Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр.Казанлък, 25.08.2015 година

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на 17.08.2015 година, в състав:

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:НЕЙКО НЕЙКОВ

 

при секретаря Р.А., като разгледа докладваното от съдията  гражданско дело № 1418 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Предявени са искове с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл. 88 от ТЗ, с цена 23100лв., от които главница в размер на 23000лв. и обезщетение за забава в размер на 100лв.- частично от 4100лв.

 

Ищецът твърди, че в качеството си на изпълнител, на г. сключил с ответната О.М. в качеството й на възложител, Договор №, по силата на който дружеството се задължило да предостави услуги на ответника, както следва: „ Извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане, на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните, включващ две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане, на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните за проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на о.М." и Обособена позиция 2: Извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане, на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните за проект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в о.М.", съгласно изискванията и реда на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013", по Приоритетна ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика", мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони". Сочи, че срока за изпълнение на възложената работа бил десет дни, считано от сключване на договора. Твърди, че страните се договорили ищецът да получи възнаграждение за извършените услуги в общ размер на 23000лв. без включен ДДС, от които 12 000лв. без включен ДДС за обособена позиция 1 и 11000лв. без включен ДДС за обособена позиция 2, в деветдесет дневен срок, считано от датата на издаване на фактура от изпълнителя. Сочи, че с двустранно подписан приемо- предавателен протокол от г. ищецът предал на ответника изготвената документация. Твърди, че на г. между Държавен фонд « Земеделие» и О.М. били сключени договор № 24/321/01191 и договор № 24/321/01194 за отпускане на финансова помощ по мярка 321 за проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на о.М." и проект „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в о.М.". След като ищецът бил уведомен, че и по двата договора с фонда било получено авансово плащане от страна на О.М. с което било изпълнено и последното условие за изплащане цената по процесния договор, дружеството издало фактура № г. Сочи, че изпратил оригинала на фактурата до ответната община, която след получаването му го изгубила. Поради обстоятелството, че отчитането на извършените разходи и плащания по проекти, финансирани изцяло със средства на европейските фондове подлежи на контрол, ищецът издал дубликат на процесната фактура на г., който бил предаден на ответника. Твърди, че общината не изпълнила задължението си да му заплати цената по така сключения договор нито след изтичане на уговорения срок, нито до настоящия момент, което обуславя правния му интерес от предявяване на иска.

Моли съдът да постанови решение, с което да осъди ответника да му заплати сумата от 23 000 лв., представляваща цена (възнаграждение) по договор за консултантски услуги № г, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба-г. до окончателното изплащане на вземането, както и 100лв.- частичен иск от сумата от 4100лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от г. до датата на подаване на исковата молба-г.

Претендира присъждане на направените съдебни и деловодни разноски по делото, включително и платеното адвокатско възнаграждение.

 

В срока по чл. 131 от ГПК е постъпил отговор от ответника. Оспорва иска по основание и размер. Сочи, че изложеното в исковата молба не отговаря на обективната истина и исковата претенция е неоснователна по следните съображения: Ответникът не оспорва, че е сключил с ищеца процесния договор № за извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане, на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните, включващ две подробно описании обособени позиции. Заявява, че през месец година, подадените в ДФ „Земеделие" заявления за отпускане на безвъзмездна финансова помощ били одобрени и на г. бил сключен договор с О.М. като бенефициент. Твърди, че ищцовото дружество не е предявявало претенции за заплащане на дължимите суми по така сключения договор. Оспорва твърдението, че в счетоводството на Общинска администрация-гр. М. била представена фактура с № г., издадена от „Л."ООД, както и твърдението, че „оригиналът на фактурата е изпратен на общината, но след получаването му е изгубен". Сочи, че ищецът не е представил каквито и да е доказателства по какъв начин е била изпратена сочената фактура. Излага съображения, че няма налична технологична следа за протичане на кореспонденция между двете страни на и около датата на сочената фактура, както и обстоятелства, които да навеждат на извод, че оригинала на тази фактура се е намирал при ответника или че е бил загубен. Твърди, че към настоящия момент одобрените проекти са към своя финал, предвид което следва да се подготвят документи за извършване на финално плащане, за което е необходимо да се представят оригиналните екземпляри на всички финансово-счетоводни документи на управляващия орган. За да се извърши плащане от Разплащателна агенция е необходимо всички финансово-счетоводни документа да са изготвени правилно, съдържащи всички необходими задължителни реквизити, които ищецът е следвало да има предвид. Навежда доводи, че ищецът не е изпълнил всички нормативни изисквания за финансово подпомагане, респ. допустимите разходи и доказателства за тяхното отчитане, тъй като както самото дружество в депозираната искова молба твърди, е издал една фактура, а в случая е следвало да бъдат издадени два броя за всяка от обособените позиции, тъй като всяка от тях касаела различен проект, по който се изготвя отделен комплект за кандидатстване. Сочи, че ако фактурата не бъде издадена по адекватния начин, бенефициента не би могъл да я осчетоводи, отчете и представи за извършване на окончателно плащане, респ. Разплащателна агенция не би признала извършения разход. Твърди, че през месец година бил проведен разговор между представител на О.М. и ищцовото дружество за уреждане на финансовите отношения между страните, предвид верифицираните разходи за извършената от ищцовото дружество услуга. Сочи, че след проведения разговор, в деловодството на Общинска администрация-гр. М. постьпило писмо с рег. № г. на О.М. и изх. № г. на „Л." ООД и приложена фактура-дубликат с № г., в което се твърдяло, че на ответника е предоставена фактура под № г., без да се сочи конкретна дата, на която да е сторено предоставянето от ищеца.Заявява, че с писмо с изх. № г. уведомил ищцовото дружество за необходимостта от издаване на фактури за всяка от обособените позиции, респ. за всеки от проектите, с изискуемите от ДФ „Земеделие" реквизити, едновременно с което О.М.  заявила категоричната си воля за заплащане на дължимите суми. Сочи, че на г. в Общинска администрация постьпило писмо от ищцовото дружество с изх. № г. и с рег. индекс г. на О.М. в което се твърдяло, че е била издадена фактура №  през  година, съответно осчетоводена през същата година. Твърдяло се и за „разменена кореспонденция след получаване на фактурата", в която „липсват възражения относно начина на фактуриране", като изобщо не се споменавало за „специални изисквания" на ДФ « Земеделие». Ответникът оспорва изложените в това писмо факти и обстоятелства, като твърди, че такава корреспонденция не е била провеждана. Сочи, че с уведомително писмо с рег. № г. за пореден път ищцовото дружество било уведомено от О.М. че оригинал на фактура, издадена през  г. под №  не е предоставян на администрацията. Позовава се на договореното в Раздел II, т. 3 от процесния договор, където било разписано, че цената по договора е платима след откриване на частично или пълно финансиране на проектното предложение на О.М. по мярка 321 и получаване на авансово плащане на одобрения проект. Видно от договореното, заплащане се извършвало след откриване на финансиране и сключване на договор по всеки от проектите, като никъде страните не са договаряли след откриване на финансиране на проектите, тъй като видно от договореното се касаело за два проекта, чиито наименования били подробно изписани в названията на всяка от обособените позиции.

Моли съда да отхвърли предявения иск, като му присъди разноски по делото в размер на 150лв. за юрисконсултско възнаграждение.

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, се установява следната фактическа обстановка:

Страните са сключили Договор №г., по силата на който ищцовото дружеството се е задължило да предостави услуги на ответника, както следва: извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните, включващ две обособени позиции: Обособена позиция 1: Извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните за проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на о.М.” и Обособена позиция 2: Извършване на консултантски услуги при изготвяне, оформяне, окомплектоване с необходимите приложения и заявление за подпомагане на необходимите документи, във форма и вид, готов за представяне в Министерство на земеделието и храните за проект: „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в о.М.”, съгласно изискванията и реда на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013”, по Приоритетна ос 3 „Качество на живот в селските райони и разнообразяване на селската икономика”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Срокът за изпълнение на възложената работа е десет дни, считано от сключване на договора, т.е. до г. Съгласно Раздел II от Договора, страните са се уговорили ищецът да получи възнаграждение за извършените услуги в общ размер на 23 000 лв. без включен ДДС, от които: 12 000 лв. без включен ДДС за обособена позиция 1 и 11 000 лв. без включен ДДС за обособена позиция 2. Възнаграждението е дължимо след откриване на частично или пълно финансиране на проектното предложение на О.М. сключване на договор с ДФ „Земеделие” и получаване на авансово плащане на одобрения проект. Съгласно т.4 от Договора падежът на задължението е 90 дни от датата на издаване на фактура от страна на изпълнителя. В същия раздел е предвидено, че при изпълнение на задълженията си изпълнителят трябва да съблюдава изпълнението на изискванията на ЗОП, ППЗОП и изискванията на възложителя.

От представения по делото двустранно подписан приемо- предавателен протокол с дата г. се установява, че ищецът е предал на ответника изготвената по договора документация и е изпълнил в срок задълженията си по същия.

От фактура №г., издадена от „Л.” ООД се установява, че ищецът е издал фактура за дължимото по процесния договор възнаграждение в общ размер 23 000 лв., като на отделен ред от същата е индивидуализирал дължимото възнаграждение по всяка една обособена позиция от Договора, както следва: 12 000 лв. без вкл. ДДС по позиция №1 и 11 000 лв. без вкл. ДДС по позиция №2. Фактурата не е подписана от представител на О.М. Съдържанието на фактура №г. е преповторено във фактура – дубликат №г., която също не е подписана от представител на О.М.

На г. между Държавен фонд „Земеделие” и О.М. са сключени: Договор №г. и Договор №г., съответно за отпускане на финансова помощ по мярка 321 за проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на о.М.” и проект „Създаване, реконструкция и модернизация на спортни центрове в о.М.”.

От писмо изх. №г., издадено от ищцовото дружество се установява, че ищецът е уведомил О.М. за издадената фактура №г., както и за нейния дубликат, който е изпратен на ответника с това писмо.

От писмо изх. №г., издадено от ответната О.се установява, че възложителят не оспорва изпълнението на процесния договор, но поставя изисквания към изпълнителя относно издаването на съответния счетоводен документ за извършване на плащането – отделна фактура за възнаграждението по всяка отделна позиция на договора, съобразно изискванията на финансиращата институция – Държавен фонд „ Земеделие”.

            От писмо изх. №г., изходящо от ищцовото дружество се установява, че същото отказва да изпълни поставените от възложителя условия за издаването на счетоводен документ по процесния договор и счита тези условия за неизпълними.

            От писмо изх. №г., издадено от ответната О.се установява, че същата не е получавала оригинала на издадената от ищеца фактура №г.

            От приетото по делото и неоспорено от страните заключение на съдебно-икономическата експертиза, което съдът изцяло възприема като обективно и компетентно се установява, че фактура №г. е осчетоводена при ищеца, но същата или неин дубликат не е отразен в счетоводните книги на ответната о.О.М. е получила авансово плащане по Договор №г. в размер на 2 845 832 лв. на г. и по Договор №г. в размер на 2 683 893 лв. на г. Изчисленото от вещото лице обезщетение за забава на плащането от 23 000 лв., за периода от г. до г. възлиза на 4 026.75 лева. Счетоводствата на двете страни по спора са водени редовно.

 

            От така установената фактическа обстановка, описана по – горе, съдът прави следните правни изводи:

            Предявен е иск с правно основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, във връзка с чл.266 от ЗЗД и акцесорен иск с правно основание чл.86 от ЗЗД.

            Съгласно разпоредбата на чл.266 от ЗЗД поръчващият трябва да заплати възнаграждението за приетата работа. По делото е безспорно установено, че възложената от изпълнителя работа  по процесния договор е изпълнена качествено и в срок, което е удостоверено в подписан от страните приемо-предавателен протокол. Не е спорен и размерът на възнаграждението: 12 000 лв. без включен ДДС за обособена позиция 1 и 11 000 лв. без включен ДДС за обособена позиция 2 от процесния договор.

            Спорният между страните въпрос се свежда до това дали е настъпил падежът на задължението и изпаднала ли е О.М. в забава за плащането му.

            Съдът счита, че за да се отговори на тези въпроси следва да се направи анализ на Договор за консултантски услуги №г. Съгласно чл.3 от същия, договорената цена е платима от възложителя след откриване на частично или пълно финансиране на проектното предложение на О.М. сключване на договор с Държавен фонд „ Земеделие” и получаване на авансово плащане на одобрения проект. От събраните по делото доказателства, анализирани по-горе, безспорно се установява, че тези условия са били на лице кумулативно към г.

            Страните са предвидили в процесния договор плащането да бъде извършено в 90- дневен срок, считано от датата на издаване на фактура от изпълнителя. По делото се установи, че издадената фактура №г. не е била представена на ответната община. Издаденият дубликат на същата е постъпил при ответника с писмо изх. №г., издадено от ищцовото дружество, т.е. почти две години след посочената дата на издаване, но не е приет и осчетоводен от Общината. Въпреки поставените категорични изисквания на възложителя за издаването на отделна фактура за всяко едно от двете дължими плащания по процесния договор, изпълнителят не е сторил това до датата на подаване на исковата молба, а и до датата на приключване на устните състезания по делото. Налице е неизпълнение от страна на ищеца на задълженията му, установени в чл.6, т.2 и в чл.12, т.6 от Договора, поради което съдът счита, че падежът за плащане на процесната сума не е настъпил към настоящия момент. Възнаграждението по двете позиции от договора е дължимо в срок от 90 дни от издаването на фактура, отговаряща на изискванията на възложителя, съответстващи на тези, поставени от финансиращата институция – Държавен фонд „Земеделие”.

 

            Предвид описаната по-горе фактическа обстановка и направените правни изводи, главният иск е предявен преждевременно и следва да бъде отхвърлен като неоснователен. След като ответната община не е изпаднала в забава, то тя не дължи на ищеца мораторни лихви, поради което като неоснователен следва да бъде отхвърлен и акцесорният иск.

 

С оглед изхода на спора и на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК вр. чл. 80 от ГПК ищецът следва да бъде осъден да заплати на ответника направените по делото разноски в размер на 150лв. за юрисконсултско възнаграждение.

 

ВОДИМ от гореизложеното, съдът

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения от Л." ООД, ЕИК: 130961874, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Иван Петков Митев, чрез пълномощник адв. В.Ч. ***, офис 502 против ОБЩИНА М. Булстат: 000817867, с адрес: ***, пл. « Трети март» № 32, представлявана от Кмета Господин Антонов Господинов, осъдителен иск с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл. 88 от ТЗ, за заплащане на сумата от 23000лв.,представляваща цена (възнаграждение) по договор за консултантски услуги № г, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба-г. до окончателното изплащане на вземането, както и 100лв.- частичен иск от сумата от 4100лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от г. до датата на подаване на исковата молба-г., като неоснователен.

 

 

ОСЪЖДА Л." ООД, ЕИК: 130961874, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Иван Петков Митев, чрез пълномощник адв. В.Ч. ***, офис 502 да заплати на ОБЩИНА М. Булстат: 000817867, с адрес: ***, пл. « Трети март» № 32, представлявана от Кмета Господин Антонов Господинов сумата от 150,00лв.(сто и петдесет лева и 00 стотинки) съдебни и деловодни разноски по делото.

 

 

Решението подлежи на обжалване пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: