондиране Ф 350мм-3м х 135 лв. = 405 лв.; в) инсталиране на тръби Ф 300 мм - 3 м х 62 лв. ~-186 лв.; в) сондиране Ф 250 мм - 39 м х 149 лв. = 5 811 лв.; г) инсталиране на тръби РУС Ф 180 мм - 40 м х 30 лв. = 1 200 лв.; д) извършване на ерлифтно водочерпене - 280 лв. или общо 8 628 лв. без ДДС. След приспадане на получена сумата 2 000 лв., останали дължими 6 628 лв., без ДДС, или с 7953,60 лв. с ДДС.  При достигане на предвидената в договора (офертата) дълбочина от 40 м. установили, че не е налице подходящ водоносен хоризонт, което налагало да се сондира още два (2) метра, за да се достигне подходящ подпочвен слой -както изисква технологията на сондиране и за качествено изпълнение на работата. Запознал ответника с горното обстоятелство и след неговото разрешение извършил сондаж на още два метра (общо 42 м), при което се достигнало до подходящ глинен слой (водоупор). Ответникът след като извършил оглед на кладенеца, без възражения приел в своя фактическа власт изработеното - сондажен кладенец с дълбочина 42 м., съгласно съставения но неподписан от ответника протокол.  Тъй като изработеното  функционира по предназначение и е във фактическа власт на ответника следва, че изработеното е прието от възложителя чрез конклудентни действия.  Отказът на ответника да подпише протокол за приемане на изработеното, не изключва приемането на извършеното, щом съоръженията са монтирани на място от изпълнителя, функционира технологично, и се експлоатира по предназначение от възложителя. Твърди, че е провел многобройни разговори с ответника за доброволно изпълнение на задължението и изпратил писмена покана - от месец януари 2015 г., но плащане на настъпило. Моли съда да постанови решение, с което да осъди Р.Д.Х., ЕГН: ********** да заплати на "Г.С.- К." ООД, със седалище и адрес на управление *** на основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД, дължимата парична сума в размер на 7 953, 60 лв. (седем хиляди деветстотин петдесет и три лева и шестдесет стотинки ), с включен ДДС, представляваща неизплатена цена (възнаграждение) за извършена и приета сондажна работа - сондажен кладенец, съгласно сключен договор от 14.12.2014 г., в едно със законната лихва, на основание чл. 86, ал. 1 ЗЗД, върху тази парична сума, считано от датата на подаване на исковата молба (16.03.2015 г.) до окончателното й изплащане. Претендира да му се присъдят сторените разноски по делото - платена държавна такса в размер на 318.14 лв. и адвокатско възнаграждение в размер на 850 лв., възнаграждение на експертизата в размер на 210лв., разноски по извършване на експертизата в размер на 420лв. или общо 1798,14лв.

Ответникът Р.Д.Х. признава, че с ищеца са сключили договор от 14.12.2014 г. за изработка,  изпълнителят на свой риск да изгради сондажен кладенец с дълбочина 40 м в землището на село Тъжа, общ.Павел Баня, а той като възложител да му заплати договореното възнаграждение. Не оспорваме твърдението на ищеца, че преди започване изпълнението на договорената работа заплатил на ищеца сумата от 2000 лева. Оспорвам, твърденията на ищеца, че той като възложител е  приел изработеното без възражения. Твърди, че изработената от изпълнителя работа не е приета, тъй като кладенецът не функционира и не може да се използва по предназначение. Твърди, че това е така защото по договор е договорено да се изгради кладенец с дълбочина 40 м, а изградения кладенец реално е с дълбочина не повече от 30 м и поради тази причина не е възможно функционирането на кладенеца по предвиденото му предназначение. Оспорва твърдението на ищеца, че е извършен допълнителен сондаж на още два метра дълбочина и е достигнат подходящ глинен слой от 42 м.  Твърди, че изработеното не е годно съгласно предвиденото му по договора предназначение и по тези съображения, възнаграждение за поръчаната работа не се дължи. Моли съда  постанови решение, с което да отхвърли предявения от ищеца иск като неоснователен и да му присъди разноските по делото.

 

От събраните по делото доказателства преценени по отделно и в съвкупност съдът намира за установено следното:

Видно от представените писмен договор от 14.12.2014год., оферта към този договор, протокол от 29.12.2014год. за установяване на извършената работа и покана за доброволно плащане с разписка за отказ да бъде получена от 19.01.2015год. Р.Х. *** възложил на „Геосонда сервиз-К.“*** и дружеството чрез неговия управител Никола К. приело да изгради за 10 работни дни сондажен кладенец с дълбочина 40м. в района на землището на с. Тъжа, общ. Павел баня срещу сумата 8240лв. без ДДС, платими до 15.02.2015год., от които 60%, а именно 4944лв. без ДДС платими в аванс преди започване изпълнението на договора. На 18.12.2014год. Р.Х. заплатил на ищеца авансово сумата 2 000лв.

За целите на възложената му работа, изпълнителят поел задължение да предостави тръби с диаметър 300м и дължина 3м., тръби R8PVC с диаметър 180 /7мм и дължина 37 м., филц с размери 4 мм х11мм х 1куб.м., ерлифт и компресор за извършване на водочерпене.

На 29.12.2014год. ищецът съставил протокол за установяване на извършената работа, в който протокол е отразено пълно изпълнение на дейностите описани в договора и офертата към него плюс извършени допълнително работи като увеличаване дълбочината на сондиране от 40 на 42 метра, поставянето на допълнително количество тръби и филци, изграждането на шахта. Стойността на така описаните дейности е определена от изпълнителя на 8628лв. без ДДС, а след приспадане на платените 2000лв. в аванс – 6628лв. без ДДС.

На 30.12.2014год. Р.Х. отказал да подпише протокола и да плати остатъка от сумата въпреки. Изрично изпратената му от ищеца с писмена покана той отказал на получи на 19.01.2015год.

За договорената и извършена дейност няма съставени други документи.

Видно от заключението на техническата експертиза с в.л. Т.Ц.А. сондажът е изпълнен с тръби PVC с диаметър 180мм, инсталирането на тръба с диаметър 300мм е на договорените 3м. дълбочина. В сондажа е имало вода с ниво на водния стълб 2,20м. При извършеното на ръка замерване на дълбочината на сондажа през м. август 2015год. е констатирана дълбочина на сондажния кладенец 32м. Този метод на измерване е неточен тъй като не отчита възможността натрупани меки наноси да препятстват проникването на тежестта. При повторно извършеното на 05.10.2015год. замерване дълбочината на сондажа, сондажът както и при предходните посещения на експерта е бил намерен открит въпреки, че за да изпълнява предназначението си съоръжението следва да бъде покрито. Установената при повторното замерване дълбочина на сондажа е 23 м. От находките намерени от експерта при извършване на измерването, експерта посочва няколко възможни причини за това състояние на съображението7 запълване на сондажа от повърхностно свличане на материал, респ. счупване на пластмасова тръба с диаметър 180мм и следствие на това срутване на сондажа. Липсва метод, с който да се установи коя е конкретната причина. В сондажа е имало поставена помпа, която черпи вода 3л/сек., което количество съответства на вида на договореното изделие.

Видно от показанията на св. Цвятко Шаганов, майстор сондьор, по възлагане от управителя на дружеството, той е извършил сондажа на дълбочина 40м. След като сондажът бил проверен и огледан от управителя на дружеството и по повод на това, че на 38 м. дълбочина основата била слаба продължили да работят до достигането на твърда основа, което станало на 42-я метър дълбочина. След като поставили тръбите направили ерлифтно водочерпене, което позволява окончателното измерване на дълбочината на сондажа. По време на извършваната от свидетеля работа сондажът е бил посещаван и оглеждан от лице, което свидетелят не познава.

Ответникът въпреки дадената му възможност не представи доказателства, че при предаването на сондажа същият не е бил с упоменатата в протокола от 29.12.2014год. дълбочина.

Договорената цена на изделието от 8240лв. без ДДС възлиза на 9888лв. с ДДС. След плащане на аванс от 2000лв., остават неизплатени 7888лв.

Претендираната от ищеца сума от 7953,60лв. съставлява сумата 6628лв. без ДДС.

Твърдението на ищеца, че е регистриран по ДДС и дължи ДДС за извършваните от него услуги не е оспорено от ответника. По силата на чл.2 от ЗДДС с данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга като данъчно задълженото лице е лицето, което извършва независимата икономическа дейност.

Исковата молба е подадена на 16.03.2015год.

 

От така приетите за установени факти и обстоятелства съдът прави следните изводи:

Предявеният иск е частично основателен в частта до 7888лв. и неоснователен в останалата част поради което следва да бъде отхвърлен в частта до 7953,60лв. На осн. чл.86 ЗЗД ищецът има право на обезщетение за забавеното изпълнение на паричното задължение в размер на законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба.

Във връзка със сключения на 14.12.2014год. с ответника договор ищецът е извършил мобилизация, сондиране Ф 350мм-3м , инсталиране на тръби Ф 300 мм - 3 м., сондиране Ф 250 мм - 39 м ,  инсталиране на тръби РУС Ф 180 мм - 40 м , еднократно ерлифтно водочерпене, което е оценил на 8 628 лв. без ДДС, при договорени дейности за 8240лв., в които сондирането с Ф 250 мм е 37 м. и инсталирането на тръби РУС Ф 180 мм е 37 м. Изработеното надвишава по обем договореното.

Ищецът претендира заплащане на възнаграждение за нещо, което е изработил по силата на писмено възлагане от страна на ответника. Стойността на изделието възложено от ответника е уговорена между страните на 8240лв. Извършеното от ищеца над възложеното с писмения договор е извършено без възлагане от ответника. Липсват доказателства ответникът да е давал съгласие за извършването на допълнителните 2 м. сондаж, поради което основанието, на което ищецът може да претендира заплащане на тази допълнителна дейност не е сключеният между него и ответника договор от 14.12.2014год. 

Страните по договора не са уговорили предназначението на сондажа. Уговорените параметри са технически, свързани единствено с изграждането на съоръжението, но не и с целта, за която то се изгражда. Сондажите могат да имат различно предназначение.  Може да се възложи извършването на т.нар.  проучвателен сондаж, който е с малък диаметър, но достига до голяма дълбочина –предназначението на този вид сондаж е да открие на каква дълбочина се намират водоносните пластове. Сондажът може да бъде и с предназначение за водоснабдяване. Когато сондажът се прави с предназначение за водоснабдяване уговарянето обичайно съдържа данни за количеството вода, което съоръжението следва да осигурява, защото в този случай размерите и дълбочината на сондажа трябва да гарантират добиването на конкретно количество вода, а не пробиването на земни пластове с определена дълбочина. Пробиването на почвата продължава до преминаването на сондажа през водоносен слой /който може да бъде с дебелина до няколко метра/. Целта на водоснабдителния сондаж е да премине този слой и от него да се захрани. Водоносните слоеве може да са няколко. От колкото по-дълбоко се черпи водата толкова тя е по-чиста и с по постоянен дебит. Дали пробиването на земни пластове с дълбочина 2м. над договорените е било в интерес на възложената работа е ирелевантно за предмета на настоящия спор след като предназначението на сондажа /например какъв дебит вода следва да осигурява/ не е упоменато в договора между страните и не се извлича от обстоятелствата и доказателствата по делото.

Няма спор между страните, че ответникът е във фактическа власт на изработеното от изпълнителя както и че изработеното функционира-в кладенеца има воден стълб. Липсват данни за отправени от ответника към ищеца възражения за недостатъци /Р № 250 от 11.01.2011 г. на ВКС по т. д. № 535/2010 г., II т. о., ТК/, от което съдът приема, че изработеното е прието от ответника чрез конклудентни действия. Заплащането на възнаграждението за извършената работа не е обвързано от допълнителни факти,а единствено от извършване на договорената работа и нейното приемане.   

Съдът приема за установено, че състоянието на сондажа към момента на завеждане на настоящото производство /дълбочина 32м. през август 2015г. и 23м. през октомври 2015г./ е резултат от неправилно стопанисване на съоръжението. Повече от 10 месеца от предаването му ответникът е държал съоръжението открито, изложено на промените в атмосферните условия, причиняващи по естествен начин запълване на сондажа следствие на повърхностно свличане на земни маси.

Разноските на ищеца по делото възлизат на общо 1798,14лв., от тях: 318.14 лв. държавна такса, 850лв. адвокатско възнаграждение, 210лв. възнаграждение на експертизата , 420лв. разноски по извършване на експертизата.

Разноските на ответника възлизат на 850лв. за адв. възнаграждение /л.25/.

Съразмерно с уважената част от претенцията ответникът следва да заплати на ищеца 1783,31лв.  Съразмерно с отхвърлената част от претенциите ищецът следва да заплати на ответника 07,06лв. разноски.

Водим от горното съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА Р.Д.Х., ЕГН: ********** *** да заплати на "Г.С.- К." ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Костадинов К. с ЕГН ********** сумите:

-          7888лв., представляващи стойността на изработеното по договор от

14.12.2014год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 7953,60лв.

-          законната лихва върху сумата 7888лв. считано от 16.03.2015год. до

изплащането й;

-          1783,31лв., представляващи разноски по делото.

 

ОСЪЖДА "Г.С.- К." ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Костадинов К. да заплати на Р.Д.Х. с ЕГН ********** *** сумата 7,06лв., представляващи разноски по делото.

 

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД  Стара Загора.

 

 

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: