РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАЗАНЛЪК
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2015г. до 1.1.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 437/2006, IV състав Вещни искове З.С.Д.,
Х.В.Д.
П.А.Д.,
И.В.В.,
Д.Н.Б.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 12.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от З.С.Д., с ЕГН-********** *** и Х.В.Д., с ЕГН-********** *** против П.А.Д., с ЕГН-********** ***, И.В.В., с ЕГН-********** *** и Д.Н.Б., с ЕГН-********** *** иск за обявяване нищожност на нотариалното действие, обективирано в нотариален акт №151, том V, н.д.№1582/1995 г.на КРС, с който З.С.Д. и съпругът й Х.В.Д. чрез пълномощника им адвокат Е.П. Д. от гр.К. даряват на П.А.Д., на И.В.В. и на Д.Н.Б. следния свой собствен недвижим имот, придобит по време на брака им и представляващ съпружеска имуществена общност: магазин, състоящ се от търговска зала от 84.30 кв.м., складово помещение от 34.80 кв.м., канцелария от 6 кв.м. и санитарен възел от 2.4 кв.м., с обща застроена площ от **** кв.м., находящ се в подблоково пространство на жилищна сграда-блок, построена на бул.”А.Б.” №10, в кв.****, парцел І по плана на гр.К., при съседи: бул.”А.Б.”, магазин за пилета, магазин за ел.части собственост на „К.” ЕАД гр.К., заедно с принадлежащото му избено помещение от 19 кв.м., ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, поради противоречие със закона- чл.472 във вр. с чл.470, чл.485, ал.2, чл.482, ал.4 от ГПК и чл.26, ал.1, предл.първо ЗЗД като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявените от З.С.Д., с ЕГН-********** *** и Х.В.Д., с ЕГН-********** *** против П.А.Д., с ЕГН-********** ***, И.В.В., с ЕГН-********** *** и Д.Н.Б., с ЕГН-********** *** иск за обявяване нищожност на нотариалното действие, обективирано в нотариален акт №27, том ІV, дело №1629/95 г. на КРС, с който П.А.Д., И.В.В. и Д.Н.Б. са признати за собственици на следния недвижим имот: магазин, състоящ се от търговска зала от 84.30 кв.м., складово помещение от 34.80 кв.м., канцелария от 6 кв.м. и санитарен възел от 2.4 кв.м., с обща застроена площ от **** кв.м., находящо се в подблоково пространство на жилищна сграда-блок, построена на бул.”А.Б.” №10, в гр.К., кв.****, парцел І по плана на гр.К., при съседи: бул.”А.Б.”, магазин за пилета, магазин за ел.части собственост на „К.” ЕАД гр.К., заедно с принадлежащото му избено помещение от 19 кв.м., ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена поради противоречие със закона- чл.472 от ГПК във вр. с чл.483, ал.1 от ГПК; иск за обявяване нищожност на нотариалното действие, обективирано в нотариален акт нотариален акт №105, том VІ, н.д.№3236/1997 г. на КРС, с който П.А.Д. и И.В.В. са признати за собственици на следния недвижим имот: магазин, състоящ се от търговска зала, складово помещение, канцелария и санитарен възел с обща застроена площ 141.10 кв.м., находящ се в подблоково пространство на жилищна сграда-блок, построен на бул.”А.Б.” №10 в гр.К., в кв.****, парцел І по плана на гр.К., заедно с принадлежащото му избено помещение от 19 кв.м., ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена поради противоречие със закона- чл.472 от ГПК във вр. с чл.483, ал.1 от ГПК и иск за обявяване нищожност на нотариално действие, обективирано в договор за доброволна делба от 12.06.1997 г. с нот. завер.рег.№4596/12.06.97 г. на Нотариус при КРС, сключен между П.А.Д., С.А.Д., И.В.В., В.Т.В., Д.Н.Б. и М.Х.Б. за недвижим имот: магазин с обща застроена площ от **** кв.м., находящ се в подблоково пространство на жилищна сграда-блок, построена на бул.”А.Б.” №10, в кв.****, в парцел І по плана на гр.К., заедно с принадлежащото му избено помещение от 19 кв.м., ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена поради противоречие със закона- чл.472 от ГПК във вр. с чл.483, ал.1 от ГПК като неоснователни и недоказани. ОТХВЪРЛЯ предявения от З.С.Д., с ЕГН-********** *** и Х.В.Д., с ЕГН-********** *** против П.А.Д., с ЕГН-********** ***, И.В.В., с ЕГН-********** *** и Д.Н.Б., с ЕГН-********** *** иск за собственост върху недвижим имот: магазин, състоящ се от търговска зала от 84.30 кв.м., складово помещение от 34.80 кв.м., канцелария от 6 кв.м. и санитарен възел от 2.4 кв.м., с обща застроена площ от **** кв.м., находящ се в подблоково пространство на жилищна сграда-блок, построена на бул.”А.Б.” №10, в кв.****, парцел І по плана на гр.К., при съседи: бул.”А.Б.”, магазин за пилета, магазин за ел.части собственост на „К.” ЕАД гр.К., заедно с принадлежащото му избено помещение от 19 кв.м., ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, с правно основание чл.108 от ЗС като неоснователен. ОСЪЖДА З.С.Д., с ЕГН-********** *** и Х.В.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на П.А.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.64, ал.2 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. ОСЪЖДА З.С.Д., с ЕГН-********** *** и Х.В.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на П.А.Д., с ЕГН-********** ***, И.В.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.64, ал.2 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в 14-дневен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 11.11.2015
Гражданско дело № 1508/2015
ПРЕКРАТЯВА и връща делото за администриране на жалбата
2 Гражданско дело No 437/2006, IV състав Вещни искове З.С.Д.,
Х.В.Д.
П.А.Д.,
И.В.В.,
Д.Н.Б.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.7.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в титулната част на Решение №328/12.06.2015 г. постановено по гр.д.№437/2006 г. по описа на Районен съд-К. като на пети ред вместо” две хиляди и седма година” да се чете „две хиляди и петнадесета година”; и поправка на очевидна фактическа грешка във втория осъдителен диспозитив на Решение №328/12.06.2015 г. постановено по гр.д.№437/2006 г. по описа на Районен съд-К., съгласно който З.С.Д., с ЕГН-********** *** и Х.В.Д., с ЕГН-********** *** са осъдени да заплатят на П.А.Д., с ЕГН-********** ***, И.В.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.64, ал.2 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв., като вместо “ да заплатят на П.А.Д., с ЕГН-********** ***, И.В.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.64, ал.2 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв.” да се чете: “да заплатят на И.В.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.64, ал.2 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв.” Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
3 Гражданско дело No 1541/2007, V състав Вещни искове Й.Т.М.,
С.Г.Т.,
Б.Р.
Е.С.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Е.С.Б., ЕГН ********** ***, че Й.Т.М., ЕГН ********** ***, С. Г.Т., с име С. Г., с бащино име М. М., фамилия Т.,/ С.Г. М. М. Т./ ЕГН ***********, родена на година/ стар стил/, гр. И., К., ул. „Б.”, бл. „ Й.” № , Република Т. и Б.Р.,/ с име Б., с бащино иму А., фамилия Р./ Б. А. Р., ЕГН ***********, родена г., гр. И., район К., кв. „ М.”, ул. „ Л.” №, ап. , всички със съдебен адрес: гр. С., чрез адв. П.К. са собственици на 16/48 ид. части от следния недвижим имот: дворно място, цялото от 378 кв.м., представляващо им. пл. №, който имот е част от УПИ в кв. по плана на гр. К., ведно с построената в имот пл. № масивна сграда на два етажа със застроена площ от 250 кв.м./ стара Турска баня/ и подобрения. ОТМЕНЯ, на основание чл.431, ал.2 от ГПК /отм./ Нотариален акт за собственост на недвижим имот по наследство и завещание – констативен №, том , рег. №, дело г. на Нотариус И.Г., действащ в района на КРС. ОСЪЖДА Е.С.Б., ЕГН ********** *** да заплати общо на Й.Т.М., ЕГН ********** ***, С. Г.Т., с име С. Г., с бащино име М. М., фамилия Т.,/ С.Г. М. М. Т./ ЕГН ***********, родена на година/ стар стил/, гр. И., К., ул. „Б.”, бл. „ Й.” № , Република Т. и Б.Р.,/ с име Б., с бащино иму А., фамилия Р./ Б. А. Р., ЕГН ***********, родена г., гр. И., район К., кв. „ М.”, ул. „ Л.” №, ап. , всички със съдебен адрес: гр. С., чрез адв. П.К. направените съдебни и деловодни разноски в размер на 2075,00лв./ две хиляди и седемдесет и пет лева и 00 стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 14.10.2015
Гражданско дело № 1345/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 25.2.2016
Гражданско дело № 6295/2015

Обезличен документ
4 Гражданско дело No 19/2008, III състав Делби Е.Г.Д. В.И.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 6.3.2015г.
Като намира, че срокът за съхранение на делото е изтекъл на 08.02.2015 година и въпреки предприетите от съда в интерес на страните действия, никоя от тях не е поискала продължаване на съдопроизводствените действия, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 19/2008 година поради изтичане на срока му за съхранение.
В законна сила от 14.4.2015г.
5 Гражданско дело No 3156/2010, IV състав Вещни искове П.М.З.Е. Т.М.Е. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 6.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от П. М.З. –Е., с ЕГН-********** *** против Т.М.Е., с ЕГН-********** *** иск за обявяване за окончателен предварителен договор от 25.04.1997г. за продажба на недвижим имот: апартамент №35, на ІV етаж, вх.А в жилищна сграда – бл.24 “******”15 , построен върху държавна земя в кв.*** по плана на гр.Казанлък със застроена площ от 62.20 кв.м. , състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, с принадлежащото му избено помещение №35 в едно с 0.93 % идеални части от общите части на сградата и 63 кв.м. идеални части от правото на строеж при съседи на жилището- М.М., Р.П., Д. и Желязка Яневи като неоснователен. Решенето подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 3.4.2015г.
6 Гражданско дело No 2180/2011, IV състав Делби П.А.Г. М.П.О.,
Р.А.С.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.11.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК следния недвижим имот: апартамент №13, бл.4, в жилищен блок-конфекция „******”, вх.А, ет.5, в гр.Казанлък, построен върху държавна земя, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с прилежащите избено помещение №3 и таванско помещение №12, ведно с 1/244 ид.части от правото на строеж и 1/72 ид.ч. от общите части на сградата, при съседи: на апартамента- отгоре Иванка Русева, от долу-Кальо Калев, с пазарна цена **** лв. /четиридесет и шест хиляди сто деветдесет и осем лева/ при: - 2/4 идеални части за П.А.Г., с ЕГН-********** ***; -1/4 идеални части за М.П.О., с ЕГН-********** ***; -1/4 идеални части за Р.А.С., с ЕГН-********** ***. ОТХВЪРЛЯ претенцията по сметки на М.П.О., с ЕГН-********** *** срещу П.А.Г., с ЕГН-********** ***, за сумата ***** лв., явяваща се половината от стойността на извършени необходими разноски и подобрения за закърпване и измазване на мазилка на стените на помещенията в имота, смяна на дървена дограма на една врата и един прозорец в южната стая, поставяне на теракота, фаянс и смяна на санитарни части в баня, закупуване и монтиране на метална външна врата, в делбения апартамент №13, бл.4, в жилищен блок-конфекция „******”, вх.А, ет.5, в гр.Казанлък, в периода 05.01.2004г.- 05.01.2014г. като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА М.П.О., с ЕГН-********** *** да заплати на П.А.Г., с ЕГН-********** ***, обезщетение по чл.31, ал.2 от ЗС за лишаване от ползване на 2/4 ид.част от съсобствения имот, находящ се в гр.Казанлък, кв„***********” бл.4, вх.А, ет.5, ап.13, за времето от 04.10.2011 г. до 09.07.2014 г. в размер на **** лв. ведно със законната лихва, считано от 09.07.2014 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА М.П.О., с ЕГН-********** *** да заплаща на П.А.Г., с ЕГН-********** ***, на основание чл.344, ал.2 от ГПК сумата ****лв. месечно за ползването на 2/4 ид.част от недвижимия имот, находящ се в гр.Казанлък, кв„***********” бл.4, вх.А, ет.5, ап.13, за периода от постановяване на настоящото решение до окончателното извършване на делбата. ОСЪЖДА Р.А.С., с ЕГН-********** *** да заплати на П.А.Г., с ЕГН-********** *** съдебни разноски в размер на 48 лв. за експертиза съобразно дела и *** лв. за особен представител. ОСЪЖДА Р.А.С., с ЕГН-********** *** да заплати на М.П.О., с ЕГН-********** *** съдебни разноски в размер на 48 лв. за експертиза съобразно дела. ОСЪЖДА П.А.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък **** лв. държавна такса. ОСЪЖДА М.П.О., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък **** лв.държавна такса. ОСЪЖДА Р.А.С., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък **** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд -Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
7 Гражданско дело No 541/2013, III състав Други дела ПИРГОВИ ООД И.С.З.,
С.И.З.,
Г.И.З.,
Д.И.З.,
Д.С.Т.,
Н.С.Т.,
И.Л.М.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „П.“ООД с ЕИК 11501778, представлявано от управителя Т. М., със седалище и адрес на управление *** и съдебен адрес ***, оф.4 против И.С.З. ЕГН **********, С.И.З. ЕГН **********, Г.И.З. ЕГН **********, Д.И.З. ЕГН ********** и четиримата от с.Александрово, общ. Павел баня, обл.Стара Загора, ул.“Байкал“ №1, Д.С.Т. ЕГН ********** действаща чрез своята майка С.С.Т., Н.С.Т. с ЕГН ********** действаща чрез своята майка С.С.Т. и И.Л.М. ЕГН **********, действаща чрез своята майка Е.С.Д. *** със съдебен адрес ***, адв.С.А. искове съдът да признае за установено по отношение на И.С.З.,С.И.З., Г.И.З., Д.И.З., Д.С.Т., Н.С.Т. и И.Л.М., че „П.“ООД ЕИК 115017978 не дължи сумите по изпълнителен лист от 14.12.2012г., издаден по гр.д. 1475/2011г. по описа на ХІ ГС на РС Пловдив - сумата 1329,07 лв., представляваща обезщетение по чл. 225 ал.1 и 2 от КТ за периода 31.05.2011г. – 30.11.2011г. ведно със законната лихва от 01.08.2011г. и сумата 740 лв. разноски за адвокатско възнаграждение като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА „П.“ООД с ЕИК 11501778, представлявано от управителя Т. М.П., със седалище и адрес на управление *** септември“ No 38 и съдебен адрес ***, оф.4 да заплати на И.С.З. ЕГН **********, С.И.З. ЕГН **********, Г.И.З. ЕГН **********, Д.И.З. ЕГН ********** и четиримата от с.Александрово, общ. Павел баня, обл.Стара Загора, ул.“Байкал“ №1 сумата 700лв., представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА „П.“ООД с ЕИК 11501778, представлявано от управителя Т. М. П., със седалище и адрес на управление *** септември“ No 38 и съдебен адрес ***, оф.4 да заплати на Д.С.Т. ЕГН ********** действаща чрез своята майка С.С.Т., Н.С.Т. с ЕГН ********** действаща чрез своята майка С.С.Т. и И.Л.М. ЕГН **********, действаща чрез своята майка Е.С.Д. *** със съдебен адрес ***, адв.С.А. сумата 390лв., представляваща разноски по делото.
8 Гражданско дело No 878/2013, IV състав Други дела ЕТ С.- И.Б. С.Й.К.,
В.Й.К.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 6.7.2015г.
ПРИЗНАВА за установено на основание чл.439, ал.1 от ГПК вр. с чл.124, ал.1 от ГПК, че ЕТ „С.И.Б.” с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** не дължи на С.Й.К., с ЕГН-********** *** и В.Й.К., с ЕГН-**********, действаща лично и със съгласието на законния си представител Т.С.К., с ЕГН********** *** като наследници на Й.Й.К., починал на 09.02.2011 г. сумата от *** лв. главница, сумата от *** лв. законна лихва и *** лв. съдебни разноски по изпълнителен лист, издаден по гр.д.№1869/2008 г. на РС-Казанлък, въз основа на който е образувано изп.д.№20117640400366 по описа на Ч.А.П. ***. ОСЪЖДА С.Й.К., с ЕГН-********** *** и В.Й.К., с ЕГН-**********, със съгласието на Т.С.К., с ЕГН********** да заплатят на ЕТ „С.И.Б.” с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.12.2015
Гражданско дело № 1476/2015
В законна сила от 5.2.2016г.
9 Гражданско дело No 1095/2013, I състав Вещни искове К.Т.К. М.С.К.,
Т.К.Т.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от К.Т.К. ***, против М.С.К. и Т.К.Т. с постоянен адрес:***,иск с правно основание чл. 26, ал.2 , предл.1 от ЗЗД за обявяване за нищожен поради невъзможен предмет, сключения на 23.12.2011г. договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт № 85,т. рег. № д. № /2011г. в частта, в която дарителката М.С.К. е запазила пожизнено вещно право на ползване върху ? идеална част от апартамент № 9, построен върху общинска земя в кв. 276 по плана на гр. Казанлък, с адрес: ул. „Витоша“ №1, вх. А, ет.3. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, К.Т.К. ДА ЗАПЛАТИ на М.С.К. сторените по делото разноски в размер на 400 лв. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, К.Т.К. ДА ЗАПЛАТИ на Т.К.Т. сторените по делото разноски в размер на 450 лв.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2015
Гражданско дело № 1344/2015
В законна сила от 24.7.2015г.
10 Гражданско дело No 1193/2013, II състав Делби В.М.П. Г.С.Р. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 14.1.2015г.
В дял на В.М.П. ,ЕГН ********** *** се дава и той получава: Лек автомобил марка „С. И.“ цвят зелен с ДК № .. № на рама …. ,№ на двигател …. на стойност 800 лв.,секция „Дина“ на стойност 360 лв.,диван холов „Нора“ на стойност 300 лв.,холова маса „Д.“ 80 лв.,килим мокет 1.50 на 2.50 м. 30 лв.,легло модел „160 Ким“ -120 лв.,матрак модел“Сан ремо“ 160 на 200 м. на стойност 90 лв.,стол модел „Троян“ 4 бр. на стойност 120 лв.,холов диван модел „Нели“- 80 лв.,килим мокет -25 лв.,готварска печка комбинирана газ и ток „Снайге“ 200 лв.,пералня „Зануси ZWF-185 W“ – 300 лв.,трапезна маса модел „Камелия“ -100 лв. на ОБЩА стойност-2 205 лв. В дял на Г.С.Р.,ЕГН **********,*** се дава и тя получава: климатик „Осака“ ъглов 12-350 лв.,кухненско обзавеждане „Моби „ -550 лв.,мивка -40 лв.,кран /батерия смесителна“ -15 лв.,шкаф баня -10 лв.,порт манто -80 лв.,2 бр. плафониери-24 лв.,абажур -55 лв.,конвекторен радиатор на стойност 45 лв.,абажур 35 лв.,плафониера-12лв.,бойлер „Теси“-49 лв.,бойлер 80 л. „Теси“-90 лв.,легло с матрак 120 лв.,секция 250 лв.,бюро-50 лв.,хладилник „Електролукс“ 180 лв.,компютърен модем НР -50 лв.,скрин модел „Ким“-100 лв.,гардероб „Ким“ -210 лв.,микровълнова печка „Самсунг“- 30 лв.,прахосмукачка „Зануси“ -60 лв. на ОБЩА стойност-2 805 лв.
В законна сила от 22.1.2015г.
11 Гражданско дело No 1194/2013, II състав Облигационни искове В.М.П. Г.С.Р. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 5.3.2015г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по настоящото гражданско дело.
В законна сила от 13.3.2015г.
12 Гражданско дело No 1527/2013, IV състав Делби Л.Т.Д.,
А.Т.К.,
М.Р.М.,
В.Т.В.,
А.Т.С.,
Д.Н.В.,
Р.Д.В.,
Н.Д.В.К.
Т.В.Д.,
Р.В.К.,
А.В.Д.,
К.Т.Д.,
Р.Р.Р.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.3.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК следния недвижим имот: нива с площ от 0.728 дка., девета категория, в местността “До село-запад”, съставляваща имот №****** по картата на землището на гр.Шипка при граници и съседи: имот №******- местен път на Община Казанлък, имот №******- нива на Община Казанлък, имот №******- нива на насл. на К.Д.К., имот №******-нива на насл.на К.З.Ч. и имот №******-нива на насл. на И.Д.И.; с пазарна цена 4820 лв./ четири хиляди осемстотин и двадесет лева/ като получената парична сума от продажбата да се разпредели между съделителите съобразно дяловете им в съсобствеността, както следва: - 6/72 ид.части за Л.Т.Д., с ЕГН:********** ***; - 6/72 ид.части за А.Т.К., с ЕГН:********** ***; - 6/72 ид.части за М.Р.М., с ЕГН:********** *** ид.ч. за В.Т.В., с ЕГН:********** ***; - 3/72 ид.ч. за А.Т.С., с ЕГН:********** ***; - 2/72 ид.ч. за Д.Н.В., с ЕГН:********** ***; - 2/72 ид.части за Р.Д.В., с ЕГН:********** ***; - 2/72 ид.части за Н.Д.В.–К., с ЕГН:********** *** ; - 6/72 ид.части за Т.В.Д., с ЕГН:********** ***; - 6/72 ид.ч. за Р.В.К., с ЕГН:********** ***; - 6/72 ид.ч. за А.В.Д., с ЕГН:********** ***; - 6/72 ид.ч. за К.Т.Д., с ЕГН:**********о***8/72 ид.части за Р.Р.Р., с ЕГН:********** ***. ОСЪЖДА М.Р.М., с ЕГН:********** *** да заплати на Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** разноски за експертиза в размер на 8.33 лв. ОСЪЖДА Т.В.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** разноски за експертиза в размер на 8.33 лв. ОСЪЖДА Р.В.К., с ЕГН:********** *** да заплати на Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** разноски за експертиза в размер на 8.33 лв. ОСЪЖДА А.В.Д., с ЕГН:********** *** да заплати на Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** разноски за експертиза в размер на 8.33 лв. ОСЪЖДА К.Т.Д., с ЕГН:**********о*** да заплати на Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** разноски за експертиза в размер на 8.33 лв. ОСЪЖДА Р.Р.Р., с ЕГН:********** *** да заплати на Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** разноски за експертиза в размер на 25 лв. ОСЪЖДА Л.Т.Д., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв.държавна такса. ОСЪЖДА А.Т.К., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв. държавна такса. ОСЪЖДА М.Р.М., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв. държавна такса. ОСЪЖДА В.Т.В., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 8.03 лв. държавна такса. ОСЪЖДА А.Т.С., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 8.03 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Д.Н.В., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 5.36 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Р.Д.В., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 5.36 лв. държавна такса ОСЪЖДА Н.Д.В.–К., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 5.36 лв. държавна такса ОСЪЖДА Т.В.Д., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв. държавна такса ОСЪЖДА Р.В.К., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв. държавна такса ОСЪЖДА А.В.Д., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв. държавна такса ОСЪЖДА К.Т.Д., с ЕГН:**********о*** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 16.07 лв. държавна такса ОСЪЖДА Р.Р.Р., с ЕГН:********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 48.20 лв. държавна такса Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд - Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 24.6.2015г.
13 Гражданско дело No 1637/2013, I състав Искове по СК Г.Д.А. Н.И.Й. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1637/2013г.по описа на Казанлъшки РС ,поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 7.5.2015г.
14 Гражданско дело No 1742/2013, IV състав Вещни искове КПТУ СЪГЛАСИЕ БУЛГАФЛОР ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К. „С.”, с ЕИК-********* със седалище и адрес на управление *** против „Б.” ЕООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, иск с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД за заплащане на обезщетение за неоснователно ползване на Стопанска сграда-M.н. със застроена площ от ***** кв.м., построена върху държавна земя в УПИ-I за производствени и складови дейности, с площ от ***** кв.м. в кв.1-ви по плана на с.K., общ.К. при граници и съседи: от север, изток и запад край на регулацията, от юг-улица и УПИ-*** зa производствени и складови дейности, за времето от 09.11.2011 г. до 09.07.2013 год. в размер на **** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА К. „С.”, с ЕИК-********* със седалище и адрес на управление *** да заплати на „Б.” ЕООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Други
Определение от 14.10.2015
Гражданско дело № 1311/2015
15 Гражданско дело No 1742/2013, IV състав Вещни искове КПТУ СЪГЛАСИЕ БУЛГАФЛОР ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К. „С.”, с ЕИК-********* със седалище и адрес на управление *** „Б.” ЕООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.108 от ЗС за предаване собствеността и владението на Стопанска сграда-M.н. със застроена площ от ***** кв.м., построена върху държавна земя в УПИ-I за производствени и складови дейности, с площ от ***** кв.м. в кв.1-ви по плана на с.K., общ.К. при граници и съседи: от север, изток и запад край на регулацията, от юг-улица и УПИ-*** зa производствени и складови дейности като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА К. „С.”, с ЕИК-********* със седалище и адрес на управление *** да заплати на „Б.” ЕООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
16 Гражданско дело No 1945/2013, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ШУГЪР КОМЕРС ЕООД БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ иска на „Ш.К.” ЕООД съдът да признае за установено за установено, че „България-К” АД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г. Х. Г. дължи на „Ш.К.” ЕООД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С. А. К. към 20.06.2013год. за извършена услуга по фактура № 1000000403/09.01.2013г за превоз на товари от гр. Казанлък, Република България до Федерална република Германия сумата 4800лв главница, и 200 лв. лихва за периода от 09.01.2013г до 19.06. 2013г. като ПОГАСЕН поради плащане в хода на производството. ПРИЗНАВА за установено, че „България-К” АД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г. Х. Г. дължи на „Ш.К.” ЕООД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.А. К. за извършена услуга по фактура № 1000000403/09.01.2013г за превоз на товари от гр. Казанлък, Република България до Федерална република Германия законната лихва върху главницата от 2400лв., считано от 20.06.2013г. до 16.10.2013год. и 16.65лв. лихва за периода от 09.01.2013г до 19.06. 2013г. ОСЪЖДА „България-К” АД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г. Х. Г. да заплати на „Ш.К.” ЕООД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С. А. К. сумата 900,33лв. съдебни и деловодни разноски направени в производството по ч.гр. дело № 1528/2013год. на РС Казанлък. ОСЪЖДА „България-К” АД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г. Х. Г. да заплати на „Ш.К.” ЕООД, ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С. А. К. сумата 1161,67лв., представляваща съдебни и деловодни разноски в настоящото производство.
В законна сила от 24.2.2015г.
17 Гражданско дело No 2038/2013, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЮГОИЗТОЧНО ДП ДП ТП ДЛС МАЗАЛАТ ЕТ С.2.- С.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.3.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска. Осъжда ищеца да заплати на ответника направените по делото разноски за един адвокат в размер на 600лв.
В законна сила от 22.4.2015г.
18 Гражданско дело No 2040/2013, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЮГОИЗТОЧНО ДП ДП ТП ДЛС МАЗАЛАТ ЕТ С.2.- С.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.3.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска. Осъжда ищеца да заплати на ответника направените по делото разноски за един адвокат в размер на 440лв.
В законна сила от 22.4.2015г.
19 Гражданско дело No 2537/2013, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС ЕООД Н.Х.М.,
Т.Д.Т.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.6.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка диспозитива на Решение №242 от 07.05.2014 г. постановено по гр.д.№2537/2013 г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта, в който съдът: Признава за установено по отношение на “Ф.И.А.” ЕООД, с ЕИК:130997190 със седалище и адрес на управление ***, Н.Х.М., ЕГН-********** *** и Т.Д.Т., ЕГН-********** ***, че Н.Х.М., ЕГН-********** и Т.Д.Т., ЕГН-********** в качеството на поръчители на кредитополучателят М.Д.М., ЕГН-********** *** Баня по договора за потребителски кредит №81900КР-АА-7715/29.08.2008г. солидарно дължат на “Ф.И.А.” ЕООД, с ЕИК:130997190 сумата от ***** лв. от която: **** лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 26.08.2013 г. до окончателното й изплащане, **** лв. договорна лихва от 20.03.12г. до 28.09.2012г., ****. наказателна лихва от 20.03.2012г. до 28.09.2012г. и **** лв. лихва за забава на главницата от 29.09.2012г. до 22.08.2013 год., за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№2011/2013 г. по описа на РС-Казанлък, като вместо „и **** лв. лихва за забава на главницата от 29.09.2012г. до 22.08.2013 год.” следва да се чете: „и **** лв. лихва за забава на главницата от 29.09.2012г. до 22.08.2013 год. като отхвърля претенцията за лихва за забава в частта до претендираните **** лв. като неоснователен”.”. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.11.2015г.
20 Гражданско дело No 2581/2013, II състав Вещни искове Й.Т.М.,
С.Г.Т.,
Б.Р.
Е.С.Б.,
К.И.Л.
Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 9.4.2015г.
Признава за установено по отношение на Е.С.Б. ЕГН ..и К.И.Л. ЕГН .. ,че Й.Т.М. ЕГН .. С.Г.Т. ,родена на ***г и Б.Р. от гр. И., Р.Т. със съдебен адрес *** чрез адвокат П.К. са собственици на 1/3 идеална част оставена им в наследство от Ф. В. на НИВА,находяща се в землището на с. Р. , Община К., ЕКАТТЕ .. в местността „К.” с площ от 19.500 дка,V категория ,представляваща им. № 04.. по плана за земеразделяне при съседи: им. № .., им. № …, им. № .., им. № .. и им. № .., НИВА, находяща се в местността „К.” в землището на гр. К. ЕКТТЕ .. с площ от 3.032 дка,ІV категория,представляваща им. №.. по плана за земеразделяне при съседи: им. № .., им. № .., им. № .., им. № .., НИВА ,находяща се в местността „Ча.” в землището на гр. К., ЕКАТТЕ .. с площ от 5.549 дка, VІ категория,съставляваща им. № .. по плана за земеразделяне при съседи: им. № .. им. № .., им. № .., НИВА, находяща се в местността „М.” в землището на гр. К., ЕКТТЕ … с площ от 2.649 дка , VІІ категория съставляваща им. № .. по плана за земеразделяне при съседи: им. № .., им. № .., им.№.. им. № .. и им. № .., НИВА ,находяща се в землището на гр. К.,ЕКТТЕ .. ,находяща се в местността „Г. л.” с площ от 8.087 дка,съставляваща им. № .. по плана за земеразделяне при съседи: им. № .., им. № .., им. № .., им. № ..,им. № .., им. № .. и им. № .. и ОВОЩНА ГРАДИНА ,находяща се в местността „Д.” в строителните граници на гр. К., представляваща неурегулиран поземлен имот №.. в кадастрален район 504 по плана на гр. К. при граници: от изток- общински,от юг- общински, от север – обходен път гр. К.. Осъжда К.И.Л. ЕГН.. да предаде на Й.Т.М. ЕГН .. С. Г.Т. от гр. И., Р. Т. и Б.Р. от гр. И. Р. Т. владението на 1/3 идеална част от НИВА, находяща се в землището на с. Р. , Община Казанлък, ЕКАТТЕ … в местността „К.” с площ от 19.500 дка,V категория ,представляваща им. № .. по плана за земеразделяне при съседи: им. № …, им. № …, им. № .., им. № .. и им. № .., НИВА, находяща се в местността „К.” в землището на гр. Казанлък ЕКТТЕ.. с площ от 3.032 дка,ІV категория,представляваща им. № ..по плана за земеразделяне при съседи: им. № …, им. № .., им. № .., им. № …, НИВА ,находяща се в местността „Чарлъка” в землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ ...с площ от 5.549 дка, VІ категория,съставляваща им. № 117006 по плана за земеразделяне при съседи: им. № 000494, им. № 117005, им. № 118002, НИВА, находяща се в местността „Малево” в землището на гр. Казанлък, ЕКТТЕ 35167 с площ от 2.649 дка , VІІ категория съставляваща им. № 059025 по плана за земеразделяне при съседи: им. № 050026, им. № 059006, им.№ 059005 им. № 059024 и им. № .., НИВА ,находяща се в землището на гр. К.,ЕКТТЕ … ,находяща се в местността „Г. л.” с площ от 8.087 дка,съставляваща им. № .. по плана за земеразделяне при съседи: им. № …, им. № …, им. № …, им. №..,им. № …, им. № …. и им. № … и ОВОЩНА ГРАДИНА ,находяща се в местността „Де.” в строителните граници на гр. К., представляваща неурегулиран поземлен имот № … в кадастрален район … по плана на гр. К. при граници: от изток- общински,от юг- общински, от север – обходен път гр. К.. Осъжда Е.С.Б. и К.И. Л. да заплатят на Й. Т.М. 1843.80 лв съдебни и деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. Районен съдия:

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.7.2015
Гражданско дело № 1340/2015
21 Гражданско дело No 2630/2013, I състав Вещни искове И.Д.Д.,
Р.Д.Ц.,
Д.Д.М.
Н.З.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.Д.Д.,***, против Н.З.Н.,***, иск с правно основание чл. 54, ал.2 от ЗКИР за признаване за установено, че към датата на одобряване на кадастралния план на с. Ясеново, общ. Казанлък, със Заповед № 1024/01.11.1993 г. на Кмета на Община Казанлък ищецът И.Д.Д. е собственик на 693/1119 ид. част от 11.88 кв.м., част от кв. 44, отразени в комбинирана скица на техническата експертиза с вх. № 9880/23.09.2014г., при граници: от изток- 117; от юг- улица; от запад- линия, заключени между координатни точки т.1 и т.2 по „ Скица-проект за изменение на кадастрален план на ПИ 117“, стр. 19 и стр. 114 от делото, с координатите: т. 1 - 517.06; т. 2 - 514.71, както и че е налице грешка в кадастралния план на с. Ясеново, одобрен със Заповед № 1024/01.11.1993 г. на Кмета на Община Казанлък при заснемането и пренасянето на данните от предходния план, одобрен 1940г., изразяваща се в грешно отразяване на квадратурата на имот пл. 117 в кв. 44, с. Ясеново, намалена с 11, 88 кв.м.. ОСЪЖДА И.Д.Д., на основание чл. 78, ал.3 ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на Н.З.Н. направените по делото разноски 300 лв.
В законна сила от 18.3.2015г.
22 Гражданско дело No 2782/2013, IV състав Делби Т.И.К. Й.П.Г.,
Р.Й.Г.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.2.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК следния недвижим имот: апартамент №19, на ІІІ етаж, от жилищен блок на ул.”М.М.” /понастоящем ул.”Ст.”/ №3, вх.Б по плана на гр.К., от 57.37 кв.м. и от 225.30 куб.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения при граници: Ж.К., И.Д., К.С., И.Д.; мазе №19 от 7.01 кв.м., при граници: И.С., Д.Г. с 4.33 % ид.части от общите части и право на строеж, с пазарна цена 26600 лв./ двадесет и шест хиляди и шестстотин лева/ при: - 12/16 идеални части за Т.И.К., с ЕГН-********** ***; -3/16 идеални части за Й.П.Г., с ЕГН-********** ***; -1/16 идеални части за Р.Й.Г., с ЕГН-********** ***. ОСЪЖДА Т.И.К., с ЕГН-********** *** да заплати на Й.П.Г., с ЕГН-********** *** обезщетение по чл.31, ал.2 от ЗС за лишаване от ползване на 3/16 ид.част от съсобствения имот, находящ се в гр.К., ул.”Ст.” №3, вх.Б, ет.3, ап.19, за времето от 01.10.2013 г. до 25.06.2014 г. в размер на за 198.75 лв., ведно със законната лихва, считано от 26.06.2014 г. до окончателното изплащане и 10.95 лв. лихва за забава за периода 01.10.2013г. до 25.06.2014г. с правно основание чл.86 от ЗЗД. ОСЪЖДА Т.И.К., с ЕГН-********** *** да заплати на Р.Й.Г., с ЕГН-********** *** обезщетение по чл.31, ал.2 от ЗС за лишаване от ползване на 1/16 ид.част от съсобствения имот, находящ се в гр.К., ул.”Ст.” №3, вх.Б, ет.3, ап.19 за времето от 01.10.2013 г. до 25.06.2014 г. в размер на 66.25 лв., ведно със законната лихва, считано от 26.06.2014 г. до окончателното изплащане и 3.64 лв. лихва за забава за периода 01.10.2013г. до 25.06.2014г. с правно основание чл.86 от ЗЗД. ПРЕКРАТЯВА производството досежно предявения от Й.П.Г., с ЕГН-********** *** против Т.И.К., с ЕГН-********** ***, на основание чл.346 от ГПК иск по чл.30, ал.3 от ЗС за заплащане на сумата от 366 лв. за подобрение в съсобствения имот- подмяна на дървена дограма на прозорец с ПВЦ-дограма като процесуално недопустимо на основание чл.299, ал.2 от ГПК. ОСЪЖДА Т.И.К., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-К. 898 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Й.П.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-К. 249.50 лв.държавна такса. ОСЪЖДА Р.Й.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-К. 66.50 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд -Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 25.2.2015г.
23 Гражданско дело No 2783/2013, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К.Н.В. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.1.2015г.
ОСЪЖДА „ЗК ЛЕВ ИН” АД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на К.Н.В. с ЕГН-********** ***, на основание чл.226, ал.1 от КЗ обезщетение в размер на 1250 лв., представляваща част от сумата от 8000 лв., явяваща се обезщетение за неимуществени вреди- болки и страданията от контузия на главата /оток, кръвонасядане и охлузвания в челната и лявата слепоочна област/, мозъчно сътресение, временно опасно за живота съпроводено със загуба на съзнание и последвало посттравматично стресово разстройство, причинени от ПТП на 18.09.2012 г. на ІV-класен път 050029, на километър 13+300 между гр.Мъглиж и с.Селце, при което лек автомобил ”Форд Ескорт”, с рег. №СТ****СС управляван от П.С.Д. се е ударил в товарен автомобил „ГАЗ 66” с рег.№СТ****СВ, управляван от Б.К.Б. поради неправилно движение на двата автомобила по пътното платно, ведно със законната лихва от 18.09.2012 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „ЗК ЛЕВ ИН” АД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на К.Н.В. с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото 1350 лв. съдебни разноски. Решението е постановено при участието на трети лица помагачи на ответника: П.С.Д., с ЕГН-********** *** и ЗАД „Б.Ж.В.И.Г.” АД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление ***. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 11.2.2015г.
24 Гражданско дело No 2868/2013, I състав Вещни искове С.И.Т. Т.Т.Ч.,
Й.И.Ч.,
Д.Т.Ч.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 7.5.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, на основание чл. 135 от ЗЗД, по отношение на С.И.Т., с адрес ***, на договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт с . от 28.10.2011г. на нотариус Катя Кискинова с район на действие РС – Казанлък, с който Тончо Денев Ч.,***, починал на 11.04.2012г. и съпругата му Й.И.Ч. дарили в полза на дъщеря си Т.Т.Ч. следния недвижим имот: ? идеална част от дворно място с площ от 970 кв.м., находящо се в с.Дунавци, община Казанлък, за което бил отреден УПИ Х-100 в кв.11 по плана на селото, одобрен със Заповед № 1023/1993 год. на Кмета на община Казанлък, при съседи: север--, изток — , юг — и и запад-улица, заедно с построените в имота жилищна сграда, навес с оградни стени, стопански постройки, трайни подобрения и насаждения, като ОТХВЪРЛЯ иска за обявяване на недействителен на договора за разликата над 1/4 ид. ч. от описания по-горе имот до пълния предявен размер от 1/2 идеална част, като НЕОСНОВАТЕЛЕН и НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Т.Т.Ч.,***, Й.И.Ч.,***, и Д.Т. ***, да заплатят на С.И.Т.,***, сумата от 565 лева, представляваща разноски по делото .ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, С.И.Т.,***, да заплати на Т.Т.Ч.,***, Й.И.Ч., и Д.Т.Ч., сумата от 500 лева, представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.1.2016
Гражданско дело № 1572/2015

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 13.10.2015
Гражданско дело № 1346/2015
Прекратява производството по в.гр.д.1346/2015 г. ВРЪЩА за изпълнение на процедура по чл. 247 ГПК за поправка на ОФГ, след което да се върне в ОС-Стара Загора за произнасяне по жалбата
25 Гражданско дело No 2868/2013, I състав Вещни искове С.И.Т. Т.Т.Ч.,
Й.И.Ч.,
Д.Т.Ч.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.10.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на решение № 255 от 07.05.2015г., постановено по гражданско дело № 2868 по описа за 2013г. на КРС, като на страница осем, ред 36 от решението, след думите „трайни подобрения и насаждения“ да се добавят думите „ до ? идеална част“.
В законна сила от 8.1.2016г.
26 Гражданско дело No 2901/2013, IV състав Делби С.Д.В. Д.С.В.,
М.С.Д.,
Д.С.В.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 25.2.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК следния недвижим имот: дворно място с площ от 492 кв.м., съставляващо имот пл.№****, за което по плана на гр.Казанлък е отреден УПИ ***-****, кв.***, кад.район ***, с площ на УПИ-*** кв.м. с неприложена улична регулация, при граници на УПИ: УПИ ***-***, УПИ ***-***, УПИ ***ІІ-*** и УПИ ***І-*** и улица ”*******”, заедно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда с гараж и масивен гараж, при запазено право на ползване и обитаване на Д.С.В., с ЕГН-********** върху 2/4 ид.части до края на живота му; с пазарна цена на имота 95088 лв./ деветдесет и пет хиляди, осемдесет и осем лева/ като получената парична сума от продажбата да се разпредели между съделителите съобразно дяловете им в съсобствеността, както следва: - 1/4 идеални части за С.Д.В., с ЕГН-********** ***; -1/4 идеални части за Д.С.В., с ЕГН-********** ***; -1/4 идеални части за М.С.Д., с ЕГН-********** ***; -1/4 идеални части за Д.С.В., с ЕГН-********** ***. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Д.В., с ЕГН-********** *** обезщетение по чл.31, ал.2 от ЗС за лишаване от ползване на 1/4 ид.част от съсобствения имот, находящ се в гр.Казанлък, ул.”*****” №12 за времето от 12.02.2014 г. до 10.10.2014 г. размер на 587.16 лв., ведно със законната лихва, считано от 10.10.2014 г. до окончателното изплащане като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до претендираните 6200 лв. като неоснователна. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплаща на С.Д.В., с ЕГН-********** ***, на основание чл.344, ал.2 от ГПК сумата 74 лв.месечно за ползването на недвижимия имот: дворно място с площ от 492 кв.м., съставляващо имот пл.№****, за което по плана на гр.Казанлък е отреден УПИ ***-****, кв.***, кад.район ***, с площ на УПИ-*** кв.м. с неприложена улична регулация, при граници на УПИ: УПИ ***-***, УПИ ***-***, УПИ ***ІІ-*** и УПИ ***І-*** и улица ”*******”, заедно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда с гараж и масивен гараж, за периода от постановяване на настоящото решение до окончателното извършване на делбата. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Д.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.346 от ГПК вр. с чл.12, ал.2 от ЗН сумата от 9631 лв., представляваща ? ид.част от стойността на увеличението на наследството на М. Христова В.ева следствие извършените от С.Д.В. подобрения приживе на наследодателя, като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до претендираните 24000 лв. като неоснователна. ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Д.В., с ЕГН-********** *** против Д.С.В., с ЕГН-********** *** претенция за сумата 24000 лв. на основание чл.346 от ГПК вр. с чл.12, ал.2 от ЗН и претенция за подобрения в размер на 21420 лв. с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Д.В., с ЕГН-********** *** против М.С.Д., с ЕГН-********** *** претенция за сумата 24000 лв. на основание чл.346 от ГПК вр. с чл.12, ал.2 от ЗН и претенция за подобрения в размер на 21420 лв. с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД като неоснователни. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Д.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.346 от ГПК вр. с чл.59, ал.1 от ЗЗД сумата от 16190 лв. с която се е обогатил неоснователно със стойността на спестените средства за труд в построяването на двуетажната жилищна сграда и гараж в недвижимия имот, находящ се в гр.Казанлък, ул.”*****” №12 като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до претендираните 21420 лв. като неоснователна. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Д.В., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 342.12 лв. ОСЪЖДА С.Д.В., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 950.88 лв. държавна такса върху стойността на дела и 4642.27 лв. държавна такса по исковете по сметки. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 950.88 лв.държавна такса върху стойността на дела. ОСЪЖДА М.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 950.88 лв. държавна такса върху стойността на дела. ОСЪЖДА Д.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 950.88 лв. държавна такса върху стойността на дела и 1056.33 лв. държавна такса по исковете по сметки. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд -Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2015
Гражданско дело № 1250/2015
В законна сила от 29.6.2015г.
27 Гражданско дело No 3038/2013, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И.И.Г. АДЕЛАИДА ГРУП ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2015г.
РАЗВАЛЯ, на основание чл. 28, ал.2 от ЗАЗ, сключения на 29.12.2010г. и вписан с вх.№ 6650/29.12.2010г., партида 23870-23872, в Служба по вписванията гр. Казанлък договор за отдаване под аренда на земеделски земи, сключен между „А.Г.“ ЕООД, в качеството му на арендатор и К. Ц.Ц., в качеството му на арендодател, с предмет: масив парцел: , местност „Б .п."ползване нива в землището на с. Виден, общ. Павел баня с размер 3 дка; масив , парцел, местност „Б п", с начин на трайно ползване нива в землището на с. Виден, общ. Павел баня с размер 4,076 дка и масив № , парцел местност „Б п", с начин на трайно ползване нива в землището на с. Виден, общ. Павел баня с размер 1,196 дка., поради неизпълнението на арендатора да предоставя в срок уговорената в договора арендна вноска. ОСЪЖДА, на осн.чл. 30, ал.1 от ЗАЗ, „А.Г." ЕООД , със седaлище и адрес управление *** ,представлявано от управителя Валя Стефанова Сертова да предаде на И.И. *** ,владението върху следните земеделски земи: 1. Нива в м."Б п“ с площ 1, 196дка, четвърта категория, съставляваща имот при съседи: имот - нива; имот - нива; имот - полски път; имот № нива; имот №нива; 2.Нива находяща се в местността ,.Б п". с площ от 3 дка,четвърта категория, съставляваша имот № , по плана за земеразделяне на село Виден, при съседи : имот № нива,имот № нива,имот местен път,имот № –нива,имот нива; 3.Нива в местността „Б п" с площ от 4.076 дка, четвърта категория, съставляваша имот № , при съседи: имот №-нива, имот № нива, имот - местен път , имот №-нива,имот №-нива,имот №-нива. ОСЪЖДА ,на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, „А.Г." ЕООД , със седaлище и адрес управление *** ,представлявано от управителя Валя Стефанова Сертова ДА ЗАПЛАТИ на И.И. *** , направените по делото разноски в размер на 100 лв.
28 Гражданско дело No 65/2014, III състав Облигационни искове П.Г.П. Т.С.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.6.2015г.
ОСЪЖДА Т.С.М. ЕГН ********** *** в качеството й на наследник на починалият на 04.03.2010год. Б. К.М. с ЕГН ********** да заплати на П.Г.П. ЕГН ********** *** сумите: -5412,76лв., представляваща изпълнение на парично задължение на Б. К.М. по договор за кредит за текущо потребление от 07.09.2006г. въз основа на поето с договор от същата дата задължение на П.П. към кредитодателя „Банка ДСК”ЕАД за поръчителство; -законната лихва върху сумата 5412,76лв. считано от 15.01.2014год. до изплащането й; -1181,51лв., представляващи разноски по делото.
В законна сила от 2.7.2015г.
29 Гражданско дело No 90/2014, IV състав Облигационни искове М.С.С. Д.Г.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.3.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Д.Г.Г. с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на М.С.С., с ЕГН-********** *** за сумата от **** лв. неизплатено задължени по запис на заповед от 01.12.2012г., обезпечаващ устен договор за заем от м.12.2012г., ведно със законната лихва от 22.10.2013 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д.№2478/2013 г. по описа на РС-Казанлък. ОСЪЖДА Д.Г.Г. с ЕГН- ********** *** да заплати на М.С.С., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК 375 лв. съдебни разноски в исковото производство и 40 лв. разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2478/2013 г. по описа на РС-Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.7.2015
Търговско дело № 1126/2015
В законна сила от 16.7.2015г.
30 Гражданско дело No 110/2014, II състав Облигационни искове Д.В.Ц. С.П.М. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 26.2.2015г.
На осн. чл. 23 ал.2 ГПК прекратява производството пред КРС.Изпраща на ОС гр. Ст.Загора за разглеждане в друг съд.
31 Гражданско дело No 375/2014, IV състав Вещни искове Д.К.Д. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК,
Р.С.Р.,
М.Д.Р.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.3.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Казанлък, с адрес на управление ***, представлявана от Кмета Г.С., на Р.С.Р., с ЕГН-********** и М.Д. Рукева, с ЕГН-**********, двамата от гр.София, кв.”Гевгелийки” бл.10, ап.78, че Д.К.Д., с ЕГН-********** *** е собственик на следния недвижим имот: земеделска земя с площ от 613 кв.м., в местността „До село-запад”, представляваща поземлен имот №****** по картата на възстановена собственост на землището на гр.Ш., общ.Казанлък, при граници на имота: им.№****** -нива; им.№******- нива, им.№****** - населено място и им.№****** -полски път, на основание давностно владение и ОСЪЖДА Р.С.Р., с ЕГН-********** и М.Д. Рукева, с ЕГН-**********, двамата от гр.София, кв.”Гевгелийки” бл.10, ап.78 да предадат на Д.К.Д., с ЕГН-********** *** собствеността и владението върху земеделска земя с площ от 613 кв.м., в местността „До село-запад”, представляваща поземлен имот №****** по картата на възстановена собственост на землището на гр.Ш., общ.Казанлък при граници на имота: им.№****** -нива; им.№******- нива, им.№****** - населено място и им.№****** -полски път; РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 във вр. чл.189, ал.1, изр.1 от ЗЗД договор №Д08-150/17.12.2012г. за покупко-продажба на общински имот чрез публичен търг с явно наддаване по реда на гл.VІ от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС-Казанлък, вписан АП, СП– гр.Казанлък вх.рег.№8236/17.12.2012г., акт 6, том 27, н.д.№5467, сключен между Община Казанлък, представлявана от кмета Галина Георгиева Стоянова като продавач и Р.С.Р., с ЕГН-********** като купувач за покупко-продажбата на недвижим имот: земеделска земя с площ от 613 кв.м., в местността „До село-запад”, представляваща поземлен имот №****** по картата на възстановена собственост на землището на гр.Ш., общ.Казанлък при граници на имота: им.№****** -нива; им.№******- нива, им.№****** - населено място и им.№****** -полски път; за сумата **** лв. ОСЪЖДА Община Казанлък, с адрес на управление ***, представлявана от Кмета Г.С. да заплати на Р.С.Р.,*** сумите: **** лв., съставляваща покупната цена по договора за продажба на основание чл.189, ал.2, предл.1 във вр. с чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД и сумата **** лв. местен данък по ЗМДТ на основание чл.189, ал.2, предл.2 вр. с чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от 23.05.2014 г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА Община Казанлък, с адрес на управление *** да заплати на Д.К.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 445.50 лв. ОСЪЖДА Р.С.Р., с ЕГН-********** и М.Д. Рукева, с ЕГН-**********, двамата от гр.София, кв.”Гевгелийки” бл.10, ап.78 да заплатят на Д.К.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 445.50 лв. ОСЪЖДА Община Казанлък, с адрес на управление *** да заплати на Р.С.Р.,*** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 359.76 лв. Делото е разгледано при участието на трето лице помагач Община Казанлък. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.10.2015
Гражданско дело № 1343/2015
В законна сила от 28.11.2015г.
32 Гражданско дело No 722/2014, III състав Делби Б.Х.А. Р.А.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 23.10.2015г.
ИЗНАСЯ на ПУБЛИЧНА продан следния имот: поземлен имот № 490, с площ от 900(деветстотин)кв.м., одобрен със Заповед № РД-02-14-710 от 17.04.2000г. на Община Казанлък с построената в него двуетажна сграда –първият етаж със застроена площ 144кв.м. и предназначение търговски обект-ресторант, вторият етаж със застроена площ 64 кв.м. и предназначение – жилище с пазарна оценка 39413лв., от които 7038лв. стойността на земята, 22413лв. стойността на първия етаж на двуетажната сграда и 9 962лв. – стойността на втория етаж от двуетажната сграда при следните квоти: земята, съставляваща поземлен имот № 490, с площ от 900(деветстотин)кв.м., и вторият етаж със застроена площ 64кв.м., при квоти ? идеални части за Б.Х.А. и ? идеални части за Р.А.П.; само първият етаж от двуетажната сграда построена в ПИ №490 в кад. район 505 по ПУП на гр. Казанлък, със застроена площ от 144 кв.м. при квоти 1/2 идеални части за Б.Х.А. и 1/2 идеални части за Р.А.П.. Стойността на дела на Б.А. в имота възлиза на 23 956,50лв. Стойността на дела на Р.П. в имота възлиза на 15456,50лв. ОБЯВЯВА за окончателен разделителния протокол за делба на допуснатите до делба движими като: ПОСТАВЯ в дял на Б.Х.А., ЕГН ********** *** и тя приема собствеността на ДЯЛ ПЪРВИ с пазарна стойност 4746лв.: пластмасови столове - здрави 13 бр. - 117лв. пластмасови столове -счупени 2бр. - 2лв. малки маси - 4бр. – 96 лв. големи кръгли маси – 1бр. – 5 лв. от големи фризери марка „Лехер“ -1 бр. /по-малкият/- 230 лв. бойлери 2 бр. – 160лв. бюра -2 бр. - 56лв. диван – 1бл. -77лв. пералня- 1бр. -216лв. телевизор марка „Алтус“- 1бр. -5лв. легла тип „Русенски“ /с ширина 140 см/- 1бр. - 47 спалня желязна -1 бр. - 50лв. гардероб-двукрилен-1 бр.-39лв. хладилник марка Балк - нек -1 бр.- 40лв. готварска печка „Раховец“ -1 бр.-86лв. единични легла тип „Русенски-2бр.-60лв. газови бутилки - 2бр. – 70лв. скара голяма трифазна-1 бр.-226лв. скара монофазна, неработеща -1бр. -2 лв. скара монофазна,работеща -1бр.-29лв. кантар-везна -1 бр.-38лв. кафе машина „Бразилия“ -1 бр.-213лв. машина за мелене на кафе трифазна-1 бр.-20лв. миксер -1бр.- 30лв. бойлер 10 л. -1бр.-52лв. вентилатори на стойка-2 бр.-10лв. малка спалня 1,4 дървена с шкаф, -1бр.-65лв. матраци „Тед“ 1,4 малка спалня-1бр.-120лв. матраци „Тед“ желязна спалня-1бр.-180лв. маса кръгла дървена-4бр.- 92лв. маса кръгла пластмасова, здрава -1бр.-26лв. маса квадратна дървена,-1бр.-35лв. маси за транжиране-2бр.- 438лв. печка за дърва „Чудо“-2бр.-62лв. печка за дърва с водна риза за парно „КОМФОРТ 2В“- 1бр.-42лв. печка за дърва „Терма“-1бр.-56лв. ел. печка тип„духалка“ -1бр.-8лв. микрофони към усилвателна уредба -2бр.-42лв. стелажни рафтове – 6 секции -450лв. мивка чугунена – 1 бр. /само тяло/- 66лв. мивки неръждавейка-2 бр.- 98лв. радиатори за парно - 6бр.-210лв. 1 бр. гардероб четирикрилен с надстройка -100лв. 1 бр. холова секция от 5 крила-260лв. 4бр. кухненски шкаф за стена-112лв. 1 бр. спалня комплект с 2 бр. нощни шкафчета и едно тройка с огледало-190лв. 1 бр. готварска печка с фурна голяма-20лв. 1 бр. гардероб четирикрилен с надстройка-70лв. 1 бр. кухенски бюфет-28лв. Всички вещи в Дял І се намират при Б.Х.А. с изключение на скара монофазна, неработеща, 1 бр. готварска печка с фурна голяма, 1 бр. кухенски бюфет, които се намират във владение на Р. П.. ПОСТАВЯ в дял на Р.А.П., ЕГН **********,*** и той приема собствеността на ДЯЛ ВТОРИ с пазарна стойност 4226лв. 1 бр. книговезки нож марка „Перфекта“, произв. преди 1994год. -750лв. 1бр. офсетна печатна машина марка „Дейвитсън“ купена на 19.02.1993 г. -700лв. 1 бр. печатарска машина марка „Абдих“придобита на 15.09.1998 год. -207лв. пластмасови столове-счупени-5бр.-5лв. дървени столове-20бр.-500лв. малки маси-4бр.-96лв. големи маси - 3 бр.дървени-135лв. големи маси - пластмасови -3бр.- 9лв. По-големият от големи фризери марка „Лехер“- 1бр.-260лв. бюра-2 бр. -56лв. дърва за огрев -10 куб. м. -500лв. газови бутилки - 1бр. -35лв. готварска печка с фурна на газ-1бр.-130лв. скара тип грил-1бр.-7лв. фритюрник-1бр.-32лв. микровълнова печка „Алфа“-1бр.- 5лв. микровълнова печка „Делонги“-1бр.-5лв. микровълнова печка „Електроника“ -1бр.- 5лв. пералня трифазна-1бр.-21лв. кухненски бюфет-1бр.-25лв. маса кръгла пластмасова, счупена-1бр.- 6лв. печка за дърва „Чудо“-1бр.-31лв. ел. калорифер трифазен -1бр.-60лв. от усилвателна уредба 200 Вата, с един микрофон и четири тонколони: тонколона-1бр. -10 лв.; мивка чугунена /само тяло/-1бр.-66лв. котел за парна инсталация -1бр.-60лв. радиатори за парно-1бр.-35лв. диван-1бр.-77лв. секция -1бр.-39лв. гардероб трикрилен -1бр.-99лв. 1 бр. спалня комплект с 2 бр. нощни шкафчета единични и едно тройно шкафче с огледало-192лв. 1 бр. гардероб трикрилен с надстройка -68лв. Всички вещи в ДЯЛ Втори се намират при Р.А.П. с изключение на големи маси - 3 бр.дървени, газови бутилки -1бр., скара тип грил-1бр., пералня трифазна-1бр., Тонколона-1бр., големи маси - пластмасови -3бр., по-големият от големи фризери марка „Лехер“- 1бр.-, Бюра-1 бр., 1 бр. гардероб трикрилен с надстройка които се намират във владение на Б.Х.А.. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.А.П., ЕГН **********,*** иск Б.Х.А. с п.а. да му заплати сумата 313,04лв., представляващи платени от него, дължими от Б.А. суми за данъци и такси за периода 2010-2012год. вкл. като НЕДОКАЗАН по размер. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.А.П., ЕГН **********,*** иск Б.Х.А. с п.а. да му заплати сумата 2000лв., представляваща обезщетение за това, че е бил лишен от ползването на съсобствения имот в периода 19.08.2014год. – 22.12.2014 год. в едно със законната лихва върху тази сума считано от влизане в сила на съдебното решение и до окончателното й изплащане като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Б.Х.А. с п.а. да заплати на Р.А.П., ЕГН **********,*** сумата 645лв., представляваща съответна на дела й в допуснатия до делба имот част от сумата, с която увеличена стойността на имота чрез извършени от Р.П. ремонт на покрива, боядисване с латекс на стойност, поставяне на ламинат в стаите на втория етаж, поставяне на гранитогрес на първия етаж, измазване на западна северна стена и таван на първия етаж, поставяне на теракот по стълбището, поставяне на теракот на коридор и баня на първия етаж на двуетажната сграда в имот пл. № 490. ОСЪЖДА Б.Х.А., ЕГН ********** *** да заплати на Р.А.П., ЕГН **********,*** сумата 515,66лв., представляваща парично уравнение на неговото право на собственост в липсващите допуснати до делба вещи 30 бр. пластмасови столове, 2бр.малки маси, 1 бр. големи кръгли маси, 1 бр. голям фризер марка „Лехер“, 2 бр. легла тип „Русенски“ /с ширина 140 см/ , 2 бр. гардероби – трикрилни , 1 бр дървена спалня,1 бр. единични легла тип „Русенски“,1 бр. газов котлон единичен , 1 бр. фритюрник , 3 бр. маса продълговата пластмасова, 1 бр. усилвателна уредба 200 Вата, 50 кг. въглища „Донбас“ , 100 кг. въглища брикети, 1 бр. отоплителна печка тип „духалка“ като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 816лв. лв. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Б.Х.А., ЕГН ********** *** против Р.А.П., ЕГН **********,*** Р.П. да й заплати сумата 82лв., представляващи половината от стойността на следните допуснати до делба, но липсващи движимите вещи: 30 бр. пластмасови столове -20лв., 2бр.малки маси -10лв., 2 бр. големи кръгли маси – едната изгор
33 Гражданско дело No 722/2014, III състав Делби Б.Х.А. Р.А.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 10.12.2015г.
В законна сила от 23.12.2015г.
34 Гражданско дело No 788/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.Д.Т. ФОНДАЦИЯ ЧУДОМИР Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 9.2.2015г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 240, ал.1 от ЗЗД, Ф. „Ч." със седалище и адрес на управление:***, представлявана от С .М.Г.-Председател на Управителния съвет да заплати на П.Д.Т. с адрес: ***,сумата от 10 000 лв., дължима по сключен между страните на 21.04.2009г. договор за безлихвен заем, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 17.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата.ОСЪЖДА, на осн. чл. 240, ал.1 от ЗЗД, Ф. „Ч." със седалище и адрес на управление:гр.Кк, представлявана от С М Г- Председател на Управителния съвет да заплати на П.Д.Т. сумата от 1000 лв., дължима по сключен между страните на 24.01.2010г. договор за безлихвен заем, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 17.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата.ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от П.Д.Т. против Ф. „Ч." със седалище и адрес на управление:гр.К иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД съдът да осъди Ф. „Ч.“ да му заплати 308, 11 лв., мораторна лихва върху заетата сума от 1000 лв., за периода 17.04.2011г. до 17.04.2014г.ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от П.Д.Т. против Ф. „Ч." иск с правно основание чл. 49 от ЗЗД във вр. чл.45 от ЗЗД съдът да осъди Ф. „Ч.“ да му заплати 4 695.70лв., обезщетение за претърпени от ищеца имуществени вреди, изразяващи се в плащане на лихви по Договори за банков кредит сключени с Общинска Банка АД София, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 17.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата.ОСЪЖДА, на осн. чл. 215 от КТ, Ф. „Ч." , представлявана от С М Г- Председател на Управителния съвет да заплати на П.Д.Т. сумата от 1127, 90 лв. неизплатени командировъчни – дневни, пътни, квартирни за периода 05.01.2009г. до 16.09.2009г., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 17.04.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от П.Д.Т. против Ф. „Ч." иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД съдът да осъди Ф. „Ч.“ да му заплати 362, 02 лв., мораторна лихва върху сумата от 1127, 90 лв. неизплатени командировъчни за периода 17.04.2011г. до 17.04.2014г..ОСЪЖДА, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, Ф. „Ч." да заплати на П.Д.Т. сумата 2254,26 лв., сторени по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете.
В законна сила от 4.3.2015г.
35 Гражданско дело No 791/2014, I състав Вещни искове Г.С.Ч. Р.К.З.Ж. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.4.2015г.
НАМАЛЯВА, на основание чл.30 от ЗН, завещателно разпореждане извършено на 11.06.2007 г., от Стефан Георгиев Ч., бивш жител ***, починал на 16.12.2013г., под формата на саморъчно завещание, обявено от Нотариус Р. *** действие РС - Казанлък с протокол за обявяване на саморъчно завещание от 22.01.2014 год., вписано в Агенция по вписванията, Имотен регистър -гр.Казанлък на 22.01.2014г., , с което е изразил воля цялото му имущество - недвижими имоти и движими вещи след смъртта му да се получат от Р.К.З.Ж., с адрес ***, до размер на общо 1/2 ид. ч. (една втора идеални части)- размера на запазената част на законния наследник Г.С.Ч. с постоянен адрес ***, като ВЪЗСТАНОВЯВА запазената част на Г.С.Ч. в размер на ? идеална част от наследството на Стефан Георгиев Ч., починал на 16.12.2013г.. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Р.К.З.Ж., с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Г.С.Ч., с постоянен адрес ***, направените по делото разноски в размер на 1115, 72 лв..
В законна сила от 24.9.2015г.
36 Гражданско дело No 807/2014, I състав Делби З.Ю.С. Ю.А.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 21.12.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния неподеляем недвижим имот: двуетажна масивна жилищна сграда, второстепенна постройка и гараж, построени върху общинска земя, съгласно договор за отстъпено право на строеж от 11.12.1972 г. на Община К., в УПИ VІ-..,с площ 770 кв.м.в кв. 37 по плана на гр. К., ул. „Р.” № 40, обл. С. З.,одобрен със Заповед №861/1974 г. на Община К. с пазарна стойност размер на 33 908 лв.. Сумата, получена от продажбата, следва да се разпредели между страните, както следва: З. Ю.С. ЕГН ********** *** - */8 идеална част и Ю.А.К. ЕГН **********о*** - 7/8 идеални части ОСЪЖДА Ю.А.К. ЕГН **********о*** да заплати на З. Ю.С. ЕГН ********** *** сумата от 227, 08 лв., представляваща съответно на правата й в съсобствеността - 1/8 ид.ч. - обезщетение по чл. 31, ал.2 от ЗС за ползата, от която е била лишена, поради ползването на имота от Ю.А.К., за времето от 05.07.2013 г. до 10.12.2014г., включително, или по 12, 50 лв. на месец, като претенцията за присъждане на обезщетение за разликата над тази сума до претендираните 1090 лева, или до търсените по 60 лева на месец, ОТХВЪРЛЯ, като неоснователна. ОСЪЖДА на основание чл. 344, ал.2 от ГПК Ю.А.К. ЕГН **********о*** да заплати на З. Ю.С. ЕГН ********** *** месечно сумата от 12,50лв. за ползването на по-горе описания имот, за периода от 11.12.2014г. до окончателното извършване на делбата. ОСЪЖДА Ю.А.К. ЕГН **********о*** да заплати на З. Ю.С. ЕГН ********** ***, сумата от 712, 55 лв., представляваща сторени разноски за такси и за вещи лица. ОСЪЖДА З. Ю.С. ЕГН ********** *** да заплати по сметката на Районен съд- Казанлък държавна такса в размер на 169, 54 лв. ОСЪЖДА Ю.А.К. ЕГН **********о*** да заплати по сметката на Районен съд- Казанлък държавна такса в размер на 1236, 78 лева.
37 Гражданско дело No 828/2014, III състав Вещни искове Н.С.И. М.З.П.,
М.Т.К.,
Ц.Х.Я.,
И.Х.П.,
Р.Т.С.,
Е.Т.С.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.3.2015г.
38 Гражданско дело No 837/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АЛФА БАНК АД А.Г.С.,
М.К.С.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че А.Г.С., с ЕГН-********** *** и М.К.С., с ЕГН-********** *** дължат на „АЛФА БАНК” А.Е със седалище и адрес на управление:*** чрез „Алфа Банк – клон България” с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:*** по Заповед № 1540/08.10.2013год. издадена по ч.гр. дело №2331/2013год. сумите: - 2004,26 евро - просрочена главница ведно със законната лихва върху главницата от 07.10.2013г. до окончателното й изплащане; - 3572,29 евро, просрочена редовна лихва върху главницата за периода 16.05.2012г. до 15.09.2013г.; - 186,43 евро, наказателна лихва върху просрочена главница от 16.06.2012г. до 01.10.2013г.; - 369,17 евро, наказателна лихва върху просрочена лихва от 16.06.2012г. до 01.10.2013г.; - 26,00 евро, годишна такса за управление на кредита за 2011г., 2012г., 2013г.; - 829.96 лв. разноски, от които 240,89 лв. разноски за държавна такса по заповедното производство и 589,07 лв.адвокатско възнаграждение по заповедното производство. ОСЪЖДА А.Г.С., с ЕГН-********** *** и М.К.С., с ЕГН-********** *** да заплатят на „А.Б.” АД със седалище и адрес на управление:*** чрез „Алфа Банк – клон България” с ЕИК, със седалище и адрес на управление:***, сумата 1375,38лв., представляваща разноски по настоящото производство.
В законна сила от 4.6.2015г.
39 Гражданско дело No 872/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.Н.Б. ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.2.2015г.
ОСЪЖДА З. „А.Б.” АД, с ЕИК: ******** със седалище и адрес на управление *** да заплати на А.Н.Б., с ЕГН-********** *** на основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД сумата 586.75 лв., явяваща се стойността на GPS, платена по договор за застраховка „Пълно каско-валутна клауза” обективиран в застрахователна полица №10-0300/231/5000145/01 от 23.09.2011 г., ведно със законната лихва от 09.05.2014 г. до окончателното изплащане и 30.70 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2013 г. до 08.05.2014 г. като ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва в частта до претендираните 185.70 лв. като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявените от А.Н.Б., с ЕГН-********** *** против З. „А.Б.” АД, с ЕИК: ******** със седалище и адрес на управление *** иск за сумата 2298.20 лв. платена застрахователна премия по застраховка „Пълно каско-валутна клауза” по застрахователна полица №10-0300/231/5000145/01 от 23.09.2011 г., с правно основание чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД вр. с чл.47.1 от Общите условия на застраховане и иск за сумата 681.52 лв. лихва за забава с правно основание чл.86 от ЗЗД като неоснователни. ОСЪЖДА З. „А.Б.” АД, с ЕИК: ******** със седалище и адрес на управление *** да заплати на А.Н.Б., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 129.16 лв. ОСЪЖДА А.Н.Б., с ЕГН-********** *** да заплати на З. „А.Б.” АД, с ЕИК: ******** със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 542.11 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.7.2015
Търговско дело № 1141/2015
В законна сила от 2.7.2015г.
40 Гражданско дело No 875/2014, IV състав Искове по СК Г.Д.Г.,
А.Ж.Б.
Ж.А.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 24.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Г.Д.Г., с ЕГН-********** *** против Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** искове за лишаване от родителски права върху детето А.Ж.Б., с ЕГН-********** и детето Д. Ж.Б., с ЕГН-********** с правно основание чл.132, ал.1, т.1 от СК като неоснователни. ОГРАНИЧАВА родителското право на бащата Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** да осъществява насаме срещите с детето А.Ж.Б., с ЕГН-********** и с детето Д. Ж.Б., с ЕГН-**********. ИЗМЕНЯ постановените по гр.д.№1785/2013 г. по описа на РС-Казанлък издръжки и режим на лични контакти като: ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Ж.А.Б., с ЕГН-********** и децата А.Ж.Б., с ЕГН-********** и Д. Ж.Б., с ЕГН-********** както следва: всяка първа и трета събота на месеца, от 10.00 ч. в до 16.00 ч., като постановява при провеждането на режима задължително да присъства трето лице, определено от Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” по местоживеенето на децата от кръга на близки на семейството. ОСЪЖДА Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето А.Ж.Б., с ЕГН-********** със съгласието на Г.Д.Г., с ЕГН-********** като майка и законна представителка и двамата от гр.Ш., ул.”С.Б.” №1, месечна издръжка в размер на 115 лв., считано от постановяване на решението до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер 250 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Г.Д.Г., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от гр.Ш., ул.”С.Б.” №1 месечна издръжка на детето Д. Ж.Б., с ЕГН-********** в размер на 110 лв., считано от постановяване на решението до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер 200 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** да заплати на Г.Д.Г., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 632.77 лв. ОСЪЖДА Г.Д.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото съдебни разноски на основание в размер на 550 лв. ОСЪЖДА Ж.А.Б., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 50 лв.държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 30.6.2015
Гражданско дело № 1220/2015
ОТМЕНЯ частично решението по нови доказателства.
В законна сила от 24.9.2015г.
41 Гражданско дело No 904/2014, II състав Облигационни искове Д.И.Д. Е.Н.Х.,
С.С.Х.,
М.С.Х.,
Я.П.Г.
Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 1.4.2015г.
Обявява за недействителен по отношение на Д. И.Д. ЕГН ********** *** сключения между Е.Н.Х. ЕГН **********, С.С.Х. ЕГН **********,*** от една страна като продавачи и М.С.Х. ЕГН ********** като купувач по време на брака му с Я.П.Г. ЕГН **********,*** договор за покупко-продажба на недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ,находящ се в гр. Р. с идентификатор № по кадастралната карта на гр.Р. с площ от 674 кв.м. с предназначение урбанизирана територия и начин на трайно ползване” бензиностанция, газостанция” с номер по предходен план при граници: ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор №,ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ,находящ се в гр. Р., с идентификатор № по кадастралната карта на гр. Р. с площ от 504 кв.м. с предназначение –урбанизирана територия и начин на трайно ползване „ ниско застрояване/до 10м”/ с номер по предходен план при граници: ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор №, ПИ с идентификатор № в едно с построените в него САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № на първи етаж ,намиращ се в сграда 1 с предназначение- за търговска дейност и съседи самостоятелни обекти в сградата ПИ с идентификатор № и ПИ с идентификатор № , САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № на втори етаж в сграда 1 с предназначение - жилище – апартамент и съседи самостоятелни обекти в сградата ПИ с идентификатор №, и ПИ с идентификатор № и САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор № на първи етаж в сграда 1 с предназначение за търговска дейност и съседи: ПИ с идентификатор № и ПИ с идентификатор №,обективиран в нотариален акт № т. Рег. № ,д.№ г по описа на нотариус Г. Д. до размер на 1/2 идеална част.,като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част като неоснователен. Осъжда Д.И.Д. да заплати на Е.Н.Х.,С.С.Х., М.С.Х. и Я.П.Г. 1275 лв съдебни и деловодни разноски. Осъжда Е.Н.Х.,С.С.Х.,М.С.Х. и Я.П.Г. да заплатят на Д.И.Д. 1544.92 лв съдебни и деловодни разноски.
42 Гражданско дело No 961/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Ж.С. В.С.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.1.2015г.
ОСЪЖДА В.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Ж.С., с ЕГН-********** *** на основание чл.45 от ЗЗД сумата от 2000 лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъпление по чл.130, ал.1 от НК, изразяващи се в претърпени болки и страдания, в резултат на нанесената му на 15.11.2009 г. лека телесна повреда, без разстройство на здравето, изразяваща се в контузия на дясната очна ябълка и кръвонасядане на лигавицата на дясното око, ведно със законната лихва от 15.11.2009 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 5000 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА В.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Ж.С., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 320 лв. ОСЪЖДА С.Ж.С., с ЕГН-********** *** да заплати на В.С.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 240 лв. ОСЪЖДА В.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-Казанлък 80 лв.държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 29.1.2015г.
43 Гражданско дело No 963/2014, IV състав Делби П.Х.Й. Н.Х.Й.,
В.Н.П.,
П.Т.П.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.1.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК следният допуснат до съдебна делба недвижим имот: апартамент №59, находящ се в жилищен блок 28 ”Б.”, вход ”В”, етаж 4, в кв.”В.Л.”, гр.К., състоящ се от две спални, дневна, кухня с изложение западно, ведно с принадлежащите към този апартамент избено помещение №58, таван №72, при граници и съседи: на жилището - от долу И.Д., от горе - П.Д., построено върху общинска земя на основание отстьпено право на строеж, ведно със 100 кв.м. право на строеж върху терена и с 1/72 ид.част от общите части на сградата, на стойност 41000 лв./ четиридесет и една хиляди лева/ като получената парична сума от продажбата да се разпредели между съделителите съобразно дяловете им в съсобствеността, както следва: -3/12 ид.части за П.Х.Й., с ЕГН-********** ***; -*/12 ид.части за Н.Х.Й., с ЕГН-********** ***, яз.К.-жил.част; -3/12 ид.части за В.Н. Кунова, с ЕГН-********** от гр.К., кв.”В.Л.” бл.28, вх.В, ет.4, ап.59; -3/12 ид.части за П.Т.П. ***. ОСЪЖДА П.Х.Й., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-К. 410 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Н.Х.Й., с ЕГН-********** ***, яз.К.-жил.част да заплати по сметка на Районен съд- К. 410 лв. държавна такса. ОСЪЖДА В.Н. К., с ЕГН-********** от гр.К., кв.”В.Л.” бл.28, вх.В, ет.4, ап.59 да заплати по сметка на Районен съд- К. 410 лв. държавна такса. ОСЪЖДА П.Т.П. *** да заплати по сметка на Районен съд- К. 410 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 2.6.2015
Гражданско дело № 1225/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 26.1.2016
Гражданско дело № 5737/2015

Обезличен документ

В законна сила от 26.1.2016г.
44 Гражданско дело No 985/2014, V състав Делби Д.И.Д.,
Р.Ц.Д.,
М.Ц.Д.,
М.Ц.Д.,
М.П.Р.
ОБЩИНА МЪГЛИЖ,
П.Н.Х.,
Ю.Ф.Х.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 23.9.2015г.
На осн. чл. 231 ал.1 от ГПК съдът прекратява производството по делото.
45 Гражданско дело No 986/2014, II състав Делби В.Т.И. Н.И.Н. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 3.4.2015г.
На осн. чл. 231 от ГПК съдът прекратява производството по делото.
В законна сила от 24.4.2015г.
46 Гражданско дело No 996/2014, II състав Искове по СК А.К.И. М.О.М. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 26.1.2015г.
Замества липсващото съгласие на М.О.М. ЕГН ********** с постоянен адрес *** баня за попълване и подаване на заявление за снабдяване с международен паспорт на малолетното дете И. М.М. ЕГН ********** и за получаване на готовия паспорт само и единствено от неговата майка и законен представител А.К.И. ЕГН ********** ***. Отхвърля молбата на А.К. И. ЕГН ********** *** за издаване разрешение детето И. М.М. ЕГН ********** да напуска пределите на Република България и да пътува в чужбина само и единствено със съгласието на своята майка А.К.И. ЕГН ********** *** до навършване на пълнолетие на детето. Осъжда М.О.М. да заплати на А.К.И. 1030 лв съдебни и деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 29.5.2015
Гражданско дело № 1215/2015
Отменя в една част и вместо това постановява
В законна сила от 14.9.2015г.
47 Гражданско дело No 998/2014, V състав Вещни искове М.Т.М. Б.К.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.9.2015г.
РАЗВАЛЯ, на основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, сключения с нотариален акт за продажба на недвижим имот № том дело № г. по описа на РС- К. между М.Т. М., ЕГН ********** ***, в качеството й на прехвърлител и Д. Д. Б. и П. Д. Г., в качеството им на приобретатели, договор за прехвърляне на следния недвижим имот: дворно място с площ от 665 кв.м., съставляващо по плана на гр. М. УПИ в кв. , при граници: улица, парцел, парцел, парцел, до размера на 5/12 идеални части, собствени на Б.К.Б., ЕГН **********, с адрес: *** по силата на договора за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт за продажба на недвижим имот № том дело № г. по описа на РС- Казанлък и наследство на починалата Д. Д. Б.. ДАВА шестмесечен срок, считано от влизане на решението в сила, на М.Т. М., ЕГН ********** *** да отбележи влезлия в сила съдебен акт в Службата по вписванията на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 19.10.2015г.
48 Гражданско дело No 1007/2014, III състав Вещни искове по ЗСПЗЗ М.Б.М. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед №753/08.04.2014год. на Кмета на Община Казанлък, с която с която Кметът на Община Казанлък отказва да признае на М.Б.М. *** правото да придобие собствеността върху Поземлен имот №18 с площ 663 кв.м., находящ се в м.“Абаята“ в землището на гр. Казанлък в качеството му на негов ползвател поради това, че като имотът попадал в т.н. „контактна зона“ –участък от кадастралната карта, в който при обединяване на данни от източниците по чл.41, ал.1 от ЗКИР се получават несъотвествия в границите и/или застъпвания на поземлени имоти като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ПРИЗНАВА М.Б.М. *** правото на възстановяване на собствеността върху 500кв. м. земеделска земя, предоставена му за ползване като зеленчукова градина на осн. ПМС №76/1977год. съставляваща част от Поземлен имот №18 по кадастралния план одобрен със Заповед № 648/18.07.1996год., находящ се в м.“Абаята“ в землището на гр.Казанлък целият с площ 667,15кв.м. /по разписен списък/. ОСЪЖДА Община Казанлък, със седалище *** представлявана от Кмета Г.С. да заплати на М.Б.М. *** сумата 315лв., представляваща разноски по производството.
В законна сила от 10.11.2015г.
49 Гражданско дело No 1009/2014, IV състав Вещни искове К.Д.А. Л.Г.П.,
Д.Г.Ш.,
В.И.П.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 1.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Д.Г.Ш., с ЕГН-********** ***, Л.Г.П., с ЕГН-********** *** и В.И.П., с ЕГН-********** ***, че К.Д.А., с ЕГН-********** *** е собственик на западно мазе, прилежащо към реално обособено жилище, на втори етаж /представляващ първи над партерен жилищен етаж/ от масивна жилищна сграда, състоящо се от две стаи, кухня, салон, клозет и пристроена към същия етаж кухня с тераса, ведно с 1/2 ид.част от общите части на сградата, построена върху дворно място от 134 кв.м., за което по плана на гр.Казанлък е отреден неурегулиран поземлен имот №*** в кв.***, кадастрален район ***, при граници на мазето: от изток-източно мазе, от юг-улица „Ген.Скобелев”, от запад и север-дворното място, при граници на имота: улица, имот №***, имот №***, на основание покупко-продажба и давностно владение. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.4.2015г.
50 Гражданско дело No 1013/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Г.С.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.1.2015г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Г.С.К., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК: ******, със седалище и адрес на управление:*** за следните суми: 726.29 лв. главница за доставена питейна вода и отведена канална вода по издадени 39 фактури в периода от 01.06.2010 г. до 01.02.2014 г., 102.27 лв. лихва за забава от 01.06.2010г. до 01.02.2014г. и законната лихва върху главицата от 11.04.2014 г. до изплащане на вземането, за които суми издадена заповед №№450/14.04.2014 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№672/2014 г. на РС-Казанлък, като ОТХВЪРЛЯ иска за лихва над установения размер 102.27 лв. до претендирания размер 113.26 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Г.С.К., с ЕГН-********** *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ЕООД, гр.Стара Загора, ЕИК: ******, със седалище и адрес на управление:*** на основание чл.78, ал.1 от ГПК сумата 172.71 лв. разноски по заповедното производство и 340.48 лв. съдебни разноски по настоящото дело съразмерно на уважената част от исковете. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№672/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 27.1.2015г.
51 Гражданско дело No 1021/2014, III състав Вещни искове по ЗСПЗЗ М.Б.М. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.10.2015г.
ОТМЕНЯ Заповед №754/08.04.2014год. на Кмета на Община Казанлък, с която с която Кметът на Община Казанлък отказва да признае на наследниците на Б. М.Б., М.Б.М. *** правото за придобиване на собственост върху Поземлен имот №19 с площ 231 кв.м., находящ се в м.“Абаята“ в землището на гр. Казанлък по преписка № 194-Б-36/29.06.1992г. от ползвателите му наследници на Б. М.Б., М.Б.М. поради това, че като имотът попадал в т.н. „контактна зона“ –участък от кадастралната карта, в който при обединяване на данни от източниците по чл.41, ал.1 от ЗКИР се получават несъотвествия в границите и/или застъпвания на поземлени имоти като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНА. ПРИЗНАВА на М.Б.М. *** в качеството му на наследник на Б. М.Б., починал на 22.10.1995г. правото на придобиване на собствеността върху 500кв. м. земеделска земя, предоставена на Б. М.Б. за ползване като зеленчукова градина на осн. ПМС №76/1977год. съставляваща част от Поземлен имот №19 по кадастралния план одобрен със Заповед № 648/18.07.1996год., находящ се в м.“Абаята“ в землището на гр.Казанлък с площ 231кв.м. ОСЪЖДА Община Казанлък, със седалище *** представлявана от Кмета Г.С. да заплати на М.Б.М. *** сумата 315лв., представляваща разноски по производството.
В законна сила от 10.11.2015г.
52 Гражданско дело No 1035/2014, III състав Искове по СК Г.Д.Г. Ж.А.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 20.1.2015г.
В законна сила от 28.1.2015г.
53 Гражданско дело No 1150/2014, III състав Делби Ч.Д.Ч. З.П.Я.,
И.М.Я.,
Т.З.Я.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.4.2015г.
ДОПУСКА между Ч.Д.Ч. ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***3, З.П.Я. ЕГН ********** ***, И.М.Я. ЕГН ********** *** и Т.З.Я. ЕГН ********** *** делба на жилище с идентификатор 68850.503.75.2.14, находящо се в гр. * със застроена площ 84,15 кв.м. при граници на същия етаж 68850.503.75.2.6, над обекта - 68850.503.75.2.8 и под обекта - 68850.503.75.2.4. при квоти по една четвърт идеална част за Ч.Ч., З.Я., И.Я., Т.Я..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 29.10.2015
Гражданско дело № 1452/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 23.2.2016
Гражданско дело № 279/2016

Обезличен документ
54 Гражданско дело No 1167/2014, IV състав Развод и недейств. на брака Т.Х.Т. Е.И.Т. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 03.01.2003г. в гр.Казанлък, граждански брак между Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** и Е.И.Т., с ЕГН-********** с постоянен адрес *** като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Б.Т. Т., с ЕГН-********** да живее при майката Е.И.Т., с ЕГН-**********, която е с настоящ адрес в гр.Прага, Република Чехия. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Б.Т. Т., с ЕГН-********** на майката Е.И.Т., с ЕГН-**********. ПРЕДОСТАВЯ възможността на бащата Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** да осъществява режим на лични контакти с детето Б.Т. Т., с ЕГН-********** от една седмица до един месец през лятото, когато това не съвпада с отпуска на майката. ОСЪЖДА Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето Б.Т. Т., с ЕГН-********** месечна издръжка в размер на 90 лв., със съгласието на Е.И.Т., с ЕГН-********** като майка и законна представителка, считано от 08.01.2015 г. до настъпване на основание за изменението или прекратяването на издръжката. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ул.”М.” №29, вх.Б, ет.5, ап.37 на съпруга Т.Х.Т., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Е.И.Т., с ЕГН-********** да носи предбрачното си фамилно име Е.. ОСЪЖДА Е.И.Т., с ЕГН-********** *** да заплати на Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** разноски за назначен процесуален представител в размер на 600 лв. ОСЪЖДА Е.И.Т., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 25 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 89.80 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 2.2.2015г.
55 Гражданско дело No 1175/2014, II състав Вещни искове Г.В.Д. М.В.Д. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 29.1.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.5.2015
Гражданско дело № 1230/2015
В законна сила от 13.10.2015г.
56 Гражданско дело No 1178/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.А.Б.,
Д.С.Б.,
Р.С.Б.
ХИДРАВЛИКА 96 ООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.3.2015г.
ОСЪЖДА „Х.9.” ООД, с ЕИК:833102928 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Д.А.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.125, ал.3 от ТЗ сумата от ***** лв. като част от сумата 110427.27 лв., явяваща се 1/3 от ****** лв., представляваща разликата между стойността на дружествения дял в „Х.9.” ООД на наследодателя й С.И. Б., починал на 15.09.2012 г. по консолидиран счетоводен баланс на „Х.9.” ООД към 30.09.2012 г. в претендиран размер на ****** лв. и стойността на изплатения наследствен дружествен дял в „Х.9.” ООД на С.И. Б., починал на 15.09.2012 г. по счетоводен баланс към 30.09.2012 г. в размер на ******* лв., ведно със законната лихва, считано от 17.06.2014 г. до окончателно и изплащане. ОСЪЖДА „Х.9.” ООД, с ЕИК:833102928 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Д.С.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.125, ал.3 от ТЗ сумата от ***** лв. като част от сумата 110427.27 лв., явяваща се 1/3 от ****** лв., представляваща разликата между стойността на дружествения дял в „Х.9.” ООД на наследодателя й С.И. Б., починал на 15.09.2012 г. по консолидиран счетоводен баланс на „Х.9.” ООД към 30.09.2012 г. в претендиран размер на ****** лв. и стойността на изплатения наследствен дружествен дял в „Х.9.” ООД на С.И. Б., починал на 15.09.2012 г. по счетоводен баланс към 30.09.2012 г. в размер на ******* лв., ведно със законната лихва, считано от 17.06.2014 г. до окончателно и изплащане. ОСЪЖДА „Х.9.” ООД, с ЕИК:833102928 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Р.С.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.125, ал.3 от ТЗ сумата от ***** лв. като част от сумата 110427.27 лв., явяваща се 1/3 от ****** лв., представляваща разликата между стойността на дружествения дял в „Х.9.” ООД на наследодателя й С.И. Б., починал на 15.09.2012 г. по консолидиран счетоводен баланс на „Х.9.” ООД към 30.09.2012 г. в претендиран размер на ****** лв. и стойността на изплатения наследствен дружествен дял в „Х.9.” ООД на С.И. Б., починал на 15.09.2012 г. по счетоводен баланс към 30.09.2012 г. в размер на ******* лв., ведно със законната лихва, считано от 17.06.2014 г. до окончателно и изплащане. ОСЪЖДА „Х.9.” ООД, с ЕИК:833102928 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Д.А.Б., с ЕГН-**********, Д.С.Б., с ЕГН-********** и Р.С.Б., с ЕГН-**********,*** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 3282 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
57 Гражданско дело No 1186/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.С.А. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Р.С.А., с ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на С.Р.А., с ЕГН-********** като родител и законен представител, двамата от гр.Перник, ул.”Кърджали” №47 против О.П.Б. с ЕИК:123007916 с адрес на управление *** иск за заплащане на 8000 лв. обезщетение за претърпени неимуществени вреди, в резултат на злополука на 31.12.2012 г., причинена от тел, напречно завързана за метален кол от оградата на недвижим имот в гр.П.Б., на ул.”Б.” №22 и за метален стълб на тротоарната част на височина 1.50/1.60 м., като неоснователен. ОСЪЖДА Р.С.А., с ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на С.Р.А., с ЕГН-********** като родител и законен представител, двамата от гр.Перник, ул.”Кърджали” №47 да заплати на О.П.Б. с ЕИК:123007916, с адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 320 лв. ОСЪЖДА О.П.Б. с ЕИК:123007916 с адрес на управление *** да заплати на Д.С.М., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 300 лв. Делото е разгледано с участието на трето лице помагач Д.С.М., с ЕГН-********** *** на страната на ответника. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
58 Гражданско дело No 1191/2014, IV състав Искове по КТ за отмяна на уволнение А.Г.Ч. ТЕАТЪР ЛЮБОМИР КАБАКЧИЕВ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Г.Ч., с ЕГН-********** *** против Театър „Л.К.”, с булстат: ******* , със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ за признаване уволнението със Заповед №19/10.05.2012г. на Кмета на Община Казанлък за незаконно и неговата отмяна като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Г.Ч., с ЕГН-********** *** против Театър „Л.К.”, с булстат: *******, със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на заеманата преди уволнението работа -„ВрИД Директор“ на Театър „Л.К.“. ОТХВЪРЛЯ предявения от А.Г.Ч., с ЕГН-********** *** против Театър „Л.К.”, с булстат: ******* , със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.3 от КТ за заплащане на обезщетение за оставане шест месеца без работа поради уволнението в размер на 5904 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА А.Г.Ч., с ЕГН-********** *** да заплати на Театър „Л.К.”, с булстат: *******, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 1170 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 21.01.2015 г.- деня обявен в протокола на последното с.з.
В законна сила от 5.2.2015г.
59 Гражданско дело No 1230/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛБАНК ЛИЗИНГ ЕАД М.С.Д.,
С.К.Д.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 23.7.2015г.
ДОПЪЛВА решение № 681/19.12.2014 година като след израза: „ОТХВЪРЛЯ като ПОГАСЕН по ДАВНОСТ за сумата 14893,65лв. и като неоснователен за сумата 1060,21лв. предявеният от „Б.л.” ЕАД ***, ЕИК: 131261857, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от М.М.Г. и Д.Н.Л. и двамата действащи в качеството си на изпълнителни директори чрез адв. П.В.” добавя израза: „против М.С.Д. ЕГН ********** и С.К.Д. ЕГН ********** *** установителен иск за дължимост на”.
В законна сила от 28.1.2016г.
60 Гражданско дело No 1244/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МЕХАНАТА ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „М.” ООД, с ЕИК:********** със седалище и адрес на управление *** против “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК: **********, със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване за установено, че не се дължи сумата от 3270.32 лв., представляваща коригирана стойност на електрическа енергия по партида с клиентски №1 **********1 за периода 22.10.2013 г.-16.01.2014 г. за обект на потребление с ИТН:4158611, за което и издадена фактура №1112843873/26.05.2014 г. като неоснователен. ОСЪЖДА „М.” ООД, с ЕИК: ********** със седалище и адрес на управление *** да заплати на “Е.Б.Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК: **********, със седалище и адрес на управление *** направените по делото съдебни разноски в размер на 697 лв. на основание чл.78, ал.3 от ГПК. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 24.4.2015
Гражданско дело № 1157/2015
ОТМЕНЯ и вместо това ПОСТАНОВЯВА
В законна сила от 24.4.2015г.
61 Гражданско дело No 1254/2014, IV състав Делби П.Д.Б.,
Г.И.Б.
С.Д.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 6.4.2015г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН на основание чл.348 от ГПК следния недвижим имот: апартамент №3, построен в двуетажна жилищна сграда от четири апартамента, находящ се в югозападната част на втория етаж в жилищната сграда в гр.К., ул********** №14, заедно с припадащите се ид.части от избено помещение под югоизточните апартаменти, състоящо се от една южна стая и малка северна такава, както и припадащите се ид.части от таванското помещение над югозападните апартаменти, с югоизточно изложение носещо №4 на плана, както и заедно със съответните ид.части от общите части на сградата и от правото на строеж върху парцел І- за жилищно строителство и КОО, представляващо неурегулиран поземлен имот пл.№**, в кв.**, кад.район ** при съседи на апартамента: отдолу апартамент №2, отляво-апартамент №4 и отгоре-таванско помещение; с пазарна цена на имота 45800 лв./ четиридесет и пет хиляди и осемстотин лева/ като получената парична сума от продажбата да се разпредели между съделителите съобразно дяловете им в съсобствеността, както следва: - 1/12 идеални части за П.Д.Б., с ЕГН-********** ***; -5/12 идеални части за П.Д.Б., с ЕГН-********** и Г.И.Б., с ЕГН-********** ***; -6/12 идеални части за С.Д.Г., с ЕГН-********** ***. ОСЪЖДА П.Д.Б., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-К. 152.67 лв. държавна такса върху стойността на дела. ОСЪЖДА П.Д.Б., с ЕГН-********** и Г.И.Б., с ЕГН-**********,*** да заплатят по сметка на Районен съд-К. 763.33 лв.държавна такса върху стойността на дела. ОСЪЖДА С.Д.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Районен съд-К. 916 лв. държавна такса върху стойността на дела. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд -Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.4.2015г.
62 Гражданско дело No 1261/2014, III състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.И.Д. ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 7.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.И.Д. *** против „Т.Е.” ЕООД ЕИК . със седалище гр. ., представлявано от С. И.И. искове за отмяна на извършеното от „Т.Е.” ЕООД ЕИК . със Заповед № 270 и Заповед № 1 и двете от 28.04.2014 година уволнение на Д.И.Д., за възстановяване на Д.И.Д. на длъжността “водач селскостопански машини” при „Т.Е.” ЕООД и за заплащане на обезщетение за оставане без работа поради незаконно уволнение като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА Д.И.Д. *** да заплати на „Т.Е.” ЕООД ЕИК . със седалище ***, представлявано от С. И.И. и сумата 700лв., представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 24.4.2015
Гражданско дело № 1149/2015
ОТМЕНЯ в една част и ПОТВЪРЖДАВА в останалата
В законна сила от 17.7.2015г.
63 Гражданско дело No 1275/2014, III състав Делби Й.А.А.,
М.Г.А.
М.А.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.5.2015г.
Никоя от страните по спряното с определение от 13.10.2014 год. по общо съгласие на страните производство не поиска възобновяването му в указания от закона 6 месечен срок затова и на осн. чл.231 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1275/2014 година.
В законна сила от 28.5.2015г.
64 Гражданско дело No 1284/2014, I състав Делби К.С.Ч.,
С.Г.Ж.,
М.Г.Ч.,
Ц.С.Т.,
Р.С.Т.,
К.И.К.,
С.С.К.,
С.С.К.
С.В.С.,
С.В.С.,
М.В.С.,
Д.И.М.,
Р.И.С.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 27.5.2015г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата от страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 3.6.2015г.
65 Гражданско дело No 1325/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Е-СКАЙ ООД Д.Г.Г. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 29.1.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.7.2015
Търговско дело № 1073/2015
В законна сила от 28.7.2015г.
66 Гражданско дело No 1368/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД П.И.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.1.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че П.И.К. с ЕГН ********** *** дължи на „Е.Д.М.” ООД, ЕИК: със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Елка И. Антонова, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Мадрид” № 52, сумата 1264,49лв., от които: 205.43 лв./двеста и пет лева и 43 ст. / главница; 230.06 лв. договорна лихва за периода от 15.05.2009 г. до 23.05.2014г.; 829.00 лв. такси за периода от 15.05.2009г. до 23.05.2014г.; законната лихва върху главницата от 23.05.2014 г. до изплащане на вземането по договор за кредит-Франскарт на ФЛ с „Транскарт файненшъл сървисис”ЕАД и договор за цесия от 30.10.2013г. между „Транскарт файненшъл сървисис”ЕАД и „Е.д.м.” ООД. ОСЪЖДА П.И.К. с ЕГН ********** *** да заплати на „Екс д.м.” ООД ЕИК: умата 25.29 лв., представляваща разноски за държавна такса по ч. гр. дело № 997/2014год. на РС Казанлък и 74,71лв., представляваща разноски за държавна такса по настоящото производство.
В законна сила от 9.2.2015г.
67 Гражданско дело No 1370/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТИАРА - 3 ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 30.1.2015г.
ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „Тиара-3” ООД, с ЕИК:*********със седалище и адрес на управление *** на основание чл.55 ал.1, пред.първо от ЗЗД сумата от 1499.17 лв., представляваща стойността на коригирана сметка за ел.енергия за минал период 02.03.2013 г.- 07.05.2013 г., начислена по фактура №1103541571/ 26.11.2013 г. като получена без основание, ведно със законната лихва, считано от 14.07.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “Е.Б.Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „Тиара-3” ООД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 580 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.6.2015
Гражданско дело № 1238/2015
В законна сила от 2.6.2015г.
68 Гражданско дело No 1380/2014, I състав Облигационни искове М.М.Д. Р.Д.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 9.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.М.Д. с адрес: ***, иск с правно основание чл. 79,ал.1 от ЗЗД за осъждане на Р.Д.К., с адрес ***, да й заплати сумата от 10 000лв., по сключен между страните договор за съдействие за закупуване на жилище, обезпечен със запис на заповед от 01.04.2013г. с падеж 30.12.2013г., ведно със законната лихва считано от 12.05.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, М.М.Д. ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.К., разноски в размер на 1200 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2015
Търговско дело № 1065/2015
В законна сила от 22.12.2015г.
69 Гражданско дело No 1475/2014, IV състав Облигационни искове М.М.А. А.Ц.М.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 18.2.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Ц.М.-С., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на М.М.А., с ЕГН-********** *** за сумата от 1000 лв. по договор за заем от 02.11.2010г., ведно със законната лихва от 17.10.2014 г. до изплащането й и сумата от 400 лв. обезщетение за претърпени имуществени вреди от неизпълнение на договор за правна помощ и съдействие №0000002381/12.10.2009 г., явяващи се платено адвокатско възнаграждение, ведно със законната лихва от 12.05.2014 г. до изплащането, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. №887/2014 г. по описа на РС- Казанлък, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта за обезщетение за претърпени имуществени вреди от неизпълнение на договора за правна помощ и съдействие №0000002381/12.10.2009 г. в частта над уважените 400 лв. до претендираните 800 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА А.Ц.М.-С., с ЕГН-********** *** да заплати на М.М.А., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК 28 лв. съдебни разноски в заповедното производство и 49.78 лв. съдебни разноски в настоящото производство. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№887/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 19.3.2015г.
70 Гражданско дело No 1499/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД Л.И.Х. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 4.3.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Агенция за събиране на вземанията“ ООД със седалище и адрес на управление *** ,представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов,със съд.адрес гр.Ст.Загора и Л.И.Х. с адрес *** , че ответникът Л.И.Х. дължи на ищеца „Агенция за събиране на вземанията“ ООД - в качеството му на цесионер по договор за цесия от 25.10.2012 г., сключен между "Кредибул" ЕАД и „Агенция за събиране на вземанията“ ООД следните суми: 200.00 лева главница по договор за кредит СгеdiHome, договорна лихва 115.00 лева от 21.01.2011г. до 17.06.2011г.; 99,93 лв. лихва за забава от 30.01.2011г. до 07.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от 07.05.2014г. до изплащане на вземането, които суми са предмет на Заповед № 569/08.05.2014г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч. гр. дело № 859/2014г. по описа на КРС. ОСЪЖДА Л.И.Х. на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, да заплати на „Агенция за събиране на вземанията“ ООД гр.София ,представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов,със съд.адрес гр.Ст.Загора, сторените по заповедното производство разноски в размер на 175 лв. и 225 лв. разноски по настоящото дело.
В законна сила от 14.4.2015г.
71 Гражданско дело No 1514/2014, I състав Развод и недейств. на брака Д.С.И. П.И.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод, на основание чл. 49, ал.1 във вр. с ал.3 СК,сключения между Д.С.И.,***, и П.И. ***, граждански брак, за който е съставен Акт за граждански брак № 031/07.03.2009г. на Община Казанлък, поради дълбокото му и непоправимо разстройство, настъпило по вина и на двамата съпрузи.ПРЕДОСТАВЯ на основание чл. 59, ал.2 СК упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака дете Цветомира Пламенова И. на бащата П.И. ***.Местоживеенето на детето ще бъде при бащата на адрес: с. Тракия, общ. Опан, обл. Стара Загора.ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 59, ал.3 СК режим на лични отношения на майката Д.С.И.,***, с детето Цветомира Пламенова И. q както следва: майката има право да вижда и взема при себе си детето: всеки петък от 18.00 часа до 14.00 часа в неделя с две преспивания, един месец през лятото по време, което не съвпада с платения годишен отпуск на бащата, всяка четна година- за Новогодишните и всяка нечетна година- за Коледните празници, всяка нечетна година за рождения ден на детето и за Великденските празници.ОСЪЖДА Д.С.И.,***, да заплаща месечна издръжка на малолетната Цветомира Пламенова И. чрез П.И.И., в качеството му на баща и законен представител в размер на 90 лв., считано от датата на предявяване на иска до настъпване на обстоятелства, водещи до изменение или прекратяване на издръжката. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, на П.И.И..ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.С.И.,***, да носи предбрачното си фамилно име НАЙДЕНОВА.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2015
Гражданско дело № 1374/2015
В законна сила от 6.11.2015г.
72 Гражданско дело No 1516/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.Н.Ш. МБАЛ Д-Р ХРИСТО СТАМБОЛСКИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 29.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. №1516/2014г. по описа на КРС, поради отказ от исковете с правно основание чл. 45 и чл. 49 от ЗЗД. Определението може да се обжалва пред Окръжен съд Ст. Загора с частна жалба в едноседмичен срок от съобщаването на страните.
В законна сила от 13.11.2015г.
73 Гражданско дело No 1521/2014, I състав Облигационни искове С.П.М. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на осн. чл. чл. 194 , ал.3 във връзка с чл. 193, ал.1 от ГПК, по заявеното от ищцата С.П.М. оспорване на истинността на заявление/договор VIVАСОМ TV от 26.08.2011 г. и на приемо-предавателен протокол от 29.08.2011 г., че същите са неистински документи в частта относно авторството на подписа на С.П.М.. ОБЯВЯВА, на осн. чл. 26, ал.2, предл. 2 от ЗЗД, за нищожно Допълнително споразумение към договор за електронни съобщителни услуги от 29.05.2013г. , сключено между „Б.т.к."ЕАД с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление ***, и С.П.М. , с адрес ***, окато сключено при липса на съгласие на абоната С.П.М.. ОСЪЖДА „Б.т.к."ЕАД с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 55, ал. 1, пред. първо от ЗЗД ДА ЗАПЛАТИ на С.П.М. с адрес ***, внесените от нея в ответното дружество суми, без основание, общо в размер на 587,27 лв., както следва: за периода от м. юли до м. декември 2011г. - 88,46 лв.; за периода от м. януари до м. декември 2012г. - 210, 73 лв.; за периода от м. май до м. декември 2013 г. - 241,91 лв.; за м. януари и м. февруари 2014г. - 46,17 лв., ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба -11.03.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 86 от ЗЗД на С.П.М. за осъждане на „Б.т.к."ЕАД с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление ***, да й заплати сумата от 68, 57 лв., представляваща мораторна лихва за забавено плащане на главницата от 587,27 лв., за периода от 12.07.2011г. до датата на подаване на исковата молба – 11.03.2014г., като неоснователен. ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал. 1 от ГПК, „Б.т.к."ЕАД с ЕИК 831642181 ДА ЗАПЛАТИ на С.П.М., с горепосочени данни, направените по делото разноски в общ размер от 905 лв., съразмерно с уважената част от исковете. ОСЪЖДА, на основание чл. 78,ал.3 от ГПК във вр. чл. 78, ал.8 от ГПК, С.П.М., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на „Б.т.к."ЕАД с ЕИК 831642181 направените по делото разноски в размер от 100 лв., съразмерно с отхвърления иск.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 14.7.2015
Търговско дело № 1100/2015
В законна сила от 14.7.2015г.
74 Гражданско дело No 1527/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС ЕООД С.В.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Триглав-Еделвайс” ЕООД, с ЕИК:123651163, със седалище и адрес на управление *** против С.В.С., с ЕГН-********** *** иск с правно основание чл.240 от ЗЗД за заплащане на сумата **** лв. дадена в заем на 31.03.2009 г. като погасен по давност. ОСЪЖДА „Триглав-Еделвайс” ЕООД, с ЕИК:123651163, със седалище и адрес на управление *** да заплати на С.В.С., с ЕГН-********** *** На основание чл.78, ал.3 от ГПК 300 лв. съдебни разноски. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.6.2015
Гражданско дело № 1251/2015
В законна сила от 3.8.2015г.
75 Гражданско дело No 1537/2014, I състав Вещни искове И.К.Д. И.С.Ж. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 14.1.2015г.
ВЪЗОБНОВЯВА гр. д. № 1537/2014г. по описа на РС – Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1537/2014г. по описа на КРС, поради оттегляне на исковете
В законна сила от 28.1.2015г.
76 Гражданско дело No 1560/2014, IV състав Искове по КТ С.С.Ж. СОУ ЕКЗАРХ АНТИМ I Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.2.2015г.
ОТМЕНЯ наложеното на С.С.Ж., с ЕГН-********** *** със Заповед №1452/07.07.2014 г. на Директора на С. „Е.А. *** дисциплинарно наказание “забележка” като незаконно. ОСЪЖДА С. „Е.А. *** да заплати на С.С.Ж., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 200лв. ОСЪЖДА С. „Е.А. *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 30 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 19.5.2015
Гражданско дело № 1247/2015
В законна сила от 19.5.2015г.
77 Гражданско дело No 1563/2014, II състав Развод и недейств. на брака Д.Г.Д. Ф.Ж.У. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 26.1.2015г.
Прекратява сключения на 04.09.2010 г. във Франция- Виньо-Марьой граждански брак между Ф.Ж.У. род. на *** г. френски гражданин с неизвестен адрес и Д.Г.Д. *** като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на мъжа. Предоставя упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете М. Ж. У. ,ЕГН: ********** на майката Д.Г.Д. ,като детето живее при нея на адреса в гр. К.,ж.к „И.”,бл…,вх…,ет.4,ап.12. Дава възможност на бащата да вижда детето два пъти в годината по 10 дни,когато това време не съвпада с отпуск на майката. Осъжда Ф.Ж. У. да заплаща на детето М. Ж. У. , ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Д.Г.Д. месечна издръжка в размер на 120лв. считано от 08.08.2014г до настъпване на основания за изменение или прекратяване в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска,като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до 150 лв като неоснователен и недоказан. Осъжда Ф.Ж. У. да заплати на Казанлъшки районен съд 222.80лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 13.2.2015г.
78 Гражданско дело No 1568/2014, II състав Вещни искове ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ,
ДИРЕКТОР НА ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ С. ВЕТРЕН
Н.М.Ж. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 5.1.2015г.
Отхвърля предявените от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Ветрен, Община Мъглиж, ЕИК …,представлявано от Пенка Атанасова Стоянова против Н.М.Ж., ЕГН ********** *** искове за разваляне на сключените помежду им договор за аренда на земеделска земя от …2004г за възмездно ползване на нива с площ от 98.160 дка, V категория,находяща се в местността „О.” в землището на с. В.,съставляваща имот № …. по плана за земеразделяне с ЕКАТТЕ …. при граници : им. №№ 0005.., 0004.., 05800.., 0006.., 0005.. и 0006.. и договор за аренда на земеделска земя от ….2004г за възмездно ползване на нива от 61.192 дка, .. категория,находяща се в местността „К.” в землището на с. В., Община М.,съставляваща имот № 078… по плана за земеразделяне, ЕКАТТЕ … при граници: имоти №№ 0006..,0005..,00000..,0005. и 078.. като неоснователни. Отхвърля предявените от ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с. Ветрен,Община Мъглиж против Н.М.Ж. *** за заплащане на сумата 11394 лв,представляваща неплатени арендни вноски за ползването на нива от 98.160 дка ,съставляваща им. № .. за стопанските 2010-2011г, 2011-2012г и 2012-2013години и сумата 24654 лв , представляваща неустойка за периода от 2010г до 2013г по договор от ….2004г ,сумата 3044 лв,представляваща неплатени арендни вноски за ползване на нива от 61.192 дка, съставляваща им. № … ,находяща се в местността „ К.” в землището на с. В.,Община М. за стопанските 2010-2011г ,2011г-2012г, 2012-2013г години и сумата 6576 лв,представляваща неустойка за периода от 2010 г до 2013 г по договор от …..2004г ,в едно със законната лихва върху тези суми,считано от предявяване на исковете до окончателното им изплащане като неоснователни и недоказани. Осъжда О. „ С.С.К.и М.”*** да заплати на Н. М.Ж. 600 лв деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на странит

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.6.2015
Търговско дело № 1058/2015
В законна сила от 18.6.2015г.
79 Гражданско дело No 1570/2014, IV състав Искове по СК Р.Л.К. С.П.Т. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 28.7.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №632 от 01.12.2014 г., постановено по гр.д.№1570/2014 г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта досежно режима на лични контакти съгласно, който съдът е дал възможност на бащата С.П.Т., ЕГН-********** да вижда и взема детето Р. С. Т., с ЕГН- ********** всяка първа и трета събота от месеца с преспиване от 9.00 часа до 18 часа и по 30 дни през лятото, когато това не съвпада с отпуск на майката като вместо „всяка първа и трета събота от месеца с преспиване от 9.00 часа до 18 часа и по 30 дни през лятото, когато това не съвпада с отпуск на майката” следва да се чете: „всяка първа и трета събота от месеца, от 9.00 часа до 18.00 часа и по 30 дни през лятото, когато това не съвпада с отпуск на майката”. ДОПЪЛВА решение №632 от 01.12.2014 г., постановено по гр.д.№1570/2014 г. по описа на Казанлъшки районен съд в частта досежно режима на лични контакти като на бащата С.П.Т., ЕГН-********** се дава възможност да вижда и взема детето Р. С. Т., с ЕГН- ********** както и: първите пет дни на зимната и на пролетната ваканции на всяка четна година, от 10:00 часа на първия ден до 19:00 часа на петия ден, с преспиване между дните, а на всяка нечетна година последните пет дни на зимната и на пролетната ваканции, от 10:00 часа на първия ден до 18:00 часа на петия ден, с преспиване между дните и всяка нечетна година на рождения ден на детето. За осъществяване на личните отношения с детето, бащата следва да взема детето от дома на майката и съответно да го връща в този дом. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
80 Гражданско дело No 1600/2014, II състав Искове по СК Х.Н.Н. М.Р.С. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 10.3.2015г.
Изменя постановените с решение № 534/21.10.2010г по гр.д. № 2729/2010г по описа на КРС мерки като: Постановява детето Х.Х.Н. да живее при бащата Х.Н.Н. на адреса му в гр.Казанлък, ж.к. „Изток” бл.46 вх.Б ет.6 ап.47. Предоставя упражняването на родителските права спрямо детето Х. на бащата. Дава възможност на майката да вижда и взема детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 ч в събота до 17.00 ч в неделя с преспиване и по 30 дни през лятото,когато това време не съвпада с отпуск на бащата.Прекратява производството по присъдената по Гр.д 2729/2010г по описа на КРС издръжка дължима за детето Христомир Христов Н. ЕГН от бащата Х.Н.Н.. Осъжда М.Р.С. ЕГН ********** *** / съдебен адрес *** оф.3 адв. П. П. /да заплаща чрез Х.Н.Н. ЕГН ********** месечна издръжка на детето Христомир Христов Н. ЕГН ********** в размер на 100 лв,считано от 14.08.2014 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване,в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Отхвърля предявения от М.Р.С. против Х.Н.Н. иск за определяне местоживеенето на детето Христомир Христов Н. при майка му М.Р.С. на адреса й във Великобритания, за изменение режима на лични отношения между детето и бащата Х.Н.Н. и за изменение на издръжката като бъде увеличена от 100 лв на 150 лв,считано от завеждане на иска като неоснователен. Осъжда М.Р.С. да заплати на Х.Н.Н. 656 лв съдебни и деловодни разноски. Осъжда М.Р.С. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 144 лв държавна такса.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението от 5.6.2015
Гражданско дело № 1274/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 25.11.2015
Гражданско дело № 5626/2015

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Гражданско дело № 1274/2015
Връща за издаване на изп. лист
В законна сила от 10.12.2015г.
81 Гражданско дело No 1601/2014, IV състав Развод и недейств. на брака С.И.С. Ц.И.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 22.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 19.04.1992г. в гр.Казанлък, граждански брак между С.И.С.,*** и Ц.И.С., с ЕГН-********** *** . УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, собственост на трети лица, находящо се в гр.Казанлък, ж.к.” ****** ” бл. ** , вх.Г, ет.4, ап.55 на съпругата Ц.И.С., с ЕГН-**********. Придобитите по време на брака движими вещи на незначителна стойност и за обикновено ползване съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Поради липса на принос, всеки съпруг ще ползва влоговете си лично. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Ц.И.С., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Цонева. ОСЪЖДА С.И.С.,*** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Ц.И.С., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 22.1.2015г.
82 Гражданско дело No 1607/2014, III състав Искове по СК Е.М.К. Ж.Н.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.4.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Е.М.К., ЕГН ********** *** и Ж.Н.И., ЕГН ********** ***, споразумение както следва: ИЗМЕНЯ постановеното по гр.д. 365/2012г. на РС Казанлък решение № 96/2012г. по отношение на режима на лични контакти на Е.М.К. с детето Н.Е.К. и по отношение на издръжката на детето Н.Е.К. както следва: ДАВА възможност на Е.М.К. да осъществява режим налични контакти с детето Н.Е.К. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, първите 45 календарни дни от лятната училищна ваканция, първите пет календарни дни на пролетната училищна ваканция, на рождения ден на детето Н. - 15 март, на Коледа, включваща 24 и 25 декември на всяка четна календарна година, на именния ден на детето Н. - 6 декември, на Нова година, включваща 31 декември и 1 януари на всяка нечетна спрямо 31 декември календарна година. ОСЪЖДА Е.М.К., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето Н.Е.К. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Ж.Н.И. с п.а. месечна издръжка в размер на 100 лв., считано от 06.04.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Е.М.К., ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 14,40 лв. за издръжката на детето Н.Е.К..
В законна сила от 15.4.2015г.
83 Гражданско дело No 1627/2014, III състав Развод и недейств. на брака В.С.М. Т.И.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 21.12.1994 год. в гр. Казанлък граждански брак между Т.И.М. ЕГН ********** *** и В.С.М. ЕГН ********** *** поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето В.В. М. ЕГН ********** на Т.И.М. ЕГН ********** *** като дава възможност на В.С.М. ЕГН ********** *** да осъществява лични контакти с детето В.В. М. ЕГН ********** като взема при себе си от 1 до 31 юли на всяка календарна година на територията на Кралство Испания както и да взема и вижда детето три последователни дни по време на престоя в случаите когато В.В. М. пребивава на територията на Република България за период по-голям от седем последователни дни. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на В.В. М. ЕГН ********** при неговата майка Т.И.М. ЕГН **********, с настоящ адрес Кралство Испания гр. Кампос, ул.”Ками дел Мар” №41Д, Балеарски острови. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Т.И.М. *** да носи предбрачното си фамилно име П.
84 Гражданско дело No 1627/2014, III състав Развод и недейств. на брака В.С.М. Т.И.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 3.2.2015г.
ДОПЪЛВА постановеното на 16.01.2015 година по гр. дело № 1627/2014 година решение № 30 както следва: ОСЪЖДА Т.И.М. ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Казанлък държавна такса, от 40лв. по допускането на развода. ОСЪЖДА В.С.М. ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Казанлък държавна такса, от 15лв. по допускането на развода.
В законна сила от 19.2.2015г.
85 Гражданско дело No 1636/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.1.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М. С.С. с ЕГН ********** *** и БНП Париба Пърсънъл Файененс ЕАД, ЕИК със седалище и адрес на управление *** сгр. 14, представлявано от М Ж М Ф, че М. С.С. с ЕГН ********** дължи на „Б.ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ Ф.” ЕАД, Булстат 130697606, със седалище и адрес на управление *** по издадената въз основа на Договор за кредит САSН-10070737 от 01.02.2013г. по ч.гр.д. №1329/2014г. на РС Казанлък Заповед №834/2014 год.сумите: 2928лв., от които 1268,14лв. главница и 1659,86лв. надбавка, покриваща разноските на заемателя по обслужването на кредита, 158.16 лв. представляващи обезщетение за забавеното изпълнение на паричното задължение за времето от 29.03.2013г. до 25.06.2014г., законната лихва върху сумата 1268,14лв. от да датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА М. С.С. с ЕГН ********** *** да заплати на БНП Париба Пърсънъл Файененс ЕАД, ЕИК със седалище и адрес на управление *** сгр. 14, представлявано от М.Ж. М. Ф. сумата 361.72 лв., представляваща разноски по ч.гр. дело № 1329/2014год. на РС Казанлък и сумата 405,40лв., представляваща разноски в настоящото производство.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 20.7.2015
Търговско дело № 1107/2015
В законна сила от 27.5.2015г.
86 Гражданско дело No 1637/2014, V състав Делби М.П.М. Д.М.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.1.2015г.
ДОПУСКА съдебна делба на следния съсобствен недвижим имот- втори етаж от западния близнак на къща на два етажа, построена в УПИ с площ от 434 кв.м. в кв. по плана на гр. К., при граници: улица, УПИ, УПИ и УПИ, ведно със съответните 6/24 ид.части от описаното УПИ и от всички други подобрения в имота, при квоти: 5/6 ид.части от втория етаж, както и 5/24 ид.части от описаното УПИ и всички подобрения в имота за М.П.М., ЕГН ********** *** и 1/6 ид.част от втория етаж, както и 1/24 ид.част от описаното УПИ и от всички подобрения в имота за Д.М.П., ЕГН ********** ***.
87 Гражданско дело No 1637/2014, V състав Делби М.П.М. Д.М.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 23.2.2015г.
ПОСТАНОВЯВА да се изнесе на публична продан допуснатият до делба между М.П.М., ЕГН ********** *** и Д.М.П., ЕГН ********** *** съсобствен недвижим имот: втори етаж от западния близнак на къща на два етажа, построена в УПИ с площ от 434 кв.м. в кв. по плана на гр. К., при граници: улица, УПИ, УПИ и УПИ, ведно със съответните 6/24 ид.части от описаното УПИ и от всички други подобрения в имота, при квоти: 5/6 ид.части от втория етаж, както и 5/24 ид.части от описаното УПИ и всички подобрения в имота за М.П.М., ЕГН ********** *** и 1/6 ид.част от втория етаж, както и 1/24 ид.част от описаното УПИ и от всички подобрения в имота за Д.М.П., ЕГН ********** ***, при първоначална цена – 18790,00 лв. ОСЪЖДА М.П.М., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 626,33 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Д.М.П., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 125,27 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Д.М.П., ЕГН ********** *** да заплати на М.П.М., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 908.33лв.
В законна сила от 12.3.2015г.
88 Гражданско дело No 1668/2014, III състав Вещни искове по ЗСПЗЗ М.С.Т. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 20.2.2015г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна по жалба на М.С.Т. ЕГН ********** *** Заповед № 1346/04.06.2013 г. на Кмета на Община Казанлък, с която е разпоредено на осн.чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ да се изземе площ от 43 кв.м., представляваща част от ПИ №101087 в м.»Бончово кладенче» в землището на гр. Крън, от ползвателя без основание- М.С.Т. *** и да се предостави на собственника на ПИ №101087- Д.Г.Ж.. ИЗПРАЩА делото като административна преписка на Кмета на Община Казанлък за издаване на индивидуален административен акт, съобразно задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на настоящото решение, като определя 14-дневен срок за това от влизане в сила на решението. РЕШЕНИЕТО е постановено при участие на Д.Г.Ж. ЕГН ********** *** като заинтересована страна. ОСЪЖДА Община Казанлък, представлявана от кмета Г. С., с адм. адрес гр. Казанлък, бул.”Розова долина” №6 да заплати на М.С.Т. ЕГН ********** *** сумата 324лв, представляваща направени по делото разноски.

Резултат от касационна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 30.10.2015
Административно дело № 274/2015
89 Гражданско дело No 1702/2014, IV състав Искове по СК В.И.С. С.С.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.1.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето Н.С.Д., с ЕГН-********** и детето К.С.Д., с ЕГН-********** да живеят при майката В.И.С., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Н.С.Д., с ЕГН-********** и детето К.С.Д., с ЕГН-********** на майката В.И.С., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата С.С.Д., с ЕГН-********** и децата Н.С.Д., с ЕГН-********** и К.С.Д., с ЕГН-********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с преспиване и един месец през лятото, когато това не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА С.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез В.И.С., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Н.С.Д., с ЕГН-********** в размер на 85 лв., считано от 01.09.2014 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до 90 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА С.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез В.И.С., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето К.С.Д., с ЕГН-********** в размер на 85 лв., считано от 01.09.2014 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до 90 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА С.С.Д., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 244.80 лв. държавна такса. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- гр.Стара Загора, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.3.2015г.
90 Гражданско дело No 1711/2014, III състав Издръжка В.В.А. Н.А.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 25.3.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.В.А.,*** и Н.А.А., ЕГН ********** ***, споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето И. В.А., ЕГН-********** на бащата В.В.А., ЕГН **********, като дава възможност на майката Н.А.А., ЕГН ********** да вижда и взема детето И. всяка първа и трета събота от месеца от 9,00 часа до 18,00 часа, както и 10 дни през лятото. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето И. В.А. при В.В.А. ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Е. В.А., ЕГН-********** на майката Н. М. А., като дава възможност на бащата В.А. да взема и вижда детето Е. всяка втора и четвърта събота и неделя от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с преспиване, както и 10 дни през лятото. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Е. В.А. при майката Н.А.А. с настоящ адрес ***. ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН ********** да заплаща за детето И. А., чрез неговия баща и законен представител В.В.А. месечна издръжка в размер на 60 лв., считано от 25.02.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА В.В.А., ЕГН ********** да заплаща за детето Е. А., чрез неговата майка и законен представител Н.А. месечна издръжка в размер на 60 лв., считано от 25.02.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 43,20 лв. за издръжката на детето И. А.. ОСЪЖДА Н.А.А., ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък сумата 200лв., представляваща разноски за назначеният й особен представител. ОСЪЖДА В.В.А.,*** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 43,20 лв. за издръжката на детето Е. А..
В законна сила от 25.3.2015г.
91 Гражданско дело No 1714/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗК УНИКА АД ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.3.2015г.
ОСЪЖДА О.П.б. със седалище и адрес на управление ***, представлявана от С. Р.-кмет да заплати на ЗК”У." АД, със седалище и адрес на управление-***, р-н Красно село, ул. „Юнак" №11-13, ЕИК ., представлявано от Изпълнителния директор Д. С. Т. сумите: - 6697,12лв., представляващи изплатено от ЗК „У.” АД обезщетение за нанесени, в резултат на настъпило на 07.07.2011г. на територията на гр. Павел баня ПТП, щети на автомобил „Сеат Толедо", с ДК № СТ 8409 АВ, собственост на И.Л.Д.; - законната лихва върху сумата 6697,12лв. считано от 03.09.2014год. до изплащането й; - 1303,88лв. представляващи разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 31.7.2015
Търговско дело № 1146/2015
В законна сила от 31.7.2015г.
92 Гражданско дело No 1729/2014, III състав Развод и недейств. на брака Д.П.А. Т.А.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 26.03.1994 год. в гр. Казанлък, граждански брак между Д.П.А., ЕГН ********** *** и Т.А.А., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.П.А. да носи брачното си фамилното име А.. ОСЪЖДА Д.П.А., ЕГН ********** с п.а. да заплати 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Т.А.А., ЕГН ********** с п.а. да заплати 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 19.1.2015г.
93 Гражданско дело No 1730/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Л.Д.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като ПОГАСЕНИ поради плащане предявените от “Е.Б.Е.” ЕАД с ЕИК:123526430 със седалище и адрес на управление *** чрез юрисконсулт Д. С. против Л.Д.Т. искове съдът да признае за установено, че Л.Д.Т., с ЕГН-********** *** дължи на “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. М. М. – Д. и Ж. П. С., сумите 826.46 лв. главница, 63.28 лв. лихва за забава от 26.07.2013г. до 15.07.2014г. за доставка на електрическа енергия от 17.05.2013.г. до 15.03.2014г. и законна лихва върху главницата от 16.07.2014г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Л.Д.Т. с ЕГН-********** *** да заплати на „Е.Б.Е.”АД ЕИК ., със седалище и адрес на управление:*** сумата 325лв., представляваща разноски в производството по ч.гр. дело № 1385/2014год. на РС Казанлък и сумата 75лв., представляваща разноски в настоящото производство.
В законна сила от 29.1.2015г.
94 Гражданско дело No 1748/2014, IV състав Издръжка Н.М.И. А.Р.М. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.2.2015г.
ОСЪЖДА А.Р.М., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Н.М.И., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка издръжка за минало време на детето Р.А.М., с ЕГН-********** в размер на 80 лв. месечно, за времето от 11.09.2013 г. до 10.09.2014 г. като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 100 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А.Р.М., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Н.М.И., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка месечна издръжка на детето Р.А.М., с ЕГН-********** в размер на 85 лв., считано от 11.09.2014 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 100 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А.Р.М., с ЕГН-********** *** да заплати на Н.М.И., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 86 лв. ОСЪЖДА А.Р.М., с ЕГН-********** *** заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 159.40 лв. държавна такса и 300 лв. разноски за особен представител. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 09.02.2015 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 24.2.2015г.
95 Гражданско дело No 1753/2014, III състав Искове по СК И.Т.С. Т.В.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.1.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Т.С. с ЕГН ********** *** и Т.В.Б. с ЕГН ********** ***, споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Т.И. С., родено на ***г., на майката Т.В.Б., ЕГН **********, като дава възможност на бащата И.Т.С., ЕГН ********** да вижда и взема детето Т. С. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа до 17.00 часа в събота и от 10.00 часа до 17.00 часа в неделя без приспиване считано до 31.08.2015г. и считано от 01.09.2015г. - всяка първа и трета събота и неделя от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с преспиване; от 10.00 часа на 31 декември на всяка четна календарна година до 17.00 часа на следващия ден; от 10.00 часа на 25 декември до 15.00 часа на 26 декември на всяка нечетна календарна година, както и два пъти по 10 дни през лятото на всяка календарна година, които не съвпадат с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Т.И. С. на адреса на Т.В.Б.,***. ОСЪЖДА И.Т.С., ЕГН ********** да заплаща на детето Т.И. С., чрез неговата майка и законна представителка Т.В.Б. месечна издръжка в размер на 150 лв., считано от 01.12.2014г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА И.Т.С. с ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 108,00 лв. за издръжката на детето Т. С..
В законна сила от 6.1.2015г.
96 Гражданско дело No 1755/2014, II състав Развод и недейств. на брака Ю.Ш.С. М.С.С. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 19.1.2015г.
В законна сила от 4.2.2015г.
97 Гражданско дело No 1759/2014, III състав Облигационни искове Д.К.Х. И.Х.М.,
П.М.М.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 30.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 1759/2014г. поп редявените от Д.К. срещу И.Х.М. и П.М.М. поради оттегляне на исковете. ОСЪЖДА Д.К.Х. ЕГН **********о***, да заплати на И.Х.М. ЕГН *********** и П.М.М. ЕГН ********** общо сумата 500 лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 7.4.2015г.
98 Гражданско дело No 1763/2014, I състав Искове по СК Т.П.Д. Б.С.Б. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.1.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение роденото от съвместното съжителство между Т.П.Д., адрес: ***, и Б.С.Б., адрес: ***, малолетно дете Никол Боянова Боянова, на майката Т.П.Д., при която се определя и местоживеенето на детето. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Б.С.Б., с малолетно дете Никол Боянова Боянова, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, без преспиване, до навършване на 3 г. възраст на Никол, като я взема в събота от 10.00ч. до 18.00 ч. и в неделя от 10.00ч. до 18.00 ч., две седмици през лятото, когато майката не ползва платения си годишен отпуск, на Новогодишните празници през четна година, по Коледните и Великденски празници за 3 дни през нечетна година, на Рождения ден на Никол през нечетната година. Издръжката е определена със съдебна спогодба, обективирана в протоколно определение от 17.12.2014г. по настоящото гр. д. №1763/2014г. по описа на КРС. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Б.С.Б., ДА ЗАПЛАТИ на Т.П.Д., разноски в размер на 500
В законна сила от 5.2.2015г.
99 Гражданско дело No 1797/2014, II състав Развод и недейств. на брака Е.В.В. Т.М.А.М. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 24.1.2015г.
Прекратява сключения на 16.07.2005г в гр. Кайро,Египет граждански брак между Т.М.А.М. ,родена на ***г с неизвестен адрес и Е.В.В. ЕГН ********** с постоянен адрес ***,съдебен адрес ***. като дълбоко и непоправимо разстроен. Постановява след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име В.. Осъжда Е.В.В. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 40 лв окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 11.2.2015г.
100 Гражданско дело No 1812/2014, II състав Делби Х.Ф.И.К.,
Б.К.К.
Ш.И.Ю. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 26.3.2015г.
Изнася имота на публична продан.
В законна сила от 16.4.2015г.
101 Гражданско дело No 1820/2014, V състав Развод и недейств. на брака Р.Г.Б.К. Е.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. П. граждански брак между Р.Г.Б.- К., ЕГН **********,*** и Е.К., гражданин на Р И., роден на ***г., с персонален номер, с постоянен адрес: Република И., гр. А., пощенски код , обл. Н., като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПОСТАНОВЯВА децата Ф. Е.К., ЕГН ********** и Е. Е.К., ЕГН ********** да живеят при майката Р.Г.Б.- К., ЕГН **********, на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо децата Ф. Е.К., ЕГН ********** и Е. Е.К., ЕГН ********** на майката Р.Г.Б.- К., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Е.К., италиански гражданин, роден на ***г., да осъществява режим на лични контакти с децата всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по един месец през лятото по време, което не съвпада с платения отпуск на майката. ОСЪЖДА Е.К., италиански гражданин, роден на ***г., да заплаща на малолетния си син Ф. Е.К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Р.Г.Б.- К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00лв./ двеста лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА Е.К., италиански гражданин, роден на ***г., да заплаща на малолетния си син Е. Е.К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Р.Г.Б.- К., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 200,00лв./ двеста лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. А., Република И. на мъжа Е.К.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - Б.. ОСЪЖДА Е.К. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 596,00 лева. ОСЪЖДА Р.Г.Б.- К. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 20,00 лева.
В законна сила от 20.7.2015г.
102 Гражданско дело No 1828/2014, I състав Чл.19 ЗГР Н.С.Д.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 5.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1828/2014 г. по описа на КРС,тъй като не са отстранени нередовностите по молбата.
В законна сила от 15.1.2015г.
103 Гражданско дело No 1845/2014, I състав Развод и недейств. на брака К.Я.Т. М.П.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между К.Я.Т. адрес: ***, и М.П.Т. с настоящ адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 246/19.10.2002г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на децата Ивайло Миленов Т., и Янимира Миленова Т., се предоставя на майката - К.Я.Т. , адрес: ***, като тя поема занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата ще бъде при майката на адрес: гр. Крън. Бащата М.П.Т. ще има право да вижда и взема двете си деца - Ивайло Миленов Т., и Янимира Миленова Т., - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. /девет часа/ в събота до 12.00 ч. /дванадесет часа/ в неделя, с преспиване, както и 30 дни /тридесет дни/ през лятната ваканция на децата, което време да не съвпада с отпуска на майката. Бащата М.П.Т. се задължава да заплаща месечна издръжка на децата Ивайло Миленов Т., и Янимира Миленова Т., чрез тяхната майка и законен представител К.Я.Т. , както следва в размер на 150 лв. (сто и петдесет ) лева за Ивайло и в размер на 110 лв./сто и десет лева/ за детето Янимира ,считано от 02.10.2014г.,платими между всяко 10 и 20 число на текущия месец, по разплащателната сметка на името на майката К.Т. в УниКредит Булбанк, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Крън, –дворно място с построената в него двуетажна жилищна сграда се предоставя за ползване на К.Я.Т.. Придобитият през време на брака лек автомобил марка "Форд Мондео" се предоставя в собственост на съпруга М.П.Т., като К.Я.Т. заявява, че няма претенции за уравняване на дела й в този автомобил чрез заплащане на паричната му равностойност, тъй като е предварително парично удовлетворена. Застрахователната стойност на гореописания лек автомобил е в размер на 400 лв. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- НИКОЛОВА.
В законна сила от 23.1.2015г.
104 Гражданско дело No 1847/2014, V състав Облигационни искове П.И.Х. С.С.Ю. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 16.1.2015г.
ОСЪЖДА С.С.Ю., ЕГН ********** *** да заплати на П.И.Х., ЕГН ********** *** сумата в размер на 5000.00лв., представляваща невърнат заем с правно основание чл. 240, ал.1 от ЗЗД, както и направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1132,70лв.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 11.5.2015
Гражданско дело № 1179/2015
ОТМЕНЯ и вместо това ПОСТАНОВЯВА
В законна сила от 11.5.2015г.
105 Гражданско дело No 1856/2014, V състав Облигационни искове М.С.С. И.И.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 7.1.2015г.
ОБЯВЯВА за относително недействителен по отношение на М.С.С., ЕГН ********** ***, направения от И.И.И.,*** отказ от наследството на И. И.И., ЕГН **********, починал на г., бивш жител ***, който отказ от наследство е вписан в Книгата за отказ от наследство при Районен съд- К. под № г. ОСЪЖДА И.И.И.,*** да заплати на М.С.С., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. П.Х. ***, направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 580,00 лв.
В законна сила от 10.2.2015г.
106 Гражданско дело No 1877/2014, V състав Вещни искове Й.Н.К. С.В.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 12.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, иска на Й.Н.К., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Д.Г. от АК- Х., кантора в гр. К. против С.В.К., ЕГН ********** *** на основание чл. 227, ал., б. „в“ от ЗЗД за отмяна до размер на ? ид.част на договор за дарение сключен на г. с нот.акт за дарение на недв.имот № том рег. № нот.дело № г. по описа на Нотариус М.П., с който С. А. К.-починал и Й.Н.К., в качеството им на дарители, дарили на внука си С.В.К. следния недвижим имот, представляващ апартамент № на …. етаж, вх…., с изложение: север-юг, състоящ се от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, ведно с избено помещение № -южно и таван № -северен от жилищна сграда –конфекция № , построена в държавен квартал № от 4720 кв.м. на ул. „ Б.” по плана на гр. К., заедно с 1/ 32 ид.част от правото на строеж на квартала и 1/12 ид.част от общите части на сградата, с административен адрес по данъчна оценка: гр. К.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Определение от 28.4.2015
Гражданско дело № 1174/2015
В законна сила от 7.7.2015г.
107 Гражданско дело No 1887/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НИКОЛ ЕООД ЕЛМОНТ ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 13.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като ПОГАСЕНИ поради плащане предявените от „Н.” ЕООД *** представлявано от Н. Т. П.-управител против „Елмонт”ЕООД с ЕИК гр.Казанлък ул.”Хаджи Димитър” №5 искове за заплащане на сумата 1032лв., представляваща цена на стока по фактура №618/03.12.2012 год., сумата 209,11лв. , представляваща сбор от лихвата за забавеното изплащане на сумата 1332лв. за периода 04.12.2012 – 09.04.2012год. и лихва за забава върху сумата 1032лв. за периода 09.04.2012г.-15.10.2014год. ОСЪЖДА „Елмонт”ЕООД ЕИК . гр.Казанлък с п.а. да заплати на „Н.” ЕООД *** с п.а. законната лихва върху сумата 1032лв. за периода 13.10.2014год. - 17.11.2014г. ОСЪЖДА „Елмонт”ЕООД ЕИК . гр.Казанлък с п.а. да заплати на „Н.” ЕООД *** с п.а. сумата 563лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 13.1.2015г.
108 Гражданско дело No 1891/2014, III състав Делби Б.Р.С. Н.Н.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.1.2015г.
ДОПУСКА между Б.Р.С. ЕГН ********** *** и Н.Н.С. ЕГН ********** *** делба на имот - дворно място с площ 352 кв.м., съставляващо ПИ №1569, включен в УПИ ХІІ-1569,1570 целия от 1073 кв.м. в кв.92, кад. район 505 по плана на гр. Казанлък с построените в този имот едноетажна масивна жилищна сграда и стопанска постройка с външна тоалетна при квоти 3/8 идеални части за Б.Р.С. ***/8 идеални части за Н.Н.С. *** .
109 Гражданско дело No 1891/2014, III състав Делби Б.Р.С. Н.Н.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.7.2015г.
ПОСТАНОВЯВА да се изнесе на ПУБЛИЧНА ПРОДАН притежавания от Б.Р.С. ЕГН ********** *** и Н.Н.С. ЕГН ********** *** недвижим имот - дворно място с площ 352 кв.м., съставляващо ПИ №1569, включен в УПИ ХІІ-1569,1570 целия от 1073 кв.м. в кв.92, кад. район 505 по плана на гр. Казанлък с построените в този имот едноетажна масивна жилищна сграда и стопанска постройка с външна тоалетна с пазарна стойност 39600лв. при квоти 3/8 идеални части за Б.Р.С. *** и 5/8 идеални части за Н.Н.С. ***. ОСЪЖДА Б.Р.С. ЕГН ********** *** да заплати 297 лв. държавна такса по делбата на РС Казанлък. ОСЪЖДА Н.Н.С. ЕГН ********** *** да заплати 495 лв. държавна такса по делбата на РС Казанлък. ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Н.С. ЕГН ********** *** против Б.Р.С. ЕГН ********** *** иск за заплащане на направени от Н.Н.С. на стойност 3678лв. подобрения в имота, изразяващи се в поставяне на ел. инсталация, измазване на стая с площ 12 кв.м., боядисване на стаята, поставяне на водопроводна инсталация, изграждане на външна канализация, отливане на мивка, поставяне на под на стаята-замазка с бетон, греди и дюшеме, поставяне на входна врата към стаята за живеене, мазилка към входа с хоросан, поставяне на два ключа и контакт, направа на 9кв.м. колекторна яма с арматура, бетон, плоча, изграждане на външна ограда с дължина 15м. на дворното място с бетонни блокчета като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 7.10.2015
Гражданско дело № 1520/2015
Връща за администриране на въззивната жалба
110 Гражданско дело No 1892/2014, I състав Развод и недейств. на брака С.В.Я. В.Г.Я. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 12.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1892/2014г. по описа на КРС, поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 23.1.2015г.
111 Гражданско дело No 1900/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.Ю.К.,
С.Н.С.,
Д.Т.С.
БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 6.2.2015г.
ОБЯВЯВА за нищожен сключения между А.Ю.К., ЕГН ********** ***, С.Н.С., ЕГН ********** *** и Д.Т.С., ЕГН ********** ***, в качеството им на поръчители и “Б.Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- К., с адрес: гр. К., договор за поръчителство, без дата, за обезпечаване задължението на В.И.А., ЕГН ********** – кредитополучател, поради невъзможен предмет основание чл.26 ал.2 от ЗЗД. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Б.Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- К., с адрес: гр. К. да заплати на А.Ю.К., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. М.Д. ***, с адрес за получаване на съдебни книжа: гр. К. направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1429,95лв./ хиляда четиристотин двадесет и девет лева и 95 стотинки/. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Б.Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- К., с адрес: гр. К. да заплати на С.Н.С., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. М.Д. ***, с адрес за получаване на съдебни книжа: гр. К. направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1429,95лв./ хиляда четиристотин двадесет и девет лева и 95 стотинки/. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Б.Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- К., с адрес: гр. К. да заплати на Д.Т.С., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. М.Д. ***, с адрес за получаване на съдебни книжа: гр. К. направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1429,95лв./ хиляда четиристотин двадесет и девет лева и 95 стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и прекратява делото
Решение от 29.5.2015
Търговско дело № 1077/2015
ОБЕЗСИЛВА решението в една част. ПОТВЪРЖДАВА в останалата му част
В законна сила от 8.7.2015г.
112 Гражданско дело No 1901/2014, III състав Развод и недейств. на брака А.Ш.Р. Ш.Ш.Р. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 25.11.1991 год. в с. Хаджи Димитрово, общ. Казанлък, граждански брак между А.Ш.Р., ЕГН ********** *** и Ш.Ш.Р., ЕГН ********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва : ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, представляващо дворно място с къща находящо се с. за ползване на двамата молители - А.Ш.Р. и Ш.Ш.Р. както следва: за общо ползване на двамата дворното място, тоалетната, банята и стаята с мивка в жилищната сграда, за самостоятелно ползване от А.Ш.Р. ***, за самостоятелно ползване от Ш.Ш.Р. стаята с изглед към двора. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име Г. ОСЪЖДА А.Ш.Р., ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС държавна такса по допускането на развода в размер на 7,50 лв. ОСЪЖДА Ш.Ш.Р., ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС държавна такса по допускането на развода в размер на 32,50 лв. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.
В законна сила от 6.1.2015г.
113 Гражданско дело No 1908/2014, I състав Развод и недейств. на брака С.С.К. М.М.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между С.С.К. с , с адрес: ***, и М.М.К. с адрес: ***, за което е съставен Акт за граждански брак № 311/10.12.2005г. на Община Казанлък- по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето Микаела Минчева К. се предоставя за майката С.С.К., с адрес ***, като тя поема занапред грижите по отглеждането и възпитанието на детето. Местоживеенето на детето Микаела Минчева К. ***. Бащата М.М.К. да има право да вижда и взема детето Микаела Минчева К. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя , пет дни през зимната ваканция, пет дни през пролетната ваканция, както и тридесет дни през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Бащата М.М.К. , се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Микаела Минчева К. чрез нейната майка и законен представител в размер на 120 лева до 15-то число на текущия месец, които ще изплаща на майката до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Издръжката за минало време за периода 01.05.2014г. до 31.12.2014г. в общ размер на 960лв. ще бъде разсрочена на 3/три/равни плащания, всяко от които по 320лв., с падежи: 15.03.2014г., 15.05.2014г. и 15.07.2015г. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес: с.Копринка, -собственост на родителите на съпруга М.К.- се предоставя за ползване на М.М.К.. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- ОДАЖИЕВА.
В законна сила от 23.1.2015г.
114 Гражданско дело No 1910/2014, I състав Облигационни искове П.Д.Р.,
Й.Х.Й.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.1.2015г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 240, ал.1 от ЗЗД, Й.Х.Й. ***, да заплати на П.Д.Р. ***, сумата от 1500 лв., дължима по сключен между страните през 2008г. договор за заем, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 17.10.2014 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, Й.Х.Й. *** да заплати на П.Д.Р. ***, сторените по делото разноски в размер на 463 лв..
В законна сила от 23.1.2015г.
115 Гражданско дело No 1917/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.В.П. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.В. Павлов, ЕГН-********** *** против “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване за установено, че не се дължи сумата от 328.75 лв., представляваща коригирана стойност на електрическа енергия по партида с клиентски №********** за периода 06.02.2014 г. -29.04.2014 г. за обект на потребление с ИТН:2004196, за което и издадена фактура №1120883563/09.10.2014 г. като неоснователен. ОСЪЖДА М.В. Павлов, ЕГН-********** *** да заплати на “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 490 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 10.3.2015г.
116 Гражданско дело No 1946/2014, IV състав Развод и недейств. на брака П.С.О. И.М.О. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 29.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 17.07.2005 год. в гр.Казанлък граждански брак между П.С.О., с ЕГН-********** *** и И.М.О., с ЕГН-********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ОБЯВЯВА на основание чл.49, ал.3 от СК, че вина за разстройството на брака има съпругът И.М.О.. ПОСТАНОВЯВА детето М.И. О., с ЕГН-********** да живее при майката П.С.О., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето М.И. О., с ЕГН-********** на майката П.С.О., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата И.М.О., с ЕГН-********** *** и детето М.И. О., с ЕГН-********** както следва: първа и трета събота и неделя от месеца, от 9 часа в събота до 17 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА И.М.О., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез П.С.О., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето М.И. О., с ЕГН-********** в размер на 100 лв., считано от 20.10.2014 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 150 лв. като неоснователен и недоказан. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Енина, общ.Казанлък, ул.”*******” №12 на съпруга И.М.О., с ЕГН-**********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата П.С.О., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име О.. ОСЪЖДА И.М.О., с ЕГН-********** *** да заплати на П.С.О., с ЕГН-********** *** съдебни разноски в размер на 585 лв. ОСЪЖДА И.М.О., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 184 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.2.2015г.
117 Гражданско дело No 1955/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД П.Д.З. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „С.и п.” ООД с ЕИК . със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И. И. Г. чрез М.П.Г.-юрисконсулт против П.Д.З. ЕГН ********** *** иск съдът да признае за установено, че П.Д.З. ЕГН ********** *** дължи и следва да заплати на „С.и п.” ООД ЕИК . по издадената по ч. гр. дело № 1580/2014г. РС Казанлък Заповед № 986/14.08.2014 год. РС Казанлък сумата 413.97лв., представляваща цена на далекосъобщителна услуга и обезщетение за неизпълнение на договорите сключени с „КБМ”ЕАД в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 13.08.2014г. до изплащане на вземането и 325 лв. съдебни и деловодни разноски. ОБЕЗСИЛВА издадената по ч. гр. дело № 1580/2014г. РС Казанлък Заповед № 986/14.08.2014 год. РС Казанлък изцяло.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 17.6.2015
Търговско дело № 1074/2015
Отменя решението в една част и вместо това постановява
В законна сила от 17.6.2015г.
118 Гражданско дело No 1957/2014, III състав Издръжка И.С.К. И.С.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 12.1.2015г.
ОСЪЖДА И.С.И. ЕГН ********** *** Загора да заплаща на детето М. И.С., родено на *** год. чрез неговата майка и законна представителка И.С.К. ЕГН ********** *** Загора издръжка от 130лв. месечно считано от 10.02.2014год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА И.С.И. ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС 187,20 лв. държавна такса и 300лв. разноски за назначеният му особен представител. ОСЪЖДА И.С.И. ЕГН ********** с п.а. да заплати на И.С.К. *** в качеството й на майка и законен представител на детето М. И.С. сумата 300 лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 27.1.2015г.
119 Гражданско дело No 1958/2014, II състав Искове по СК В.Д.С. С.П.С. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 24.1.2015г.
Отхвърля молбата на В. Д.С. ЕГН ********** *** за издаване разрешение детето П. С. С. ЕГН ********** да пътува заедно с нея в Австралия и да пребивава там за времето от влизане в сила на решението до навършване на пълнолетие без съгласието на бащата С.П.С. ЕГН ********** *** . Осъжда В.Д.С. да заплати на С.П.С. 300 лв деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 11.5.2015
Гражданско дело № 1163/2015
Отменя в една част като постановява друго. Потвърждава в останалата част
В законна сила от 19.6.2015г.
120 Гражданско дело No 1961/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ Д.-Р.Г.- А. ЛИП КОМЕРС БГ ЕООД Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 30.3.2015г.
Признава за установено по отношение на „Л.К.Б.” ЕООД, ЕИК 200279915 със седалище и адрес на управление *** ,представлявано от П.Д.Т. ,че дължи на ЕТ „Д.Г.А.” ,ЕИК 825389738 със седалище и адрес на управление ***,представляван от Екатерина Илиева Грозева сумата 5063 лв главница в едно със законната лихва,считано от г до изплащане на вземането, 509.71 лв за периода от г до г,за които суми е издадена заповед за изпълнение № г по Ч. гр. № г по описа на Казанлъшки районен съд. Осъжда „Л.К.Б.” ЕООД ,ЕИК 200279915 със седалище и адрес на управление ***,представлявано от П.Д.Т. да заплати на ЕТ „Д.Г.А.”,ЕИК 825389738 със седалище и адрес на управление ***,представляван от Екатерина Илиева Грозева 5990 лв главница, 1140.83 лв лихва за забава за периода от г до г по проформа фактура № г, 5178.50 лв главница ,862.43 лв лихва за забава за периода от г до г по проформа фактура № г, 1125 лв главница, 175.42 лв лихва за забава за периода от г до г по проформа фактура № г и 2447.33 лв съдебни и деловодни разноски,като отхвърля иска за лихви за забава върху главница от 5990 лв до размер на 1142.52 лв като недоказан.
В законна сила от 14.5.2015г.
121 Гражданско дело No 1962/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЛЕНА 2005 ЕООД С.КОВАЧЕВО М - СТРОЙ 58 ЕООД ГР. КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 8.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1962/2014 година като ВРЪЩА обратно на „Лена 2005” ЕООД исковата молба и приложенията към нея.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 22.5.2015
Търговско дело № 1115/2015
В законна сила от 22.5.2015г.
122 Гражданско дело No 1964/2014, I състав Други дела Ю.С.Ч.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 7.1.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община Казанлък с адрес: гр. Казанлък, че в съставения Акт за раждане № 764/14.10.1964г. на Ю.С.Ч./Ю. Чакър/ със съдебен адрес:***, е допусната грешка при отразяване на датата/деня/ на раждане ,като вместо действителната дата на раждане ***г. е вписана датата 09.10.1964г.,като ДОПУСКА ПОПРАВКА на датата/деня/на раждане на молителя Ю.С.Ч./Ю. Чакър/ със съдебен адрес:***, в съставения му Акт за раждане № 764/14.10.1964г., както следва: вместо вписаната 09.10.1964г. дата на раждане да се счита дата на раждане ***г..
В законна сила от 29.1.2015г.
123 Гражданско дело No 1966/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Д.М.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 29.5.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че Д.М.Д. ***, дължи на ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Ст. Загора представлявано от управителя Румен Тенев Райков, сумата от 236, 09 лв., представляваща стойността на ползвани и незаплатени В и К услуги за периода от 01.08.2012г. до 01.02.2014г., за имот с адрес: гр. Казанлък, с абонатен № , ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 12.09.2014 г. до окончателното изплащане на задължението,като за разликата над 236, 09 лв. до претендираните 913,46 лв. главница ОТХВЪРЛЯ иска като погасен чрез плащане; сумата от 62, 60 лв., представляваща обезщетение за вреди от забава в плащането на главницата за периода от 01.08.2012г. до 01.02.2014г., всички суми предмет на Заповед № 1099 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 15.09.2014г., издадена по ч гр. д. № 1756/2014г. по описа на КРС. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 1099 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 15.09.2014г., издадена по ч гр. д. № 1756/2014г. по описа на КРС, в частта за горницата над 62, 60 лв., представляваща обезщетение за вреди от забава в плащането на главницата за периода от 01.08.2012г. до 01.02.2014г. до пълния заявен размер от 75, 53 лв., поради прекратяване на производството по делото в тази част. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Д.М.Д. ***, да заплати на ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр.Ст. Загора представлявано от управителя Румен Тенев Райков разноски по заповедното производство в размер на 175 лева и разноски по настоящото дело в размер на 435 лева.
124 Гражданско дело No 1974/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ООД М.М.М. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.3.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.М.М., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на “ЕОС Матрикс” ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***-6 сумата от 2054.51 лв. главница по договор за предоставяне на потребителски кредит от 21.09.2004 г. и законната лихва от 21.08.2014 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1658/2014 г. по описа на РС-Казанлък. ОСЪЖДА М.М.М., с ЕГН-********** *** да заплати на “ЕОС Матрикс” ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***-6 направените 41.09 лв. съдебни разноски в настоящото производство и 41.09 лв. съдебни разноски в заповедното производство. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1658/2014 г. по описа на РС-Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.7.2015
Търговско дело № 1147/2015
В законна сила от 24.7.2015г.
125 Гражданско дело No 1976/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПАВЕЛ БАНЯ ООД ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 2.2.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Община П., Булстат: 000817931, с адрес: гр. Павел б. ул. „ Освобождение” № 15, представлявана от Кмета Станимир Христов Радевски, че съществува вземането на „ А. п.П.” ООД, гр. П, ЕИК: 123669371, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Иван Гунчев Кутев, чрез пълномощника адв. А.Г.С. от АК- С. по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на Районен съд- К. за следните суми: 20 000,00 лв. главница, представляваща неизплатена компенсация за извършени превози по намалени цени за ученици и пенсионери за месец г., съгласно Решение №г. на Общински съвет -П., ведно със законната лихва, считано от г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община П.б. Булстат: 000817931, с адрес: гр. Павел баня, ул. „ Освобождение” № 15, представлявана от Кмета Станимир Христов Радевски да заплати на „ А. п.П.б.” ООД, гр. П., ЕИК: 123669371, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Иван Гунчев Кутев, чрез пълномощника адв. А.Г.С. от АК- С.. по Заповед №г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на Районен съд- К. сумата от 1396,00 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА Община П.б., Булстат: 000817931, с адрес: гр. Павел б. ул. „ Освобождение” № 15, представлявана от Кмета Станимир Христов Радевски да заплати на „ А. п. П. б.” ООД, гр. П., ЕИК: 123669371, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Иван Гунчев Кутев, чрез пълномощника адв. А. Г. С. от АК- С. сумата от 1940,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.
126 Гражданско дело No 1980/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.К.П. ЕТЕРИЧНО-МАСЛОДАЙНИ ГРАДИНИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 9.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1980 по описа за 2014г. на КРС и го изпраща по подсъдност на РС - Пловдив.
127 Гражданско дело No 1985/2014, I състав Вещни искове Й.В.К. С.П.Д.,
Ж.Т.К.,
Р.М.К.,
Д.И.К.,
М.И.К.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.6.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл. 54, ал. 2 от ЗКИР по отношение Й.В.К. ***, С.П.Д.,***, Ж.Т.К.,***, Д.И.К., гр. София, М. ***, и Р.М.К.,***, че е допусната грешка в кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Енина, одобрена със Заповед № РД – 18-97/30.12.2009г., изразяваща се в това, че неправилно е заснета имотната граница между имоти с идентификатор 27499.501.946 и 27499.501.945, находящи се в с. Енина, като погрешно е нанесена вътрешната регулационна разделителна линия между двата имота по имотната граница по кадастралния и регулационен план на с. Енина, одобрен със Заповед № РД – 18-97/30.12.2009г., която не съответства на действителния обем на правото на собственост на всяка от страните, като действителната граница съответства на регулационната граница между двата имота по кадастралния и регулационен план на с. Енина, одобрен със Заповед № 864/1970 г. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО между страните, че Й.В.К. ***, е била собственик към момента на одобряване на кадастралната карта и кадастрален регистър на с. Енина на 127 кв.м., представляващи част от собствения на ищцата ПИ 27499.501.946, находящи се в с. Енина, при съседни ПИ № № –юг; – изток и – запад, която процесна част е неправилно заснета като част от поземлен имот с 27499.501.945, находящи се в с. Енина, и която процесна част е посочена между координатни точки: т.1, т.2,т.3, т.4, т.5, т.6 в скица-проект на инж. Д. Д. на стр. 72 от делото, неразделна част от решението.
В законна сила от 18.12.2015г.
128 Гражданско дело No 1986/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Я.Н.П.,
Н.Н.С.,
Н.И.С.
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 23.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Я.Н.П. ЕГН ********** ***, пл. „Севтополис” №13, Н.Н.С. ЕГН ********** *** и Н.И.С. ЕГН ********** *** против „Е.Б.Е.” АД ЕИК със седалище *** отрицателен установителен иск съдът да признае за установено, че Я.Н.П. ЕГН **********, Н.Н.С. ЕГН ********** и Н.И.С. ЕГН ********** не дължат на „Е.Б.Е.” АД сумата 915,92лв., представляваща цена с ДДС на отчетена в обект гр. Казанлък, ул.”Христо Ботев” №33, ет.3, ап.7 с ИТН електрическа енергия по издадените в периода 12.02.2013год. -25.08.2014г. фактури като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Я.Н.П. ЕГН ********** ***, пл. „Севтополис” №13, Н.Н.С. ЕГН ********** *** и Н.И.С. ЕГН ********** *** да заплатят на „Е.Б.Е.” АД ЕИК сумата 440лв., представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.1.2016
Търговско дело № 1261/2015
В законна сила от 12.2.2016г.
129 Гражданско дело No 1991/2014, I състав Развод и недейств. на брака А.С.К. Т.М.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 28.1.2015г.
Прекратява производството по гр. д. 1991/2014г. по описа на КРС ,поради неявяване на ищеца в първото по делото заседание без уважителни причини.
В законна сила от 13.2.2015г.
130 Гражданско дело No 1999/2014, III състав Изменение на издръжка И.С.Х. С.И.Х. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.1.2015г.
ОДОБРЯВА спогодбата. ИЗМЕНЯ определената по гр.д. 309/2004г. на РС Казанлък издръжка на И.С.Х., роден на***г. като ОСЪЖДА С.И.Х. ЕГН ********** *** да заплаща на И.С.Х. със съгласието на неговата майка Т.С. издръжка от 150 лв. месечно, считано от 01.11.2014г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА С.И.Х. ЕГН ********** *** да заплати на РС гр. Казанлък държавна такса в размер на 79,20 лв. ОСЪЖДА С.И.Х. ЕГН ********** *** да заплати на И.С.Х., ЕГН **********, действащ със съгласието на Т.Н.С. сумата 250 лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение. ПРЕКРАТЯВА производството поради договорното уреждане на правния спор.
В законна сила от 22.1.2015г.
131 Гражданско дело No 2003/2014, IV състав Изменение на издръжка Н.Р.О. Р.М.О. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.1.2015г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.дело №371/2009 г. по описа на Районен съд гр.К. издръжка като: ОСЪЖДА Р.О. Д., с идент.№AEF102878 / Р.М.О., с ЕГН-**********/*** да заплаща на Н.Р.О., с ЕГН-********** със съгласието на Ж.Д.М. като майка и законна представителка от с.Е., общ.К., ул.”Христо Курдов” №5, месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от 31.10.2014 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 150 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Р.О. Д., с идент.№AEF102878 / Р.М.О., с ЕГН-**********/*** да заплати на Ж.Д.М. *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 280 лв. ОСЪЖДА Р.О. Д., с идент.№AEF102878 / Р.М.О., с ЕГН-**********/*** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 100.80 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 07.01.2015 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 21.1.2015г.
132 Гражданско дело No 2004/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД Б.В.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ”С.и п.” ООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***, против Б.В.Б., с ЕГН-********** *** иск по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК за установяване съществуването на вземане за сумите: ***** лв. главница, представляваща потребена и незаплатена далекосъобщителна услуга и обезщетение за неизпълнение на договори, сключени между Б.В.Б. и „КБМ” ЕАД по издадената фактура №7165452366 от 01.09.2011г., ***** лв. мораторна лихва за забава от 20.09.2011 г. до 24.08.2014 г. и законната лихва върху главницата от 28.08.2014 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.дело №1687/2014 г. по описа на РС-Казанлък. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1687/2014 г. по описа на РС-Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2015
Търговско дело № 1124/2015
В законна сила от 24.6.2015г.
133 Гражданско дело No 2016/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД Г.С.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 26.2.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че Г.С.Г. с ЕГН ********** *** /дом: Т. Х. С./ дължи н.“А.з.с.на в.” ООД с ЕИК:. и седалище и адрес на управление ***, офис-сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, представлявано от М. Д. Д.-Управител със съдебен адрес ***3 сумите: 300.00 лв. главница; 220.00 лв. договорна лихва от 06.04.2011г. до 07.10.2011г., 153.11 лв. лихва за забава от 17.04.2011г. до 04.06.2014г. по договор за кредит CrediHome №1071-00186222 от 06.04.2011г., законна лихва върху главницата от 04.06.2014 г. до изплащане н. вземането и 175.00 лв. разноски по делото на основание договор за кредит CrediHome №1071-00186222 от 05.04.2011г. и сключен н.25.10.2012г. между „А.з.с.на в.” ООД и „Кредибул” ЕАД договор за цесия. ОСЪЖДА Г.С.Г. с ЕГН ********** *** да заплати н.“А.з.с.на в.” ООД с ЕИК . и седалище и адрес на управление *** сумата 225лв., представляваща разноски по настоящото съдебно производство.
В законна сила от 4.5.2015г.
134 Гражданско дело No 2018/2014, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА взетата с решение №188 от 07.05.2014 на РС гр. Димитровград по гр.д. № 470/2014г. мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето С.В. Г. с ЕГН **********, родено на ***г. от майка А.К., ЕГН ********** с постоянен адрес ***. – починал в семейството на З. Б. А.и А. О. А. за срок от една година, поради промяна на обстоятелствата. ПРЕКРАТЯВА взетата с решение №170 от 28.04.2014 на РС гр. Димитровград по гр.д. № 466/2014г. мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето И.В.Г. с ЕГН **********, родено на ***г. от майка А.К., ЕГН ********** с постоянен адрес ***. – починал в семейството на А. Х. Д. и Я. Ю. Д. за срок от една година, поради промяна на обстоятелствата. ПРЕКРАТЯВА взетата с решение №199 от 12.05.2014 на РС гр. Димитровград по гр.д. № 469/2014г. мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето Д.В.Г.с ЕГН **********, родено на ***г. от майка А.К., ЕГН ********** с постоянен адрес ***. – починал в семейството на З. Г. А. и Х. М. А. за срок от една година, поради промяна на обстоятелствата.
В законна сила от 12.2.2015г.
135 Гражданско дело No 2022/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ООД С.К.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.3.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „ЕОС МАТРИКС" ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, с управител Райна Миткова-Тодорова и С.К.Д. с адрес: ***, че С.К. АМЯНОВА дължи на „ЕОС МАТРИКС" ЕООД сумата 1012.23лв. - главница, неизпълнено задължение по Договор за издаване на кредитна карта VIZA Еlесtrоn от 04.04.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на Заявлението по чл.410 от ГПК в съда -21.08.2014г. до окончателното изплащане на сумата, за които суми е издадена заповед за изпълнение № 1050/22.08.2014г. по чл. 410 от ГПК по ч. гр. дело № 1660/2014г. по описа на КРС. ОСЪЖДА С.К.Д. , на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, да заплати на „ЕОС МАТРИКС" ЕООД, : гр.София, направените разноски в размер на 25лв..
В законна сила от 21.4.2015г.
136 Гражданско дело No 2022/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ООД С.К.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 18.9.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 176/27.03.2015г., постановено по гр. дело № 2022/2014г. по описа на КРС, като в диспозитива на решението стр. 64 от делото , ред 34 – от горе на долу погрешното отразяване 25 лв. разноски да се чете и счита 50 лв. разноски
В законна сила от 13.10.2015г.
137 Гражданско дело No 2023/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАЛ-03 ЕООД М.П.П.,
Ф.И.Г.,
Б.М.Г.,
Х.А.К.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 19.1.2015г.
ОСЪЖДА М.П.П., ЕГН ********** ***, Ф.И.Г., ЕГН ********** ***, Б.М.Г., ЕГН ********** *** и Х.А.К., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТЯТ СОЛИДАРНО на „ Г.” ЕООД, ***, ЕИК:202302323, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от едноличния собственик и управител Лъчезар Г. Лалов, съдебен адреса***-партер, адвокат М. М. С., сумата от 1600,00 лева, представляваща дължима част от неплатен наем по договор от г. за наем на недвижим имот, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на задължението, както и направените съдебно- деловодни разноски в размер на 479,40лв..
В законна сила от 16.2.2015г.
138 Гражданско дело No 2024/2014, III състав Искове по КТ Д.М.Д. АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 26.6.2015г.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 2.11.2015
Гражданско дело № 1557/2015
Отменя изцяло определението и връща на същия състав
139 Гражданско дело No 2035/2014, I състав Искове по СК С.Х.П. Г.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 4.2.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба на осн.чл.234 от ГПК.
В законна сила от 11.2.2015г.
140 Гражданско дело No 2067/2014, V състав Искове по КТ С.А.К. ФИЛТЕКС-97 АД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.2.2015г.
ОСЪЖДА „ Ф.” АД, ЕИК: 126066916, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Веселин Христов Цанев ДА ЗАПЛАТИ на С.А.К., ЕГН **********, с адрес:*** сумата от 566,74лв., представляваща дължимо и незаплатено обезщетение по чл. 224 ал.1 от КТ за неползван платен годишен отпуск от 43 дни, разпределен по години, както следва: за г.- 6 дни, за г- 20 дни и за г.- 17 дни, ведно със законната лихва за забава върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба в съда-г. до окончателното й изплащане, както и мораторни лихви за забава за периода от г. до г. в размер на 55,07лв. ОСЪЖДА „ Ф.” АД, ЕИК: 126066916, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Веселин Христов Цанев ДА ЗАПЛАТИ на С.А.К., ЕГН **********, с адрес:*** направените по делото съдебни разноски в размер на 300,00лв. ОСЪЖДА „ Ф.” АД, ЕИК: 126066916, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Веселин Христов Цанев ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 50,00лв.(петдесет лева и 00 стотинки).
В законна сила от 9.2.2015г.
141 Гражданско дело No 2074/2014, II състав Искове по СК Ф.Р.Ш. Н.Т.К. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 6.3.2015г.
Постановява детето М. Н. К. ЕГН ********** да живее при майката Ф. Р.Ш. ЕГН ********** ***. Предоставя упражняването на родителските права спрямо детето М. Н. К. на майката Ф.Р.Ш.. Дава възможност на бащата Н. Т.К. ЕГН ********** да вижда и взема детето М. Н. К. всяка събота от месеца от 10.00 часа до 14 часа и по 10 дни през лятото,когато това не съвпада с отпуск на майката,като режимът се осъществява след прекратяване на действието на ограничителната заповед. Осъжда Н.Т.К. ЕГН ********** *** да заплаща чрез Ф.Р.Ш. ЕГН ********** *** месечна издръжка на детето М. Н. К. ЕГН ********** в размер на 110 лв ,считано от г до настъпване на основания за изменение или прекратяване,в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска,като отхвърля иска в частта до 150 лв като недоказан. Осъжда Н.Т.К. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 158.40 лв държавна такса. Осъжда Н. Т.К. да заплати на Ф. Р.Ш. 475 лв съдебни и деловодни разноски.
В законна сила от 3.4.2015г.
142 Гражданско дело No 2075/2014, II състав Облигационни искове Г.П.Д. М.Д.Ч. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 19.5.2015г.
ОСЪЖДА М.Д.Ч. ЕГН ********** *** да заплати на Г.П.Д. ЕГН ********** *** сумите 5000 лв обезщетение за причинените му неимуществени вреди ,в едно със законната лихва върху тази сума,считано от 04.10.2013г до окончателното й изплащане , 470 лв имуществени вреди ,причинени в резултат на извършено на 04.10.2013г престъпление по чл.131 ал.2 предл. ІV, т.2 във вр. с чл. 129 ал.23 във вр. с ал.1 от НК и 910 лв съдебни и деловодни разноски,като ОТХВЪРЛЯ иска за неимуществени вреди в останалата му част до 8000 лв като недоказан. Осъжда М.Д.Ч. ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 250 лв държавна такса.
В законна сила от 23.6.2015г.
143 Гражданско дело No 2078/2014, V състав Вещни искове П.Х.Г.,
Д.П.Г.
Д.П.Ч.,
И.Н.Е.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 2.2.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че Д.П.Ч., ЕГН ********** *** и И.Н.Е., ЕГН ********** ***, не са собственици на ? ид.част от нива от 5,805 дка, …. категория, съставляваща имот № в местността „ В.” в землището на гр. Ш., при граници: имот № , имот № , имот № , имот № и имот № . ОСТАВЯ без уважение искането на П.Х.Г., ЕГН ********** и Д.П.Г., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. Ц.И.М. ***, да бъде обезсилен нот. акт № том нот.дело № г. по описа на Нотариус Р. Б.. ОСЪЖДА Д.П.Ч., ЕГН ********** *** и И.Н.Е., ЕГН ********** *** солидарно да заплатят на П.Х.Г., ЕГН ********** и Д.П.Г., ЕГН **********,***, чрез пълномощника си адв. Ц.И.М. ***, направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 550,00лв. /петстотин и петдесет лева и 00 стотинки/.
144 Гражданско дело No 2080/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.М.Н. АЛТЕЯ ГРУП ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2015г.
РАЗВАЛЯ, на основание чл. 28, ал.2 от ЗАЗ, сключения на г. и вписан с вх.№ г., партидна книга страница, том , в Служба по вписванията гр. Казанлък договор за отдаване под аренда на земеделска земя, сключен между „А.Г.” ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123626999, в качеството му на арендатор и И. П. Г., в качеството й на арендодател, с предмет: нива от 4.199 дка, находяща се в землището на село С., общ. П., местност „А.", представляваща имот № по плана за земеразделяне, при съседи на имота: имот №, имот №, имот №, имот № и имот №, поради неизпълнението на арендатора да предоставя в срок уговорената в договора арендна вноска. ОСЪЖДА, на осн.чл. 30, ал.1 от ЗАЗ, „А.Г.” ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123626999, управлявано и представлявано от Веселина Н. К.а да предаде на М.М.Н., ЕГН **********, адрес *** нива от 4.199 дка, находяща се в землището на село С., общ. П., местност „А.", представляваща имот №по плана за земеразделяне, при съседи на имота: имот №, имот №, имот №, имот № и имот №. ОСЪЖДА ,на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, „А.ГРУП” ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123626999, управлявано и представлявано от Веселина Н. К.а ДА ЗАПЛАТИ на М.М.Н., ЕГН **********, адрес ***, направените по делото разноски в размер на 585 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.11.2015
Търговско дело № 1200/2015
В законна сила от 10.11.2015г.
145 Гражданско дело No 2081/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАД ВИКТОРИЯ АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК,
АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.3.2015г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, гр. Казанлък, Булстат: 000817778, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова да заплати на З. „ В.” АД, ЕИК: 119037309, със седалище и адрес на управление:***9-71, представлявано от Изпълнителните директори Данчо Х. Данчев и Жанета Малинова Джамбазка, чрез пълномощника си юрисконсулт Елица Георгиева Байчева, сумата от 140,00лв.( сто и четиридесет лева и 00 стотинки), представляваща платено застрахователно обезщетение за увреден от ПТП, настъпило на г. в гр. К. лек автомобил- „ Ф.” с рег. №, управляван от С.К.Б., собственост на А.И.М. и разноските за неговото определяне, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на вземането, както и сторените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 510,00лв.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.7.2015
Търговско дело № 1156/2015
В законна сила от 27.7.2015г.
146 Гражданско дело No 2082/2014, I състав Развод и недейств. на брака С.С.С. Н.Х.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 3.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между С.С.С. *** и Н.Х.С.,*** , за който е съставен Акт за граждански брак № 43/15.02.1976 г. на Община Казанлък, поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък на С.С.С. . След развода ответницата Н.Х.С.,*** ще продължи да носи брачното си фамилно име С..
В законна сила от 25.2.2015г.
147 Гражданско дело No 2085/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТРАНЗАКТ ЮРЪП ЕАД Д.П.И. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 14.1.2015г.
На осн. чл. 232 ГПК прекратява производството по делото.
В законна сила от 3.2.2015г.
148 Гражданско дело No 2086/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.М.Н.,
Ц.И.Н.
АЛТЕЯ ГРУП ООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Н., с ЕГН-********** *** и Ц.И.Н., с ЕГН-********** *** против „А.Г.” ООД, с ЕИК:123626999, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.28, ал.2 вр. ал.1 от ЗАЗ иск за разваляне на сключения на 22.08.2003 г. договор за аренда на земеделска земя, нот.зав. рег.№1752/28.08.2003 г., вписан в АВ, СП-гр.Казанлък, вх.№3932/02.09.2003г. №267, том VІ, за имот – индустриална култура /нива/ от 4.600 дка., в местността „А.д.”, представляваща имот №***** по плана за земеразделяне на с.С., общ.П.Б., при съседи на имота: имот №*****, имот №*****, имот №***** и имот №***** поради неизпълнението на арендатора да заплати в срок арендна вноска за стопанската 2009-2010г., 2010-2011г., 2011-2012г., 2012-2013г. и 2013-2014г. години като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Н., с ЕГН-********** *** и Ц.И.Н., с ЕГН-********** *** против „А.Г.” ООД, с ЕИК:123626999, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.30, ал.1 от ЗАЗ иск за предаване на владението върху недвижимия имот- индустриална култура /нива/ от 4.600 дка., в местността „А.д.”, представляваща имот №***** по плана за земеразделяне на с.С., общ.П.Б., при съседи на имота: имот №*****, имот №*****, имот №***** и имот №***** като неоснователен. ОСЪЖДА М.М.Н., с ЕГН-********** *** и Ц.И.Н., с ЕГН-********** *** да заплатят на „А.Г.” ООД, с ЕИК:123626999, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 630 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 17.6.2015г.
149 Гражданско дело No 2089/2014, IV състав Развод и недейств. на брака Д.К.А. Д.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 3.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 11.10.2003г. в гр.Казанлък граждански брак между Д.К.А., с ЕГН-********** *** и Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА децата Т. Д.А., с ЕГН-********** и М. Д.А., с ЕГН-********** да живеят при майката Д.К.А., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Т. Д.А., с ЕГН-********** и М. Д.А., с ЕГН-********** на майката Д.К.А., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-********** *** и децата Т. Д.А., с ЕГН-********** и М. Д.А., с ЕГН-**********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, с преспиване, както и двадесет дни през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-********** *** да заплаща чрез Д.К.А., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Т. Д.А., с ЕГН-********** в размер на 120 лв. и месечна издръжка на детето М. Д.А., с ЕГН-********** в размер на 100 лв., считано от 01.07.2014 г. до настъпване на основание за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена сума. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-********** *** и той става собственик на придобития по време на брака - лек автомобил марка “Ланчия Либра”, рег.№СТ-5097-АТ, рама №ZLA83900000039585, двигател №839А50001868211, със застрахователна стойност 500 лв. Съпругата Д.К.А., с ЕГН-********** е предварително удовлетворена и няма претенция за уравняване на дела й в МПС. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-********** *** и той става собственик на придобитите по време на брака недвижими имоти както следва: -ДВОРНО МЯСТО с площ от 3385 кв.м. находящи се в с.Пъстрово, община Стара Загора, представляващо поземлен имот №165, кадастрална основа на УПИ VIII-165, в кв.33 по плана на селото, целия УПИ с площ от 3395 кв.м. с неуредени регулационни отношения за 110 кв.м., включващи 50 кв.м. - отредени за улица, 50 кв.м. придаваеми от общинско място/улица/ и неуредени дворищнорегулационни отношения за 10 кв.м.-придаваеми от поземлен имот №166, заедно с всички постройки и подобрения в дворното място, в това число жилищна сграда и стопански постройки, при граници на дворното място: север - УПИ VII-164, изток юг и запад – улици, с данъчна оценка 6689.60лв.; НИВА с площ от 3.955 дка., пета категория, съставляваща имот №014015 по плана за земеразделяне, в местността „Ак таш” в землището на с.Х.Д., общ.Казанлък, при граници: имот №015025, имот №014046, имот №014014 и имот №014016 с данъчна оценка от 445.70 лв. Съпругата Д.К.А., с ЕГН-********** е предварително удовлетворена и няма претенция за уравняване на дела й по повод собствеността на тези имоти. Придобитият по време на брака недвижим имот: урегулиран поземлен имот ІІ-105 /две за имот планоснимачен номер сто и пет/, с площ от 470 кв.м., в кв.11 по плана на с.Х.Д., община Казанлък, при съседи: от север-улица, от изток- УПИ III-107, от юг- УПИ ХVI-за фурна и ресторант, от запад- УПИ І-104, заедно с построените в него масивна жилищна сграда, полумасивно жилище, второстепенни постройки и подобрения; с данъчна оценка на имота от 5215.60 лв., остава в съсобственост между Д.К.А., с ЕГН-********** и Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-**********, при равни дялове до окончателното изплащане от съпруга Д.А. с ЛНЧ-********** на неизплатена част в размер на 28000 лв. от кредита по договора за предоставяне на потребителски кредит с ипотека №1630/R/2007 г. с „Банка „Пиреос България” АД, офис „Казанлък”. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Х.Д., общ.Казанлък, ул.”Т.” №4 на съпругата Д.К.А., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат придобити по време на брака парични влогове. Съпрузите нямат претенции един към друг за издръжка. Движимите вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.К.А., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име А.. ОСЪЖДА Д.К.А., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Д.А., роден на *** г. в Ланузей, Италия, с ЛНЧ-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 331.10 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.2.2015г.
150 Гражданско дело No 2093/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ Д.Т. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.2.2015г.
ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** да заплати на ЕТ „Д.Т.”, с ЕИК:123020988 със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.55, ал.1, пред.първо от ЗЗД сумата от 544.89 лв., представляваща стойността на коригирана сметка за ел.енергия за минал период 17.07.2012 г.- 27.09.2012 г., начислена по фактура №1111851228/28.04.2014 г. като получена без основание, ведно със законната лихва, считано от 14.07.2014 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** да заплати на ЕТ „Д.Т.”, с ЕИК:123020988 със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 350 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.6.2015
Гражданско дело № 1224/2015
В законна сила от 4.6.2015г.
151 Гражданско дело No 2095/2014, I състав Искове по КТ П.Б.Л. ЕТ С.-И.Ц. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 4.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2095/2014г. по описа на Каз.РС, образувано по иск с правна квалификация чл. 128 от КТ във вр. от чл. 247 ал.1 предл. 2 от КТ, поради отказ от иска.
В законна сила от 11.2.2015г.
152 Гражданско дело No 2096/2014, IV състав Облигационни искове Е.А.А. Ш.Ш.С.,
К.Ш.С.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.А.А., с ЕГН-********** *** против Ш.Ш.С., с ЕГН-********** *** иск с правно основание чл.72, ал.1 от ЗС за сумата ***лв., стойност на подобрения в недвижимия имот- полумасивна къща, находяща се в гр.К., ул.”Р.” №7, състояща се от 3 стаи и салон, ведно с построен гараж като неоснователен поради преждевременното му предявяване. ОТХВЪРЛЯ предявения от Е.А.А., с ЕГН-********** *** против К.Ш.С., с ЕГН-********** *** иск с правно основание чл.74, ал.1 от ЗС за сумата ***00лв., стойност на подобрения в недвижимия имот- полумасивна къща, находяща се в гр.К., ул.”Р.” №7, състояща се от 3 стаи и салон, ведно с построен гараж като неоснователен поради преждевременното му предявяване. ОСЪЖДА Е.А.А., с ЕГН-********** *** да заплати на К.Ш.С., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 1*** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.8.2015г.
153 Гражданско дело No 2097/2014, IV състав Делби Т.Х.С. З.Г.К.,
Х.Х.Х.,
Д.Г.Г.,
З.В.Г.,
Д.Г.П.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 16.3.2015г.
ПРОГЛАСЯВА за относително недействителна на основание чл.76 от ЗН на продажбата на недвижимите имоти, обективирана в нотариален акт №138, том ІІ, рег.№2079, д.№304/14.10.2014 г. на Нотариус И.Г., с район РС-К.. ДОПУСКА съдебна делба между Т.Х.С., с ЕГН-********** ***, З.Г.К., с ЕГН-********** ***, Х.Х.Х., с ЕГН-********** ***, Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** и З.В.Г., с ЕГН-********** *** на следните наследствени недвижими имоти: 1.Нива от 3.000 дка., четвърта категория, в местността „К.к.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******-нива на Р.Б.Т., имот №******- полски път на Община M., имот №******- нива на К.Г.Г., имот №******- нива насл. на К.Д.К., имот №******-нива на М.К.З. и имот №******- нива на „В.а.” ООД; 2.Нива от 4.500 дка., четвърта категория, в местността „Ф.о.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива насл. на Х. Т.К., имот №******- полски път на общ.M., имот №******- нива насл. на Н.К.К., имот №******- нива на К.Д.К. и имот №******- нива на В.Т.В.; 3.Нива от 3.480 дка., четвърта категория, в местността „К.к.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива на И.Д.Н., имот №******- полски път на община M., имот №******- нива на М.Ц. Г. и имот №******- нива на И.К.И.; 4. Нива от 1.497 дка., четвърта категория, в местността „Б.м.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива насл. на Н.К.К., имот №******- нива насл. на Д. Й.К., имот №******- полски път на Община M. и имот №******- полски път на Община M., при следните дялове: 6/12 ид.части за Т.Х.С. с ЕГН-**********, 2/12 ид.части за З.Г.К. с ЕГН-**********, 2/12 ид.части за Х.Х.Х. с ЕГН-**********, 1/12 ид.части за Д.Г.Г. с ЕГН-********** и 1/12 ид. части за З.В.Г. с ЕГН-**********. ОТХВЪРЛЯ иска за делба по отношение на Д.Г. Петков, с ЕГН-********** *** като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 8.1.2016
Гражданско дело № 1564/2015
Прекратява производството по в.гр.д.1564/2015 г. Връща делото за изпълнение на процедура по чл. 247 ГПК.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 15.7.2015
Гражданско дело № 1386/2015
Прекратява производството и връща за администриране на жалбата
154 Гражданско дело No 2099/2014, V състав Развод и недейств. на брака А.З.Ц. М.А.Ц. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 12.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в с. Д., общ. М. граждански брак между А.З.Ц., ЕГН ********** *** и М.А.Ц., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Д., общ. М., на мъжа А.З.Ц. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име - Ц. ОСЪЖДА А.З.Ц. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 20,00 лева. ОСЪЖДА М.А.Ц. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 20,00 лева.
В законна сила от 4.2.2015г.
155 Гражданско дело No 2100/2014, V състав Искове по КТ Ф.А.М. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 5.1.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 23.1.2015г.
156 Гражданско дело No 2101/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.М.Н.,
Ц.И.Н.,
Ю.О.С.,
Е.О.С.
АЛТЕЯ ГРУП ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 22.5.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕДОКАЗАНО, на осн. чл. 194 от ГПК, направеното от ищците оспорване истинността на представените от ответника разходен касов ордер от г., подписан от Р.М.Щ. за получени от нея арендни вноски в размер на 487, 50 лв. / стр. 23 от делото/ и споразумение от г. подписано от Р.М.Щ. и „А.Г.“ ООД ***/стр. 24 от делото/, в частта на поставената дата. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Н., ЕГН **********, адрес ***, Ц.И.Н., ЕГН **********, адрес ***, Ю.О.С., ЕГН ********** адрес *** и Е.О.С., ЕГН ********** адрес *** срещу „А.Г." ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123626999, управлявано и представлявано от Веселина Н. К.а иск разваляне, на основание чл. 28, ал.2 от ЗАЗ, сключения на г. Договор за аренда вх. №г. на АВп при КРС, за имот – индустриална култура от 7.500 дка, находяща се в землището на село С., общ. П., местност „А.", представляваща имот № по плана за земеразделяне, при съседи на имота: имот №, имот №, имот №, имот № и имот №, поради неизпълнението на арендатора да предоставя в срок уговорената в договора арендна вноска за г.; г.; г.; г.; г. стопански години. ОТХВЪРЛЯ предявения от М.М.Н., ЕГН **********, адрес ***, Ц.И.Н., ЕГН **********, адрес ***, Ю.О.С., ЕГН ********** адрес *** и Е.О.С., ЕГН ********** адрес *** срещу „А.Г." ООД, със седалище и адрес на управление ***, ЕИК 123626999, управлявано и представлявано от Веселина Н. К.а иск с правно основание чл. 30, ал.1 от ЗАЗ, А.Г." ООД да им предаде владението върху имот – индустриална култура от 7.500 дка, находяща се в землището на село С., общ. П., местност „А.", представляваща имот № по плана за земеразделяне, при съседи на имота: имот №, имот №, имот №, имот № и имот №. ОСЪЖДА ,на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, М.М.Н., ЕГН **********, адрес ***, Ц.И.Н., ЕГН **********, адрес ***, Ю.О.С., ЕГН ********** адрес *** и Е.О.С., ЕГН ********** адрес *** ДА ЗАПЛАТЯТ на „А.Г." ООД ***, направените по делото разноски в размер на 700 лв..
В законна сила от 16.6.2015г.
157 Гражданско дело No 2109/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА ИТА ЕН ЕООД Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 4.3.2015г.
Осъжда „И.ЕН” ЕООД, ЕИК 201210765 със седалище и адрес на управление *** ,представлявано от Борис Димитров Стоянов да заплати на „И.ПО Р. И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ „ гр. Казанлък, ЕИК 123135645 със седалище и адрес на управление ***,представляван от Васил Базитов сумата 10000 лв главница,представляваща част от цялото вземане в размер на 25323.64 лв без ДДС по договор за продажба на розов цвят от г в едно със законната лихва,считано от г до окончателното й изплащане ,лихва за забава в размер на 259.11 лв за периода от г до г и 1280 лв съдебни и деловодни разноски.
В законна сила от 4.3.2015г.
158 Гражданско дело No 2110/2014, II състав Развод и недейств. на брака Т.И.С. С.Ж.С. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 24.1.2015г.
В законна сила от 24.1.2015г.
159 Гражданско дело No 2115/2014, I състав Искове по СК ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК К.С.Ю. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 18.3.2015г.
ЛИШАВА ОТ РОДИТЕЛСКИ ПРАВА, на основание чл. 132, ал.1, т.2 от СК, К.С.Ю. , с адрес: *** , по отношение на детето А. Костадинов Ю. . ОПРЕДЕЛЯ МЕРКИ ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ между бащата К.С.Ю. и детето А. Костадинов Ю. , както следва: бащата има право вижда детето си всяка последна неделя на месеца от 10:00 ч. до 18:00 ч.. ОСЪЖДА К.С.Ю. да заплаща на детето А. Костадинов Ю. ежемесечна издръжка в размер на 90 лв., считано от датата на завеждане на исковата молба – 19.11.2014 г. до настъпване на причини, които обуславят изменяване или прекратяване на дължимата издръжка, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска.ОСЪЖДА К.С.Ю. *** сумата от 80 лева държавна такса..
В законна сила от 9.4.2015г.
160 Гражданско дело No 2116/2014, V състав Развод и недейств. на брака М.И.Ш. А.Ш. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 26.1.2015г.
На осн. чл. 321 ал.1 от ГПК съдът прекратява производството по гр.д. № 2116/2014г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 3.2.2015г.
161 Гражданско дело No 2125/2014, IV състав Облигационни искове Й.В.Д. Г.Г.Ц. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.6.2015г.
РАЗВАЛЯ на основание чл.87, ал.3 във вр. чл.189, ал.1, изр.1 от ЗЗД сключения между Г.Г.Ц., с ЕГН-********** *** и Й.В.Д., с ЕГН-********** ***, с нотариален акт №85, том 3, рег.№****, д.№485/2014 г. на Н.Р.Б. *** договор за покупко-продажба на недвижим имот: апартамент №2, разположен на първия етаж, вх.”А” от жилищната сграда, построена върху дворно място, находящо се в гр.К., на ул.”А.Б.” №***, със застроена площ *****кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, граници на апартамента: от долу-мазета, от горе-апартамент на И.К., от страни-апартамент на Х.П., апартамент на Х.Ц. и двор, заедно с прилежащото избено помещение №2, със застроена площ **** кв.м., с граници: мазе на Х.П., мазе на Х.Ц. и коридор, заедно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж върху дворното място, в което е построена сградата. ОСЪЖДА Г.Г.Ц., с ЕГН-********** *** да заплати на Й.В.Д., с ЕГН-********** *** сумата ***** лв., явяваща се покупната цена по договора за продажба на основание чл.189, ал.2, предл.1 във вр. с чл.55, ал.1, предл.3 от ЗЗД, ведно със законната лихва, считано от 20.11.2014 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Г.Г.Ц., с ЕГН-********** *** да заплати на Й.В.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 15.6.2015г.
162 Гражданско дело No 2126/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци УНИВЕРСАЛСТРОЙ ООД ЕТ Н.Н.-Н.-М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 25.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 2126/14г. по описа на КРС,поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 4.3.2015г.
163 Гражданско дело No 2130/2014, II състав Искове по СК ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 28.1.2015г.
Ограничава родителските права на майката Д. Б.Д. ЕГН ********** *** по отношение на децата И. Б. Л. ЕГН ********** и Ст. Б. Л. ЕГН ********** като й отнема възможността да управлява и се разпорежда с жилището ,собственост на децата ,находящо се в гр. К., ж.к. „И.” бл. ..вх.. ет.. ап. …. Осъжда Д.Б.Д. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 25 лв държавна такса.
В законна сила от 18.2.2015г.
164 Гражданско дело No 2133/2014, II състав Изменение на издръжка А.А.Е. М.В.П. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 3.2.2015г.
В законна сила от 11.2.2015г.
165 Гражданско дело No 2138/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Г.М.П.,
О.М.П.
АЛТЕЯ ГРУП ООД Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 30.4.2015г.
Разваля сключения на 22.08.2003г между „А.Г. „ ООД ЕИК …. със седалище и адрес на управление *** ,представляван от Веселина Николова Колева като арендатор и Г.М.П. ЕГН ********** *** и О.М.П. ЕГН ********** *** като арендодатели договор за аренда на нива с площ от 4.600 дка ,ІХ категория, ,им. № 01…,находящ се в местността „А. д.” в землището на с. С., Община П. б. с ЕКАТТЕ ….. при граници: им. № 019…, им. № 01…, им. № 019… и им. № 0002.. поради неизпълнение от страна на арендатора на задължението да заплаща арендни вноски в уговорените срокове. Осъжда ”А.Г.” ООД със седалище и адрес на управление *** ,представлявано от Веселина Николова Колева да предаде на Г.М.П. и О.М.п. владението върху нива от 4.600 дка, ІХ категория , находаща се в местността „А.д.” в землището на с. С.,Община П. б. ,съставляваща им. № 0190.. при граници: им. №№ 0190.., 0190.., 019… и 0002.. . Осъжда „А.Груп” ООД да заплати на Г.М.П. и О.М.П. 650 лв съдебни и деловодни разноски. по съразмерност.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2015
Търговско дело № 1197/2015
В законна сила от 13.11.2015г.
166 Гражданско дело No 2139/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ ОЛИМПИК - КЛОН БЪЛГАРИЯ А.А.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 16.2.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.А.М., ЕГН: ********** ***, че съществува вземането на „Застрахователна компания Олимпик” Никозия, Кипър, чрез “З.к.О.– клон Б.”, ЕИК:200737120, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Венелин Георгиев Манев по Заповед № г.за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на Районен съд- Казанлък за следните суми: 917.50 лв. (деветстотин и седемнадесет лева и 50 ст.) изплатено застрахователно обезщетение по щета № и законна лихва от г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА А.А.М., ЕГН: ********** *** да заплати на „Застрахователна компания Олимпик” Никозия, Кипър, чрез “З.к.О.– клон Б.”, ЕИК:200737120, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Венелин Георгиев Манев по Заповед №г.за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на Районен съд- Казанлък сумата от 175,00 лв. разноски по заповедното производство, от които: 25 лв.държавна такса и 150 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА А.А.М., ЕГН: ********** *** да заплати на „Застрахователна компания Олимпик” Никозия, Кипър, чрез “З.к.О.– клон Б.”, ЕИК:200737120, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Венелин Георгиев Манев сумата от 425,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.7.2015
Търговско дело № 1090/2015
В законна сила от 27.7.2015г.
167 Гражданско дело No 2140/2014, V състав Вещни искове К.Н.И. А.С.Д.,
Д.К.Д.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.1.2015г.
РАЗВАЛЯ, на основание чл. 87, ал. 3 от ЗЗД, сключения с нот. акт за прехвърляне на недв.имот срещу задължение за издръжка и гледане № том рег. № дело № г. на Нотариус П.К. между К.Н.И., ЕГН ********** ***, в качеството му на прехвърлител, и А.С.Д., ЕГН ********** и Д.К.Д., ЕГН **********, и двамата с адрес: гр. К., в качеството им на приобретатели, договор за прехвърляне на подробно описан в нотариалния акт недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, съгласно който А.С.Д., ЕГН ********** и Д.К.Д., ЕГН **********, и двамата с адрес: гр. К. са придобили правото на собственост върху следния недвижим имот, находящ се в гр. К., на…. жилищен етаж, представляващ апартамент №, състоящ се от две стаи, кухня с бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 81,20 кв.м., с принадлежащото му избено помещение № и таванско помещение № , с 1% ид.части от общите части на сградата и 26 кв.м. ид.части от правото на строеж върху терена, в кв. по плана на града, при съседи-на жилището: горе- Т.В., долу- магазин, изток- М.М.; на избеното помещение: север- помещение за смет, юг- пералня, изток- стълбище, запад- склад; на таванското помещение: юг- коридор, изток- стълбище, запад- Р.Й., СРЕЩУ задължението за приобретателите да поемат занапред заедно и/ или поотделно гледането и издръжката на прехвърлителя, като му осигурят нормален и спокоен живот докато е жив, и при запазване на пожизнено и безвъзмездно право на обитаване и ползване на имота от И., поради неизпълнение от страна на А.С.Д., ЕГН ********** и Д.К.Д., ЕГН **********, и двамата с адрес: гр. К. на задълженията им по гореописания договор. ДАВА шестмесечен срок, считано от влизане на решението в сила, на К.Н.И., ЕГН ********** *** да отбележи влезлия в сила съдебен акт в Службата по вписванията на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 4.2.2015г.
168 Гражданско дело No 2141/2014, I състав Искове по КТ С.Н.В. КОВАЧ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Н.В.,с адрес: ***, против „К." ЕООД, с управител Красимир П. Ковачев, със седалище и адрес на управление,***, иск с правно основание чл. 128 от КТ във вр. чл. 242 от КТ за сумата от 333 лв., представляваща неизплатено трудово възнаграждение в нетен размер, за период от 01.03.2014 г. до 31.03.2014 г., ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба – 11.09.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Н.В., против „К." ЕООД, иск с правно основание чл. 86 от ЗЗД за сумата от 18.08 лв. за периода от 01.04.2014 г. до 11.09.2014 г. - дата на депозиране на ИМ, представляваща обезщетение за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение за м. март 2014г. в размер на 333 лв. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Н.В., против „К." ЕООД, иск с правно основание чл. 215 от КТ за сумата от 1979,25 лв., левова равностойност на 1015 евро, представляваща обезщетение при командировка в чужбина за периода 01.03.2014 г. до 29.03.2014г., ведно със законова лихва върху главниците, считано от датата на депозиране на исковата молба -11.09.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, С.Н.В., ДА ЗАПЛАТИ на „К." ЕООД, сторените по делото разноски в размер на 494 лв.
В законна сила от 24.3.2015г.
169 Гражданско дело No 2142/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К-С-ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ООД КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНА - МЪГЛИЖ ПО ЧЛ.37 И,АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 15.5.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "К.И." ООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Димитър Георгиев Димитров и Община Мъглиж, с адрес: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, представлявана от Господин Антонов Господинов – кмет, че Община Мъглиж дължи на "К.И." ООД *** сумата от 10 098 лева, от които 9180 лева с ДДС, представляващи възнаграждение по договор № 96-12 от 24.07.2012г. за изпълнение на проектантски услуги, включващи изготвяне на технически проект: „Реконструкция и рехабилитация на техническата инфраструктура на Община Мъглиж“, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 06.10.2014г. до окончателното изплащане на вземанията и 918 лева неустойка, съгласно чл. 5.1.8. от договора за периода 01.01.2014г. до 11.01.2014г., които суми са предмет на Заповед № 1141/07.10.2014г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК, издадена по ч.гр.д. № 1849/2014г. по описа на КРС. ОСЪЖДА Община Мъглиж, с адрес: гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, представлявана от Господин Антонов Господинов – кмет да заплати на "К.И." ООД, ЕИК: 121143650, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Димитър Георгиев Димитров направените в заповедното производство разноски в размер общо на 712 лв., както и сторените разноски.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 27.11.2015
Търговско дело № 1205/2015
В законна сила от 27.11.2015г.
170 Гражданско дело No 2144/2014, IV състав Искове по СК А.Р.М. Я.М.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.4.2015г.

В законна сила от 30.4.2015г.
171 Гражданско дело No 2147/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИОПЛАНТС ООД Х.С.Р.,
ТУНДЖА - 2006 ЕООД
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователни, исковете, предявени от„Б.“ ООД, седалище и адрес на управление: гр. Ст. Загора, , представлявано от Румен Димов Димов против Х.С.Р., адрес: ***, у и „Т. - 2."ЕООД - ***, адрес на управление:***, представлявано от Нежат Беризе за обявяване за нищожна клаузата на чл.1, ал.1, т.2 от Договор за преарендуване на земеделска земя от 22.12.2010г., сключен между „Т.- 2."ЕООД - ***, и Х.С.Р.,***, с предмет земеделската земя, представляваща Овощна градина с площ 3.360 дка, осма категория, местност „Мусански горун", представляваща имот № 017046 (нула, едно, седем, нула, четири, шест), по плана за земеразделяне на землището на с.Търничене, общ. Павел баня, при граници и съседи: имот № 017045 овощна градина, собственост на наследниците на Хримот № 017044 овощна градина, собственост на наследниците на Нполски път, собственост на Община Павел баня; имот № 017047 овощна градина, собственост на Дот ЗАЗ, както и искането за отмяна на основание чл.537 ал.2 от ГПК на извършеното на 03.01.2011 г. в АВп, Служба по вписванията гр.Казанлък вписване на акт № 2, т. I, парт. с вх.рег. № /03.01.2011г. на Договор за преаренда на земеделска земя от 22.12.2010г.. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ , като недопустим, иска с правно основание чл. 124, ал.1 от ГПК, предявен от „Б.“ ООД, седалище и адрес: гр. Ст. З представлявано от Рпостоянен адрес: с. М и „Т. - 2."ЕООД - ***, адрес на управление:***, представлявано от Нежат Беризе да се признае за установено, че договор за преарендуване на земеделска земя от 22.12.2010г. сключен между „Т.-."ЕООД - *** и Х.С.Р., с нотариална заверка на подписите, вписан в Агенцията по вписванията - Служба по вписванията гр. Казанлък с вх.рег № 3/03.01.2011г. акт № 2, т. I, парт. 23948 с предмет Овощна градина с площ 3.360 дка, осма категория, местност „Мусански горун", представляваща имот № 017046, по плана за земеразделяне на землището на с.Търничене, общ. Павел баня е прекратен по право и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 2147/2014г. по описа на КРС в тази част. ОСЪЖДА ,на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „Б.“ ООД, ДА ЗАПЛАТИ на Х.С.Р., сторените по делото разноски в размер на 360 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Други
Решение от 31.7.2015
Търговско дело № 1154/2015
ПОТВЪРЖДАВА в една част, ОТМЕНЯ в друга част и вместо това постановява
В законна сила от 31.7.2015г.
172 Гражданско дело No 2148/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИОПЛАНТС ООД Х.С.Р.,
ТУНДЖА - 2006 ЕООД
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.2.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Б.” ООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, офис 1, представляван от Румен Димов Димов, Х.С.Р., ЕГН ********** *** и „Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе, че сключеният на г. договор за преарендуване в частта досежно овощна градина с площ от 3,552 дка, шеста категория в местност „ С.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на с. Т., общ. П., при граници и съседи: имот № - овощна градина, собственост на Т.В.Д. и др.; имот № - овощна градина, собственост на С.Д.С.; имот № - полски път, собственост на Община П.; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на И.А.К. и имот № - овощна градина, собственост на наследниците на Д.Т.Н., и овощна градина с площ от 1,632 дка, шеста категория в местност „ С.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на с. Т., общ. П., при граници и съседи: имот № - полски път, собственост на Община П.; имот № - овощна нива, собственост на наследниците на Д.С.Д.; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на Д.П.Р. и имот № - овощна градина, собственост на наследниците на Г.Г.Б. между Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе и Х.С.Р., ЕГН ********** ***, е нищожен като противоречащ на закона и договор за преарендуване на земеделска земя от 22.12.2010г., сключен между Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе и Х.С.Р., ЕГН ********** *** в частта досежно овощна градина с площ от 3,552 дка, шеста категория в местност „ С.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на с. Т., общ. П., при граници и съседи: имот № - овощна градина, собственост на Т.В.Д. и др.; имот № - овощна градина, собственост на С.Д.С.; имот № - полски път, собственост на Община П.; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на И.А.К. и имот № - овощна градина, собственост на наследниците на Д.Т.Н., и овощна градина с площ от 1,632 дка, шеста категория в местност „ С.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на с. Т., общ. П., при граници и съседи: имот № - полски път, собственост на Община П.; имот № - овощна нива, собственост на наследниците на Д.С.Д.; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на Д.П.Р. и имот № - овощна градина, собственост на наследниците на Г.Г.Б. е прекратен по право на основание чл.30 ал.2 от Закон за арендата в земеделието. ОСТАВЯ без уважение искането на „Б.” ООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, офис 1, представляван от Румен Димов Димов, на осн. чл. 537 ал.2 от ГПК да бъде отменено извършеното на дата 03.01.2011г. в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията-гр. Казанлък вписване на Акт №, т., парт. с вх. рег. № г. на несъществуващ акт- договор за преарендоване на земеделска земя от г. ОСЪЖДА Х.С.Р., ЕГН ********** *** и „Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе да заплатят общо на „Б.” ООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, офис 1, представляван от Румен Димов Димов направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 396,00лв.(триста деветдесет и шест лева и 00 стотинки).
В законна сила от 9.2.2015г.
173 Гражданско дело No 2149/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИОПЛАНТС ООД Х.С.Р.,
ТУНДЖА - 2006 ЕООД
Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 16.3.2015г.
Отхвърля предявените от „Б.” ООД, ЕИК 201353261 със седалище и адрес на управление ***, редставлявано от Румен Димов Димов против Х.С.Р. *** и „Тунджа-2006” ЕООД ,ЕИК 23724483 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Нежат Беризе за установяване,че между „Тунджа-2006” ЕООД и Х.С.Р. не съществува правоотношение по преарендуване на земеделска земя- овощна градина с площ от 3.648 дка,VІ категория ,находяща се в местността „Стежера” в землището на с. Търничене,Община Павел баня,съставляваща им. № 021026 по плана за земеразделяне при граници: им. № № 021025, 021024, 021028,021027 поради нищожност – противоречие на закона, алтернативно поради прекратяването му по право и за отмяна на вписването му ,извършено в службата по вписванията гр. Казанлък с вх.№ 4/03.01.2011г акт № 3 т.1 пар. 16262,23921 като неоснователни и недоказани. Осъжда „Б.” ООД да заплати на Х.С.Р. 360 лв деловодни разноски.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.8.2015
Търговско дело № 1162/2015
В законна сила от 4.8.2015г.
174 Гражданско дело No 2150/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИОПЛАНТС ООД Х.С.Р.,
ТУНДЖА - 2006 ЕООД
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Б.” ООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** против Х.С.Р., с ЕГН-********** *** и "Г-2006" ЕООД, с ЕИК:123724483 със седалище и адрес на управление *** искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК във вр. с чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД във вр. с чл.11 от ЗАЗ и чл.89, ал.1 ЗЗД във вр. с чл.30, ал.2 от ЗАЗ за установяване, че между "Г-2006" ЕООД и Х.С.Р. не съществува правоотношение по преарендуване на земеделска земя- овощна градина с площ 4.704 дка., шеста категория, в местност „Стежера”, представляваща имот №******, по плана за земеразделяне на землището на с.Т., общ.Павел Баня, при граници и съседи: имот №******- овощна градина на С.М.К.; имот № ******-овощна градина насл. на И.Г.Б.; имот №******-овощна градина на М.И.П.; имот №******- овощна градина на Ю.А.М.; имот №******- полски път на Община Павел Баня и имот №******-овощна градина на насл. на Г.К.Г., поради нищожност на договора за преарендуване на земеделска земя от 22.12.2010 г. поради противоречие със закона- чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗАЗ, евентуално поради прекратяване на договора за преарендуване от 22.12.2010 г. по право и отмяна на вписването му, извършено в Службата по вписванията-Казанлък с вх.№5/03.01.2011г. акт №4, т.1, пар.2061, ****** като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА „Б.” ООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.С.Р., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2015
Търговско дело № 1191/2015
В законна сила от 4.11.2015г.
175 Гражданско дело No 2151/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИОПЛАНТС ООД Х.С.Р.,
ТУНДЖА - 2006 ЕООД
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.2.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Б.” ООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, офис 1, представляван от Румен Димов Димов, Х.С.Р., ЕГН ********** *** и „Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе, че сключеният на г. договор за преарендуване в частта досежно овощна градина с площ от 4,512 дка, осма категория в местност „ М.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на с. Т., общ. П., при граници и съседи: имот № - полски път, собственост на Община П.; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на С.Т.Д.; имот № - овощна градина, собственост на „ С.” ООД; имот № - градина, собственост на „ С.” ООД; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на И.Г.Д. и имот № - овощна градина, собственост на наследниците на И.С.Ч. между Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе и Х.С.Р., ЕГН ********** ***, е нищожен като противоречащ на закона и договор за преарендуване на земеделска земя от г., сключен между Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе и Х.С.Р., ЕГН ********** *** в частта досежно овощна градина с площ от 4,512 дка, осма категория в местност „ М.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на с. Т., общ. П., при граници и съседи: имот № - полски път, собственост на Община П.; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на С.Т.Д.; имот № - овощна градина, собственост на „ С.” ООД; имот № - градина, собственост на „ С.” ООД; имот № - овощна градина, собственост на наследниците на И.Г.Д. и имот № - овощна градина, собственост на наследниците на И.С.Ч. е прекратен по право на основание чл.30 ал.2 от Закон за арендата в земеделието. ОСТАВЯ без уважение искането на „Б.” ООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, офис 1, представляван от Румен Димов Димов, на осн. чл. 537 ал.2 от ГПК да бъде отменено извършеното на дата г. в Агенцията по вписванията, Служба по вписванията-гр. Казанлък вписване на Акт № , т., парт. с вх. рег. № г. на несъществуващ акт- договор за преарендоване на земеделска земя от г. ОСЪЖДА Х.С.Р., ЕГН ********** *** и „Т.- 2.” ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Нежат Беризе да заплатят общо на „Б.” ООД, ***, със седалище и адрес на управление:***, офис 1, представляван от Румен Димов Димов направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 393,00лв.(триста деветдесет и три лева и 00 стотинки).
В законна сила от 9.2.2015г.
176 Гражданско дело No 2152/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БИОПЛАНТС ООД Х.С.Р.,
ТУНДЖА - 2006 ЕООД
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Б.” ООД, с ЕИК:201353261 със седалище и адрес на управление *** против Х.С.Р., с ЕГН-********** *** и "Т.-2006" ЕООД, с ЕИК:123724483 със седалище и адрес на управление *** искове с правно основание чл.124, ал.1 ГПК във вр. с чл.26, ал.1, предл.1 от ЗЗД във вр. с чл.11 от ЗАЗ, чл.89, ал.1 ЗЗД във вр. с чл.30, ал.2 от ЗАЗ за установяване, че между "Т.-2006" ЕООД и Х.С.Р. не съществува правоотношение по преарендуване на земеделска земя- овощна градина с площ 2.688 дка., шеста категория, в местността „Стежера”, представляваща имот №****** по плана за земеразделяне на землището на с.Търничене, общ.Павел Баня, при граници и съседи: имот №******- полски път на Община Павел Баня; имот №******-овощна градина насл. на Г.Г.Б.; имот №******- овощна градина насл. на И.Ц.М. и имот №******- овощна градина насл. на Х. Георгиев Проданов, поради нищожност на договора за преарендуване на земеделска земя от 22.12.2010 г. поради противоречие със закона- чл.11, ал.1 и ал.2 от ЗАЗ, евентуално поради прекратяването на договора за преарендуване от 22.12.2010 г. по право и отмяна на вписването му, извършено в Службата по вписванията-Казанлък с вх.№4/03.01.2011г. акт №3, т.1, пар.*****, 23921 и др. като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА „Б.” ООД, с ЕИК:201353261 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.С.Р., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 360 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2015
Търговско дело № 1190/2015
В законна сила от 6.11.2015г.
177 Гражданско дело No 2159/2014, IV състав Делби П.Г.Р. П.Х.Р. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 7.4.2015г.
Допуска делба на недвижими имот – дворно място от 705 кв.м. ,находящо се в гр. Ш.,представляващо по сега действащия план на града,одобрен със заповед № 190/1989г поземлен имот … в кв.66,попадащ в улица, част от УПИ ІІІ-…, УПИ ІІ-…., УПИ І-… и УПИ V- … в едно с построените в това дворно място стара жилищна сграда и плевня при граници : от изток- улица, от запад – улица, от север УПИІ-.., УПИІІ-… и УПИ ІІІ-… и от юг- имот 488 между П.Г.Р. *** и П.Х.Р. ЕГН ********** *** при дялове по 1/2 идеална част за всеки от тях.
178 Гражданско дело No 2172/2014, V състав Други дела М.А.Н.   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 19.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на М.А.Н., ЕГН **********, като майка и законна представителка на детето А.- М.А.Н., ЕГН **********, с постоянен адрес:***., за допускане промяна на данни в Акт за раждане № г. на Кметство с. Д., общ. П., относно мястото на раждане на детето А.- М.А.Н., като вписаното месторождение с. Д. да се поправи на гр. К., като неоснователна.
В законна сила от 5.2.2015г.
179 Гражданско дело No 2173/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВЕРТЕКС ЕООД АВС-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.7.2015г.
ОСЪЖДА „АВС - Експорт - Импорт" ООД, ЕИК, със седалище *** и адрес на управление ***, представлявано от С. И.Т.-управител да заплати на „В." ЕООД, ЕИК със седалище *** и адрес на управление ***, представлявано от управителя Г М Г въз основа на договор за наем от 01.12.2011г. за отдаване под наем на търговски обект Магазин №1 на партерен етаж в четириетажна сграда в гр. София, ул. Цар Самуил №93 със застроена площ от 25, кв. м., състоящ се от зала за продажби, склад и санитарен възел, сумите: - 9 360лв., представляващи наемна цена с ДДС по фактура № 2000000230/51-05-2012г. за 2160,00лв. наем за м. март, април, май, 2012г., по фактура № 2000000279/10-08-2012 за 720,00лв. наем м. август 2012г., по фактура № 2000000295/11-09-2012г. за 720,00лв. наем за м. септември 2012г., по фактура № 2000000319/11-10-2012г. за 720,00лв. наем за м. октомври 2012г., по фактура № 2000000343/10-11-2012г. за 720,00лв. наем за м. ноември 2012г., по фактура № 2000000369/13-12-2012г. за 720,00лв. наем за м. декември 2012г., по фактура № 2000000394/09-01-2013г. за 720,00 лв. наем за м. януари 2013г., по фактура № 2000000406/11-02-2013г. за 720,00лв. наем за м. февруари 2013г., по фактура № 2000000419/06-03-2013г. за 720,00лв. наем за м. март 2013г., по фактура № 2000000434/11-04-2013г. за 720,00лв. наем за м. април 2013г., по фактура № 2000000449/10-05-2013г. за 720,00лв. наем за м. май 2013г. -1941,51лв., представляващи обезщетение за забавеното изплащане на наемната цена по описаните по-горе фактури за времето от 15.03.2012г. до 14.11.2014г.; - 300,57лв., представляващи разходи за консумативи с ДДС по следните издадени от „В." ЕООД дебитни известия: д.и. 2000000402/24-01-2013г. -65,83лв. за ел.енергия за м. декември 2012г.; д.и. 2000000411/11-02-2013г. -82,37лв. за ел. енергия за м. януари 2013г., д.и. 2000000425/11-03-2013г.- 56,65 лв. за ел.енергия за м. февруари 2013г., д.и. 2000000441/12-04-2013г. - 55,74лв. за ел.енергия за м. март 2013г., д.и. 2000000445/19-04-2013г. - 5,29лв. за вода за м. март 2013г., д.и. 2000000456/14-05-2013г. - 25,47лв. за ел.енергия за м. април 2013г., д.и. 2000000471/12-06-2013г. - 9,22лв. за ел.енергия за м. май 2013г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 301,04лв. като неоснователна; - законната лихва върху главницата от 9360лв. считано от датата на подаване на исковата молба - 25.11.2014г. до изплащането й; -законната лихва върху главницата от 300,57лв. считано от датата на подаване на исковата молба - 25.11.2014г. до изплащането й.
В законна сила от 3.8.2015г.
180 Гражданско дело No 2176/2014, III състав Искове по КТ Ж.И.Т. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.5.2015г.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци представлявано от Милко Мирчев Димитров да заплати на Ж.И.Т. ***, сумата 10135,59лв. трудови възнаграждения, от които за м.05.2012г..- 297.24 лв., за м.06.2012г. - 564.05лв., за м.07.2012г.- 568.75лв.; за м.08.2012г. - 560.76 лв., за м.09.2012г. 721.59 лв., за м.10. 2012г. - в размер на 518.05 лв., за м.11. 2012г. - 575.14 лв., за м.12. 2012г.- 781.27 лв., за м.01. 2013г. - 266.97 лв., за м.02.2013г. .- 599.65 лв., за м.03.2013г. - 273.82., за м.04.2013г. - 264.58лв., за м.05.2013г. - 1044.01 лв., за м.06.2013г. - 647.55лв., за м.07.2013г. - 217.78 лв., за м.08.2013г. - 203.16 лв., за м.09.2013г. - 281.38., за м.10.2013г..- 42.13лв., за м.11.2013г. - 203.61 лв., за м.12.2013г.- 339.01лв., за м.01. 2014г. - 602.51 лв., за м.02.2014г. - 454.57 лв., за м.03.2014г. - 108.01лв. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци представлявано от Милко Мирчев Димитров да заплати на Ж.И.Т. ЕГН ********** *** сумата 1650,23лв., от които - 72.80 лв. за периода от 01.07.2012г. до 25.11.2014г.; 133.20 лв. за периода от 01.08.2012г. до 25.11.2014г, 129.34 лв. за периода от 01.09.2012г. до 25.11.2014г. , 122.77лв. за периода от 01.10.2012г. до 25.11.2014г., 151.67лв. за периода от 01.11.2012г. до 25.11.2014г., 104.50лв. за периода от 01.12.2012г. до 25.11.2014г., 110.99лв. за периода от 01.01.2013г. до 25.11.2014г., 142.02лв. за периода от 01.02.2013г. до 25.11.2014г., 47.13лв. за периода от 01.03.2013г. до 25.11.2014г., 100.68 лв. за периода от 01.04.2013г. до 25.11.2014г. , 43.69лв. за периода от 01.05.2013г. до 25.11.2014г, 39.93 лв. за периода от 01.06.2013г. до 25.11.2014г., 148.82 лв. за периода от 01.07.2013г. до 25.11.2014г., 86.72лв. за периода от 01.08.2013г. до 25.11.2014г, 27,35лв. за периода от 01.09.2013г. до 25.11.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в часта до 33.45лв.; 23.76 лв.; за периода от 01.10.2013г. до 25.11.2014г., 30.48лв. за периода от 01.11.2013г. до 25.11.2014г., 4.21 лв. за периода от 01.12.2013г. до 25.11.2014г., 18.60 лв. за периода от 01.01.2014г. до 25.11.2014г., 28.04 лв. за периода от 01.02.2014г. до 25.11.2014г,, 45.14лв. за периода от 01.03.2014г. до 25.11.2014г., 30.13 лв. за периода от 01.04.2014г. до 25.11.2014г., 6.26лв. за периода от 01.05.2014г. до 25.11.2014г. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци представлявано от Милко Мирчев Димитров да заплати на Ж.И.Т. ЕГН ********** ***, законната лихва върху сумата 10135,59лв. считано от 25.11.2014год. до изплащането й като ОТХВЪРЛЯ искането в частта над 10 135,59лв. и до11791,92лв. като неоснователно. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци представлявано от Милко Мирчев Димитров да заплати на Ж.И.Т. ЕГН ********** ***, сумата 900лв., представляваща разноски по делото за адвокатски възнаграждение. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК 000812083, представлявано от Милко Мирчев Димитров да заплати на Районен съд Казанлък 551,43лв., от които 405,42лв. за държавна такса по искането за трудови възнаграждения, 66,01лв. държавна такса по искането за обезщетения и 80лв. разноски за експертиза. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която се присъждат възнаграждение за труд.
В законна сила от 22.6.2015г.
181 Гражданско дело No 2178/2014, I състав Изменение на издръжка Г.Г.П. Г.И.П. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.3.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения иск с правно основание чл. 144 от СК, предявен от Г.Г.П.,***, против Г.И.П.,***, за заплащане на месечна издръжка в размер на 150 лв., считано от 01.11.2014г. до възникване на основания за нейното изменение или прекратяване.
В законна сила от 6.4.2015г.
182 Гражданско дело No 2193/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци КОМТРЕЙД ООД ДОКТОР КОМП ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 24.7.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ”Д.К.” ЕООД, с ЕИК:******, със седалище и адрес на управление ***, че съществува вземане на „К.” ООД, с ЕИК:115**9734, със седалище и адрес на управление:*** за сумата *** лв., представляваща цената на продадени стоки по фактура №0000001821/24.06.2014г., фактура №0000001681/14.05.2014г., фактура №0000001458/ 26.02.2014г., фактура №0000001359/16.01.2014г. и фактура №0000001194/28.11.2013г., ведно със законната лихва, считано за 02.10.2014 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед №1144/09.10.2014 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1839/2014 г. по описа на РС-Казанлък. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска в частта относно установяване съществуването на вземане за 5** лв., представляващи разноски в заповедното производство като недопустим и ПРЕКРАТЯВА производството в тази му част. ОСЪЖДА ”Д.К.” ЕООД, с ЕИК: ******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „К.” ООД, с ЕИК:115**9734, със седалище и адрес на управление:*** съдебни разноски в настоящото производство в размер *** лв. и съдебни разноски по заповедното производство в размер на 5** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1839/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 7.9.2015г.
183 Гражданско дело No 2194/2014, II състав Развод по взаимно съгласие А.Н.К.,
М.М.К.
  Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 22.1.2015г.
Прекратява сключения на 11.05.20… г.в гр.Д.,обл. Г. граждански брак между М.М.К. ЕГН ********** *** и А.Н. Петрова ЕГН **********,*** с развод по взаимно съгласие. Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение както следва: Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете Н. М. К. с ЕГН ********** се предоставят на майката А.Н.К. . Детето Н. М. К. ще живее при и със своята майка А.Н.К. ***,като при промяна на адреса на местоживеене на майката и детето,А.Н. Кръсетва се задължава своевременно да уведоми бащата М.М.К. за новия адрес на местоживеене на детето. Бащата М.М.К. ще може да вижда и взема детето Н. всеки втори четвъртък от месеца от 16.30 ч. в четвъртък до 18.00 ч. в понеделник с приспиване ,както и по пет дни през коледната и великденска ваканции на детето и 15 дни през лятото,различни от годишния отпуск на майката,които срещи ще се осъществяват в дома на бащата,като бащата ще взема и връща детето Н. за осъществяване на лични контакти от и в дома,в който живее детето на адрес гр. Н.,ул. „К. Р. Н.” №…. Осъжда М.М.К. да заплаща чрез А.Н.К. месечна издръжка на детето Н. М. К. с ЕГН ********** в размер на 120.00 лв. платима до всяко пето число на текущия месец считано от 22.01.2015 г. в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за изменение или прекратяване. Семейното жилище, находящо се гр. Д.,ул. „Б. К.” №.., собственост на двамата съпрузи се предоставя за безвъзмездно ползване на съпруга М.М.К..Съпругата А.Н.К. няма претенции за ползване на жилището и или за заплащане на наемна цена. В дял на М.М.К. ЕГН ********** се дава и той приема да получи в изключителна собственост лек автомобил марка „Ф.”,модел „БРАВО” с ДНК № ЕВ …АР идентификационен № ZF….. ,със застрахователна стойност 500.00 лв. За уравнение на дела си съпругата А.Н.К. е получила предварително сумата 250.00 лв. и няма претенции към съпруга си. Придобитият по време на брака недвижим имот ,находящ се в гр. Д.,ул. „Б. К.” №… представляващ СИО,остава в обикновена съсобственост на двамата молители. Движимите вещи,придобити от двамата съпрузи по време на брака са поделени извънсъдебно и съпрузите нямат и занапред не могат да имат претенции по отношение на тях един спрямо друг. Съпрузите нямат придобити по време на брака лични спестовни влогове. Ако се окаже,че някой от тях е поел задължение към трето лице,то след прекратяване на брака,същият ще изплаща поетото задължение самостоятелно. Полученият по време на брака потребителски кредит №…,съгласно сключен Договор за потребителски кредит от ….2011 г. с „Райфайзенбенк” ЕАД,с кредитополучател А.Н.К. и М.М.К.-съдлъжник,ползван от двамата,ще се изплаща от съпруга М.М.К.,като А.Н.К. след изплащане на остатъка от сумата по потребителския кредит се задължава да прехвърли на М.М.К. собствените си ? ид. части от недвижимия имот,купен с тези средства,находящ се в гр. Д.,ул. „Б. К.” №..,а именно ? ид.ч от поземлен имот с идентификатор … / ./ по кадастралната карта на гр. Д.,целият с площ от 220 /двеста и двадесет/ кв.м. при граници и съседи: ПИ с идентификатори: … и ПИ с идентификатор … заедно с целия първи етаж с идентификатор … от построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор ….,със застроена площ 71 кв.м.,който етаж се състои от хол,спалня,трапезария,кухненска ниша и сервизни помещения при съседни самостоятелни обекти над етажа – жилищен етаж с идентификатор … ЗАЕДНО с прилежащите му ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ откъм гаража и улицата,предното голямо избено помещение започващо от стълбището и ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ под стълбището съгласно нот. акт № …,т….,рег. № …,д. № …от …. г. по описа на нотариус Ан. Ангелов с район на действие РС гр.Дряново,като страните допълнително сключват предварителен договор за продажба на имота по чл. 19 ал.1 ЗЗД,с предмет посочения имот и цена- плащането на потребителския кредит с всички лихви,такси и разноски. След прекратяване на брака молителите няма де си дължат издръжка един към друг . След прекратяването на брака жената ще продължи да носи брачното си фамилно име К.. Разноските по делото се поемат от двамата съпрузи. Осъжда М.М.К. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 111.40 лв държавна такса. Осъжда А.Н.К. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 25.00 лв. окончателна държавна такса
В законна сила от 22.1.2015г.
184 Гражданско дело No 2195/2014, I състав Облигационни искове А.Ю.А. М.Й.А.,
Д.М.А.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 9.3.2015г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по отношение на А. Ю. А., обективирания в Нотариален акт №, том рег. от 2014г. на Н.Р.Б. , действащ в района на Районен съд Казанлък, договор за дарение, с който М.Й.А. с адрес ***, е прехвърлил на дъщеря си Д.М.А. с адрес ***, недвижим имот: дворно място, находящо се в с.Копринка, ул."Ален мак" № 1, община Казанлък, област Стара Загора, с площ от 1 070.00 квадратни метра, което по сега действащия устройствен план, одобрен със Заповед № 592/1979г. на община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот V 509, в кв.70, при граници и съседи: от две страни улица, УПИ III - 509 и УПИ IV - 509, като сделка, увреждаща интересите на кредитора.ОСЪЖДА ,на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, М.Й.А. , с адрес ***, и Д.М.А. с адрес ***, ДА ЗАПЛАТЯТ на А. Ю. А.,*** направените по делото разноски, както следва: 495, 71 лв. - платен адвокатски хонорар; държавна такса и банков превод в размер на 51, 41 лв., разноски за 3 бр. удостоверения и банков превод в размер на 16,02 лв. и такса вписване на исковата молба в размер на 10, 97 лв..
185 Гражданско дело No 2203/2014, III състав Облигационни искове П.А.А. Т.Н.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.2.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като ПОГАСЕН поради плащане предявеният от П.А.А. против Т.Н.А. иск съдът да признае за установено, че Т.Н.А., ЕГН ********** *** дължи на П.А.А., ЕГН ********** ***, сумата от 947,70лв. главница по със Заповед №1170/2014г. по ч.гр.д.1902/2014г. Казанлъшкия РС, представляваща вземане от погасяване на отпуснат въз основа на молба от 15.06.2011г. заем на Т.А. от Взаимоспомагателна каса при „Арсенал” АД. ОСЪЖДА Т.Н.А., ЕГН ********** *** да заплати на П.А.А. с ЕГН ********** *** сумата 328лв., представляваща разноски по настоящото производство.
В законна сила от 4.3.2015г.
186 Гражданско дело No 2217/2014, III състав Развод и недейств. на брака Р.Г.Н. Т.Д.Н. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 31.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 11.04.1993 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Р.Г.Н. ЕГН ********** ***, и Т.Д.Н. ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Т.Д.Н. упражняването на родителските права спрямо детето Д. Н., ЕГН **********, като дава възможност на Р.Г.Н. да вижда и взема детето Д. Н. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с преспиване, както и 30 дни през лятото, във време което не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. Н. при майката Т.Д.Н. ***. ОСЪЖДА Р.Г.Н., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето Д. Н., ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Д.Н. издръжка от 100 лв. месечно, считано от 31.03.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на Р.Г.Н., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в от гр. Крън, обл. Стара Загора, ул.”Стефан Христов” № 23. ПОСТАНОВЯВА Т.Д.Н. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име ПРОДАНОВА. ОСЪЖДА Р.Г.Н. с п.а. да заплати на Районен съд Казанлък 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода и 72,00 лв. държавна такса за издръжката на детето Д.. ОСЪЖДА Т.Д.Н. с п.а. да заплати на Районен съд Казанлък 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 31.3.2015г.
187 Гражданско дело No 2218/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Д.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.6.2015г.
ОСЪЖДА Д.С.С. ЕГН ********** *** да заплати на Г. Фонд със седалище и адрес на управление ***, представляван от Б.И.М..-управител със съдебен адрес *** адв. дружество „Марински и Николова” сума от 645.64 лв. (шестстотин четиридесет и пет лева и 64 ст.), представляваща изплатеното от Г. Фонд на Д.Г.Г. от гр. Стара Загора обезщетение за щета на МПС от ПТП настъпило на 05.12.2008 год. в района на гр. Николаево, ведно със законната лихва върху сумата 645,64лв. от датата на подаване на исковата молба 28.11.2014год. до окончателното изплащане на тази сума както и 355лв., представляващи разноски по делото.
В законна сила от 8.7.2015г.
188 Гражданско дело No 2221/2014, V състав Искове по КТ Н.С.И. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 20.1.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.И., ЕГН ********** ***,сумата от 7830,03лева, представляваща дължими трудови възнаграждения, както следва: за м. г.- 757,17лв.; за м. г.-1193.06лв.; за м. г.-1180.00 лв.; за м. г.- 1190.71лв.; за м. г.-1772.04лв. и за м. г.- 1737,05лв., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.И., ЕГН ********** *** мораторни лихви за забавено плащане на дължими трудови възнаграждения в общ размер на 193,49 лева, от които: сумата от 37,54лв., представляваща законна лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение от 757,17лв. за месец г. за периода от г. до г.включително; сумата от 49,20 лв., представляваща законна лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение от 1193,06лв. за месец г. за периода от г. до г.включително; сумата от 38,47 лв., представляваща законна лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение от 1180.00лв. за месец г. за периода от г. до г.включително; сумата от 28.53лв., представляваща законна лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение от 1190.71лв. за месец г. за периода от г. до г.включително; сумата от 27.65 лв. представляваща законна лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение от 1772.04лв. за месец г. за периода от г. до г.включително; сумата от 12.10лв., представляваща законна лихва за забава върху неизплатеното трудово възнаграждение от 1737,05лв. за месец г. за периода от г. до г.включително. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.И., ЕГН ********** *** сумата от 457,00лв., представляваща дължимо обезщетение по чл. 224 ал.1 от КТ за осем дни неизползван платен годишен отпуск за г., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.И., ЕГН ********** *** сумата от 1200,00лв., представляваща дължимо обезщетение по чл. 221 ал.1 от КТ в размер на едно брутно трудово възнаграждение, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на Н.С.И., ЕГН ********** *** съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 600,00 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 387,22лв.(триста осемдесет и седем лева и 22 стотинки).
В законна сила от 20.1.2015г.
189 Гражданско дело No 2222/2014, III състав Искове по КТ Д.Г.Д. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 31.3.2015г.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК, представлявано от М.М. Д. да заплати на Д.Г.Д. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** сумата 1047,31лв., от които 400,95лв. тр. възнаграждение за м. май 2014год. и 646,36лв. възнаграждение за м. юни 2014 год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 2087,68лв. и за възнаграждения за м. юли и м. август 2014год. като неоснователна. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК, представлявано от М.М. Д. да заплати на Д.Г.Д. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** сумата 46,53лв., от които 19,88лв. обезщетение за забавеното изплащане на трудовото възнаграждение за м. май 2014 год. за периода 01.06.2014г. – 25.11.2014год. и 26,65лв., представляващи обезщетение за забавеното изплащане на трудовото възнаграждение за м. юни 2014год. за периода 01.07.2014г. – 25.11.2014 год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 72,58лв. и за 4,25лв. обезщетение за забавеното изплащане на тр. възн. за м. юли 2014год.,21,80лв. обезщетение за забавеното изплащане на тр. възнаг. за м. август 2014год. като неоснователна. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК, представлявано от М.М. Д. да заплати на Д.Г.Д. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** законната лихва върху сумата 1047,31лв. считано от 01.12.2014год. до изплащането й като ОТХВЪРЛЯ искането за заплащане на законна лихва от датата на завеждане на исковата молба върху сумата от 72,58лв.; -192лв., представляващи разноски по делото съразмерно с уважената част от претенциите. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК , представлявано от М.М. Д. да заплати на Районен съд Казанлък 200лв., от които 100лв. държавна такса и 100лв. разноски за експертиза. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която се присъждат възнаграждение за труд.
В законна сила от 21.4.2015г.
190 Гражданско дело No 2231/2014, III състав Развод и недейств. на брака К.Д.Х. Ч.Т.Х. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 03.12.1998 год. в гр. Казанлък граждански брак между К.Д.Х. ЕГН ********** *** и Ч.Т.Х. / TRAN TUAN HUNG /Виетнамски гражданин, роден на *** год., с неизвестен адрес поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ на К.Д.Х. ползването на семейното жилище, находящо се в с.Копринка, ул.”Хемус” №1 , общ. Казанлък, обл. Стара Загора. ОСЪЖДА Ч.Т.Х. с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС 32,50лв. държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА К.Д.Х. ЕГН ********** *** да заплати на Казанлъшкия РС 7,50лв. държавна такса по допускането на развода. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака К.Д.Х. да носи предбрачното си фамилно име Л.
В законна сила от 23.4.2015г.
191 Гражданско дело No 2234/2014, III състав Чл.19 ЗГР С.Г.Й.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 26.1.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Г.Й. с ЕГН ********** *** от Й. на М., като постановява промяната да се отрази в издадения от Община Перник акт за граждански брак №211/21.10.2014год. и в регистрите на населението на Община Казанлък.
В законна сила от 9.2.2015г.
192 Гражданско дело No 2239/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МИСТРАЛ-В ООД СТРОИТЕЛ ДОНЕВ 81 ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от „Мистрал –В” ООД гр. София, ЕИК: ., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.Б.Д. против „С.Д.8.” ЕООД ***629, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.И.И. иск съдът да признае за установено, че „С.Д.8.” ЕООД дължи на „Мистрал –В” ООД гр. София сумата 7596 лв. незаплатен остатък от цена по фактура № 255 от 28.09.2009г. за извършена от „Сканея” ЕООД, гр. София транспортна услуга - превоз на инертен материал, транспорт, услуги с камиони, на обща стойност 10 596лв. и законната лихва върху тази сума от датата на подаване на заявлението по ч.гр. дело № 1821/2014 год. на РС Казанлък – 29.09.2014г. до окончателното й изплащане както и 1051,92 лв. разноски по делото, от които 151,92лв. за държ. такса и 900лв. за адвокатско възнаграждение ОСЪЖДА Мистрал –В” ООД гр. София, ЕИК: ., със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Н.Б.Д. да заплати на „С.Д.8.” ЕООД ***629, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя П.И.И. сумата 900лв., представляваща разноски за адв. възнаграждение. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 1130/30.09.2014год. постановена ч.гр. дело № 1821/2014год. по Районен съд Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 13.11.2015
Търговско дело № 1189/2015
В законна сила от 13.11.2015г.
193 Гражданско дело No 2255/2014, III състав Искове по СК А.И.Г. С.Д.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.10.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ на А.И.Г. ЕГН ********** *** упражняването на родителските права спрямо децата М. А. И. с ЕГН ********** и И. А. И. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА децата М. А. И. с ЕГН ********** и И. А. И. с ЕГН ********** да живеят при А.И.Г. ЕГН ********** с настоящ адрес ***. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на С.Д.А. с ЕГН ********** *** да взема и вижда децата М. А. И. с ЕГН ********** и И. А. И. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато А.И.Г. ЕГН ********** *** не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА С.Д.А. с ЕГН ********** *** да заплаща до 10-то число на текущия месец за детето М. А. И. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител А.И.Г. ЕГН ********** *** издръжка от 90лв. месечно считано от 03.12.2013год. и до 02.12.2014год. и издръжка от 100лв. месечно считано от 03.12.2014год. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 100лв. месечно за времето от 03.12.2013г. до 02.12.2014год. ОСЪЖДА С.Д.А. с ЕГН ********** *** да заплаща до 10-то число на текущия месец за детето И. А. И. с ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител А.И.Г. ЕГН ********** *** издръжка от 80лв. месечно считано от 02.09.2014г. и до 02.12.2014год. и от 85лв. месечно считано от 03.12.2014год. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 85лв. месечно за времето от 03.12.2013г. до 02.12.2014год. ОСЪЖДА С.Д.А. с ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък сумата 300лв., представляваща разноски за назначеният й особен представител адв. Н.Т.Т.. ОСЪЖДА С.Д.А. с ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 107,60лв.за издръжката на децата М. А. И. с ЕГН ********** и И. А. И. с ЕГН ********** и държавна такса от 25лв. за завеждане на исковата молба.
В законна сила от 30.10.2015г.
194 Гражданско дело No 2260/2014, III състав Изменение на издръжка Г.С.С. С.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.3.2015г.
ИЗМЕНЯ определената по гр. дело № 2243/2004 год. на РС Казанлък издръжка на Г.С.С., родена на ***г. като ОСЪЖДА С.С.С. ЕГН ********** да заплаща за Г.С.С. ЕГН ********** със съгласието на нейната майка Г.Е.А. издръжка от 90лв. месечно считано от 03.12.2014 год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА С.С.С. ЕГН ********** да заплати на РС Казанлък 72лв. държавна такса и 300лв. възнаграждение за назначеният му особен представител.
В законна сила от 30.3.2015г.
195 Гражданско дело No 2263/2014, I състав Чл.19 ЗГР А.М.М.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2015г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на личното, бащиното и фамилно име на А.М. ***, , както следва: лично име от А. на Ангел, бащино име от М. на Младенов и фамилно име от М. на Стефанов.
В законна сила от 19.2.2015г.
196 Гражданско дело No 2272/2014, I състав Развод по взаимно съгласие С.К.А.,
Н.С.А.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между С.К.А., с с постоянен адрес ***, и Н.С.А., с адрес ***, о за който е съставен Акт за граждански брак № 367/20.11.1998г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето - Найра С.А., се предоставя на майката - Н.С.А., с адрес-***, като тя поема занапред грижите по отглеждането и възпитанието й. Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето - Кенай С.А.- ссе предоставя на бащата - С.К.А.,***, като той поема занапред грижите по отглеждането и възпитанието му. Местоживеенето на детето Найра ще бъде при майката на адрес: с.Асен. Местоживеенето на детето Кенай ще бъде при бащата на адрес: гр. Казанлък. Майката Н.С.А., да има право да вижда и взема детето си - Кенай С.А., - всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване между дните, през първата половина от зимната, и пролетната ваканции,двете деца ще бъдат при майката,както и 30 дни /тридесет дни/ през лятната ваканция на децата, което време да не съвпада с отпуска на бащата. Бащата С.К.А. да има право да вижда и взема детето си - Найра С.А., - всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 09.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, с преспиване между дните, през втората половина от зимната и пролетната ваканции двете деца ще бъдат при бащата, както и 30 дни /тридесет дни/ през лятната ваканция на децата, което време да не съвпада с отпуска на майката. Майката Н.С.А., се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Кенай С.А.- , със съгласието на баща му С.К.А. с в размер на 100 лв.,считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Бащата С.К.А. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Найра С.А., г. чрез нейната майка и законен представител Н.С.А.,с в размер на 100 лв., считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Казанлък –собственост на родителите на съпруга С.К.А. се предоставя за ползване на съпруга С.К.А.. Съпрузите не си дължат издръжка и нямат насрещни претенции един към друг . След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име-БОРАНОВА.
В законна сила от 30.1.2015г.
197 Гражданско дело No 2280/2014, III състав Делби Н.Г.Б. Д.Д.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.3.2015г.
ДОПУСКА между Н.Г.Б. с ЕГН ********** *** и Д.Д.Г. с ЕГН ********** *** делба на недвижим имот: УПИ Х-1299 с площ 500 кв.м., в квартал 8 по плана на с. Ягода, ведно с построената в него жилищна сграда със застроена площ 24 кв.м. и др. подобрения, при граници и съседи: улица, УПИ IX-1302, УПИ IV-1300, УПИ XI-1296 и на лек автомобил, марка „Фолксваген”, модел „Голф”, с ДК№ СТ7676ВА, рама № WVWZZZ1JZ1W619466, цвят сив металик при квоти ? идеални части за Н.Г.Б. и ? идеални части за Д.Д.Г..
198 Гражданско дело No 2280/2014, III състав Делби Н.Г.Б. Д.Д.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 2.9.2015г.
ВЪЗОБНОВЯВА производство по гр. дело № 2280/2014 год. ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 2280/2014 год. поради липса на предмет на същото.
В законна сила от 23.9.2015г.
199 Гражданско дело No 2281/2014, V състав Делби Р.С.К.,
В.С.С.,
Р.Н.Д.,
Н.Ц.Д.,
С.Н.Д.,
Т.Ц.Д.
Р.Ц.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.3.2015г.
ДОПУСКА съдебна делба на следните съсобствени наследствени недвижими имоти, а именно: 1. нива от 2,639 дка, …. категория, в местността „ К.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - полски път, имот № - нива на насл. на ЕТ „ В.”, имот № - овцеферма на Кметство с. Ю., имот № - овцеферма на Кметство с. Ю., имот № - нива на Т.Н.Д. и имот № - нива на насл. на Т. Н. П.; 2. нива от 1,603 дка,….. категория, в местността „ Г.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - полски път, имот № - нива на насл. на Й. Ц. Г., имот № - полски път, имот № - нива на насл. на Х.И.Р.; 3. нива от 2,139 дка, ….. категория, в местността „ К.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - път ІV кл. Държавна, имот № -нива на насл. на С.С.О., имот № - полски път, имот № - нива на Кметство с. Ю.; 4. нива от 1,475 дка, … категория, в местността „ К.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - полски път, имот № -нива на А.К.А., имот № - нива на Кметство с. Ю., имот №- пасище, мера на Кметство с. Ю.. Ограничения при ползване на имота, основания: Електропровод 20кV. На 10 м. от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.; 5. ливада от 3,402 дка, ….. категория, в местността „ П.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - храсти на Кметство с. Ю., имот №- нива на Кметство с. Ю., имот № - широколистна гора на Кметство с. Ю., имот №- ливада на Г.И.У., имот № - гор.стоп.тер. на Държавна, имот №- полски път на общинска, имот № - ливада на насл. на П.И.Г.; 6. лозе от 2,521 дка, ….. категория, в местността „ Л.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - полски път, имот № - лозе на насл. на К.М.М., имот № – дере на Кметство с. Ю., имот № - лозе на Кметство с. Ю.; 7. нива от 8,168 дка, …..а категория, в местността „ Г.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Ю., при граници и съседи: имот № - нива на насл. на Г. Х.Ц., имот № - нива на насл. на С.П.Т., имот № - полски път, имот № - нива на насл. на Р.К.Д.; 8. нива от 2,449 дка, ….. категория, в местността „ К.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Ю., при граници и съседи: имот № - нива на насл. на П.Й.М., имот № - нива на И.Р.И., имот № - полски път, имот № - полски път; 9. нива от 5,669 дка, ……. категория, в местността „ Д..”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Ю., при граници и съседи: имот № - нива на насл. на Х.И.П., имот № - нива на насл. на М.Т.О., имот № - нива на насл. на Т.С.Б./ М./, имот № - полски път, имот № - нива на насл. на Д.Б.Р.; 10. нива от 2,400 дка, …….. категория, в местността „ К.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № - нива на Кметство с. Ю., имот № - нива на насл. на Ц.П.Д., имот № - път ІV клас на Община М., имот № - нива на Кметство с. Ю., имот № - нива на насл. на С.Л.С.; 11. овощна градина от 8,000 дка, ….. категория, в местността „ Л.”, представляваща имот № по картата на землището на с. Ю., при граници и съседи: имот № овощна градина на Кметство с. Ю., имот № - овощна градина на И.Й.У., имот № - овощна градина на насл. на И.Г.А., имот № - овощна градина на М.К.М., имот № - овощна градина на насл. на К.К.В., имот № - отводнит.канал на МЗГ-ХМС; 12. нива от 3,398 дка, ……… категория, в местността „ Г.”, представляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Ю., при граници и съседи: имот № - полски път на Община М., имот № - нива на насл. на Т. Н. П., имот № - нива на насл. на П.К.К., имот № - нива на Кметство с. Ю.., при квоти: 3/18 ид.части за Р.С.К., ЕГН ********** ***, */18 ид.части за В.С.С., ЕГН ********** ***, */18 ид.части за Р.Н.Д., ЕГН ********** ***, */18 ид.части за Н.Ц.Д., ЕГН ********** ***, */18 ид.части за С.Н.Д., ЕГН ********** ***, */18 ид.части за Т.Ц.Д., ЕГН ********** *** и 2/18 ид.части за Р.Ц.Д., ЕГН ********** ***.
В законна сила от 7.5.2015г.
200 Гражданско дело No 2281/2014, V състав Делби Р.С.К.,
В.С.С.,
Р.Н.Д.,
Н.Ц.Д.,
С.Н.Д.,
Т.Ц.Д.
Р.Ц.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 29.4.2015г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 7.5.2015г.
201 Гражданско дело No 2282/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Б.В.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че на основание договор за предоставяне на потребителски кредит без обезпечение LD 1120810412 от 26.07.2011г. обявен за предсрочно изискуем Б.В.Б. с ЕГН ********** *** дължи на „О.б.б.” АД *** с Булстат, със седалище и адрес на управление ***, сумите: - 8 701,03 лв. главница ведно със законната лихва, считано от 16.09.2014г. до окончателното изплащане на вземането, -182,12 лв. договорна лихва за периода от 26.07.2012г. до 15.09.2014г., - 2 209,54 лв. наказателна лихва за просрочени главници за периода от 26.07.2012г. до 15.09.2014г. ; - 221,85 лв. разноски за държавна такса държавна такса и 553,48 лв. за адв. възнаграждение. ОСЪЖДА Б.В.Б. с ЕГН ********** *** да заплати на „О.б.б.” АД *** с Булстат, със седалище и адрес на управление *** сумата 1257,19лв. разноски в исковото производство, от които 221,85лв. за държавна такса и 1035,34лв. за адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 13.5.2015г.
202 Гражданско дело No 2283/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИСКАР БЪЛГАРИЯ ЕООД ДЕЛИА АУТОМОТИВ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 30.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2283/2014 година поради отказ от иска.
В законна сила от 18.2.2015г.
203 Гражданско дело No 2285/2014, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 30.1.2015г.
ОТХВЪРЛЯ искането на Дирекция „Социално подпомагане” общ. Гурково, обл. Стара Загора да бъде прекратена взетата с решение №1326 от 28.08.2014 година по гр.д.3648/2014г. по описа на РС Плевен мярка за закрила, изразяваща се в настаняване за срок от 1 година на детето С. М.С., ЕГН **********, родено в гр. Казанлък от майка н.С.К., ЕГН ********** и баща М.С.М., ЕГН **********, с постоянен адрес ***,
В законна сила от 16.2.2015г.
204 Гражданско дело No 2286/2014, IV състав Дела по Закона срещу домашното насилие Г.К.А. Н.Г.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 8.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №2286/2014 год. по описа на Казанлъшки районен съд. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Окръжен съд-Стара Загора в едноседмичен срок от връчването му на страната.
В законна сила от 27.1.2015г.
205 Гражданско дело No 2288/2014, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие К.А.Ч. С.М.Ч. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 29.6.2015г.
На осн. чл. 231 ал.1 от ГПК съдът прекратява производството по делото.
В законна сила от 15.7.2015г.
206 Гражданско дело No 2290/2014, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 28.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА постановеното по гр.д.№2029/2014 г. по описа на РС-Пазарджик настаняване на детето Р.Ф.А., с ЕГН-**********, с майка Ф.А.И., с ЕГН-********** *** и баща – непосочен, в Център за настаняване от семеен тип гр.Пазарджик, поради промяна на обстоятелствата. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 12.2.2015г.
207 Гражданско дело No 2295/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ЕООД Н.Д.В. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 25.2.2015г.
В законна сила от 13.3.2015г.
208 Гражданско дело No 2296/2014, I състав Чл.19 ЗГР М.А.Ю.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2015г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на собственото, бащино и фамилно име на М.А.Ю. *** от М.А.Ю. на Мехмет Ахмет Озтурк. След влизане на решението в сила да се ИЗПРАТИ препис на Община гр. Казанлък за отразяване промяната в Акта за раждане и в регистрите на населението.
В законна сила от 13.3.2015г.
209 Гражданско дело No 2298/2014, III състав Искове по КТ Д.С.Г. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.3.2015г.
ОСЪЖДА "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, общ. Мъглиж, ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК да заплати на Д.С.Г. ***, с ЕГН ********** сумите: -185,38 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.май 2012 г. - ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 47,80 лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012 г. до 10.12.2014 г. - 385,38 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.юни 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 96,09 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012 г. до 10.12.2014 г. - 468,49 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.юли 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 112,73 лв. лихва за забава за периода от 01.08.2012 г. до 10.12.2014 г. - 385,38 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.август 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 89,35 лв. лихва за забава за периода от 01.09.2012 г. до 10.12.2014 г. - 475,07 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.септември 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 106,12 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2012 г. до 10.12.2014 г. - 288,89 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.октомври 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 62,01 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2012 г. до 10.12.2014 г. - 388,89 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.ноември 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 80,18 лв. лихва за забава за периода от 01.12.2012 г. до 10.12.2014 г. - 388,89 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.декември 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 76,78 лв. лихва за забава за периода от 01.01.2013 г. до 10.12.2014 г. - 158,89 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.януари 2013 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 30 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2013 г. до 10.12.2014 г. - 426,99 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.февруари 2013 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 77,28 лв. лихва за забава за периода от 01.03.2013 г. до 10.12.2014 г. - 38,89 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.март 2013 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 6,71 лв. лихва за забава за периода от 01.04.2013 г. до 10.12.2014 г. - 38,89 лева, представляващи трудово възнаграждение за м.април 2013 г. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 6,38 лв. лихва за забава за периода от 01.05.2013 г. до 10.12.2014 г. - 467,03 лв. представляващи трудово възнаграждение за м.май 2013 год. и обезщетение по чл.224 ал.1 от КТ за 11 дни неползван платен годишен отпуск, ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 72,56 лв. лихва за забава за периода от 01.06.2013 г. до 10.12.2014 г. - 20,36 лв., представляващи трудово възнаграждение за м. август 2013 год. ведно със законната лихва, считано от 10.12.2014 год. до окончателното плащане и 2,64 лв. лихва за забава за периода от 01.09.2013 г. до 10.12.2014 г.; -законната лихва върху сумата 4117,42лв., представляваща общия размер на дължимите трудови възнаграждения и обезщетение по чл.224 от КТ считано от 10.12.2014год. до окончателното й изплащане; - 580лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, общ. Мъглиж, ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК да заплати на Казанлъшкия районен съд сумата 215лв., представляваща държавна такса. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която са присъдени възнаграждение за труд.
В законна сила от 6.3.2015г.
210 Гражданско дело No 2299/2014, IV състав Развод и недейств. на брака В.И.Б. Г.Т.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 20.12.1970г. в гр.София граждански брак между В.И.Б., с ЕГН-********** *** и Г.Т.Б., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.София, общ.Изгрев” ул.”Фр.Жулио Кюри” №69, бл.312, вх.А, ет.2, ап.6 на съпругата Г.Т.Б., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Г.Т.Б., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име Б.. ОСЪЖДА В.И.Б., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Г.Т.Б., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.4.2015г.
211 Гражданско дело No 2302/2014, III състав Изменение на издръжка В.Г.Г. Г.М.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 4.3.2015г.
В законна сила от 12.3.2015г.
212 Гражданско дело No 2304/2014, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 28.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Е.Р.Я., с ЕГН-********** и на детето Р.Р.Я.., с ЕГН-********** с майка Р.Я.М., с ЕГН-********** *** и баща-непосочен, постановено по гр.д.№2326/2009 г. на КРС в семейството на И.И.В., с ЕГН-********** и Я.М.В., с ЕГН-********** ***, поради изтичане на срока. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 10.2.2015г.
213 Гражданско дело No 2306/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД Г.В.Ц. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.4.2015г.
ПРИЗНАВА з.установено, че Г.В.Ц. с ЕГН ********** *** дължи на „А.за с.на в.”ООД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, телефон: 02/483 55 35, представлявана от М.Д.Д. ЕГН ********** – в качеството му на управител, на основание договор за цесия от 22.01.2013г. сумите: - 608.04 лв. главница по договор за паричен заем № 5029200/ 12.04.2013 г. сключен с „Вива кредит”ООД; -381.28 лв. договорн. лихва за периода от 12.04.2013 г. до 07.01.2014г.; - 46,57лв. лихва за забава за периода от 01.02.2014г. до 03.11.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 74.85лв., -140.00 лв. такса разходи; - законната лихва върху главницата от 608,04лв. считано от 03.11.2014 г. до изплащане на вземането; - 225.00 лв. разноски по производството, от които 25.00 лв. з.държавн.такса и 200 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Г.В.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати на “А.за с.на в.” ООД с ЕИК и седалище и адрес на управление *** сумата 496лв., представляваща разноски по настоящото съдебно производство
В законна сила от 7.5.2015г.
214 Гражданско дело No 2307/2014, V състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Б.Н.В. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 31.3.2015г.
ПРИЗНАВА уволнението на Б.Н.В., ЕГН ********** *** от длъжността „Главен специалист „ К.” при Община К., наложено със Заповед № г. на Кмета на Община К., за незаконосъобразно и го ОТМЕНЯ. ВЪЗСТАНОВЯВА Б.Н.В., ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението длъжност „Главен специалист „ К.” с шифър по НКПД:, длъжностно ниво по КДА:, Наименование на длъжностното ниво по КДА: Ниво специалист 1 при Община К., поради незаконосъобразността на извършеното уволнение. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова ДА ЗАПЛАТИ на Б.Н.В., ЕГН ********** *** сумата от 2600лв./две хиляди и шестстотин лева/, представляващи обезщетение за оставане на същата без работа за периода от г. до г. и г. до г., ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба в съда- г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова ДА ЗАПЛАТИ на Б.Н.В., ЕГН ********** *** сумата от 650лв., представляваща задържано от Община Казанлък едно брутно трудово възнаграждение на осн. чл. 221 ал.2 от КТ, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба в съда- г. до окончателното й изплащане. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови обезщетения. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова ДА ЗАПЛАТИ на Б.Н.В., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1280,00 лв.( хиляда двеста и осемдесет лева и 00 стотинки). ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата 190,00лв., представляваща окончателна държ.такса.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 5.6.2015
Гражданско дело № 1283/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 15.1.2016
Гражданско дело № 5648/2015

Обезличен документ

В законна сила от 15.1.2016г.
215 Гражданско дело No 2308/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД П.С.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 24.2.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на П.С.Д., ЕГН **********,***, че съществува вземането на “У.Б.” АД, ***, със седалище и адрес на управление:***, пл. „ Света Неделя” № 7, представлявано от Изпълнителните директори Левон Хампарцумян и Андреа Казини по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. г. по описа на РС- К., за следните суми: 3981.30 лв. ( три хиляди деветстотин осемдесет и един лева и 30 стотинки)главница, ведно със законната лихва, считано от г. до окончателно изплащане на задължението, както и 1338.40 лв. лихва за периода от г. до г., въз основа на извлечение от сметка по чл. 417 т.2 от ГПК и договор за банков кредит № г. ОСЪЖДА П.С.Д., ЕГН **********,*** да заплати на “У.Б.” АД, със седалище и адрес на управление:***, пл. „ Света Неделя” № 7, представлявано от Изпълнителните директори Левон Хампарцумян и Андреа Казини по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ, издадена по ч.гр.д. г. по описа на РС- К. сумата от 465,90 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА П.С.Д., ЕГН **********,*** да заплати на “У.Б.” АД, ***, със седалище и адрес на управление:***, пл. „ Света Неделя” № 7, представлявано от Изпълнителните директори Левон Хампарцумян и Андреа Казини сумата от 941,57лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 29.7.2015
Търговско дело № 1148/2015
В законна сила от 29.7.2015г.
216 Гражданско дело No 2309/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БАНКА ДСК ЕАД СОФИЯ Д.К.Л.,
Л.К.М.,
Д.П.П.
Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 2.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото дело поради отказ от иска.
В законна сила от 14.4.2015г.
217 Гражданско дело No 2310/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 24.3.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***, че "Н.И." ЕООД, с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** не дължи сумата ******* лв. по фактура №1123137984/01.12.2014 г. представляваща коригирана стойност на ел.енергия, за обект на потребление в гр.К., ул."Р." №5, ИТН: 2009394, за периода 21.11.2013 г.-20.01.2014 г. ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на "Н.И." ЕООД, с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 915 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.4.2015г.
218 Гражданско дело No 2311/2014, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА взетата по гр.д.№ 3068/2011г. по описа на РС Казанлък с решение №79 от 20.02.2012 година мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето М.Т.М. с ЕГН **********, родено в гр. Казанлък на 02.05.2000г. от майка Н.Ф.С. с ЕГН ********** с постоянен адрес ***. с ЕГН **********, с постоянен адрес ***, в семейството на З.Й.И. и Ф.С.И. ПОРАДИ промяна на обстоятелства, поради които мярката е взета.
В законна сила от 17.2.2015г.
219 Гражданско дело No 2314/2014, III състав Облигационни искове Е.Е.Т. И.Х.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че И.Х.И., ЕГН ********** ***, ар.85 дължи на Е.Е.Т. с ЕГН ********** ***»Никола П.» № 43, вх.А, ет.2, ап.20, със съдебен адрес ***»Ген. Столетов» № 111, ет.1, ап.1, адв. Т.Е.С. по договор за заем от 15.04.2014год. сумите: - 1500,00лв. главница; -законната лихва върху главницата от 06.11.2014 г. до изплащане на вземането, - 430,00лв. разноски по производството, от които 30,00лв. държавна такса и 400лв. адв. възнаграждение. ОСЪЖДА И.Х.И. с ЕГН ********** ***, ар.85 да заплати на Е.Е.Т. с ЕГН ********** ***»Никола П.» № 43, вх.А, ет.2, ап.20, сумата 430лв., представляваща разноски по настоящото производство.
220 Гражданско дело No 2314/2014, III състав Облигационни искове Е.Е.Т. И.Х.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.5.2015г.
ДОПЪЛВА постановеното на 16.04.2015 година по гр. дело № 2314/2014 година решение № 232 със следното: ОСЪЖДА И.Х.И. *** да заплати на Е.Е.Т. ***0лв., представляваща разноски по ч.гр. дело № 2061/2014год.
221 Гражданско дело No 2315/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ООД Д.М.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2015г.
Hа осн. чл. 234 от ГПК съдът ОДОБРЯВА предложената спогодба . ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2315/2014г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 9.4.2015г.
222 Гражданско дело No 2338/2014, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Б.Р.М. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.6.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Б.Р.М., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** за сумите: 174.61 лв. главница, представляваща стойност на електрическа енергия, доставена в периода от 29.09.2011г.-27.12.2011 г. по партидата на Б.Р.М. с клиентски номер 1001168399, отнасяща се за обект на потребление: гр.К., ул.”Илинден” №43, вх.Д, ап.103, с ИТН:2132078, 48.46 лв. лихва за забава за периода от 26.11.2011 г. до 08.04.2014 г. и законната лихва върху главницата от 09.09.2014 г. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ исковете по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК в частта до претендираните ***** лв. главница за доставена в периода 17.12.2010 г.-28.07.2011 г. ел.енергия и в частта до претендираните ***** лв. лихва за забава за периода 26.02.2011 г.-08.09.2014 г. като погасени по давност, за които е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1737/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ОСЪЖДА Б.Р.М., с ЕГН-********** *** да заплати на “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото 238 лв. съдебни разноски и 123.74 лв.съдебни разноски по ч.гр.д.№1737/2014 г. по описа на РС-К.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1737/2014 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 20.7.2015г.
223 Гражданско дело No 2339/2014, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД И.М.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 16.6.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.М.М., с ЕГН-********** *** и адрес за призоваване: гр. К., че дължи солидарно с ЕТ „М.”, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представляван от М. Д. М., „Т.” ООД, с ЕИК: със седалище и адрес на управление,***, представлявано от Д. М. Н. и Д. М. Н., с ЕГН-********** *** на ”П.”ЕАД, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Д. П., Р. В. Т., Е. Х. Ц.- Изпълнителни директори, чрез адв. А.К.Б.- Д. от САК, съдебен адрес *** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., следните суми: 2181,61 лв. (две хиляди сто осемдесет и един лева и 61 стотинки) главница, законната лихва върху тази сума от г. до изплащане на вземането, 63.54 лв. наказателна лихва от г. до г. и 156.79 лв. просрочена лихва от г. до г., въз основа на извлечение от сметка по чл. 417 т.2 от ГПК, договор №г., изменен с Анекс № към Договор № г., от дата г. и договор за встъпване в дълг от г. ОБЕЗСИЛВА Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. в частта за главница за горницата над 2181,61 лв. до пълния заявен размер от 2653,77 лв., поради прекратяване на производството по делото в тази част. ОСЪЖДА И.М.М., с ЕГН-********** *** и адрес за призоваване: гр. К. да заплати солидарно с ЕТ „М.”, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представляван от М. Д. М., „Т.” ООД, с ЕИК: със седалище и адрес на управление,***, представлявано от Д. М. Н. и Д. М. Н., с ЕГН-********** *** на ”П.”ЕАД, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Д. П., Р. В. Т., Е. Х. Ц.- Изпълнителни директори, чрез адв. А.К.Б.- Д. от САК, съдебен адрес *** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. сумата от 57,48 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА И.М.М., с ЕГН-********** *** и адрес за призоваване: гр. К. да заплати на ” П.”ЕАД, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Д. П., Р. В. Т., Е. Х. Ц.- Изпълнителни директори, чрез адв. А.К.Б.- Д. от САК, съдебен адрес *** сумата от 730,33лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото. ОСЪЖДА ” П.”ЕАД, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М. Д. П., Р. В. Т., Е. Х. Ц.- Изпълнителни директори, чрез адв. А.К.Б.- Д. от САК, съдебен адрес *** да заплати на И.М.М., с ЕГН-********** *** и адрес за призоваване: гр. К. сумата от 99,63лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.1.2016
Търговско дело № 1283/2015
В законна сила от 15.1.2016г.
224 Гражданско дело No 2340/2014, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Д.И.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че Д.И.П. с ЕГН ********** *** дължи на „БНП Париба Пърсънъл Файененс” ЕАД с ЕИК със седалище и адрес на управление *** сгр. 14, представлявано от М.Ж.М.Ф. сумите: - 299.49 лв главница по договор за потребителски заем № CASH- 10040505/12.10.2012 г. ; - законната лихва върху сумата 299,49лв. от 20.10.2014г. до изплащане на вземането, -176.51 лв. възнаградителна лихва за периода от 10.04.2013г до 10.10.2013г., - 38.48 лв. мораторна лихва за периода от 10.05.2013г до 26.09.2014г. -325 лв. съдебни разноски. ОСЪЖДА Д.И.П. с ЕГН ********** *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файененс” ЕАД с ЕИК със седалище и адрес на управление *** сгр. 14, представлявано от М.Ж.М.Ф. сумата 425лв. разноски по делото, от които 125лв. държавна такса, 300лв. юриск. възнаграждение.
В законна сила от 16.4.2015г.
225 Гражданско дело No 2351/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МЕДИЯ СИНЕРДЖИ ООД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 18.6.2015г.
На основание чл. 253, предложение 1 от ГПК ОТМЕНЯ протоколно определение от 20.05.2015г. за даване ход на устните състезания по делото и обявяването им за приключени. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, поради липса на правен интерес, предявения от „М.С." ООД ЕИК:200896845,с адрес за кореспонденция: гр. София, п.к.1612, ул. „Хайдушка поляна" ет. 4 с управител Николай Иванов против Община Казанлък, с адрес гр. Казанлък п.к.6100, бул. „Розова долина" 6, представлявано от кмета на о.К.- Г.С. иск с правно основание чл. 422 от ГПК за установяване съществуването на оспореното парично притезание по заповед № 1153 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издадена по ч. гр. д. № 1870/2014г. по описа на КРС и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2351/2014г. по описа на КРС.
В законна сила от 5.8.2015г.
226 Гражданско дело No 2358/2014, V състав Други дела А.Т.Н.,
Т.Т.А.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 23.2.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Кметство с. О., о.П. че С. И. Г., бивш жител ***, роден през г., е починал на г. в с. О., общ. П., въз основа на което ПОСТАНОВЯВА да се състави акт за смърт.
В законна сила от 19.3.2015г.
227 Гражданско дело No 2360/2014, I състав Издръжка Д.Ц.Т. Ц.Д.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.3.2015г.
Съдът счете , че предложената от страните спогодба не противоречи на закона, добрите нрави и е в интерес на детето, затова и на осн. чл.234 от ГПК ОДОБРЯВА постигната спогодба .ОСЪЖДА ответника Ц. Д.Т. да заплати на КРС ДТ в размер на 86,40лв. Прекратява производството по гр.д. 2360/14г. по описа на КРС.
В законна сила от 27.3.2015г.
228 Гражданско дело No 2361/2014, IV състав Искове по СК Е.Б.М.,
А.Е.М.
Д.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.4.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето А.Е.М., с ЕГН-********** да живее при бащата Е.Б.М., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето А.Е.М., с ЕГН-********** на бащата Е.Б.М., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката Д.П.Д., с ЕГН-********** и детето А.Е.М., с ЕГН-**********, който да се осъществява всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, с преспиване и две седмици през лятото, когато това не съвпада с отпуска на бащата. ОСЪЖДА Д.П.Д., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето А.Е.М., с ЕГН-********** със съгласието на Е.Б.М., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител, месечна издръжка в размер на 90 лв., считано от 01.01.2015 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 100 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Д.П.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на Е.Б.М., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 340 лв. ОСЪЖДА Д.П.Д., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 64.80 лв. държавна такса. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Стара Загора, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.5.2015г.
229 Гражданско дело No 2362/2014, II състав Облигационни искове Г.Л.Ш. В.Г.К. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 9.4.2015г.
На осн. чл.129 ал.4 ГПК съдът прекратява производството по гр.д.№ 2362/2014г по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 28.4.2015г.
230 Гражданско дело No 2363/2014, I състав Развод по взаимно съгласие К.А.Ч.,
С.М.Ч.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между К.А.Ч., , с постоянен адрес-***, и С.М.Ч., с постоянен адрес-***, за който е съставен Акт за граждански брак № 07/28.10.2006г. на Община Павел баня по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на децата: Денис Смаилов Ч. и Кевин Смаилов Ч. sе предоставя на майката К.А.Ч. , с постоянен адрес:***, като тя поема занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата ДЕНИС СМАИЛОВ Ч. и КЕВИН СМАИЛОВ Ч., ще бъде при майката на адрес: ***. Бащата С.М. Ч., да има право да вижда и взема децата си Денис и Кевин всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя, както и 30 дни през лятото, което време да не съвпада с платения отпуск на майката, като детето Денис има право на личен избор да реши, дали ще остава с преспиване при баща си. Децата ще бъдат предавани на бащата чрез трето лице. Бащата С.М. Ч. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Денис, в размер на 110 лв., а за детето Кевин, в размер на 90 лв. чрез тяхната майка и законен представител К.А.Ч. считано от датата на съдебното решение, платими до 25 число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Ползването на семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Казанлък, представляващо СИО, се предоставя на съпругата-К.Ч.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един към друг . След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име-ПАШОВА.
В законна сила от 30.1.2015г.
231 Гражданско дело No 2364/2014, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД П.И.П. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 23.4.2015г.
Отхвърля предявения от Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК …. със седалище и адрес на управление ***,представлявано от Мишел Фуйе против П.И.П. ЕГН ********** *** иск за установяване на вземането му в размер на 532.78 лв главница в едно със законната лихва,считано от 20.10.2014г до изплащане на вземането, 229.72 лв. възнаградителна лихва за периода от 01.08.2008г до 16.01.2009г, 349.59 лв мораторна лихва за периода от 22.08.2008г до 26.09.2014г по договор за потребителски кредит № CASH- 042../18.06.2008г и 350 лв. съдебни разноски,за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение 1211/21.10.2014г по Ч.гр.д. № 1940/2014г по описа на Районен съд Казанлък. Осъжда Б.П.П.Ф.” ЕАД да заплати на П.И.П. 650 лв съдебни и деловодни разноски. След влизане на решението в сила,препис да се приложи към Ч.гр.д. № 1940/2014г по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 26.5.2015г.
232 Гражданско дело No 2372/2014, III състав Развод по взаимно съгласие А.С.Н.,
П.Н.Н.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 20.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 28.04.2007 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между П.Н.Н. ЕГН ********** *** и А.С.Н. ЕГН ********** *** Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на А.С.Н. упражняването на родителските права спрямо децата Т. П. Н., ЕГН **********, като дава възможност на П.Н.Н. да вижда и взема детето Т. всяка събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото и един месец през зимата във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Т. П. Н. на адреса на майката А.С.Н. ***. ОСЪЖДА П.Н.Н., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето Т. П.Н., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка А.С.Н. издръжка от 120 лв. месечно, считано от 01.01.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на П.Н.Н., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в от гр. Казанлък, обл. Стара Загора, ж.к.”Изток” бл.46, вх.Б, ет.8, ап. 47. ПОСТАНОВЯВА А.С.Н. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име Х. ОСЪЖДА П.Н.Н. с п.а. да заплати 40,00 лв. държавна такса по допускането на развода и 86,40 лв. държавна такса за присъдената издръжка. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 20.1.2015г.
233 Гражданско дело No 2381/2014, I състав Развод и недейств. на брака Д.М.Н. Н.А.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.М.Н., с адрес *** със съдебен адрес *** и Н.А.Н., с адрес: ***, сключен с Акт за граждански брак № 1/11.12.1998г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права по отношение на родените от брака деца – Ангел Николаев Н. и Йоана Николаева Н. се предоставя на майката Д.М.Н.. Местоживеенето на децата ще бъде при майката на адрес: гр.Казанлък .Бащата Н.А.Н. ще осъществява режим на виждане и лични контакти с децата – Ангел Николаев Н. и Йоана Николаева Н., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване- от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката, през четна година на Коледните празници; през нечетна година на Новогодишните празници, както и през Великденските празници. Бащата Н.А.Н. се задължава да заплаща на децата: Ангел Николаев Н., действащ със знанието и съгласието на майката Д.М.Н. и на малолетната Йоана Николаева Н., представлявана от майката и законен представител Д.М.Н., месечна издръжка в размер по 120 лева/сто и двадесет лева /за всяко дете, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение, платими до 20 число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.След развода съпругата ще възстанови предбрачното си фамилно име – Бочева. Ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Шипка се предоставя на бащата Н.А.Н..
В законна сила от 28.5.2015г.
234 Гражданско дело No 2382/2014, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОЛИМПИК-ЯСЕН СИМОВ ЕООД СЕМ СПЕД ТРАНС ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 7.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Олимпик” Ясен Симов” ЕООД, адрес на управление гр.В.Търново, представлявано от управителя на дружеството Ясен Замфиров Симов против „С.С.Т.“ ООД ,адрес ***, представлявано от управителя на дружеството Станчо Минчев Караджов иск с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. чл. 372 от ТЗ и чл. 367 от ТЗ за установяване съществуването на вземане за сумата от 1271,29лв., представляваща част от неплатено навло за осъществен превоз на товар на 24.02.2014г. по фактура , ведно със законната лихва върху главницата, за периода от 09.10.2014г. до окончателното изплащане на сумата, която е предмет на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК № 1147/ 10.10.2014г. по ч.гр.д. 1861/2014г. по описа на КРС, като погасен чрез плащане. ОСЪЖДА „С.С.Т.“ ООД представлявано от управителя на дружеството Станчо Минчев Караджов ДА ЗАПЛАТИ на „Олимпик” Ясен Симов” ЕООД, представлявано от управителя на дружеството Ясен Замфиров Симов разноски както следва: 400,84лв. - разноски по заповедното производство, както и сторените разноски в настоящото производство в размер на 780,84 лв..
В законна сила от 12.5.2015г.
235 Гражданско дело No 2384/2014, I състав Искове по КТ Р.Г.К. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К.,***, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 10 301,17 лв., представляващи сбора от неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. май 2012г. до м. март 2014г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 19.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата.ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ,на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К., сумата 1769,49 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатените трудови възнаграждения, считано от 1- во число на месеца следващ месеца, за който е дължимо трудовото възнаграждение до 17.12.2014 г..ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К., на осн. чл.222, ал.3 от КТ, обезщетение в размер на 5914,02 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 19.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К., сумата 629, 08 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатеното обезщетение, считано от 01.01.2013 год. до 17.12.2014 г..ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Г.К.,направените по делото разноски в размер на 1100 лв. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от 769,39 лв. - държавна такса, както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 16.3.2015г.
236 Гражданско дело No 2385/2014, I състав Искове по КТ В.В.С. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, с адрес с. Радунци, ДА ЗАПЛАТИ на В.В. ***, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 6586,96 лв., представляващи сбора от неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. май 2012г. до м. март 2014г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 19.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ,на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на В.В. СИМЕОНОВА, сумата 1081, 06 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатените трудови възнаграждения, считано от 1- во число на месеца следващ месеца, за който е дължимо трудовото възнаграждение до подаване на исковата молба – 19.12.2014 г.. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на В.В. СИМЕОНОВА, на осн. чл.222, ал.3 от КТ, обезщетение в размер на 3953, 85 лв., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 19.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на В.В. СИМЕОНОВА, сумата 790,54 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатеното обезщетение, считано от 01.01.2013 год. до подаване на исковата молба – 19.12.2014 г.. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на В.В. СИМЕОНОВА, направените по делото разноски в размер на 910 лв. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от 521,63 лв. - държавна такса, както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 16.3.2015г.
237 Гражданско дело No 2386/2014, IV състав Искове по КТ Р.И.К. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.3.2015г.
В законна сила от 20.3.2015г.
238 Гражданско дело No 2388/2014, III състав Чл.19 ЗГР А.А.М.,
Д.А.А.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 3.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2388/2014 година като ВРЪЩА обратно на А.А.М. молбата и приложенията към нея.
В законна сила от 15.4.2015г.
239 Гражданско дело No 2399/2014, IV състав Развод по взаимно съгласие К.С.С.,
М.Ц.С.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.1.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 26.09.2003г. в гр.Казанлък граждански брак между К.С.С., с ЕГН-********** *** и М.Ц.С., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Ц.К. С., с ЕГН-********** да живее при майката М.Ц.С., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Ц.К. С., с ЕГН-********** на майката М.Ц.С., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ възможността на бащата К.С.С., с ЕГН-********** да осъществява режим на лични контакти с детето Ц.К. С., с ЕГН-**********, всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца, от 08:00 ч. в събота до 20:00 ч. в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА К.С.С., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез М.Ц.С., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Ц.К. С., с ЕГН-********** в размер на 100 лв., считано от 20.01.2015г. до настъпване на основания за изменението или прекратяването на издръжката. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ж.к.” ****** бл. ** вх.А, ет.5, ап.14 на съпруга К.С.С., с ЕГН-**********. Придобитите по време на брака движими вещи на незначителна стойност и личните вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат придобити по време на брака парични влогове и недвижими имоти в режим на СИО. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата М.Ц.С., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име С.. ОСЪЖДА К.С.С., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 92 лв. държавна такса. ОСЪЖДА М.Ц.С., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.1.2015г.
240 Гражданско дело No 2418/2014, IV състав Искове по КТ В.Г.Т. ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ КОМУНАЛНА ДЕЙНОСТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.Г.Т., с ЕГН-********** *** против Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктура” с адрес гр.К., ул.”Никола Петков” №37А, иск с правно основание чл.357 от КТ за отмяна на наложено със заповед №225/10.11.2014 г. дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение” като неоснователен. ОСЪЖДА В.Г.Т., с ЕГН-********** *** да заплати на Общинско предприятие „Комунална дейност и поддържане на инфраструктура” с адрес гр.К., ул.”Никола Петков” №37А на основание чл.78, ал.8 вр. с ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 300 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.6.2015г.
241 Гражданско дело No 2419/2014, I състав Искове по КТ П.Х.К. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 13.3.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ на П.Х.К.,***, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 9196, 09 лв., представляващи сбора от неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. май 2012г. до м. март 2014г.., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 23.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на П.Х.К., сумата 1642,71 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатената главница, считано от 1- во число на месеца следващ месеца, за който е дължимо трудовото възнаграждение до подаване на исковата молба – 23.12.2014 г.. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на П.Х.К., направените по делото разноски в размер на 830 лв. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от 433,55 лв. - държавна такса, както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 13.3.2015г.
242 Гражданско дело No 2420/2014, V състав Искове по КТ Д.Х.М. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 10.3.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Х.М., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. М.К. ***, адрес на кантора: гр. К. сумата от 8282,43лв., представляваща дължими трудови възнаграждения, обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ и обезщетения за забавено плащане, както следва: -за м. г.- 1242,35лв., която сума включва трудово възнаграждение и обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ, ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 324,79лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 269,80лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 68,26лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.-268,81лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 65,66лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 268,92лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 63,33лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 294,62лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 66,89лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 320,31лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 69,91лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 298,85лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 62,70лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 377,66лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 75,93лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 143,81лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 27,66лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 323,89лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 59,80лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 219,12лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 38,56лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 182,22лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 30,55лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 475,73лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 75,64лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 328,19лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 49,43лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.-149,65лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 21,25лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 146,28лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 19,51лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 195,64лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 24,46лв. лихва за забава за периода от г. до г. ; - за м. г.- 143,39лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 16,68лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 143,97лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 15,55лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 356,19лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 35,41лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 324,81лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 29,49лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 335,37лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 27,84лв. лихва за забава за периода от г. до г. и - за м. г.- 189,46лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 14,09лв. лихва за забава за периода от г. до г. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Х.М., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. М.К. ***, адрес на кантора: гр. К. съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 740,00 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 331,30лв.(триста тридесет и един лева и 30 стотинки).
В законна сила от 10.3.2015г.
243 Гражданско дело No 2428/2014, III състав Вещни искове С.Х.Р.,
К.С.Ч.,
Х.С.Х.
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 21.10.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на О.П.баня представлявана от кмета Д.Х.Р., със седалище ***, К.С.Ч. ЕГН ********** *** и Х.С.Р. с ЕГН ********** ***, че К.С.Ч. и Х.С.Р. в качеството им на наследници на С.Х.Р. с ЕГН **********, починал на 27.02.2015год. са собственици на основание ДАВНОСТНО ВЛАДЕНИЕ на имот, който по действащия план за земеразделяне на землището на село Долно Сахране, община П.б. представлява имот с № 000896, в местността «Турски бахчалък», с площ от 1,003 дка, начин на трайно ползване- нива, четвърта категория, при граници и съседи : от запад – имот № 000072-жилищна територия, от изток - имот № 895 - нива, от юг - имот №910- нива. ОСЪЖДА О.П.б. представлявана от кмета Д.Х.Р., със седалище *** да заплати на К.С.Ч. ЕГН ********** *** и Х.С.Р. с ЕГН ********** *** сумата 700лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 19.11.2015г.
244 Гражданско дело No 2429/2014, IV състав Искове по КТ Д.С.Д. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 30.3.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на Д.С.Д., с ЕГН-********** *** следните суми: -*** лв. нетно трудово възнаграждение за м.05.2012г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2014 г. до окончателното и изплащане и *** лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012г. до 23.12.2014г.; -*** лв. нетни трудово възнаграждение за м.06.2012 г. и обезщетение по чл.222, ал.3 от КТ, ведно със законната лихва, считано от 23.12.2014 г. до окончателното и изплащане и *** лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012г. до 23.12.2014г.; -*** лв. нетно трудово възнаграждение за м.08.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2014 г. до окончателното и изплащане и *** лв. лихва за забава за периода от 01.09.2012г. до 23.12.2014г.; -*** лв. нетно трудово възнаграждение за м.09.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2014 г. до окончателното и изплащане и *** лв. лихва за забава за периода от 01.10.2012г. до 23.12.2014г.; -*** лв. нетно трудово възнаграждение за м.10.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2014 г. до окончателното и изплащане и *** лв. лихва за забава за периода от 01.11.2012г. до 23.12.2014г.; -***лв. нетно трудово възнаграждение за м.11.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 23.12.2014 г. до окончателното и изплащане и *** лв. лихва за забава за периода от 01.12.2012г. до 23.12.2014г. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд *** лв. държавна такса. Решението е постановено на основание чл.239 от ГПК и не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 30.3.2015г.
245 Гражданско дело No 2430/2014, III състав Искове по СК Д.И.Н. Д.Г.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 31.3.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.И.Н.,*** и Д.Г.Г., ЕГН ********** ***, споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Д. Д.Г., ЕГН ********** на майката Д.И.Н., като ДАВА възможност на бащата Д.Г.Г. да взема и вижда детето Д. Г. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя и един месец през лятото, когато Д.И.Н. не ползва платен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. Д.Г. при майката Д.И.Н. ***. ОСЪЖДА Д.Г.Г., ЕГН ********** да заплаща за детето Д. Д.Г., чрез неговата майка и законен представител Д.И.Н. месечна издръжка в размер на 100 лв., считано от 01.12.2014г и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Д.Г.Д.Г.Г., ЕГН ********** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 72,00 лв. за издръжката на детето Д. Г.
В законна сила от 31.3.2015г.
246 Гражданско дело No 2436/2014, II състав Вещни искове П.Д.Н. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 27.3.2015г.
Признава за установено по отношение на Община Казанлък, ЕИК 000817778, гр. Казанлък бул. „Розова долина” № 6,представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова , че НИВА с площ 3.065 дка,ІV категория,находяща се в местността „П.” в землището на с. Ш., Община К.,представляваща им.№ по КВС при граници: им.№,им.№,им.№,им.№,им.№,им.,им.№, им. №, им. №и им. №и НИВА с площ от 1.281 дка, ІV категория,находяща се в местността „П.” в землището на с. Ш., Община К., представляваща им. № по КВС при граници: им. №, им. №,им №и им. № са собственост на П.Д.Н. ЕГН ********** *** по наследство и давностно владение. Осъжда Община Казанлък да заплати на П.Д.Н. 610 лв съдебни и деловодни разноски.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 24.6.2015
Гражданско дело № 1300/2015
В законна сила от 4.8.2015г.
247 Гражданско дело No 2437/2014, I състав Делби С.С.Г.,
Г.С.Г.
С.П.Д.,
Г.И.В.,
Р.К.В.,
В.С.Г.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.10.2015г.
ДОПУСКА ДЕЛБА между С.С.Г. ***, и Г.С.Г. ***, срещу С.П.Д. ***, Г.И.В. ***, , Р.К.В. ***, и В.С.Г. ***, следните недвижими имоти: при квоти С.Д. – 1/4 идеална част; Г.В. – 1/8 идеална част; Р.В.-1/8ид.ч.,В.Г. и С. Г.-по 1/8ид.част.
248 Гражданско дело No 2439/2014, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-БЛАГОЕВГРАД   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 2.2.2015г.
На осн. чл. 118, ал.2 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2439/2014г. по описа на Районен съд- Казанлък.ИЗПРАЩА делото на Районен съд- гр. Б. за разглеждане по подсъдност.
249 Гражданско дело No 2440/2014, II състав Вещни искове С.Г.Г.,
Г.И.И.,
Д.В.И.
М.С.С. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 26.1.2015г.
250 ЧГД No 3/2015, I състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД М.С.Ч.,
А.С.Ч.,
Е.С.Ч.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 6.3.2015г.
М.С.Ч., А.С. Ч.,Е.С. Ч., изрично заявяват, че в качеството си на наследници на Халиме А.Ч., починала на 27.12.2013г., приемат наследството останало от нея.Приемането на наследството да се впише в особената книга при РС Казанлък. Прекратява производството по ч.гр. д. № 3/2015г. по описа на КРС.
В законна сила от 24.3.2015г.
251 Гражданско дело No 5/2015, I състав Искове по КТ Д.Д.И. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.3.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.И.,***, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 8551, 60 лв., представляващи сбора от неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. май 2012г. до м. март 2014г., без месеците юни 2012г. и октомври 2013г.., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 06.01.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, с. Радунци, на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.И., сумата 1 383,52 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатената главница, считано от 1- во число на месеца следващ месеца, за който е дължимо трудовото възнаграждение до подаване на исковата молба – 06.01.2015 г.. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.И., направените по делото разноски в размер на 830 лв. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от 397,40 лв. - държавна такса, както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 16.3.2015г.
252 Гражданско дело No 7/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ШАМПИОН ООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 16.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Ш.” ООД, с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** против “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.124, ал.1 от ГПК за признаване за установено, че не се дължи сумата от ******* лв., представляваща коригирана стойност на електрическа енергия, по партида с клиентски №*******, за периода от 01.08.2014 г.до 06.09.2014 г. за обект на потребление с ИТН:*******, за което е издадена фактура №1122501395/20.11.2014 г. като неоснователен. ОСЪЖДА „Ш.” ООД, с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** да заплати на “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 470 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.10.2015
Гражданско дело № 1414/2015
В законна сила от 7.10.2015г.
253 Гражданско дело No 8/2015, V състав Искове по КТ Г.В.Н. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 10.3.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Г.В.Н., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Б.П. ***, адрес на кантора: гр. К. сумата от 6 552,44лв., представляваща дължими трудови възнаграждения и обезщетения за забавено плащане, както следва: -за м. г.- 250,96лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 66,65лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 489,64лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 125,93лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.-435,75лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 108,25лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 476,55лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 114,22лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 445,83лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 103,07лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 328,13лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото-г. до окончателното плащане и 72,99лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 556,51лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 119,08лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 272,64лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 55,96лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 18,37лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 3,62лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 24,21лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 4,36лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 4,42лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 0,77лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 398,17лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 64,97лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 173,48лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото-г. до окончателното плащане и 26,85лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.-155,05лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 22,66лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 101,92лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 14,01лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 72,94лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 9,42лв. лихва за забава за периода от г. до г. ; - за м. г.- 63,90лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 7,70лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 108,21лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 12,14лв. лихва за забава за периода от г. г.; - за м. г.- 109,13лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 11,31лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 554,75лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 52,68лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - за м. г.- 450,72лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 39,28лв. лихва за забава за периода от г. до г. и - за м. г.- 23,40лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 1,84лв. лихва за забава за периода от г. до г. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Г.В.Н., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Б.П. ***, адрес на кантора: гр. К. съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 660,00 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 262,10лв.(двеста шестдесет и два лева и 10 стотинки).
В законна сила от 10.3.2015г.
254 Гражданско дело No 11/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.Т.А. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.2.2015г.
ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с адрес: град София, бул. "Витоша" № 2 да заплати, на осн. чл. 2, ал.1, т.3, предл. 1 ЗОДОВ, на А.Т.А., ЕГН ********** ***, сумата от 10 000 (десет хиляди) лева, ведно със законната лихва върху нея, считано от г. до окончателното изплащане, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди в резултат на незаконно повдигнато обвинение за престъпление по чл. 339, ал. 1 от НК, по което била постановена оправдателна присъда по ВНОХД № г. по описа на ОС- С., като ОТХВЪРЛЯ иска за присъждане на сумата за разликата над 10 000 лева до пълния предявен размер от 20 000 лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ПРОКУРАТУРАТА на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с адрес: град София, бул. "Витоша" № 2 да заплати, на осн. чл. 10, ал. 3 от ЗОДОВ, на А.Т.А., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски, както следва: сумата от 10,00лв. (десет лева и 00 стотинки)- за внесена държавна такса и сумата от 425,00 лв.(четиристотин двадесет и пет лева и 00 стотинки) - за адвокатско възнаграждение, изчислено по съразмерност.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението от 6.7.2015
Гражданско дело № 1298/2015

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване от 20.1.2016
Гражданско дело № 5682/2015

Обезличен документ

В законна сила от 20.1.2016г.
255 Гражданско дело No 12/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА ИТА ЕН ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 8.10.2015г.
ОСЪЖДА „И.Е." ЕООД, със седалище и адрес на управление *** представлявано от Борис Димитров Стоянов ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Р. И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ гр.Казанлък, представляван от вр.и.д.доц. д-р Базитов на осн. чл. 327, ал.1 от ТЗ, сумата от 20 484, 48 лв. главница, представляваща част от цената на изкупения от дружеството-ответник розов цвят, съгласно Договор за продажба на розов цвят от 08.05.2014г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба в съда – 08.01.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „И.Е." ЕООД, със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Р. И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ гр.Казанлък, на осн. чл. 86 от ЗЗД, сумата от 661.75лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 04.08.2014г. до 05.01.2015г.. ОСЪЖДА „И.Е." ЕООД, със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на И.П.Р. И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ гр.Казанлък, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, направените по делото разноски в размер на 2577,38 лв.
В законна сила от 8.10.2015г.
256 Гражданско дело No 13/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.Ю.К. ТРИГЛАВ ЕДЕЛВАЙС ЕООД Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 12.3.2015г.
Прекратява производството по настоящото дело поради недопустимост на иска. Осъжда А.Ю.К. ЕГН ********** *** да заплати на „Т.Е.” ЕООД ,ЕИК 123651163 със седалище и адрес на управление *** деловодни разноски в размер на 300 лв.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 27.4.2015
Търговско дело № 1095/2015
В законна сила от 27.4.2015г.
257 Гражданско дело No 15/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие П.И.П. В.П.П. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 20.1.2015г.
В законна сила от 29.1.2015г.
258 Гражданско дело No 16/2015, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие Д.П.П. В.П.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 10.3.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че на г. около часа В.П.П., ЕГН ********** *** е извършила спрямо Д.П.П., ЕГН ********** *** действия, представляващи домашно насилие. ЗАДЪЛЖАВА В.П.П., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.П.П., ЕГН ********** ***. ЗАДЪЛЖАВА В.П.П., ЕГН ********** *** да не приближава жилището на пострадалата Д.П.П., ЕГН ********** ***, находящо се на адрес: гр. К. за срок от шест месеца. ЗАДЪЛЖАВА В.П.П., ЕГН ********** *** не приближава местата за социални контакти и отдих на пострадалата Д.П.П., ЕГН ********** *** за срок от десет месеца. ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита. ОСЪЖДА В.П.П., ЕГН ********** *** да заплати глоба в размер на 200 лв. и държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на Районен съд- Казанлък. ОСЪЖДА В.П.П., ЕГН ********** *** да заплати на Д.П.П., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 400,00лв.
В законна сила от 23.3.2015г.
259 Гражданско дело No 16/2015, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие Д.П.П. В.П.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Заповед за защита от 10.3.2015г.
ЗАДЪЛЖАВА В.П.П., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Д.П.П., ЕГН ********** ***. ЗАДЪЛЖАВА В.П.П., ЕГН ********** *** да не приближава жилището на пострадалата Д.П.П., ЕГН ********** ***, находящо се на адрес: гр. К. за срок от шест месеца. ЗАДЪЛЖАВА В.П.П., ЕГН ********** *** не приближава местата за социални контакти и отдих на пострадалата Д.П.П., ЕГН ********** *** за срок от десет месеца.
260 Гражданско дело No 18/2015, III състав Облигационни искове С.Р.К. Т.Х.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 12.6.2015г.
на осн. чл.129 ал.3 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 18/2015 година като ВРЪЩА обратно на С.Р.К. исковата молба и приложенията към нея.
В законна сила от 29.6.2015г.
261 Гражданско дело No 20/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД И.Х.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.2.2015г.
В законна сила от 9.3.2015г.
262 Гражданско дело No 21/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.И.Д. РПК СЕПТЕМВРИ - МЪГЛИЖ Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 20.3.2015г.
Осъжда РПК „Септември” гр. Мъглиж, представлявана от М.Ч.И. да заплати на М.И.Д. от гр. Мъглиж, 540 лв ведно със законната лихва,считано от 12.01.2015г до окончателното изплащане на сумата,представляващи неизплатени възнаграждения по договор за правна помощ и съдействие от 04.01.1993г за месеците октомври,ноември и декември 2000г и договори за правна защита и съдействие по гр. д. № 125/2006г и гр.д. № 755/2000г ,двете по описа на Казанлъшки районен съд ,както и 250 лв съдебни разноски.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.7.2015
Гражданско дело № 1286/2015
В законна сила от 6.7.2015г.
263 Гражданско дело No 23/2015, III състав Искове по КТ Е.М.К. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.4.2015г.
ОСЪЖДА "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмофтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, общ. Мъглиж, ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК да заплати на Е.М.К. ЕГН ********** *** сумите: -206,03 лв., тр. възн. за м.май 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 55,01 лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012 г. до 12.01.2015 г.; - 350,66 лв., тр. възн. за м. юни 2012 г. ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 90,67 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012 г. до 12.01.2015 г.; - 339,23 лв. тр. възн. за м.юли 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 84,74 лв. лихва за забава за периода от 01.08.2012 г. до 12.01.2015 г.; - 336,61 лв. тр. възн. за м.август 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 81,14 лв. лихва за забава за периода от 01.09.2012 г. до 12.01.2015 г.; - 230,87 лв. тр. възн. за м. септември 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 53,69 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2012 г. до 12.01.2015 г.; - 236,62 лв. тр. възн. за м. октомври 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 52,96 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2012 г. до 12.01.2015 г; -за м. ноември 2012 г. - 349,23 лева тр. възн., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 75,22 лв. лихва за забава за периода от 01.12.2012 г. до 12.01.2015 г. - 351,07 лв. тр. възн. за м. декември 2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 72,54 лв. лихва за забава за периода от 01.01.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 165,02 лв. тр. възн. за м. януари 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 32,67 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 412,13 лв. тр. възн. за м. февруари 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 78,39 лв. лихва за забава за периода от 01.03.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 102,67 лв. тр. възн. за м.март 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 18,64 лв. лихва за забава за периода от 01.04.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 102,29 лв. тр. възн. за м. април 2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 17,72 л в. лихва за забава за периода от 01.05.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 433,46 лв. тр. възн. за м. май 2013 год., в едно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 71,33 л в. лихва за забава за периода от 01.06.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 1 185,33 лв., тр. възн. за м. юни 2013 г. и обезщетения да по чл.224 ал.1 от КТ за 19 дни неползван платен годишен отпуск и по чл.221 ал.1 от КТ за един месец оставане без работа, ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 год. до окончателното плащане и 185,14 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2013 г. до 12.01.2015 г.; - 620лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА "Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация Радунци" ЕООД с.Радунци, общ. Мъглиж, ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК да заплати на Казанлъшкия районен съд сумата 242,05лв., представляваща държавна такса.
В законна сила от 8.4.2015г.
264 Гражданско дело No 24/2015, IV състав Искове по КТ Н.Д.Л. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.4.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на Н.Д.Л., с ЕГН-********** ***, следните суми: -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.05.2012г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и ****лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.06.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното и изплащане и **** лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012г. до 12.01.2015 г.; -****лв. нетно трудово възнаграждение за м.07.2012г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 64.76 лв. лихва за забава за периода от 01.08.2012г. до 12.01.2015 г.; -****нетно трудово възнаграждение за м.08.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 62.11лв. лихва за забава за периода от 01.09.2012г. до 12.01.2015 г.; -****лв. нетно трудово възнаграждение за м.09.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 64.30 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2012г. до 12.01.2015 г.; -****лв. нетно трудово възнаграждение за м.10.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 37.99 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2012г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.11.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 56.42 лв. лихва за забава за периода от 01.12.2012г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.12.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 73.59 лв. лихва за забава за периода от 01.01.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.01.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 31.04 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2013 г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.02.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 51.05 лв. лихва за забава за периода от 01.03.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.03.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 26.70 лв. лихва за забава за периода от 01.04.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.04.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 19.56 лв. лихва за забава за периода от 01.05.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.05.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 24.33 лв. лихва за забава за периода от 01.06.2013 г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.08.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 20.79 лв. лихва за забава от 01.09.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.09.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 19.80 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.10.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 14.70 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2013г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.12.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 23.04 лв. лихва за забава за периода от 01.01.2014г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.01.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и 31.83 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2014г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.02.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и **** лв. лихва за забава за периода от 01.03.2014г. до 12.01.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.03.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 12.01.2015 г. до окончателното изплащане и **** лв. лихва за забава за периода от 01.04.2014г. до 12.01.2015 г. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на Н.Д.Л., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 480 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 213.84 лв. държавна такса. Решението е постановено на основание чл.239 от ГПК и не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 9.4.2015г.
265 Гражданско дело No 26/2015, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие П.М.И. Н.Б.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 19.1.2015г.
На осн. чл. 233 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради отказ от иска.
В законна сила от 2.2.2015г.
266 Гражданско дело No 38/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗД ЕВРОИНС АД ГР. СОФИЯ А.Х.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.2.2015г.
ОСЪЖДА А.Х.П., ЕГН ********** *** да заплати на ЗД „ ЕВРОИНС” АД, ЕИК: 121265113, със седалище и адрес на управление:***, чрез пълномощника адв. М.Л.П. от САК, сумата от 6569,00лв.( шест хиляди петстотин шестдесет и девет лева и 00 стотинки), представляваща дължима и заплатена от ЗД „ Евроинс” АД лихва върху главница от 41500лв. за периода от г. до г., както и сумата от 775,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.
В законна сила от 5.3.2015г.
267 Гражданско дело No 39/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НОВА Ф 49 ООД ЕЛМОНТ ООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.4.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ”Е.” ООД, с ЕИК:****, със седалище и адрес на управление ***, че съществува вземане на ”Нова-Ф-49”ООД, с ЕИК:****, със седалище и адрес на управление ***, за сумите: 333.65 лв. мораторна лихва за забава на главницата **** лв. по фактура №29558/07.01.2013г. за периода от 08.01.2013г. до 04.12.2014г. и **** лв. мораторна лихва за забава на главницата ****лв. по фактура №29583/09.01.2013г. за периода от 10.01.2013г. до 04.12.2014г., за което е издадена заповед №1393/08.12.2014 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. №2279/2014 г. по описа на РС-Казанлък като ОТХВЪРЛЯ иска за лихва за забава върху главницата по фактура №29558/07.01.2013г. в частта до **** лв. като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявените от “Нова-Ф-49”ООД, с ЕИК:****, със седалище и адрес на управление *** против ”Е.” ООД, с ЕИК:****, със седалище и адрес на управление *** искове по чл.422, ал.1 от ГПК за установяване съществуването на вземане за сумата от **** лв. главница, представляваща задължение по фактура №29558/07.01.2013 г. и за сумата **** лв. главница, представляваща задължение по фактура №29583/09.01.2013г., ведно със законната лихва от 05.12.2012 г., за което е издадена заповед №1393/08.12.2014 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2279/2014 г. по описа на РС-Казанлък като неоснователни поради извършено плащане преди образуване на делото и в хода на производството. ОСЪЖДА ”Е.” ООД, с ЕИК:****, със седалище и адрес на управление *** да заплати на ”Нова-Ф-49”ООД, с ЕИК:****, със седалище и адрес на управление *** съдебни разноски в настоящото производство в размер 524.41 лв. и съдебни разноски по заповедното производство в размер на 271.46 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2279/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 4.5.2015г.
268 Гражданско дело No 40/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци МЕДИЯ СИНЕРДЖИ ООД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 16.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 40/2015 г. по описа на КРС,съгласно разп. на чл. 126, ал.1 от ГПК- когато в един и същ съд или в различни съдилища има висящи две дела между същите страни, на същото основание и за същото искане, по-късно заведеното дело се прекратява служебно от съда.
В законна сила от 8.4.2015г.
269 Гражданско дело No 41/2015, II състав Развод по взаимно съгласие Я.В.Я. Г.Г.Я. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 26.3.2015г.
Прекратява брака между страните с развод по взаимно съгласие и утвърждава споразумението.
В законна сила от 26.3.2015г.
270 Гражданско дело No 47/2015, I състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Л.И.А. КАТЕКС АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.5.2015г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 200 от КТ, “К. „ АД ***,представлявано от Директора Надка Петкова Антонова да заплати на Л.И.А.,***, сумата от 2120,47 лв., представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди вследствие на професионално заболяване „бронхиална астма; алергична хрема“, изразяващи се в разликата между пенсията, която получава и трудовото възнаграждение за длъжността "балеровач-пакетировач" за периода от 01.02.2014г. до 15.01.2015г., ведно със законната лихва, считано от 01.02.2014г. до окончателното изплащане,като за разликата до претендираното обезщетение в размер на 3 500 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.ОСЪЖДА, на осн.78,ал.1 от ГПК, “К. „ АД ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.А., сторените по делото разноски, съразмерно на уважената част от иска в размер на 302,92 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 16.10.2015
Гражданско дело № 1348/2015
В законна сила от 16.10.2015г.
271 Гражданско дело No 49/2015, IV състав Искове по КТ Д.Н.Н. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.5.2015г.
ОСЪЖДА Община Казанлък, с адрес на управление *** да заплати на Д.Н.Н., с ЕГН-********** *** обезщетение за оставане шест месеца без работа поради признатото с влязло в сила решение по гр.д.№3365/2012 г. по описа на РС-Казанлък уволнение, за времето от 01.11.2012 г. до 30.04.2013 г. в брутен размер 2000 лв., ведно със законната лихва, считано от 15.01.2015 г. до окончателното изплащане и 171 лв. лихва за забава за периода 10.03.2014 г.- 15.01.2015 г. ОСЪЖДА Община Казанлък, с адрес на управление *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 86.84 лв. държавна такса и 40 лв. разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 25.5.2015г.
272 Гражданско дело No 50/2015, II състав Развод по взаимно съгласие К.Л.П.,
А.К.А.
  Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 23.2.2015г.
Прекратява сключения на 20.10.2006 в гр.Казанлък граждански брак между А.К.А. *** и К.Л.А. ЕГН ********** *** с развод по взаимно съгласие. Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение както следва: Упражняването на родителските права спрямо роденото от брака дете Н. Ант. А. с ЕГН ********** се предоставят на майката К.Л.А.,като бащата А.К.А. си запазва правото да бъде информиран и да участва във вземането на важни решения относно здравето,възпитанието и обучението на непълнолетното дете. Детето Н. Ант. А. ще живее при и със своята майка К.Л.А. *** ,като при промяна на адреса на местоживеене на детето, К.Л.А. се задължава преди самото преместване. своевременно да уведоми бащата А.К.А. за новия адрес на местоживеене на детето. Бащата А.К.А. ще може да вижда и взема детето си Никола всяка първа и трета събота и неделя от месеца с приспиване от 9.00 ч. сутринта в събота до 20.00 ч. в неделя,както и 30 дни през лятната ваканция и 10 дни през зимата,които не съвпадат с отпуск на майката. С оглед естеството на работа на бащата и интересите на детето бащата ще може винаги и по всяко време когато е необходимо и когато пожелае да прекарва време с детето без ограничение,като режимът за това ще бъде съобразяван изключително с оглед интересите на детето от двамата родители. В случай на непредвидени причини поради,които бащата не е в състояние да упражнява определеният режим на лични отношения с детето,този режим ще се осъществява от бабата и дядото на детето. Осъжда А.К.А. да заплаща чрез К.Л.А. месечна издръжка на детето Никола Антонов А. с ЕГН ********** в размер на 120.00 лв., платима ежемесечно до края на съответния месец считано от 23.02.2015 г. При извеждане на непълнолетното дете Н. Ант. А. извън пределите на Република България майката се задължава предварително да поиска нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от бащата на детето А.К.А.. Тегленето на средства от влогове на детето да се осъществява само с изричното съгласие от двамата родители и с разрешението на съда по местоживеенето на детето. Семейното жилище собственост на родителите на молителя, находящо се гр. гр. К., ж.к И.,бл. 2..,вх..,ет.2,собственост на родителите на съпруга се предоставя за ползване на А.К.А.. След прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име П.. Съпрузите не претендират за издръжка помежду си. Съпрузите нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки от тях банкови,депозитни и разплащателни сметки,като същите остават в полза на съответния титуляр. Съпрузите нямат придобито общо недвижимо имущество. С настоящото споразумение съпрузите заявяват,че уреждат всички сови лични отношения след развода. Разноските по делото се поемат от съпругата. Осъжда А.К.А. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 86.40 лв държавна такса върху размера на издръжката,която ще заплаща. Осъжда К.Л.А. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 40 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.2.2015г.
273 Гражданско дело No 51/2015, I състав Развод по взаимно съгласие М.С.Ч.,
Л.С.Ч.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.С.Ч., с постоянен адрес - гр. К Л.С.Ч., ,с постоянен адрес - гр. Кза който е съставен Акт за граждански брак № 173/05.08.2003г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Упражняването на родителските права и задължения по отношение на децата - Николай Лъчезаров Ч.- и Стоян Лъчезаров Ч.- се предоставят на майката М.С.Ч., , с постоянен адрес - гр. К,като тя поема занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата ще бъде при майката на адрес: гр. К. Бащата Л.С.Ч., да има право да вижда и взема двете си деца - Николай Лъчезаров Ч.- и Стоян Лъчезаров Ч.-всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10 часа в събота до 20 часа в неделя, както и тридесет дни през лятото и една седмица през зимата по време на ученическите ваканции, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Бащата Л.С.Ч., се задължава да заплаща месечна издръжка на децата Николай Лъчезаров Ч.- в размер на 110 лв. и на Стоян Лъчезаров Ч.- в размер на 90 лв.,чрез тяхната майка и законен представител М.С.Ч.,, до 10 число на текущия месец, считано от 01.01.2015г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, апартамент № 84, находящ се на адрес: гр. К- се предоставя за ползване на съпругата- М.С.Ч..Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- Ч..
В законна сила от 20.2.2015г.
274 Гражданско дело No 52/2015, IV състав Развод и недейств. на брака А.Д.П. Л.С.П. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 28.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 08.01.2009 год. в гр.П.Б., обл.Стара Загора граждански брак между А.Д.П., с ЕГН-********** *** и Л.С.П., с ЕГН-********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ОБЯВЯВА на основание чл.49, ал.3 от СК, че вина за разстройството на брака имат двамата съпрузи. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното фамилно име П.. ОСЪЖДА А.Д.П., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 25 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Л.С.П., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 25 лв. окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 22.6.2015г.
275 Гражданско дело No 53/2015, III състав Искове по КТ М.Д.Д. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 3.4.2015г.
В законна сила от 3.4.2015г.
276 Гражданско дело No 57/2015, III състав Издръжка М.Д.Г. Б.П.Е. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.4.2015г.
В законна сила от 22.4.2015г.
277 Гражданско дело No 76/2015, I състав Развод и недейств. на брака Н.К.Ш. Д.А.Ш. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 3.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Н.К.Ш.,***, и Д.А.Ш. ,с адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 16/03.10.1982 г. на Кметство с. Устрем, обл. Ямбол, поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПОСТАНОВЯВА съвместно ползване на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, на Н.К.Ш. и Д.А.Ш. . ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Н.К.Ш. да носи предбрачното фамилно име Иванова.
В законна сила от 29.4.2015г.
278 Гражданско дело No 80/2015, V състав Искове по КТ И.Р.Д. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 17.3.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на И.Р.Д., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Б.П. ***, адрес на кантора: гр. К. сумата от 2621,55лв., представляваща дължими трудови възнаграждения и обезщетения за забавено плащане, както следва: -за м. г.- 906,07лв./ включваща трудово възнаграждение и обезщетение по чл. 222 ал.3 от КТ/, ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 243,95лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 214,20лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 55,85лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.-211,31лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 53,26лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 215,90лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 52,53лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 204,54лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 48,03лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 124,83лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 28,22лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 79,33лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 17,26лв. лихва за забава за периода от г. до г.; -за м. г.- 87,47лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 18,27лв. лихва за забава за периода от г. до г. и -за м. г.- 50,43лв., ведно със законната лихва, считано от завеждане на делото- г. до окончателното плащане и 10,10лв. лихва за забава за периода от г. до г. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на И.Р.Д., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Б.П. ***, адрес на кантора: гр. К. съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 410,00 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 104,86лв.(сто и четири лева и 86 стотинки).
В законна сила от 17.3.2015г.
279 Гражданско дело No 89/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РЕД ДЕВЪЛ КЕТЪРИНГ АД ФОНДАЦИЯ ШИПКОВА КЪЩА Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 7.4.2015г.
В законна сила от 15.4.2015г.
280 Гражданско дело No 90/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТРИ МОРЕТА ЕООД ЕТ Т.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.10.2015г.
ОСЪЖДА ЕТ „Т.Т.“, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Теньо Георгиев Топалов на осн. чл. 349, ал.4 от ТЗ във вр. чл. 373, ал.1 от ТЗ да заплати на „Т.М.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Мигел Ойо Сантистебан, със съдебен адрес:***, стойността на вредите в общ размер на 9277.29 евро, причинени на стоката /осолена риба аншоа/ при превоза й от Испания до България, въз основа на договор за превоз сключен на 17.01.2014 г. между „АИК Интернешънъл Спедишън" ЕООД и ЕТ „Т.Т.", ведно със законната лихва върху претендираната сума, считано от датата на завеждане на иска – 21.01.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявения от „Т.М.“ ЕООД *** евентуален иск с правно основание чл. 49 от ЗЗД да бъде осъден ЕТ „Т.Т.“ да заплати на ищеца сумата от 9277, 29 евро обезщетение за нанесени му имуществени вреди, причинени при превоза на стоката /осолена риба аншоа/ по договор за превоз сключен на 17.01.2014 г. между „АИК Интернешънъл Спедишън" ЕООД и ЕТ „Т.Т.", ведно със законната лихва върху претендираната сума,считано от датата на завеждане на иска – 21.01.2015 до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, ЕТ „Т.Т.“, със седалище и адрес на управление:***, да заплати на „Т.М.“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, сторените по делото разноски в размер на 1 913, 26 лв..
281 Гражданско дело No 91/2015, II състав Искове по СК В.С.М. И.Ф.Ф. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 5.5.2015г.
В законна сила от 18.5.2015г.
282 Гражданско дело No 92/2015, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие С.Т.Д. Н.В.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 13.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 92/2015 г. по описа на КРС ,тъй като в едноседмичен срок нередовностите не са отстранени.
В законна сила от 4.3.2015г.
283 Гражданско дело No 93/2015, I състав Вещни искове Б.К.Д. Х.П.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 7.4.2015г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 30.4.2015г.
284 Гражданско дело No 94/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Й.Н.К. С.В.К. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 11.2.2015г.
Признава за установено,че на 20.01.2015 г С.В.К. с ЕГН ********** и адрес гр. К.,ж.к „В.Л.“,бл…,вх.Г,ет.6,ап.89 е извършил спрямо Й.Н.К. с ЕГН ********** *** действия ,съставляващи акт на домашно насилие. Задължава С.В.К. да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Й.Н.К. в каквато и да била форма. Забранява на С.В.К. да приближава жилището на Й.Н.К. ***,както и местата за социални контакти и отдих посещавани от молителката Й.Н.К. на разстояние по близко от 200 м. за срок от 18 месеца считано от 11.02.2015 г. Осъжда С.В.К. ***,ж.к В.Л.“,бл…,вх.Г,ет.6,ап.89 да заплати 200 лв. глоба по сметка на КРС . Осъжда С.В.К. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 25 лв държавна такса.
285 Гражданско дело No 94/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Й.Н.К. С.В.К. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Заповед за защита от 11.2.2015г.
ЗАДЪЛЖАВА С.В.К. ,ЕГН ********** с последен адрес гр. К.,ж.к В.Л.“,бл…х.Г,ет.6,ап.89 да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Й.Н.К. в каквато и да била форма. ЗАБРАНЯВА на С.В.К. да приближава жилището на Й.Н.К. *** и местата за социални контакти и отдих на разстояние по- близко от 200 м. за срок от осемнадесет месеца считано от 11.02.2015 г. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение. При неизпълнение на тази заповед, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. ОБЖАЛВАНЕТО на съдебното решение, въз основа на което тази заповед е издадена не спира изпълнението й. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение от органите на МВР, като препис от нея се връчи на страните и се изпрати на РУП на МВР гр.Казанлък.
286 Гражданско дело No 94/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Й.Н.К. С.В.К. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 3.4.2015г.
На осн. чл. 233 от ГПК съдът обезсилва решение № 93/11.02.2015г. Прекратява производството по гр. д.№ 94/2015г по описа на Казанлъшки районен съд.Връща подадената от С.В.К. въззивна жалба против решение № 93/11.02.2015г .
В законна сила от 23.4.2015г.
287 Гражданско дело No 97/2015, III състав Развод по взаимно съгласие А.Р.Х.,
Б.Х.Х.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 15.11.2014 год. в с. Труд, общ. Марица, гр. Пловдив, граждански брак между Б.Х.Х., ЕГН ********** *** и А.Р.Х., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака А.Р.Х. да носи предбрачното си фамилното име Г. ОСЪЖДА Б.Х.Х., ЕГН ********** с п.а. да заплати 40,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 11.2.2015г.
288 Гражданско дело No 102/2015, I състав Издръжка Б.Т.П. Д.П.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2015г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК счете, че предложената спогодба не противоречи на закона , добрите нрави и е в интерес на детето,поради което ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните . ОСЪЖДА ответника Д.П.Т., адрес *** – да заплати по сметка на КРС ДТ в размер на 110,40 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 102/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 8.4.2015г.
289 Гражданско дело No 103/2015, I състав Чл.19 ЗГР С.М.И.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.2.2015г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на фамилното име на С.М.И. с постоянен адрес:***, от И. на М..
В законна сила от 13.3.2015г.
290 Гражданско дело No 104/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Ц.А.Р.,
С.И.К.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 17.11.1990г. в гр.Казанлък граждански брак между Ц.А.Р., с ЕГН-********** *** и С.И. Радевска, с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: Съпрузите нямат претенции за ползване на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ул.”Капрони” №24. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата С.И. Радевска, с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име К.. ОСЪЖДА Ц.А.Р., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА С.И. Радевска, с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.2.2015г.
291 Гражданско дело No 105/2015, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - МЪГЛИЖ   Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 13.2.2015г.
Прекратява настаняването на децата Ангел Атанасов Р. с ЕГН **********,А. Атанасов Р. с ЕГН ********** и Пенка Атанасова Р. с ЕГН ********** с родители : майка С.Ж.Р. ЕГН ********** и баща А.А.Р. ЕГН ********** ,двамата с постоянен и настоящ адрес *** поради отпадане на основанието за настаняване. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 26.2.2015г.
292 Гражданско дело No 106/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД А.И.П. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 29.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ”С.и п.” ООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** против А.И.П., с ЕГН-********** ***, иск с правно основание чл.422 вр. с чл.415 от ГПК вр. с чл.79, ал.1 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумата **** лв. главница по фактура №1103027238/08.12.2011г. за потребена далекосъобщителна услуга по договор сключен между А.И.П. и „Б.т.к.” ЕАД, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2211/2014 г. по описа на РС-Казанлък като неоснователен. ОСЪЖДА ”С.и п.” ООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на А.И.П., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2211/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 3.9.2015г.
293 Гражданско дело No 145/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци К.Л.Х. БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 145 по описа за 2015г. на КРС и го изпраща по подсъдност на РС - София,на осн. чл. 119, ал.3 във вр. чл. 108, ал.1 от ГПК.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 11.6.2015
Търговско дело № 1120/2015
294 Гражданско дело No 147/2015, V състав Развод и недейств. на брака С.В.Т. Д.Д.Т. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 5.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 28.08.201..г. в гр. К. граждански брак между Д.Д.Т., ЕГН ********** *** и С.В.Т., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на двамата. ПОСТАНОВЯВА детето Д. Д.Т., ЕГН ********** да живее при майката С.В.Т., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето Д. Д. Т., ЕГН ********** на майката С.В.Т., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Д.Д.Т., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, с преспиване между дните, по една седмица по време на Коледните или Новогодишните празници, както и по 30 дни през лятото по време, което не съвпада с платения отпуск на майката. ОСЪЖДА Д.Д.Т., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетния си син Д. Д. Т., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка С.В.Т., ЕГН **********, и двамата от гр. К., ул. „ Т.” № .. ет.5, ап. 8.., месечна издръжка в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева и 00 стотинки/, считано от 27.01.2015г. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 300,00лв., като неоснователен и недоказан. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К., ул. „ Т.” № в, ет.5, ап.8.. на жената С.В.Т.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име - Т.. ОСЪЖДА Д.Д.Т. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 236,00 лева. ОСЪЖДА С.В.Т. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 20,00 лева.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.11.2015
Гражданско дело № 1402/2015
В законна сила от 11.1.2016г.
295 Гражданско дело No 157/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД Д.С.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 6.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.С.Д., ЕГН ********** ***, че дължи на „С.и П.” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление:***, със законен представител Илия Иванов Геров, чрез пълномощника си юрисконсулт Марина Пламенова Гроздарева, съдебен адрес:*** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., следните суми: 50,71 лв.(петдесет лева и 71 стотинки) главница, ведно със законната лихва, считано от г. до изплащане на вземането, произтичащо от неплатени месечни абонаментни такси и потребление на далекосъобщителна услуга по договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги от г., сключен между „ Българска телекомуникационна компания” ЕАД, оператор с търговска марка „ Виваком” и длъжника Д.С.Д., за което е издадена фактура № г. с падеж на плащане- г., договор за цесия от г. и договор за цесия от г. ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН ********** *** да заплати на „С.и П.” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление:***, със законен представител Илия Иванов Геров, чрез пълномощника си юрисконсулт Марина Пламенова Гроздарева, съдебен адрес:*** по Заповед №г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. сумата от 325,00 лв. разноски по заповедното производство, от които: 25 лв.държавна такса и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА Д.С.Д., ЕГН ********** *** да заплати на С.и ПАРТНЬОРИ” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление:***, със законен представител Илия Иванов Геров, чрез пълномощника си юрисконсулт Марина Пламенова Гроздарева, съдебен адрес:*** сумата от 325,00 лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 8.5.2015г.
296 Гражданско дело No 159/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Д.Д.К.,
Р.Й.К.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 12.2.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 19.08.2001г. в гр.К. граждански брак между Д.Д.К., с ЕГН-********** *** и Р.Й.К., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА децата Л.Р. К., с ЕГН-********** и Р.Р. К., с ЕГН-********** да живеят при майката Д.Д.К., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Л.Р. К., с ЕГН-********** и Р.Р. К., с ЕГН-********** на майката Д.Д.К., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Р.Й.К., с ЕГН-********** и децата Л.Р. К., с ЕГН-********** и Р.Р. К., с ЕГН-********** както следва: всяка събота от месеца от 10.00ч. до 18.00ч., както и 2 /два/ пъти по 7 дни през лятото, които това не съвпадат с годишния отпуск на майката. Ако бащата временно не е в състояние да упражнява режима на лични отношения с децата Л. и Р., поради отсъствие или заболяване, този режим на лични контакти да се осъществява от неговите родители: Людмила Григориевна К. и Йовчо Иванов К.- бабата и дядото на децата на основание чл.128 ал.3 от СК. ОСЪЖДА Р.Й.К., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Д.Д.К., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Р.Р. К., с ЕГН-********** в размер на 200 лв., считано от 01.02.2015г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА Р.Й.К., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Д.Д.К., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Л.Р. К., с ЕГН-********** в размер на 200 лв., считано от 01.02.2015г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Придобитите по време на брака движими вещи на незначителна стойност и за обикновено ползване съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Придобито по време на брака недвижимо имущество в режим на СИО, остава в режим на обикновена съсобственост между съпрузите. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Й.К., с ЕГН-********** *** и той става собственик на придобития по време на брака: - Лек автомобил марка „БМВ 320Д”, цвят „сив металик”, с рег.№СТ4110ВН, рама №WBAAL71040CA46058, двигател №204D181139207, със застрахователна стойност 500 лв. За уравнение на дела съпругата Д.Д.К., с ЕГН-**********, е получила предварително от Р.Й.К., с ЕГН-********** сумата от 250 лв. и няма претенции към съпруга. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.Д.К., с ЕГН-********** *** и тя става собственик на придобития по време на брака: - Лек автомобил марка “ОПЕЛ ЗАФИРА”, цвят „светло сив металик”, с рег.№СТ6675АМ, рама №W0L0TGF75Y2054177, двигател №X18XE120K81304, със застрахователна стойност 500 лв. За уравнение на дела съпругът Р.Й.К., с ЕГН-********** е получил предварително от Д.Д.К. сумата от 250 лв. и няма претенции към съпругата. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., ул.”Л.Кабакчиев” №4, вх.Б, ет.6, ап.38 на съпругата Д.Д.К., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат лични спестовни влогове, придобити по време на брака. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.Д.К., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име К.. ОСЪЖДА Р.Й.К., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 348 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 12.2.2015г.
297 Гражданско дело No 161/2015, I състав Искове по СК С.О.М. З.Н.Ю. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 17.6.2015г.
В законна сила от 24.6.2015г.
298 Гражданско дело No 162/2015, III състав Чл.19 ЗГР П.С.П.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 3.4.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на П.С.П., ЕГН ********** *** от П. на П.-В., като постановява промяната да се отрази в издадения от Община Казанлък акт за граждански брак №008/23.01.2015год. и в регистрите на населението на гр. Казанлък.
В законна сила от 22.4.2015г.
299 Гражданско дело No 167/2015, IV състав Искове по СК И.М.Т.,
В.С.К.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 17.2.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.М.Т., с ЕГН-********** *** и В.С.К., с ЕГН-********** *** споразумение по чл.127, ал.1 от СК както следва: ПОСТАНОВЯВА детето И.И.Т., с ЕГН-********** да живее при бащата И.М.Т., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето И.И.Т., с ЕГН-********** на бащата И.М.Т., с ЕГН-********** *** ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката В.С.К., с ЕГН-********** и детето И.И.Т., с ЕГН-********** както следва: всяка седмица от 17.00 ч. в петък до 17.00 ч. в неделя с преспиване; през лятото от 01 август до 31 август вкл.; През четните години- Коледните празници и на рождения ден на детето, то ще бъде при майката В.С.К., а на Великденските и Новогодишните празници детето ще бъде при бащата И.М.Т., с ЕГН-**********; През нечетните години- Великденските и Новогодишните празници детето ще бъде при майката В.С.К., а на Коледните празници и на рождения ден на детето, то ще бъде при бащата И.М.Т., с ЕГН-**********. ОСЪЖДА В.С.К., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез И.М.Т., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител месечна издръжка на детето И.И.Т., с ЕГН-********** в размер на 90 лв., до пето число на текущия месец, считано от 17.02.2015 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА В.С.К., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 64.80 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.2.2015г.
300 Гражданско дело No 178/2015, IV състав Искове по КТ А.П.Д. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 6.4.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на А.П.Д., с ЕГН-********** *** следните суми: -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.05.2012г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и **** лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012г. до 03.02.2015 г..; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.06.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното и изплащане и 79.14 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012г. до 03.02.2015 г.; -293.58 лв. нетно трудово възнаграждение за м.07.2012г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 75.14 лв. лихва за забава за периода от 01.08.2012г. до 03.02.2015 г., -299.96 лв. нетно трудово възнаграждение за м.08.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 74.15 лв. лихва за забава за периода от 01.09.2012г. до 03.02.2015 г., -333.23 лв. нетно трудово възнаграждение за м.09.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 79.55 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2012г. до 03.02.2015 г.; -221.53 лв. нетно трудово възнаграждение за м.10.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 50.95 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2012г. до 03.02.2015 г.; -292.12 лв. нетно трудово възнаграждение за м.11.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 64.71 лв. лихва за забава за периода от 01.12.2012г. до 03.02.2015 г.; -315.47 лв. нетно трудово възнаграждение за м.12.2012 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 67.12 лв. лихва за забава за периода от 01.01.2013г. до 03.02.2015 г.; -124.30 лв. нетно трудово възнаграждение за м.01.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 25.37 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2013 г. до 03.02.2015 г.; -**** лв. нетно трудово възнаграждение за м.02.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 53.49 лв. лихва за забава за периода от 01.03.2013г. до 03.02.2015 г.; -139.53 лв. нетно трудово възнаграждение за м.03.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 26.19 лв. лихва за забава за периода от 01.04.2013г. до 03.02.2015 г.; -143.21 лв. нетно трудово възнаграждение за м.04.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 25.67 лв. лихва за забава за периода от 01.05.2013г. до 03.02.2015 г.; -415.16 лв. нетно трудово възнаграждение за м.05.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 70.87 лв. лихва за забава за периода от 01.06.2013 г. до 03.02.2015 г.; -324.21 лв. нетно трудово възнаграждение за м.06.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 52.62 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2013 г. до 03.02.2015 г.; -174.84 лв. нетно трудово възнаграждение за м.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 26.88 лв. лихва за забава за периода от 01.08.2013 г. до 03.02.2015 г.; -169.47 лв. нетно трудово възнаграждение за м.08.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 24.58 лв. лихва за забава от 01.09.2013г. до 03.02.2015 г.; -159.02 лв. нетно трудово възнаграждение за м.09.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 21.74 лв. лихва за забава за периода от 01.10.2013г. до 03.02.2015 г.; -162.27 лв. нетно трудово възнаграждение за м.10.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 20.79 лв. лихва за забава за периода от 01.11.2013г. до 03.02.2015 г.; -159.84 лв. нетно трудово възнаграждение за м.11.2013г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 19.14 лв. лихва за забава за периода от 01.12.2013г. до 03.02.2015 г.; -168.39 лв. нетно трудово възнаграждение за м.12.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 18.71лв. лихва за забава за периода от 01.01.2014г. до 03.02.2015 г.; -349.09 лв. нетно трудово възнаграждение за м.01.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 35.77 лв. лихва за забава за периода от 01.02.2014г. до 03.02.2015 г.; -327.01 лв. нетно трудово възнаграждение за м.02.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 30.96 лв. лихва за забава за периода от 01.03.2014г. до 03.02.2015 г.; -157.56 лв. нетно трудово възнаграждение за м.03.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 03.02.2015 г. до окончателното изплащане и 13.56 лв. лихва за забава за периода от 01.04.2014г. до 03.02.2015 г. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на А.П.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 660 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:000812083, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 264.87 лв. държавна такса. Решението е постановено на основание чл.239 от ГПК и не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 6.4.2015г.
301 Гражданско дело No 181/2015, IV състав Искове по СК Ю.Б.Ю. А.А.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 1.6.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето С. Ю.Б., с ЕГН-********** да живее при майката А.А.И., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето С. Ю.Б., с ЕГН-********** на майката А.А.И., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Ю.Б.Ю., с ЕГН-********** и детето С. Ю.Б., с ЕГН-**********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 10:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя, с преспиване, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката; всяка четна година в дните на Коледните празници; всяка нечетна година в дните на Великденските празници; всяка нечетна година в дните на Рамазан Байрам; всяка четна година в дните на Курбан Байрам и на рождения ден на детето 30 декември всяка четна година, като го взема и връща в дома на майката. ОСЪЖДА Ю.Б.Ю., с ЕГН-********** *** да заплати чрез А.А.И., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, издръжка на детето С. Ю.Б., с ЕГН-********** за времето от 02.02.2015 г. до 01.06.2015 г., в размер на 120 лв. месечно, в срок до четири месеца, считано от 01.06.2015 г. ОСЪЖДА Ю.Б.Ю., с ЕГН-********** *** да заплати чрез А.А.И., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето С. Ю.Б., с ЕГН-********** в размер на 120 лв., с падеж 15-то число на месеца, за който се дължи, считано от 02.06.2015 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА Ю.Б.Ю., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 105.60 лв. държавна такса. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 23.6.2015г.
302 Гражданско дело No 188/2015, V състав Издръжка М.А.Т. А.М.Т. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.4.2015г.
В законна сила от 7.5.2015г.
303 Гражданско дело No 189/2015, V състав Искове по СК Н.Н.С. Б.Р.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Н.С., ЕГН ********** *** против Б.Р.С., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл.29 ал.3 от СК за определяне на по-голям дял на Н.Н.С. в размер на 80% от имуществото, придобито от страните по време на брака им, представляващо дворно място с площ 352 кв.м., съставляващо ПИ №, включен в УПИ целия от 1073 кв.м. в кв., кад. район по плана на гр. К. с построените в този имот едноетажна масивна жилищна сграда и стопанска постройка с външна тоалетна, като неоснователен. ОСЪЖДА Н.Н.С., ЕГН ********** *** да заплати на Б.Р.С., ЕГН ********** *** сумата от 300,00лв., представляващи направените по делото разноски за адв. възнаграждение.
304 Гражданско дело No 192/2015, I състав Искове по КТ П.Б.Л. ЕТ С.-И.Ц. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.6.2015г.
ОСЪЖДА ЕТ „С.Ц." със седалище и адрес на управление *** ,ЕИК 1, представлявано от управителя И.С.Ц. , на основание чл.128 от КТ във вр. чл. 242 от КТ, ДА ЗАПЛАТИ на П.Б.Л. ЕГН **********, с адрес ***, сумата 8834, 44 лв. – неизплатено нетно трудово възнаграждение за периода от м. г. до м. г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба - г. до окончателното изплащане на сумата, като за разликата над 8834, 44 лв. до претендираните 11 900 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен. ОСЪЖДА ЕТ „С.Ц." със седалище и адрес на управление *** ,ЕИК, представлявано от управителя И.С.Ц. ДА ЗАПЛАТИ, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, на П.Б.Л. ЕГН **********, с адрес ***, сумата 668, 15 лв. – разноски по делото за процесуално представителство, съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА ЕТ „С.Ц." със седалище и адрес на управление *** ,ЕИК 1, представлявано от управителя И.С.Ц. ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС 353,38 лв. държавна такса; 111,36 лв. за изготвяне на съдебно – счетоводни експертизи, както и ДТ в размер на 5 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. На осн. чл. 242, ал.1 от ГПК ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта на присъденото възнаграждение.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2015
Гражданско дело № 1444/2015
В законна сила от 6.11.2015г.
305 Гражданско дело No 194/2015, I състав Издръжка С.Н.А. Н.А.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 1.4.2015г.
Съдът счете, че предложената спогодба не противоречи на закона , добрите нрави и е в интерес на детето,поради което на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните в горния смисъл. ОСЪЖДА ответника Н.А.Г.,*** – да заплати по сметка на КРС ДТ в размер на 105,60 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 194/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 9.4.2015г.
306 Гражданско дело No 196/2015, II състав Вещни искове К.С.М. А.З.Б.,
В.И.Б.,
И.А.Б.,
М.Б.Б.
Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 9.4.2015г.
Прекратено по спогодба.
В законна сила от 17.4.2015г.
307 Гражданско дело No 197/2015, IV състав Изменение на издръжка Н.С.П. Ц.Д.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.4.2015г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.дело №1582/2008 г. по описа на Районен съд гр.Казанлък издръжка като: ОСЪЖДА Ц.Д.Д., с ЕГН- ********** с постоянен и настоящ адрес *** да заплаща чрез Н.С.П., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител, месечна издръжка на детето С.Н. П., с ЕГН-********** в размер на 95 лв., считано от 05.02.2015 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 120 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Ц.Д.Д., с ЕГН- ********** с постоянен и настоящ адрес *** да заплати на Н.С.П., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 237.50 лв. ОСЪЖДА Ц.Д.Д., с ЕГН- ********** с постоянен и настоящ адрес *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд, на основание чл.78, ал.6 от ГПК държавна такса в размер на 57.60 лв. и 300 лв. разноски за особен представител. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 09.04.2015 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 24.4.2015г.
308 Гражданско дело No 198/2015, I състав Изменение на издръжка Н.В.Г. Г.С.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.3.2015г.
Съдът счете, че предложената от страните спогодба не противоречи на закона, добрите нрави и е в интерес на родените деца, поради което и на осн. чл. 234 от ГПК- ОДОБРЯВА спогодбата . ОСЪЖДА ответника Г.С.Г. да заплати по сметка на КРС ДТ 43,20лв.ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 198/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 27.3.2015г.
309 Гражданско дело No 200/2015, V състав Искове по КТ Л.И.П. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 23.3.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.П., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. К.П. ***, адрес на кантора: гр. К., сумата от общо 6148,46лв., представляваща дължими трудови възнаграждения в нетен размер и обезщетения за забавено плащане, както следва: --за м. г.-135,79лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 34,74лв.; -за м. г.- 445,52лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 110,12лв.; -за м. г.- 608,17лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 145,18лв.; -за м. г.- 330,89лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 76,10лв.; -за м. г.- 464,79лв ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 102,95лв.; -за м. г.- 575,68лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 122,46лв.; -за м. г.-151,36лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 23,27лв.; -за м. г.- 230,44лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 33,29лв.; -за м. г.- 234,16лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 32,01лв.; -за м. г.- 232,91лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 29,82лв.; -за м. г.- 220,25лв ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 26,37лв.; -за м. г.- 325,74лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 36,19лв.; -за м. г.- 556,77лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 57,07лв.; -за м. г.- 547,62лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 34,74лв.; -за м. г.- 190,54лв., ведно със законната лихва от г. до г. включително в размер на 16,40лв., както и - законната лихва върху сумата от 5250,63лв., представляваща общ размер на дължимите трудови възнаграждения, считано от датата на завеждане на исковата молба- г. до окончателното изплащане на сумите. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Л.И.П., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. К.П. ***, адрес на кантора: гр. К. съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 640,00 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с. Радунци, ЕИК: 000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 245,94лв.(двеста четиридесет и пет лева и 94 стотинки).
В законна сила от 23.3.2015г.
310 Гражданско дело No 201/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД Д.Д.Т. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.7.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Д.Д.Т., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „И.А.М.” АД ЕИК:131576434 със седалище и адрес на управление ***, АТЦ „Силвър център” ет.2 офис 51, за сумата 336.03 лв., явяваща се обезщетение по чл.3, ал.1 от договора за повишаване на квалификацията №398/24.09.2012 г., поради неизпълнение на задължението да работи при работодателя за срок от 3 години, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2350/2014 г. по описа на Районен съд-К., като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 770 лв. като неоснователен. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ иска на „И.А.М.” АД ЕИК:131576434 със седалище и адрес на управление ***, АТЦ „Силвър център” ет.2 офис 51 против Д.Д.Т., с ЕГН-********** *** за установяване съществуването на вземане за законната лихва върху сумата 770 лв., считано от подаване на исковата молба до окончателното изплащане като недопустим и ПРЕКРАТЯВА производството по делото в тази му част. ОСЪЖДА Д.Д.Т., с ЕГН-********** *** да заплати на „И.А.М.” АД ЕИК:131576434 със седалище и адрес на управление ***, АТЦ „Силвър център” ет.2 офис 51 на основание чл.78, ал.1 от ГПК 141.83 лв. разноски в заповедното производство и 141.83 лв. съдебни разноски в настоящото производство. ОСЪЖДА „И.А.М.” АД ЕИК:131576434 със седалище и адрес на управление ***, АТЦ „Силвър център” ет.2 офис 51 да заплати на Д.Д.Т., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на 259.25 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2350/2014 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 16.9.2015г.
311 Гражданско дело No 202/2015, V състав Искове по КТ Е.И.Х. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 13.10.2015г.
На осн. чл. 231, ал.2 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 202/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 28.10.2015г.
312 Гражданско дело No 204/2015, V състав Вещни искове И.И.Т. ЕТ С.-5.-И.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 27.3.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по гр.д. № 204/2015г. по описа на РС- Казанлък, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 7.4.2015г.
313 Гражданско дело No 205/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.К.Б. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 8.4.2015г.
Признава за установено по отношение на „България-К” АД ЕИК … със седалище и адрес на управление *** ,представлявано от Георги Георгиев,че дължи на Р.К.Б. ЕГН ********** *** сумата 581.64 лв главница в едно със законната лихва, считано от 27.11.2014г до изплащане на вземането,представляваща неизплатени трудови възнаграждения за периода от месец юли 2012г до месец септември 2012г, вкл. 204.24 лв мораторна лихва за периода от 01.07.2012г до 27.11.2014г по заповед за изпълнение № 1340/28.11.2014г,постановена по Ч. гр.д. № 2198/2014г по описа на Казанлъшки районен съд,като ОТХВЪРЛЯ иска за главница до размер на 957.76 лв като погасен поради плащане. Осъжда „България-К”АД да заплати на Р. К.Б. 200 лв деловодни разноски в заповедното производство и 300 лв деловодни разноски в настоящото производство. Осъжда „Б.– К”АД да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 75 лв държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. След влизане в сила,препис от решението да се приложи към Ч.гр.д. № 2198/2014г по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 5.5.2015г.
314 Гражданско дело No 206/2015, III състав Искове по КТ М.М.С. ЕТ А.-А.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 206/2015 година поради отказ от иска.
В законна сила от 27.5.2015г.
315 Гражданско дело No 207/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.Д.З. ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 15.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 207/2015 година. ИЗПРАЩА делото по компетентност на РС София.
316 Гражданско дело No 208/2015, V състав Развод и недейств. на брака П.Д.П. К.И.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К., общ. К. граждански брак между П.Д.П., ЕГН ********** *** и К.И.П., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на жената. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име - П.. ОСЪЖДА К.И.П. да заплати на П.Д.П. направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 625,00лв. ОСЪЖДА К.И.П. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса в размер на 40,00 лева.
В законна сила от 21.4.2015г.
317 Гражданско дело No 211/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Р.С.С. ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 27.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 8 ал.1 от ЗМТА, производството по гр. д. № 211/2015г. по описа на КРС.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 31.7.2015
Търговско дело № 1188/2015
В законна сила от 17.9.2015г.
318 Гражданско дело No 213/2015, I състав Искове по КТ К.Р.А. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 22.4.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, , със седалище и адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Р.А.,***, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 1531, 44 лв., представляващи сбора от неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. юни 2013г. до м. март 2014г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 11.02.2015г. до окончателното изплащане на сумата.ОСЪЖДА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, на основание чл. 86 от ЗЗД, ДА ЗАПЛАТИ на К.Р.А.,***, сумата 185,25 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатените трудови възнаграждения, считано от 1- во число на месеца следващ месеца, за който е дължимо трудовото възнаграждение до подаване на исковата молба – 11.02.2015 г..ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, , със седалище и адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Р.А.,***, направените по делото разноски в размер на 350 лв. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от 111,26 лв. - държавна такса, както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 22.4.2015г.
319 Гражданско дело No 217/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.Н.С. EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Н.Н.С. с ЕГН ********** *** против „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД ЕИК . със седалище и адрес на управление *** иск „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД ЕИК . със седалище и адрес на управление *** да заплати на Н.Н.С. с ЕГН ********** *** сумата 195,82лв., заплатена без основание по издадената от „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД фактура № 1111239893 / 24.04.2014 за обект ИТН № . в гр.. в едно със законната лихва върху сумата 195,82лв. считано от 10.02.2015г. до изплащането й като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Н.Н.С. с ЕГН ********** *** да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване”ЕАД ЕИК . със седалище и адрес на управление *** сумата 455лв., представляваща разноски по делото, от които 140лв. за експертиза, 15лв. за свидетел и 300лв. за юрисконсултско възнаграждение.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 22.10.2015
Търговско дело № 1193/2015
Отменя изцяло и вместо това постановява
В законна сила от 22.10.2015г.
320 Гражданско дело No 235/2015, I състав Облигационни искове П.Х.П.,
Д.Л.К.
В.С.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.5.2015г.
Прекратено по спогодба.
В законна сила от 20.5.2015г.
321 Гражданско дело No 237/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Ю.Д.З.,
Д.В.Л.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 19.10.2012 год. в гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, граждански брак между Ю.Д.З. ЕГН ********** *** и Д.В.Л. ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Ю.Д.З., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Мъглиж, ул.”Детелина” №15 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.В.Л. да носи фамилното име Л.. ОСЪЖДА Ю.Д.З. с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Д.В.Л. с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 4.3.2015г.
322 Гражданско дело No 240/2015, II състав Развод и недейств. на брака И.Л.Б. С.А.Г. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 11.3.2015г.
На основание чл. 23, ал. 2 ГПК съдът прекратява производството по делото. Изпраща делото на Окръжен съд - Стара Загора за постановяване разглеждането му в друг равен съд.
323 Гражданско дело No 253/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2015г.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация- Радунци" ЕООД,със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя му Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на „Е.Ф.Б." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Емил Анков Спасов, на осн. чл. 327 от ТЗ, сумата от 767,80 лв. главница, представляваща неизплатена цена по доставени стоки по договор за покупко – продажба, обективиран във фактура от /12.06.2012г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- 16.02.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация- Радунци" ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя му Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на „Е.Ф.Б." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Емил Анков Спасов, на осн. чл. 86 от ЗЗД, сумата от 204,91 лв. мораторна лихва върху главницата, считано от 30.06.2012г. до датата на исковата молба -16.02.1015г..
В законна сила от 4.6.2015г.
324 Гражданско дело No 255/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Г.ГРУП И ПАРТНЬОРИ ООД Й.Т.Й. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.4.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от “С.и П.” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление: гр. С., със законен представител И.И.Г., чрез пълномощника си юрисконсулт М.П.Г., съдебен адрес: гр. С., против Й.Т.Й., с ЕГН **********,*** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на Й.Т.Й., с ЕГН **********,***, че дължи на “С.и П.” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление: гр. С., със законен представител И.И.Г., по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, следните суми: 461,81 лв.( четиристотин шестдесет и един лева и 81 стотинки) главница, ведно със законната лихва, считано от г. до изплащане на вземането, произтичащо от неплатени месечни абонаментни такси и потребление на далекосъобщителна услуга по договор за предоставяне на далекосъобщителни услуги от г., сключен между „ Б.т.к.” ЕАД, оператор с търговска марка „ Виваком” и длъжника Й.Т.Й., за което е издадена фактура № г. с падеж на плащане- г., договор за цесия от г. и договор за цесия от г., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от “С.и П.” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление: гр. С., със законен представител И.И.Г., чрез пълномощника си юрисконсулт М.П.Г., съдебен адрес: гр. С., против Й.Т.Й., с ЕГН **********,*** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на Й.Т.Й., с ЕГН **********,***, че дължи на “С.и П.” ООД, ***, ЕИК: 201702115, със седалище и адрес на управление: гр. С., със законен представител И.И.Г., по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, направените съдебни и деловодни разноски в заповедното производство в размер на 325,00лв., от които 25,00лв. държ. такса и 300лв. юрисконсултско възнаграждение, като неоснователен.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 30.10.2015
Търговско дело № 1178/2015
В законна сила от 30.10.2015г.
325 Гражданско дело No 260/2015, I състав Облигационни искове К.В.Д. С.М.Т.,
ОРХАНЗА ЕООД
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 23.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 231 от ГПК, производството по гр. д. № 260 по описа на КРС за 2015г.,поради изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на определението за спиране.
В законна сила от 12.12.2015г.
326 Гражданско дело No 277/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА П.Г.М. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 13.5.2015г.
Признава за установено по отношение на П.Г.М. ЕГН ********** ***,че дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД със седалище и адрес на управление *** ЕИК …. сумата 1025.19 лв главница,произтичаща от доставка на питейна вода и отведена канална вода за периода 01.03.2014г до 01.10.2014г по партида № …, в едно със законната лихва ,считано от 13.01.2015г до окончателното й изплащане, 20.89 лв лихви за забава за периода от 01.03.2014г до 01.10.2014г и 225 лв разноски ,за което е издадена заповед № 13/14.01.2015г по Ч. гр.д. № 36/2015г по описа на Казанлъшки районен съд Осъжда П.Г.М. да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора 495 лв съдебни и деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. След влизане на решението в сила,препис от същото да се приложи по Ч. гр.д. № 36/2015г по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 9.6.2015г.
327 Гражданско дело No 291/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К., Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. и Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К., на детето А. М. С., ЕГН **********, родено на *** ***, детето О. М. С., ЕГН **********, родено на ***г. в гр.К. и детето Г. М. С., ЕГН **********, родено на ***г. в гр.К., с родители: майка Н.А.М., ЕГН ********** *** и баща М.С. М., ЕГН ********** ***, в семейството на тяхната баба по бащина линия Г.А.М., ЕГН ********** ***, поради отпадане на основанията, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 25.3.2015г.
328 Гражданско дело No 298/2015, III състав Развод и недейств. на брака Л.Л.П. Т.С.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключеният на 15.12.2009г. гр. Ларнака, Република Кипър между Л.Л.П.-българска гражданка, ЕГН ********** *** и Т.С.Б. –гражданин на Федерална Република Нигерия, роден на ***г. с адрес Кралство Испания, гр. Барселона, ул.”Фавенсия” №456 със съдебен адрес:*** граждански брак с развод поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето С. Т.Б., родено на ***г. на Л.Л.П. с п.а., като дава възможност на Т.С.Б. с п.а. да осъществява режим на лични контакти с детето С. Б. един месец през лятото всяка календарна година във време, в което Л.Л.П. не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Т.С.Б. с п.а. да заплаща на детето С. Т.Б., родено на ***г. месечна издръжка от 120 лв. чрез неговата майка и законен представител Л.Л.П., считано от 18.02.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С. Т.Б. да бъде при майката Л.Л.П. с настоящ адрес ***. ПОСТАНОВЯВА Л.Л.П. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилно име П.. ОСЪЖДА Т.С.Б., роден на ***г. в гр. Адоекити, Република Нигерия, с посочения по-горе адрес, да заплати 37,50 лв. държавна такса по допускането на развода и 172,80лв. държавна такса за издръжката на детето С. по сметка на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Л.Л.П., с п.а. да заплати по с/ка на Казанлъшкия РС сумата 12,50 лв., представляваща държавна такса по допускането на развода.
В законна сила от 9.7.2015г.
329 Гражданско дело No 300/2015, I състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Глория Филкова А. родено на ***г., с майка Ф.А.А. и баща – неизвестен в ДМСГД „М.Луиза” с.Бузовград.
В законна сила от 23.4.2015г.
330 Гражданско дело No 301/2015, IV състав Облигационни искове Н.Л.М. Ж.И.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.7.2015г.
ОСЪЖДА Ж.И.Б., с ЕГН-********** *** да заплати на Н.Л.М., с ЕГН-********** *** сумата от **** лв., представляваща половината от изплатената от Н.Л.М. сума **** лв. в периода 01.05.2012 г.- 16.12.2014 г. в изпълнение на солидарните им задължения, възникнали в качеството им на бивши съпрузи, по договор за кредит за текущо потребление, сключен на 07.04.2008 г. със „Банка ДСК” ЕАД, ведно със законната лихва, считано от 19.02.2015 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Ж.И.Б., с ЕГН-********** *** да заплати на Н.Л.М., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 15.12.2015
Гражданско дело № 1481/2015
В законна сила от 15.12.2015г.
331 Гражданско дело No 304/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД А.О.А. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 14.5.2015г.
Признава за установено по отношение на А.О.А. ЕГН ********** *** ,че дължи на „А.за с.на в.” ООД ,ЕИК … със седалище и адрес на управление ***,офис-сграда „Лабиринт” ет.2 офис 4,представляван от Мартин Деспов Деспов сумата 215.27 лв главница в едно със законната лихва,считано от 20.01.2015г до изплащане на вземането, 91.55 лв договорна лихва за периода от 25.08.2013г до 02.12.2013г , 17.92 лв лихва за забава за периода от 03.12.2013г до 20.01.2015г и 175 лв разноски по договор за паричен заем № 5050566/25.08.2013г и договор за цесия от 22.01.2013г ,за което е издадена заповед за изпълнение № 48/21.01.2015г по Ч. гр.д. № 83/2015г по описа на Казанлъшки районен съд. Осъжда А.О.А. да заплати на „Агенция за събиране на вземанията” ООД 325 лв съдебни и деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. След влизане на решението в сила,препис от същото да се приложи по Ч. гр.д. № 83/2015г по описа на Казанлъшкия районен съд.
В законна сила от 3.6.2015г.
332 Гражданско дело No 310/2015, V състав Облигационни искове Д.Щ.И. Д.Н.Т. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.4.2015г.
ОСЪЖДА Д.Н.Т., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр. К. да заплати на Д. Щ. И., ЕГН **********, с настоящ адрес: гр. К., чрез пълномощника си адв. В.Б.Л. ***, съдебен адрес: гр. К. сумата в размер на 1700.00лв.-парична сума, дадена в заем от Д. Щ. И. на Д.Н.Т., съгласно договор за заем от г., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска- г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 625,00лв.
333 Гражданско дело No 314/2015, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 9.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА взетата решение № 485/02.05.2011г. по гр. дело № 1468/2011г. на РС Стара Загора мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето Г.Т.Г., ЕГН **********, родено на ***г. от родители Т.Ц.Г., ЕГНС ********** и баща непосочен, с постоянен адрес Дом за деца с умствена изостаналост с. Петрово ПОРАДИ промяна на обстоятелствата при които е взета мярката за закрила.
В законна сила от 28.4.2015г.
334 Гражданско дело No 330/2015, I състав Искове по СК Д.Й.Д. Д.Х.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 7.5.2015г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните . ПРЕКРАТЯВА производството по грд. № 330/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 14.5.2015г.
335 Гражданско дело No 334/2015, I състав Облигационни искове К.Г.К. АРСЕНАЛ АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 12.10.2015г.
ОСЪЖДА „А. АД", със седалище и адрес на управление:*** представлявано от Николай Христов Ибушев да заплати на К.Г.К.,***, на основание чл. 200, ал.1 от КТ сумата 13 013, 76 лева, ведно със законната лихва върху присъдената сума от 28.02.2014г. до окончателното изплащане, която представлява обезщетения за неимуществени вреди/болки и страдания/ от настъпила трудова злополука на 28.02.2014 г. в 11.30 ч. в цех 130 на завод 4, в гр. Мъглиж, работно помещение К-9 в резултат на което е причинена смъртта на Георги Димитров Костадинов наследодател на ищцата, като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 200, ал.1 от КТ за разликата над уважения размер от 13 013, 76 лева до пълния предявен размер от 76 013 76 лева. ОСЪЖДА „А. АД", представлявано от Николай Христов Ибушев да заплати на К.Г.К., на основание чл. 78, ал.1 от ГПК сумата от 479, 37 лева, представляваща разноски по производството за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част на иска. ОСЪЖДА К.Г.К., да заплати на „А. АД", представлявано от Николай Христов Ибушев, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, сумата 2486,39 лева, представляваща разноски по производството за адвокатско възнаграждение, съразмерно на отхвърлената част на иска. ОСЪЖДА „А. АД", представлявано от Николай Христов Ибушев да заплати на РС - Казанлък на основание чл. 78, ал.6 от ГПК сумата от 520 лева, представляваща дължимата държавна такса, съразмерно на уважената част на иска.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 26.11.2015
Гражданско дело № 1585/2015
В законна сила от 10.12.2015г.
336 ЧГД No 336/2015, III състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 28.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производство по гр. дело № 336/2015 год. поради неотстраняване на пречките по неговото движение
В законна сила от 13.10.2015г.
337 ЧГД No 337/2015, I състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД Ж.А.М.,
Г.А.М.,
А.А.М.,
Е.А.М.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 22.4.2015г.
Да се впише в особената книга при РС гр.Казанлък направеното изявление в днешното с.з. от ответницата Ж.А.М. с адрес ***. Загора, , че приема наследството оставеното й от наследодателя А.И.М.,*** - починал на 20.04.2014г.. Да се издаде съдебно у-ние за така направеното вписване на молителя „Б.Д.“ ЕАД-клон ***, след внасяне на ДТ в размер на 5лв. за съд. удостоверение. Оставя без разглеждане молбата на „Б.Д.“ ЕАД срещу ответницата Г.А.М. ***, поради направен отказ от наследството на А.И.М.,***, починал на 20.04.2014г., по което е образувано ч.гр.д. №669/2015г. по описа на РС Казанлък Да се впише в особената книга за приемане на наследството по чл. 49 ал.1 от ЗН при РС - Казанлък липсата на изявление от страна за наследниците Е.А.М. , и адрес ***, и на А.А.М., и адрес *** относно приемане на наследството на наследодателя А.И.М.,***- починал на 20.04.2014г. на осн. чл. 51 ал.3 във вр. с ал.2 от ЗН. Прекратява производството по ч.гр. д. № 337/2015г. по описа на КРС.
В законна сила от 20.5.2015г.
338 ЧГД No 338/2015, III състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД И.С.И.,
Н.С.Б.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 10.6.2015г.
Прекратява производството по гр.д. 338/2015г. поради неизпълнение в срок на разпореждания.
В законна сила от 23.6.2015г.
339 ЧГД No 339/2015, III състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 29.9.2015г.
ВПИСВА в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН при Районен съд Казанлък , че на осн. чл.51, ал.2 от Закона за наследството Р.Д.Б. с ЕГН ********** с настоящ и постоянен адрес ***– „Лозенец“, ул.“Трифон Кунев“ №15, вх.А, ет.4,ап.22 е загубила правото си да приеме наследството на Димитър Любенов Д. с ЕГН **********, починал на 21.12.2013год. в гр. Казанлък. ВПИСВА в особената книга по чл.49, ал.1 от ЗН при Районен съд Казанлък , че на осн. чл.51, ал.2 от Закона за наследството Л.Д.Д. с ЕГН ********** с настоящ и постоянен адрес *** е загубил правото си да приеме наследството на Димитър Любенов Д. с ЕГН **********, починал на 21.12.2013год. в гр. Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 339/2015г. по описа на РС Казанлък.
В законна сила от 7.10.2015г.
340 Гражданско дело No 355/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.Р.Х. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от В.Р.Х., с ЕГН ********** против „България -К” АД ЕИК, със седалище и адрес на управление *** искове съдът да признае за установено, че „България -К” АД ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от ръководителя му Г.Г. дължи на В.Р.Х., с ЕГН ********** с адрес *** сумата 974,84 лв., главница ведно със законната лихва, считано от 19.12.2014г. до окончателното изплащане на сумата; 230,23лв.–мораторна лихва за периода от 01.07.2012г. до 19.12.2014г., както и съдебни разноски по делото в размер на 250 лв.- адвокатско възнаграждение па Заповед № 1466/22.12.2014год. издадена по ч.гр. дело № 2390/2014год. РС Казанлък като ПОГАСЕНИ поради плащане в хода на производството. ОСЪЖДА „България-К” АД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Г. ЕГН ********** да заплати на В.Р.Х., с ЕГН ********** с адрес *** сумата 350лв., представляваща разноски за адв. възнаграждение по гр. дело № 355/2015год. по описа на РС Казанлък. ОСЪЖДА „България-К” АД, ЕИК със седалище и адрес на управление *** да заплати на Казанлъшкия районен съд държавна такса от 70лв. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД Стара Загора.
В законна сила от 29.6.2015г.
341 Гражданско дело No 356/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Н.Д. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 12.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от С.Н.Д., с ЕГН-********** *** против ”България-К” АД , с ЕИК:83306**62, със седалище и адрес на управление *** искове за установяване съществуването на вземане за сумите: ***** лв. главница, явяваща се неизплатени трудови възнаграждения от м.05.2012 г. до м.09.2012 г. вкл., ***** лв. лихви за забава от 01.07.2012 г. до 19.12.2014 г. и законна лихва върху главницата от 19.12.2014г. до 12.05.2015 г. в размер на ***** лв., присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2391/2014 г. по описа на КРС поради извършено плащане. ОСЪЖДА ”България-К” АД , с ЕИК:83306**62, със седалище и адрес на управление *** да заплати на С.Н.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 150 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2391/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 6.7.2015г.
342 Гражданско дело No 356/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци С.Н.Д. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.12.2015г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение№329 от 12.06.2015 г.., постановено по гр.д.№356/2015 г. по описа на Казанлъшки районен съд като ОСЪЖДА ”България-К” АД, с ЕИК:83306**62, със седалище и адрес на управление *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд в полза на Държавата държавна такса в размер на ** лв. държавна такса в исковото производство и ** лв. държавна такса, присъдена в заповедното производство. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 28.12.2015г.
343 Гражданско дело No 357/2015, V състав Искове по КТ М.К.З. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 20.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев, че дължи на М.К.З., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д. Г. от АК- Х., кантора в гр. К. по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., следните суми: 1100,97 лв. /хиляда и сто лева и 97 стотинки/ главница, ведно със законната лихва от г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев да заплати на М.К.З., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д. Г. от АК- Х., кантора в гр. К. по Заповед №г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. сумата от 350,00 лв. разноски по заповедното производство за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев да заплати на М.К.З., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д. Г. от АК- Х., кантора в гр. К. сумата от 200,00 лв., представляващи съдебни разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК държавна такса в размер на 50,00лв.
В законна сила от 15.5.2015г.
344 Гражданско дело No 361/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.М.С. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.10.2015г.
В законна сила от 28.1.2016г.
345 Гражданско дело No 363/2015, II състав Развод по взаимно съгласие С.П.М.,
М.Д.М.
  Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 11.3.2015г.
Прекратява брака с развод по взаимно съгласие. Упражняването на родителските права спрямо детето се предоставят на майката. Осъжда бащата да заплаща месечна издръжка на детето в размер на 100 лв., считано от 25.02.2015 г. След прекратяването на брака женатада нос предбрачното фамилно име Касакова.
В законна сила от 11.3.2015г.
346 Гражданско дело No 365/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АЛОГ ЕООД БЪЛГАРИЯ ТЕКС АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.6.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на "Б.-Т."АД, с ЕИК:****95152, със седалище и адрес на управление ***, че съществува вземане на “А.“ ЕООД, с ЕИК:200886662, със седалище и адрес на управление ***, за сумите: **** лв. главница, явяваща се неизплатен остатък от възнаграждение за извършен международен транспорт на стоки по релация България-Германия по фактура №0000022397/25.11.2013 г., ***** лв. лихва за забава от 26.11.2013 г. до 05.12.2014 г. и законната лихва върху главницата от 15.12.2014 г. до изплащането на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2342/2014 г. по описа на Казанлъшкия районен съд. ОСЪЖДА "Б.-Т."АД, с ЕИК:****95152, със седалище и адрес на управление *** да заплати на “А.“ ЕООД, с ЕИК:200886662, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК **** лв. съдебни разноски в настоящото производство и **** лв. разноски по ч.гр.д.№2342/2014 г. по описа на Районен съд-К.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2342/2014 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 24.7.2015г.
347 Гражданско дело No 366/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АЛОГ ЕООД БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „А." ЕООД, със седалище *** адрес на управление:***, с ЕИК ********, представлявано от управителя С.А.Р. срещу „Б.-К.” АД с ЕИК ********, със седалище *** и адрес на управление:***, представлявано от Г.Х.Г. - изпълнителен директор иск за установяване съществуването на вземане за сумата ***** лева - главница, представляваща незаплатена цена на предоставена услуга – осъществяване на международен транспорт на стоки по договор от 19.11.2013г., за която е издадена фактура № 0000022400 от 25.11.2013 г., за която сума е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч. гр.д. 2341/2014 г. по описа на КРС, като погасен чрез плащане в хода на процеса. ПРИЗНАВА за установено, че „Б.-К.” АД с ЕИК ********, със седалище *** и адрес на управление:***, представлявано от Г.Х.Г. - изпълнителен директор дължи на „А." ЕООД, със седалище *** адрес на управление:***, с ЕИК ********, представлявано от управителя С.А.Р. законна лихва върху платената главница от ***** лв. за периода 15.12.2014г. до 03.04.2015г., както и мораторна лихва в размер на ***** лв. за периода от 27.11.2013г. до 05.12.2014г., за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по ч. гр.д. 2341/2014 г. по описа на КРС ОСЪЖДА „Б.-К.” АД с ЕИК ********, със седалище *** и адрес на управление:*** да заплати на „А." ЕООД, със седалище *** адрес на управление:***, с ЕИК ******** разноски по настоящото производство в размер на: ***** лв. държавна такса и ***** лв. адвокатско възнаграждение и по заповедното производство разноски: ***** лв. държавна такса и *** лв. адвокатско възнаграждение. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 24.7.2015г.
348 Гражданско дело No 367/2015, V състав Вещни искове С.Г.С. А.Й.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.6.2015г.
ВЪЗСТАНОВЯВА на С.Г.С., ЕГН ********** *** */3 /една трета/ идеална част от наследството на Г. С.Г., ЕГН **********, починал на г. в гр. К., като НАМАЛЯВА с 1/3 /една трета/ идеална част универсално завещателно разпореждане от г., вх. № г., Акт , т. на Агенция по вписвания-гр. К., съставено от Г. С.Г., ЕГН ********** в полза на А.Й.С., ЕГН ********** ***.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 11.12.2015
Гражданско дело № 1510/2015
В законна сила от 8.2.2016г.
349 Гражданско дело No 382/2015, III състав Издръжка Я.К.А. С.Т.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.4.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Я.К.А., ЕГН ********** *** и С.Т.Г., ЕГН ********** ***, споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Г.С.Т., род. на ***г. и Т.С. Т., род. на ***г на майката Я.А., като дава възможност на бащата С.Т.Г. да осъществява режим на лични контакти с децата Г.С.Т. и Т.С. Т. всяка първа и трета седмица от месеца от 17.00 часа в петък до 16.00 часа в неделя с преспиване, един месец през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката, Великден – петък и събота – в петък от 10.00 часа до събота - 20.00 часа, на рождените дни на децата от 17,00 часа на рождения ден до 10,00 часа на следващия ден, на Коледа, включващи 24 и 25 декември на всяка четна календарна година и на Нова година, включваща 31 декември и 1 януари на всяка нечетна спрямо 31 декември календарна година. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Г.С.Т. и Т.С. Т., при майката Я.К.А. ***. ОСЪЖДА С.Т.Г. ЕГН ********** да заплаща на детето Г.С.Т., род. на ***г. чрез неговата майка и законен представител Я.К.А. месечна издръжка в размер на 130,00 лева, считано от 01.04.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА С.Т.Г. ЕГН ********** да заплаща за детето Т.С. Т., род. на ***г чрез неговата майка и законен представител Я.К.А. месечна издръжка в размер на 120,00 лева, считано от 01.04.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА С.Т.Г., ЕГН ********** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 180 лв. за издръжката на децата Г. Т. и Т. Т..
В законна сила от 15.4.2015г.
350 Гражданско дело No 383/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Ф.Б.У. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 18.5.2015г.
Признава за установено по отношение на Ф.Б.У. ЕГН ********** *** ,че е налице вземане на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, ЕИК …със седалище и адрес на управление ***, ж.к „Младост 4” Бизнес парк София, сгр.14,представлявано от Мишел Фуйе сумата 661.26 лв главница в едно със законната лихва,считано от 22.12.2014г до изплащане на вземането, 145.48 лв възнаградителна лихва за периода от 20.09.2013г до 20.08.2014г , 73.55 лв лихва за забава за периода от 18.10.2013г до 11.12.2014г и 325 лв разноски по договор за кредит № CREX – ….2013г ,за което е издадена заповед за изпълнение № 1489/23.12.2014г по Ч. гр.д. № 2414/2014г по описа на Казанлъшки районен съд. Осъжда Ф.Б.У. да заплати на „Б.П.П.Ф.” 425 лв съдебни и деловодни разноски по настоящото производство. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните. След влизане на решението в сила,препис от същото да се приложи по Ч. гр.д. № 2414/2014г по описа на Казанлъшкия районен съд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.1.2016
Търговско дело № 1216/2015
В законна сила от 7.1.2016г.
351 Гражданско дело No 384/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.Н.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 9.6.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземането на Б.П.П.Ф. ЕАД, ***, представлявано от управителя Мишел Фуйе по отношение на длъжника С.Н.Г., с адрес: *** по Заповед № 1487 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. д. 2412/2014г. на КРС за сумите от 1132.81 лв., представляваща главница по кредита, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 22.12.2014г. до окончателното изплащане; 200.47 лв., представляваща надбавка по чл.3 от договора за периода от 20.09.2013г. до 20.03.2014г.; 124.77 лв., представляваща обезщетение за забава, на основание чл. 33 от Закона за потребителския кредит, за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит - 18.10.2013г. до 11.12.2014 г..
В законна сила от 9.6.2015г.
352 Гражданско дело No 385/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.А.Х. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 19.5.2015г.
В законна сила от 27.5.2015г.
353 Гражданско дело No 386/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Н.Б.Г.,
В.С.Г.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Н.Б.Г., адрес: ***, и В.С.Г., адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 261/15.10.2005г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на децата - Борис Николаев Г., и Кристияна Николаева Г., се предоставя на бащата Н.Б.Г., който ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата ще бъде при бащата на адрес: гр. гр.Казанлък. Майката В.С.Г., да има право да вижда и взема двете си деца: Борис Николаев Г. и Кристияна Николаева Г., два пъти в месеца събота и неделя от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с приспиване, както и 30 дни през лятото, когато отпуска на бащата не съвпада с този на майката. Майката В.С.Г. се задължава да заплаща месечна издръжка на децата БОРИС НИКОЛАЕВ Г. в размер на 100 лв./сто лева/ по банков път, а за детето КРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА Г. в размер на 90 лв./деветдесет лева/ по банков път, чрез техния баща и законен представител Н.Б.Г., считано от 27.02.2015г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр.Казанлък, собственост на двамата съпрузи, се предоставя за ползване на съпруга Н.Б.Г.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- МИЛЧЕВА. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи, като за в бъдеще няма да имат претенции от имуществен характер един към друг.
В законна сила от 1.4.2015г.
354 Гражданско дело No 389/2015, III състав Делби И.А.Т.,
Ж.А.С.
Ф.П.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 23.9.2015г.
355 Гражданско дело No 391/2015, V състав Изменение на издръжка Р.С.Г. Я.В.В. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.4.2015г.
ИЗМЕНЯ определената по гр.д № г. по описа на Районен съд- Казанлък издръжка за малолетната В. Я. В., ЕГН **********, като ОСЪЖДА Я.В.В., ЕГН **********,*** да заплаща на дъщеря си В. Я. В., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка Р.С.Г., ЕГН **********, и двете с адрес: с. Ч., общ. К. месечна издръжка в размер на 120,00лв.(сто и двадесет лева и 00 стотинки), считано от датата на завеждане на иска- г., с падеж на плащане до последно число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основания за изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 150,00лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Я.В.В., ЕГН **********,*** да заплати на Р.С.Г., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на детето В. Я. В., ЕГН **********, и двете с адрес: с. Ч., общ. К. съдебни разноски в размер на 120,00лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА Я.В.В., ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК 100,80 лв. окончателна държавна такса.
В законна сила от 15.5.2015г.
356 Гражданско дело No 395/2015, I състав Издръжка И.Н.С. К.С.Е. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 28.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 395/2015г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 20.5.2015г.
357 Гражданско дело No 396/2015, III състав Развод по взаимно съгласие В.П.Т.,
Т.С.Т.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 24.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 29.04.1990 год. в гр. Казанлък, граждански брак между Т.С.Т. ЕГН ********** с постоянен адрес гр. К. и настоящ адрес гр. К. и В.П.Т. ЕГН ********** ***, двамата със съдебен адрес гр. К., адв. Г.А.. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на В.П.Т. ползването на семейното жилище, находящо се в с. Т.– собственост на трети лица. ПОСТАВЯ в дял на Т.С.Т. ЕГН ********** и той приема собствеността на лек автомобил марка „Ауди А4” рег., № СТ6438АХ, номер на шаси: WAUZZZ8DZTA037948, номер на двигател 1Z569628 на стойност 500 лв. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака В.П.Т. да носи пребрачното си фамилното име У. ОСЪЖДА Т.С.Т. с п.а. да заплати 25,00 лв. държавна такса по допускането на развода и 10 лв. държавна такса за поставения му в дял лек автомобил по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания, за уравнение на дялове от имущество придобито по време на брака.
В законна сила от 24.3.2015г.
358 Гражданско дело No 397/2015, V състав Изменение на издръжка Г.С.С. С.Ж.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 14.4.2015г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 21.4.2015г.
359 Гражданско дело No 399/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ Г.Б.-П. К.Т.П. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.5.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ ”Геньо Бюйлеков –ПИВ”, с ЕИК:123681975, със седалище и адрес на управление:*** против К.Т.П., с ЕГН-********** *** иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.1 от ЗЗД за сумата **** лв. като получена без основание над нетното трудово възнаграждение за периода от м.07.2011г. до м.05.2012г. вкл., ведно със законната лихва от 14.04.2014г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА ЕТ ”Геньо Бюйлеков –ПИВ”, с ЕИК:123681975, със седалище и адрес на управление:*** да заплати на К.Т.П., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 16.6.2015г.
360 Гражданско дело No 401/2015, V състав Искове по КТ С.И.Й. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 20.4.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев, че дължи на С.И.Й., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д. Г. от АК- Х., кантора в гр. К. по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., следните суми: 1285.01 лв. /хиляда двеста осемдесет и пет лева и 01 ст./ главница, ведно със законната лихва от г. до окончателното изплащане, както и 287.27 лв. мораторна лихва от г. до г. по вземане, произтичащо от неизплатени възнаграждения по граждански договори за периода м. г. ОСЪЖДА БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев да заплати на С.И.Й., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д. Г. от АК- Х., кантора в гр. К. по Заповед №г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. сумата от 300,00 лв. разноски по заповедното производство за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев да заплати на С.И.Й., ЕГН ********** ***, чрез адв. Д. Г. от АК- Х., кантора в гр. К. сумата от 200,00 лв., представляващи съдебни разноски по делото за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „БЪЛГАРИЯ-К“ АД, гр. Казанлък, ЕИК 833067562, със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Изпълнителен директор Георги Христов Георгиев ДА ЗАПЛАТИ по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК държавна такса в размер на 50,00лв.
В законна сила от 15.5.2015г.
361 Гражданско дело No 402/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци В.И.Д. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от В.И.Д., ЕГН ********** срещу „България-К” АД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представляван от Г.Г. искове съдът да признае за установено, че „България-К” АД, ЕИК със седалище и адрес на управление *** дължи на В.И.Д., ЕГН ********** *** сумата 999.16 лв. главница в едно със законната лихва, считано от 06.01.2015г. до изплащане на вземането, 236.88 лв. лихва за забава за периода от 01.07.2012г. до 06.01.2015г. и 250 лв. деловодни разноски по издадената Заповед № 3/2015год. по ч.гр. дело 6/2015год. РС Казанлък като ПОГАСЕНИ поради плащане в хода на производството. ОСЪЖДА „България-К” АД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Г.Г. ЕГН ********** да заплати на В.И.Д., ЕГН ********** *** сумата 350лв., представляваща разноски за адв. възнаграждение по гр. дело № 402/2015год. по описа на РС Казанлък. ОСЪЖДА „България-К” АД, ЕИК със седалище и адрес на управление *** да заплати на Казанлъшкия районен съд държавна такса от 75лв.
В законна сила от 29.6.2015г.
362 Гражданско дело No 403/2015, II състав Искове по СК А.З.А. А.А.К. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 27.4.2015г.
Прекратява производството по гр.д. № 403/2015г по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 12.5.2015г.
363 Гражданско дело No 409/2015, IV състав Развод и недейств. на брака И.Н.И. Т.Л.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.5.2015г.
В законна сила от 19.5.2015г.
364 Гражданско дело No 410/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 16.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. на детето И. Г. А., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. К. от майка Г.А.Д., ЕГН **********, с постоянен и настоящ адрес: гр. М. и баща- неизвестен, в специализирана институция- Дом за медико- социални грижи за деца „ М.”, с. Б., общ. К., поради промяна в обстоятелствата, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 3.4.2015г.
365 Гражданско дело No 412/2015, I състав Искове по СК Р.И.Р. В.С.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 29.7.2015г.
ОДОБРЯВА спогодбата на осн. чл. 234 ал. 1 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 412/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 5.8.2015г.
366 Гражданско дело No 414/2015, V състав Облигационни искове К.К.К. И.Р.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 14.5.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на И.Р.Д., ЕГН ********** ***, че дължи на К.К.К., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. С.Г.А. ***г. за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., следните суми: 4000,00лв.главница по запис на заповед от г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА И.Р.Д., ЕГН ********** *** да заплати на К.К.К., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. С.Г.А. ***г. за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. сумата от 451,10 лв. разноски по заповедното производство, от които: 81,10 лв.държавна такса и 370 лв. адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА И.Р.Д., ЕГН ********** *** да заплати на К.К.К., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. С.Г.А. *** сумата от 764,71 лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 6.11.2015
Търговско дело № 1194/2015
В законна сила от 6.11.2015г.
367 Гражданско дело No 415/2015, II състав Развод по взаимно съгласие П.Ж.В.,
Г.И.В.
  Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 18.3.2015г.
Прекратява сключения на 14.02.1999г в с. Княжево,Община Тополовград граждански брак между Г.И.В. от гр. Казанлък и П.Ж.В. от гр. Казанлък с развод по взаимно съгласие. Утвърждава постигнатото между съпрузите споразумение както следва: Упражняването на родителските права спрямо родените от брака деца И.Г.В., З.Г.В. и С.Г.В. се предоставя на майката. Местоживеенето на децата ще съвпада с местоживеенето на майката с постоянен адрес ***. Бащата Г.И.В. има право да вижда и взема децата всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч в събота до 16 ч в неделя с преспиване както и 30 дни през лятото,когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Осъжда Г.И.В. да заплаща със съгласието на П.Ж.В. месечна издръжка на детето И.Г.В. в размер на 150 лв, чрез П.Ж.В.месечна издръжка на детето З.Г.В. в размер на 130 лв и на детето С.Г.В. в размер на 100 лв , считано от 18.03.2015 г. Съпрузите нямат собствено семейно жилище. Поради липса на принос всеки от съпрузите ще ползва влоговете си лично. При условие,че се окаже че някой от съпрузите е поел задължение към трето лице или банка,то след прекратяването на брака същият ще изплаща поетото задължение самостоятелно. И двамата съпрузи са трудоспособни,поради което никой не претендира от другия издръжка. След прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име Г. Държавната такса за завеждане на молбата и адвокатския хонорар се поемат от П. Ж.В. , а окончателните държавни такси се поделят между страните по равно. Осъжда Г.И.В. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 273.60 лв държавна такса върху размера на издръжката,която ще заплаща. Осъжда Г.И.В. и П.Ж.В. да заплатят по сметка на Казанлъшки районен съд по 20 лв. окончателна държавна такса всеки от тях.
В законна сила от 18.3.2015г.
368 Гражданско дело No 416/2015, IV състав Чл.19 ЗГР Н.Ю.Р.   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.4.2015г.
ДОПУСКА промяна на собственото и на фамилното име на Н.Ю.Р., с ЕГН-********** *** от името Н. на Н. и от фамилното име Р. на Маркова въз основа на което ПОСТАНОВЯВА О.Б.С. да отрази допуснатата промяна на основание чл.74 от ЗГР в акта за раждане, а Община Казанлък да отрази допусната промяна в акта за сключен граждански брак и регистъра на населението. Решенето подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, заверени преписи от него да се изпратят на О.Б.С. ***, Служба “Гражданско състояние” за изпълнение на процедурата по чл.75, ал.1 от ЗГР и Б.с.п.Р.с.С. за сведение.
В законна сила от 5.5.2015г.
369 Гражданско дело No 418/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Д.А.Г.Ц.,
П.Ц.Ц.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 31.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 01.06.2007г. в гр.К., граждански брак между Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-********** *** и П.Ц.Ц., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Д.П. Ц., с ЕГН-********** да живее при майката Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Д.П. Ц., с ЕГН-********** на майката Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата П.Ц.Ц., с ЕГН-********** и детето Д.П. Ц., с ЕГН-********** както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване; първите пет дни от пролетната ваканция и първите пет дни от зимната ваканция; както и два пъти по десет дни през лятото, когато това не съвпада с годишния отпуск на майката. При невъзможност на бащата П.Ц.Ц., с ЕГН-********** да упражнява режима на лични контакти с детето Д.П. Ц., с ЕГН-********** поради отсъствие или заболяване, този режим ще се осъществява от Ц.И. Ц. и М.П. Ц.- баба и дядо на детето Д. на основание чл.128, ал.3 от СК. Бащата П.Ц.Ц., с ЕГН-********** дава съгласие до навършване пълнолетието на детето Д.П. Ц., с ЕГН-**********, то да пътува и пребивава в чужбина, съпровождано от майката Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-********** или от изрично посочен от нея придружител, както и да се издадат необходимите лични документи на детето. ОСЪЖДА П.Ц.Ц., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Д.П. Ц., с ЕГН-********** в размер на 200 лв., считано от 01.03.2015 г. до настъпване на основание за изменението или прекратяването на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПРЕДОСТАВЯ семейното жилище, находящо се в гр.Крън, общ.К., ул.”Теньо Рашнаков” №8 за безвъзмездно ползване на съпругата Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-**********. Личните вещи и придобити по време на брака движими вещи на незначителна стойност съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. Съпрузите нямат лични спестовни влогове придобити по време на брака. Придобитото по време на брака в режим на СИО недвижимо имущество остава в режим на обикновена съсобственост при равни дялове. Придобитите по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност МПС-та остават в режим на обикновена съсобственост при равни дялове. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.А.Г.- Ц., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Г.. ОСЪЖДА П.Ц.Ц., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 184 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 31.3.2015г.
370 Гражданско дело No 419/2015, I състав Искове по КТ Р.И.Л.Т. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 18.5.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -Р." ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление: с. Р., ДА ЗАПЛАТИ на Р.И.Л.-Т. *** ЕГН **********, на осн. чл.128, т.2 от КТ, 2534,65 лв., представляващи сбора от неизплатените трудови възнаграждения за периода от м. г. до м. г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба –г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -Р." ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление: с. Р., ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС сумата от 101,39 лв. - държавна такса, както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 18.5.2015г.
371 Гражданско дело No 430/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИНТЕРАЛИС КЕМИКЪЛС ЕАД БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 29.6.2015г.
ОСЪЖДА "Б.-К" АД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на ”И.К.” ЕАД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** сумата от ***** лв., явяваща се неизплатена част от продажната цена на доставени химически продукти по фактура №0000020024/ 11.04.2012г., ведно със законната лихва, считано от 09.03.2015 г. до окончателното изплащане и **** лв. мораторна лихва за забава за периода 12.04.2012 г. до 09.03.2015 г.; сумата от ***** лв., явяваща се неизплатена част от продажната цена на доставени химически продукти по фактура №1000000644/09.12.2013г., ведно със законната лихва, считано от 09.03.2015 г. до окончателното изплащане и ***** лв. мораторна лихва за забава, като ОТХВЪРЛЯ исковете за заплащане цената на доставени химически продукти по фактура №0000020024/11.04.2012г. в частта до претендираните ****** лв. и мораторна лихва в частта до претендираните ****** лв., исковете за заплащане цената на доставени химически продукти по фактура №1000000644/09.12.2013г. в частта до претендираните ***** лв. и мораторна лихва в частта до претендираните ***** лв. като неоснователни. ОСЪЖДА "Б.-К" АД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на ”И.К.” ЕАД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** сумите: 0.40 лв. лихва за забава по фактура №1000000494/22.11.2013г. за периода 22.11.2013г.-25.11.2013 г. и 0.41 лв. лихва за забава по фактура №1000000493/22.11.2013г. за периода 22.11.2013 г.-25.11.2013 г. като ОТХВЪРЛЯ исковете за мораторна лихва по фактура №1000000494/22.11.2013г. в частта до претендираните ***** лв. и за мораторна лихва по фактура №1000000493/ 22.11.2013г. в частта до претендираните **** лв. като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ предявените от ”И.К.” ЕАД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** против "Б.-К" АД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** искове за заплащане на сумата ****** лв. по фактура №25498/15.07.2013г. и ***** лв.мораторна лихва за забава от 13.10.2013г. до 09.03.2015г.; на сумата ***** лв. по фактура №1000000493/22.11.2013г., на сумата ****** лв. по фактура №1000000494/22.11.2013г.; на сумата ****** лв. по фактура №1000000645/09.12.2013г. и ***** лв. мораторна лихва за забава за периода 08.01.2014 г.-09.03.2015 г. като неоснователни. ОСЪЖДА "Б.-К" АД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на ”И.К.” ЕАД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 7.8.2015г.
372 Гражданско дело No 431/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци НЮ ГЛОБАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД ТОМИ ШОУ КОЗМЕТИКС ЕООД Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 8.5.2015г.
Осъжда „Т.Ш.К.” ЕООД , ЕИК …. със седалище и адрес на управление ***.. ,представлявано от Иван В. Томов да заплати на „Н.Г.Б.” ЕАД, ЕИК …..със седалище и адрес на управление ***,представляван от Дарина Петрова Петрова сумата 2203.73 лв ,представляваща незаплатена главница по фактура № 0000002771/01.08.2014г в едно със законната лихва върху тази сума,считано от 09.03.2015г до изплащането й, сумата 130.70 лв,представляваща лихви за забава за периода от 05.08.2014г до 09.03.2015г и 619 лв съдебни и деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване .
В законна сила от 8.5.2015г.
373 Гражданско дело No 454/2015, IV състав Облигационни искове К.Ш.С. Е.А.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 16.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Ш.С., с ЕГН-********** *** против Е.А.А., с ЕГН-********** *** против иск с правно основание чл.59, ал.1 от ЗЗД за заплащане на сумата от **** лв., явяваща се обезщетение за ползване на 7/12 ид. части от недвижимия имот: полумасивна къща, находящ се в гр. К., ул.”Р.” №7, състоящ се от три стаи, салон, заедно с гараж, построени с отстъпено право на строеж върху общинска земя от 200 кв.м., обособено в имот с пл. № 2044 - общинско, при съседи : ул. „Р.”, имот с пл. № 2045, имот с пл. № 2043 и имот с пл. № 2041, за периода 27.02.2012 г. до 27.02.2015 г., ведно със законната лихва от подаването на иска 27.02.2015 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА К.Ш.С., с ЕГН-********** *** да заплати на Е.А.А., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
374 Гражданско дело No 455/2015, III състав Искове по КТ Д.Х.Б. ПРОФИЛ ПРИМ ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.7.2015г.
ОСЪЖДА "Профил - прим" ООД, със седалище *** и адрес на управление ***, ЕИК чрез П.В.С. с ЕГН ********** да заплати на Д.Х.Б. ЕГН ********** *** сумата 6715,20лв., представляващи трудово възнаграждение от които 445,60лв. за м. април 2013 г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на 448лв., представляващи БТВ за м. април 2013год. като неоснователна в частта над 445,69лв; 445,60лв. за м. май 2013г. ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на 448лв., представляващи БТВ за м. май 2013год. като неоснователна в частта над 445,69лв; 448,00лв. за м. септември 2013 г., 448,00 за м. октомври 2013 г., 448,00лв. за м. ноември 2013 г., 448,00лв. за м. януари 2014 г., 448,00 лв. за м. февруари 2014 г., 448,00лв. за м. март 2014 г., 448,00лв. за м. април 2014 г., 448,00лв. м. май 2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията за заплащане на 448лв., представляващи БТВ за м. януари 2015год. като неоснователна в частта над 343,16лв. и като ПОГАСЕНА поради плащане в частта до 343,16лв. ОСЪЖДА "Профил - прим" ООД, със седалище *** и адрес на управление ***, ЕИК, чрез П.В.С. с ЕГН ********** да заплати на Д.Х.Б. ЕГН ********** ***,**лв., представляваща обезщетение за 35 раб. дни неползван платен годишен отпуск, от които 7 раб. дни за 2013год. и 28 раб. дни за 2014год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 837,55лв. и за 3 раб. дни за 2015год. като ПОГАСЕНА поради плащане в хода на производството, а в частта й от 837,55лв. до 896лв. – като НЕОСНОВАТЕЛНА. ОСЪЖДА "Профил - прим" ООД, със седалище *** и адрес на управление ***, ЕИК, чрез П.В.С. с ЕГН ********** да заплати на Д.Х.Б. ЕГН ********** *** сумата 689,35лв. обезщетение за забавеното изплащане на трудови възнаграждения, от които 84,35лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. м. април 2013 г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 84,81лв. като неоснователна, 80,50лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. май 2013г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 80,94лв. като неоснователна, 65,73лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. септември 2013 г., 61,87лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. октомври 2013 г., 58,13лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. ноември 2013 г., 50,39лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. януари 2014 г., 46,90лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. февруари 2014 г., 43,04лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. март 2014 г., 39,30лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. април 2014 г., 35,43лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. май 2014г., 31,69лв обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. юни 2014 г., 27,82лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. юли 2014 г., 23,95лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. август 2014 г., 20,20лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. септември 2014 г., 16,33лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. октомври 2014 г., 3,72лв. обезщетение за забавеното изплащане на труд. възн. за м. януари 2015 г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 4,86лв. като неоснователна. ОСЪЖДА "Профил - прим" ООД, със седалище *** и адрес на управление ***, ЕИК, чрез П.В.С. с ЕГН ********** да заплати на Д.Х.Б. ЕГН ********** ***: - законната лихва върху сумата 6715,20лв., представляваща трудови възнаграждения считано от 12.03.2015 год. до изплащането й; - законната лихва върху сумата 689,35лв., представляващи обезщетение за неползван платен годишен отпуск считано от 12.03.2015 год. до изплащането й; - 784лв. разноски по делото. ОСЪЖДА "Профил - прим" ООД, със седалище *** и адрес на управление ***, ЕИК, чрез П.В.С. с ЕГН ********** да заплати на Районен съд Казанлък сумата 512лв., от които 130лв. разноски за експертиза и 382,33лв. за държавна такса.
В законна сила от 4.8.2015г.
375 Гражданско дело No 456/2015, IV състав Искове по КТ за отмяна на уволнение Д.Х.Б. ПРОФИЛ ПРИМ ООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 24.6.2015г.
ПРИЗНАВА уволнението на Д.Х.Б., с ЕГН-********** *** от "П.-П." ООД, с ЕИК:123079812 със седалище и адрес на управление *** със Заповед №29/23.02.2015 г. за незаконно и го отменя. ВЪЗСТАНОВЯВА Д.Х.Б., с ЕГН-********** *** на заеманата преди уволнението работа- ”монтажник изделия от метал“. ОСЪЖДА "П.-П." ООД, с ЕИК:123079812 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Д.Х.Б., с ЕГН-********** *** обезщетение по чл.344, ал.1, т.3 във вр. с чл.225, ал.1 от КТ за оставане четири месеца без работа поради уволнението в брутен размер **** лв., ведно със законната лихва, считано от 11.03.2015 г. до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер **** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА "П.-П." ООД, с ЕИК:123079812 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Д.Х.Б., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. ОСЪЖДА "П.-П." ООД, с ЕИК:123079812 със седалище и адрес на управление *** да заплати по сметка на РС-К. **** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 24.06.2015г.- - деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 8.7.2015г.
376 Гражданско дело No 457/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗК ЛЕВ ИНС АД А.С.З. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 13.5.2015г.
Признава за установено по отношение на А.С.З. ЕГН ********** ***,че ДЪЛЖИ на З. „Л.И.” АД, ЕИК…. със седалище и адрес на управление *** Д ,представлявано от Мария Стоянова Масларова- Гъркова и Вера Любенова Павлова сумата 435.63 лв ,представляваща неизплатено задължение по кредитна карта ,в едно със законната лихва ,считано от 27.01.2015г,за което е издадена заповед за изпълнение № 97/28.01.2015г по Ч. гр.д. № 150/2015г по описа на Казанлъшки районен съд. Осъжда А.С.З. да заплати на З. „ЛЕВ ИНС” АД 385 лв съдебни и деловодни разноски в настоящото производство.
В законна сила от 13.5.2015г.
377 Гражданско дело No 459/2015, III състав Вещни искове П.С.П. П.Н.Д.,
С.Н.П.,
Н.С.Й.,
Х.С.Б.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 21.10.2015г.
378 Гражданско дело No 460/2015, III състав Изменение на издръжка С.С.С. С.М.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 9.6.2015г.
В законна сила от 17.6.2015г.
379 Гражданско дело No 463/2015, II състав Искове по СК С.И.К. С.П.С. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Решение от 18.5.2015г.
Постановява детето П. С. С. ЕГН ********** да живее при майката С.И.К. ЕГН ********** *** или на който в бъдеще ще живее ако се наложи промяна. Предоставя упражняването на родителските права спрямо детето П. С. С. на майката С. И.К.. Дава възможност на бащата С.П.С. ЕГН ********** *** да вижда и взема детето всяка първа и трета събота от месеца от 10.00 часа до 17 часа и по 20 дни през лятото,когато това не съвпада с отпуск на майката. Осъжда С.П.С. ЕГН ********** *** да заплаща чрез С. И.К. ЕГН ************ *** месечна издръжка на детето П. С. С. ЕГН ********** в размер на 90 лв за периода от 12.03.2014г до 12.03.2015г и в размер на 110 лв,считано от 12.03.2015 г до настъпване на основания за изменение или прекратяване,в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска,като отхвърля иска в останалата му част като недоказан. Осъжда С.П.С. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 288 лв държавна такса. Осъжда С.П.С. да заплати на С.И.К. 360лв съдебни и деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила от 24.6.2015г.
380 Гражданско дело No 466/2015, I състав Искове по КТ Н.Т.С. МАНИБО 66 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 3.6.2015г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК счете, че така постигнатата спогодба не противоречи на закона и на добрите нрави, затова и ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба в горния смисъл. ОСЪЖДА ответника „Манибо 67“- ЕООД- гр.Казанлък да заплати ДТ по сметка на КРС в размер на 25 лева. Прекратява производството по гр. д. № 466/2015г. по описа на Каз.РС.
В законна сила от 10.6.2015г.
381 Гражданско дело No 470/2015, III състав Искове по КТ Н.Т.Б. ЕТ П.Ш. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 13.10.2015г.
ОСЪЖДА ЕТ „П.Ш.“ ЕИК представлявано от П.К.Ш., със седалище и адрес на управление *** да заплати на Н.Т.Б. ЕГН ********** *** за положен в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 6 – търговски обект „магазин за тютюневи изделия“ в периода 15.01.2-14г. до 31.12.2014год. извънреден труд сумите: - 40,30лв. за м.І.2014г., - 87,14лв. за м.ІІ.2014г., - 89,80лв. за м.ІІІ.2014г., - 100,43лв. за м.ІV.2014г., - 102,55лв. за м.V.2014г., - 59,24лв. за м.VІ.2014г., - 71,20лв. за VІІ.2014г, - 55,44лв. за м. VІІІ.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 100,43лв., - 61,60лв. за м., ІХ.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 95,65лв, - 56,20лв. за м.Х.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 93,52лв., - 64,80лв. за м. ХІ.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 98,30лв., - 65,40лв. за м.ХІІ.2014г. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 104,14лв. - законната лихва върху сумата 818,93лв. .считано от 12.03.2015год. и до изплащането й; - 611лв. разноски за правна защита и съдействие. ОСЪЖДА ЕТ „П.Ш.“ ЕИК с п.а., представлявано от П.К.Ш. да заплати на Районен съд Казанлък държавна такса в размер на 50лв., разноски за експертиза в размер на 120лв. ОСЪЖДА Н.Т.Б. ЕГН ********** *** да заплати на ЕТ „П.Ш.“ ЕИК, представлявано от П.К.Ш., със седалище и адрес на управление *** сумата от 64лв., представляваща разноски по делото. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която се присъждат възнаграждение за труд.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.1.2016
Гражданско дело № 1627/2015
382 Гражданско дело No 470/2015, III състав Искове по КТ Н.Т.Б. ЕТ П.Ш. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 7.12.2015г.
ДОПЪЛВА постановеното на 13.10.2015 година по гр. дело № 470/2015 година решение № 496 със следното: ОСЪЖДА ЕТ „П.Ш.“ ЕИК 123640576, представлявано от П.К.Ш., със седалище и адрес на управление *** да заплати на Н.Т.Б. ЕГН ********** *** сумата 298,92лв., представляваща обезщетение по чл.224 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 2014г. в едно със законната лихва от 12.03.2015год. ПОПРАВЯ допуснатата в постановеното на 13.10.2015 година по гр. дело № 470/2015 година решение № 496 очевидна фактическа грешка като ПОСТАНОВЯВА дата „15.09.2010г.“ в диспозитива на решението да се чете „15.09.2015год.“
В законна сила от 25.1.2016г.
383 Гражданско дело No 472/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 23.3.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр. дело № г. по описа на РС- К., на детето Ш. Ж. Т., ЕГН **********, роден на ***г. в гр.К. от майка Ж.Й.Т., ЕГН ********** *** и баща- непосочен в ДМСГД „ М.”, с. Б., общ. К., поради изтичане срока на настаняването.
В законна сила от 7.4.2015г.
384 Гражданско дело No 481/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ М.К.- М.М. Д.Т.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от ЕТ "МИРА КОМЕРС - МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА" с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Мирослава Милкова Михайлова, със съдебен адрес ***, против Д.Т.Д. ***, иск с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК вр. 415, ал. 1 ГПК вр. чл. 266 от ЗЗД, за признаване за установено, че Д.Т.Д. дължи на ЕТ "МИРА КОМЕРС - МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА" – гр. Казанлък" сумата от 9500 лв., представляваща неизпълнено задължение за заплащане на възнаграждение за изработеното по Договор за извършване на строително – монтажни работи, сключен на 16.02.2011г., ведно със законната лихва върху главницата,считано от 28.01.2015 год. до изплащане на вземането, предмет на издадената Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 105/ 29.01.2015 г. по ч. г. д. № 164/ 2015 г. по описа на РС- Казанлък. ОСЪЖДА ЕТ "МИРА КОМЕРС - МИРОСЛАВА МИХАЙЛОВА" с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Мирослава Милкова Михайлова да заплати на Д.Т.Д. *** сторените разноски по делото, както следва: 153, 31 лв. депозит за вещо лице, 16, 02 лв. разноски за призоваване на свидетел, 830 лв. платен адвокатски хонорар.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 9.12.2015
Търговско дело № 1269/2015
В законна сила от 9.12.2015г.
385 Гражданско дело No 487/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТРАНСКАРТ ФАЙНЕНШЪЛ СЪРВИСИС ЕАД М.Ж.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.10.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Т.Ф.С.” ЕАД, ЕИК: и М.Ж.Б., ЕГН ********** ***, , че М.Ж.Б., ЕГН ********** *** дължи на „Т.Ф.С.” ЕАД, ***, с ЕИК: 131397565, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ю.А.С. – Изпълнителен директор във връзка с Договор за предоставяне на кредит – Транскарт на физическо лице от 30.09.2006г. сумите: -3 878,20 лв. /три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и 20 ст./ главница;- законната лихва върху главницата от 24.11.2014 г. до изплащане на вземането; -1876,09лв. договорна лихва за периода 01.11.2011г.- 31.10.2014г. като ОТХВЪРЛЯ като погасена по давност претенцията в частта до 2 984,99 лв. и за периода 01.12.2009г. -31.10.2011г.; - 88,71лв., представляващи договорни такси като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 873,71 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНА за 785лв., представляващи напомнителни такси за периода 30.04.1010г.-31.10.2014г. ОСЪЖДА М.Ж.Б., ЕГН ********** *** да заплати на „Т.Ф.С.” ЕАД, ЕИК: със седалище и адрес на управление:*** сумата 409,06лв., представляваща разноски по гр. Дело № 487/2015г. и ч.гр.дело №2157/2014г. и двете по описа на РС Казанлък. ОСЪЖДА „Т.Ф.С.” ЕАД, ЕИК: със седалище и адрес на управление:*** да заплати на М.Ж.Б., ЕГН ********** *** сумата 133,31лв., представляваща разноски по настоящото гр.дело.
386 Гражданско дело No 501/2015, IV състав Искове по КТ Н.М.Г. ЕТ Т.Т. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 27.11.2015г.
ОСЪЖДА ЕТ “Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** да заплати на Н.М.Г., с ЕГН-********** ***, сумата **** лв., явяваща се неизплатено нетно трудово възнаграждение за м.07.2013 г., ведно със законната лихва, считано от 18.03.2015 г. до окончателното и изплащане като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявените от Н.М.Г., с ЕГН-********** ***Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** искове за заплащане на трудово възнаграждение за: м.06.2012 г.- ****** лв., м.07.2012 г. ***лв., м.08.2012 г.*** лв., м.09.2012г.- ***лв., м.10.2012 г.-***лв., м.11.2012 г.- ***лв., м.12.2012 г.- ***лв., м.01.2013г.-***лв., м.02.2013г.- ***лв., м.03.2013г.- ***лв., м.04.2013г.- ***лв., м.05.2013г.- ***лв., м.06.2013г.- ***лв., м.08.2013г.- ***лв., м.09.2013г.- ***лв., м.10.2013г.-***лв., м.11.2013г.- ***лв., м.12.2013г.- ***лв., м.01.2014 г.-*** лв., м.02.2014 г.-*** лв., м.03.2014 г.-*** лв., м.04.2014 г.-*** лв., м.05.2014 г.-*** лв., м.06.2014 г.-*** лв., м.07.2014 г.-*** лв., м.07.2014 г.-*** лв., м.08.2014 г.-*** лв., м.09.2014 г.-*** лв., м.10.2014 г.-*** лв., м.11.2014 г.-*** лв., м.12.2014 г.-*** лв., м.01.2015 г.-*** лв., м.02.2015 г.-***** лв. като неоснователни и недоказани. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.М.Г., с ЕГН-********** ***Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** иск за заплащане на **** лв. обезщетение за неползван 57 дни неползван платен годишен отпуск за периода 2012 г.- 2015 г. като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ възражението за прихващане на ЕТ “Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** срещу Н.М.Г., с ЕГН-********** *** с насрещно вземане на ЕТ “Т.Т.“ за връщане на сумата ** лв. неоснователно изплатени в повече от дължимото трудово възнаграждение за м.06.2012 г. като неоснователно. ОСЪЖДА ЕТ “Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** да заплати на Н.М.Г., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 25 лв. ОСЪЖДА Н.М.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на ЕТ “Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. ОСЪЖДА ЕТ “Т.Т.”, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** да заплати по сметка на РС-Казанлък ** лв. държавна такса и *** лв. разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването ме на страните.
В законна сила от 22.12.2015г.
387 Гражданско дело No 502/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛИНВЕСТ ЕООД НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ИСКРА-1860 Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като погасен по давност, иска с правно основание чл. 55, ал.1, предл. трето от ЗЗД, предявен от „ Б." ЕООД , със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.К. против Народно читалище „Искра -1860" със седалище и адрес на управление:*** представлявано от председателя Васил Стефанов Самарски, с който се претендира Народно читалище „Искра -1860" – гр. Казанлък да бъде осъдено да заплати на „ Б." ЕООД *** сумата от 10 000 лева, внесен депозит за участие в конкурс за учредяване право на строеж върху по плана на гр. Казанлък, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 18.03.2015г. до окончателното изплащане са сумата. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „ Б." ЕООД , със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Т.К. ДА ЗАПЛАТИ НА Народно читалище „Искра -1860" Булстат 000804229 със седалище и адрес на управление:*** представлявано от председателя Васил Стефанов Самарски направените по делото разноски в размер на 1000 лв. – адвокатско възнаграждение.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2016
Търговско дело № 1313/2015
В законна сила от 26.2.2016г.
388 Гражданско дело No 517/2015, V състав Вещни искове В.Д.Р.,
К.Р.Р.
ВИП СИМЕРС ГРУП ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 18.6.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 21.7.2015г.
389 Гражданско дело No 545/2015, V състав Облигационни искове Г.С.К. М.Д.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.5.2015г.
ОСЪЖДА М.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на Г.С.К., ЕГН ********** *** сумата от 9500,00 лв.( девет хиляди и петстотин лева и 00 стотинки), представляваща дадена в заем сума на осн. чл. 240 от ЗЗД, съгласно разписка от г., ведно със законната лихва, считано от г. до окончателното й изплащане, както и направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 980,00лв.
В законна сила от 29.5.2015г.
390 Гражданско дело No 554/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 6.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр. дело № г. по описа на РС- К., на децата Н. Р.Ю., ЕГН **********, родена на ***г. в гр. К., А. Р.Ю., ЕГН **********, родена на ***г. в гр. К. и С.Р.Ю., ЕГН **********, родена на ***г. в гр. К., с родители: майка А.А.Й., ЕГН ********** *** и баща Р.Ю.М., ЕГН ********** ***, в семейството на техните баба и дядо по бащина линия С.С.А., ЕГН ********** и Ю.М.А., ЕГН **********, и двамата от гр.П., поради изтичане срока на мярката за закрила.
В законна сила от 24.4.2015г.
391 Гражданско дело No 555/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.8.2015г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 213, ал.1 от КЗ, Община Казанлък, Булстат 000817778, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова, с адрес: гр. Казанлък, да заплати на ЗАД „ Б.В.И.Г.” АД, с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат сумата 333,12 лв. със законната лихва от 23.03.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, представляваща изплатено застрахователно обезщетение по застраховка „Каско Стандарт“ по полица № 4704141120000181 за имуществени вреди по автомобил Ауди А6, с рег. № СТ 9423 ВК, собственост на Нюлгюн Н.З., причинени при ПТП, попадне в широка и дълбока дупка, оформена на пътното платно, настъпило на 17.09.2014г. около 22.00 – 22.30 часа, на входа на с. Хаджидимитрово, по пътя от с. Шейново към гр. Стара Загора. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Община Казанлък, Булстат 000817778, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова, с адрес: гр. Казанлък, да заплати на ЗАД „ Б.В.И.Г.” АД, с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление:***, разноски както следва: 50 лв. - държавна такса; 120 лв. – заплатен адвокатски хонорар; 30 лв. – депозит за свидетели; 188 лв. – възнаграждение за вещо лице.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 8.12.2015
Търговско дело № 1276/2015
В законна сила от 8.12.2015г.
392 Гражданско дело No 556/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 1.6.2015г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, гр. Казанлък, Булстат: 000817778, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова да заплати на ЗАД „ Б.В.И.Г.” АД, ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Изпълнителните директори Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, чрез пълномощника си адв. К.К. ***, съдебен адрес:***, сумата от 159,20лв.( сто петдесет и девет лева и 20 стотинки), представляваща платено застрахователно обезщетение за увреден от ПТП, настъпило на г. в гр. К. лек автомобил „ М.” с рег. №, собственост на „ Д.” ЕООД- клон С., ЕИК: 1315116130044, с ползвател ЕТ „ М.”, гр. С., ЕИК: 833100090, управляван от водача Р.К.Р., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на вземането, както и сторените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 335,00лв.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.11.2015
Търговско дело № 1201/2015
В законна сила от 12.11.2015г.
393 Гражданско дело No 576/2015, V състав Други дела С.И.С.   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.5.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Кметство с. В., община М., че И. Д. М., бивш жител ***, роден на ***г., е починал на г. в с. В., общ. М., въз основа на което ПОСТАНОВЯВА да се състави акт за смърт.
В законна сила от 24.6.2015г.
394 Гражданско дело No 577/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Н.А.Х. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.10.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че Н.А.Х. с ЕГН ********** с адрес *** дължи на на „В.и к.”ЕООД С.З. ***, Булстат:, със седалище и адрес на управление:***, с управител Р.Т.Р., чрез пълномощника си адв.М.П.П.-***, офис № 5 по издадената по ч.гр. дело № 319/2015год. по описа на РС Казанлък Заповед за изпълнение на парично задължение № 196/20.02.2015год. сумите: - 709,83лв., от които 659,20лв. главница, представляваща цена на доставена питейна и отведена канална вода за периода 11.04.2013г. – 06.09.2014г и 50,63лв. лихви за забавеното изплащане на тази сума за периода 01.07.2013г.-28.11.2014год., - законната лихва върху главницата от 659,20лв. считано от 19.02.2015год. до изплащането й. ОСЪЖДА Н.А.Х., с ЕГН ********** *** и адрес за връчване на книжата гр. Казанлък, ул.“Цар Освободител“№2, ет.3, ап.9 да заплати на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД Булстат:, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Р.Т.Р. сумите: - 278лв., представляващи направените в производството по ч.гр. дело № 319/2015год. разноски; - 375лв., представляващи направените в настоящото производство разноски, от които 75лв. за държавна такса и 300лв. за адв. хонорар.
В законна сила от 14.10.2015г.
395 Гражданско дело No 582/2015, V състав Искове по СК М.М.К. А.Н.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 1.6.2015г.
ПОСТАНОВЯВА децата Г. М.К., ЕГН ********** и Б. М.К., ЕГН ********** да живеят при бащата М.М.К., ЕГН **********, на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо децата Г. М.К., ЕГН ********** и Б. М.К., ЕГН ********** на бащата М.М.К., ЕГН **********, като дава възможност на майката А.Н.И., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с децата всяка всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване, от 10,00 часа до 17,00 часа. ОСЪЖДА А.Н.И., ЕГН ********** *** да заплата на малолетното дете Г. М.К., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител М.М.К., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 140,00 лв. / сто и четиридесет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основания за изменението или прекратяването й. ОСЪЖДА А.Н.И., ЕГН ********** *** да заплата на малолетното дете Б. М.К., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител М.М.К., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 130,00лв./ сто и тридесет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основания за изменението или прекратяването й. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА А.Н.И., ЕГН ********** *** да заплати на М.М.К., ЕГН ********** ***, в качеството му на баща и законен представител на децата Г. М.К., ЕГН ********** и Б. М.К., ЕГН **********, съдебни и деловодни разноски по делото в размер на 350,00лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА А.Н.И., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 388,80 лв.
В законна сила от 23.6.2015г.
396 Гражданско дело No 583/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗК ЛЕВ ИНС АД С.Д.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 583/2015г. по описа на Казанлъшки РС поради оттегляне на възражението. ОСЪЖДА С.Д.Г., ЕГН ********** да заплати на З.Л.И. АД ***, ЕИК 121130788 сумата 385 лв. разноски по настоящото производство, от които 25 лв. за държавна такса и 360 лв. адвокатско възнаграждение по представения списък на разноските към молбата от 12.06.2015г.
В законна сила от 7.7.2015г.
397 Гражданско дело No 586/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Я.Т.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.7.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление ***, ЕИК и Я.Т. Т. с ЕГН ********** с адрес: ***, че Я.Т. Т. дължи на "В.И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД-гр.Стара З. сумата от 1734,36 лв. – главница, съставляваща консумираната и отчетена вода за периода по издадени 88 броя фактури за периода 01.08.2007 г. до 01.11.2014г., по открита партида на името на ответника, под № 2420 за имот, находящ се в гр. Мъглиж, обл. Стара Загора, ул. Пролет № 2; 632,61 лв. мораторна лихва върху тази главница за периода 01.08.2007г. до 01.11.2014 г., законна лихва от 13.01.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 17/14.01.2015г. по частно гражданско дело № 34/2014г. по описа на КРС. ОСЪЖДА Я.Т. Т. с ЕГН ********** с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление ***, ЕИК сумата от 448 лв. – разноски по заповедното производство и 592 лв. - разноски по настоящото дело.
В законна сила от 14.8.2015г.
398 Гражданско дело No 587/2015, IV състав Вещни искове П.Т.П. Р.Ч.Т.,
Т.П.Т.,
В.И.Т.,
Ч.П.Т.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.8.2015г.
В законна сила от 8.9.2015г.
399 Гражданско дело No 588/2015, IV състав Искове по СК Ю.А.С. М.А.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 17.7.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето Т.Ю. А., с ЕГН-********** да живее при бащата Ю.А.С., с ЕГН-********** ***.Загора. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Т.Ю. А., с ЕГН-********** на бащата Ю.А.С., с ЕГН-********** ***.Загора. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката М.А.С., с ЕГН-********** *** и детето Т.Ю. А., с ЕГН-********** както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, 10:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя, с приспиване, първите три дни от зимната и от пролетната ваканции, както и двадесет дни през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. ОСЪЖДА М.А.С., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Ю.А.С., с ЕГН-********** ***.Загора като баща и законен представител, издръжка за минало време на детето Т.Ю. А., с ЕГН-********** в размер на ** лв. месечно, считано от 24.03.2014 г. до 24.03.2015 г., като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претенидираните 100 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.А.С., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Ю.А.С., с ЕГН-********** ***.Загора като баща и законен представител, месечна издръжка на детето Т.Ю. А., с ЕГН-********** в размер на ** лв., считано от 24.03.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претенидираните 100 лв. като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА М.А.С., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 57.20 лв. държавна такса. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.8.2015г.
400 Гражданско дело No 591/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Т.Д.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.6.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Т.Д.Г., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК:833066300 със седалище и адрес на управление *** за сумите: **** лв. главница за доставена питейна и отведена канална вода от м.11.2007г. до м.09.2014г., **** лв. лихва за забава от 01.05.2008г. до 29.12.2014г.. и законната лихва върху главницата от 11.02.2015г. до окончателното изплащане, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№227/2015 г. по описа на РС-К. ОСЪЖДА Т.Д.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на ”Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК:833066300 със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК **** лв. съдебни разноски в настоящото производство и **** лв. разноски по ч.гр.д.№227/2015 г. по описа на Районен съд-К.. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№227/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 26.6.2015г.
401 Гражданско дело No 592/2015, III състав Издръжка Г.Т.М.,
М.Н.Д.
Н.Б.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 20.5.2015г.
ОСЪЖДА Н.Б.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Божидар Николаев Д., роден на ***г. чрез неговата майка Г.Т.М. издръжка от 90 лв. месечно за периода, считано от 01.05.2014г. до 30.04.2015г., представляваща общо сумата 1080лв. платима на две равни вноски, първата до 20.11.2015г., втората до 20.05.2016г. ОСЪЖДА Н.Б.Д. ЕГН ********** *** да заплати на М.Н.Д., роден на ***г. със съгласието на нейната майка Г.Т.М. издръжка от 90 лв. месечно за периода считано от 01.05.2014г. до 30.04.2015г., представляваща общо сумата 1080лв. платима на две равни вноски, първата до 20.11.2015г., втората до 20.05.2016г. ИЗМЕНЯ издръжката за детето Божидар Николаев Д., действащ чрез законния си представител Г.Т.М., като ОСЪЖДА Н.Б.Д. ЕГН ********** *** да заплаща на Божидар Николаев Д., роден на ***г. чрез неговата майка Г.Т.М. издръжка от 100 лв. месечно, ститано от 01.05.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата, платима до 10-то число на месеца следващ месеца за който издръжката се отнася. ИЗМЕНЯ издръжката за детето М.Н.Д., действаща със съгласието на своята майка Г.Т.М., като ОСЪЖДА Н.Б.Д. ЕГН ********** *** да заплаща на М.Н.Д., родена на ***г. със съгласието на нейната майка Г.Т.М. издръжка от 110 лв. месечно, ститано от 01.05.2015г. и до настъпване на основание заизменение или прекратяване на същата, платима до 10-то число на месеца следващ месеца за който издръжката се отнася. ОСЪЖДА Н.Б.Д. ЕГН ********** *** да заплати държавна такса по с/ка на Казанлъшки РС 72 лв. за издръжката на детето Божидар и 79,20 лв. за издръжката на детето М..
В законна сила от 28.5.2015г.
402 Гражданско дело No 598/2015, V състав Издръжка М.М.Ш. Н.К.Ш. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.4.2015г.
ОСЪЖДА Н.К.Ш., ЕГН ********** *** да заплаща на основание чл. 143, ал. 2 СК и чл. 149 от СК, на детето Р. Н. К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.М.Ш., ЕГН **********, и двамата с адрес: гр. К. месечна издръжка в размер на 90,00 лв./ деветдесет лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер, като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Н.К.Ш., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 129,60 лв. окончателна държавна такса.
В законна сила от 7.5.2015г.
403 Гражданско дело No 599/2015, IV състав Развод и недейств. на брака Д.Д.Д. Г.А.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 3.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 20.11.1983г. в гр.Казанлък граждански брак между Д.Д.Д., с ЕГН-********** *** и Г.А.Д., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ж.к.”Изток” бл.3, вх.Б, ет.3, ап.31 на съпруга Г.А.Д., с ЕГН-**********. Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно и нямат претенции един към друг за такова имущество. Съпрузите нямат придобити по време на брака влогове и нямат претенции един към друг за парични суми. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.Д.Д., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име Д.. ОСЪЖДА Д.Д.Д., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 40 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 3.6.2015г.
404 Гражданско дело No 602/2015, II състав Изменение на издръжка К.Х.П. Х.В.П. Докладчик:
ДОРИАНА МИНЧЕВА
Определение от 13.5.2015г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 21.5.2015г.
405 Гражданско дело No 620/2015, IV състав Облигационни искове М.Й.А. А.Ю.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 7.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 620/2015г. по описа на КРС, поради недопустимост на предявените искове.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.11.2015
Търговско дело № 1277/2015
В законна сила от 26.11.2015г.
406 Гражданско дело No 625/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Д.С.Д. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 18.8.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „БАНКА Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Княз Ал. Батенберг” № 4, че Д.С.Д., ЕГН ********** *** не дължи на банката изплащане на сумите: 8910,99лв. непогасена главница, 1849,35лв. редовна лихва начислена върху главницата, 184,76лв. санкционираща лихва към г. включително по Договор за текущо потребление от г., ведно със законната лихва върху сумата от 8910,99лв., считано от г. до окончателното й изплащане и 573,19лв. разноски по производството, както и разноски по образуваното изпълнително дело № по описа на ЧСИ Р. М, рег. № на КЧСИ с район на действие-ОС-С. ОСЪЖДА „БАНКА Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Княз Ал. Батенберг” № 4 да заплати на Д.С.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 546,30 лв. недължимо платени по изп.д. № по описа на ЧСИ Р. М, рег. № на КЧСИ с район на действие-ОС-С., ведно със законната лихва, считано от г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА „БАНКА Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Княз Ал. Батенберг” № 4 да заплати на Д.С.Д., ЕГН ********** *** сумата от 1732,58лв./хиляда седемстотин тридесет и два лева и 58 стотинки/ съдебни и деловодни разноски.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.2.2016
Търговско дело № 1293/2015
В законна сила от 26.2.2016г.
407 Гражданско дело No 626/2015, I състав Издръжка Л.Т.А. Р.Д.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 3.6.2015г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните . ОСЪЖДА ответника Р.Д.Г. – да заплати по сметка на КРС ДТ в размер на 72,00 лева.ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 626/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 10.6.2015г.
408 Гражданско дело No 631/2015, III състав Развод и недейств. на брака Н.В.Ю. С.К.Ю. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 26.07.2007 год. в с.ръжена, общ. Казанлък граждански брак между Н.В. Т. с ЕГН ********** *** и С.К.Ю. с ЕГН ********** *** поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА на С.К.Ю.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето А. С. Ю. с ЕГН ********** на майката Н.В. Т. с ЕГН ********** като дава възможност на бащата С.К.Ю. с ЕГН ********** да взема и вижда детето А. С. Ю. всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа и за 10 дни през лятото когато майката не ползва годишен отпуск. ОСЪЖДА С.К.Ю. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на А. С. Ю. ЕГН чрез нейната майка Н.В. Т. издръжка от 120лв.. месечно считано от влизане в сила на настоящото съдебно решение й до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Н.В. Т. с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име Т.. ОСЪЖДА С.К.Ю. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС 178,20лв. държавна такса за издръжката на А. С. Ю. и 45лв. държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА С.К.Ю. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на Н.В. Т. с ЕГН ********** *** сумата 1225лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 13.11.2015г.
409 Гражданско дело No 632/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ТОРГОТЕРМ АД МЕГАКОМЕРС ГРУП ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 9.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 632/2015 година поради оттегляне на предявените искове. ОСЪЖДА „Т.“АД ЕИК 819363984 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Б.Н.Н. да заплати на „М.г.“ООД ЕИК 123712303 със седалище *** сумата 750лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 28.12.2015г.
410 Гражданско дело No 659/2015, V състав Искове по СК А.Б.М. А.О.А. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 17.4.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 4.5.2015г.
411 Гражданско дело No 660/2015, I състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Х. Е. Р. с ЕГН: ********** ,роден на ***г., от майка Е.Р.М. ЕГН ********** и баща-неизвестен в ДМСГД гр. С. и го връща за отглеждане и възпитание в семейството на неговата майка Е.Р.М. ЕГН ********** с адрес: ***.
В законна сила от 8.6.2015г.
412 Гражданско дело No 661/2015, III състав Вещни искове Д.В.Г. Я.П.Л. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 661/2015 година като ВРЪЩА обратно на Д. Ванова Г. исковата молба и приложенията към нея.
В законна сила от 3.6.2015г.
413 Гражданско дело No 662/2015, I състав Развод и недейств. на брака П.И.Р. Р.Н.Р. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 18.5.2015г.
Прекратява производството по делото.
В законна сила от 5.6.2015г.
414 Гражданско дело No 668/2015, IV състав Искове по СК К.К.М. В.М.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 29.7.2015г.
ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата К.К.М., с ЕГН-********** *** с детето В.К.М., с ЕГН-*********, който да се осъществява: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 9:00 часа в събота до 18:30 часа в неделя, с приспиване; двадесет и пет дни през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката; всяка четна година от 10:00 часа на 25 декември до 18:00 часа на 27 декември с преспиване; всяка нечетна година от 10:00 часа на 31 декември до 18:00 часа на 01 януари, с преспиване; всяка нечетна година на великденските празници от 10:00 часа на първия ден до 18:00 часа на следващия ден, с преспиване; всеки рожден ден на бащата на 27 юли от 10:00 часа до 20:00 часа; всяка година на рождения ден на детето на 10 юли от 10:00 часа до 15:30 часа, като детето следва да се взима и връща в дома на майката В. Михайлова К., с ЕГН-********** ***. ОСЪЖДА В. Михайлова К., с ЕГН-********** *** да заплати на К.К.М., с ЕГН-********** *** съдебни разноски в размер на 453 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд- Стара Загора, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 18.8.2015г.
415 Гражданско дело No 671/2015, IV състав Изменение на издръжка П.Л.Г. Л.А.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.6.2015г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.д.№263/2012 г. по описа на Районен съд-Казанлък издръжка като: ОСЪЖДА Л.А.Г., ЕГН-********** *** да заплаща на П.Л.Г., с ЕГН-********** със съгласието на П.К. Пеева, с ЕГН-********** като майка и законен представител от гр.Казанлък, ул.“Никола Петков“ № 37, вх.В, ет.5 ап.45, месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от 01.04.2015 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните 150 лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Л.А.Г., ЕГН-********** *** да заплати на П.Л.Г., с ЕГН-********** и П.К. Пеева, с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК разноски по делото в размер на 50 лв. ОСЪЖДА Л.А.Г., ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 100.80 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 15.06.2015 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 29.6.2015г.
416 Гражданско дело No 673/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 14.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- Р., на детето М. Р. С., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. Р. от майка Р. Г. С., ЕГН ********** *** и баща- неизвестен, в семейството на приемния родител М.М.Д., ЕГН ********** ***, поради промяна в обстоятелствата, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 29.4.2015г.
417 Гражданско дело No 675/2015, IV състав Изменение на издръжка В.Д.И. Д.В.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.11.2015г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.дело №4556/2005г. по описа на Районен съд- София издръжка като: ОСЪЖДА Д.В.И., ********** *** да заплаща детето В.Д.И., с ЕГН-**********, със съгласието на Т.И.М., с ЕГН-********** като майка и законен представител, двете от гр.Казанлък, ул.“Старозагорска“ № 17, вх.Б, ет.3, ап.16 месечна издръжка в размер на *** лв., считано от 01.10.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Д.В.И., ********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд, на основание чл.78, ал.6 от ГПК държавна такса в размер на 86.40 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 13.11.2015 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 27.11.2015г.
418 Гражданско дело No 693/2015, I състав Развод по взаимно съгласие М.Ж.К.,
К.Д.К.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.Ж.К., с настоящ адрес: *** и К.Д.К. с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 21/26.01.1997г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Упражняването на родителските права по отношение на децата - ТАНЯ К.К. и ЖОРО К.К., се предоставят на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им.Местоживеенето на децата ще бъде при майката на адрес: гр. гр.Казанлък. На бащата К.Д.К. се определя следния режим на лични контакти с децата ТАНЯ К.К. и ЖОРО К.К. : всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 10.00 часа в събота до 16.00 часа в неделя, както и 30 дни през лятото, което време да не съвпада с отпуска на майката.Бащата К.Д.К. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето ТАНЯ К.К. , родена на *** г., със съгласието на нейната майка М.Ж.К. в размер на 100 лв., по банков път и на детето ЖОРО К.К., роден на *** г., чрез майката и законен представител М.Ж.К., в размер на 100 лв. по банков път, считано от датата на постановяване на съдебното решение, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката. Семейното жилище, къща, находяща се на адрес: гр. Крън, собственост на родителите на съпруга, се предоставя за ползване на молителя К.Д.К. . Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- К.. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи, като за в бъдеще няма да имат претенции от имуществен характер един към друг. Съпругът К.Д.К. получава в дял и става собственик на лек автомобил марка с рег.№ цвят - Светло сив металик със застрахователна стойност 500 лв., като на съпругата М.Ж.К. предварително е заплатена стойността на нейната част от автомобила. К.Д. се задължава да изплати изцяло до пълното им погасяване сумите по всички кредити, изтеглени само от него, от Банка „ДСК“ ЕАД, а именно: по Договор за кредит за текущо потребление от 09.05.2013г.; по Договор за кредит за текущо потребление от 22.05.2014г.; по Договор за кредит от 14.02.2014г..Паричните суми по кредитите са изтеглени лично и само от К.К. за задоволяване на негови лични нужди.
В законна сила от 1.6.2015г.
419 Гражданско дело No 695/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци М.К.Х.,
К.И.Х.,
Т.И.Х.
КМТ ШИПКА ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.10.2015г.
ОСТАВЯ без уважение искането по чл. 22 ал.1 т.6 от ГПК на адв. Б., като пълномощник на „ КМТ- Шипка” ООД, гр. Казанлък за отвод на съдия Нейко Нейков от разглеждане на гр.д. № 695/2015г. по описа на РС- Казанлък.ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 104, т.5 от ГПК и чл. 118, ал.2 от ГПК, производството по гр.д. № 695/2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради липса на родова компетентност да разгледа предявените искове.ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Стара Загора.
420 Гражданско дело No 707/2015, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 1.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А. Г.А. /А. Миткова Манева/, с ЕГН-**********, с майка Г.А.С., с ЕГН-********** *** в специализирана институция ДМСГД „Мария Луиза” с.Бузовград, общ.Казанлък, обл.Ст.Загора поради отпадане на основанието за настаняване Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в 7-дневен срок, считано от връчването му на страните.
В законна сила от 18.6.2015г.
421 Гражданско дело No 723/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТ М.-Й.М. ИНТЕРМЕД 1 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 11.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №723/2015г. по описа на КРС, поради отказ от предявените искове.
В законна сила от 30.10.2015г.
422 Гражданско дело No 726/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БЪЛГАРИЯ - К АД И.П.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 20.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 118, ал.2 от ГПК, производството по гр.д. № 726/2015г по описа на Районен съд- Казанлък.ИЗПРАЩА делото на Районен съд- гр. П. за разглеждане по компетентност.
423 Гражданско дело No 731/2015, I състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 4.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Величка Герганова В., родена от майка Г.В.Ж. и баща-неизвестен в семейството на В.Ж.С., дядо на детето по майчина линия и го връща за отглеждане и възпитание в семейството на неговата майка Г.В.Ж., с постоянен адрес:*** Загора.
В законна сила от 17.6.2015г.
424 Гражданско дело No 732/2015, III състав Чл.19 ЗГР Б.В.Ц.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 1.6.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на Б.В.Ц., ЕГН ********** *** от Ц. на З., като постановява промяната да се отрази в издадения от Община Казанлък акт за граждански брак №006/08.01.2014год. и в регистрите на населението на гр. Казанлък.
В законна сила от 11.6.2015г.
425 Гражданско дело No 736/2015, I състав Чл.19 ЗГР А.К.В.,
К.И.И.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 5.6.2015г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на имената на детето Дениса В. с родители: А.К.В. и К.И.И. , всички с адрес: ***, и настоящ адрес:***, както следва от Дениса В. на Дениса Костадинова Иванова.
В законна сила от 30.6.2015г.
426 Гражданско дело No 739/2015, III състав Искове по СК К.М.А. С.И.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.7.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ на К.М.А. с ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо децата М.С.И., родена на ***г. и З.С.И., родена на ***г. ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на децата М.С.И. и З.С.И. да бъде при майката К.М.А. с настоящ адрес ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на С.И.С. с децата М. И. и З. И. всяка събота от месеца от 9,00 часа до18,00 часа, две седмици през лятото, първите пет дни от пролетната ученическа ваканция независимо дали децата посещават училище, на 24,25, 26 декември на всяка четна календарна година, на 30, 31 декември и първи януари на всяка нечетна спрямо 31 декември календарна година. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН ********** да заплаща за детето М.С.И., родено на ***г, чрез неговата майка и законен представител К.М.А. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 110лв., считано от 14.10.2014г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН ********** да заплаща за детето З.С.И., родено на ***г., чрез неговата майка и законен представител К.М.А. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100лв., считано от 14.10.2014г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 302,40лв. за издръжките на децата. ОСЪЖДА С.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати на К.М.А. с ЕГН ********** сумата от 325лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 24.8.2015г.
427 Гражданско дело No 740/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.4.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. на детето Ф. С. Д., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. К. от майка В.И.С., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. К., настоящ адрес:***. и адрес за призоваване: гр. С. и баща С.С.Д., ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. К. и адрес за призоваване: Затвора-гр. С., в специализирана институция- Дом за медико- социални грижи за деца „ М.”, с. Б., общ. К., поради изтичане срока на мярката за закрила.
В законна сила от 21.5.2015г.
428 Гражданско дело No 742/2015, V състав Делби П.П.З. Н.И.Д.,
Д.И.Д.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 8.10.2015г.
На осн. чл. 233 от ГПК, съдът ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№ 742/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 742/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради отказ от иска.
В законна сила от 3.11.2015г.
429 ЧГД No 744/2015, III състав Процедура по регламент 1393/2007 РАЙОНЕН СЪД-ХАМБУРГ ЕУРОПЕЕН КОМИТМЕНТ ХОЛДИНГ ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 12.5.2015г.
Връща съдебни книжа на РС Хамбург.Прекратява производството по образуваната по ч.гр.д. №744/2015 г. по описа на РС Казанлък съдебна поръчка като изпълнена.
В законна сила от 12.5.2015г.
430 Гражданско дело No 746/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД М.З.Ш. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 3.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422 от ГПК, вр. с чл.240, ал.1 от ЗЗД, чл.240, ал.2 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, по отношение на „БНП Париба Пърсънал Файненс“ ЕАД гр. София, представлявано от Мишел Фуйе и М.З.Ш. , адрес: *** , че М.З.Ш. дължи на „БНП Париба Пърсънал Файненс“ ЕАД сумите: 950 лева, представляваща главница по Договор за потребителски кредит за покупка на стоки или услуги № CREX-02985620, 145,90 лв. възнаградителна лихва за периода 05.12.2013г. до 03.10.2014г.; 79.28 лв., представляваща мораторна лихва за периода от настъпването на предсрочната изискуемост на посочения кредит, а именно 03.01.2014 г. до 11.01.2015г., ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение 26.01.2015 г. до окончателното им изплащане, за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК № 88 по ч.гр.д. № 117 по описа на РС – Казанлък. ОСЪЖДА М.З.Ш. , адрес: *** да заплати на на „БНП Париба Пърсънал Файненс“ ЕАД ЕИК: 130697606, гр. София, представлявано от Мишел Фуйе разноски, в размер на 750 лева, включващи: 25 лева държавна такса, 300 лева юрисконсултско възнаграждение по ЧГД № 117/2015г. по описа на КРС и 125 лева държавна такса, 300 лева юрисконсултско възнаграждение по ГД № 746/2015г. по описа на КРС.
В законна сила от 5.10.2015г.
431 Гражданско дело No 793/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Д.М.Б.,
Ф.З.Б.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.М.Б. адрес: ***, и ФАТМЕ З.Б., адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 02/26.04.1997г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Упражняването на родителските права по отношение на децата - Айлин Джевдетова Б., родена на *** г., и Сибелджан Джевдетова Б.,с ,родена на ***г., се предоставя на майката ФАТМЕ З.Б., която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата ще бъде при майката на адрес: с.ХаджидимитровоБащата Д.М.Б. да има право да вижда и взема двете си деца Айлин Джевдетова Б., и Сибелджан Джевдетова Б., всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 10.00 ч. в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване и един месец през лятото, което време не съвпада с отпуска на майката. Бащата Д.М.Б. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Айлин Джевдетова Б., родена на ***г.,със съгласие на нейната майка ФАТМЕ З.Б.,в размер на 120 лв./сто и двадесет лева/ и за детето Сибелджан Джевдетова Б.,с , родена на ***г., в размер на 120 лв./ сто и двадесет лева/ със съгласие на нейната майка ФАТМЕ З.Б. до тридесето число на текущия месец, считано от датата на депозиране на молбата - 16.04.2015г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Бащата Д.М.Б. се задължава да заплати издръжка за минало време за една година назад за двете си деца по 100лв./сто лева/ месечно общо в размер на 2400 лв. /две хиляди и четиристотин лева/,разсрочено на равни месечни вноски по 200 лв./двеста лева / за 12 месеца, считано от датата на решението за прекратяване на брака. Семейното жилище, къща, находяща се на адрес: с. Хаджидмитрово, собственост на трети лица, ще се ползва от съпруга Д.М.Б.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- МИТЕВА.
В законна сила от 1.6.2015г.
432 Гражданско дело No 797/2015, V състав Издръжка Г.Г.Н. Г.Д.Н. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 1.6.2015г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 8.6.2015г.
433 Гражданско дело No 805/2015, I състав Издръжка З.М.К. М.И.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 22.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 805/2015 г. по описа на КРС,поради неотстранена нередовност на ИМ.
В законна сила от 2.7.2015г.
434 Гражданско дело No 812/2015, V състав Искове по КТ Н.Д.К. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 23.4.2015г.
На осн. чл. 232 ГПК прекратява производството по делото.
В законна сила от 4.5.2015г.
435 Гражданско дело No 852/2015, I състав Развод по взаимно съгласие З.Д.Г. И.Р.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между З.Д.Г., с ЕГН ********** *** и И.Р.И., австрийски гражданин, роден на ***г., притежаващ паспорт № L06966606 с адрес: гр. София, квартал „Бусманци" , ул.“Родина" № 56, сключен с Акт за граждански брак № 0026/27.01.2012г. на Община Стара Загора по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: От брака си съпрузите нямат родени деца. Относно имуществото на съпрузите: По време на брака си съпрузите не са придобивали МПС, както и движими вещи на значителна стойност. Личните вещи и останалите дребни вещи съпрузите са си поделили предварително и извънсъдебно. През цялата си семейно-брачна връзка, З.Д.Г. и И.Р.И. са живеели в жилища под наем, основно в чужбина, които са напуснали, и нямат семейно жилище по смисъла на закона. Съпрузите не си дължат издръжка един спрямо друг за в бъдеще. След прекратяване на брака съпругата З.Д.Г. ще продължи да носи фамилно име- Г.. ОСЪЖДА З.Д.Г., с ЕГН ********** *** да заплати по сметката на КРС ДТ за прекратяването на брака в размер на 20 лв. ОСЪЖДА И.Р.И., австрийски гражданин, роден на ***г., притежаващ паспорт № L06966606 от град София, квартал „Бусманци" , ул.“Родина" № 56 да заплати по сметката на КРС ДТ за прекратяването на брака в размер на 20 лв.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.7.2015г.
436 Гражданско дело No 853/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД РАДА ИНВЕСТ ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 31.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „ЕВН България Електроснабдяване" ЕАД, ЕИК 123526430, седалище и адрес на управление:*** против „Р.И." ООД ЕИК – 123721327 адрес за призоваване:гр. Казанлък,ул.”Дондуков”№4 искове с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК във връзка с чл. 79 ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумите: 799,13 лв., представляващи стойността на доставената на обекта на потребление с ИТН електрическа енергия и предоставените мрежови услуги за периода г. - г.; 40,51 лв., представляващи стойността на обезщетението за забава върху горепосоченото вземане за периода г. - г., законна лихва върху горепосочената главница от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение в съда – г. до окончателното изплащане на присъдената сума, за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение №г. по ч. гр.д. г. по описа на КРС, като погасени чрез плащане в хода на процеса.
В законна сила от 25.9.2015г.
437 Гражданско дело No 862/2015, V състав Искове по СК П.Н.Ч.,
Н.С.Г.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.4.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето С.П.Ч., ЕГН ********** да живее при бащата П.Н.Ч., ЕГН **********,***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето С.П.Ч., ЕГН ********** на бащата П.Н.Ч., ЕГН **********, като дава възможност на майката Н.С.Г., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето, както следва: първа и трета седмица от месеца, от 10.00 часа в събота до 19.00 часа в неделя с преспиване между дните, както и по тридесет дни през лятото и по две седмици през зимата по време, което не съвпада с отпуска на бащата. ОСЪЖДА Н.С.Г., ЕГН ********** *** да заплаща месечна издръжка на детето С.П.Ч., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител П.Н.Ч., ЕГН **********, и двамата с адрес: с. Д., в размер на 90,00лв./ деветдесет лева/, считано от г. и до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване, като плащането ще се извършва до петнадесето число на месеца, за който се дължи издръжката.
В законна сила от 20.5.2015г.
438 Гражданско дело No 879/2015, III състав Облигационни искове К.Т.К. М.С.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.11.2015г.
ОСЪЖДА М.С.К. ЕГН ********** *** да заплати на К.Т.К., ЕГН ********** *** сумите: - 1500лв., представляваща обезщетение за лишаване от право на ползване през периода от 02.07.2013г. до 19.11.2015год. на притежаваната от К.Т.К. ? ид.част от правото на собственост на апартамент № 9 на трети етаж, вх.А, от масивна жилищна сграда, построена с отстъпено право на строеж върху общинска земя, находяща се в кв. 276 по плана на гр. Казанлък, ул. „ Витоша” № 1, състоящ се от дневна, спалня, кухня, две тераси и сервизно помещение, с РЗП на жилището- 70,96кв.м., с принадл. избено помещение № 9 с полезна площ 3,86 кв.м., с 2,22% ид.части от общите части на сградата, представляващи 5,77 кв.м. и 2,22% от правото на строеж върху терена; - законната лихва върху сумата 1500лв., считано от датата на завеждане на иска-21.04.2015г. до окончателното й изплащане; - 1151,30лв., представляващи разноски по делото.
В законна сила от 15.12.2015г.
439 Гражданско дело No 893/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Ю.Г.З. СБДПЛПФЗР-РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.7.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Г.З., с ЕГН **********, адрес: ***, на осн. чл. 266, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 2 247,75 лева, представляваща остатък от дължимо и неизплатено възнаграждение по Договор за изработка № г., ведно със законната лихва върху присъдената сума, считано от датата на завеждане на исковата молба – г. до пълното й издължаване. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Г.З., с ЕГН **********, адрес: ***, на основание чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, сумата от 591,23 лева, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва, считано от г до г.. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ЕИК000812083, със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Ю.Г.З., с ЕГН **********, адрес: ***, направените по делото разноски в размер на 568, 33лв.
В законна сила от 30.7.2015г.
440 Гражданско дело No 894/2015, V състав Облигационни искове А.А.Б. КООПЕРАЦИЯ РОЗОВА ГРАДИНА Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.6.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от А.А.Б., ЕГН ********** *** против Кооперация „ Р.г.”***, ЕИК: 833042228 иск за сумата от 3000,00лв./ три хиляди лева и 00 стотинки/главница, ведно със законната лихва от завеждане на исковата молба в съда до окончателното плащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА А. А.Б., ЕГН ********** *** да заплати на Кооперация „ Р.г.”***, ЕИК: 833042228 направените по делото съдебни разноски в размер на 440,00лв.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 4.11.2015
Търговско дело № 1240/2015
Прекратява производството. Връща за поправка на ОФГ в диспозитива на решението, след което делото да се изпрати на ОС- Стара Загора за произнасяне по жалбата,

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 23.2.2016
Търговско дело № 1310/2015
В законна сила от 23.2.2016г.
441 Гражданско дело No 914/2015, I състав Изменение на издръжка М.С.Н. Н.Х.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2015г.
ИЗМЕНЯ размера на определената по гр. д. № 2932/2012г. по описа на КРС издръжка, като ОСЪЖДА, на осн. чл. 150 СК, Н.Х.Н. , с адрес ***,ДА ЗАПЛАЩА на Велина Николаева Н. сдействаща чрез майка си и законен представител М.С.Н., с адрес: *** , месечна издръжка в размер на 120 лв., считано от 01.05.2015г. до настъпване на основания за изменяне или прекратяване на издръжката. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта му за издръжката на основание чл. 242,ал.1 от ГПК.ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Н.Х.Н., с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ на Велина Николаева Н. , действаща чрез майка си и законен представител М.С.Н., с адрес: *** размер на 50 лв. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.6, вр.чл.83, ал.1, т.2 от ГПК, Н.Х.Н. с адрес ***, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС държавна такса върху увеличения размер на издръжките в размер на 28,80 лв., както и ДТ в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 14.10.2015г.
442 Гражданско дело No 918/2015, I състав Облигационни искове И.Х.Ш. И.В.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 14.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 918/2015 г. по описа на КРС,тъй като в указания срок нередовностите на исковата молба не са отстранени.
В законна сила от 25.5.2015г.
443 Гражданско дело No 919/2015, I състав Развод по взаимно съгласие И.П.Д.,
С.И.Д.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между И.П.Д.,*** и С.И.Д., адрес-***, за който е съставен Акт за граждански брак № 226/29.09.2001г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето - Патрисия Станимирова Д., се предоставя на майката - И.П.Д., която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието й. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес: гр. гр.Казанлък. Бащата С.И.Д. да има право да вижда и взема детето си : Патрисия Станимирова Д., всяка първа и трета събота и неделя от месеца с преспиване от 09.00 часа в събота, до 20.00 часа в неделя, на адрес гр. Казанлък ул.»Македония» № 29, ет.3 ап.15, както и 7 дни през коледната ваканция, пет дни през пролетната ваканция и 20 дни през лятната ваканция, което време да не съвпада с отпуска на майката. Бащата С.И.Д., се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Патрисия Станимирова Д., родена на *** г. ,със съгласие на нейната майка И.П.Д. в размер на 100 лв./сто лева/ по банков път, считано от 24.04.2015г., до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- Д.. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи, като за в бъдеще няма да имат претенции от имуществен характер един към друг. Личните вещи и влогове на страните остават, така както ги е закупил или направил всеки от тях и както се ползват до сега. Съпругът С.И.Д. получава в дял и става собственик на лек автомобил марка „Фиат Пунто Дизел” с рег.№ СТ 6356 СМ, цвят - Син металик със застрахователна стойност 1000 лв.,като на съпругата И.П.Д. предварително е заплатена стойността на нейната част от автомобила.
В законна сила от 23.6.2015г.
444 ЧГД No 921/2015, I състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД Д.С.Ш.,
А.С.К.,
А.С.К.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 17.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.921/2015г. по описа на Казанлъшки РС. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок с частна жалба пред ОС-Стара Загора.
В законна сила от 2.7.2015г.
445 ЧГД No 922/2015, V състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД А.М.М.,
С.М.Ю.,
М.М.А.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 25.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 922/2015г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 1.6.2015г.
446 Гражданско дело No 929/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Д.С.Т.,
Н.Д.Т.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 11.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 20.08.2005г. в гр.Казанлък, граждански брак между Д.С.Т., с ЕГН-********** *** и Н.Д.Т., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Александра Деянова Т., с ЕГН-********** да живее при майката Н.Д.Т., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Александра Деянова Т., с ЕГН-********** на майката Н.Д.Т., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Д.С.Т., с ЕГН-********** и детето Александра Деянова Т., с ЕГН-**********, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване и един месец през лятото, когато не съвпада с отпуска на майката. ОСЪЖДА Д.С.Т., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Н.Д.Т., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Александра Деянова Т., с ЕГН-********** в размер на 90.00лв. до тридесето число на текущия месец, считано от 27.04.2015 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Шипка, общ.Казанлък, ул.”Тинка Мишева” №1 на съпругата Н.Д.Т., с ЕГН-**********. Личните вещи и придобитото по време на брака движимо имущество съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. Съпрузите непритежават недвижими имоти и общи влогове, придобити по време на брака в режим на семейна имуществена общност. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Н.Д.Т., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име Т.. ОСЪЖДА Д.С.Т., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 84.80 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Н.Д.Т., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.5.2015г.
447 Гражданско дело No 942/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Р.К.П.,
С.П.П.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 02.05.1992г. в гр.Казанлък, граждански брак между Р.К.П., с ЕГН-********** *** и С.П.П., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Овощник, общ.Казанлък, ул.”Чавдар войвода” №12 на съпруга Р.К.П., с ЕГН-**********. Личните вещи и придобитите по време на брака движими вещи на незначителна стойност съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. Съпрузите нямат придобити по време на брака парични влогове. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата С.П.П., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Стефанова. ОСЪЖДА Р.К.П., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20.00 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА С.П.П., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.5.2015г.
448 Гражданско дело No 943/2015, IV състав Искове по СК С.Д.Х. Ю.М.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.11.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето М.Ю. К., с ЕГН-********** да живее при майката С.Д.Х., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето М.Ю. К., с ЕГН-********** на майката С.Д.Х., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Ю.М.К., с ЕГН-********** *** и М.Ю. К., с ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 до 17.30 часа, без преспиване, осъществявани в с.А., общ.Х., както и да го взема при себе си 25 дни през лятото, което време да не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА Ю.М.К., с ЕГН-********** *** да заплати чрез С.Д.Х., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, издръжка на детето М.Ю. К., с ЕГН-********** за времето от 16.12.2014 г. до 12.01.2015 г. в размер на *** лв., както и месечна издръжка в размер на *** лв., считано от 20.07.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска за минало време в частта до претендирания размер като неоснователен. ОСЪЖДА Ю.М.К., с ЕГН-********** *** да заплати на С.Д.Х., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА Ю.М.К., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-К. *** лв. държавна такса за постановената издръжка. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд, гр.Стара Загора, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
449 Гражданско дело No 944/2015, IV състав Искове по СК И.Н.С. К.С.Е. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.5.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Н.С., с ЕГН-********** *** и К.С.Е., с ЕГН-********** *** споразумение по чл.127, ал.1 от СК както следва: ПОСТАНОВЯВА детето К.К.Е., с ЕГН-********** да живее при майката И.Н.С., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето К.К.Е., с ЕГН-********** на майката И.Н.С., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата К.С.Е., с ЕГН-********** и детето К.К.Е., с ЕГН-**********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 9:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА К.С.Е., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез И.Н.С., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето К.К.Е., с ЕГН-********** в размер на 130 лв., считано от 28.04.2015 г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА К.С.Е., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 93.60 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 19.5.2015г.
450 Гражданско дело No 945/2015, IV състав Други дела П.Д.Н.   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 30.10.2015г.
ОБЕЗСИЛВА временно удостоверение №5, издадено на 23.11.1999 г. за 10 броя поименни акции от капитала на „Хляб-97” АД, с ЕИК:123077131 със седалище и адрес на управление ***; клас А, от номер 1791 до номер 1890, с право на два гласа, клас А, от номер 1791 до номер 1890, с право на два гласа, вписани в Книгата на акционерите на 23.11.1999г., собственост на П.Д.Н. ***. ОБЕЗСИЛВА временно удостоверение №5, издадено на 23.11.1999 г. за 131 броя поименни от капитала на „Хляб-97” АД, с ЕИК:123077131 със седалище и адрес на управление ***; клас В, от номер 6491 до номер 8250, без право на глас, вписани в Книгата на акционерите на 23.11.1999г., собственост на П.Д.Н. ***. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 30.10.2015г.
451 Гражданско дело No 946/2015, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето АГЕНЦИЯ ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 17.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА постановеното по гр.д.№555/2012 г. по описа на РС-Казанлък настаняване на детето М. Ш.Б., с ЕГН-********** от майка Ш.Б.Б., с ЕГН-********** *** и баща- непосочен поради изтичане на срока. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в 7-дневен срок от връчването му.
В законна сила от 30.6.2015г.
452 Гражданско дело No 950/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.Л.К.,
Б.Л.Я.,
Й.Б.К.
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.11.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на О.П.Б. с ЕИК:*********, с адрес на управление ***, че Й.Б.К., с ЕГН-**********, Н.Л.К., с ЕГН-********** и Богданка Л.Я., с ЕГН-********** *** са собственици по наследство и давностно владение на следните недвижими имоти: нива с площ 0.377 дка, представляваща имот №***, четвърта категория, в местността „Под село“ в землището на с.Т., общ. П.Б., ЕКАТТЕ *****, при граници и съседи: им.№*** нива на И.Б.К., им.№****** нива на Н.С.П. и им. №****** полски път; и нива с площ 1.096дка., съставляваща имот №0*****, четвърта категория, в местността „Под село“ в землището на с.Т., о.П.Б. при граници и съседи: им.№****** нива насл. на М. Б.К., им.№****** нива насл. на М. Д.К., им.№***** населено място, им.№****** нива на Т.Н.П., им.№****** нива на Н.С.П. и им.№ *** - нива на И.Б.К.. ОСЪЖДА О.П.Б. с ЕИК:*********, с адрес на управление *** да заплати на Й.Б.К., с ЕГН-**********, Н.Л.К., с ЕГН-********** и Богданка Л.Я., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 14.12.2015г.
453 Гражданско дело No 955/2015, IV състав Облигационни искове Н.К.М. Н.Д.Г.,
П.И.Г.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.11.2015г.
РАЗВАЛЯ по отношение на Н.К.М., с ЕГН-********** ***, Н.Д.Г., с ЕГН-********** *** и П.И.Г., с ЕГН-********** ***, сключения с нотариален акт №**, том. XV, дело № 3506/19**г. на Нотариус при РС –К. договор за продажба на недвижим имот, с който Н.К.М. и Д.Г.М. продават на дъщеря си Н.Д.Г., придобития по време на брака им в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот: Апартамент №**, вх.Б на ІV-ти етаж, с изложение: югозапад - североизток, състоящ се от две спални, дневна, кухненски бокс и сервизни помещения, изба № 9 и таван №14 от жилищен блок - конфекция № **, построен върху държавен терен в квартал ** от 10.**0 кв.м. на ул.“Т.“, гр.К., заедно с 1/108 ид.част от правото на строеж върху квартала и 1/24 ид.част от общите части на сградата, срещу издръжа и гледане, до размер на 1/2 ид.част от имота, на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане спрямо прехвърлителя Н.К.М., с ЕГН-**********. РАЗВАЛЯ по отношение на Н.К.М., с ЕГН-********** ***, Н.Д.Г., с ЕГН-********** *** и П.И.Г., с ЕГН-********** ***, сключения с нотариален акт №114, том XVIII, дело № 4260/19**г. на Нотариус при РС –К. договор за продажба на недвижим имот, с който Н.К.М. и Д.Г.М. продават на дъщеря си Н.Д.Г., придобития по време на брака им в режим на съпружеска имуществена общност недвижим имот: дворно място от 660 кв.м., съставляващо по плана на с.С., общ.К., обл.СЗ, УПИ №VІ-**, в квартал **, ведно с построените в него жилищна сграда, стопански постройки и други подобрения, при граници и съседи: улицаГ.Д., М.С. и А.Г., срещу издръжа и гледане, до размер на 1/2 ид.част от имота, на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане спрямо прехвърлителя Н.К.М., с ЕГН-**********. ОСЪЖДА Н.Д.Г., с ЕГН-********** *** и П.И.Г., с ЕГН-********** *** да заплатят на Н.К.М., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 821.72 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.СЗ в двуседмичен срок от връчването му на страните.
454 Гражданско дело No 968/2015, I състав Облигационни искове М.С.С. Л.Р.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, иска с правно основание чл. 51 от ЗА, във вр. чл. 35 от ЗА, във вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД във вр. чл. 82, изр.1-во, предл. 1-во от ЗЗД, предявен от М.С.С. , с адрес за кореспонденция: гр.Ст.Загора,действаща чрез процесуален представител М.М.С. против Л. Р.Д., адрес: *** за сумата от 500 лв. вреди от неизпълнение на договор за правна помощ и съдействие от 26.09.2014г. по гр. д. № 432/2014г. по описа на ХОС.
455 Гражданско дело No 976/2015, I състав Вещни искове С.С.С. В.Т.В. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.10.2015г.
РАЗВАЛЯ, на осн. чл. 87, ал.3 от ЗЗД, договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, обективиран в нотариален акт № 87, том IV,рег. № 6623, д. № 580/ 2002 г. на нотариус П. Куцарова, по силата на който С. С.С. с ЕГН ********** и Й. С.Сп. с ЕГН ********** прехвърлят на внука си В. Т. В. с ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Л. С. В. с ЕГН ********** апартамент № 45, находящ се на 7-ми етаж в жилищна сграда, бл. № 10/275, построен в гр. Казанлък върху държавна земя в кв. 275, ул."24-ти август" № 2, вх. „Б",състоящ се от три стаи, кухня, столова, бокс и сервизни помещения, със застроена площ от 104,35 кв.м., заедно с принадлежащото таванско помещение № 45 и избено помещение № 45, заедно с 2,44 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседи на апартамента: от горе - на „Арсенал"; от долу – „““ и на „Арсенал"; на таванското помещение – „““; на избеното помещение – „““ „““ срещу задължението на приобретателя В.Т.В. за издръжка и гледане на прехвърлителите до края на живота им, като до навършването на пълнолетие това задължение се поема от неговата майка и законна представителка Л.С. В., било лично или чрез трето лице, като им осигурява всичко необходимо за един спокоен и нормален живот, какъвто са водили досега, а след навършване на пълнолетие – лично или чрез трето лице от В. Т.В. , до размера на ? идеална част от имота.
В законна сила от 10.11.2015г.
456 Гражданско дело No 980/2015, V състав Вещни искове И.В.К. Г.Б.Р. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 17.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.В.К., ЕГН ********** *** чрез пълномощника адв. В.Б.Л. *** против Г.Б.Р., ЕГН ********** ***, иск с правно основание в чл. 108 от ЗС, да признае за установено по отношение Г.Б.Р., че И.В.К. е собственик на 6/12 ид.части от дворно място, цялото с площ от 308 кв.м., находящо се в гр. К., което по сега действащия ПУП на града, одобрен със Заповед № г. на Община К. съставлява УПИ, кв. , при граници на имота по скица: от север- УПИ, от изток- улица „ К.”, от юг- УПИ и от запад- УПИ, заедно с 6/12 ид.части от втория етаж на построената в него масивна двуетажна жилищна сграда, 6/12 ид.части от таванското помещение над този етаж, както и 6/8 ид.части от построения в имота навес с оградни стени, като осъди Г.Б.Р. да предаде на И.В.К. владението върху целия имот, а именно: реално втори етаж от двуетажната жилищна сграда, заедно с таванското помещение над него, навес с оградни стени, заедно с 8/12 ид.части от дворното място, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА И.В.К., ЕГН ********** *** да заплати на Г.Б.Р., ЕГН ********** *** направените съдебни разноски в размер на 500.00лв.( петстотин лева и 00 стотинки).

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 3.12.2015
Гражданско дело № 1480/2015
В законна сила от 15.1.2016г.
457 Гражданско дело No 981/2015, IV състав Искове по СК И.П.И. С.А.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 3.12.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето Т. И. П., с ЕГН-********** да живее при бащата И.П.И., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Т. И. П., с ЕГН-********** на бащата И.П.И., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката С.А.Г., с ЕГН-********** и детето Т. И. П., с ЕГН-**********, който да се осъществява всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 до 18.30 часа, без преспиване в гр.К., както и 25 дни през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. ОСЪЖДА С.А.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на детето Т. И. П., с ЕГН-**********, със съгласието на И.П.И., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител, издръжка за минало време от 30.04.2014 г. до 30.04.2015 г. в месечен размер *** лв. като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания месечен размер *** лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.А.Г., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето Т. И. П., с ЕГН-**********, със съгласието на И.П.И., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител, месечна издръжка в размер на *** лв., считано от 01.05.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер *** лв. като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка. ОСЪЖДА С.А.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на И.П.И., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА С.А.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-К. *** лв. държавна такса за постановената издръжка. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-С.З., в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.1.2016г.
458 Гражданско дело No 984/2015, V състав Развод и недейств. на брака Д.М.К. К.В.Х. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 29.6.2015г.
На осн. чл. 118, ал.2 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 984/2015г. по описа на Районен съд- Казанлък. ИЗПРАЩА делото на Районен съд- гр. София за разглеждане по подсъдност.
459 Гражданско дело No 988/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ЕООД А.А.О. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 2.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от “Е.М.” ЕООД, с ЕИК:131001375, със седалище и адрес на управление ***, ж.к.Малинова долина, ул.”Рачо Петков-Казанджията” №4-6 против А.А.О., ЕГН-********** ***, за установяване съществуването на вземане за сумата *** лв. и законната лихва, считано от 26.01.2015г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№133/2015 г. по описа на РС-Казанлък като неоснователен. ОСЪЖДА “Е.М.” ЕООД, с ЕИК:131001375, със седалище и адрес на управление ***, ж.к.Малинова долина, ул.”Рачо Петков-Казанджията” №4-6 да заплати на А.А.О., ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените в настоящото производство съдебни разноски в размер на 300 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№133/2015 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 25.11.2015г.
460 Гражданско дело No 991/2015, IV състав Искове по КТ Д.К.К. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.8.2015г.
В законна сила от 4.8.2015г.
461 Гражданско дело No 998/2015, I състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.И.К. КОМИСИЯ КЪМ ОБЩИНА - МЪГЛИЖ ПО ЧЛ.37 И,АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата на С.И.К., с адрес: против Протокола на Комисията на Община Мъглиж за разпределение на пасища и мери в Община Мъглиж за стопанската 2014/2015г. на Комисия към Община Мъглиж, назначената от Кмета по чл. 37, ал.5 от ЗСПЗЗ
462 Гражданско дело No 1003/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Б.П.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** срещу Б.П.Д., с ЕГН-********** ***, с правно основание чл.422 вр. с чл.415 от ГПК вр. с чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД за сумите: ****** лв. главница, ведно със законната лихва, считано от 12.03.2015г. до изплащане на вземането, *** лв. лихви за забава за периода от 22.11.2014г. до 11.03.2015г., за които е издадена заповед №271/13.03.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№464/2015 г. по описа на РС-К. като неоснователни. ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Б.П.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№464/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 19.1.2016г.
463 Гражданско дело No 1039/2015, V състав Искове по КТ А.И.Ц. ГЕРИ 99 ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.7.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. против “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** искове за заплащане на извънреден труд в периода от м. г. до г. , като ПОГАСЕНИ по давност. ОТХВЪРЛЯ предявените от А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. против “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** искове за заплащане на извънреден труд в периода от г. до м. г., като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** да заплати на А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. обезщетение за неползван платен годишен отпуск за г. по чл. 224 ал.1 от КТ в размер на 400,00лв.( четиристотин лева и 00 стотинки), ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** да заплати на А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. обезщетение за неползван платен годишен отпуск за г. по чл. 224 ал.1 от КТ в размер на 400,00лв.( четиристотин лева и 00 стотинки), ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** да заплати на А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. съдебни разноски в размер на 133,16лв., съразмерно с уважената част на исковете. ОСЪЖДА А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. да заплати на „ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 389,03лв., съразмерно с отхвърлената част на исковете. ОСЪЖДА„ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 50,00лв.(петдесет лева и 00 стотинки), както и 100,00лв. ( сто лева и 00 стотинки) разноски за съдебно- счетоводна експертиза.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 13.11.2015
Гражданско дело № 1445/2015
ПРЕКРАТЯВА и връща за допълване на решението, след което на ОС- Стара Загора за произнасяне по жалбата

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 12.12.2015
Гражданско дело № 1609/2015
Връща за изпълнение на указанията, след което да се върне на въззивния съд
464 Гражданско дело No 1039/2015, V състав Искове по КТ А.И.Ц. ГЕРИ 99 ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 19.11.2015г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № г. по гр.д. №г. по описа на РС- Казанлък, който следва да се чете, както следва: „ОТХВЪРЛЯ предявените от А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. против “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** искове за заплащане на извънреден труд в работни дни, както и през почивни дни и официални празници в периода от м. г. до г., разпределени помесечно, както следва: за месец г. – в общ размер на 19,05лв.; за м. г.- в общ размер на 110,04лв.; за м. г. - в общ размер на 113,76лв.; за м. г.- в общ размер на 121,71лв.; за месец г.- в общ размер на 125,04лв.; за м. г.- в общ размер на 134,38лв.; за м. г.- в общ размер на 117,60лв.; за м. г.- в общ размер на 110,71лв.; за м. г.- в общ размер на 122,22лв.; за м. г.- в общ размер на 117,60лв.; за м. г.- в общ размер на 134,98лв.; за м. г.- в общ размер на 118,20лв..; за месец г.- в общ размер на 126,06лв.; за м. г.- в общ размер на 122,52лв.; за м. г.- в общ размер на 125,42лв.; за мг.- в общ размер на 139,35лв.; за периода от г. до г. – за положен извънреден труд за четири работни дни, два официални празника и един почивен ден в общ размер на 31,63лв., или общо 1890,27лв., като ПОГАСЕНИ по давност. ОТХВЪРЛЯ предявените от А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. против “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** искове за заплащане на извънреден труд в работни дни, както и през почивни дни и официални празници в периода от г. до м. г., разпределени помесечно, както следва: в периода от г. до г.- за седемнадесет работни дни, шест почивни дни и един официален празник в общ размер на 102,32лв.; за м. г.- в общ размер на 128,13лв.; за м. г.- в общ размер на 126,13лв.; за м. г.- в общ размер на 120,28лв.; за м. г.- в общ размер на 144,75лв.; за м. г. - в общ размер на 120,28лв.; за м. г.- в общ размер на 121,82лв. и за м. г.- в общ размер на 50,56лв., или общо 914,27лв., като неоснователни и недоказани.“
465 ЧГД No 1041/2015, V състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД С.С.И.,
А.С.И.,
С.М.И.,
О.М.И.,
Ф.М.И.,
С.М.И.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 8.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. № 1041/2015г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 29.6.2015г.
466 ЧГД No 1042/2015, I състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД Д.И.К.,
С.А.С.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2015г.
Прекратява производството по делото, поради изчерпване предмета му.
В законна сила от 22.7.2015г.
467 Гражданско дело No 1055/2015, III състав Облигационни искове А.Т.Д. Б.В.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 20.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.Т.Д. *** против Б.В.С., ЕГН ********** **** иск съдът да ПРИЗНАЕ за установено, че Б.В.С., ЕГН ********** **** дължи на А.Т.Д. ***, сумата: 1 200,00 лв./хиляда и двеста лева и 00 ст./ главница; законната лихва от 13.03.2015г. до изплащане на вземането; 325,00 лв. разноски по заповедното производството по издадената по ч.гр. дело № 477/2015год. по описа на РС Казанлък Заповед за изпълнение на парично задължение №283/16.03.2015год. като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА А.Т.Д. *** да заплати на Б.В.С., ЕГН ********** **** сумата 620лв., представляваща разноски по делото
В законна сила от 19.11.2015г.
468 Гражданско дело No 1084/2015, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.Н.М. Е.С.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1084/2015 година.
В законна сила от 12.1.2016г.
469 Гражданско дело No 1100/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.Е.Т.,
Д.Б.Т.
БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 18.12.2015г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН поради невъзможен предмет договорът за поръчителство, с който Е.И. Т. на 25.02.2005год. се е задължил солидарно с кредитополучателя К.А.М. спрямо Кредитора на К.М. „Б.Д.“ЕАД при неизпълнение от Кредитополучателя на задълженията му да ги изпълни при условията на договора за кредит чрез погасяването на задължението чрез касиер. ПРИЗНАВА за установено по отношение на П.Е.Т. ЕГН ********** ***, Д.Б.Т. ЕГН ********** *** и „Б.Д.“ ЕАД *** с ЕИК, че П.Е.Т. ЕГН ********** и Д.Б.Т. ЕГН ********** в качеството си на наследници на починалият на 25.02.2011год. Е.И. Т. не дължат на „Б.Д.“ ЕАД с ЕИК сумата 6385,15лв. главница, законната лихва върху тази сума от 28.02.2005г., 729,15лв. редовна лихва, 249,19лв. санкционираща лихва към 28.09.2007г. и 407,27лв. разноски по издадения въз основа на Определение № 328/05.10.2007г. издадено по гр.д. № 1755/2007год. по описа на РС Казанлък изпълнителен лист. ОСЪЖДА „Б.Д.”ЕАД *** да заплати на П.Е.Т. ЕГН ********** *** и Д.Б.Т. ЕГН ********** *** сумата 3390,83лв., от които 590,83лв. за държавна такса и превода й и 2800лв. за адвокатски хонорар. В производството по делото участва „ОТП Ф.Б.“ ЕАД с ЕИК като трето лице помагач на „Б.Д.“ЕАД.
В законна сила от 24.2.2016г.
470 Гражданско дело No 1101/2015, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие Т.А.Ш. И.С.Р. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 26.5.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1101/2015 г. по описа на КРС.
В законна сила от 16.6.2015г.
471 ЧГД No 1103/2015, III състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД Е.С.С.,
Д.С.С.,
Г.С.С.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 16.11.2015г.
ОБЯВЯВА Е.С.С., ЕГН ***********, ДИАНА С.С., ЕГН ********** и Г.С.С., ЕГН ********** за загубили правото да приемат наследството на М.А.Т., ЕГН **********, починала на 26.01.2014г. ПРЕКРАТЯВА производството поради изчерпване предмета на същото.
В законна сила от 9.12.2015г.
472 ЧГД No 1104/2015, III състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД К.Г.Г.,
С.Г.Г.,
Н.Г.Г.,
Ф.Г.Г.,
О.Г.Г.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на К.Г.Г., С.Г.Г., Н.Г.Г. и О.Г.Г. поради липса на предмет. Определението за прекратяване може да се обжалва в едноседмичен срок пред Окръжен съд гр. Стара Загора. ВПИСВА отказа на Ф.Г.Г., ЕГН ********** от наследството починалия на 22.03.2014г.Г. О. Г., ЕГН **********. ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д. 1104/2015г. по описа на РС Казанлък. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Окръжен съд гр. Стара Загора.
В законна сила от 21.10.2015г.
473 ЧГД No 1105/2015, III състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД К.М.М.,
К.К.К.,
Ю.К.Р.,
Ц.К.М.,
Ж.К.И.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.9.2015г.
В законна сила от 30.9.2015г.
474 ЧГД No 1106/2015, I състав Молби по чл.51 от Закона за наследството БАНКА ДСК ЕАД Б.Ш.А.,
Ю.Ш.А.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 15.7.2015г.
Прекратява производството по делото, поради изчерпване предмета му.
В законна сила от 5.8.2015г.
475 Гражданско дело No 1113/2015, III състав Вещни искове А.М.Б.,
Б.М.Б.
О.О.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.12.2015г.
ОБЯВЯВА за нищожен поради липса на основание по отношение на А.М.Б. ЕГН ********** и Б.М.Б. ЕГН ********** *** и О.О.С. ЕГН ********** *** договорът с, който на 08.05.2015год. Ю.А.А. с ЕГН ********** чрез пълномощника си О.О.С., упълномощен с пълномощно с нот. заверка на подписа №84/08.05.2015год. и нот. заверка на съдържанието №85/08.05.2015г, прехвърлил на О.О.С. своята 1/4 идеални части от следните имоти: нива с площ 38,599 дка, ІV категория в м. „Юренлика“, съставляващо имот № 002001 по плана за земеразделяне на с. Кънчево общ. Казанлък; нива с площ от 7,713 дка, V категория в м. „Мандрата“, съставляващо имот № 006005 по плана за земеразделяне на с. Кънчево общ. Казанлък; ливада с площ от 4,201 дка, VІІ категория в м. „Тузлата“, съставляващо имот № 045009 по плана за земеразделяне на с. Кънчево общ. Казанлък; нива с площ от 8,791 дка, VІІ категория, в м. „Теледже кан“, съставляващо имот № 053008 по плана за земеразделяне на с. Кънчево общ. Казанлък; нива от 11,091 дка, VІІІ категория, в м. „Гермелика“, съставляващо имот № 072007 по плана за земеразделяне на с. Кънчево общ. Казанлък срещу задължението на О.О.С. да поеме гледането и издръжката на прехвърлителя Ю.А. като му осигури нормален и спокоен живот докато е жив., за който договор е съставен н.а. №70 том І рег. № 1319 дело № 63/08.05.2015год. на н.К.К. ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.М.Б. ЕГН ********** и Б.М.Б. ЕГН ********** *** против О.О.С. ЕГН ********** *** иск за обявяване за нищожен договорът, с който на 05.05.2015год. Ю.А.А. с ЕГН ********** чрез пълномощника си О.О.С., упълномощен с пълномощно с нот. заверка на подписа №79/04.05.2015год. и нот. заверка на съдържанието №79/04.05.2015г., прехвърлил на О.О.С. своята 1/2 идеална част от дворно място с площ от 603 кв. метра по документ за собственост, а по приложената скица на Община Казанлък с площ от 774 кв. метра, за което е отреден УПИ ІІІ-330, в квартал 31 по плана на с. Кънчево, общ. Казанлък, заедно с построената него стопанска постройка с площ 60 кв. метра, разположена на уличната регулация и други подобрения; ? идеални части от нива с площ от 9,000 дка, V категория, в м. „Кюклюка“, съставляваща имот №060026, плана за земеразделяне на с. Кънчево; ? идеални части от нива, с площ от 20,304 дка, ІV категория в м. „Кечи каран“, съставляваща имот № 026009 по плана за земеразделяне на с. Кънчево, общ. Казанлък; ? идеални части от овощна градина-терасирана, с площ от 5,000 дка, ІХ категория в м. „Мише кору“, съставляваща имот 079015 по плана за земеразделяне на с. Кънчево, общ. Казанлък срещу задължението на О.О.С. да поеме гледането и издръжката на прехвърлителя Ю.А. като му осигури нормален и спокоен живот докато е жив, за който договор е съставен н.а. №64 том І рег. № 1223 дело № 57/05.05.2015г. на н.К.К. ОСЪЖДА О.О.С. ЕГН ********** *** да заплати на А.М.Б. ЕГН ********** и Б.М.Б. ЕГН ********** *** сумата 1144,43лв., представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА А.М.Б. ЕГН ********** и Б.М.Б. ЕГН ********** *** да заплатят на О.О.С. ЕГН ********** *** сумата 400лв., представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 25.2.2016
Гражданско дело № 1045/2016
Отменя в частта, в която е отхвърлен предявения от ищците против ответника иск като вместо това постановява.
В законна сила от 25.2.2016г.
476 Гражданско дело No 1125/2015, III състав Чл.19 ЗГР А.А.Д.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.9.2015г.
ДОПУСКА промяна на личното име на А.А.Д., ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване гр. Казанлък, ул.”Възраждане” бл.6, вх.Б, ет.6, ап.36 от А. на А. като постановява промяната да се отрази в издадения от Община Казанлък акт за раждане № 326/05.06.1996 година в регистрите на населението на гр. Казанлък.
В законна сила от 1.10.2015г.
477 Гражданско дело No 1126/2015, III състав Искове по СК ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.10.2015г.
ЛИШАВА Г.П.Л. с ЕГН ********** с адрес *** и постоянен адрес *** от родителски права спрямо детето К. Ф. Л. с ЕГН ********** родено на ***год. ЛИШАВА Ф.Ж.Л. с ЕГН ********** с настоящ и постоянен адрес *** от родителски права спрямо детето К. Ф. Л. с ЕГН **********, родено на ***год. ОПРЕДЕЛЯ на Г.П.Л. с п.а. режим на лични контакти с детето К. Ф. Л. всяка трета събота от месеца от 9.00 до 18.00 часа и за 10 дни през лятото в периода от 20 юни до 10 юли. ОПРЕДЕЛЯ на Ф.Ж.Л. режим на лични контакти с детето К. Ф. Л. всяка първа събота от месеца от 9.00 до 18.00 часа и за 10 дни през лятото в периода от 10 юли до 30 юли. ОСЪЖДА Г.П.Л. с п.а да заплаща на детето К. Ф. Л. издръжка от 95лв. месечно считано от влизане в сила на съдебното решение и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Ф.Ж.Л. с п.а. да заплаща на детето К. Ф. Л. издръжка от 95лв. месечно считано от влизане в сила на съдебното решение и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Ф.Ж.Л. да заплати на Дирекция „Социално подпомагане“ общ. Казанлък, представлявана от Мима Стефанова Орачева с адрес гр. Казанлък, бул.“Ал. Батенберг“ №4 сумата 300лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 16.11.2015г.
478 Гражданско дело No 1128/2015, III състав Развод по взаимно съгласие П.Г.С. Г.Н.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 30.06.1990год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Г.Н.С., ЕГН ********** и П.Г.С., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака П.Г.С. да носи брачното си фамилното име С.. ОСЪЖДА П.Г.С., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Г.Н.С., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.
В законна сила от 2.10.2015г.
479 Гражданско дело No 1129/2015, III състав Облигационни искове А.Д.Д. М.Д.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.10.2015г.
ОСЪЖДА М.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.Д. с ЕГН ********** ***, на основание неизпълнение на устен договор за заем, сумата 1 000 лв. ОСЪЖДА М.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.Д. с ЕГН ********** ***, сумата 451,50лв., представляваща съдебни разноски.
480 Гражданско дело No 1129/2015, III състав Облигационни искове А.Д.Д. М.Д.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.12.2015г.
ДОПЪЛВА постановеното на 22.10.2015 година по гр. дело № 1129/2015 година решение № 518 както следва: ОСЪЖДА М.Д.Д. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.Д. с ЕГН ********** ***, законната лихва върху сумата 1 000 лв. считано от 18.05.2015год. до изплащането й.
В законна сила от 29.12.2015г.
481 Гражданско дело No 1143/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕОС МАТРИКС ЕООД К.Д.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 13.7.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.Д.Д., ЕГН ********** ***, че дължи на „ Е.МАТРИКС” ЕООД, ***, ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Райна Иванова Миткова- Тодорова, чрез пълномощника си адв. Ж.Д. ***, по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, следните суми: 500,00лв. главница по договор № за издаване и ползване на национална кредитна карта от г. и договор за цесия от г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от г. до изплащане на вземането. ОБЕЗСИЛВА Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък в частта за главница за горницата над 500,00 лв. до пълния заявен размер от 831,83 лв., поради отказ от иска в тази част. ОСЪЖДА К.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на „ Е.МАТРИКС” ЕООД, ***, ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Райна Иванова Миткова- Тодорова, чрез пълномощника си адв. Ж.Д. *** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 25,00 лв. разноски по заповедното производство за държ. такса. ОСЪЖДА К.Д.Д., ЕГН ********** *** да заплати на „ Е.МАТРИКС” ЕООД, ***, ЕИК: 131001375, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Райна Иванова Миткова- Тодорова, чрез пълномощника си адв. Ж.Д. *** сумата от 25,00 лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 31.7.2015г.
482 Гражданско дело No 1147/2015, V състав Искове по КТ за отмяна на уволнение М.И.М. МЕД ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 17.8.2015г.
На осн. чл. 233 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради отказ от иска.
В законна сила от 1.9.2015г.
483 Гражданско дело No 1148/2015, III състав Искове по СК Б.В.Т.,
И.К.Т.
Н.И.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.10.2015г.
ДАВА възможност на Б.В.Т. ЕГН ********** и И.К.Т. ЕГН ********** в качеството им на баба и дядо на детето М.В. К., родена на ***г. с ЕГН ********** да осъществяват лични контакти с детето М. К. както следва: 1/ на датите – 03.10.2015г., 17.10.2015г., 07.11.2015г. и 21.11.2015г. от 10,00 часа до 13,00 часа в присъствието на Н.И.К. – майка на детето М.; 2/ всяка първа и трета събота от месеца, считано от 01.12.2015г., от 10,00 часа до 18,00 часа на място, в което за детето М. до навършване на 6-годишна възраст да има създадени условия за следобеден сън, 3/ на два пъти за по една седмица през лятото, във време в което майката Н.К. не ползва платен годишен отпуск, като между двете седмици не може да има по-малко от 7 дни разстояние. 4/ по време на ползването на режима на лични контакти през лятото, в случаите в които режима на лични контакти осъществяван от Б. и И. Трифонови с детето М. продължава повече от 4 последователни календарни дни, ЗАДЪЛЖАВА Б. и И. Трифонови да осигурят възможност на Н.И.К. да осъществи контакт с детето М. К. по телефона веднъж на всеки 3 дни.
В законна сила от 21.10.2015г.
484 Гражданско дело No 1151/2015, III състав Развод и недейств. на брака И.Р.М. А.С.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 10.9.2015г.
В дадения от съда срок ищецът не посочи постоянния и настоящия адрес на ответницата, затова съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1151/2015 година като ВРЪЩА обратно на И.Р.М. исковата молба и приложенията към нея
В законна сила от 1.10.2015г.
485 Гражданско дело No 1159/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Г.Ц.Д.,
В.М.Д.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 14.10.2000 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Г.Ц.Д., ЕГН ********** *** и В.М.Д., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на В.М.Д., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето Ц.Г. Д., ЕГН **********, като дава възможност на Г.Ц.Д., ЕГН ********** да взема детето Ц. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с приспиване, първите три дни от зимната и от пролетната ученически ваканции, както и един месец през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Ц.Г. Д. при майката В.М.Д. с адрес ***. ОСЪЖДА Г.Ц.Д., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на непълнолетната Ц.Г. Д., ЕГН ********** със съгласието на нейната майка и законна представителка В.М.Д., издръжка от 90 лв. месечно, считано от 22.06.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на Г.Ц.Д. ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, ул. ”Ген. Скобелев” № 29, вх. Б, ет.4, ап.16 - собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА В.М.Д. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име С. ОСЪЖДА В.М.Д., ЕГН ********** с п.а. да заплати 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Г.Ц.Д., ЕГН ********** с п.а. да заплати 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода и 64,80 лв. държавна такса за присъдената издръжка. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 22.6.2015г.
486 Гражданско дело No 1160/2015, III състав Развод по взаимно съгласие П.Й.П.,
И.Р.Д.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 18.07.2010 год. в гр. Казанлък, граждански брак между П.Й.П., ЕГН ********** *** и И.Р.П., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на И.Р.П., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето С. П.П.П., ЕГН **********, като дава възможност на П.Й.П. да взема детето С. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 19,00 часа в петък до 20,00 часа в неделя с приспиване, както и един месец през лятото във време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С. П.П.П. при майката И.Р.П. с настоящ адрес ***. ОСЪЖДА П.Й.П., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето С. П.П.П., ЕГН ********** чрез нейната майка и законна представителка И.Р.П. издръжка от 100 лв. месечно, считано от 22.06.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на П.Й.П. ползването на семейното жилище, находящо се в с. Скобелево, общ. Павел баня, ул. ”Божур” №4 - собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА И.Р.П. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име Д. ПОСТАВЯ в дял на И.Р.П., ЕГН ********** на придобитото по време на брака МПС – лек автомобил марка „Ситроен“ модел „Ксантия” с рег. № СТ 8261 ВВ, рама № VF7X12E00012E3800, двигател № 10KJF52002981, цвят – БОРДО МЕТАЛИК, на стойност 500 лв. ОСЪЖДА И.Р.П., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода и 10,00 лв. за поставеното й в дял МПС по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА П.Й.П., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода, 72,00 лв. държавна такса за присъдената издръжка СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове, вземания и уравнение на дялове.
В законна сила от 22.6.2015г.
487 Гражданско дело No 1162/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Т.Б.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.10.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че Т.Б.Т., ЕГН ********** *** дължи на „В.и к.”ЕООД С.З. ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, с управител Р.Т.Р., с ЕГН: **********, сумата: 667,40лв. за доставка на питейна вода и отвеждане на канална вода за периода от м.11.2012г. до м.08.2014год. вкл., 69,92лв. лихви за забавено плащане на главницата за периода 02.02.2013г.-28.11.2014год., законната лихва върху главницата от 667,40лв считано от 19.02.2015год. до изплащане на задължението. ОСЪЖДА Т.Б.Т., ЕГН ********** *** да заплати на „В.и к.”ЕООД С.З. сумите: - 278лв., представляващи разноски по заповед за изпълнение на парично задължение № 186/20.02.2015год. издадена по ч.гр. дело № 322/2015г. на РС Казанлък – - 375лв., представляващи направени в настоящото производство разноски за държавна такса адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 16.10.2015г.
488 Гражданско дело No 1165/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИЗИ ФИНАНС EООД Д.З.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 14.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1165/2015г. по описа на РС-Казанлък, поради отказ от исковете за установяване съществуването на вземане с правно основание чл.422 вр. с чл.415 от ГПК за сумите:1000 лв. главница по договор за предоставяне на кредит от разстояние №48593/03.12.2013 г., 435.52 лв. такса, 300 лв. неустойка и 128.48 лв. разходи по извънсъдебно събиране на вземане. ОБЕЗСИЛВА издадената по ч.гр.д.№468/2015г. по описа на РС-Казанлък заповед №272/13.03 2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК. Определението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора с частна жалба в едноседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на определението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№468/2015 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 4.9.2015г.
489 Гражданско дело No 1174/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие Й.Л.Т.Г.,
Х.В.Г.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 12.06.1999 год. в гр.Мъглиж, обл.Ст.Загора граждански брак между Х.В.Г., с ЕГН-********** *** и Й.Л. Ташев- Г., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА роденото от брака дете Василена Христова Г., с ЕГН-********** да живее при бащата Х.В.Г., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Василена Христова Г., с ЕГН-********** на бащата Х.В.Г., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката Й.Л. Ташев- Г., с ЕГН-********** и детето Василена Христова Г., с ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.30 часа в събота до 19.00 часа в неделя, с преспиване и един месец през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата. ОСЪЖДА Й.Л. Ташев- Г., с ЕГН-********** ***, пл.“3-ти март“ „Дани маркет“ да заплаща на детето Василена Христова Г., с ЕГН-********** със съгласието на Х.В.Г., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител, месечна издръжка в размер на 90 лв., считано от 12.06.2015 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Мъглиж, ул.”Цар Калоян” №39 на съпруга Х.В.Г., с ЕГН-**********. ПОСТАВЯ в дял на съпруга Х.В.Г., с ЕГН-********** и той става собственик на придобитите по време на брака недвижими имоти: 1.Селскостопански склад, находящ се в местността „Стопански двор“ гр.Мъглиж, обл.Ст.Загора, със застроена площ 420 кв.м., построен върху държавна земя, шеста категория, за който е отреден парцел пл.№092003, целия с площ 1302 кв.м., който недвижим имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №ЗД-18-93/23.12.2008 г. на ИД на АГКК е с идентификатор 49494.92.3.1 със застроена площ 439 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 49494.92.3, с данъчна оценка на 6077.30 лв.; 2.Дворно място с площ по нотариален акт 800 кв.м., а по скица 749 кв.м., за което е отреден УПИ І-1231 с площ 741 кв.м., в кв.60 по плана на гр.Мъглиж, ведно с построените в него двуетажна жилищна сграда, едноетажна жилищна постройка, стопански постройки и всички подобрения, който недвижим имот по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №ЗД-18-93/23.12.2009 г. на ИД на АГКК е с идентификатор 49494.701.1231 с площ 751 кв.м., с идентификатор на построените в него: сграда 49494.701.1231.1 със застроена площ 85 кв.м., сграда с идентификатор 49494.701.1231.2 със застроена площ 46 кв.м., сграда с идентификатор 49494.701.1231.3 със застроена площ 51 кв.м. и сграда с идентификатор 49494.701.1231.4 със застроена площ 7 кв.м., при съседи на имота: 49494.701.1233, 49494.701.1230, 49494.701.2765, с данъчна оценка 7090.30 лв. За уравнение на дела съпругът Х.В.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на съпругата Й.Л. Ташев- Г., с ЕГН-********** *** сумата от 10000 лв., в срок от пет години, на вноски по 2000 лв. до 25 декември на всяка текуща година, считано от 2015 г. Съпругата Й.Л. Ташев- Г., с ЕГН-********** няма претенции към притежаваните от Х.В.Г., с ЕГН-********** като земеделски производител 210 глави добитък /овце/, както в натура, така и в левовата им равностойност. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното фамилно име Т.. Съпрузите нямат придобити по време на брака влогове и претенции за парични вземания един към друг. ОСЪЖДА Х.В.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 283.40 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Й.Л. Ташев- Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 286.96 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.6.2015г.
490 Гражданско дело No 1176/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Т.Р.Р.,
Г.М.Р.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 18.08.1993 год. в с. Ягода, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора, граждански брак между Т.Р.Р. ЕГН ********** и Г.М.Р. ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Г.М.Р. да носи брачното си фамилното име Р.. ОСЪЖДА Т.Р.Р. ЕГН ********** с п.а. да заплати 40,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 8.6.2015г.
491 Гражданско дело No 1214/2015, III състав Чл.19 ЗГР М.Н.Х.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.10.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на М.Н.Х. с ЕГН **********,***, с настоящ адрес Република Гърция, гр. Кърдица, с. Ксинонери, постоянен адрес *** и съдебен адрес:*** офис 5, адв. Д.Г., от Х. на Р. като постановява промяната да се отрази в регистрите за гражданско състояние на Община Казанлък.
В законна сила от 20.10.2015г.
492 Гражданско дело No 1230/2015, V състав Облигационни искове И.Д.Н. Д.Т.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 2.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 118, ал.2 от ГПК, производството по гр.д. № 1230/2015г по описа на Районен съд- Казанлък. ИЗПРАЩА делото на Районен съд- гр. Стара Загора за разглеждане по компетентност.
493 Гражданско дело No 1231/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци Н.И.К. ЕЛЕКСИР 2008 ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 29.6.2015г.
На осн. чл. 233 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради отказ от иска.
В законна сила от 10.7.2015г.
494 Гражданско дело No 1261/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Д.Г.Г.,
К.К.Г.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 9.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.Г.Г. и К.К.Г. двамата с адрес ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 63/16.03.1996г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище – апартамент, находящ се в гр. Казанлък,собственост на майката на молителката, се предоставя за ползване на съпругата К.К.Г.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- Г..
В законна сила от 9.6.2015г.
495 Гражданско дело No 1264/2015, III състав Искове по СК Д.Е.Й.,
О.А.К.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 26.6.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Д.Е.Й., ЕГН ********** *** и О.А.К., ЕГН ********** ***, понастоящем в затвора в гр. Пловдив, VІ пост, килия № 4, споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата А.О.К., ЕГН ********** и Х.О. К., ЕГН ********** на тяхната майката Д.Е.Й., ЕГН **********, като дава възможност на бащата О.А.К., ЕГН ********** докато той изтърпява наказание „лишаване от свобода” да вижда децата А. и Х. всяка първа и трета неделя от месеца от 10,00 часа до 16,00 часа, а след изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода” О.К. да взема и вижда децата А. и Х. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 19,00 часа в неделя с приспиване, 30 дни през лятото и две седмици през зимата, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата А.О.К. и Х.О. К. при майката Д.Е.Й. с адрес ***. ОСЪЖДА О.А.К., ЕГН ********** да заплаща на детето А.О.К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лв. чрез неговата майка и законна представителка Д.Е.Й., ЕГН **********, считано от 26.06.2015 г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата, платима до15-то число на месеца, за който издръжката се дължи. ОСЪЖДА О.А.К., ЕГН ********** да заплаща на детето Х.О. К., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лв. чрез неговата майка и законна представителка Д.Е.Й., ЕГН **********, считано от 26.06.2015 г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата, платима до15-то число на месеца, за който издръжката се дължи. ОСЪЖДА О.А.К., ЕГН ********** ***, понастоящем в затвора в гр. Пловдив, VІ пост, килия № 4 да заплати на РС Казанлък държавна такса от 172,80 лв. за издръжките на децата Х. и А..
В законна сила от 26.6.2015г.
496 Гражданско дело No 1267/2015, III състав Облигационни искове А.А.С. О.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.10.2015г.
РАЗВАЛЯ изцяло по отношение на А.А.С. ЕГН ********** *** и О.С.С. с ЕГН ********** *** сключеният на 25.11.2013год. в гр. Казанлък с н.а №23 том VІ дело 689/2013г. на нотариус М.П. договор, с който с който А.А.С. е прехвърлила на О.С.С. собствеността върху двуетажна паянтова жилищна сграда построена в УПИ І-791 с площ 1034кв.м. по скица и 710кв.м. по документ за собственост в кв.109 по плана на с. Тъжа, общ. Павел баня, обл. Стара Загора както и собствеността върху една втора идеална част от урегулирания поземлен имот, в който жилищната сграда е построена срещу задължението на О.С.С. да поеме лично или чрез трето лице издръжката и гледането на А.А.С. като й осигури спокоен и нормален живот какъвто е водила до сключване на сделката при запазено право на ползване върху целия прехвърлен имот ПОРАДИ неизпълнение на поетото от О.С. задължение за издръжка и гледане. ОСЪЖДА О.С.С. с ЕГН ********** *** да заплати на А.А.С. ЕГН ********** *** сумата 550лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 9.11.2015г.
497 Гражданско дело No 1269/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 8.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. на С. А. С., ЕГН **********, роден на *** год. в гр. К. и А.А. С., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. К., с родители: майка Г.А.Ш., ЕГН **********, с адрес: *** и баща А. А. С., ЕГН **********, с адрес: *** в семейството на техния вуйчо А.А.Ш., ЕГН ********** и съжителстващата с него Ф.О.И., ЕГН **********,***, поради изтичане на срока на настаняването и отпадане на основанията, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 22.6.2015г.
498 Гражданско дело No 1270/2015, I състав Искове по КТ И.К.К. СОУ ЕКЗАРХ АНТИМ I Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 5.8.2015г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, предявения от И.К.К. ***, против С. „Е.А.” I с адрес ***, представлявано от директора Радиана Стефанова иск за отмяна на наложените със Заповед № 488/22.12.2014г. и Заповед № 487/22.12.2014г. парични глоби, с които на ищеца са удържани от трудовото възнаграждение сумите от: 252, 59 лв. за месец декември 2014г.; 22, 96 лв. за месец април 2015г., както и неначисленото му допълнително трудово възнаграждение за месец април 2015г. в размер на 200 лв.,като незаконосъобразни и неправилни и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1270/2015г. по описа на КРС. ОСЪЖДА, на чл. 78, ал. 4 от ГПК, И.К.К. ***, да заплати на С. „Е.А.” I с адрес ***, представлявано от директора Радиана Стефанова сторените по делото разноски в размер на 360 лв.
В законна сила от 1.9.2015г.
499 Гражданско дело No 1278/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ИВОНИ КАР ЕООД Д.Т.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 5.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1278/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Стара Загора.
500 Гражданско дело No 1286/2015, III състав Развод и недейств. на брака А.Б.П. С.К.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 9.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 28.04.1996 год. в с. Горно Сахране, общ. Павел баня граждански брак между А.Б.П. с ЕГН ********** *** и С.К.П. с ЕГН ********** *** поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА на двамата съпрузи. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Б. А. П., родена на ***год. на А.Б.П. като дава възможност на С.К.П. да взема и вижда детето Б. А. П., всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и един месец през лятото когато бащата на детето не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Б. П. при бащата А.Б.П., с настоящ адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето К. А. П., родена на ***год. на майката С.К.П. с ЕГН ********** *** като дава възможност на А.Б.П. да взема и вижда детето К. А. П. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и един месец през лятото когато майката С.П. неползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА С.К.П. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето Б. А. П., действащо със съгласието на А.Б.П. издръжка от 120лв. месечно считано от 29.05.2015год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА А.Б.П. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето К. А. П., чрез неговата майка С.П. издръжка от 100лв. месечно, считано от влизане в сила на настоящото съдебно решение и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на А.Б.П. с ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в с. Горно Сахране, ул.“Липите“№21. ОСЪЖДА А.Б.П. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС 144лв. държавна такса за издръжката на К. А. П. и 15лв. държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА С.К.П. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС 172,80лв. държавна такса за издръжката на Б. А. П. и 40лв. държавна такса по допускането на развода. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака С.К.П. да носи предбрачното си фамилно име С.. ДОПУСКА предварително изпълнение на съдебното решение в частта относно присъдените издръжки

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 18.1.2016
Гражданско дело № 1610/2015
Отменя в една част като вместо това постановява.
В законна сила от 18.1.2016г.
501 Гражданско дело No 1324/2015, III състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ Д.А.С. АРСЕНАЛ АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.10.2015г.
ОСЪЖДА „А.“АД ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Х.И.-изпълнителен директор да заплати на Д.А.С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** за вреди причинени от трудова злополука настъпила на 19.03.2015год. : - 50,81лв., представляващи обезщетение за имуществени вреди в едно със законната лихва върху сумата считано от 19.03.2015год. до изплащането й; - 5000лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди в едно със законната лихва върху сумата считано от 19.03.2015год. до изплащането й като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 26 000лв. като неоснователна. ОСЪЖДА „А.“АД ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Х.И.-изпълнителен директор на осн. чл.38 от Закона за адвокатурата да заплати на адв. П.К. *** сумата 960лв.адв. възнаграждение. ОСЪЖДА „А.“АД ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Х.И.-изпълнителен директор да заплати 350лв. разноски по делото и 202,03лв. държавна такса по сметка на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА Д.А.С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** да заплати на „А.“АД ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н.Х.И.-изпълнителен директор сумата 1611лв., представляваща направени разноски по делото.
502 Гражданско дело No 1327/2015, I състав Развод по взаимно съгласие М.А.Р.,
С.Н.Р.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.А.Р., ЕГН **********,*** и С.Н.Р., ЕГН **********,***, за който е съставен Акт за граждански брак № 0203/15.11.2014г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: От брака си страните нямат родени деца, поради което не уреждат въпросите относно упражняване на родителски права, местоживеене, лични отношения и издръжка на децата. М.А.Р. и С.Н.Р. заявяват, че нямат придобити по време на брака недвижими имоти и движими вещи на значителна стойност. Придобитите по време на брака движими вещи са на незначителна стойност и са поделени между М.А.Р. и С.Н.Р. предварително. М.А.Р. и С.Н.Р. заявяват, че нямат претенции за ползване на семейното жилище. М.А.Р. и С.Н.Р. нямат претенции за издръжка един към друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- САРАЧЕВА. С настоящото споразумение страните заявяват, че окончателно са уредили личните и имуществените си отнощшения във връзка с развода. ОСЪЖДА М.А.Р., ЕГН **********,*** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА С.Н.Р., ЕГН **********,*** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.7.2015г.
503 Гражданско дело No 1328/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ООД З.Ч. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 2.11.2015г.
ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1328/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради недопустимост на иска.
В законна сила от 18.11.2015г.
504 Гражданско дело No 1329/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- С. на Ю. А.О., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. С. от майка А.К.А., ЕГН **********, понастоящем в Затвора-гр. С. и баща А.О.А., ЕГН ********** ***, в семейството на неговата баба по майчина линия Г.Г.Д., ЕГН ********** ***, поради отпадане на основанията, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 6.7.2015г.
505 Гражданско дело No 1331/2015, I състав Искове по КТ Д.Г.Д. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.10.2015г.
ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на Д.Г.Д. адрес: ***, на основание чл. 177, ал.1 от КТ, сумата от 138, 37 лв., представляваща възнаграждение за платен годишен отпуск за 5 дни, разрешен на основание Заповед №41/28.07.2014г. на ръководителя на ,,С.- Р. " ЕООД за периода от 28.07.2014г до 01.08.2014г. включително, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 03.06.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ЗАПЛАТИ на Д.Г.Д. адрес: ***, на основание чл. 221, ал.1 от КТ, 861,00лв., представляваща обезщетение, поради прекратяване на трудовото правоотношение от работника без предизвестие на основание чл. 327, ал.1, т.2 от КТ, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 03.06.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ НА Д.Г.Д. на осн. чл.224,ал.1 от КТ, сумата от 41,00 лв., представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск от един ден за 2014г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба – 03.06.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на осн. чл. 78, ал.6 от ГПК по сметката на РС – Казанлък държавна такса в размер на 150 лв., както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО-ФИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ -РАДУНЦИ" ДА ЗАПЛАТИ, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, на Д.Г.Д. ,адрес: ***, сторените по делото разноски в размер на 500 лв..
В законна сила от 1.10.2015г.
506 Гражданско дело No 1332/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци П.В.И. Т.Г.К. Докладчик:
РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА
Определение от 16.6.2015г.
На осн.чл.23 ал.3 от ГПК делото да се изпрати на Окръжен съд-Стара Загора за разглеждането му в друг равен съд.
507 Гражданско дело No 1340/2015, III състав Развод и недейств. на брака Ю.Ш.С. М.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 29.04. 1987г. в с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между Ю.Ш.С. с ЕГН ********** *** и М.С.С. с ЕГН ********** ***, поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ОСЪЖДА Ю.Ш.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплати по с/ка на Казанлъшки РС 10лв. държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА М.С.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплати по с/ка на Казанлъшки РС 35лв. държавна такса по допускането на развода.
В законна сила от 4.1.2016г.
508 Гражданско дело No 1342/2015, V състав Искове по СК М.П.К. Г.А.О. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 27.7.2015г.
ПОСТАНОВЯВА детето П. М. К., ЕГН ********** да живее при бащата М.П.К., ЕГН **********, на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето П. М. К., ЕГН ********** на бащата М.П.К., ЕГН **********, като дава възможност на майката Г. А.О., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти със сина си всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 10,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по един месец през лятото по време, което не съвпада с отпуска на бащата.. ОСЪЖДА Г. А.О., ЕГН ********** *** да заплаща на непълнолетния си син П. М. К., ЕГН **********, със съгласието на неговия баща М.П.К., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 95,00лв../ деветдесет и пет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основания за изменението или прекратяването й. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Г. А.О., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 136,80 лв.( сто тридесет и шест лева и 80 стотинки).
В законна сила от 18.8.2015г.
509 Гражданско дело No 1344/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Г.З.Р.,
Р.П.Р.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 23.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 29.10.2005 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Р.П.Р., ЕГН ********** *** и Г.З.Р., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Г.З.Р. упражняването на родителските права спрямо децата П. Р. Р., ЕГН ********** и Н. Р. Р., ЕГН **********, като дава възможност на Р.П.Р. да взема децата П. и Н. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с преспиване, 26 декември на всяка календарна година, втория ден на Великден на всяка календарна година, последните пет дни от зимната ученическа ваканция както и един месец през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата П. Р. Р. и Н. Р. Р. при майката Г.З.Р. с адрес ***. ОСЪЖДА Р.П.Р. ЕГН ********** с п.а. да заплаща на детето П. Р. Р., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Г.З.Р. издръжка от 110 лв. месечно, считано от 23.06.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Р.П.Р. ЕГН ********** с п.а. да заплаща за детето Н. Р. Р., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Г.З.Р. издръжка от 90 лв. месечно, считано от 23.06.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на Г.З.Р., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, ж.к. ”Изток” бл.32, вх. Ж, ет.7, ап.165 - собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА Г.З.Р. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име К. ОСЪЖДА Г.З.Р. с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Р.П.Р. ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода и 144,00 лв. държавна такса за присъдените издръжки. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 23.6.2015г.
510 Гражданско дело No 1349/2015, I състав Искове по СК А.К.А. К.Л.П. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 30.9.2015г.
Предложената от страните спогодба не противоречи на закона, добрите нрави и е изцяло в интерес на детето, поради което и на основание чл. 234 ал.1 от ГПК ОДОБРЯВА спогодбата. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1349/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 7.10.2015г.
511 Гражданско дело No 1350/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ЕАД С.М.Ч. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Р.Б.” ЕАД, ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** против С.М.Ч., с ЕГН-********** *** искове по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК за установяване съществуването на вземане за сумите: *** лв. главница, *** лв. редовна лихва от 15.10.2014г. до 05.03.2015г. вкл., *** лв. наказателна лихва от 06.03.2015г. до 05.04.2015г. вкл. по договор за студентски кредит от 21.10.2011г., ведно със законната лихва за забава и законната лихва върху главницата от 06.04.2015г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№692/2015 г. по описа на РС-К. като неоснователни. ОСЪЖДА С.М.Ч., с ЕГН-********** *** да заплати на „Р.Б.” ЕАД, ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***.06 лв. главница, *** лв. редовна лихва от 15.10.2014г. до 05.03.2015г. вкл., *** лв. наказателна лихва от 06.03.2015г. до 05.04.2015г. вкл. по договор за студентски кредит от 21.10.2011г., ведно със законната лихва за забава и законната лихва върху главницата, считано от 05.06.2015г. до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за присъждане на законна лихва за забава върху сумата *** лв. редовна лихва и върху сумата *** лв. наказателна лихва от 05.06.2015г. до окончателното им изплащане като неоснователни. ОСЪЖДА „Р.Б.” ЕАД, ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на адв.С.М.Ч. ***, офис Е на основание чл.38, ал.2 от ЗА възнаграждение в размер на *** лв.за осъществяването на безплатно процесуално представителство по делото. ОСЪЖДА С.М.Ч., с ЕГН-********** *** да заплати на „Р.Б.” ЕАД, ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА С.М.Ч., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на РС-К. ** лв. държавна такса. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№692/2015 по описа на РС-К. за сведение.
В законна сила от 26.1.2016г.
512 Гражданско дело No 1353/2015, V състав Искове по КТ А.А.О. КАТЕКС АД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.6.2015г.
Връща исковата молба на ищеца. Прекратява производството по делото, поради недопустимост на иска.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 26.8.2015
Гражданско дело № 1434/2015
В законна сила от 9.9.2015г.
513 Гражданско дело No 1354/2015, III състав Облигационни искове Г.Г.Н. С.И.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 23.10.2015г.
ОСЪЖДА С.И.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на Г. Г.Н. с ЕГН ********** *** сумите: - 5000 лв. /пет хиляди лева/, представляващи обезщетение за причинени на 19.06.2014год. на Г. Н. от С.К. неимуществени вреди следствие извършено проникващо прободно- порезно нараняване на корема с нараняване на черния дроб, представляващо нараняване, което прониква в коремната кухина и последвал кръвоизлив в коремната кухина, довел до шок от кръвозагуба; - законната лихва върху сумата от 5 000лв. считано от 19.06.2014год. до изплащането й; - 300лв., представляващи разноски по делото. - ОСЪЖДА С.И.К. с ЕГН ********** ***, да заплати на Районен съд Казанлък сумите: - 200лв., представляваща разноски за експертиза; - 200лв., представляваща държавна такса.
В законна сила от 13.11.2015г.
514 Гражданско дело No 1355/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА И.Х.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2015г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и представлявано от Управителя Румен Райков против И.Х.Т. с с адрес: ***, че по предявения иск с правно основание чл. 415 от ГПК, вр. чл. 79, ал.1 пр. 1 И.Х.Т. дължи на "В.И К." ЕООД-гр.Стара З. по заповед за изпълнение № 601/ 22.04.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 888/2015г. по описа на КРС сумата от 731, 28 лв., представляваща общ сбор на дължима главница за консумирана и незаплатена вода и ВиК услуги за периода от 21.04.2012г. до м. 12.2014г. по партида на името на ответника, под и абонаментен № за недвижим имот, находящ се в гр. Мъглиж, по следните издадени фактури издадени за периода 01.05.2012 г. до 01.01.2015г., описани стр. 29 от делото, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 21.04.2015г. по ч.гр. дело № 888/2015 г. по описа на КРС до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за главница за горницата над 731, 28 лв. до претендирания размер от 1668,18 лв. поради изтекла погасителна давност. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и представлявано от Управителя Румен Райков против И.Х.Т. с , по предявения иск с правно основание чл. 415 от ГПК, вр. чл. 86 от ЗЗД, че ответника И.Х.Т. дължи на "В.И К." ЕООД-гр.Стара З. по заповед за изпълнение № 601/ 22.04.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 888/2015г. по описа на КРС сумата от 103,64 лв., представляваща сбор от мораторна лихва за ползвани и неплатени В и К - услуги по партида на името на ответника, под и абонаментен за недвижим имот, находящ се в гр. Мъглиж, за периода от датата на падежа на всяка издадена фактура описани на стр. 29 от делото, т. е от 02.06.2012г. до 09.02.2015г., КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва за горницата над 103,64 лв. до претендирания размер от 573,11 лв. и за периода от 01.04.2008г. до 02.04.2012г., поради изтекла погасителна давност. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, И.Х.Т. ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД , представлявано от управителя Румен Райков сумите от: 129,57 лв., включващи адвокатско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 158,28 лв., включващи държавна такса и адвокатско възнаграждение по исковото производство, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „Водоснабдяване и канализация”ЕООД , представлявано от управителя Румен Райков ДА ЗАПЛАТИ на И.Х.Т. разноски в размер на 219, 62 лв., съразмерно с отхвърлената част от исковете.
В законна сила от 11.12.2015г.
515 Гражданско дело No 1356/2015, V състав Развод и недейств. на брака И.П.К. К.А.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 27.7.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 7.8.2015г.
516 Гражданско дело No 1357/2015, IV състав Развод и недейств. на брака Р.Ж.К. Д.Р.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 11.06.1994 год. в гр.Казанлък граждански брак между Р.Ж.К., с ЕГН-********** *** и Д.Р.К., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ул.“Св.св.Кирил и Методий“ №6, вх.Б, ет.4, ап.15 на съпруга Р.Ж.К., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Д.Р.К., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Дочева. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти в режим на СИО. Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. ОСЪЖДА Р.Ж.К., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Д.Р.К., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2015г.
517 Гражданско дело No 1359/2015, III състав Искове по СК Д.Д.Г. Д.И.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.10.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ на Б.К.К. с ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, адв. М.Д. упражняването на родителските права спрямо детето Д. Д.Г., родено на ***год. ПОСТАНОВЯВА детето Д. Д.Г. с ЕГН ********** да живее при Б.К.К. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Д.И.Г. с ЕГН ********** да взема и вижда детето Д. Д.Г., родено на ***год. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя с приспиване. ОСЪЖДА Д.И.Г. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на Д. Д.Г. до 10-то число на текущия месец чрез Б.К.К. като майка и негов законен представител издръжка от 120лв. месечно, считано от 07.06.2014год. и до 07.06.2015год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 150лв. и издръжка от 130лв. месечно считано от 08.06.2015год. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 200лв. ОСЪЖДА Д.И.Г. с ЕГН ********** *** държавна такса от 72лв. за издръжката на детето Д.. ОСЪЖДА Д.И.Г. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на Б.К.К. с ЕГН ********** *** сумата 425лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 17.11.2015г.
518 Гражданско дело No 1364/2015, III състав Искове по СК М.Т.Д. К.С.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.12.2015г.
ДАВА заместващо съгласието на К.С.Д. с ЕГН ********** разрешение на детето М. Д. с ЕГН **********, родено на ***год. в Република Гърция, да бъде издаден паспорт по заявление подадено и получено от М.Т.Д., ЕГН **********. ДАВА заместващо съгласието на К.С.Д. с ЕГН ********** разрешение детето М. Д. с ЕГН ********** да пътува до Кралство Белгия, във времето определено от Министерството на образованието на Република България като ученическа ваканция за съответната на възрастта на детето календарна година и степен на обучение, но за неповече от 14 календарни дни за всяко едно от пътуванията за времето от 30.12.2020год. вкл., придружавано от едно от следните лица - М.Т.Д. с ЕГН ********** или М.Ц.Ц. с ЕГН **********. ДОПУСКА предварително изпълнение на съдебното решение.
В законна сила от 20.1.2016г.
519 Гражданско дело No 1366/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие С.А.Г.,
Л.Д.П.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.6.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 31.05.2001г. в гр.Герака, Гърция граждански брак между С.А. Пацеа, с ЕГН-********** *** и Л.Д.П., с ЛНЧ:********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: Съпрузите нямат претенции за ползване на семейното жилище в гр.Атина, Република Гърция. Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. Съпрузите нямат взаимни претенции към банковите си сметки. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата С.А. Пацеа, с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Г.. ОСЪЖДА С.А. Пацеа, с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 40.00 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 26.6.2015г.
520 Гражданско дело No 1367/2015, I състав Развод и недейств. на брака З.Г.Т. А.И.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между З.Г.Т. ***, и А.И.Т. ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 0024/08.10.1989 г. на О.П. поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се гр. Бяла Черква, на ответника А.И.Т.. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата З.Г.Т. да носи предбрачното си фамилно име – Здравкова.
В законна сила от 8.12.2015г.
521 Гражданско дело No 1377/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ ЕООД ТОМИ ШОУ КОЗМЕТИКС ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 24.9.2015г.
ОСЪЖДА „Т.Ш.К.” ЕООД, ***, ЕИК: 123103923, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Иван Василев Томов да заплати на „ Б.Б.“ ЕООД, ***, с ЕИК: 130948282, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Ирина Юриева Толумска и Илия Илиев Гергинов, чрез адв. Г.Д.Д. от САК, следните суми: 23719,00лв. / двадесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет лева и 00 стотинки/ главница по фактура №г., ведно със законната лихва, считано от г. до изплащане на вземането, както и 751,85лв. лихви за забавено плащане за периода от г. до г., като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до общо 765,04лв, като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА „Т.Ш.К.” ЕООД, ***, ЕИК: 123103923, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Иван Василев Томов да заплати на „ Б.Б.“ ЕООД, ***, с ЕИК: 130948282, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Ирина Юриева Толумска и Илия Илиев Гергинов, чрез адв. Г.Д.Д. от САК, сумата от 2127,61лв.(две хиляди сто двадесет и седем лева и 61 стотинки), представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.
В законна сила от 12.11.2015г.
522 Гражданско дело No 1378/2015, IV състав Вещни искове Д.И.К.,
И.С.К.,
М.И.К.
ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.12.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община К., с ЕИК:000817778, с адрес на управление ***, че Д.И.К., с ЕГН-********** ***, И.С.К., с ЕГН-********** *** и М.И.К., с ЕГН-********** *** са собственици по наследство и давностно владение на следния недвижим имот: лозе с площ 2.677 дка., девета категория, в местността “С.л.“, представляващо имот №**** в землището на гр.К., при граници и съседи: имот №****-др.сел.ст.тер. на Община К., имот №****-лозе на В.Н.В., имот №****-полски път на Община К. и имот №****-лозе на Община К.; ведно с построената в имота сграда. ОТХВЪРЛЯ искането на Д.И.К., с ЕГН-********** ***, И.С.К., с ЕГН-********** *** и М.И.К., с ЕГН-********** *** за отмяна на основание чл.537, ал.2 от ГПК на Акт за частна общинска собственост №2979/27.04.2015 г. като неоснователно. ОСЪЖДА Община К., с ЕИК:000817778, с адрес на управление *** да заплати на Д.И.К., с ЕГН-********** ***, И.С.К., с ЕГН-********** *** и М.И.К., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 679 лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
523 Гражданско дело No 1382/2015, III състав Вещни искове Г.А.А. П И П ООД,
Й.А.А.,
М.Н.С.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 30.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството поради отказ от предявения иск.
В законна сила от 7.12.2015г.
524 Гражданско дело No 1412/2015, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 11.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30, ал.1 вр. с чл.29, т.6 от ЗЗДт. настаняването на детето Иван Боянов Л. с родители: Д.Б. *** и Б.П.Л. ***, в семейството на И.Г.Г. и Б.Д.Г. като баба и дядо по майчина линия от гр.Казанлък, поради отпадане на основанията за настаняване. ПРЕКРАТЯВА на основание чл.30, ал.1 вр. с чл.29, т.6 от ЗЗДт. настаняването на детето Стефан Боянов Л. с родители: Д.Б. *** и Б.П.Л. ***, в семейството на И.Г.Г. и Б.Д.Г. като баба и дядо по майчина линия от гр.Казанлък, поради отпадане на основанията за настаняване.
В законна сила от 24.8.2015г.
525 Гражданско дело No 1414/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци А.А.К. М.Д.М.,
Х.С.М.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.8.2015г.
ОСЪЖДА М.Д.М., ЕГН ********** и Х.С.М., ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на детето Б. Х. С., ЕГН **********, всички с адрес: ***, да заплатят на А.А.К., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Ю. И. А., ЕГН **********, и двамата от гр. Казанлък, ул. Ръжена № 8, чрез адвокат С.К., вписан при Адвокатска колегия- П., сумата от 5000,00лв./пет хиляди лева и 00 стотинки/, представляваща обезщетение за причинените му от Б. Х. С. на г. неимуществени вреди, изразяващи се във фрактура на бедрената кост на горна трета на костта, както и разместване под голям ъгъл на горна трета на костта, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - г., до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта му до претендираните 10000,00 лв. (десет хиляди лева), като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА М.Д.М., ЕГН ********** и Х.С.М., ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на детето Б. Х. С., ЕГН **********, всички с адрес: ***, да заплатят на А.А.К., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Ю. И. А., ЕГН **********, и двамата от гр. Казанлък, ул. Ръжена № 8, чрез адвокат С.К., вписан при Адвокатска колегия- П., направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1380,00лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА А.А.К., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на малолетното дете Ю. И. А., ЕГН **********, и двамата от гр. Казанлък, ул. Ръжена № 8, чрез адвокат С.К., вписан при Адвокатска колегия- П. да заплати на М.Д.М., ЕГН ********** и Х.С.М., ЕГН **********, в качеството им на родители и законни представители на детето Б. Х. С., ЕГН **********, всички с адрес: ***, направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 290,00лв., съразмерно с отхвърлената част на иска.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Решение от 22.12.2015
Гражданско дело № 1543/2015
Връща за издаване на изпълнителен лист
526 Гражданско дело No 1415/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГЕОСОНДА СЕРВИЗ - КОЛЕВ ООД Р.Д.Х. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 13.11.2015г.
ОСЪЖДА Р.Д.Х. да заплати на "Г.С.- К." ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Костадинов К. сумите: -7888лв., представляващи стойността на изработеното по договор от 14.12.2014 год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 7953,60лв. - законната лихва върху сумата 7888лв. считано от 16.03.2015 год. до изплащането й; -1783,31лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА "Г.С.- К." ООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Костадинов К. да заплати на Р.Д.Х. *** сумата 7,06лв., представляващи разноски по делото.
527 Гражданско дело No 1416/2015, I състав Облигационни искове Х.Т.М. И.А.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 4.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1416/2015г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 27.8.2015г.
528 Гражданско дело No 1417/2015, III състав Чл.19 ЗГР С.Б.А.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.9.2015г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на С.Б.А.,***, от А. на СМАИЛ, като постановява промяната да се отрази в издадения от Община Казанлък акт за граждански брак №105/12.06.2015год. и в регистрите на населението на кметство с. Бузовград, общ. Казанлък.
В законна сила от 1.10.2015г.
529 Гражданско дело No 1417/2015, III състав Чл.19 ЗГР С.Б.А.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.10.2015г.
ПОПРАВЯ постановеното съдебно решение № 451 по гр. дело № 1417/2015 год. като постановява: - в мотивите вместо: „Казанлък, 17.09.2012г.“ да се чете: „Казанлък, 17.09.2015год.“ и - в диспозитива вместо :“ С.Б.А., ЕГН**********“ да се чете :“ С.Б.А., ЕГН **********“.
В законна сила от 10.11.2015г.
530 Гражданско дело No 1418/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЛЕГАНЕТ ООД ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.8.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Л." ООД, ЕИК: 130961874, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Иван Петков Митев, чрез пълномощник адв. В.Ч. ***, офис 502 против ОБЩИНА М. Булстат: 000817867, с адрес: ***, пл. « Трети март» № 32, представлявана от Кмета Господин Антонов Господинов, осъдителен иск с правно основание чл.79 ал.1 от ЗЗД вр. чл. 266 ал.1 от ЗЗД и чл. 88 от ТЗ, за заплащане на сумата от 23000лв.,представляваща цена (възнаграждение) по договор за консултантски услуги № г, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба-г. до окончателното изплащане на вземането, както и 100лв.- частичен иск от сумата от 4100лв., представляваща обезщетение за забава върху главницата за периода от г. до датата на подаване на исковата молба-г., като неоснователен. ОСЪЖДА „Л." ООД, ЕИК: 130961874, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Иван Петков Митев, чрез пълномощник адв. В.Ч. ***, офис 502 да заплати на ОБЩИНА М. Булстат: 000817867, с адрес: ***, пл. « Трети март» № 32, представлявана от Кмета Господин Антонов Господинов сумата от 150,00лв.(сто и петдесет лева и 00 стотинки) съдебни и деловодни разноски по делото.
531 Гражданско дело No 1419/2015, V състав Издръжка М.С.К. К.М.А. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 31.7.2015г.
ОСЪЖДА К.М.А., ЕГН ********** *** да заплаща на основание чл. 143, ал. 2 СК и чл. 149 от СК, на детето Д. К. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка М.С.К., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 95,00 лв./ деветдесет и пет лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер, като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА К.М.А., ЕГН ********** *** да заплати на М.С.К., ЕГН **********, като майка и законна представителка на детето Д. К. М., ЕГН **********, и двамата с адрес *** съдебни разноски в размер на 95,00лв.(деветдесет и пет лева и 00 стотинки), съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА М.С.К., ЕГН **********, като майка и законна представителка на детето Д. К. М., ЕГН **********, и двамата с адрес *** да заплати на К.М.А., ЕГН ********** *** съдебни разноски в размер на 55,00лв.(петдесет и пет лева и 00 стотинки), съразмерно с отхвърлената част на иска. ОСЪЖДА К.М.А., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 136,80 лв. окончателна държавна такса.
В законна сила от 17.8.2015г.
532 Гражданско дело No 1420/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ И.А.М. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.12.2015г.
В законна сила от 28.12.2015г.
533 Гражданско дело No 1421/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ Г.А.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 13.11.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че Г.А.М., ЕГН ********** *** с настоящ и постоянен адрес *** дължи на Е.с. ***, представлявана от домоуправителя И. А.К. въз основа на взето по Протокол от 05.12.2014г. от проведено Общо събрание на собствениците на самостоятелни обекти в сграда в режим на е.с. ***. решение сумата: 140,00 лв.главница; законната лихва върху главницата от 27.02.2015 г. до изплащане на вземането ОСЪЖДА Г.А.М., ЕГН ********** с п.а. да заплати на Е.с. ***, представлявана от домоуправителя И. А.К. сумите: - 105,00 лв., представляващи разноски по ч.гр. дело № 398/2015год. по описа на РС Казанлък; - 325лв., представляващи разноски по настоящото дело.
В законна сила от 1.12.2015г.
534 Гражданско дело No 1422/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД МАРИЯ НОНОВА ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 17.8.2015г.
На основание чл. 232 ГПК прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 9.9.2015г.
535 Гражданско дело No 1429/2015, III състав Развод и недейств. на брака Р.И.В. П.Н.В. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 31.08.1987 год. в гр. Първомай, обл. Пловдив, граждански брак между Р.И.В., ЕГН ********** *** и П.Н.В., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА П.Н.В. след прекратяването на брака да носи брачното си фамилното име В.. ОСЪЖДА Р.И.В., ЕГН ********** *** да заплати 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА П.Н.В., ЕГН ********** *** да заплати 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 14.9.2015г.
536 Гражданско дело No 1432/2015, IV състав Облигационни искове А.Д.К. Д.Г.К.,
С.Т.К.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.11.2015г.
ОСЪЖДА Д.Г.К., с ЕГН-********** и Светлана Т.К., с ЕГН-********** *** солидарно да заплатят на А.Д.К., с ЕГН-********** *** сумата **** лв. по неформален договор за заем, ведно със законната лихва, считано от 19.06.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д.Г.К., с ЕГН-********** и Светлана Т.К., с ЕГН-********** *** да заплатят на А.Д.К., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 22.12.2015г.
537 Гражданско дело No 1434/2015, I състав Искове по СК П.А.К. И.Н.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.11.2015г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение роденото от съвместното съжителство между И. Н. А. и П. А. К. малолетно дете П. Пешев К. на бащата П. А. К. .ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето П. Пешев К. при бащата П. А. К. на адрес: ***.ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката И.Н.А. с детето П. Пешев К. , както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца - от 10.00 ч. в събота до 17.00 ч. в неделя, един месец през лятото по време, което не съвпада с отпуска на бащата, през нечетна година на рождения ден на детето; на нечетна година по Коледа, а четна година по Великден. ОСЪЖДА , на осн. чл. 143, ал.2 от СК, И.Н.А. ДА ЗАПЛАЩА на П. А. К. , в качеството му на баща и законен представител на малолетното дете П. Пешев К. месечна издръжка в размер на 100 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 19.06.2015г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката. ОСЪЖДА И.Н.А. да заплати по сметка на РС - Казанлък сумата от 169лв. – държавна такса и сумата от 5,00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане.
В законна сила от 15.12.2015г.
538 Гражданско дело No 1440/2015, V състав Облигационни искове И.Х.Ш. И.В.Т. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 24.8.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1440/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 1.10.2015г.
539 Гражданско дело No 1441/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие К.М.Ш.,
Я.Г.Ш.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на **.12.**03г. в гр.Казанлък граждански брак между К.М.Ш., с ЕГН-********** *** и Я.Г.Ш., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето В.К. Ш., с ЕГН-********** да живее при майката Я.Г.Ш., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето В.К. Ш., с ЕГН-********** на майката Я.Г.Ш., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения между бащата К.М.Ш., с ЕГН-********** *** и детето В.К. Ш., с ЕГН-**********, който да се осъществява всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00ч. в събота до **.00ч. в неделя, с преспиване; две седмици през лятната ваканция, когато това не съвпада с отпуска на майката и през половината от дните, обявени за официални празници в страната всяка година. ОСЪЖДА К.М.Ш., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Я.Г.Ш., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето В.К. Ш., с ЕГН-********** в размер на 1** лв., считано от 01.07.****г. до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване. Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на К.М.Ш., с ЕГН-********** *** и той става собственик на придобития по време на брака: лек автомобил марка „Пежо 307”, с рег.№********, рама ********C 8505**92, двигател №1********90, със застрахователна стойност 900 лв. Съпругата Я.Г.Ш., с ЕГН-********** е предварително удовлетворена от съпруга К.М.Ш., с ЕГН-********** и няма претенции за уравнение на дела от автомобила. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Я.Г.Ш., с ЕГН-********** *** и тя става собственик на придобития по време на брака: лек автомобил марка „Фолксваген голф” с рег.№********, рама №W********28, двигател №********9, със застрахователна стойност **0 лв.. Съпругът К.М.Ш., с ЕГН-********** е предварително удовлетворен от съпругата Я.Г.Ш., с ЕГН-********** и няма претенция за уравнение на дела от автомобила. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ул.”Р.” **, ап.** на съпруга К.М.Ш., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Я.Г.Ш., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Гочева. ОСЪЖДА К.М.Ш., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд *** лв. държавна такса. ОСЪЖДА Я.Г.Ш., с ЕГН-********** ***, да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд ** лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 15.7.2015г.
540 Гражданско дело No 1442/2015, IV състав Издръжка В.Г.К. Г.Д.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.9.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от В.Г.К.,***, против Г.Д.К. ***, искове за заплащане на издръжка в размер на 170 лв. с правно основание чл.чл.144 и чл.149 от СК като неоснователни. ОСЪЖДА В.Г.К.,***, да заплати на Г.Д.К.,***, съдебни разноски на основание чл.78, ал.3 от ГПК в размер на 400 лв.
В законна сила от 24.9.2015г.
541 Гражданско дело No 1446/2015, III състав Искове по СК И.Т.П. С.В.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 21.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1446/2015 година поради оттегляне на предявените искове.
В законна сила от 6.8.2015г.
542 Гражданско дело No 1454/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Г.М.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 29.12.2015г.
ППРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление ***, ЕИК 833066300 и представлявано от Управителя Румен Райков и Г.М.М. с ЕГН ********** с адрес: *** Б, че по предявения иск с правно основание чл. 415 от ГПК, вр. чл. 79, ал.1 пр. 1 от ЗЗД Г.М.М. дължи на "В.И К." ЕООД-гр.Стара З. по заповед за изпълнение № 479/ 16.04.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 751/2015г. по описа на КРС сумата от 251,15 лв., представляваща общ сбор на дължима главница за консумирана и незаплатена вода и ВиК услуги за периода от 01.05.2014 г. до 01.01.2015 г. по партида на името на ответника, под № 037911 за недвижим имот, находящ се в гр. К., ул. „Кадемлия“ № 14, ет.3, ап.6 Б, по фактури издадени за периода 01.06.2014 г. до 01.01.2015 г., както следва: №2006765379/01.06.2014 г. ; №2006793851/01.07.2014г. ;№2006843358/01.08.2014 г.; №2006863502/01.09.2014 г. ; №2006898055/01.10.2014 г. ;№2006933940/01.11.2014 г. ;№2006959473/01.12.2014 г.; №2007007202/01.01.2015 г. , ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 15.04.2015г. по ч.гр. дело № 751/2015 г. по описа на КРС до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за главница за горницата над 251,15 лв. до претендирания размер от 991,15 лв. за консумирана и незаплатена вода и ВиК услуги за периода от 01.09.2006 г. до 01.04.2011г., поради изтекла погасителна давност. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление ***, ЕИК 833066300 и представлявано от Управителя Румен Райков и Г.М.М. с ЕГН ********** с адрес: *** Б, по предявения иск с правно основание чл. 415 от ГПК, вр. чл. 86 от ЗЗД, че ответника Г.М.М. дължи на "В.И К." ЕООД-гр.Стара З. по заповед за изпълнение № 479/ 16.04.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 751/2015г. по описа на КРС сумата от 11,56 лв., представляваща сбор от мораторна лихва за ползвани и неплатени В и К - услуги по партида на името на ответника, под № 037911 за недвижим имот, находящ се в гр. К., ул. „Кадемлия“ № 14, ет.3, ап.6 по фактури с №№ 2006765379/01.06.2014 г. ; №2006793851/01.07.2014г. ;№2006843358/01.08.2014 г.; №2006863502/01.09.2014 г. ; №2006898055/01.10.2014 г. ;№2006933940/01.11.2014 г. ;№2006959473/01.12.2014 г.; №2007007202/01.01.2015 г., за периода от датата на падежа на всяка издадена фактура до 02.02.2015г. КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за мораторна лихва за горницата над 11,56 лв. до претендирания размер от 400,19 лв. за периода от 01.10.2006г. до 01.05.2011г., поради изтекла погасителна давност. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Г.М.М. с ЕГН ********** с адрес: *** Б ДА ЗАПЛАТИ на „Водоснабдяване и канализация”ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление:***, ЕИК 833066300, представлявано от управителя Румен Райков сумите от: 62,50 лв., включващи адвокатско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 90,34 лв., включващи държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение по исковото производство, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „Водоснабдяване и канализация”ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление:***, ЕИК 833066300, представлявано от управителя Румен Райков ДА ЗАПЛАТИ на Г.М.М. с ЕГН ********** с адрес: *** Б разноски в размер на 267, 65 лв. - адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от исковете. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред ОС – Стара Загора в 2-седмичен срок от връчването му на страните. РАЙОНЕН СЪДИЯ:
В законна сила от 24.2.2016г.
543 Гражданско дело No 1460/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 6.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на Районен съд-гр. О. на детето М. А.К., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. К. от майка А.А.К., ЕГН **********, понастоящем с адрес *** и баща- неизвестен, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия А.А.К., ЕГН ********** и М.К.М., ЕГН **********,***, поради отпадане на основанията, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 21.7.2015г.
544 Гражданско дело No 1463/2015, IV състав Облигационни искове З.Г.Б. Д.П.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.11.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Д. П.К., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на З.Г.Б., с ЕГН-********** *** за сумата **** лв. неизплатено задължени по запис на заповед, без протест от 17.01.2012г., обезпечаващ устен договор за заем от 17.01.2012г., за което е издадена заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по ч.гр.д.№2379/2014 г. по описа на РС-Казанлък. ОСЪЖДА Д. П.К., с ЕГН-********** *** да заплати на З.Г.Б., с ЕГН-********** *** законната лихва върху сумата **** лв. по запис на заповед, без протест от 17.01.2012г., считано от 04.02.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Д. П.К., с ЕГН-********** *** да заплати на З.Г.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК 6** лв. съдебни разноски в исковото производство и *** лв. разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2379/2014 г. по описа на РС-Казанлък.
545 Гражданско дело No 1464/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА С.С.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 28.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.С.С., с ЕГН-********** ***, че съществува вземането на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за следните суми: 446,00лв. главница по квитанции, издадени в периода от г. до г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда- 17.02.2015г. до изплащане на вземането, както и за лихви за забавено плащане в размер на 93,11лв. в периода от г. до г., по вземане, произтичащо от доставка на питейна вода по открита на С.С.С. партида с № и абонатен № за жилище, което обитава в с.М., общ.П. ОБЕЗСИЛВА Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък за следните суми: главница за горницата над 446,00лв. до първоначално заявения размер от 1148,45лв., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда- г. до изплащане на вземането, мораторни лихви за горницата над 93,11лв. в периода от г. до г. до първоначално заявения размер на 389,18лв., както и за съдебни и деловодни разноски в частта над 129,99лв. до първоначално присъдените 370,76лв., поради прекратяване производството по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, поради оттегляне на претенцията на осн. чл. 232 от ГПК. ОСЪЖДА С.С.С., с ЕГН-********** *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 129,99 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА С.С.С., с ЕГН-********** *** заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков сумата от 133,50лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 23.9.2015г.
546 Гражданско дело No 1465/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА К.П.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 9.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД ЕИК: със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р. чрез адв. Н. З. против К.П.К., с ЕГН-********** *** иск съдът да признае за установено по отношение на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, че К.П.К., с ЕГН-********** *** дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД, с ЕИК:833066300 със седалище и адрес на управление ***, сумите: -913,02лв., представляваща цена на доставена питейна и отведена канална вода за имот в гр. К. -законната лихва върху тази сума от подаване на заявлението до изплащането й, - 255,22лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главниците в периода 03.02.2011г.-02.02.2015год. по издадените 29бр. квитанции и сумата - 328.00 лв. разноски по ч.гр. дело № 715/2015г. на РС Казанлък. ОСЪЖДА “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД ЕИК: със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р.-Управител да плати на К.П.К., с ЕГН-********** *** сумата 350лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 1.12.2015г.
547 Гражданско дело No 1467/2015, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА взетата с решение № 568 от 29.11.2013 година, постановено по гр.д.2283/2013г.по описа на РС Казанлък мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето Ж.Д.Т., с ЕГН-**********, родено на ***г. в гр.Казанлък, от майка Д.Т.С., с ЕГН-********** ***, местността ”Казмера” №1 и баща – непосочен в семейството на Г.Т.С. ЕГН ********** с адрес *** местността „Казмера” №1 за срок до 07.06.2015год. ПОРАДИ изтичане на срока.
В законна сила от 12.8.2015г.
548 Гражданско дело No 1470/2015, V състав Издръжка З.М.К. М.И.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 17.8.2015г.
ОСЪЖДА М.И.С., ЕГН ********** *** да заплаща на основание чл. 143, ал. 2 СК и чл. 149 от СК, на детето М. М. С., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка З.М.К., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 200,00 лв./ двеста лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА М.И.С., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 288,00 лв. окончателна държавна такса.
В законна сила от 1.9.2015г.
549 Гражданско дело No 1473/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Т.В.И.,
И.Н.И.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 4.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Т.В.И. ***, И.Н.И. ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 0026/21.01.2007г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на децата - НАТАЛИ И.И. и ВЛАДИМИР И.И. се предоставя на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата ще бъде при майката на адрес: гр. Казанлък. Бащата И.Н.И. да има право да вижда и взема двете си деца :НАТАЛИ И.И. и ВЛАДИМИР И.И. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване от 9 часа в събота до 17 часа в неделя, както и един месец през лятото, което време да не съвпада с отпуска на майката, като бащата ще взема и връща децата от дома на майката. Бащата И.Н.И. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето НАТАЛИ И.И. ,родена на ***г. в размер на 100 лева месечно и за детето ВЛАДИМИР И.И. ,роден на ***г. в размер на 100 лв. месечно, чрез тяхната майка и законен представител Т.В.И., с падеж 15-то число на месеца, за който се дължи, считано от 25.06.2015г. до навършване на пълнолетие на децата или до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, апартамент, находящ се на адрес: гр. Казанлък, собственост на родителите на съпругата, се предоставя за ползване на съпругата Т.В.И.. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име В..
В законна сила от 4.8.2015г.
550 Гражданско дело No 1479/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Р.А.Ф.,
Ф.Ю.Ф.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 15.01.1988 год. в с. Копринка, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Ф.Ю.Ф., ЕГН ********** *** и Р.А.Ф., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Р.А.Ф., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето Д. Ф.Ф., ЕГН **********, като дава възможност на Ф.Ю.Ф. да взема детето Д. всяка последна събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспиване и две седмици през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д. Ф.Ф. при майката Р.А.Ф. с адрес ***. ОСЪЖДА Ф.Ю.Ф., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на непълнолетната Д. Ф.Ф., ЕГН ********** със съгласието на нейната майка и законна представителка Р.А.Ф., издръжка от 120 лв. месечно, считано от 25.06.2015г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПОСТАНОВЯВА Р.А.Ф. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име Мишева. ОСЪЖДА Р.А.Ф., ЕГН ********** с п.а. да заплати 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Ф.Ю.Ф., ЕГН ********** с п.а. да заплати 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода и 86,40 лв. държавна такса за присъдената издръжка. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 22.7.2015г.
551 Гражданско дело No 1488/2015, V състав Други дела КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ ПОПУЛЯРНА БАНКА ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК,
БАЛКАН К ЕАД
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 5.11.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ОБЩИНА К., ЕИК: 000817778, с адрес: гр. К., представлявана от Кмета Г. Г. С., че „ КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ П.”***, с ЕИК: 123019911, с адрес: гр. К., представлявано от Т. И. Б., има права на «възстановена кооперация» по смисъла на § 27, ал.1 от ПЗР и § 1 от ДР на Закона за кооперациите и на § 1, ал.1 от ДР на отменения Закон за кооперациите от г. по отношение на съществувалата и одържавена кооперация "П." - К., която е прекратила съществуването си по силата на ПМС № г. ОСЪЖДА ОБЩИНА К., ЕИК: 000817778, с адрес: гр. К., представлявана от Кмета Г. Г. С. да заплати на „ КООПЕРАТИВНО СДРУЖЕНИЕ „ П.”***, с ЕИК: 123019911, с адрес: гр. К., представлявано от Т. И. Б., направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 80,00 лв.(осемдесет лева и 00 стотинки), представляващи внесена по сметка на РС- К. държ. такса.
552 Гражданско дело No 1490/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА В.Х.Г. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 28.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на В.Х. Г., ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за следните суми: главница от 157,98лв. по квитанции, издадени в периода от г. до г., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда- г. до изплащане на вземането, както и за лихви за забавено плащане в размер на 21,18лв. в периода от г. до г., по вземане, произтичащо от доставка на питейна вода по открита на В.Х.Г. партида с № за жилище, находящо се в гр. К. ОБЕЗСИЛВА Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък за следните суми: за главница за горницата над 157,98лв. до първоначално заявения размер от 361,38лв., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда- г. до изплащане на вземането, мораторни лихви за горницата над 21,18лв. в периода от г. до г. до първоначално заявения размер на 167,92лв., както и за съдебни и деловодни разноски в частта над 77,17лв. до първоначално присъдените 228,00лв., поради прекратяване производството по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, поради отказ от претенцията на осн. чл. 233 от ГПК. ОСЪЖДА В.Х. Г., ЕГН ********** *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 77,17 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА В.Х. Г., ЕГН ********** *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Румен Тенев Райков сумата от 126,93лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 24.9.2015г.
553 Гражданско дело No 1513/2015, IV състав Искове по СК З.Е.В. Р.Ю.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 21.10.2015г.
ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№1513/2015г. по описа на КРС. ОСЪЖДА Р.Ю.А., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на КРС 84 лв. държавна такса. Определението може да се обжалва с частна жалба в едноседмичен срок пред Окръжен съд – Стара Загора, считано от днес.
В законна сила от 29.10.2015г.
554 Гражданско дело No 1516/2015, V състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 13.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на Районен съд-Казанлък на децата М. Е. З. М., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. К. и малолетния Д. З. М., ЕГН **********, роден на ***г. в гр. К., родени от майка А.А.И., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** и баща З. М. Е., ЕГН **********- починал, в семейството на тяхната баба по майчина линия А.А.И., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, поради отпадане на основанията, при които е предприета мярката за закрила.
В законна сила от 24.7.2015г.
555 Гражданско дело No 1518/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие С.З.Ч.,
В.С.Ч.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 30.09.2000г. в гр.Казанлък граждански брак между С.З.Ч., с ЕГН-********** *** и В.С.Ч., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА децата З.С. Ч., с ЕГН-********** и С.С. Ч., с ЕГН-********** да живеят при майката В.С.Ч., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето З.С. Ч., с ЕГН-********** и детето С.С. Ч., с ЕГН-********** на майката В.С.Ч., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата С.З.Ч., с ЕГН-********** *** и децата З.С. Ч., с ЕГН-********** и С.С. Ч., с ЕГН-**********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 10 часа в събота до 20 часа в неделя, с преспиване, първите пет дни от зимната ваканция, първите пет дни от пролетната ваканция, както и един месец през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Когато бащата С.З.Ч., с ЕГН-**********, временно не е в състояние да упражнява режима на лични контакти с децата З.С. Ч., с ЕГН-********** и С.С. Ч., с ЕГН-********** поради отсъствие или заболяване режимът ще се осъществява на основание чл.128, ал.3 от СК от С.Д. Ч. ***- баба на децата по бащина линия. ОСЪЖДА С.З.Ч., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез В.С.Ч., с ЕГН-********** *** като майка и законен представител, месечна издръжка на детето З.С. Ч., с ЕГН-********** в размер на 90 лв., считано от 29.06.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА С.З.Ч., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез В.С.Ч., с ЕГН-********** *** като майка и законен представител, месечна издръжка на детето С.С. Ч., с ЕГН-********** в размер на 90 лв., считано от 29.06.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, бул.”Ал.Батенберг” №119, вх.В, ет.8, ап.63 на съпруга С.З.Ч., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти в режим на СИО. Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно и нямат претенции един към друг. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата В.С.Ч., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Големанова. ОСЪЖДА С.З.Ч., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 149.60 лв. държавна такса. ОСЪЖДА В.С.Ч., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 21.7.2015г.
556 Гражданско дело No 1561/2015, III състав Развод и недейств. на брака С.А.М. С.М.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 27.03.1974год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между С.М.А., ЕГН ********** *** и С.А.М., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на С.М.А. ползването на семейното жилище, находящо се в с. Бузовград, общ. Казанлък, ул. ”Митко Палаузов” № 91. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака С.А.М. да носи предбрачното си фамилното име А.. ОСЪЖДА С.А.М., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА С.М.А., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.
В законна сила от 5.10.2015г.
557 Гражданско дело No 1568/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Ц.С.Ц.,
Г.Г.Ц.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 26.02.1996 год. в гр. Гурково, обл. Стара Загора, граждански брак между Ц.С.Ц., ЕГН ********** *** и Г.Г.Ц., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Ц.С.Ц., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо децата И. Ц.Ц., ЕГН ********** и С. Ц.Ц., ЕГН ********** като дава възможност на Г.Г.Ц. да вижда и взема децата И. и С. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспИ.е и един месец през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата И. Ц.Ц., и С. Ц.Ц., при бащата Ц.С.Ц. с адрес *** ОСЪЖДА Г.Г.Ц., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на непълнолетния И. Ц.Ц., ЕГН ********** със съгласието на неговия баща и законен представител Ц.С.Ц., издръжка от 95 лв. месечно, считано от 01.07.2015г., платима до края на месеца за който издръжката се дължи и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА Г.Г.Ц., ЕГН ********** с п.а. да заплаща на непълнолетния С. Ц.Ц., ЕГН ********** със съгласието на неговия баща и законен представител Ц.С.Ц., издръжка от 95 лв. месечно, считано от 01.07.2015г., платима до края на месеца за който издръжката се дължи и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПОСТАНОВЯВА Г.Г.Ц., ЕГН ********** след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име Г.. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на Ц.С.Ц., ЕГН **********,*** – негова лична собственост. ОСЪЖДА Г.Г.Ц., ЕГН ********** с п.а. да заплати 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода и 136,80 лв. държавна такса по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА Ц.С.Ц., ЕГН ********** с п.а. да заплати 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг, за придобити по време на брака недвижими имоти, парични влогове и вземания.
В законна сила от 27.7.2015г.
558 Гражданско дело No 1569/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Ш.В.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 27.8.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ш.В.П., ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Радостин Иванов Миланов, чрез пълномощника адв. Н.З.Д. ***, по Заповед г за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за следните суми: 599,27лв. главница по фактури, издадени в периода от г. до г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до изплащане на вземането, както и мораторни лихви за периода от г. до г. в общ размер на 88,30лв., по вземане, произтичащо от доставена питейна и отведена отпадна вода за периода от г. до г. по открита при кредитора „ Водоснабдяване и канализация” ЕООД партида на длъжника с партиден № и абонатен № . ОТХВЪРЛЯ предявения от „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Радостин Иванов Миланов, чрез пълномощника адв. Н.З.Д. ***, против Ш.В.П., ЕГН ********** ***, установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК, за признаване на установено по отношение на Ш.В.П., ЕГН ********** ***, че дължи на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Радостин Иванов Миланов по Заповед № г за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, следните суми: 158,76лв. главница по фактури, издадени в периода от г. до г., както и мораторни лихви за забава за периода от г. до г. в общ размер на 50.88лв. по вземане, произтичащо от доставена питейна и отведена отпадна вода за периода от г. до г. по открита при кредитора „ Водоснабдяване и канализация” ЕООД партида на длъжника с партиден № и абонатен №, като погасен по давност. ОБЕЗСИЛВА Заповед № г за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък в частта, както следва: за главница за горницата над 599,27 лв. до пълния заявен размер от 758,03 лв., както и за мораторни лихви за горницата над 88,30лв. до пълния заявен размер от 141,73лв., поради отхвърляне на предявения установителен иск, като погасен по давност. ОСЪЖДА Ш.В.П., ЕГН ********** *** да заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Радостин Иванов Миланов по Заповед № г за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 28,00 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА Ш.В.П., ЕГН ********** *** заплати на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Радостин Иванов Миланов сумата от 401,19лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.
В законна сила от 23.9.2015г.
559 Гражданско дело No 1581/2015, IV състав Искове по КТ П.С.П. РДЦ ОЙЛ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 30.12.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от П.С.П., с ЕГН-********** *** против „Р.О.” ЕООД, с ЕИК:201262388 със седалище и адрес на управление *** иск за заплащане на обезщетение за неизползваният годишен отпуск за период от 7 дни за календарната 2014г. в размер на **** лв. с правно основание чл.224, ал.1 от КТ и иск за заплащане на лихва за забава от 03.09.2014 г. до 02.07.2015 г. в размер на **** лв. с правно основание чл.86 от ЗЗД като неоснователни. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
560 Гражданско дело No 1582/2015, III състав Искове по КТ К.С.Ж. РДЦ ОЙЛ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСЪЖДА “РЦД Ойл“ ЕООД ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.Б.П. да заплати на К.С.Ж. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** адв. Т.Е.С. сумите: -193,65лв., представляващи обезщетение в брутен размер за 9 дни неползван платен годишен отпуск за 2014г. ; - законната лихва върху сумата 193,65лв. считано от 02.07.2015год. до изплащането й. - 300лв., представляващи разноски поделото. ОСЪЖДА “РЦД Ойл“ ЕООД ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К.Б.П. да заплати на РС Казанлък 50лв. държавната такса за уважения иск и 110лв. разноски по делото.
В законна сила от 29.12.2015г.
561 Гражданско дело No 1583/2015, V състав Искове по КТ Д.П.Д. РДЦ ОЙЛ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Д.П.Д., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника си адв. Т.Е.С. ***, с адрес на кантора: гр. С. против „ Р.О.” ЕООД, ***, ЕИК: 201262388, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Константин Борисов Павлов, иск с правно основание чл. 224, ал.1 от КТ за заплащане на обезщетение за неползван платен годишен отпуск от седем дни за календарната г. за сумата от 151,83лв., ведно със законната лихва от момента на възникване на задължението, като неоснователен и недоказан.
В законна сила от 24.11.2015г.
562 Гражданско дело No 1584/2015, V състав Издръжка Р.Г.Г. Л.Д.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.8.2015г.
ОСЪЖДА Л.Д.И., ЕГН ********** *** да заплаща на основание чл. 143, ал. 2 СК и чл. 149 от СК, на детето Д. Л. И., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Р.Г.Г., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 120,00 лв./ сто и двадесет лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на издръжката, платима до десето число на следващия месец, за който вноската е дължима, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното заплащане на задължението. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Л.Д.И., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 172,80 лв. окончателна държавна такса.
В законна сила от 9.9.2015г.
563 Гражданско дело No 1588/2015, III състав Развод по взаимно съгласие Ш.Р.Д.,
А.И.Д.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 03.05.1999 год. в с. Дунавци, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между А.И.Д., ЕГН ********** *** и Ш.Р.Д., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА Ш.Р.Д., ЕГН ********** след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име С. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на А.И.Д., ЕГН ********** *** – СИО. ОСЪЖДА Ш.Р.Д., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. ОСЪЖДА А.И.Д., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на Казанлъшки РС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 27.7.2015г.
564 Гражданско дело No 1598/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ОС НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС ЛЪКИ ФЕНЕРИТЕ ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 27.11.2015г.
ОТМЕНЯ определението си от 16.11.2015г. за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ без разглеждане предявения установителен иск, като недопустим. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1598/2015г. по описа на РС- Казанлък. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 610/27.04.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № 915/2015г. по описа на РС- Казанлък, поради прекратяване производството по гр.д. № 1598/2015г. по описа на РС- Казанлък. ОСЪЖДА ищеца да заплати на ответника направените по делото съдебни разноски в размер на 1000,00лв./ хиляда лева и 00 стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 26.1.2016
Гражданско дело № 1019/2016
Връща делото за продължаване на процесуалните действия
565 Гражданско дело No 1600/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Т.А.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.11.2015г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛЕН предявеният от “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД ЕИК: със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р. против Т.А.Т., ЕГН ********** *** иск съдът да признае за установено, че Т.А.Т., ЕГН ********** с п.а. дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ:, със седалище и адрес на управление:***, с управител инж.Р.Т.Р. по издадената по разноски по ч.гр. дело № 750/2015г. на РС Казанлък Заповед № № 506/16.04.2015год. сумите: 827,28 лв. главница; 646,36 лв. лихва за периода от 01.03.2006 г. до 02.02.2015г.; законната лихва върху главницата от 15.04.2015 г. до изплащане на вземането, 29,47лв. държавна такса, 3 лв. банков превод и 300лв. адвокатско възнаграждение за консумирана и незаплатена питейна вода за периода 01.01.2006г.- 04.01.2010г. по партида № 040936.
В законна сила от 11.12.2015г.
566 Гражданско дело No 1603/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЛЕНА 2005 ЕООД ДРАГАНОВ 97 ЕООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 4.12.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Д.9.“ ЕООД, с ЕИК 115137842, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Румен Тодоров Драганов, че дължи на „Л.2.“ ЕООД с ЕИК 123684537, със седалище и адрес на управление *** сумата от 9 888, 52 лева, от които: 553, 92 лева главница по фактура № г., ведно с обезщетение върху тази главница от датата на забава –г. до датата на подаване на заявление по чл. 410 ГПК –г. в размер на 70 лева; 4684, 80 лева главница по фактура № г., ведно с обезщетение върху тази главница от датата на забава –г. до датата на подаване на заявление по чл. 410 ГПК –г. в размер на 536 лева; 3 628, 80 лева главница по фактура № г., ведно с обезщетение върху тази главница от датата на забава –г. до датата на подаване на заявление по чл. 410 ГПК –г. в размер на 415 лева, за която сума е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. на РС П.. ОСЪЖДА „Д.9.“ ЕООД с ЕИК 115137842, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Румен Тодоров Драганов да заплати на „Л.2.“ ЕООД с ЕИК 123684537, със седалище и адрес на управление *** разноски в размер на 918 лева за заповедното производство, от които 720 лева за адвокатско възнаграждение и 198 лева за държавна такса и 306, 70 лв. съдебни разноски в настоящото производство, от които 206, 70 лева за държавна такса и 100 лева депозит за вещо лице.
567 Гражданско дело No 1616/2015, II състав Развод по взаимно съгласие Д.Я.Й.,
А.И.Й.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 23.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 09.10.1984 г. в гр. Н. граждански брак между Д.Я.Й., с ЕГН-********** *** и А.И.Й., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Н.Д.Я., с ЕГН-********** да живее при майката А.И.Й., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Н.Д.Я., с ЕГН-********** на майката А.И.Й., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Д.Я.Й., с ЕГН-********** *** и детето Н.Д.Я., с ЕГН-**********, както следва: всяка първа и трета събота на месеца, от 09 часа до 18.00 часа, както и двадесет дни през лятната ваканция на детето. ПОСТАНОВЯВА Д.Я.Й. да продължи да заплаща определената чрез Решение № 229/17.04.2014 г., постановено по гр.д. № 228/2014 г. по описа на РС Казанлък месечна издръжка на детето Н.Д.Я. в размер на 90 лв., чрез А.И.Й., като майка и законен представител. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище – къща, лична собственост на съпругата, находящо се в гр. Н., кв. „Възраждане 1“ на съпругата А.И.Й., с ЕГН- ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата А.И.Й., с ЕГН- ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Стоянова. ОСЪЖДА Д.Я.Й., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА А.И.Й., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 23.7.2015г.
568 Гражданско дело No 1617/2015, III състав Издръжка С.С.О. Р.К.Н. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 21.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1617/2015 година поради оттегляне на предявения иск. ОСЪЖДА С.С.О., ЕН ********** *** като майка и законна представителка на детето Д.Р. Н. да заплати на Р. Красимирв Н., ЕГН ********** *** сумата 300 лв. представляваща разноски по делото.
В законна сила от 10.11.2015г.
569 Гражданско дело No 1620/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА М.А.Ж. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.11.2015г.
ПРИЗНАВА за установено, че М.А.Ж., ЕГН ********** *** дължи на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ:, със седалище и адрес на управление:***, с управител инж.Р.Т.Р. за доставена питейна и отведена канална вода в жилището в гр. Казанлък, ж.к.“Изток“ бл. 47, вх.В, ет.5, ап.№48, сумите: - 159,50лв. главница по кв. № 2005935848/2012г., кв. № 2005969994/2012г., кв. № 2005988410/2012г., кв. № 2006052554/2012г., кв. № 2006066279/2012г., кв. № 2006097497/2012г., кв. № 2006130037/2012г. като ОТХВЪРЛЯ претенциите в частта до 639,14лв. и за периода 01.08.2011год.-02.04.2012год. като ПОГАСЕНИ по давност; - 39,95лв. обезщетение за забавеното изплащане на главницата за периода 02.05.2012г.-11.02.2015год. като ОТХВЪРЛЯ претенциите в частта до 197,83лв. и за времето от 01.09.2011год. и до 01.06.2012год. като ПОГАСЕНИ по давност; - законната лихва върху главницата от 15.04.2015 г. до изплащане на вземането, ОСЪЖДА М.А.Ж., ЕГН ********** *** да заплати на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, БУЛСТАТ, със седалище и адрес на управление:*** сумите: -54,33лв., представляващи разноски по ч.гр. дело № 769/2015г. по описа на РС Казанлък; -104,38лв., представляващи разноски по настоящото гр. дело. ОСЪЖДА “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД ЕИК: със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р.-Управител да заплати на М.А.Ж., ЕГН ********** *** сумата 228,51лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 9.12.2015г.
570 Гражданско дело No 1626/2015, IV състав Искове по КТ Т.М.С. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.10.2015г.
ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на Т.М.С., с ЕГН-********** *** сумите: 481 лв. нетно трудово възнаграждение за м.12.2014 г., ***** лв. нетно трудово възнаграждение за м.01.2015 г., ***** лв. нетно трудово възнаграждение за м.02.2015 г., ***** лв. нетно трудово възнаграждение за м.03.2015 г., ***** лв. нетно трудово възнаграждение за м.04.2015 г. и ***** лв. включваща нетните трудово възнаграждение за м.05.2015 г. и обезщетение по чл.221, ал.1 и по чл.224, ал.1 от КТ, ведно със законната лихва върху сумите, считано от 08.07.2015 г. до окончателното им изплащане. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати на Т.М.С., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 500 лв. ОСЪЖДА “СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПНЕВМО- ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ- РАДУНЦИ” ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***.Загора да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд ***** лв. държавна такса. Решението е постановено на основание чл.239 от ГПК и не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 7.10.2015г.
571 Гражданско дело No 1633/2015, V състав Вещни искове М.С.М.,
Е.Т.М.
НОВА БИОТЕРА 2014 ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 5.10.2015г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Н.Б.2." ЕООД, ЕИК 160135263, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Мария А. Ефтимова, че М.С.М., ЕГН ********** и Е.Т.М., ЕГН **********,*** са собственици на следния недв.имот- нива, с площ от 0.977 дка, осма категория, находяща се в землището на с. Д., ЕКАТТЕ , местност „С.", община М., област С., представляваща имот №, по плана за земеразделяне, при съседи на имота: имот № - нива, имот № - нива, имот №-нива, имот №-водостоп. съор., имот №-канал. ОСЪЖДА „НОВА Б.2." ЕООД, ЕИК 160135263, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Мария А. Ефтимова да заплати общо на М.С.М., ЕГН ********** и Е.Т.М., ЕГН **********,*** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 350,00 лв.(триста и петдесет лева и 00 стотинки).
В законна сила от 5.10.2015г.
572 Гражданско дело No 1642/2015, III състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА взетата с Решение № 263/2013год. по гр. дело № 1092/2013г. на Районен съд Казанлък мярка за закрила, изразяваща се в настаняване на детето А.А.О., ЕГН **********, родено на ***г. от родители А.О.С., ЕГН ********** и баща непосочен ПОРАДИ изтичане на срока на за които мярката за закрила е взета.
В законна сила от 15.10.2015г.
573 Гражданско дело No 1650/2015, I състав Развод и недейств. на брака С.В.Д. М.С.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 13.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между С.В.Д.,*** и М.С.Д., съд. адрес ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 1/09.05.1993 г. на Община Карлово, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се на адрес в гр. Казанлък на С.В.Д..ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата М.С.Д., да продължи да носи брачното си фамилно име – Д..
В законна сила от 7.12.2015г.
574 Гражданско дело No 1653/2015, II състав Вещни искове А.К.Т.,
Т.К.Т.
К.Т.К. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 26.11.2015г.
Прекратява производството по гр.д 1653/15 г. по описан а КРС. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес за ищците и 3-тото лице помагач и в същия срок от получаване на съобщението от ответника.
В законна сила от 16.12.2015г.
575 Гражданско дело No 1656/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС АД Т.Х.В. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2015г.
ОСЪЖДА на осн. чл. 213, ал.1 от КЗ във вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД Т.Х.В., ЕГН: **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на З.д.Е." АД,с адрес *** ЕИК 121265113, представлявано от изпълнителния директор А.П. сумата от *** лв., представляваща, платено застрахователно обезщетение на увреденото лице „Р." ЕООД- гр. Сатара Загора с ЕИК 123591741, по силата на договор за застраховка “Комбинирана Автомобилна Застраховка“ за поправяне на нанесените материални щети на товарен автомобил „М. 208 Д", ДК № СТ 3741 СН, в резултат на ПТП, настъпило 09.03.2010г., ведно със законната лихва от завеждането на исковата молба – 30.01.2015г. до окончателното изплащане на присъдените суми. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Т.Х.В., ЕГН: **********, с адрес: *** да заплати на „З.д.Е." АД,с адрес *** ЕИК 121265113, представлявано от изпълнителния директор А.П. разноски в размер на *** лв.. Решението подлежи на обжалване пред ОС – Сара Загора в двуседмичен срок от връчване на страните.
В законна сила от 27.1.2016г.
576 Гражданско дело No 1680/2015, I състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци И АР БИ ЛИЗИНГ ЕАД В.Б.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 16.12.2015г.
На осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА така постигнатата спогодба . УКАЗВА на осн. чл. 78 ал.9 от ГПК половината от внесената ДТ от ищеца в размер на 12,50лв. да му бъде върната по банкова сметка . ***.д. № 1680/2015г. по описа на Каз.РС.
В законна сила от 23.12.2015г.
577 Гражданско дело No 1688/2015, III състав Дела по Закона срещу домашното насилие А.Т.Д. Т.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 30.9.2015г.
В законна сила от 8.10.2015г.
578 ЧГД No 1700/2015, I състав Процедура по регламент 1393/2007 РАЙОНЕН СЪД-ХАМБУРГ ЕУРОПЕЕН КОМИТМЕНТ ХОЛДИНГ ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 17.9.2015г.
Прекратява производството по ч. гр.д. 1700/2015 г. по описа на КРС , поради неизпълнение на съдебната поръчка .
В законна сила от 17.9.2015г.
579 Гражданско дело No 1710/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци СЕОН ЕООД УИНД ЕНЕРДЖИ 3000 ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 31.7.2015г.
ОБЯВЯВА за окончателен сключения между „ С.” ЕООД, ЕИК: 201802172, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Георги Спиров Спиров, като купувач и „ У.Е.3.” ООД, ЕИК: 200527976, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Любов Дамянова Лазарова и Мартин Стоянов Александров, като продавач, предварителен договор от г., сключен в гр. С., относно следната движима вещ: лек автомобил, модел, цвят- жълт/ черен, с двигател №, рама № за общата цена от 24 000лв. с ДДС. ОСЪЖДА „ У.Е.3.” ООД, ЕИК: 200527976, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителите Любов Дамянова Лазарова и Мартин Стоянов Александров да заплати на „ С.” ЕООД, ЕИК: 201802172, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Георги Спиров Спиров сумата от 960,00лв./деветстотин и шестдесет лева и 00 стотинки/съдебни и деловодни разноски.
В законна сила от 14.9.2015г.
580 Гражданско дело No 1730/2015, I състав Развод и недейств. на брака М.М.И. А.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 12.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.М.И. с постоянен адрес:***, адрес за получаване на съдебни книжа: гр.Казанлък, и А. Д. И. ***, сключен с Акт за граждански брак № 0271/12.07.1976г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, се предоставя за ползване на съпругата М.М.И..След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име И.. Издръжка между съпрузите няма да се дължи.Придобитото по време на брака недвижимо имущество ще бъде поделено след прекратяване на брака.Движимите вещи, придобити по време на брака, са поделени.
В законна сила от 12.11.2015г.
581 Гражданско дело No 1817/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие К.Р.М.,
А.Ф.М.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 01.08.1998г. в гр.Казанлък граждански брак между К.Р.М.,***, и А.Ф. ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА децата Р.К.М., и Шукри К.М., да живеят при майката А.Ф.М. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Р.К.М. и Шукри К.М. на майката А.Ф. ***. ПОСТАНОВЯВА ползването на семейното жилище, находящо се в гр.София на съпругата А.Ф.М., за срок от една година, считано от влизането на решението в сила. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата К.Р.М.,с децата Р.К.М., и Шукри К.М., както следва: всяка първа и трета седмица на месеца, от 18 часа в петък до 18 часа в неделя, с преспиване; десет дни през зимната ваканция и 10 дни през лятната ваканция, когато това не съвпада с отпуска на майката като бащата К.Р.М., да взема и връща децата в дома на майката А.Ф.М.. ОСЪЖДА К.Р.М., да заплаща на детето Р.К.М., със съгласието на А.Ф.М., като майка и законна представителка, месечна издръжка в размер на 150 лв., считано от считано от влизане на решението н сила до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА К.Р.М., да заплаща чрез А.Ф.М., като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Шукри К.М., в размер на 150 лв., считано от влизане на решението в сила до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата А.Ф.М., да носи брачното фамилно име М.. Придобитите по време на брака с общи средства движими вещи, съпрузите поделили предварително, извънсъдебно и нямат претенции един към друг по отношение собствеността върху същите.
В законна сила от 10.8.2015г.
582 Гражданско дело No 1818/2015, II състав Облигационни искове Д.П.Г. Г.Х.У. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 24.11.2015г.
ОСЪЖДА Г.Х.У. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Д.П.Г., с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 4 915, 55 лева (четири хиляди деветстотин и петнадесет лева и петдесет и пет стотинки), с която е погасен дълга на ответника към ОТП Факторинг по изпълнително дело № 119/2009 г. по описа на ЧСИ Румяна Манджурова, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба до окончателното плащане. ОСЪЖДА Г.Х.У. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Д.П.Г., с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 885, 56 лева, от които 688, 94 лева с ДДС адвокатско възнаграждение и 196, 62 лева държавна такса. Решението не подлежи на обжалване.
В законна сила от 24.11.2015г.
583 Гражданско дело No 1823/2015, III състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Я.Н.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 12.11.2015г.
ОСЪЖДА Я.Н.С. ЕГН ********** *** да заплати на Г. фонд ***, представлявано от Б.И.М. –изпълнителен директор и председател на УС със съдебен адрес *** адв. друж. „Марински и Николова“ сумите: - 1869,91лв., от които 769,40лв. за щети причинени от ответника на лек автомобил марка “Ауди”, модел “А-3” с ДКН СТ 1194 АР, собственост на С.Е.Т. и 1100,51 лв. за щети причинени от ответника на лек автомобил марка “Ланчия”, модел “Тема” с ДКХ СТ1036АР, собственост на И.Д.И. при ПТП настъпило на 16.12.2009 г. около 18.00 ч. в гр.Казанлък, по бул.” Ал.Батенберг” на кръстовището с ул.”Кап.Петко Войвода”; - законната лихва върху сумата 1869,91лв., считано от 21.07.2015год. до окончателното й изплащане; - 74,80лв., разноски по делото.
В законна сила от 11.12.2015г.
584 Гражданско дело No 1824/2015, IV състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ГАРАНЦИОНЕН ФОНД Ю.М.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСЪЖДА Ю.М.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на Г. фонд, със седалище и адрес на управление *** лв. застрахователно обезщетение, изплатено на основание чл.288, ал.1, т.2, б.”а” от КЗ на пострадалото лице при пътно транспортно произшествие на 16.05.2010 г. по щета №110396/15.06.2010 г., ведно със законната лихва, считано от 21.07.2015 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА Ю.М.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на Г. фонд, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 4.12.2015г.
585 Гражданско дело No 1827/2015, IV състав Искове по СК И.Д.С.,
И.Н.Т.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 3.9.2015г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между И.Д.С., с ЕГН и И.Н.Т., с ЕГН-споразумение по чл.127, ал.1 от СК както следва: ПОСТАНОВЯВА детето В. Ив. Т., с ЕГН- да живее при майката И.Д.С. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето В. И. Т. - на майката И.Д.С. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата И.Н.Т. и детето В. Ив. Т., както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 9:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката.
В законна сила от 3.9.2015г.
586 Гражданско дело No 1833/2015, V състав Развод и недейств. на брака Х.С.П. М.П.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в с. Е., общ. К. граждански брак между Х.С.П., ЕГН ********** *** и М.П.П., ЕГН **********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Е., общ. К. на мъжа Х.С.П.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име - П.. ОСЪЖДА Х.С.П. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева. ОСЪЖДА М.П.П. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 20.00 лева.
В законна сила от 15.12.2015г.
587 Гражданско дело No 1834/2015, V състав Вещни искове по ЗСПЗЗ С.С.А. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 9.10.2015г.
На основание чл.159, т.4 от АПК, съдът ОТМЕНЯ определението си от 05.10.2015 година за даване ход на делото по същество. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената жалба като недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1834/ 2015г. по описа на Районен съд – Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 30.11.2015
Административно дело № 484/2015
588 Гражданско дело No 1839/2015, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - МЪГЛИЖ   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 11.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Зюмбюла Райнова А., с родители Р.А.Ж.,***.Загора, и баща-непосочен в ДМСГД гр.Стара Загора, на основание чл.30 във вр. с чл.29, т.6 и т.9 от Закона за закрила на детето. ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Христо Райнов Асенов,с родители Р.А.Ж.,***.Загора, и баща-непосочен в ДМСГД гр.Стара Загора, на основание чл.30 във вр. с чл.29, т.6 и т.9 от Закона за закрила на детето.
В законна сила от 16.9.2015г.
589 Гражданско дело No 1842/2015, I състав Искове по СК Х.Т.Т. Ж.Д.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 11.12.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1842/2015 г. по описа на КРС,поради неизпълнени указания от съда.
В законна сила от 23.12.2015г.
590 Гражданско дело No 1843/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Д.А.Я.,
П.Е.Д.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 2.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.А.Я.,и П.Е.Д./ЯНУЛОВ/, двамата с постоянен адрес:***, за който е съставен Акт за граждански брак № 397/06.12.1991г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище, находящо се в с.Бузовград, общ.Казанлък, се предоставя за ползване на съпругата - Д.А.Я..Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- ПЕТКОВА.
В законна сила от 2.10.2015г.
591 Гражданско дело No 1864/2015, II състав Искове по КТ за обезщетение по чл.200 КТ А.Ф.М. АРКОМАТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 30.11.2015г.
ОСЪЖДА „Аркомат - България“ ЕООД, ЕИК 123164547, да заплати на А.Ф.М., ЕГН **********, основание чл. 200 КТ сумата от 350 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от трудова злополука, реализирала се на г., ведно със законната лихва от г. до погасяването, както и на основание чл. 78, ал.1 ГПК сумата от 105 лв. разноски за адвокатско възнаграждение, като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 200 КТ до пълния предявен размер от 1 000 лв. ОСЪЖДА „Аркомат - България“ ЕООД, ЕИК 123164547, да заплати на основание чл. 78, ал.6 ГПК по сметка на съда сумата от 50 лв. за държавна такса. ОСЪЖДА А.Ф.М., ЕГН **********, с адрес *** да заплати на „Аркомат - България“ ЕООД, ЕИК 123164547 със седалище и адрес на управление *** сумата от 195 лева разноски за адвокат.
В законна сила от 23.12.2015г.
592 Гражданско дело No 1873/2015, II състав Развод по взаимно съгласие В.С.П.,
Н.К.П.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 12.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 14.04.1985 г. в гр. К. граждански брак между В.С.П., с ЕГН-********** *** и Н.К.П., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище – къща, лична собственост на родителите на съпруга, находяща се в гр. К., ул. „Ц. П.“ № 5, на съпруга В.С.П., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Н.К.П., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име П.. ОСЪЖДА В.С.П., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 40 лв. окончателна държавна такса.
В законна сила от 12.9.2015г.
593 Гражданско дело No 1875/2015, III състав Издръжка А.Д.П. Д.А.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 26.11.2015г.
ОСЪЖДА Д.А.П. ЕГН ********** *** да заплаща на А.Д.П. ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, хотел „Роза“, ет.1, офис 125, адв. П.Д.Г. издръжка от 250лв. (двеста и петдесет лв.) месечно считано от 01.08.2014год. и до 26.05.2017год., на основание чл.144 от СК - студент редовно обучение във висше учебно заведение, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, считано от месеца за който издръжката се дължи до изплащането й. ОСЪЖДА Д.А.П. ЕГН ********** *** да заплати на А.Д.П. ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, хотел „Роза“, ет.1, офис 125 сумата 150лв., представляваща разноски за адв. помощ. ОСЪЖДА Д.А.П. ЕГН ********** *** да заплати на Районен съд Казанлък сумата 180лв., представляваща държавна такса по иска за издръжка.
594 Гражданско дело No 1878/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие А.Й.А.,
Л.Д.А.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 06.07.1996г. в гр.Казанлък граждански брак между А.Й.А.,*** и Л.Д.А.,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък на съпругата Л.Д.А.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Л.Д.А. да носи предбрачното фамилно име Христова.
В законна сила от 10.8.2015г.
595 Гражданско дело No 1901/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД И.Н.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 6.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес против И.Н.И., ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 240 вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на И.Н.И., ЕГН ********** ***, че дължи на „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес по Заповед за изпълнение № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък следните суми: 494,26 евро(четиристотин деветдесет и четири евро и 26 евроцента) главница, ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявлението-г. до изплащане на вземането, 93,10 евро лихва за периода от г. до г. и 199,26 евро законна лихва за периода от г. до г. по вземане, произтичащо от неизплатено задължение по договор за стоков кредит № г., сключен между „ Б.” ЕАД и И.И., прехвърлено с договор за цесия от г., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес против И.Н.И., ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 240 вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на И.Н.И., ЕГН ********** ***, че дължи на „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес, по Заповед за изпълнение № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, направените съдебни и деловодни разноски в заповедното производство в размер на 325,00лв., от които 25,00лв. държ. такса и 300лв. юрисконсултско възнаграждение, като неоснователен. ОСЪЖДА „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес да заплати на И.Н.И., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни разноски в размер на 450,00лв.(четиристотин и петдесет лева и 00 стотинки).
596 Гражданско дело No 1908/2015, I състав Облигационни искове ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1908 по описа за 2015г. на РС - Казанлък и го изпраща по подсъдност на РС - София.
597 Гражданско дело No 1909/2015, I състав Дела по Закона срещу домашното насилие С.Т.Д. Н.В.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 6.8.2015г.
Постановява мерки за защита на С.Т.Д. ***.Загора, както следва: ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Н.В.Н. *** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на С.Т.Д. ***.Загора ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН на Н.В.Н. *** да приближава до жилището на С.Т.Д. ***.Загора, местоработата й, местата на социални контакти и отдих срок от 18 месеца, считано от датата на постановяване на решението 06.08.2015г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Н.В.Н. ***, че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.2 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА на Н.В.Н. *** на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 400 лева, платима в полза на държавния бюджет. ОСЪЖДА на осн. чл.11, ал.2 от ЗЗДН Н.В.Н. *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 25 лв.ОСЪЖДА на осн. чл.78 ал.1 от ГПК Н.В.Н. *** да заплати на С.Т.Д. ***.Загора сторените по делото разноски в размер на 80 лв.ДА СЕ ИЗДАДЕ на осн. чл.15, ал.2 от ЗЗДН заповед за защита на С.Т.Д. ***.Загора, въз основа на решението. Решението и заповедта да се връчат на страните по делото и на РУП - Казанлък.
В законна сила от 14.8.2015г.
598 Гражданско дело No 1910/2015, II състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 25.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето Катя Зюмбюлева Н. , родено на *** г., в ДМСГД „М.Луиза” с.Бузовград с родители: З.Н.Е. и баща-непосочен и го връща в семейството на З.Н.Е. ***.
В законна сила от 11.9.2015г.
599 ЧГД No 1920/2015, V състав Процедура по регламент 1393/2007 ОКРЪЖЕН СЪД ЩАЙЕР Ц.Д.Ш. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 31.7.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по ч.гр.д.№ 1920/2015 г. по описа на РС- Казанлък. ИЗПРАЩА делото на местно компетентния съд-Софийски районен съд, на осн. чл. 118, ал.2 във вр. с чл. 611, ал.3 от ГПК.
600 Гражданско дело No 1923/2015, IV състав Искове по КТ Х.К.К. ИНТЕРФАРМА ООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.12.2015г.
ОТМЕНЯ наложеното на Х.К.К., с ЕГН-********** *** от „И.” ООД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** със Заповед №5/26.05.2015 год. дисциплинарно наказание “предупреждение за уволнение” като незаконно. ОСЪЖДА „И.” ООД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.К.К., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 300 лв. ОСЪЖДА „И.” ООД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** да заплати по сметка на РС-Казанлък 50 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.1.2016г.
601 Гражданско дело No 1924/2015, V състав Дела по Закона срещу домашното насилие Р.Т.Т. М.Е.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 17.8.2015г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 23.9.2015г.
602 Гражданско дело No 1926/2015, I състав Развод по взаимно съгласие Д.И.Н.,
Я.И.Г.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 5.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.И.Н. и адрес ***, и Я.И.Г. адрес ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 224/19.09.1987г. на Община Лом по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето Матей Яворов И. се предоставя на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието му. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес: с. Горно Черковище. Бащата Я.И.Г. ще има право да вижда и взема детето си: Матей Яворов И. , всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 17.00 ч. в събота, и от 09.00 ч. до 17.00 часа в неделя, както и по три дни през коледните и великденски празници и две седмици през лятото, което време не съвпада с отпуска на майката. Бащата Я.И.Г. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Матей Яворов И. със съгласие на неговата майка Д.И.Н., в размер на 100 лв./сто лева/, платима до 10-то число на месеца, следващ този, за който се дължи, считано от датата на подаване на исковата молба - 30.07.2015г. до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. Съпрузите не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи предбрачното си фамилно име- Н.. Съпругата Д.И.Н. получава в дял и става собственик на лек автомобил марка „Фиат Чинкуеченто” цвят - син със застрахователна стойност 500 лв.,като на съпруга Я.И.Г. предварително му е заплатена стойността на неговата част от автомобила.
В законна сила от 5.11.2015г.
603 Гражданско дело No 1932/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ М.Г.К. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 4.12.2015г.
ОСЪЖДА М.Г.К., ЕГН **********,***, да заплати на ДФ „Земеделие” ЕИК 121100421 ,гр. София,бул. „Цар Борис ІІІ„ №136, представляван от Изпълнителния директор, чрез юрисконсулт Д.С.П. сумите от 24 446.00 лв., представляваща главница и 4014.43 лв., мораторна лихва за периода от г. до г. включително по Договор, сключен между ДФ „Земеделие “ и ответника, от г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери” от ПРСР за периода г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - г. до датата на окончателното изплащане на сумата,както и направените по делото разноски - 1138.42лв. държавна такса и 1383 лв. юрисконсултско възнаграждение .
В законна сила от 4.12.2015г.
604 Гражданско дело No 1933/2015, I състав Искове по КТ за отмяна на уволнение П.Г.Б. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2015г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО уволнението на П.Г.Б. адрес: ***, и ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед № 63/03.06.2015г. за налагане на дисциплинарно наказание "уволнение" на основание чл. 330, ал.2, т.6 от КТ, във вр. с чл. 190, ал.1, т.2 и чл. 188, т.3 от КТ на П.Г.Б., издадена от Изпълнителния Директор на „БЪЛГАРИЯ-К"АДсъс седалище и адрес на управление:***– Георги Георгиев.ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, „БЪЛГАРИЯ-К"АД , представлявано Георги Георгиев да заплати на П.Г.Б. направените по делото разноски съразмерно с уважения иск в размер на 307, 41 лв..ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК, П.Г.Б. да заплати на „БЪЛГАРИЯ-К"АД представлявано Георги Георгиев, направените по делото разноски по исковете, по които производството по делото се прекрати в размер на 298, 74 лв. ОСЪЖДА , на осн. чл. 78, ал.6 от ГПК, „БЪЛГАРИЯ-К"АД да заплати в полза на РС – Казанлък държавна такса в размер на 80 лв.
В законна сила от 9.12.2015г.
605 Гражданско дело No 1935/2015, I състав Издръжка А.А.К. Н.Д.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 7.10.2015г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните в горния смисъл. ОСЪЖДА ответника Н.Д.М. , с адрес ***, да заплати по сметка на КРС ДТ в размер на 86,40 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 1935/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 14.10.2015г.
606 Гражданско дело No 1939/2015, II състав Развод по взаимно съгласие М.Р.Х. Х.С.Х. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 10.11.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 18.08.2007 г. в гр.Казанлък граждански брак между М.Р.Х., ЕГН-********** с адрес *** и Х.С.Х., с ЕГН-********** с адрес ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение .
В законна сила от 10.11.2015г.
607 Гражданско дело No 1940/2015, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - МЪГЛИЖ   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето А.Д. Р., ЕГН-********** с родители: Д.Б.Р., ЕГН-********** *** и баща- непосочен в специализирана институция ДМСГД „М.Луиза” с. Бузовград, общ.Казанлък поради промяна на мярката за закрила.
В законна сила от 15.10.2015г.
608 Гражданско дело No 1956/2015, II състав Издръжка Т.В.М. М.Ю.Й. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 23.11.2015г.
ОСЪЖДА М.Ю.Й. с ЕГН **********,*** да заплати на В. Т. М., с ЕГН **********, чрез неговия баща Т.В.М., с ЕГН ********** и на З. Т. М., с ЕГН **********, действаща със съгласието на баща си Т.В.М. – всички с адрес *** сумата от по 90 лева издръжка на месец на всеки от тях или общо сумата от 2160 лева за период от една година назад, преди датата на завеждане на исковата молба –г., ведно със законната лихва за забава, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 500 лева издръжка на месец за всяко от децата или общ размер от 12 000 лева. ОСЪЖДА М.Ю.Й. с ЕГН **********,*** да заплати на В. Т. М., с ЕГН **********, чрез неговия баща Т.В.М., с ЕГН ********** и на З. Т. М., с ЕГН **********, действаща със съгласието на баща си Т.В.М. сумата от по 125 лева издръжка на месец за всяко от децата или общо сумата от 250 лева на месец за двете деца, считано от датата на исковата молба –г. занапред ведно със законната лихва за забава върху всяка просрочена вноска до настъпване на обстоятелства за изменение или прекратяване на издръжката като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните общо 1000 лева издръжка на месец за двете деца. ОСЪЖДА М.Ю.Й. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РС Казанлък държавни такси в размер на 446, 40 лева. ОСЪЖДА М.Ю.Й. с ЕГН **********,*** да заплати на В. Т. М., с ЕГН **********, чрез неговия баща Т.В.М., с ЕГН ********** и на З. Т. М., с ЕГН **********, действаща със съгласието на баща си Т.В.М. сумата от 65 лева адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Т.В.М., с ЕГН **********,*** да заплати на М.Ю.Й. с ЕГН ********** сумата от 314 лева разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение.
609 Гражданско дело No 1959/2015, I състав Развод по взаимно съгласие З.И.А.,
Н.И.А.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между З.И.А. и Н.И.А., двамата с постоянен адрес *** по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на малолетната Анастасия Златкова А. се предоставя на майката, като тя ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието й. Местоживеенето на детето Анастасия А. ще бъде при майката на адрес: ***. Бащата З.И.А., има право да вижда и взема детето си Анастасия Златкова А., всяка първа, трета и пета /когато има/ събота и неделя от месеца, както следва: от 10.00ч. в събота до 18.00ч. в неделя /с преспиване/; както и 1 /един/ месец през лятото, което време да не съвпада с годишния отпуск на майката. Бащата З.И.А. се задължава да заплаща месечна издръжка на малолетното си дете Анастасия Златкова А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Н.И.А. в размер на 100/сто/ лева месечно, считано от 01.09.2015г. ,ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, къща, находяща се на адрес: гр. Казанлък, ул. „Цар Освободител" № 36, съсобственост на двамата съпрузи, се предоставя за ползване на двамата съпрузи, тъй като може да се ползва поотделно от всеки, като втория етаж ще се ползва от съпругата, а третия етаж от съпруга. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име А.. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички, придобити по време на брака, движими вещи. ОСЪЖДА Н.И.А. *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА З.И.А. *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брак и 72,00 лв. върху определената по делото издръжка .
В законна сила от 17.8.2015г.
610 Гражданско дело No 1965/2015, I състав Искове по КТ В.Н.Б. ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 26.11.2015г.
ОТМЕНЯ определението от 28.10.2015 г., с което съдът е приключил устните състезания и е обявил, че ще се произнесе с решение.ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ като недопустим, поради липса на правен интерес, предявения иск от В.Н.Б. , с адрес: *** против Институт по розата и етерично маслените култури с директор Георги Николов Чаушев с адрес: гр. Казанлък с правно основание чл. 357 от КТ във вр. чл. 188, т.1 от КТ за отмяна като незаконосъобразна заповед № 072 от 26.06.2015 г. на директора на Института Г. Чаушев, с която е наложено дисциплинарно наказание „забележка" на ищцата, поради нарушение на чл. 187, т.3 и т.7 от КТ. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1965/2015 г. по описа на Районен съд - Казанлък. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от КТ, Институт по розата и етерично маслените култури с директор Георги Николов Чаушев с адрес: гр. Казанлък ДА ЗАПЛАТИ на В.Н.Б. сторените по делото разноски в размер на 300 лв. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.6 от КТ, Институт по розата и етерично маслените култури с директор Георги Николов Чаушев с адрес: гр. Казанлък ДА ЗАПЛАТИ в полза на РС – Казанлък държавна такса в размер на 50 лв..
В законна сила от 11.12.2015г.
611 Гражданско дело No 1969/2015, I състав Искове по КТ Р.И.М. ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ,
ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ ГР. КАЗАНЛЪК, ДИРЕКТОР ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ ЧАУШЕВ
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 28.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1969/15год.по описа на КРС ,поради оттегляне на иска от ищеца.
В законна сила от 4.11.2015г.
612 Гражданско дело No 1970/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие Ц.И.К.,
Н.Г.Д.,
Р.Г.Д.
Н.Г.Д. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 24.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1970 по описа за 2015 г. на КРС, II - ри граждански състав поради оттегляне на молбата, на основание чл. 232 ГПК.
В законна сила от 2.10.2015г.
613 Гражданско дело No 1980/2015, IV състав Дела по чл.30 от Закона на закрила на детето ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.9.2015г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето З.А. А., ЕГН-********** с родители С.А.М., ЕГН-********** *** и А.И.А., ЕГН-********** ***” с. Бузовград на основание чл.30 от Закона за закрила на детето поради изтичане на срока и отпадане на основанието.
В законна сила от 13.10.2015г.
614 Гражданско дело No 1981/2015, IV състав Развод по взаимно съгласие К.Т.Т.,
Ю.А.Т.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.8.2015г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 17.04.1985г. в с.Крън, общ.Казанлък граждански брак между К.Т. *** и Ю.А.Т.,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Крън на съпруга Ю.А.Т.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата К.Т.Т., да носи предбрачното фамилно име Минчева.
В законна сила от 13.8.2015г.
615 Гражданско дело No 2014/2015, II състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД П.Г.Г. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 12.11.2015г.
Прекратява производството по гр.д № 2014/15г. по описа на КРС. Осъжда ищеца Х.А.Р.А.Б. ООД ***, ЕИК.. да заплати на ответника по делото П.Г.Г. сумата 682.40 лв.,от които -600 лв. адв. възнаграждение,80 лв. разноски за експертиза и 2.40 лв. банков превод. Да се изплати на вещото лице И. П. А. възнаграждение от 80 лв. ,за което да се издаде РКО. Да се укаже на ответника да депозира молба за връщане на остатъчната сума от депозита. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от съобщаването му на страните пред ОС Ст.Загора.
В законна сила от 16.12.2015г.
616 Гражданско дело No 2018/2015, I състав Чл.19 ЗГР Ю.А.Р.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 7.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2018/2015г.по описа на Казанлъшки РС и го ИЗПРАЩА по подсъдност на РС-гр.Раднево.
617 Гражданско дело No 2019/2015, I състав Развод и недейств. на брака И.Х.Б. Ш.А.Б. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между И.Х.Б., с адрес ***, и Ш.А.Б. с адрес: *** , сключен с Акт за граждански брак № 253/18.09.2000г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Родителските права върху роденото от брака дете Дениз Ш.Б. ще се упражняват от майката И.Х.Б.. Детето ДЕНИЗ Ш.Б. ще живее при майката И.Х.Б. на адрес: *** или на друг адрес, който ще промени майката занапред. Бащата Ш.А.Б. ще плаща месечна издръжка на детето Дениз Ш.Б. в размер на 120 лв. /сто и двадесет лева/ ,считано от 01.10.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка главница при забава в плащането, до окончателно изплащане на главницата, чрез майката и законен представител И.Х.Б..Издръжката ще се измени или прекрати при настъпване на нови или законови обстоятелства. Бащата Ш.А.Б. ще осъществява виждане и контакти с детето Дениз Ш.Б. всяка първа и трета събота и неделя от месеца, считано от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, с нощувка на детето при него в събота срещу неделя, както и по 30 календарни дни през лятото, което време не съвпада с платения годишен отпуск на майката. За официалните празници режима на виждане и контакти се определя, както следва: детето ще бъде при своя баща всяка четна година първия ден на Коледа от 10.00 ч. до 19.00 часа, на Нова година- на 31.12. от 10.00 часа до 12.00 часа на 01.01. на следващата нечетна година, първата половина от пролетната ваканция, първия ден на Великден от 9.00 часа до 19.00 часа. Семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък се предоставя за ползване на съпругата И.Х.Б..
В законна сила от 1.10.2015г.
618 Гражданско дело No 2026/2015, I състав Развод по взаимно съгласие П.Т.П.,
Е.П.П.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между П.Т. *** и Е.П.П.,***, за който е съставен Акт за граждански брак № 02/15.05.2002г. на Община Павел баня по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК.
В законна сила от 19.10.2015г.
619 Гражданско дело No 2029/2015, V състав Облигационни искове С.С.Е. М.Н.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 1.10.2015г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 2029/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради неотстраняване нередовности в подадената искова молба.
В законна сила от 20.10.2015г.
620 Гражданско дело No 2037/2015, V състав Облиг. искове за непозволено увреждане и дела от с/у търговци ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД П.И.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 13.10.2015г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес против П.И.К., ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 240 вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на П.И.К., ЕГН ********** ***, че дължи на „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес по Заповед за изпълнение № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък следните суми: 871,04 лв. /осемстотин седемдесет и един лева и 04 ст./ главница, ведно със законната лихва от г. до изплащане на вземането; 436,96 лв. договорна лихва от г. до г. и 420,87 лв. лихва за забава от г. до г., по вземане, произтичащо от неизплатено задължение по Договор за потребителски заем с номер г., сключен между „ БНП Париба Пърсънъл Файненс” ЕАД и П.К., прехвърлено с договор за цесия от 08.07.2014г., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес против П.И.К., ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 240 вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на П.И.К., ЕГН ********** ***, че дължи на „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес, по Заповед за изпълнение № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, направените съдебни и деловодни разноски в заповедното производство в размер на 334,58 лв., от които 34,58 лв. за държавна такса и 300 лв. юрисконсултско възнаграждение, като неоснователен.
В законна сила от 21.12.2015г.
621 Гражданско дело No 2063/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.С.Ч.,
С.Л.Ч.
Л.С.Ч. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 17.9.2015г.
ЗАДЪЛЖАВА на основание чл. 5, ал. 1, т. 1 от ЗЗДН Л.С.Ч. с ЕГН **********, с адрес *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо своята бивша съпруга М.С.Ч., с ЕГН ********** и малолетното им дете С. Л.Ч., с ЕГН **********, представлявано от неговата майка и законен представител - М.С.Ч. ***. ОСЪЖДА, на осн. чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, Л.С.Ч. с ЕГН **********, с адрес *** ДА ЗАПЛАТИ ГЛОБА в размер на 300 /триста/ лева, в полза на Държавата, по Бюджета на Съдебната власт по сметка на Казанлъшкия районен съд. ОСЪЖДА Л.С.Ч. с ЕГН **********, с адрес *** ляво ДА ЗАПЛАТИ държавна такса в размер на 25 лева, по сметка на Казанлъшки районен съд, както и сумата от 400 лева съдебни и деловодни разноски представляващи адвокатско възнаграждение на молителката М.С.Ч.. РАЗПОРЕЖДА за глобата да се издаде служебно изпълнителен лист, след влизане в законна сила на решението. РАЗПОРЕЖДА да бъде издадена заповед за защита, която да съдържа предупреждение за последиците от неизпълнението й по чл. 21, ал.2 от ЗЗДН, като копие от същата да се изпрати на РПУ гр. Казанлък, ведно с препис от настоящото решение, за сведение и изпълнение.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2015
Гражданско дело № 1524/2015
В законна сила от 4.11.2015г.
622 Гражданско дело No 2063/2015, II състав Дела по Закона срещу домашното насилие М.С.Ч.,
С.Л.Ч.
Л.С.Ч. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Заповед за защита от 17.9.2015г.
623 Гражданско дело No 2064/2015, V състав Развод и недейств. на брака Г.Л.М. М.П.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 12.10.2015г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Г.Л.М., ЕГН ********** *** и М.П.М., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на