Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  

 

 

Казанлък, 16.06.2015 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Казанлъшкият районен съд гражданска колегия в открито съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и петнадесета година в състав

 

                                                                  Председател : КЕТИ КОСЕВА

 

При участието на секретаря М.К. като разгледа докладваното от съдия Косева гр. дело № 2218/2014 година за да се произнесе взе предвид следното:

Предявен  е иск за  заплащане на обезщетението изплатено от Гаранционния фонд на увредено лице с правно основание чл.288 ал.12, ал.13 от КЗ.

Ищецът Г. Фонд, твърди, че на основание чл. 288, ал. 1, т. 2, б. "а", от Кодекса за застраховането изплатил по щета N 110574/28.08.09г., обезщетение за имуществени вреди в размер на 645.64 лв. за увредения от ПТП, настьпило на 05.12.2008 г., лек автомобил собственост на Д.Г.Г. от гр. Стара Загора. Виновен за катастрофата бил ответникът Д.С.С., който управлявайки мотоциклет "Ямаха 125" с ДК N СТ 04 11 В, собственост на М.Т.Г.. На кръстовище водачът не е пропуснал навлизащото от дясната му страна в кръстовището МПС, ударил го и така причинил ПТП. В нарушение на чл. 259 от Кодекса за застраховането ответникът управлявал процесния автомобил без за него да има сключена задължителната застраховка "Гражданска отговорност". Поканил ответника да възстанови платеното от Г. Фонд, но и до днес лицето не е изплатило задължението си. Моли на основание чл. 45 ЗЗД и чл. 288 , ал. 12 от Кодекса за застраховането, съдът да осъди Д.С.С. да заплати на Г. Фонд сума от 645.64 лв. (шестстотин четиридесет и пет лева и 64 ст.), представляваща изплатеното от Г. Фонд обезщетение, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски.

Ответникът Д.С.С. с ЕГН ********** чрез назначеният му особен представител адв. Р.Г.П.-Д. взема становище, че нормата на чл. 259 ал. 1 от КЗ съдържа две различни хипотези, визиращи различни нарушения като в исковата си молба ищецът не конкретизира коя точно разпоредба на чл. 259 от КЗ е нарушил Д.С. и че тази хипотеза е относима към процесния случай.  Твърди, че Д.С. не е притежавал мотоциклет „Ямаха 125" с рег. № СТ 0411 В, което от своя страна да породи задължението му по чл. 259 ал. 1 т. 1 от КЗ като притежател на МПС да сключи договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност". Такова задължение има собственикът на управлявания от ответника мотоциклет М.Т.Г. с ЕГН **********. Предвид, че ответникът е управлявал МПС, което не е било регистрирано на негово име, то същият не е нарушил и разпоредбата на чл. 259, ал. 1,т. 1 от КЗ, поради което исковата претенция на Г. фонд е неоснователна. Твърди, че предявеният иск от Г. фонд е неоснователен и поради неспазването на сроковете, предвидени в чл. 288 ал. 7 и ал. 9 от КЗ. Увреденото лице Д.Г.Г. е уведомил застрахователя ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане" за причинените му имуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило на 05.12.2008 г., съгласно Протокол за ПТП № 878741/05.12.2008 г. още м. 12.2008 г., за което при ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане" е заведена щета под № 430123108193/2008 г., видно от приложените от ищеца 2 броя техническа експертиза по щета № 430123108193/2008 г. Съгласно чл. 288 ал. 9 от КЗ застрахователят е длъжен в срок до два месеца от получаване на молбата на увреденото лице да събере допълнително необходимите доказателства, да извърши оглед, ако такъв е необходим, и да предаде на фонда цялата преписка по предявената претенция. В нарушение на чл. 288 ал. 9 от КЗ ЗПАД „ДЗИ -Общо застраховане" оригинала на щета, заведена под № 430123108193/2008 г. е изпратен на ищеца Г. фонд едва на 19.08.2009 г. и същата е заведена от Г. фонд под № 110574/28.08.2009 г. Съгласно чл. 288 ал. 7 от КЗ срокът за произнасяне на фонда по претенцията не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на завеждането й. В указания тримесечен срок съгласно чл. 31 ал. 8 т. 1 от Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд, управителният съвет мотивирано определя и изплаща размера на обезщетението. При неспазване на сроковете, визирани в чл. 288 ал. 7 от КЗ и чл. 31 ал. 8 т. 1 ГГУДГФ Г. фонд се произнася и изплаща обезщетение по щета № 110574/28.08.2009 г. на увреденото лице Д.Г.Г. на 29.12.2009 г. - извън законоустановения тримесечен срок, поради което предявеният иск от страна на Г. фонд е неоснователен. Счита, че предявеният от Г. фонд регресен иск за осъждане на ответника Д.С.С. за плащане на сумата в размер на 645.64 лв., представляваща изплатеното от Г. фонд обезщетение за причинени имуществени вреди на лек автомобил, собственост на увреденото лице - Д.Г.Г., ведно със законна лихва от датата на подаване на исковата молба до окончателното изплащане на сумата и направените по делото разноски е неоснователен, поради което моли същият да бъде оставен без уважение.

От събраните по делото доказателства преценени по отделно и в съвкупност съдът намира за установено следното:

Видно от протокол за ПТП №878741/2008г.  и Наказателно постановление №7257/08 на РПУ Казанлък на 05.12.2008год. в гр. Николаево, обл. Стара Загора неправоспособният Д.С.С. ***, управлявайки мотоциклет марка „Ямаха 125” рег. № СТ 04 11 В, собственост на М.Т.Г. от гр. Казанлък, обл. Стара Загора, за който мотоциклет не е имало сключена застраховка „Гражданска отговорност” е причинил щети на л.а. марка „Опел” модел „Вектра” с рег. № СТ 0674 НН, собственост на Д.Г.Г. от гр. Стара Загора. Безспорно в отношенията между ищеца и ответника е, че увреденото лице Д.Г.Г. е уведомил застрахователя ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане" за причинените му имуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило на 05.12.2008 г. още през м. 12.2008 г., за което при ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане" е заведена щета под № 430123108193/2008 г. Същото е видно и от приложените от 2 броя техническа експертиза с посочена дата на огледа 08.12.2008г. Предвид констатираните конкретни обстоятелства застрахователят ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане" предоставил на Г. фонд документите свързани с настъпилото застрахователно събитие. При ищецът Г. фонд събитието е заведено като щета N 110574/28.08.09г.

 Безспорно в отношенията между страните е, че ищецът Г. Фонд, на основание чл. 288, ал. 1, т. 2, б. "а", от Кодекса за застраховането е изплатил по щета N 110574/28.08.09г., обезщетение на Д.Г.Г. за имуществени вреди в размер на 645.64 лв. в качеството му на увреден от ПТП, настьпило на 05.12.2008г. Плащането е направено с преводно нареждане от 28.12.2009г. и възлиза на 645,64лв.

Видно от представените покани от 25.01.2010год. и от 27.09.2013год. и приложените към тях обратни разписки, ищецът е отправил покани до ответника да възстанови сумата 653,64лв. на посочения от него при ПТП настоящ адрес както и на постоянния адрес, на който ответникът е регистриран, но последният не е намерен и на двата адреса.

Вярно е, че договор за застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите е длъжно да сключи всяко лице, което притежава моторно превозно средство, което е регистрирано на територията на Република България и не е било спряно от движение, т.е. задължението за сключване на застраховката е на собственика на мотоциклет марка „Ямаха 125” М.Г., а не на ответника Д.С.. Застрахователният договор за задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахованите лица за вреди, причинени на територията на Република България съгласно българския закон. От горното обаче не следва, че лицата, които нямат задължение да сключат застраховка „Гражданска отговорност” или лицата, които не са собственици, а само са управляващи МПС са освободени от отговорност за деянията си, т.е. не носят отговорност за виновно причинените от тях щети.

               При настъпване на застрахователното събитие застрахователят е длъжен да плати застрахователно обезщетение в уговорения срок, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни от датата на представяне на изискуемите от закона документи / т.е. поисканите от застрахователя документи, пряко свързани с установяването на събитието и на размера на вредите/. По изключение когато ПТП, от което са причинени вредите е настъпило на територията на Република България, причинено е от МПС, което обичайно се намира на територията на Република България и виновният водач няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите, плащането на обезщетение се извършва не от застрахователя, а от нарочно създадено ЮЛ, в случай – от Г. фонд. По силата на чл.288, ал.12 КЗ  след изплащане на обезщетението Фондът встъпва в правата на увреденото лице Динко Иванов до размера на платеното обезщетение и разходите по него. 

Исковата молба е заведена на 28.11.2014год.

 

От така приетите за установени факти и обстоятелства съдът прави следните изводи:

               Предявеният иск е основателен и доказан и следва да бъде уважен изцяло. 
               На 05.12.2008 год. Д.С. Спасов при управление на чуждо не застраховано МПС виновно е причинил на МПС собственост на Д.Г.Г. щети в размер на 645,67лв.  Д.Г.Г. е имал сключена с  ЗПАД „ДЗИ - Общо застраховане" застраховка „Автокаско”, даваща му право да получи от застрахователя обезщетение при увреждане на собствения му л.а.  Д. И.избрал да получи обезщетението за причинените на лекият му автомобил от  Д.С. Спасов щети не директно от деликвента, а от своя застраховател. На осн. чл.288 ал.1 т.2 б.”а” от КЗ обезщетението е изплатено от ищеца - Г. фонд ***. Фондът е оправомощен да изплаща  обезщетения по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите за  имуществени вреди и за вреди на чуждо имущество когато пътнотранспортното произшествие е настъпило на територията на Република България и е причинено от моторно превозно средство, което обичайно се намира на територията на Република България, а виновният водач няма сключена задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите. След изплащане на обезщетението ищецът встъпва в правата на увреденото лице до размера на платеното обезщетение.  Неоснователно е възражението на ответникът, че поради това че не е нарушил разпоредбата на чл. 259, ал. 1,т. 1 от КЗ, исковата претенция на Г. фонд е неоснователна. Отговорността на ответника към ищеца Г. фонд за възстановяване на платеното обезщетение произтича именно от факта, че ответникът по своя воля и на своя отговорност е управлявал на територията на Република България МПС, за което няма сключена застраховка „Гражданска отговорност”. Неоснователно е възражението на ответника, че предявеният иск от Г. фонд е неоснователен и поради неспазването на сроковете, предвидени в чл. 288 ал. 7 и ал. 9 от КЗ. Съгласно чл.288 ал.9 КЗ застрахователят е длъжен в срок до два месеца от получаване на молбата на увреденото лице да събере допълнително необходимите доказателства, да извърши оглед, ако такъв е необходим, и да предаде на Фонда цялата преписка по предявената претенция. Събирането на допълнителни доказателства, определянето на размера и изплащането на обезщетението на увреденото лице се извършва от Фонда в срока и по реда на КЗ. Срокът за произнасяне не може да бъде по-дълъг от три месеца от датата на завеждане на претенцията по реда на чл.288 ал. 9 КЗ. Сроковете в чл.288 от КЗ са инструктивни, те обезпечават протичането на процеса по реализиране на права и задължения свързани със застрахователното правоотношение. Те не засягат валидността на действията на страните в това правоотношение нито погасяват техни права и/или задължения. Тези срокове нямат отношение към отговорността на ответника тъй като неговата отговорност към ищеца възниква в един по-късен, точно определен момент – моментът, в който застрахователя, респ. Гаранционния фонд извърши плащане на обезщетението на увреденото лице. 
          Разноските на ищеца по делото възлизат на 355лв., от които 50лв. държавна такса, 5лв. такса за удостоверение, 300лв. възнаграждение за особен представител назначен на ответника и се претендират в този размер видно от представения списък на разноските. 
           На осн. чл.78 ГПК ответникът следва да заплати на ищеца направените от него разноски в пълен размер - 355лв. 

Водим от горното съдът

 

Р   Е   Ш   И   :

 

ОСЪЖДА Д.С.С. ЕГН  ********** *** да заплати на Г. Фонд със седалище и адрес на управление ***, представляван от Б.И.М..-управител със съдебен адрес *** адв. дружество „Марински и Николова” сума от 645.64 лв. (шестстотин четиридесет и пет лева и 64 ст.), представляваща изплатеното от Г. Фонд на Д.Г.Г. от гр. Стара Загора обезщетение за щета на МПС от ПТП настъпило на 05.12.2008 год. в района на гр. Николаево, ведно със законната лихва върху сумата 645,64лв. от датата на подаване на исковата молба 28.11.2014год.  до окончателното изплащане на тази сума както и 355лв., представляващи разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД  Стара Загора.

 

 

                                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: