О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 

 

Казанлъшки районен съд, гражданска колегия, в закрито  заседание на 01.10.2015г. в състав       

                    

                                                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: НЕЙКО НЕЙКОВ

 

като разгледа докладваното от съдията гр.д. № 2029/2015г.  по описа на Районен съд - Казанлък, намира за установено следното:

 

Производството е образувано по предявен осъдителен иск от С.С.Е., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.Ц.М. ***, кантора в  гр.К. против М.Н.Б., ЕГН ********** ***, с правно основание чл. 59 от ЗЗД, с цена  на иска 21930 лв.

С Определение г. в закрито заседание съдът е установил нередовности в исковата молба, оставил я е без движение и е дал указания на ищецът в едноседмичен срок от получаване на съобщението да отстрани следните нередовности: Да внесе по сметка на РС -Казанлък държавна такса в размер на 877.20лв. и представи доказателства за внасянето й, като е указал, че в противен случай исковата молба ще бъде върната, а производството по делото ще бъде прекратено. Съобщението за това разпореждане ищецът е получил чрез пълномощника си адв. Ц.М. на г.

По делото не е депозирана молба с искане за ново продължаване срока за отстраняване нередовностите в исковата молба.

Съдът счита, че въпреки дадената възможност на ищеца да отстрани констатираните нередовности в подадената искова молба това не е сторено, поради което същата се явява нередовна и производството по делото на това основание следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното и на осн. чл. 129 от ГПК съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ВРЪЩА исковата молба, подадена от С.С.Е., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв.Ц.М. ***, кантора в  гр.К.. против М.Н.Б., ЕГН ********** ***, с предявен иск с правно основание чл. 59 от ЗЗД, с цена  на иска 21930 лв.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №  2029/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради неотстраняване нередовности в подадената искова молба.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен  съд в едноседмичен срок от съобщаването му на ищеца.

 

                                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: