П Р О Т О К О Л

 

 

Година: 2015                                                                                         Град Казанлък

Казанлъшки районен съд                                                     пети граждански състав

На двадесет и шести януари                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание  в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  НЕЙКО НЕЙКОВ

 

СЕКРЕТАР: Р.А.

 

Сложи  за  разглеждане  докладваното  от  съдия  Нейков  гражданско  дело  № 2116  по  описа  за 2014 година.

На именното  повикване в 8.45 часа се явиха:

 

          ИЩЕЦ- М.И.Ш.- редовно призована, не се явява, за нея се явява адв. В. А. от АК- С., упълномощена от по- рано, приета от днес

ОТВЕТНИК- А.Ш.- редовно призован, чрез публикация в Държавен вестник, бр. г.., не се явява, за него се явява адв. Г. Г. ***, упълномощен от по- рано, приет от днес

 

 

         АДВ. А.- С оглед редовното призоваване на страните считам, че няма пречка за даване ход на делото.

         АДВ. Г.- Да се даде ход на делото.

 

 

       Съдът, след като изслуша изявленията на пълномощниците на страните счита, че са налице основанията на чл. 142 от ГПК за даване ход на делото, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

АДВ. А.- Господин Председател, разговарях с моята доверителка по телефон в събота. Ищцата ми заяви, че са се срещнали с ответника и са решили да си дадат втори шанс и се съберат да живеят заедно. Поради желанието на доверителката ми да направи опит отново да заживеят като семейство с ответника, същата не се явява в откритото съдебно заседание, което е първо по делото, за което считам, че делото следва да се прекрати.

АДВ. Г.- Долу- горе същото ми каза и ответника. Не възразявам делото да бъде прекратено на това основание.

 

Съдът, след като изслуша становищата на процес. представители на страните намира, че производството следва да бъде прекратено, тъй като съгласно императивната разпоредба на чл. 321 ал.1 от ГПК в първото съдебно заседание по разглеждане на иск за развод страните е необходимо да се явят лично, като при неявяване на ищеца без уважителни причини делото се прекратява. В настоящия случай не се сочат уважителни причини за неявяването на ищцата М.Ш..

Предвид горното и на осн. чл. 321 ал.1 от ГПК, СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2116/2014г. по описа на РС- Казанлък.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд- Стара Загора в едноседмичен срок от днес.

 

               

          Протокола се изготви в с.з., което приключи в 8.49 часа

 

 

СЪД СЕКРЕТАР:                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ: