Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е  

 

гр. Казанлък, 23.02.2015 година

 

                               

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА    

 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в публично заседание на 23.02.2015г.,  в състав: 

 

                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЙКО НЕЙКОВ

 

при секретаря Р.А. с участието на прокурора Мария Михайлова, като разгледа гр.д.№  2358 по описа за 2014 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по молба за съставяне акт за смърт и има правното си основание в чл. 542  и сл. от ГПК.

 

В молбата си молителите твърдят, че са наследници на С. И. Г., бивш жител на с. О., починал на г. в с. О., общ. П.. Установили, че в Кметство с. О. няма съставен акт за смърт на наследодателят им. Молителите твърдят, че от г. до гг. актовете за гражданско състояние за жителите на с. О. били съставяни в Кметство с. А., където също нямало съставен акт за смърт на С. Г.. Тъй като не можели да се снабдят с удостоверение за наследници, за молителите бил налице правен интерес от завеждане на настоящото гражданско дело.

Молят съда да постанови решение, с което да признае за установено по отношение Кметство с. О., общ. П., че С. И. Г. е починал на г. в с. О., общ. П., като разпореди да бъде издаден акт за смърт на починалия.

 

 В срока по чл. 131 от ГПК заинтересованата страна Кметство с. А., общ. П. депозира писмен отговор и дава справка, че след извършена проверка не са намерени данни за съставен акт за смърт на лицето С. И. Г.. Сочат, че актовите книги за смърт се съхраняват в гр. П..

 

В срока по чл. 131 от ГПК заинтересованата страна Кметство с. О., общ. П. е депозирала писмен отговор. Счита молбата за допустима и основателна. Заявява, че действително липсва съставен акт за смърт на лицето С. И. Г.. Предвид на това, че за издаване удостоверение за наследници е необходимо наличие на съставен акт за смърт на лицето, то счита, че съда следва да уважи молбата на молителите.

 

В срока по чл. 131 от ГПК заинтересованата страна О.П.не е изпратила писмен отговор. На същата е редовно връчен препис от съдебните книжа. В съдебно заседание редовно призовани, не се явяват и не изпращат представител.

 

Р.п.- К. чрез прокурор Михайлова взема становище молбата да бъде уважена.

 

От събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира за установено следното:

От приложеното към делото удостоверение с изх. № г. на О.П. се установява, че в архивите на общината няма съхранен регистър за смърт от г. на с. А.. В забележка към същото е отразено, че от г. до м. г. актовете за смърт на с. О., общ. П. са били съставяни в с. А., общ. П..

Към делото е приложено удостоверение за наследници № г. на Кметство с. О., общ. П., от което е видно, че лицето С. И. Г., роден през г., бивш жител *** баня е починал на г. в с. О., общ. П. и е оставил за своя законна наследница дъщеря си Е. С. Н.. В същото удостоверение няма отразен номер и дата на съставен акт за смърт на С. Г..

От приложените към делото удостоверение за наследници № г. на Кметство с. Т., общ. П. и препис- извлечение от Акт за смърт № г. на Е. С. Н. е видно, че последната е починала на г. в с. Т. и е оставила за свои законни наследници молителите в производството Т.Т.А./ дъщеря/ и А.Т.Н./ син/.

Видно от приложеното към делото свидетелство за свето кръщение № г.е, че на г. в с. О., общ. П. е родено детето Е., с родители С. И. и Н. К..

От приложеното към делото удостоверение за наследници № г. на Кметство с. Т., общ. П. се установява, че след смъртта на Н. Д. К., починала на г. в с. Т., същата е оставила за свои законни наследници дъщерите си Е. С. Н. и М. Т. П.

По делото е изискана справка от Кметство с. А., общ. П. и Кметство с. О., общ. П., които след проверка удостоверяват, че за лицето С. И. Г. няма съставен акт за смърт.

От показанията на свид. Е. Г. П. се установява, че С. И. Г. е живял в с. О. и е починал на г. Свидетелката е племенница на С. Г..

 

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прави следните правни изводи:

Молбата с правно основание чл. 542 и сл. от ГПК е основателна и доказана, поради което и следва да бъде уважена.

Производството  по чл. 542 от ГПК  намира приложение досежно  юридически факти с правно значение, за които  е задължително  съставянето  на официални свидетелстващи документи и то при положение, че те не са съставени и не могат да бъдат съставени или макар да са съставени, са унищожени  или  загубени, без да има възможност  да бъдат  възстановени. Примерното изброяване на такива документи  се съдържа в текста – свидетелство  за завършено образование, акт за  гражданско състояние и др. Актовете  за гражданско  състояние  са документи, които удостоверяват настъпването на  юридическите  събития раждане, брак, смърт на физическото лице. Тези факти се вписват в регистрите за  гражданско състояние и тяхното установяване  се  осъществява чрез съставянето на официални свидетелстващи документи, посочени в ЗГР.

С оглед на  събраните по делото доказателства съдът счита, че молбата е допустима. Подадена е от лица, които се включват  в кръга на  законните наследници на починалия С. И. Г., които имат  правен интерес  от установяване факта на смъртта и съставянето  на съответния акт. Представени са доказателства, че  за този факт с правно значение – смъртта на наследодателят, не е  съставен  по надлежния ред акт за  гражданско  състояние. От събраните доказателства  безспорно се установи датата - г., мястото – с.О., общ. П., както и обстоятелството, че в законовоопределения срок акт за смърт не е бил съставен.

Съгласно разпоредбата на  чл. 35, ал.1 от ЗГР актовете за гражданско  състояние  се съставят от длъжностното лице по гражданско състояние в общината или  кметството, на чиято територия е станало  събитието. С оглед, че  смъртта  е настъпила в с. О., общ. П. заинтересованото  учреждение, което  следва  да състави  акт за смърт на  починалия С. И. Г. е Кметство с. О., о.П.б.

 

Водим от гореизложеното съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА за установено по отношение на Кметство с. О., о.П. че С. И. Г., бивш жител ***, роден през г., е починал на г. в с. О., общ. П., въз основа на което ПОСТАНОВЯВА да  се състави акт за смърт.

 

Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: