РАЙОНЕН СЪД - ГР.КАЗАНЛЪК
Справка за свършените дела
за периода от 1.1.2016г. до 31.12.2016г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 3021/2012, III състав Искове за обезщетение от деликт САЛАМАНДЪР ООД ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 29.1.2016г.
Съдът като взе предвид, че спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията на чл. 693ТЗ, на осн.чл.637, ал.2 от ТЗ ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3021/2012 година.
В законна сила от 18.2.2016г.
2 Гражданско дело No 632/2013, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ М.П.О. П.А.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 632 по описа за 2013г. на РС-Казанлък. ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 233 от ГПК, производството по гр. д. № 632 по описа за 2013г. на РС-Казанлък, поради отказ от искове.
В законна сила от 12.2.2016г.
3 Гражданско дело No 813/2013, III състав Искове за обезщетение от деликт АГЕНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ОХРАНА СИРИУС ЕООД ГР.СОФИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК АД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 29.1.2016г.
Съдът като взе предвид, че спряното производство се прекратява, ако вземането бъде прието при условията на чл. 693ТЗ, на осн.чл.637, ал.2 от ТЗ ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 813/2013 година.
В законна сила от 16.3.2016г.
4 Гражданско дело No 1235/2013, I състав Искове за недействителност на правни сделки Ц.И.П.,
Я.Н.П.
ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 21.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д.№ 1235/2013г. по описа на Казанлъшки РС, поради оттегляне на иска.
5 Гражданско дело No 2067/2013, I състав Искове за обезщетение от деликт ИЗОТСЕРВИЗ-СТАРА ЗАГОРА ООД ТОПЛОФИКАЦИЯ КАЗАНЛЪК АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 1.2.2016г.
ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр. д. № 2067/2013г. по описа на КРС. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, предявения от „ИЗОТСЕРВИЗ – Стара Загора“ ООД – гр. Стара Загора със седалище:***, против „ТОПЛОФИКАЦИЯ – КАЗАНЛЪК“ЕАД със седалище и адрес на управление:***,иск с правно основание чл. 79, ал.1 от ГПК, с който се претендира ответникът да бъде осъден да заплати на ищеца сумата от 22 655, 36 лв., представляваща неизпълнено задължение за заплащане на извършена работа по договор за строително – монтажни работи от 31.07.2007г. и оферта към него от 15.12.2007г., ведно със законна лихва върху главницата, считано от датата на завеждане на исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2067/2013г. по описа на КРС.
В законна сила от 26.2.2016г.
6 Гражданско дело No 2482/2013, I състав Делба М.И.В.,
Д.И.М.,
В.Г.Д.,
А.Г.И.,
Б.Д.Б.,
М.А.Б.,
Д.В.С.,
Д.Т.К.,
Н.К.К.,
С.Х.В.,
Б.С.В.,
Н.Г.С.,
Р.И.С.,
Л.И.С.,
К.А.К.,
М.Х.П.,
А.Н.В.,
Г.Т.К.,
А.Т.В.,
В.П.П.,
Б.Х.Н.,
Й.К.Д.,
Д.К.К.,
А.Д.А.,
Г.Д.К.,
В.М.В.,
Х.И.В.,
М.И.В.,
М.С.С.,
З.И.М.,
К.Т.Г.,
Т.К.Г.,
М.К.Г.,
М.С.Г.,
Д.С.М.,
Н.А.Д.,
М.Д.К.,
А.Д.М.,
М.П.М.,
Е.П.Д.,
Д.Г.Г.,
Ю.Д.Г.,
В.Т.Б.,
Д.П.Б.,
Т.П.Г.,
В.А.Д.,
Д.Н.Г.,
М.Р.,
Я.Р.,
Е.Р.,
Б.Р.
М.И.Б.,
А.М.Н.,
Н.К.К.,
М.Д.К.,
Г.С.П.,
М.С.К.,
Р.Г.Н.,
В.И.А.,
Р.И.К.,
С.К.П.,
В.М.Т.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 231 от ГПК, производството по гр. д. № 2482 по описа на КРС за 2013г..
В законна сила от 17.11.2016г.
7 Гражданско дело No 1150/2014, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Ч.Д.Ч. З.П.Я.,
Т.З.Я.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.10.2016г.
Никоя от страните по спряното с определение от 04.04.2016г. год. по общо съгласие на страните производство не поиска възобновяването му в указания от закона 6 месечен срок затова и на осн. чл.231 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1150/2014 година.
В законна сила от 1.11.2016г.
8 Гражданско дело No 2024/2014, III състав ИСКОВЕ ПО КТ Д.М.Д. АГЕНЦИЯ ПИНКЕРТОН ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 16.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.М.Д. ЕГН ********** *** против „А.П.“ООД ***, представлявана от управителя С.Т.Д. искове съдът да осъди „А.П.“ООД ***, представлявана от управителя С.Т.Д. да му заплати 699,84лв., представляващи възнаграждения за положен извънреден труд за времето от 03.01.2011год. до 31.07.2011год. в едно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на исковата молба – 03.11.2014г. и да му заплати на осн. чл.222, ал.3 от КТ сумата 540лв., представляващи 2 брутни трудови възнаграждения в едно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба - 03.11.2014г. до окончателното изплащане на сумата като НЕОСНОВАТЕЛНИ И НЕДОКАЗАНИ. ОСЪЖДА Д.М.Д. ЕГН ********** *** да заплати на „А.П.“ООД ***, представлявана от управителя С.Т.Д. сумата 250лв., представляваща разноски по делото.
9 Гражданско дело No 2034/2014, IV състав Искове по СК - имуществени отношения между съпрузи Г.Д.Г. Ж.А.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.Д.Г., с ЕГН-********** *** срещу Ж.Б., с ЕГН-********** *** иск за признаване за установено по отношение на Ж.Б., с ЕГН-**********, че поради липса на съвместен принос Г.Д.Г., с ЕГН-********** е изключителен собственик на ? идеална част от дворно място, цялото с площ 812 кв.м., находящо се в гр.Ш., по одобрен подробен устройствен план на града със заповед №069**** г. на Община К., представляващо УПИ ******, в кв.** при съседи: от изток-улица, от запад-УПИ *****, от север –УПИ ***** и от юг- УПИ ***** и УПИ *****, заедно с ? идеални части от построените в това дворно място масивна жилищна сграда, жилищна сграда, гараж и навес с оградни стени, като неоснователен. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№2034/2014 г. по описа на РС-К. по отношение на предявеният от Г.Д.Г., с ЕГН-********** *** срещу Ж.Б., с ЕГН-********** *** иск за установяване на собственост в придобиването през **** г. на ? ид.част от дворно място, цялото с площ 812 кв.м., находящо се в гр.Ш., по одобрен подробен устройствен план на града със заповед №069**** г. на Община К., представляващо УПИ ******, в кв.** при съседи: от изток-улица, от запад-УПИ *****, от север –УПИ ***** и от юг- УПИ ***** и УПИ *****, заедно с ? идеални части от построените в това дворно място масивна жилищна сграда, жилищна сграда, гараж и навес с оградни стени поради липса на съвместен принос, като недопустимо. ОСЪЖДА Г.Д.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на Ж.Б., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 и ал.4 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
10 Гражданско дело No 2097/2014, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.Х.С. З.Г.К.,
Х.Х.Х.,
Д.Г.Г.,
З.В.Г.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 22.1.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение №145 от 16.03.2015 г. постановено по гр.д.№2097/2014 г. по описа на Районен съд-К. за прогласяване за относително недействителна на основание чл.76 от ЗН на продажбата на недвижимите имоти, обективирана в нотариален акт №138, том ІІ, рег.№2079, д.№304/14.10.2014 г. на Нотариус И.Г., с район РС-К., който следва да се чете „ ПРОГЛАСЯВА за относително недействителна на основание чл.76 от ЗН по отношение на Т.Х.С., с ЕГН-********** *** продажбата на недвижимите имоти, обективирана в нотариален акт №138, том ІІ, рег.№2079, д.№304/14.10.2014 г. на Нотариус И.Г., с район РС-К., с който акт З.Г.К., с ЕГН-********** ***, Х.Х.Х., с ЕГН-********** ***, Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** и З.В.Г., с ЕГН-********** *** продали на Д.Г. Петков, с ЕГН-********** *** следните свои недвижими имоти: 1.Нива от 3.000 дка., четвърта категория, в местността „К.к.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******-нива на Р.Б.Т., имот №******- полски път на Община M., имот №******- нива на К.Г.Г., имот №******- нива насл. на К.Д.К., имот №******-нива на М.К.З. и имот №******- нива на „В.а.” ООД; 2.Нива от 4.500 дка., четвърта категория, в местността „Ф.о.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива насл. на Х. Т.К., имот №******- полски път на общ.M., имот №******- нива насл. на Н.К.К., имот №******- нива на К.Д.К. и имот №******- нива на В.Т.В.; 3.Нива от 3.480 дка., четвърта категория, в местността „К.к.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива на И.Д.Н., имот №******- полски път на община M., имот №******- нива на М.Ц. Г. и имот №******- нива на И.К.И.; 4. Нива от 1.497 дка., четвърта категория, в местността „Б.м.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива насл. на Н.К.К., имот №******- нива насл. на Д. Й.К., имот №******- полски път на Община M. и имот №******- полски път на Община M..“ Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
11 Гражданско дело No 2097/2014, IV състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Т.Х.С. З.Г.К.,
Х.Х.Х.,
Д.Г.Г.,
З.В.Г.,
Д.Г.П.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.7.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното на 16.03.2015 година съдебно решение № 145 по гр. дело № 2097/2014год. като вместо: „ПРОГЛАСЯВА за относително недействителна на основание чл.76 от ЗН на продажбата на недвижимите имоти, обективирана в нотариален акт №138, том ІІ, рег.№2079, д.№304/14.10.2014 г. на Нотариус И.Г., с район РС-К..“ ПОСТАНОВЯВА да се чете: „ПРОГЛАСЯВА, на основание чл.76 от ЗН, за относително недействителна по отношение на З.Г.К., с ЕГН-********** ***, Х.Х.Х., с ЕГН-********** ***, Д.Г.Г., с ЕГН-********** ***, З.В.Г., с ЕГН-********** ***, Д.Г. Петков, с ЕГН-********** *** сделката, обективирана в нотариален акт №138, том ІІ, рег.№2079, д.№304/14.10.2014 г. на Нотариус И.Г., с район РС-К., с която сделка З.Г.К., Х.Х.Х., Д.Г.Г. и З.В.Г. продават на Д.Г. Петков следните имоти: -Нива от 3.000 дка., четвърта категория, в местността „К.к.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******-нива на Р.Б.Т., имот №******- полски път на Община M., имот №******- нива на К.Г.Г., имот №******- нива насл. на К.Д.К., имот №******-нива на М.К.З. и имот №******- нива на „В.а.” ООД; - Нива от 1.497 дка., четвърта категория, в местността „Б.м.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива насл. на Н.К.К., имот №******- нива насл. на Д. Й.К., имот №******- полски път на Община M. и имот №******- полски път на Община M.; -Нива от 4.500 дка., четвърта категория, в местността „Ф.о.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива насл. на Х. Т.К., имот №******- полски път на общ.M., имот №******- нива насл. на Н.К.К., имот №******- нива на К.Д.К. и имот №******- нива на В.Т.В.; -Нива от 3.480 дка., четвърта категория, в местността „К.к.”, съставляваща имот №****** по плана за земеразделяне в землището на с.Д., при граници: имот №******- нива на И.Д.Н., имот №******- полски път на община M., имот №******- нива на М.Ц. Г. и имот №******- нива на И.К.И..“
12 Гражданско дело No 2437/2014, I състав Делба С.С.Г.,
Г.С.Г.
С.П.Д.,
Г.И.В.,
Р.К.В.,
В.С.Г.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.10.2016г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на осн. чл. 353 ГПК, допуснатите до делба недвижими имоти, както следва: ПОСТАВЯ В ОБЩ ДЯЛ на Р.К.В. ***, и В.С.Г. следните имоти: НИВА - на стойност 1722,00 лв.; ЛОЗЕ : на стойност 772,00 лв.; НИВА на стойност - 192,00 лв.. Стойността общо на този дял възлиза на 2686 лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.И.В. следните имоти: НИВА на стойност 1547,00 лв.; Западната част - "А", лозе на стойност 1200 лв.. Стойността общо на този дял е 2 747 лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.С.Г. следните имоти: ИНДУСТРИАЛНА КУЛТУРА - Етерично-маслодайна култура на стойност 447,00 лв.; Западната част - "А", лозе на стойност 960,00 лв.Стойността общо на този дял е 1407 лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.П.Д. следните имоти: Източната част « Б», лозе на стойност 1084,00 лв.; НИВА Етерично-маслодайна култура на стойност 303,00 лв.; ЛОЗЕ от с площ от 1,171 дка, V категория в местност РАДОВО, имот 107014 по плана за земеразделяне, при граници: 107015-лозе насл. на Атанас Алексов Кралев, 1070
В законна сила от 15.12.2016г.
13 Гражданско дело No 165/2015, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.М.Д. Ш.О.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ОБЯБЯВА за окончателен протоколът, с който допуснатите до делба имоти се разделят на два дяла, а именно: ДЯЛ І – на стойност 6520лв. Жилищна сграда - къща, със застроена п лощ 84 кв. метра, представляваща УПИ-562 в кв. 65 по плана на с. Александрово от 1977година на стойност 6 520 лв.; За уравнение на този дял, получателят му следва да заплати на получателя на дял втори сумата 1540лв. ДЯЛ ІІ – на стойност 2 440 лв. -нива, находяща се в местността „Изворите" в землището на с. Александрово с ЕКАТТЕ 00309, с площ от 2.767 дка., шеста категория съставляваща имот № 042005 при съседи: имот № 042014; имот № 000853, имот № 000326 и имот № 042006 на стойност 970 лв., -нива, находяща се в местността „Караджа чаир" в землището на с. Александрово с ЕКАТТЕ 00309, с площ от 0.841 дка., шеста категория съставляваща имот № 004056 при съседи : имот № 004001; имот № 004031 и имот № 000511 на стойност 300 лв. -нива, находяща се в местността „Караджа чаир" в землището на с. Александрово, с площ от 3.337 кв.м., шеста категория съставляваща имот № 004064 при съседи: имот № 004054; имот № 004060; имот № 004059; имот № 004057 и имот № 004071 на стойност 1170 лв.,
14 Гражданско дело No 165/2015, III състав ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Н.М.Д. Ш.О.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.9.2016г.
ПОСТАВЯ в дял на Н.М.Д. ЕГН ********** *** - Недвижимия имот, съставляващ дял първи Жилищна сграда - къща, със застроена п лощ 84 кв. метра, представляваща УПИ-562 в кв. 65 по плана на с. Александрово от 1977година на стойност 6 520 лв.; ПОСТАВЯ в дял Ш.О.Д. ЕГН ********** *** - Недвижимите имоти съставляващи дял втори, а именно: -нива, находяща се в местността „Изворите" в землището на с. Александрово с ЕКАТТЕ 00309, с площ от 2.767 дка., шеста категория съставляваща имот № 042005 при съседи: имот № 042014; имот № 000853, имот № 000326 и имот № 042006 на стойност 970 лв. -нива, находяща се в местността „Караджа чаир" в землището на с. Александрово с ЕКАТТЕ 00309, с площ от 0.841 дка., шеста категория съставляваща имот № 004056 при съседи : имот № 004001; имот № 004031 и имот № 000511 на стойност 300 лв. -нива, находяща се в местността „Караджа чаир" в землището на с. Александрово, с площ от 3.337 кв.м., шеста категория съставляваща имот № 004064 при съседи: имот № 004054; имот № 004060; имот № 004059; имот № 004057 и имот № 004071 на стойност 1170 лв., Общата на стойност надела е 2 440 лв.
15 Гражданско дело No 166/2015, III състав Иск за установяване на трудов стаж Т.Н.Т. ТП НА НОИ - РУСО СТ.ЗАГОРА,
ИВИРА ЕООД
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 20.1.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Териториално поделение гр. Стара Загора на Национален осигурителен институт на Република България с адм. адрес гр. Стара Загора, бул.“Руски“№44, че Т.Н.Т. с ЕГН ********** *** е придобил трудов стаж за времето от 27.08.1998год. до 31.05.2000год. изпълнявайки длъжността „монтажник” в ЕТ „Ивира-М-Иван Хаджиев” със седалище и адрес на управление *** на пълен работен ден срещу месечно парично възнаграждение в размер на минималната за страната работна заплата. ПРИЗНАВА за установено по отношение на Териториално поделение гр. Стара Загора на Национален осигурителен институт на Република България с адм. адрес гр. Стара Загора, бул.“Руски“№44 и по отношение на „И.“ ЕООД ЕИК ... със седалище ***, представлявано от Т.К.Х., управител и едноличен собственик на капитала възниква на 27.01.2003год., че Т.Н.Т. с ЕГН ********** *** е придобил трудов стаж за времето от 01.04.2003год. до 01.08.2003 год. трудов , изпълнявайки длъжността „снабдител, транспортен работник” в „Ивира”ООД гр. Казанлък на пълен работен ден срещу основно месечно парично възнаграждение в размер на 150лв.
В законна сила от 1.3.2016г.
16 Гражданско дело No 191/2015, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Л.В.Т. А.Б.К.,
Д.М.К.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.1.2016г.
ОСЪЖДА А.Б.К., с ЕГН-********** и Д.М.К., с ЕГН-**********,*** да осигурят на Л.В.Т., с ЕГН-********** *** ключове за източната входна врата към двора и за източната входна врата на жилищната сграда, построена в дворното място, съставляващо УПИ IV-****, кв.81 по плана на гр.К., ул.“Г.К.“ №**, осигуряващи достъп до централната уредба на ВиК инсталацията /спирателен кран, централен водомер, сградна канализация/ и комините чрез подход към стълбището до покрива на сградата. ОСЪЖДА А.Б.К., с ЕГН-********** и Д.М.К., с ЕГН-**********,*** да заплатят на Л.В.Т., с ЕГН-********** *** съдебни разноски в размер на 1244.75 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от касационна инстанция: Връща по други причини
Връща за изпълнение на дадените указания

Резултат от касационна инстанция: Оставя без уважение
Решение от 20.12.2016
Гражданско дело № 2698/2016
В законна сила от 16.2.2016г.
17 Гражданско дело No 246/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Б.Х.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.1.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Б.Х.Г., ЕГН ********** и “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора, че Б.Х.Г., ЕГН ********** *** дължи на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК, представлявано от Р.Т.Р. със съдебен адрес *** офис № 5 телефон 0431/8-88-99 адв. М.П. от доставка на питейна вода за периода 06.03.2009г. – 15.02.2014г. съгл. 59 бр. фактури по партида № 018597 на абонатен № 101233130 за обект-жилище в гр. Казанлък, ул. ”Преображение” № 1, ет.11, ап.44 по издадената по ч.гр. дело № 2180/2014год. по описа на Районен съд Казанлък Заповед №1332/27.11.2014г., следните суми: -1317,33лв.(хиляда триста и седемнадесет лева и 33ст.) главница; - 392,55лв. лихва от 07.06.2009г. до 30.09.2014г.; - законната лихва върху главницата от 26.11.2014г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Б.Х.Г., ЕГН ********** *** да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК, представлявано от Р.Т.Р. със съдебен адрес *** офис № 5 адв. М.П. сумата 380,69лв., от които 30,69лв. държавна такса и 350лв. разноски за адв. възнаграждение. ОТХВЪРЛЯ претенцията на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК, представлявано от Р.Т.Р. със съдебен адрес *** офис № 5 адв. М.П. за сумата 337,20лв., представляваща разноски по ч.гр.дело № 2180/2014год. като ПОГАСЕНА поради плащане в хода на съдебното производство.
В законна сила от 1.2.2016г.
18 Гражданско дело No 332/2015, V състав Делба К.Г.Ч. В.К.В. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 7.12.2016г.
Та осн. чл.231 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 332/2015 година
В законна сила от 23.12.2016г.
19 Гражданско дело No 429/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Н.И.Н. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 24.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че Н.И.Н., с ЕГН-********** *** дължи на “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД, с ЕИК: със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р.-Управител, сумата 2260,98лв., от които 2062,13лв. за доставка на питейна вода и отведена канална вода по партида №039152 за абонатен №101229872 за жилище в гр.Казанлък, ул.”Шипченска епопея” №18 за периода 11.11.2011 год. - 15.09.2014 год., сумата 198,85лв., представляващи лихви за забавеното изплащане на сумата 2062,13лв. за периода 01.10.2013г. до 24.11.2014 год., законната лихва върху главницата от 2062,13лв. от 16.01.2015год. до изплащането й по издадената Заповед за изпълнение на парично задължение № 44/2015год. ОСЪЖДА Н.И.Н., с ЕГН-********** *** да заплати на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК, представлявано от Р.Т.Р. сумата 705,44лв., представляваща разноски по ч.гр. дело №70/2015год. по описа на РС Казанлък и по гр. дело № 429/2015год. по описа на РС Казанлък.
В законна сила от 17.3.2016г.
20 Гражданско дело No 851/2015, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.Н.А. В.Л. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.12.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение роденото от съвместното съжителство между Р.Н.А. и В. Лучизано, гражданин на Република Италия, малолетно дете Симона Лучизано на майката Р.Н.А.. ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Симона Лучизано при майката Р.Н.А. на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата В. Лучизано, с детето Симона Лучизано както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване, както и 20 дни през лятото, което време да не съвпада с отпуската на майката, в четни години на Коледните празници, в нечетни години на Великденските празници. ОСЪЖДА , на осн. чл. 143, ал.2 от СК, В. Лучизано, ДА ЗАПЛАЩА на Р.Н.А. в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Симона Лучизано месечна издръжка в размер на 180 евро /сто и осемдесет евро/, считано от датата на подаване на исковата молба – 17.04.2015г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката. ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, В. Лучизано, с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Р.Н.А., с горепосочени данни, направените по делото разноски в размер на 300 лв.- заплатен адвокатски хонорар и 25 лв. държавна такса. ОСЪЖДА,на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, В. Лучизано, с горепосочени данни, да заплати по сметка на РС - Казанлък сумата от 506,96 лв. държавна такса по иска за издръжка, както и сумата от 5,00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане.
21 Гражданско дело No 896/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт ЛОТУС АДВАЙЗЪРИ ТИЙМ ЕООД ГИВ ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 24.6.2016г.
ОСЪЖДА „Г." ООД, ЕИК .... със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.П.Т. ДА ЗАПЛАТИ на Л.А.Т." ЕООД , ЕИК: .... със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.Р., със съдебен адрес:*** на основание чл. 266, ал.1 от ЗЗД във вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД сумата от 12 000 лв., представляваща частично неизплатено възнаграждение по Договор за изработка на инвестиционно намерение от 24.08.2012 г., за което била издадена проформа фактура № 31/26.03.2014 година на стойност 17 400 лева с ДДС с падеж 28.03.2015г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на предявяване на иска – 23.04.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Г." ООД, ЕИК .... със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Г.П.Т. ДА ЗАПЛАТИ на Л.А.Т." ЕООД , ЕИК: .... със седалище и адрес на управление:***, представлявано от А.Р., със съдебен адрес:*** на основание чл. 86, ал.1 от ЗЗД сумата от 1296,16 лв., лихва за забава за периода 29.03.2014г. до 20.04.2015г. ОСЪЖДА „Г." ООД, ЕИК .... със седалище и адрес на управление:*** ДА ЗАПЛАТИ на Л.А.Т." ЕООД , ЕИК: .... със седалище и адрес на управление:*** на основание чл. 78, ал.1 от ГПК сторените по делото разноски, както следва: 1080 лв. заплатен адвокатски хонорар и 531, 85 лв. заплатена държавна такса.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 25.11.2016
Търговско дело № 1204/2016
В законна сила от 25.11.2016г.
22 Гражданско дело No 898/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Б.В.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 14.1.2016г.
На осн. чл. 231 ал.1 от ГПК съдът прекратява производството по гр.д. № 898/2015г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 1.2.2016г.
23 Гражданско дело No 951/2015, IV състав Искове за обезщетение от деликт КРИС ФЕШЪН ИНДЪСТРИЙС АД МОНТЕН ФЕШЪН БЪЛГАРИЯ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „К.ф.и.“ АД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** срещу „М.ф.Б.“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** искове с правно основание чл.78, ал.1 от ЗЗД за заплащане на: сумата от ****** лв. с ДДС по фактура №0000001105/23.01.2015г. и сумата от ****** лв. с ДДС по фактура №0000001119/23.01.2015г. като погасени чрез плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА „М.ф.Б.“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „К.ф.и.“ АД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, сумите: ****** лв. лихва за забава на главницата от ****** лв. по фактура №0000001105/23.01.2015 г. за периода от 09.02.2015 г.-27.04.2015 г. и **** лв. законна лихва върху главницата ****** лв. за периода от 29.04.2015 г. до 06.07.2015 г. ОСЪЖДА „М.ф.Б.“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „К.ф.и.“ АД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, сумите: ***** лв. лихва за забава на главницата ****** лв. по фактура №0000001119/30.01.2015 г. за периода 01.03.2015 г. до 27.04.2015 г. и **** лв. законна лихва върху главницата ****** лв. за периода 29.04.2015 г. до 19.05.2015 г. ОСЪЖДА „М.ф.Б.“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „К.ф.и.“ АД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред ОС-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.2.2016г.
24 Гражданско дело No 985/2015, I състав Делба ТОБАКО ПРОДАКШЪН ООД С.Д.К.,
Д.Т.И.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 26.4.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния допуснат до делба между „Т.П." ООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Радослав Райчев Райчев; С.Д.К., с адрес: ***, и Д.Т.И., , с адрес: ***, неподеляем недвижим имот: поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-93/23.12.2009год на АГКК, находящ се в гр. Мъглиж, община Мъглиж, местност „Новия кър", с площ от 7705 кв.м. с трайно предназначение ЗЕМЕДЕЛСКА, с начин на трайно ползване: НИВА, при съседи: а съгласно документ за собственост имота е НИВА с площ от 7.700дка, находяща се в землището на гр. Мъглиж, седма категория, в местността „Новия кър", съставляваща имот по плана за земеразделяне, при граници : иполски път на Община Мъглиж; -нива на Радка Георгиева Петкова; -нива на насл. на Мирчо Нанев Дончев; нива на насл. на Вачо Георгиев Карастоянов; -нива на насл. на Жельо Добрев Гаджев; нива на Георги Стойков Гегов; -нива на Йовка Георгиева Готева; -полски път на Община Мъглиж с пазарна цена 2141 лв. Сумата, получена от продажбата, следва да се разпредели между съделителите, както следва: „Т.П." ООД , със седалище и адрес на управление *** - 1/3 идеална част; С.Д.К., - 1/3 идеална част и Д.Т.И., – 1/3 идеална част. ОСЪЖДА С.Д.К., да заплати на „Т.П." ООД разноски в размер на 66, 67 лв.ОСЪЖДА Д.Т.И., да заплати на „Т.П." ООД разноски в размер на 66, 67 лв.ОСЪЖДА „Т.П." ООД да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 50 лв.ОСЪЖДА С.Д.К., да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 50 лв.ОСЪЖДА Д.Т.И. да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 50 лв.
В законна сила от 25.6.2016г.
25 Гражданско дело No 1039/2015, V състав ИСКОВЕ ПО КТ А.И.Ц. ГЕРИ 99 ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.1.2016г.
ДОПЪЛВА диспозитива на Решение № г. по гр.д. №г. по описа на РС- Казанлък, който следва да се чете, както следва: „ОТХВЪРЛЯ предявените от А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. против “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** искове за заплащане на извънреден труд в работни дни, както и през почивни дни и официални празници в периода от м. г. до г., разпределени помесечно, както следва: за месец г. – в общ размер на 19,05лв.; за м. г.- в общ размер на 110,04лв.; за м. г. - в общ размер на 113,76лв.; за м. г.- в общ размер на 121,71лв.; за г.- в общ размер на 125,04лв.; за м. г.- в общ размер на 134,38лв.; за м. г.- в общ размер на 117,60лв.; за м. г.- в общ размер на 110,71лв.; за м. г.- в общ размер на 122,22лв.; за м. г.- в общ размер на 117,60лв.; за м. г.- в общ размер на 134,98лв.; за м. г.- в общ размер на 118,20лв..; за месец г.- в общ размер на 126,06лв.; за м. г.- в общ размер на 122,52лв.; за м. г.- в общ размер на 125,42лв.; за м. г.- в общ размер на 139,35лв.; за периода от г. до г. – за положен извънреден труд за четири работни дни, два официални празника и един почивен ден в общ размер на 31,63лв., или общо 1890,27лв., като ПОГАСЕНИ по давност. ОТХВЪРЛЯ предявените от А.И.Ц., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Д. Г. от АК- Х., кантора: гр. К. против “ГЕРИ-99” ЕООД, с ЕИК: 123663411, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Пепа Георгиева Чобанова, ЕГН ********** искове за заплащане на извънреден труд в работни дни, както и през почивни дни и официални празници в периода от г. до м. г., разпределени помесечно, както следва: в периода от г. до г.- за седемнадесет работни дни, шест почивни дни и един официален празник в общ размер на 102,32лв.; за м. г.- в общ размер на 128,13лв.; за м. г.- в общ размер на 126,13лв.; за м. г.- в общ размер на 120,28лв.; за м. г.- в общ размер на 144,75лв.; за м. г. - в общ размер на 120,28лв.; за м. г.- в общ размер на 121,82лв. и за м. г.- в общ размер на 50,56лв., или общо 914,27лв., като неоснователни и недоказани.“
В законна сила от 15.4.2016г.
26 Гражданско дело No 1113/2015, III състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ А.М.Б.,
Б.М.Б.
О.О.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.4.2016г.
ДОПУСКА поправка в мотивите и диспозитива на постановеното на 16.12.2015година съдебно решение № 631 по гр. дело № 1113/2015 год. като ПОСТАНОВЯВА навсякъде в решението вместо: „местността „Теледже кан”“, да се чете: „местността „Теледже кая”“.
В законна сила от 21.4.2016г.
27 Гражданско дело No 1115/2015, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Д.А. Д.И.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ на И.С.С. с ЕГН ********** *** упражняването на родителските права спрямо детето И.Д.А. ЕГН **********, родена на ***год. ПОСТАНОВЯВА детето И.Д.А. да живее при майката И.С.С. с ЕГН ********** с настоящ адрес *** ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Д.И.А. с ЕГН ********** *** да взема и вижда детето И.Д.А. ЕГН ********** е всяка първа и трета събота от месеца от 09,00 до 13,00 часа и 10 дни през лятото във време, в което майката И.С. не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА от Д.И.А. с ЕГН ********** *** да заплаща на И.Д.А. ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител И.С.С. с ЕГН **********издръжка от 140лв. месечно за периода от 14.05.2014год. до 31.12.2015год. и 150лв. месечно смитано от 01.01.2016год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяването й, в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 150лв. ОСЪЖДА Д.И.А. с ЕГН ********** *** да заплати на И.С.С. с ЕГН ********** с п.а. сумата 580лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА Д.И.А. с ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 120,56лв. за издръжката на детето И..
В законна сила от 2.6.2016г.
28 Гражданско дело No 1265/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт К.Н.В. ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.3.2016г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 226, ал.1 от КЗ и чл. 86 от ЗЗД, „З.Л.И.” АД, със седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Н. ***, обезщетение в размер на 6750 лв., представляващо разлика над присъдено по предявен частичен иск по гр. дело № 2783/2013г. по описа на КРС обезщетение за неимуществени вреди – болки и страдания от контузия на главата /оток, кръвонасядане и охлузвания в челната и лявата слепоочна област/, мозъчно сътресение временно опасно за живота съпроводено със загуба на съзнание и последвало посттравматично стресово разстройство, причинени от ПТП на 18.09.2012 г. на ІV-класен път 050029, на километър 13+300 между гр.Ми с.С., при което лек автомобил ”Форд Ескорт”,, управляван от П.С.Д се е ударил в товарен автомобил „ГАЗ 66” , управляван от Б К Б поради неправилно движение на двата автомобила по пътното платно, ведно със законната лихва от 18.09.2012 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, „З.Л.И.” АД, със седалище и адрес на управление ***, ДА ЗАПЛАТИ на К.Н.В. направените по делото 1467, 08 лв. съдебни разноски. Решението е постановено при участието на трети лица помагачи на ответника: П С Д от гр.Ч и З. „Б.В.И.Г.” АД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителни директори Румен Янчев и Кристоф Рат.
В законна сила от 21.4.2016г.
29 Гражданско дело No 1284/2015, I състав ВЕЩНИ ИСКОВЕ КПТУ СЪГЛАСИЕ БУЛГАФЛОР ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 5.5.2016г.
На основание чл. 253, предложение 1 от ГПК ОТМЕНЯ протоколно определение от 08.04.2016г. за даване ход на устните състезания по делото и обявяването им за приключени. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1284/2015г. по описа на КРС, поради недопустимост на предявените от К. "С."*** с адрес на управление:***, , с председател Никола Желязков Колев, със съдебен адрес:***, против "Б." ЕООД, с управител Жан Раймонд Жорж Вание обективно кумулативно съединени искове, както следва: иск с правно основание чл. 108 ЗС, К.“С."*** да бъде признат за собственик и ответникът "Б." ЕООД да бъде осъден да му предаде владението на едноетажна кирпичена стопанска сграда със застроена площ от 440 кв.м., построена върху държавна земя в УПИ-1, в кв.1-ви, по плана на с. Копринка, обл. Стара Загора, при граници и съседи: от север,изток и запад-край на регулацията;от юг-улица и УПИ-III за производствена и складови дейности, поради разрешаване на спора между страните с влязло в законна сила решение по гр. д. № 1741/2013г. и иск с правно основание чл. 59 ЗЗД, заплащане на сумата в размер на 2000 лв., представляваща обезщетение за лишаване от ползване на едноетажна стопанска сграда със застроена площ от 440 кв.м., построена върху държавна земя в УПИ-1, в кв.1-ви, по плана на с. Копринка, обл. Стара Загора, за периода от 01.01.2012 г. до 29.05.2015 год., ведно със законната лихва върху тази сума до нейното окончателно плащане. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.4 от ГПК, "Б." ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на К. "С."***, сторените по делото разноски в размер на 1145 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 12.8.2016
Търговско дело № 1147/2016
В законна сила от 12.8.2016г.
30 Гражданско дело No 1323/2015, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ю.С.П. КАПРОНИ АД - КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 21.3.2016г.
ОСЪЖДА „Капрони“ АД ЕИК 815152559 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Л.Д. И.-изпълнителен директор да заплати на Ю.С.П. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** за причинени от смъртта на С.Ю. П. ЕГН ********** настъпила в резултат на възникнала на 15.08.2014год. на територията на „Капрони“АД трудова злополука неимуществени вреди: - обезщетение в размер на 15 350лв. /петнадесет хиляди триста и петдесет лева/ като ОТХВЪРЛЯ частично предявеният иск в частта му до 100 000лв. - законната лихва върху сумата 40 000лв. считано от 15.08.2014год. до 03.03.3015год., - законната лихва върху сумата 35000лв. считано от 04.03.2015 год. до 10.06.2015год., - законната лихва върху сумата 15 350лв. считано от 11.06.2015год до изплащането й. ОСЪЖДА „Капрони“АД ЕИК 815152559 със седалище и адрес на управление *** да заплати на осн. чл.38, ал.1,т.2 от ЗА на адв. П. Димитрова К., в качеството й на процесуален представител на Ю.С.П. възнаграждение в размер на 1189лв. /сумата е с включен ДДС/. ОСЪЖДА „Капрони“АД ЕИК 815152559 със седалище и адрес на управление *** да заплати на Районен съд Казанлък сумата 1094лв., от които 480лв. разноски за експертиза и 614лв. /шестстотин и четиринадесет лева/ за държавна такса.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Гражданско дело № 1201/2016
Връща за издаване на изпълнителен лист. След приключване на процедурата обратно на въззивния съд поради неизтекъл срок на обжалване.
31 Гражданско дело No 1323/2015, III състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Ю.С.П. КАПРОНИ АД - КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ПОПРАВЯ постановеното на 21.03.2016 година съдебно решение № 146 по гр. дело № 1323/2015 год. като в мотивите и диспозитива на същото вместо: законната лихва върху сумата 40 000 лв. считано от 15.08.2014г. до 03.03.3015г., да се чете: законната лихва върху сумата 40 000 лв. считано от 15.08.2014г. до 03.03.2015г.
32 Гражданско дело No 1333/2015, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Й.М.М. М.Е.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 24.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Й.М. ***, и М.Е.М. с с адрес: ***, или адрес: гр. Казанлък, за който е съставен акт за граждански брак № 252 от 23.09.1979г. на Община Горна Оряховица, поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ОБЯВЯВА на основание чл. 49, ал.3 СК, че вина за разстройството на брака има мъжа. ПРЕДОСТАВЯ, на осн. чл. 56, ал.1 от СК, за съвместно ползване от двамата съпрузи на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, придобито по време на брака при условията на съпружеска имуществена общност с договор за продажба на държавен недвижим имот по реда на НДИ от 07.02.1991 г. като Й.М.М. ще ползва спалнята, а М.Е.М. ще ползва хола с общо ползване на кухнята и сервизните помещения. След прекратяването на брака съпругата М.Е.М. ще продължи да носи брачното си фамилно име М.. ОСЪЖДА Й.М.М. да заплати на М.Е.М. , сторените по делото разноски в размер на 600 лв., заплатено възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА Й.М.М. да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 50 лв.
В законна сила от 31.3.2016г.
33 Гражданско дело No 1457/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Р.Д.П. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 4.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 231 от ГПК, производството по гр. д. № 1457 по описа на КРС за 2015г.. ОБЕЗСИЛВА Заповед №552 от 20.04.2015 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, издаден по ч. гр. д. № 848/2015г. по описа на КРС.
В законна сила от 16.2.2016г.
34 Гражданско дело No 1458/2015, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.Д.К. Л.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между А.Д.К. *** и Лилиана – Ралука Иванов - Караджова, род. на ***г., румънска гражданка, представлявана от назначен особен представител адв. К.М.,***“, за който е съставен Акт за граждански брак № 0069/10.05.2009 г. на Община Казанлък, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.ОСЪЖДА А.Д.К. от гр.К да заплати в полза на КРС, сумата от 25,00 лв., съставляваща окончателна ДТ по допускането на развода. ОСЪЖДА Лилиана – Ралука Иванов - Караджова, род. на ***г., румънска гражданка, представлявана от назначен особен представител адв. Кр.М. да заплати в полза на КРС, сумата от 25,00 лв., съставляваща окончателна ДТ по допускането на развода.
В законна сила от 9.5.2016г.
35 Гражданско дело No 1489/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА М.П.П. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:833066300, със седалище и адрес на управление ***2 срещу М.П.П., с ЕГН-********** *** искове с правно основание чл.422 вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумите: **** лв. главница, представляваща цената на доставена питейна вода, по партида №024636 за имот в гр.К., ул.”П.Г.” №2, по издадени 19 броя квитанции, за периода от 01.08.2012г. до 01.01.2015г., **** лв. лихви за забава от 01.09.2012г. до 04.02.2015г. и законната лихва върху главницата от 15.04.2015 г. до окончателното изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№772/2015г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:833066300, със седалище и адрес на управление ***2 да заплати на М.П.П., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на **** лв. Решението е постановено при участието на третото лице помагач на страната на ответника Община К., с адрес гр.К., ул.“Розова долина“ №6. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№772/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 12.7.2016г.
36 Гражданско дело No 1495/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА С.Б.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 18.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.Б.С., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***, за сумите: **** лв. главница, представляваща цената на доставена в периода 01.04.2012 г. до 01.12.2013 г. питейна и отведена канална вода по партида №051832 за имот, находящ се в гр.К., ул.Ц.И.Ш. №23, вх.Ж, ет.4, ап.127, за което са издадени квитанции: №2005928045/01.05.2012 г., №2005960312/01.06.2012 г., №2006000602/ 01.07.2012 г., №2006261805 /01.03.2013 г., №2006296542/01.04.2013 г., №2006336471/ 01.05.2013 г., №2006371421/01.06.2013 г., №2006397917/01.07.2013 г., №2006431888/ 01.08.2013 г., №2006463656/01.09.2013 г., №2006500136/01.10.2013 г., №2006533314/ 01.11.2013 г. и №2006593057 /01.12.2013 г. и законната лихва върху главницата от 08.04.2015 г. до изплащане на вземането, както и **** лв. лихва за забава за периода от 01.06.2012 г. до 23.02.2015 г., за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№718/2015г. на РС-К.. ОСЪЖДА С.Б.С., с ЕГН-********** *** да заплати на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените ***** лв. лв. разноски по ч.гр.д.№718/2015 г. на РС-К. и ***** лв. съдебни разноски в настоящото дело. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№718/2015 г. по описа на РС-К..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2016
Търговско дело № 1107/2016
В законна сила от 11.11.2016г.
37 Гражданско дело No 1512/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД И.С.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Ф.И.“ ЕАД, ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***407 срещу И.С.С., ЕГН-********** *** искове по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК за установяване съществуването на вземане за сумите: ******* евро главница, ****** евро договорна лихва от 23.07.2009 г. до 04.06.2010 г. и ****** евро обезщетение за забава от 05.06.2010г. до 24.03.2015г. по договор за потребителски паричен кредит №PLUS-01417022/23.07.2009г. и законната лихва върху главницата от 16.04.2015 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№804/2015 г. по описа на РС-Казанлък като неоснователни поради погасяването им по давност. ОСЪЖДА „Ф.И.“ ЕАД, ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** да заплати на И.С.С., ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото разноски в размер на **** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№804/2015 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 8.2.2016г.
38 Гражданско дело No 1515/2015, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.Л.А.Т. Д.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 16.06.2000 год. в общ. Анакториу, населено място Воница, Република Гърция граждански брак между Д.Т., гръцки гражданин, роден на *** год. в гр. Еслинген, Германия с неизвестен адрес и С.Л.А.-Т. с ЕГН ********** *** поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА на Д.Т., роден на *** год. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо А. Т. ЕГН ********** на С.Л.А.-Т. с ЕГН ********** *** като дава възможност на бащата Д.Т., роден на *** год. да взема и вижда А. Т. ЕГН ********** всяка първа събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя и за 10 дни през лятото когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА Д.Т., роден на *** год. да заплаща на А. Т. ЕГН ********** чрез С.Л.А.-Т. *** до пето число на текущия месец издръжка от 300лв. месечно, считано от 29.06.2014год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 400лв. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака С.Л.А.-Т. да носи брачното си фамилно име А.-Т.. ОСЪЖДА Д.Т., роден на *** год. да заплати на С.Л.А.-Т. *** сумата 750лв., представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА Д.Т., роден на *** год. да заплати на Районен съд Казанлък 432лв. държавна такса за издръжката на децата А. Т. и 55лв. държавна такса по допускането на разводА. ДОПУСКА предварително изпълнение на съдебното решение в частта относно присъдената издръжкА.
В законна сила от 8.2.2016г.
39 Гражданско дело No 1593/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.И.Д. В.И.М. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 15.1.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК между С.И.Д. с ЕГН ********** и В.И.М. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА детето А. В. М. ЕГН ********** да живее при майката С.И.Д. с ЕГН ********** на настоящ адрес *** - Г.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето А. В. М. с ЕГН ********** на майката С.И.Д. с ЕГН ********** на настоящ адрес *** Г.. ПОСТАНОВЯВА следния режим на лични отношения с бащата В.И.М. с ЕГН **********,*** и настоящ адрес –В.: -По отношение на коледните и новогодишни празници /през които детето е в училищна ваканция/ родителите се съгласяват детето да бъде с баща си В.М. през четните години, а през нечетните с майката С.Д.. -Пролетната и есенна училищни ваканции детето да прекарва при бащата. -През лятната училищна ваканция А. да прекарва 20 дни при бащата, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. -Великденските празници детето да прекарва през четните години при майката, а през нечетните при бащата. -На всеки два месеца бащата да има право да посещава детето в Г. през почивните дни-от 18.00 ч. в петьк до 18.00 ч. в неделя с преспиване при бащата. ОСЪЖДА В.И.М. с ЕГН ********** да заплаща на малолетното дете А. В. М. ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител С.И.Д. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 105 лв./ сто и пет лева и 00 стотинки/, считано от датата на влизане на съдебното решение в сила, ведно със законна лихва за забава върху всяка просрочена вноска до изменение на обстоятелствата. ОСЪЖДА В.И.М. с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 75, 60 лв.(седемдесет и пет лева и 60 стотинки).
В законна сила от 15.1.2016г.
40 Гражданско дело No 1598/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОС НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ВАКАНЦИОНЕН КОМПЛЕКС ЛЪКИ ФЕНЕРИТЕ ООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 21.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Общо събрание на етажната собственост на В. к. „Л.”, с рег. № . от г.. на Община Н., с адрес: с. Р., обл. Б., ул. представлявано от Р. С. В., ЕГН **********, в качеството му на Председател на Управителния съвет на ОС, чрез пълномощника адв. К.Л. ***, съдебен адрес:*** против „ Ф.” ООД, ***, ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С. П. К., чрез адв. Ц.М. ***, офис 2 установителен иск да бъде признато за установено по отношение „Ф.” ООД, ***, ЕИК:, че дължи на Общо събрание на етажната собственост на В. к. „Л.”, представлявано от Р. С. В., в качеството му на Председател на Управителния съвет на ОС сумата от 2267 лева, представляваща възнаграждение за поддръжка и управление за г., за която е издадена по Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., ведно със законната лихва. ОСЪЖДА Общо събрание на етажната собственост на В. к. „Л.”, с рег. № от г. на Община Н., с адрес: с. Р., обл. Б., ул. представлявано от Р. С. В., ЕГН **********, в качеството му на Председател на У. с. на ОС да заплати на „Ф.” ООД, ***, ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя С. П. К. направените по делото съдебни разноски в размер на 700 лв./седемстотин лева и 00 стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2016
Гражданско дело № 1394/2016
В законна сила от 21.12.2016г.
41 Гражданско дело No 1599/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА И.К.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК ...., представлявано от Р.Т.Р. със съдебен адрес *** офис № 5 адв. М.П. против И.К.И., ЕГН ********** *** съдът да признае за установено, че И.К.И., ЕГН ********** дължи на “Водоснабдяване и канализация”ЕООД Булстат ...., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р. – управител по издадената по ч.гр.дело № 749/2015год. по описа на Районен съд Казанлък Заповед № 492/16.04.2015год. сумите: - 833,20 лева /осемстотин тридесет и три лева 0.20 стотинки/, представляваща стойността на доставена питейна и отведена канална вода, по партида № 042253 за имот в гр. Казанлък, ул.»Тюлбенска»№1 по издадени 40 броя квитанции за периода от 01.05.2008 год. до 01.07.2011год., както следва: Кв. №2003871651/01.05.2008 г. , Кв. №2003898314/02.06.2008 г., Кв. №2003931839/01.07.2008г., Кв. №2003990467/01. 08.2008г., Кв. №2003994549/01. 09.2008г., Кв. №2004380424/01.10.2008г., Кв. №2004505717/02.02.2009г., Кв. №2004543291/02.03.2009г., Кв. №2004578745/01.04.2009г., Кв. №2004613272/07.05.2009г., Кв. №2004647940/01.06.2009г-, Кв. №2004776107/01.07.2009г., Кв. №2004811904/03.08.2009г., Кв. №2004851143/01.09.2009г., Кв. №2004877902/01.10.2009г., Кв. №2004925865/02.11.2009г., Кв. №2004949202/01.12.2009г., Кв. №2004977673/04.01.2010г., Кв. №2005025255/01.02.2010г., Кв. №2005047116/01.03.2010г., Кв. №2005110625/01.04.2010г., Кв. №**********/01.04.2010г., Кв. №2005116650/03.05.2010г., Кв. №2005148037/01.06.2010г., Кв. №2005191008/01.07.2010г., Кв. №2005219828/02.08.2010г., Кв. №2005267635/01.09.2010г., Кв. №2005302976/01.10.2010г.,Кв. №2005321910/01.11.2010г., Кв. №2005362899/01.12.2010г., Кв. №2005400273/03.01.2011г., Кв. №2005421806/01.02.2011г., Кв. №2005460564/01.03.2011г., Кв. №2005486844/01.04.2011г., Кв. №2005530566/02.05.2011г., Кв.№2005555513/01.06.2011г., Кв. №2005597312/0.07.2011г. -законната лихва върху сума 833,20лв. до изплащането й и - 438,22лв., представляваща обезщетение за забавено плащане в периода 01.06.2008г.-02.02.2015год. ОСЪЖДА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК ...., представлявано от Р.Т.Р. със съдебен адрес *** офис № 5 адв. М.П. да заплати на И.К.И., ЕГН ********** *** сумата 350лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 26.5.2016г.
42 Гражданско дело No 1603/2015, II състав Искове за обезщетение от деликт ЛЕНА 2005 ЕООД ДРАГАНОВ 97 ЕООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 4.2.2016г.
ДОПЪЛВА решение № 603 от 04.12.2015г., постановено по гр.д. 1603/2015г. по описа на РС Казанлък, както следва: ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Д.9.“ ЕООД, с ЕИК 115137842, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Румен Тодоров Драганов, че дължи на „Лена 2.“ ЕООД с ЕИК 123684537, със седалище и адрес на управление *** сумата от 9 888, 52 лева, от които: 553, 92 лева главница по фактура № г., ведно с обезщетение върху тази главница от датата на забава –г. до датата на подаване на заявление по чл. 410 ГПК –г. в размер на 70 лева; 4684, 80 лева главница по фактура № г., ведно с обезщетение върху тази главница от датата на забава –г. до датата на подаване на заявление по чл. 410 ГПК –г. в размер на 536 лева; 3 628, 80 лева главница по фактура № г., ведно с обезщетение върху тази главница от датата на забава –г. до датата на подаване на заявление по чл. 410 ГПК –г. в размер на 415 лева, ведно със законната лихва върху главниците, считано от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК в съда -. до окончателното изплащане на вземането, за която сума е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. по ч.гр.д. № г. на РС П..
В законна сила от 3.6.2016г.
43 Гражданско дело No 1657/2015, I състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Ф.И.Б. ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ ЕАД, КЛОН ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2016г.
ОСЪЖДА „Профилактика,рехабилитация и отдих” ЕАД клон Павел баня-гр.Павел баня, обл.Ст.Загора, ул.”Освобождение”№1,представлявано от управителя на клона Петър Николаев Бояджиев, на основание чл.222, ал.3 от КТ, ДА ЗАПЛАТИ на Ф.И.Б. *** обезщетение в размер на 1682,65 лева, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над 1682,65 лв. до претендираните 2712, 60 лв., поради уважено възражение за прихващане със сумата в общ размер на 1029, 95 лв., от която: 854, 63 лв.. - недължими от длъжника суми, изтеглени от ЧСИ по изп. дело № 20148720400413 по описа на ЧСИ Д. Цветкова с рег. № 872, Район на действие ОС Стара Загора; 82,53 лв. мораторната лихва върху сумата от 854, 63 лв., изчислена за периода от 22.08.2014г. до 03.08.2015г.; 85 лв. – претърпена вреда от„Профилактика,рехабилитация и отдих” ЕАД , изразяваща се в платени такси във връзка с обжалването на разноски по изп. дело № 20148720400413; 7, 79 лв. мораторната лихва върху сумата от 85 лв., изчислена за периода от 09.09.2014г. до 03.08.2015г.. ОСЪЖДА „Профилактика,рехабилитация и отдих” ЕАД клон Павел баня да ЗАПЛАТИ на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК на Ф.И.Б. гр.Ст.Загора разноски в размер на 260, 53 лв., съразмерно с уважената част от иска. ОСЪЖДА Ф.И.Б. с ЕГН ********** от гр.Ст.Загора ДА ЗАПЛАТИ на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК на „Профилактика,рехабилитация и отдих” ЕАД клон Павел баня, разноски в размер на 197,39 лв., съразмерно с отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА Ф.И.Б. от гр.Ст.Загора, на осн. чл. 78, ал.6 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ по сметката на РС - Казанлък държавна такса в размер на 67, 30 лв. разноски за възнаграждение за вещото лице, съразмерно с уважената част на иска в размер на 49, 62 лв. и ДТ в размер на 5 лева при служебно издаване на изпълнителен лист. Решението подлежи на въззивно обжалване пред ОС – Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 6.7.2016
Гражданско дело № 1176/2016
Отменя в една част и потвърждава в останалата
В законна сила от 6.7.2016г.
44 Гражданско дело No 1900/2015, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение А.А.А. Р.Н.М.,
А.И.М.,
А.И.М.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 1.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 87 ал. 3 от ЗЗД за разваляне на съдебна спогодба по гр.д. № г. по описа на КРС, по силата на която в дял на И.М. е даден и той е станал изключителен собственик на следния недвижим имот: дворно място с площ от / / кв.м., представляващо УПИ // в квартал /четиридесет и шест/ по плана на село О., община П. заедно с построените в него жилищна сграда, стопански постройки и други подобрения, при граници: от две страни улица, УПИ и УПИ по отношение на А.И.М. с ЕГН **********, представляван от майка си Р.Н.М.. РАЗВАЛЯ сключената между А. А.А. и И.А.М. (с наследници Р.Н.М. ЕГН ********** и А.И.М., ЕГН **********) на г. съдебна спогодба по гр.д. № г. по описа на КРС, по силата на която в дял на И.А.М. е даден и той е станал изключителен собственик на следния недвижим имот: дворно място с площ от / / кв.м., представляващо УПИ / / в квартал 46 /четиридесет и шест/ по плана на село О., община П., заедно с построените в него жилищна сграда, стопански постройки и други подобрения, при граници: от две страни улица, УПИ и УПИ. ОСЪЖДА Р.Н.М. ЕГН **********, А.И.М., ЕГН ********** *** да заплатят на А.А.А. ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 580 лева разноски за адвокат и 55 лева за държавна такса.
В законна сила от 24.10.2016г.
45 Гражданско дело No 1914/2015, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество П.Й.С. ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 8.1.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
46 Гражданско дело No 1925/2015, V състав Делба С.М.Д. Е.Г.Н.,
И.Г.М.,
Р.Г.Т.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 2.3.2016г.
ПОСТАВЯ В ДЯЛ на С.М.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, следния недв.имот: нива от 5,177 дка, трета категория, местност «Т.», представляваща имот № по плана за земеразделяне в землището на село В., община М., ЕКАТТЕ 8, при граници и съседи: имот № - нива на И.Г.М., имот № - нива на насл. на К.Т.М., имот № - нива на Г.Х.Г. и имот № - полски път на Община М., съгласно скица № г. от Общинска служба по земеделие - гр. М., с пазарна стойност 2485лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Е.Г. Н., ЕГН **********,***, следния недв.имот: включващ нива с площ от 6,305 дка, шеста категория, местност «Н.», представляваща имот № по плана за земеразделяне в землището на село В., община М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот № - нива на насл. на М.М.Ж., имот № - нива на насл. на К.Т.М., имот № - полски път на Община М. и имот № - полски път на Община М., върху имота има следните ограничения: Електропровод 20kV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и и засажда високостеблена растителност, съгласно скица № г. от Общинска служба по земеделие - гр. М., с пазарна стойност 2143лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на И.Г.М., ЕГН **********,***, следния недв.имот: нива от 3,000 дка, трета категория, местност «Т.», представляваща имот № по плана за земеразделяне в землището на село В., община М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот № - нива на насл. на Р.С.Д., имот № - полски път на Община М., имот №- нива на С.М.Д., имот № - нива на насл. на К.Т.М. и имот № - нива на насл. на Т. И. М., съгласно скица № г. от Общинска служба по земеделие - гр. М., с пазарна стойност 1440лв. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Р.Г.Т., ЕГН **********,***, следните недв.имоти: овощна градина с площ от 0,925 дка, пета категория, местност «П.», представляваща имот № по плана за земеразделяне в землището на село В., община М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот № -овощна градина на насл. на К.М.К., имот №- полски път на Община М., имот № - полски път на Община М. и имот №- овощна градина на насл. на А.С., като върху имота има следните ограничения: трайните насаждения да се опазват и стопанисват в съответствие с чл. 18 от ЗСПЗЗ до изтичане на амортизационния срок, съгласно скица № г. от Общинска служба по земеделие - гр. М., с пазарна стойност 296лв. и нива с площ от 3,393 дка, девета категория, местност «Г.», представляваща имот № по плана за земеразделяне в землището на село В., община М., ЕКАТТЕ , при граници и съседи: имот № полски път на Община М., имот № - нива на И. Б. К., имот № нива на насл. на П.С.К., имот № - нива на К.Р.К. и имот №- нива на насл. на Г.К.А., съгласно скица № г. от Общинска служба по земеделие - гр. М., с пазарна стойност 848лв. ОСЪЖДА С.М.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: *** да заплати на Е.Г. Н., ЕГН **********,*** за уравняване на дела сумата 23,00 лв., ведно със законната лихва, считано от влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА С.М.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: *** да заплати на Р.Г.Т., ЕГН **********,*** за уравняване на дела сумата 58,00 лв., ведно със законната лихва, считано от влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА И.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати на Е.Г. Н., ЕГН **********,*** за уравняване на дела сумата 238,00 лв., ведно със законната лихва, считано от влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА С.М.Д., ЕГН **********, постоянен адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 96,16 лв. / деветдесет и шест лева и 16 стотинки/ окончателна държавна такса в производството по гр.д. № 1925/2015г. по описа на РС- Казанлък. ОСЪЖДА Е.Г. Н., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 96,16 лв. / деветдесет и шест лева и 16 стотинки/ окончателна държавна такса в производството по гр.д. № 1925/2015г. по описа на РС- Казанлък. ОСЪЖДА И.Г.М., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 48,08 лв. / четиридесет и осем лева и 08 стотинки/ окончателна държавна такса в производството по гр.д. № 1925/2015г. по описа на РС- Казанлък. ОСЪЖДА Р.Г.Т., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 48,08 лв. / четиридесет и осем лева и 08 стотинки/ окончателна държавна такса в производството по гр.д. № 1925/2015г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 13.4.2016г.
47 Гражданско дело No 1931/2015, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ С.С.Ш. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 22.3.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.55, ал.1, предл. 3 ЗЗД, С.С.Ш.,***, ДА ЗАПЛАТИ на Д. ФОНД "З."*** сумата в размер на 17617,16 лв., представляваща предоставена финансова помощ по договор № 26/112/01770 от 27.07.2009 г. за отпускане на финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба - 30.07.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА, на основание чл.86, ал.1 ЗЗД, С.С.Ш., ДА ЗАПЛАТИ на Д. ФОНД "З.", сумата от 222, 42 лв., представляваща мораторна лихва за забава върху главницата за периода от 19.07.2014 г. до 29.07.2015 г.. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 ГПК, С.С.Ш., ДА ЗАПЛАТИ на Д. ФОНД "З.", сторените по делото разноски в размер на 2890, 08 лв., в които се включват: 754, 70 лв. - заплатена държавна такса, 1065, 19 лв. - възнаграждение за особен представител; 5 лв. -такса за издаване на съдебно удостоверение, 1065, 19 лв. - заплатено юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 13.4.2016г.
48 Гражданско дело No 1934/2015, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.Н.С. ДИРЕКЦИЯ НАЦИОНАЛЕН ПАРК - ЦЕНТРАЛЕН БАЛКАН ГАБРОВО Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като НЕОСНОВАТЕЛНИ предявените от С.Н.С. с ЕГН **********,*** против Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ със седалище ***, представлявано от А.Х.С.-директор искове съдът да отмени като незаконно извършеното от Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ със седалище *** със Заповед 6/29.05.2015 година уволнение на С.Н.С., да възстанови С.Н.С. с ЕГН **********, с п.а. на длъжността „Главен специалист Парков участък с. Тъжа“ при Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ гр. Габрово и да осъди Национален парк „Централен Балкан“ със седалище *** да заплати на С.Н.С. с п.а. 3600.лв. обезщетение за оставане без работа за срок от 6 месеца считано от 31.05.2015год. в едно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА С.Н.С. с ЕГН **********,*** да заплати на Дирекция Национален парк „Централен Балкан“ със седалище *** сумата 578,40лв., представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Гражданско дело № 1091/2016

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Гражданско дело № 1091/2016
Връща за администриране на постъпила в РС-Казанлък, частна жалба
49 Гражданско дело No 1976/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД С.Н.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 1.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от “Е.М.” ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***, ж.к.М.д., ул.”Р.П.К.” №4-6 против С.Н.К., с ЕГН-********** *** иск по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК за установяване съществуването на вземане за сумата **** лв., явяваща се неизплатената част от усвоения кредитен лимит по договор за издаване на национална кредитна карта РайКАРТ №*************/17.08.2005 г. и законната лихва от 21.08.2014 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1658/2014 г. по описа на РС-Казанлък като неоснователен. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1127/2015 г. по описа на РС-Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.6.2016
Търговско дело № 1081/2016
В законна сила от 10.6.2016г.
50 Гражданско дело No 1979/2015, I състав Иск за обявяване на предварителен договор за окончателен Й.Ф.К. Н.Н.К.,
М.И.П.,
К.И.И.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 27.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 1979/2015г. по описа на РС -Казанлък, поради отказ от иск.
В законна сила от 15.6.2016г.
51 Гражданско дело No 1988/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Ж.С.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:833066300, със седалище и адрес на управление *** срещу Ж.С.И., с ЕГН-********** *** искове с правно основание чл.422 вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл.79, ал.1 и чл.86 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумите: ***** лв. главница, представляваща цената на доставена питейна вода, по партида №002480 за имот в гр.М., ул.”Д.” №36, по 87 броя квитанции от 01.11.2007г. до 01.01.2015г., ***** лв. представляваща обезщетение за забава лихва от 01.12.2007г. до 09.02.2015г. и законната лихва върху главницата от 21.05.2015 г. до окончателното изплащане, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№1164/2015г. на РС-К.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1164/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 29.1.2016г.
52 Гражданско дело No 2009/2015, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Ф.Х.А.С. С.С.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 15.4.2016г.
На осн. чл. 231 от ГПК съдът прекретява производството по делото.
В законна сила от 3.5.2016г.
53 Гражданско дело No 2021/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ К.Д.В. С.Д.Р. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 12.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ иска, предявен от К.Д.В. ***, срещу С.Д. ***, с искане да бъде осъдена ответницата на основание чл. 109 от ЗС да прекрати неоснователните действия, с които пречи на ищцата да упражнява собственическите си права върху избено помещение № 2, с полезна площ от 10.06 кв.м., принадлежащо към собствения й апартамент № 2, находящ се в гр.Казанлък, кв.по плана на града, и да премахне за собствена сметка незаконен строеж, представляващ пристройка на тераса към апартамент № 1, находящ се в гр.К.по плана на града,. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, К.Д.В. да заплати на С.Д.Р. направените по делото съдебни разноски в размер на 600 лв.- заплатено адвокатско възнаграждение.
54 Гражданско дело No 2062/2015, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МАГРЕГ ЕООД С.Д.М.,
Д.С.М.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 4.2.2016г.
ОСЪЖДА С.Д.М., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „М.“ ЕООД, ЕИК 123721829, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ПЕТЪР ГРИГОРОВ ХРИСТОВ сумата от 14440,00 лева, представляваща обезщетение за причинени вреди - направени разходи за изработване на инвестиционен проект останал неодобрен по вина на С.Д.М., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба в съда –година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА С.Д.М., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „М.“ ЕООД, ЕИК 123721829, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ПЕТЪР ГРИГОРОВ ХРИСТОВ сумата от 5952,00 лева, представляваща обезщетение за причинени вреди - направени разходи за събаряне на постройки и разчистване на имот с оглед предстоящото му застрояване, останало неосъществено по вина на С.Д.М., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба в съда –година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА С.Д.М., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „М.“ ЕООД, ЕИК 123721829, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ПЕТЪР ГРИГОРОВ ХРИСТОВ сумата от общо 2383,51 лева, представляващи получени без правно основание суми, надвишаващи дължимата съгласно договор за наем от г. и анекс от г. наемна цена в периода от м. г. до м. г., ведно със законната лихва върху тази сума от датата на депозиране на исковата молба в съда –година до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА С.Д.М., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ на „М.“ ЕООД, ЕИК 123721829, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя ПЕТЪР ГРИГОРОВ ХРИСТОВ сумата 2562,49 лева представляваща съдебни и деловодни разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Решение от 9.6.2016
Гражданско дело № 1124/2016

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Решение от 9.6.2016
Гражданско дело № 1124/2016
Връща за издаване на изпълнителен лист
55 Гражданско дело No 2071/2015, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕЛЕКТРОДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД КОТА 990 ООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 20.1.2016г.
Иска уважен изцяло.
В законна сила от 20.1.2016г.
56 Гражданско дело No 2122/2015, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Т.С. Д.Н.П.,
Б.С.П.,
Л.Т.С.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 11.8.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.С.П., с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** и Д.Н.П., с адрес ***, че ищцата С.Т.С., с ЕГН **********, е собственик на Дворно място с площ от кв.м, което по сега действащия устройствен план, одобрен със Заповед № г. на община К., съставлява УПИ . в кв. по плана на гр. Ш., находящо се на, при граници на имота: улица, УПИ , УПИ, УПИ, УПИ и имот, като ОТХВЪРЛЯ иска за предаване владението на кв. м. реална част от гореописания имот, разположени в защрихованото пространство между УПИ и УПИ на скица Приложение , неразделна част от решението. ОСЪЖДА Б.С.П., с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** да премахне за своя сметка ограда между УПИ в кв. по плана на гр. Ш. и УПИ (по същия план), която навлиза от страна на УПИ на юг към УПИ в кв. , като ОТВХЪРЛЯ иска спрямо Д.Н.П. с адрес *** като неоснователен и недоказан. ОТВХЪРЛЯ изцяло иска по чл. 59 от ЗЗД за заплащане на обезщетение в размер на 6 000 за периода от г. до г. срещу Б.С.П. и Д.Н.П., поради неоснователното ползване на имота й, ведно със законната лихва за забава от датата на подаване на исковата молба, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Л.Т.С., с адрес *** да премахне за своя сметка част от покрива, с който са покрити сгради негова собственост и който навлиза в имота на ищцата, както следва: от сградата, означена на скица Приложение № по делото като МЖ навлизат см. или кв.м., от сградата, означена като ПС навлизат см. или кв.м. и от сградата, означена като 2ПС навлизат см. или кв.м. Скица № , находяща на л. по делото е неразделна част от решението. ОСЪЖДА Б.С.П. с постоянен адрес *** и настоящ адрес *** да заплати на С.Т.С., с ЕГН **********, съдебен адрес ***, адв. Д. сумата от 240 лева разноски. ОСЪЖДА Д.Н.П. с адрес *** да заплати на С.Т.С., с ЕГН **********, съдебен адрес ***, адв. Д. сумата от 80 лева разноски. ОСЪЖДА Л.Т.С. с адрес *** да заплати на С.Т.С., с ЕГН **********, съдебен адрес ***, адв. Д. сумата от 160 лева разноски. ОСЪЖДА С.Т.С. с ЕГН **********, съдебен адрес ***, адв. Д. да заплати на Б.С.П. сумата от 325 лева разноски и сумата от 525 лева разноски на Д.Н.П..
57 Гражданско дело No 2136/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.Г.Г.,
Н.Г.К.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 21.1.2016г.
В законна сила от 11.2.2016г.
58 Гражданско дело No 2148/2015, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество С.К.Б. РДЦ ОЙЛ ЕООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСЪЖДА „Р.О.“ ЕООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К. Ш. да заплати на С.К.Б. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника си адв. Т.С. сумата от 185.49 лева, представляващи обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за 7 дни през г., ведно със законната лихва за забава от датата на завеждане на исковата молба- г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА „Р.О.“ ЕООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К. Ш. да заплати на С.К.Б. с ЕГН **********, с адрес ***, чрез пълномощника си адв. Т.С. сумата от 300 лева разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА „Р.О.“ ЕООД с ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от К. Ш. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 50 (петдесет) лева държавна такса.
В законна сила от 18.7.2016г.
59 Гражданско дело No 2149/2015, IV състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.Г.Г. РДЦ ОЙЛ ЕООД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Р.Г.Г., с ЕГН-********** *** против „Р.О.” ЕООД, с ЕИК:201262388 със седалище и адрес на управление *** иск за заплащане на обезщетение за неизползван 7 дни платен годишен отпуск за календарната г. в размер на 166.40 лв. с правно основание чл.224, ал.1 от КТ и иск за заплащане на 16.66 лв. лихва за забава от г. до г. с правно основание чл.86 от ЗЗД като неоснователни.
В законна сила от 10.6.2016г.
60 Гражданско дело No 2208/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.К.Е. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.1.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК ., представлявано от М.М.Д. дължи на М.К.Е. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** адв. Ж И. сумите: - 2432,40лв., от които 759,27лв. трудово възнаграждение за м.06.2014год. като отхвърля претенцията в частта до 1205,25лв. като неоснователна; 956,19лв. трудово възнаграждение за м.07.2014г., 347,16лв. трудово възнаграждение за м. 09.2014г., 369,78лв. трудово възнаграждение за м.10.2014год. като отхвърля претенция в частта до 369,80лв. като неоснователна; - 206,08лв., представляващи обезщетения за забавено изплащане на трудовите възнаграждения считано от 26-то число на месеца, следващ месеца, за който възнаграждението се дължи до 07.07.2015год., от които 73,77лв. обезщетение за възнаграждението за м.06.2014год., 84,64лв. обезщетение за възнаграждението за м.07.2014год., 24,63лв. обезщетение за възнаграждението за м.09.2014год., 23,04лв. обезщетение за възнаграждението за м.10.2014год. като отхвърля претенцията в частта над 206,08лв. и до 248,16лв. като неоснователна; - 1940,83лв., представляваща неизплатено нетно парично обезщетение по чл. 224, ал.1 от КТ за 32 раб. дни неползван платен годишен отпуск , от които 303,25лв. за 5 работни дни за 2013г. и 1637,58лв. за 27 работни дни за 2014г. като отхвърля претенцията в частта й до 2125,71лв. като неоснователна; - 1395,00 лв. нетно парично обезщетение по чл. 221, ал.1 от КТ; - 250,60лв., представляваща обезщетение за забавеното изплащане на обезщетенията по чл. 224, ал.1 от КТ и по чл. 221, ал.1 КТ считано от 11.10.2014г. до 07.07.2015г., от които 145,80лв. по обезщетението в размер на 1940,83лв. и 104,80лв. по обезщетението в размер на 1395лв. като отхвърля претенцията в частта й над 250,60лв. и до 264,51лв. като неоснователна. - законната лихва върху сумата 5758,23лв., считано от 08.07.2015г. до изплащане на вземането като отхвърля претенцията в частта над 5758,23лв. и до 6 399,11лв. като неоснователна. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК ., представлявано от М.М.Д. да заплати на М.К.Е. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес *** адв. Ж И. сумата 538лв. представляваща разноски по ч.гр. дело № 1624/2015год. по описа на РС Казанлък като отхвърля претенцията в частта й до 600лв. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК ., представлявано от М.М.Д. да заплати на М.К.Е. ЕГН ********** *** адв. Ж И. сумата 538лв., представляваща разноски за адв. възнаграждение съразмерно с уважената част от претенциите по гр. дело № 2208/2015год. по описа на РС Казанлък. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК ., представлявано от М.М.Д. да заплати на Районен съд Казанлък сумата 540,98лв. /петстотин и четиридесет лева и 98ст./, от които 380,98лв. /триста и осемдесет лева и 98ст./ за държавна такса и 160лв./сто е шестдесет лева/ разноски за експертиза. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която се присъждат възнаграждение и обезщетение за работа.
В законна сила от 1.2.2016г.
61 Гражданско дело No 2241/2015, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.М.Т. И.С.П. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 3.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №2241/2015 год. по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 12.5.2016г.
62 Гражданско дело No 2243/2015, III състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ К.К.М. Я.Л.Й. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.1.2016г.
ПОПРАВЯ мотивите на постановеното на 04.12.2015година съдебно решение № 606 по гр. дело № 2243/2015 год. като вместо: „издръжка от 120лв. месечно считано от 01.12.2016г.”, да се чете: „.издръжка от 120лв. месечно считано от 01.12.2015г.”
В законна сила от 24.2.2016г.
63 Гражданско дело No 2244/2015, III състав Искове за трудово възнаграждение Р.И.Л.Т. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.1.2016г.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК, представлявано от М.М.Д. да заплати на Р.И.Л.-Т. ЕГН ********** *** за положен труд по трудово правоотношение за длъжност „лекар ординатор“ сумите: -332,21лв. трудово възнаграждение за м. 12.2014г., - 23,96лв. трудово възнаграждение за м. 02.2015г., -569,69лв. трудово възнаграждение за м. 03.2015г., -114,16лв. трудово възнаграждение за м. 04.2015г., 1310,25лв. трудово възнаграждение за м.05.2015г. -102,61лв. трудово възнаграждение за м. 07.2015год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 115,30лв. като неоснователна. - законната лихва върху сумата 2452,88лв. считано от 04.09.2015год. до изплащането й. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци ул.”Царица Йоанна” №1 ЕИК, представлявано от М.М.Д. да заплати на Районен съд Казанлък, гр.Казанлък, ул.“П.Хилендарски“ №16 държавна такса в размер на 98,12лв./деветдесет и осем лева и дванадесет ст./.
В законна сила от 11.2.2016г.
64 Гражданско дело No 2245/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Р.М.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че Р.М.К., ЕГН ********** *** дължи на “В.и к.”ЕООД Булстат, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р., чрез пълномощника си юриск. В.Й.Й. – съдебен адрес: ***, партер, офис 1-2, за доставена питейна и отведена канална вода в обект в гр.Шипка, общ.Казанлък, ул.”Никола Кавалов” №1, по партида №86, сумата 120,53лв. главница за периода 01.08.2008год. -01.10.2014год., сумата 44,35лв. лихва за забава от 01.09.2008г. до 05.05.2015г. и законната лихва върху главницата считано от 12.06.2015г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Р.М.К., ЕГН ********** *** да заплати на „В.и к.” ЕООД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т. сумата 195лв., разноски по делото.
В законна сила от 29.2.2016г.
65 Гражданско дело No 2245/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Р.М.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 28.4.2016г.
ДОПЪЛВА постановеното по гр. дело № 2245/2015 по описа на РС Казанлък неприсъствено решение № 106/29.02.2016год. като: ОСЪЖДА Р.М.К., ЕГН ********** *** да заплати на „В.и к.” ЕООД, ЕИК 833066300 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т. сумата 72,50лв., разноски по ч.гр. дело № 1404/2015год. по описа на Районен съд Казанлък като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 145лв. като неоснователна.
В законна сила от 28.4.2016г.
66 Гражданско дело No 2246/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Х.Д.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** против Х.Д.Б., с ЕГН-********** ***, искове за установяване съществуването на вземане за сумите: **** лв. главница за предоставени и ползвани ВиК услуги-доставена питейна и отведена канална вода в периода от 01.09.2011 г. до 01.04.2015 г., **** лв. лихва за забава от 02.10.2011г. до 05.05.2015г. и законната лихва върху главницата от 12.06.2015г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№1403/2015г. по описа на РС-К. като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.Д.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1403/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 12.7.2016г.
67 Гражданско дело No 2254/2015, III състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Я.Д. Я.Д.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 30.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Я.Д. ЕГН ********** *** против Я.Д.Д. ЕГН ********** ***, с адрес за призоваване гр.Карлово, Поделение 34750, ул.“Ген. Кацаров“№ 61 иск съдът да осъди Я.Д.Д. да заплаща на пълнолетната С.Я.Д. издръжка от 110лв. месечно, считано от 07.09.2015год. като неоснователен. ОСЪЖДА С.Я.Д. ЕГН ********** *** да заплати на Я.Д.Д. ЕГН ********** *** сумата 300лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 20.4.2016г.
68 Гражданско дело No 2255/2015, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.М.Г. ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.М.Г., с ЕГН-********** *** против ИРЕМК-К., с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.1 от КТ за отмяна на уволнение със заповед №87/08.07.2015 г. неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.М.Г., с ЕГН-********** *** против ИРЕМК-К., с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.2 от КТ за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност “старши експерт икономист СС“ като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения С.М.Г., с ЕГН-********** *** против ИРЕМК-К., с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.3 вр. с чл.225, ал.1 от КТ за заплащане обезщетение за оставане без работа поради уволнението в размер на ***** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА С.М.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на ИРЕМК-К., с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок, който тече от 08.01.2016г.- - деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 22.1.2016г.
69 Гражданско дело No 2260/2015, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Н.А. С.А.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.1.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ на А.Н.А. ЕГН ********** *** упражняването на родителските права спрямо децата E. А.А. ЕГН **********, родена на ***год. и С. А.А. ЕГН **********, родена на ***год. ПОСТАНОВЯВА децата E. А.А. и С. А.А. да живеят при А.Н.А. с ЕГН ********** с адрес ***. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на С.А. И. с ЕГН ********** *** да взема и вижда децата E. А.А. ЕГН ********** и С. А.А. ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09.00 часа до 17.00 часа, както и 10 дни през лятото, когато А.Н.А. не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА С.А. И. с ЕГН ********** *** да заплаща издръжка от 110лв. месечно на детето E. А.А. ЕГН ********** чрез неговият баща и законен представител А.Н.А. ЕГН ********** считано от 01.07.2015год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяването й. ОСЪЖДА С.А. И. с ЕГН ********** *** да заплаща издръжка от 100лв. месечно на детето С. А.А. ЕГН ********** чрез неговият баща и законен представител А.Н.А. ЕГН ********** считано от 01.07.2015год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяването й. ОСЪЖДА С.А. И. с ЕГН ********** *** да заплати на А.Н.А. ЕГН ********** с п.а. сумата 425лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА С.А. И. с ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък държавна такса от 302,40лв. за издръжките на децата E. и С..
В законна сила от 3.2.2016г.
70 Гражданско дело No 2262/2015, III състав Искове за трудово възнаграждение Л.Л.Ю. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация-Радунци“ ЕООД ЕИК със седалище и адрес на управление *** да заплати на Л.Л.Ю. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** сумите: - 500лв., представляваща възнаграждение за възложената по граждански договор №8/01.04.2013год. работа за целия срок на действие на договора, а именно от 01.04.2013год. до 31.12.2013год. в едно със законната лихва върху тази сума, считано от 08.09.2015год. до изплащането й като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й над 500лв. и до 4261,50лв. като неоснователна; -90,40лв., представляващи разноски по делото съразмерно с уважената част от претенциите.
В законна сила от 16.3.2016г.
71 Гражданско дело No 2281/2015, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.А.И. И.Д.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 13.11.2004 год. в гр. Хасково, обл. Хасково, граждански брак между Г.А.И., ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, офис №10 адв. В.Б. и И.Д.И., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Г. И. И. с ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето М. И. И. – родено на ***г. като дава възможност на бащата И.Д.И. с ЕГН ********** да взема и вижда детето М. всеки втори и четвърти петък, събота и неделя от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя, първите пет дни на всяка пролетна ученическа ваканция, в периода от 24 до 28 декември вкл. на всяка четна календарна година и в периода от 29 декември до 02 януари на всяка нечетна за месец декември календарна година, както и един месец през лятото във време, в което майката Г.И. не ползва платен годишен отпуск. ДАВА възможност на И.Д.И. да осъществява режима на лични контакти с детето М. на избрано от него място, като ГО ЗАДЪЛЖАВА при осъществяване на режима на лични контакти за своя сметка да взема детето М. от и да връща детето М. в дома, в който живее майката Г.И.. ОГРАНИЧЕНИЯ в режима на лични контакти: ПО ВРЕМЕ на режима на лични контакти за времето от 24 до 28 декември и от 29 декември до 2 януари НЕ СЕ прилага обичайния месечен режим на контакти, ако обичайният месечен режим съвпада или се застъпва с тези два периода. И.Д.И. няма право на лични контакти с детето М. до края на пролетната ученическа ваканция, когато е ползвал правото си на лични контакти с детето първите пет дни от същата пролетна ваканция. И.Д.И. няма право на лични контакти с детето М. във времето от 29 декември на нечетна календарна година до 2 януари на следващата календарна година, когато е ползвал правото си на лични контакти с детето М. в периода от 24 декември до 28 декември на същата нечетна календарна година. И.Д.И. няма право на лични контакти с детето М. преди датата 29 декември на четната календарна година- за времето от 24 декември до 28 декември когато има право да ползва режим налични контакти с детето М. за периода 29 декември на същата четна календарна година – 02 януари на следващата календарна година. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето М. И. И. с ЕГН ********** при Г.А.И. с адрес: ***. ОСЪЖДА И.Д.И., ЕГН ********** да заплаща издръжка на детето М. И. И. чрез нейната майка Г.А.И. в размер на 120 лв. месечно, считано от 01.02.2016г. ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска чрез превеждане на сумата по банкова сметка *** ***.И.. СЪПРУЗИТЕ декларират, че нямат семейно жилище и нямат претенции за ползването на семейно жилище. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Г.А.И. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – И.. ОСЪЖДА Г.А.И., ЕГН ********** с п.а. да заплати 7,50 лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на РС Казанлък. ОСЪЖДА И.Д.И., ЕГН ********** да заплати 32,50 лв. държавна такса по допускането на развода и 86,40 лв. държавна такса за издръжката на детето М. И. по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.
В законна сила от 10.2.2016г.
72 Гражданско дело No 2285/2015, II състав Искове за трудово възнаграждение Д.Т.К. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 22.1.2016г.
В законна сила от 15.2.2016г.
73 Гражданско дело No 2287/2015, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.С.Т. В.В.Г.,
К.С.П.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.4.2016г.
РАЗВАЛЯ до размер на 3/4 ид.част, сключения на 18 август *** г. с нотариален акт №128, том V, рег. №8054, дело №836/***г. по описа на Нотариус П.К., рег.№100 с район РС-Казанлък договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, с който М.С.Т. и Т.Д.З. прехвърлили на В.В.Г. и К.С.П., при равни квоти, следния свой собствен недвижим имот: 153/*** ид.части от дворно място, цялото с площ от *** кв.м., което по действащия устройствен план на град П.б., одобрен със Заповед №53/16.03.1992г. на Община П.б., съставлява УПИ *** , в квартал ** по плана град П.б., заедно с построените в западната част на дворното място: жилищна сграда с разгъната застроена площ от *** кв.м., лятна кухня с разгъната застроена площ от 8.00 кв.м. и второстепенна сграда с разгъната застроена площ от *** кв.м., при граници на имота: от две страни улици, имот ХVІІ-*** и имот ІІ-***, който по КККР на гр.П.б., одобрени със Заповед №РД-18-61/31.08.2009г. се индивидуализира като: 153/*** ид. части от поземлен имот с идентификатор ********, с адрес град П.б., ул.“И.В.“ №2, с площ 465 кв.м., трайно предназначение на територията -урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи: ПИ ********.***, ПИ ********.***, ПИ********.2055, ПИ ********.2001, ведно с построените в имота: сграда с идентификатор ********.2, с адрес гр.П.б., ул.“И.В.“ №2, с площ 44 кв.м., брой етажи - 1, предназначение - постройка на допълващото застрояване, сграда с идентификатор 55021. 501.684.3, с адрес гр.П.б., ул.“И.В.“ №2, с площ 67 кв.м., брой етажи - 1, предназначение - друг вид сграда за обитаване и сграда с идентификатор ********.5, с адрес гр.П.б., ул.“И.В.“ №2, с площ 10 кв.м., брой етажи - 1, предназначение - постройка на допълващото застрояване, срещу задължението на приобретателите В.В.Г. и К.С.П. да издържат и гледат прехвърлителите М.С.Т. и Т.Д.З., до края на живота им, било лично или чрез трето лице като им осигуряват всичко необходимо за един спокоен и нормален живот, какъвто са водили, при запазване на прехвърлителите правотото на ползване и обитаване на имота до края на живота си заедно или поотделно поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане спрямо прехвърлителите, на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД, по предявения от М.С.Т., с ЕГН-********** ***, лично и в качеството на наследник на Т.Д.З., с ЕГН-**********, починал на 10.09.2010 г. иск против В.В.Г., с ЕГН-********** *** и К.С.П., с ЕГН-********** ***. ОСЪЖДА В.В.Г., с ЕГН-********** *** и К.С.П., с ЕГН-********** *** да заплатят на М.С.Т., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 10.5.2016г.
74 Гражданско дело No 2299/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Н.В. Й.С.В. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В. Н.В., ЕГН **********, с адрес: *** със съдебен адрес ***, оф.1, адв. М.Х. против Й.С.В., с ЕГН-********** *** иск съдът да признае за установено, че Й.С.В. с п.а. дължи на В. Н.В., ЕГН **********, с адрес: *** сумата 9600 лв. /девет хиляди и шестстотин лева/, представляваща сборът от 12 последователни месечни лизингови вноски, с размер на всяка една от тях по 800 лева, дължими на всяко първо число на текущия месец, считано от 01.08.2010 г. съгласно раздел V от Договор за лизинг, сключен на 20.07.2010 г., ведно със законната лихва върху главницата от 08.07.2015 г. до изплащане на вземането, както и сумата 597 лв. съдебни и деловодни разноски по ч.гр.дело № 1619/2015г. по описа на РС Казанлък като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

Резултат от въззивна инстанция: Обезсилва решението и връща делото за ново разглеждане
Решение от 18.5.2016
Търговско дело № 1060/2016
75 Гражданско дело No 2299/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.Н.В. Й.С.В. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 24.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от В. Н.В., ЕГН **********, с адрес: *** със съдебен адрес ***, оф.1, адв. М.Х. против Й.С.В., с ЕГН-********** *** иск съдът да осъди Й.С.В. с п.а. да заплати на В. Н.В., ЕГН **********, с адрес: *** като погасен по ДАВНОСТ по отношение на сумата 9600 лв. /девет хиляди и шестстотин лева/, представляваща остатъчна продажна стойност на закупения автомобил марка „Мерцедес“ модел 200, година на производство 1999год. с рег.№ СТ 6810 АМ, формирана от сбора на 12 последователни месечни вноски по 800лв., уговорени в Раздел 5, чл.15, т.2 във връзка с чл.23 от договор за лизинг от 20.07.2010г. и като НЕОСНОВАТЕЛЕН по отношение на претендираната законна лихва върху сумата 9600лв., считано от 08.07.2015год. до окончателното изплащане на сумата и по отношение на претендираните съдебни и деловодни разноски направени по ч.гр.дело № 1619/2015г. по описа на РС Казанлък. ОБЕЗСИЛВА издадената въз основа на подадено на 08.07.2015год. заявление ч.гр. дело № 1619/2015год. по описа на Районен съд Казанлък Заповед №1128/10.07.2015год. с която РС Казанлък е разпоредил Й.С.В., с ЕГН-********** *** да заплати на В. Н.В., ЕГН **********, с адрес: ***, с пълномощник адв. М.Х., сумите: 9600 лв. /девет хиляди и шестстотин лева/ главница, ведно със законната лихва върху главницата от 08.07.2015 г. до изплащане на вземането, както и сумата 597 лв. разноски по делото, от които 192 лева държавна такса и 405 лева адвокатско възнаграждение. В заявлението в т.12 е посочено, че обстоятелствата, от които произтича вземането са „неизплатени 12 последователни лизингови вноски, с размер на всяка една от тях по 800 лева, дължими на всяко първо число на текущия месец, считано от 01.08.2010 г. съгласно раздел V от Договор за лизинг, сключен на 20.07.2010 г.“.
76 Гражданско дело No 2301/2015, III състав Делба Р.К.К. О.К.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 4.7.2016г.
Никоя от страните по спряното с определение от 25.11.2015г. год. по общо съгласие на страните производство не поиска възобновяването му в указания от закона 6 месечен срок затова и на осн. чл.231 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2301/2015 година.
В законна сила от 19.7.2016г.
77 Гражданско дело No 2315/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.М.,
Г.М.Х.,
В.С.Х.,
М.С.М.
М.А.М.,
Ф.И.М.,
М.И.М.,
С.И.М.,
Ф.И.М.,
Р.М.М.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 10.3.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, поради липса на правен интерес, предявения от Н.Н.М. ,Г.М.Х. , В.С.Х. , М.С.М.,*** против М.А.М. ***; Ф.И.М. ***; М.И.М. ***.Загора, С.И.М. ***.Загора, Ф. И. М. *** и Р.М.М. *** иск с правно основание чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ да се признае за установено по отношение на ответниците, че възстановените земеделски имоти с Решение № 090/ 16.12.1999г. по преписка № И125/ 1991г. на Общинска служба по земеделие гр.П., а именно: НИВА от 1.000 дка /един дка/ , четвърта категория, местност М от 3.200 дка /три дка и двеста кв.м./, осма категория местност К, имот ИЗПОЛЗВ. Л от 1.800 дка /един дка и осемстотин кв.м./. пета категория, местност Д Л, имот ; НИВА от 4.086 дка /четири дка и осемдесет и шест кв.м./, шеста категория местност А Б, имот; ИЗПОЛЗВ. Л от 1.000 дка /един дка/, шеста категория, местност С, имот ; ИЗПОЛЗВ. Л от 10.760 дка /десет дка и седемстотин и шестдесет кв.м./, шеста категория, местност Ч К, имот ; НИВА от 2.600 дка /два дка и шестстотин кв.м./, пета категория, местност: Д А, имот ; НИВА от 6.800 дка /шест дка и осемстотин кв.м./, пета категория, местност М, имот ; ИЗПОЛЗВ. Л от 17.300 дка /седемнадесет дка и триста кв.м./, пета категория, местност Г, имот; НИВА от 13.504 дка /тринадесет дка и петстотин и четири кв.м./ шеста категория, местност Д. имот № 179014 - всички по плана за земеразделяне в землището на с.О. към момента на внасянето им за кооперативно земеползване в ТКЗС са били съсобствени в равни квоти на двамата братя С. М. М. ***, починал на 20.01.2006г. в РТ и М. А. М. - б.ж. на с. О., починал на 01.06.1981г., наследодатели на страните по делото, двамата придобили имотите по наследство от баща си Мехмед А. М.,***, починал на 26.07.1956 г. и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2315/2015г. по описа на КРС.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 12.5.2016
Гражданско дело № 1167/2016
ОТМЕНЯ и връща за продължаване на съдопроизводствените действия
78 Гражданско дело No 2315/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.М.,
Г.М.Х.,
В.С.Х.,
М.С.М.
М.А.М.,
Ф.И.М.,
М.И.М.,
С.И.М.,
Ф.И.М.,
Р.М.М.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 16.6.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, поради липса на правен интерес, предявения иск с правно основание чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ да се признае за установено по отношение на ответниците, че възстановените земеделски имоти с Решение № 090/ 16.12.1999г. по преписка № И125/ 1991г. на Общинска служба по земеделие гр.П., към момента на внасянето им за кооперативно земеползване в ТКЗС са били съсобствени в равни квоти на наследодателите на страните по делото, двамата придобили имотите по наследство от баща си и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2315/2015г. по описа на КРС.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 20.9.2016
Гражданско дело № 1318/2016
Връща делото за продължаване на съдопроизводствените действия
79 Гражданско дело No 2315/2015, I състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.Н.М.,
Г.М.Х.,
В.С.Х.,
М.С.М.
М.А.М.,
Ф.И.М.,
М.И.М.,
С.И.М.,
Ф.И.М.,
Р.М.М.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, по предявените по реда на чл. 14, ал.4 от ЗСПЗЗ от Н.Н.М. , Г.М.Х. , В.С.Х. , М.С.М. срещу М.А.М. ; Ф.И.М. ; М.И.М., С.И.М. , Ф.И.М. и Р.М.М. , че общите наследодатели на страните: С. Миленов М. /Смаил М. М./***, поч. на 20.01.2006г. в РТ. и М. А. М. - б.ж. на с. О., починал на 01.06.1981г., са притежавали правото на собственост върху следните недвижими имоти в землището на с. О., община П. към момента на внасянето им в ТКЗС: НИВА от 1.000 дка /един дка/, четвърта категория, местност ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА от 3.200 дка /три дка и двеста кв.м./, осма категория местност,ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА от 1.800 дка /един дка и осемстотин кв.м./. пета категория, местност ;НИВА от 4.086 дка /четири дка и осемдесет и шест кв.м./, шеста категория местност ; ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА от 1.000 дка /един дка/, шеста категория, местност ;ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА от 10.760 дка /десет дка и седемстотин и шестдесет кв.м./, шеста категория, местност ;НИВА от 2.600 дка /два дка и шестстотин кв.м./, пета категория, местност: ;НИВА от 6.800 дка /шест дка и осемстотин кв.м./, пета категория, местност ;ИЗПОЛЗВ. ЛИВАДА от 17.300 дка /седемнадесет дка и триста кв.м./, пета категория, местност ; НИВА от 13.504 дка /тринадесет дка и петстотин и четири кв.м./ шеста категория, местност ,всички заявени за възстановяване от Р.М.М. на наследниците на М. М. А.. ОСЪЖДА М.А.М. ; Ф.И.М. ; М.И.М. , С.И.М. , Ф.И.М. и Р.М.М. да платят на Н.Н.М. ; Г.М.Х. ; В.С.Х. , М.С.М. ***, на основание чл. 78, ал.1 ГПК, сумата 989,38 лева разноски по делото.
80 Гражданско дело No 2320/2015, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВИН СЕКЮРИТИ ЕООД РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОСЪЖДА „РУНО-КАЗАНЛЪК " ЕАД гр.КАЗАНЛЪК, чрез представителите на същото Иванка Василева Якмаджиева и Димитър Стойнов Димитров ДА ЗАПЛАТИ на „ВИН - СЕКЮРИТИ" ЕООД представлявано от управителя Владимир Илиев Найденов, на осн. чл.79, ал.1, предл.2-ро от ЗЗД, сумата от 5280 лв. с включен ДДС, представляваща обезщетение, поради неизпълнение на чл. 12 от подписания между страните Договор за охрана на обект от 22.05.2012г., ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.09.2015г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „РУНО-КАЗАНЛЪК " ЕАД ДА ЗАПЛАТИ на „ВИН - СЕКЮРИТИ" ЕООД на основание 86 от ЗЗД, сумата от 405лв. мораторна лихва, върху горепосочената главница за периода от 01.11.2014г. до датата на подаване на исковата молба в съда- 15.09.2015г.. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, РУНО-КАЗАНЛЪК " ЕАД направените по делото разноски в размер на 861,20 лв., от които 261,20 лв. – заплатена държавна такса и 600 лв. – платен адвокатски хонорар.
В законна сила от 11.5.2016г.
81 Гражданско дело No 2321/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт ВИН СЕКЮРИТИ ЕООД КАТЕКС АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.5.2016г.
ОСЪЖДА „К.“ АД , чрез изпълнителните директори ИССЕКЮРИТИ" ЕООД , представлявано от управителя В И Н на осн. чл.79, ал.1, предл.2-ро от ЗЗД, сумата от 9072 лв. с включен ДДС, представляваща обезщетение, поради неизпълнение на чл. 12 от подписания между страните Договор за охрана на обект от 05.04.2012г., ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от датата на подаване на исковата молба – 15.09.2015г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „К.“ АД ДА ЗАПЛАТИ на „ВИН - СЕКЮРИТИ" ЕООД на основание 86 от ЗЗД, сумата от 695 лв. мораторна лихва, върху горепосочената главница за периода от 01.11.2014г. до датата на подаване на исковата молба в съда- 15.09.2015г.. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, „К.“ АД – гр. Кк ДА ЗАПЛАТИ на „ВИН - СЕКЮРИТИ" ЕООД – гр. С, направените по делото разноски в размер на 1212,88 лв., от които 412,88 лв. – заплатена държавна такса и 800 лв. – платен адвокатски хонорар.
В законна сила от 11.5.2016г.
82 Гражданско дело No 2327/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.И.И. С.П.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.1.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл. 422, ал.1 във вр. чл. 415, ал.1 от ГПК, вр. чл. 143, ал.1 от ЗЗД, по отношение на И.И. ***, и С.П.Г. ***, че С.П.Г. дължи на И.И.И. сумата от 4483,48 лв. – платено задължение по договор за потребителски кредит на частни лица с поръчителство № 770/2004г. от 26.10.2004г. и анекс №1 към договор за банков кредит от 2004г., подписан на 01.09.2009г. с кредитополучател С.П.Г. от ищеца И.И.И. в качеството му на поръчител по договор за поръчителство № 420/2004г. от 26.10.2004г., ведно със законната лихва върху тази сума от 02.07.2015г. до окончателното и изплащане, за която сума е издадена Заповед № 1091/02.07.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. д. №1580/2015г. по описа на РС – Казанлък. ОСЪЖДА С.П.Г. да заплати на И.И.И. разноски както следва: по заповедното производство: 89, 67 лв. - разноски за държавна такса и 1, 85 лв. такса за банков превод; по гр. дело № 2327/2015г. по описа на КРС: 400 лв. адвокатско възнаграждение; 89, 67 лв. държавна такса, 1,90 лв. банкова комисионна; 6 лв. такса за издаване на съдебно удостоверение.
В законна сила от 8.2.2016г.
83 Гражданско дело No 2335/2015, I състав Делба Т.И.Д. К.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА ОКОНЧАТЕЛЕН проекта за разделителен протокол, предявен на съделителите Т.И.Д.,***, и К.И.Д. ***, с протоколно определение в съдебно заседание на 27.04.2016г. по делото, съгласно който допуснатите до делба между тях имоти, се разпределят в два реални дяла- дял първи и дял втори.
84 Гражданско дело No 2335/2015, I състав Делба Т.И.Д. К.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 28.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.дело № 2335/2015г. по описа на Каз.РС на осн. чл. 352 от ГПК/теглене на жребий/.
В законна сила от 5.10.2016г.
85 Гражданско дело No 2342/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД К.Х.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 7.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес против К.Х.П., ЕГН **********,*** установителен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 240 вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на К.Х.П., ЕГН **********,***, че дължи на „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес по Заповед за изпълнение № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък следните суми: 2828,10 лв.(две хиляди осемстотин двадесет и осем лева 10стотинки) главница,1125,58 лв. договорна лихва от г. до г., 1743,77 лв. законна лихва за забава от г. до г., законната лихва върху главницата от г. до изплащане на вземането по вземане, произтичащо от неизплатено задължение по Договор за потребителски заем с номер г., сключен между „ Б.” ЕАД и К.Х.П., прехвърлено с договор за цесия от г., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявения от „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес против К.Х.П., ЕГН **********,***ен иск с правно основание чл.422 от ГПК вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 240 вр. с чл.86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на К.Х.П., ЕГН **********,***, че дължи на „ Ф.И.” ЕАД, ***, ЕИК: 200644029, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от изпълнителния директор Александер Викторов Грилихес, по Заповед за изпълнение № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, направените съдебни и деловодни разноски в заповедното производство в размер на 213,95 лв., от които 113,95 лв.за държавна такса и 100 лв. юрисконсултско възнаграждение, като неоснователен.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 7.7.2016
Търговско дело № 1110/2016
В законна сила от 7.7.2016г.
86 Гражданско дело No 2350/2015, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ С.-М.Д. АГРОМАРКЕТИНГ ГРУП ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ОСЪЖДА „А.Г.“ ЕООД ЕИК със седалище и адрес на управление *** , представлявано от Д.А.А.-управител да заплати на ЕТ „С.Д.“ с ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.А.Д. действащ чрез адв. А.Г.С. с адрес *** сумите: - 11040лв., представляващи цена на стоката по фактура №500/31.03.2015г.; - 414лв., представляващи лихви за забавеното изплащане на цената на стоката по фактура №500/31.03.2015г. за периода от 01.04.2015г. до 18.09.2015год.; - Законната лихва върху сумата 11040лв. считано от 18.09.2015год. до изплащането й; - -19 698лв., представляващи цена на стоката по фактура 0 506/10.04.2015г.; - 684лв., представляващи лихви за забавеното изплащане на цената н а стоката по фактура 0 506/10.04.2015г. за периода от 11.04.2015г. до 18.09.2015год.; - законната лихва върху сумата 19698лв. считано от 18.09.2015год. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „А.Г.“ ЕООД ЕИК 203024763 със седалище и адрес на управление *** , представлявано от Д.А.А.-управител да заплати на ЕТ „С.Д.“ с ЕИК 120025977 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.А.Д. действащ чрез адв. А.Г.С. с адрес *** сумата 3302,52лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 2.2.2016г.
87 Гражданско дело No 2351/2015, V състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Г.М. М.Х.Г. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 19.1.2016г.
ИЗМЕНЯ определената по гр.д № г. по описа на Районен съд- Казанлък издръжка за малолетната Х. М. Г., ЕГН **********, като ОСЪЖДА М.Х. Г., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:*** да заплаща на дъщеря си Х. М. Г., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка В.Г.М., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 150,00лв.(сто и петдесет лева и 00 стотинки), считано от датата на завеждане на иска- г., до настъпване на основания за изменение или прекратяване. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА М.Х. Г., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:*** да заплати на В.Г.М., ЕГН **********, в качеството й на майка и законна представителка на детето Х. М. Г., ЕГН **********, и двете с адрес: *** съдебни разноски в размер на 300,00лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА М.Х. Г., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 115,20 лв. / сто и петнадесет лева и 20 стотинки/окончателна държавна такса в производството по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, както и 300,00лв./ триста лева и 00 стотинки/ депозит за особен представител в производството по делото.
В законна сила от 3.2.2016г.
88 Гражданско дело No 2352/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА В.Р.В. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 26.2.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление : и В.Р.В. , с адрес: ***, че В.Р.В. дължи на "В.И К." ЕООД-гр.Стара З. сумите: 727, 60 лв. – главница, съставляваща консумираната и отчетена вода за периода 01.09.2010г. до 01.06.2013г., за която са били издадени 33 броя фактури от 01.10.2010г. до 01.07.2013г., по открита партида на името на ответника, под № 001231 и абонатен № 148220424 за недвижим имот, находящ се в с. Ягода, ул. „Орион“ № 26, ведно със законната лихва от 18.09.2015г. до окончателното изплащане на сумата, както и мораторна лихва в размер на 212, 11 лв. за периода от 01.11.2010г. до 11.02.2015г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 1201/21.07.2015г. по частно гражданско дело № 1724/2015г. по описа на КРС. ОСЪЖДА В.Р.В. ДА ЗАПЛАТИ на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ"- ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление : сумата от 328 лв.. – разноски по заповедното производство и 375 лв. - разноски по настоящото дело.
В законна сила от 1.4.2016г.
89 Гражданско дело No 2356/2015, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.Б.Д. М.Б.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 27.10.2016г.
Никоя от страните по спряното с определение от 19.04.2016г. год. по общо съгласие на страните производство не поиска възобновяването му в указания от закона 6 месечен срок затова и на осн. чл.231 ГПК съдътПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2356/2015 година.
В законна сила от 9.11.2016г.
90 Гражданско дело No 2373/2015, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.А.А. С.Ш.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 27.1.2016г.
На осн. чл. 234 от ГПК съдът ОДОБРЯВА спогодбата между страните ОСЪЖДА ответника С.Ш.А. ***, да заплати държавна такса по сметката на КРС в размер на 43,20 лв.
В законна сила от 3.2.2016г.
91 Гражданско дело No 2391/2015, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение СВЕЖЕСТ ЕООД СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 5.2.2016г.
ОСЪЖДА Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация-Радунци, с адрес- с.Радунци, , представлявано от Милко Мирчев Димитров ДА ЗАПЛАТИ на „С." ЕООД *** представлявано от Емил Божидаров Карабашки - управител на осн. чл.266 от ЗЗД, сумата от 6 119.96 лева /шест хиляди сто и деветнадесет лева и 96 стотинки/ възнаграждение, дължимо от ответника по силата на договори от 05.01.20111г. и 06.01.2012г. с предмет, изпиране, дезинфекция и изглаждане на болнично бельо и работно облекло, ведно със законната лихва върху претендираната главница, считано от датата на подаване на исковата молба – 29.09.2015г. до окончателното изплащане.
В законна сила от 5.2.2016г.
92 Гражданско дело No 2405/2015, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.С.Ф. НЧ СВЕТЛИНА-1904 Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 30.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** срещу НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д.Г. И. иск по чл. 344 ал. 1 т. 1 от КТ за признаване на уволнението й за незаконно и неговата отмяна. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** срещу НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д. Г. И. иск по чл. 344 ал. 1 т. 2 от КТ за възстановяване на предишната й работа. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** срещу НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат ., представлявано от Д.Г. И. иск по чл. 344 ал. 1 т. 3 от КТ за заплащане на обезщетение за времето, през което е останала без работа поради уволнението за периода от . г. до . г. и за сумата от 2280 лева. ОСЪЖДА НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д. Г. И. да заплати на С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** сумата от 760 лева, представляващи обезщетение по чл. 222 ал. 2 от КТ за период от два месеца, а именно . г. до . г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** срещу НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д. Г. И. иск по чл. 40 ал.5 КСО вр. чл. 162 ал.3 от КТ. за заплащане на обезщетение за времето на ползван отпуска поради временна неработоспособност за периода от . г. до . г. за сумата от 302.40 лева. ОСЪЖДА С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д. Г. И. сумата от 240 лева разноски за един адвокат съобразно отхвърлената част от исковете. ОСЪЖДА НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д. Г. И. да заплати на С.С.Ф., с ЕГН **********, с адрес *** разноски за един адвокат в размер на 60 лева. ОСЪЖДА НЧ «С.», със седалище и адрес на управление:***, Булстат, представлявано от Д. Г. И. да заплати по сметка на К. районен съд държавна такса в размер на 50 (петдесет) лева.
В законна сила от 9.8.2016г.
93 Гражданско дело No 2422/2015, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.В.Б. В.Ц.Х. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 9.5.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.В.Б., ЕГН ********** *** и В.Ц.Х., ЕГН ********** ***, телефон: 0876656240, споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето С.С.Б., род. на ***г. на бащата С.В.Б.. ПРЕДОСТАВЯ на В.Ц.Х. възможност да взема и осъществява лични контакти с детето С.С.Б. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя с преспиване и един месец през лятото във време, което С.Б. не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С.С.Б. при С.В.Б. с адрес: ***. ОСЪЖДА В.Ц.Х. ЕГН ********** да заплаща на детето С.С.Б., род. на ***г. чрез неговия баща и законен представител С.В.Б. месечна издръжка в размер на 150,00 лева, считано от влизане в сила на съдебното решение -09.05.2016год., платима до 5-то число на текущия месец с пощенски запис, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА В.Ц.Х., ЕГН ********** *** държавна такса от 108 лв. /сто и осем лева/ за издръжката на детето С.Б..
В законна сила от 9.5.2016г.
94 Гражданско дело No 2468/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.А.Ч. Ц.О.Р. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.2.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.А.Ч. със съдебен адрес ***, и Ц.О.Р., с постоянен адрес:***, че Ц.О.Р., в качеството му на наемател, дължи на ищеца С.А.Ч., в качеството му на наемодател, сумата от 1 200 лева, представляващи неизплатено задължение по Договор за отдаване под наем на земеделска земя от 07.05.2014 година, находяща се в землището на село Ягода, общ. Мъглиж, а именно: Нива от 4,770 дка, седма категория, в местността поземлен имот , както и Нива от 24,763 дка, за срок от една земеделска година 2013 - 2014 година, със срок за плащане до 31.10.2014 година, ведно със законната лихва върху главницата от момента на подаване на заявлението 28.07.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, както и сумата от 89,79 лева, представляваща лихва за забава върху главницата на основание чл.86 ЗЗД, за периода 01.11.2014 г. до 27.07.2015 година, за които суми е издадена Заповед № 1351/29.07.2015 година за изпълнение на парично задължение по ч.гр.д. № 1913/2015 година по описа на Районен съд - Казанлък. ОСЪЖДА Ц.О.Р., ДА ЗАПЛАТИ на С.А.Ч. сумата от 185,80 лв. – разноски по заповедното производство и 397,20 лв. - разноски по настоящото дело.
В законна сила от 23.2.2016г.
95 Гражданско дело No 2476/2015, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ НИК-ИНВЕСТ-КАЗАНЛЪК ЕООД Д.Н.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл. 422 от ГПК във вр. чл. 221, ал.2 от КТ по отношение на „Н.“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.К, представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров и Д.Н.Н., че Д.Н.Н. дължи на „Н.“ЕООД сумата от 440 лв., представляваща неизплатеното обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие на осн. чл. 221, ал.2 от КТ, ведно със законната лихва считано от 10.07.2015г. до изплащане на вземането, които суми са предмет на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 1140/ 13.07.2015г. по ч.гр.д. 1655/2015г. по описа на КРС. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, като недопустим, предявения от Д.Н.Н., против „Н.“ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров насрещен иск с правно основание чл. 26, ал.2 от ЗЗД, с който се претендира прогласяване частична нищожност, поради липса на предмет, на уволнителната заповед № 253/29.05.2015г., в частта на записаното правно основание за прекратяване на трудовото правоотношение и ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 2476/2015г. по описа на КРС, по този иск.ОТХВЪРЛЯ, като недоказани, предявените от Д.Н.Н., против „Н.“ЕООД, представлявано от Николай Георгиев Дюлгеров насрещни искове с правно основание 128 от КТ във вр. с чл.242 от КТ и чл. 86 ЗЗД за неизплатено дължимото трудово възнаграждение за тринадесет работни дни, отработени до 15.05.2015г., в размер на 286лв., ведно със законната лихва от 06.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата и мораторна лихва върху главницата, считано от 29.05.2015г. до 06.11.2015г. в размер на 12,89 лв.. ОТХВЪРЛЯ, като недоказани, предявените от Д.Н.Н., против „Н.“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.Кпредставлявано от Николай Георгиев Дюлгеров насрещни искове с правно основание чл. 224, ал.1 от КТ и чл. 86 ЗЗД за неизплатено обезщетение за неползван платен годишен отпуск от 12/дванадесет дни/ за 2014г. в размер на 264лв., ведно със законната лихва от 06.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата и мораторна лихва върху главницата, считано от 29.05.2015г. до 06.11.2015г. в размер на 11,90 лв. и обезщетение за неползван платен годишен отпуск от 8/осем/дни за 2015г. в размер на 176лв., ведно със законната лихва от 06.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата и мораторна лихва върху главницата, считано от 29.05.2015г. до 06.11.2015г. в размер на 7, 93 лв. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Д.Н.Н., ДА ЗАПЛАТИ на „Н.“ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр.К сумата от 1100 лв.– разноски по заповедното производство и по настоящото дело.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.7.2016
Гражданско дело № 1231/2016
В законна сила от 26.7.2016г.
96 Гражданско дело No 2481/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.В.А. И.С.С. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 8.4.2016г.
ИЗМЕНЯ режима на лични отношения, определен с Решение № .от .г. по гр.д. № г. по описа на КРС, между И. С.С. с ЕГН **********,*** и детето му И. С. с ЕГН **********, като постановява бащата да осъществява режим на лични контакти с детето И. С. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа на съботния ден до 18,00 часа на неделния ден, с преспИ.е при бащата на адрес: гр. К.; по двадесет дни през лятото, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката и десет дни през зимата като бащата ще взема и връща детето от жилището, в което живеят с майката. ИЗМЕНЯ размера на определената месечна издръжка с Решение № от г. по гр.д. № г. по описа на КРС, като ОСЪЖДА И.С.С. с ЕГН ********** да заплаща на детето И. С. с ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител А.В.А., с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120 лева, считано от датата на завеждане на този иск –г., ведно със законна лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 127а ал.2 от СК на малолетното дете И. С. с ЕГН **********, да се издаде паспорт за задгранични пътувания по заявление по чл. 45, ал.1 ЗБЛД, подадено само от майката А.В.А. с ЕГН **********, без съгласието на другия родител И. С.С.. В случай на издаването му, паспортът ДА СЕ ПОЛУЧИ от родителя А.В.А. с ЕГН **********, по реда на чл. 45, ал. 2 от ЗБЛД. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ на основание чл. 127а ал.2 от СК на малолетното дете И. С. с ЕГН **********, ДА ПЪТУВА извън пределите на РБ всяка година през месец март за един месец до Г. и всяка година през месец юли за един месец до Г., заедно с майка си А.В.А., с ЕГН **********, без съгласието на баща си И. С.С. с ЕГН **********, за срок до навършване на 14 годишна възраст на детето. ОСЪЖДА И. С.С. с ЕГН **********,*** да заплати на А.В.А. с ЕГН **********,***, като майка и законен представител на И. С. с ЕГН ********** *** лева разноски, от които 360 лева адвокатски хонорар и 25 лева държавна такса.
В законна сила от 3.5.2016г.
97 Гражданско дело No 2482/2015, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.Р.С. Д.И.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от С.Р.С., с ЕГН-********** *** против Д.И.С., с ЕГН-********** *** иск съдът да измени постановените по гр. дело № 1822/2008год. по описа на Районен съд Казанлък, с решение №591/29.12.2008год. мерки за лични отношения с детето И. като предостави на него упражняването на родителските права спрямо детето И.С., определели местоживеенето на детето да бъде на адрес гр. Казанлък, ул.“Пушкин“ №5, вх.Г, ет.1, ап.75, определи на Д.С. режим на лични отношения с детето И. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя с преспиване и 30 дни през лятото, осъди Д.С. да заплаща на детето И. издръжка от 120лв. месечно като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА С.Р.С., с ЕГН-********** *** да заплати на Д.И.С., с ЕГН-********** *** сумата 740лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 25.5.2016г.
98 Гражданско дело No 2487/2015, I състав Делба Д.Д.Н.,
Г.Е.Н.
И.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.1.2016г.
ДОПУСКА ДЕЛБА между Д.Д. ***, Г.Е.Н. ***, и И.Д. ***, на следния съсобствен недвижим имот, придобит по наследство и чрез договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка: Апартамент № , построен върху общинска земя, в квартал по плана на гр. Кк, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 83.95 кв.м., с принадлежащото избено помещение № 21 с полезна площ от 3,06 кв.м., заедно с 10,8 % идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху имота, при квоти: 1/6 ид.ч. за ищеца Д.Д.Н., придобити по наследство; 4/6 ид.ч. за двамата ищци Д.Д. Н. и Г. Е. Н., придобити в режим на СИО и 1/6 ид.ч. за ответника И.Д.И., придобити по наследство.
99 Гражданско дело No 2487/2015, I състав Делба Д.Д.Н.,
Г.Е.Н.
И.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 11.5.2016г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. ОСЪЖДА ищцата Д.Д.Н., да заплати по сметка на Каз.РС държавна такса в размер на 594 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 2487/2015г. по описа на Каз.РС.
В законна сила от 18.5.2016г.
100 Гражданско дело No 2489/2015, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЛУФТХАНЗА ТЕХНИК СОФИЯ ООД С.Г.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 25.5.2016г.
ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН-********** *** да заплати на „Л.Т.С.“ ООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, сумата от ****** лв., явяваща се обезщетение по т.4.2 от договора за повишаване на квалификацията от 10.06.2013 г. за разходи за обучение пропорционално на оставащия срок поради неизпълнение на задължението да работи при работодателя за срок от две години, ведно със законната лихва от 05.10.2015 г. до окончателното й изплащане, както и ***** лв. лихва за забава за периода от 07.07.2014 г. до 04.10.2015 г. ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН-********** *** да заплати на „Л.Т.С.“ ООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, обезщетение по чл.220, ал.1 от КТ за неотправено договорено тримесечно предизвестие в размер на ****** лв., ведно със законната лихва от 05.10.2015 г. до окончателното й изплащане, както и ****** лв. лихва за забава за периода от 07.07.2014 г. до 04.10.2015 г. ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН-********** *** да заплати на „Л.Т.С.“ ООД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на ***** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
101 Гражданско дело No 2490/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД И.Х.К.,
Е.Д.К.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 8.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „В.и к.” ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление: представлявано от управителя Румен Райков против И. Х. К. и Е. Д.К. двамата с адрес: ***, обективно съединени искове с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД за приемане за установено в отношенията между страните, че ответниците дължат сумите: 392,24 лв. – главница за ползването на ВиК услуги за период от 01.03.2014г. до 01.10.2014г., по открита партида на името на И.Х.К., под № 13183 за недвижим имот, находящ се в гр. Кq ведно със законната лихва от 20.07.2015г. до окончателното изплащане на сумата, 36, 81 лв. лихва за забава от 01.04.2014г. до 17.06.2015г. , за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 1255/21.07.2015г. по частно гражданско дело № 1757/2015г. по описа на КРС.
В законна сила от 8.8.2016г.
102 Гражданско дело No 2510/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Ж.Т.Т. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че Ж.Т.Т. ЕГН ********** *** дължи на „А.з.с.на в.”ООД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, телефон: 02/483 55 35, представлявана от М.Д.Д. – председател на съвета н.директорите, чрез пълномощника си юрисконсулт М.Д., със съдебен адрес:***0 по издаден.та на основание сключен договор за паричен заем №1143924 от 18.11.2008г. с „Изи Асет Мениджмънт” и договор за цесия от 16.11.2010г. по ч. гр. дело № 1526/2015год. по описа на РС Казанлък Заповед № 1067/02.07.2015год. сумите: - 126,81 лв./сто двадесет и шест лева и 81 ст./ главница; - 81,88 лв. лихва за забава за периода от 10.07.2009г. до 30.06.2015г. вкл.; - законната лихва върху главницата от 01.07.2015г. до изплащането й. ОСЪЖДА Ж.Т.Т. ЕГН ********** *** да заплати на „А.з.с.на в.”ООД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, офис сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, телефон: 02/483 55 35, представлявана от М.Д.Д. – председател на съвета на директорите, чрез пълномощника си юрисконсулт М.Д. сумите: - 325,00 лв. разноски по ч. гр. дело № 1526/2015год. по описа на РС Казанлък, от които 25,00 лв. държавна такса и 300,00 лв. юрисконсултско възнаграждение; - 375лв. разноски по настоящото гр. дело, от които 75лв. държавна такса и 300лв. юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 2.2.2016г.
103 Гражданско дело No 2515/2015, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ Н.-Н.М. ДЕМИКА-КК ЕООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 8.4.2016г.
Прекратява производството по гр. д. № 2515 по описа на КРС за 2015 г., поради отказ от иска от ищеца по делото.
В законна сила от 3.5.2016г.
104 Гражданско дело No 2518/2015, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ В.С.А.,
Д.А.К.,
С.А.Х.
ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 25.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на О.П.Б. с ЕИК:********, с адрес на управление ***, че В.С.А., с ЕГН-********** ***, Д.А.К. с ЕГН-********** *** и С.А.Х., с ЕГН-********** *** са собственици по давностно владение на следния недвижим имот: нива с площ от 0.629 дка., съставляваща имот №***, находяща се в местността „Г. дол“ в землището на с.Т., О.П.Б. ЕКТТЕ:***, ведно с построената в него едноетажна жилищна сграда с площ от 90 кв.м., при граници: им.№*** - Петко Ив. Томашов и им.№*** - Залесена територия на МЗГ - ДЛ. ОСЪЖДА О.П.Б. с ЕИК:********, с адрес на управление *** да заплати на В.С.А., с ЕГН-********** ***, Д.А.К. с ЕГН-********** *** и С.А.Х., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.3.2016г.
105 Гражданско дело No 2527/2015, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Д.Н.Д. С.Г.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 12.5.2016г.
ОСЪЖДА С.Г.К. *** ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.Д. ***, на основание чл.143, ал.1 от ЗЗД сумата 6600лв. / шест хиляди и шестотин / лева, изплатена от Д., в качеството му на поръчител по договор за кредит от 22.03.2010г., сключен между ответника-К. ***, ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска -08.10.2015г. до окончателното й изплащане, както и мораторна лихва за забава в размер на 576.55лв, считано от 28.11.2014г. до 08.10.2015г. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, С.Г.К. ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.Д. направените по делото разноски в размер на 964,50 лв., от които 314, 50 лв. заплатена държавна такса, 50 лв. възнаграждение за вещо лице и 600 лв. заплатен адвокатски хонорар.
В законна сила от 7.7.2016г.
106 Гражданско дело No 2531/2015, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване М.М.М. БАНКА ДСК ЕАД,
ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 31.5.2016г.
ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** да заплати на М.М.М., с ЕГН **********,***, чрез адв. М.Д. сумата от лева, като получена без основание по изп.дело № по описа на ЧСИ, ведно със законната лихва от датата на исковата молба –г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска до претендирания размер над сумата от лева до лева. ОСЪЖДА „О.Ф.Б.“ ЕАД с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:*** да заплати на М.М.М., с ЕГН **********,***, чрез адв. М.Д. сумата от лева, като получена без основание ведно със законната лихва от датата на исковата молба –г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** да заплати на М.М.М., с ЕГН **********,***, чрез адв. М.Д. сумата от лева разноски за един адвокат и лева платена държавна такса. ОСЪЖДА „О.Ф.Б.“ ЕАД с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:*** да заплати на М.М.М., с ЕГН **********,***, чрез адв. М.Д. сумата от лева, представляващи адвокатски хонорар и държавна такса. ОСЪЖДА „О.Ф.Б.“ ЕАД с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:*** да заплати по сметка на КРС държавна такса в размер на лева. ОСЪЖДА М.М.М., с ЕГН **********,***, чрез адв. М.Д. да заплати на „Б.Д.“ ЕАД с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, със съдебен адрес:*** разноски в размер на лева, представляващи възнаграждение за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение.
107 Гражданско дело No 2532/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД А.Б.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.1.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Б.А., с ЕГН-********** *** като наследник на П.И.Т., че съществува вземане на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, в размер на сумата **** лв., представляваща 1/3 част от сбора от дължимата от 01.07.2012 г. до 01.03.2013 г. главница по 8 бр. квитанции: №**********/01.07.2012 г., №**********/01.08. 2012 г., №***6087136/ 01.09.2012 г., №***6116799/01.10.2012 г., №**********/01.11.2012 г., №***6182395/01.12.2012 г., №***6250861/01. 02.2013 г. и №***6289128/ 01.03.2013 г., за доставена в периода от 01.06.2012 г. до 01.02.2013 г. питейна и отведена канална вода по партида №000258 за имот, находящ се в с.Г.С., обл.С.З., ул.“С.п.“ №21 и законната лихва върху главницата от 22.07.2015 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№1858/2015г. на РС-К., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над **** лв. до **** лв. като неоснователен, а до претендирания размер **** лв. като неоснователен поради погасяването по давност на задълженията по квитанции/фактури/: №***5381987/01.12.2010 г., №***5412100/03.01.2011 г., №***5438395/01.02.2011 г., №***5484610/01. 03.2011 г., №***5506018/ 01.04.2011 г., №***5543838/02.05.2011 г., №***5584908/01.06.2011 г., №***5613876/01.07.2011 г., №***5644403/01.08.2011 г., №***5676856/ 01.09.2011 г., №***57***49/03.10.2011 г., №***5750916/01.11.2011 г., №***5784958/01.12.2011 г., №***821377/ 03.01.2012 г., №***5854254/ 01.02.2012 г., №***5874809/01.03.2012 г., №***5910999/0****.2012 г., №***5945260/01.05.2012 г. и №***5973035/ 01.06.2012 г. ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.Б.А., с ЕГН-********** *** като наследник на П.И.Т., че съществува вземане на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл.86 от ЗЗД, в размер на сумата **** лв., представляваща 1/3 част от сбора на лихвата за забава от 01.08.2012 г. до 03.02.2015 г. върху главницата в размер на **** лв., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над **** лв. до **** лв. като неоснователен и до претендирания размер **** лв. като неоснователен поради погасяването на задълженията от 01.12.2010г. до 01.06.2012 г. по давност. ОСЪЖДА А.Б.А., с ЕГН-********** *** да заплати на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените **** лв. съдебни разноски в исковото производство и **** лв. разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на А.Б.А., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените в исковото производство съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1858/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 3.2.2016г.
108 Гражданско дело No 2538/2015, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.1.2016г.
ИЗМЕНЯ мярката за закрила на детето Д. Р.О., родено на ***год. от майка С.О.М. с ЕГН ********** и баща Р.О.М. с ЕГН ********** взета с решение № 1324/15.12.2011год. по гр. дело № 5239/2011год. Районен съд Стара Загора и изразяваща се в настаняването на Д.Р.О. в Дом за деца лишени от родителска грижа „Теофано Попова“ гр. Стара Загора за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи-до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишната му възраст като ПРЕКРАТЯВА извършеното с решение № 1324/15.12.2011год. по гр. дело № 5239/2011год. Районен съд Стара Загора и изразяваща се в настаняването на Д.Р.О. в Дом за деца лишени от родителска грижа „Теофано Попова“ гр. Стара Загора за срок до навършване на пълнолетие, а ако учи-до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишната му възраст и НАСТАНЯВА Д. Р.О., роден на ***год. от майка С.О.М. с ЕГН ********** и баща Р.О.М. с ЕГН ********** *** за срок до навършване на пълнолетие.
В законна сила от 15.1.2016г.
109 Гражданско дело No 2553/2015, IV състав Искове за обезщетение от деликт С.П.М. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 27.5.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожен заявление/договор Vivacom TV от 26.08.2011г., сключен между „Б.т.к.“ ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** и С.П.М., с ЕГН-********** ***, на основание чл.26, ал.2, предл.2 от ЗЗД, като сключен при липса на съгласие на абоната С.П.М.. ОСЪЖДА „Б.т.к.“ ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.55, ал.1, пред.1 от ЗЗД да заплати на С.П.М., с ЕГН-********** ***, внесените от С.П.М. в „БТК“ ЕАД без основание суми: през м.10.2010 г.-**** лв., м.1****10 г.-**** лв., м.12.2010 г.-**** лв.; от м.0****11 г. до м.06.2011 г. вкл. в общ размер ***** лв.; от м.0****13 г. до м.04.2013 г. вкл. в общ размер ** лв., от м.03.2014 г. до м.12.2014 г. вкл. в общ размер ***** лв. и от м.0****** г. до м.09.20** г. вкл. в общ размер ***** лв., ведно със законната лихва от 12.10.20** г. до окончателното им изплащане, като ОТХВЪРЛЯ исковете за заплащане на внесените без основание суми от м.0****10 г. до м.09.2010 г. вкл. в общ размер **.20 лв. като неоснователни поради погасяването им по давност. ОТХВЪРЛЯ предявените от С.П.М., с ЕГН-********** *** против „Б.т.к.“ ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, искове с правно основание чл.86 от ЗЗД за сумите: ***** лв. мораторна лихва от 11.03.2014 г. до 1****.20** г. за забавено плащане на главницата ***** лв.; **** лв. мораторна лихва от 11.03.2014 г.-1****.20** г. за забавено плащане на главницата от ***** лв.; ***** лв. мораторна лихва от 11.03.2014 г. до 1****.20** г. за забавено плащане на главницата от ** лв.; ***** лв. мораторна лихва от 11.03.2014 г. до 1****.20** г. за забавено плащане на главницата от ***** лв. и **** лв. мораторна лихва от 09.0****** г. до 1****.20** г. за забавено плащане на главницата от ***** лв. като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ предявените от С.П.М., с ЕГН-********** *** против „Б.т.к.“ ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, искове за заплащане на **** лв. обезщетение за пазене на оборудване /сателитна антена модел LNB -ILLTWPLHT И ILLUSION №2910 006298, два броя крайни устройства модел КSF В275NSV №№ SТВ ID: 1978830854388754 и SТВ ID: 1978833575409602, захранващ адаптер SCART кабел и два броя дистанционни управления/ с правно основание чл.59 от ЗЗД и **.92 лв. мораторна лихва с право основание чл.86 от ЗЗД както следва: от 16.08.2013 до 31.08.2013 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.09.2013 г.-1****.20** г.; за м.09.2013 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 0****.2013 г. - 1****.20** г.; за м.10.2013 г. -**** лв. и 1.** лв. лихва за забава за периода 01.1****13 г. -1****.20** г.; за м.1****13 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.12.2013 г. - 1****.20** г. ; за м.12.2013 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.0****14 г. - 1****.20** г.; за м.0****14 г. -**** лв. и 1 лв. лихва за забава за периода 01.02.2014 г. - 1****.20** г.; за м.02.2014 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.03.2014 г. -1****.20** г. ; за м.03.2014 г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.04.2014г. - 1****.20** г. ; за м.04.2014 г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 0****.2014 г. - 1****.20** г. ; за м.05.2014 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.06.2014 г. - 1****.20** г. ; за м.06.2014 г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.07.2014 г. – 1****.2014г.; за м.07.2014 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.08.2014г. - 1****.20** г. ; за м.08.2014 г.-**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.09.2014 г. - 1****.20** г. ; за м.09.2014 г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 0****.2014 г. - 1****.20** г. ; за м.10.2014г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.1****14 г. - 1****.20**г. ; за м.1****14 г.-**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.12.2014г. - 1****.20** г. ; за м.12.2014 г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.0****** г. - 1****.20** г. ; за м.0****** г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.02.20** г. - 1****.20** г. ; за м.02.20**г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.03.20** г. -1****.20**г. ; за м.03.20** г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.04.20** г. - 1****.20** г. ; за м.04.20** г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 0****.20** г. - 1****.20** г. ; за м.05.20** г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.06.20** г. - 1****.20** г. ; за м.06.20** г.- **** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.07.20** г. -1****.20** г. ; за м.07.20** г. -**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 01.08.20**г.- 1****.20** г.; за м.08.2014 г.-****лв. и ****лв.лихва за забава за периода 01.09.20**г.-1****.20**г.; за м.09.20** г.-**** лв. и **** лв. лихва за забава за периода 0****.20**г.-1****.20**г. като неоснователни. ОСЪЖДА „Б.т.к.“ ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на С.П.М., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в общ размер **** лв., съразмерно с уважената част от исковете. ОСЪЖДА С.П.М., с ЕГН-********** *** да заплати на „Б.т.к.“ ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.3 във вр. чл.78, ал.8 от ГПК съдебни разноски в размер от **** лв., съразмерно с отхвърлените искове. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 12.8.2016г.
110 Гражданско дело No 2572/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.Ш.Ш. И.Ю.И. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ПОСТАНОВЯВА децата Е. И.И. с ЕГН **********, З. И.И. с ЕГН ********** и Ю. И.И. с ЕГН ********** да живеят при майката Е.Ш.Ш. с ЕГН ********** на адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Е. И.И. с ЕГН **********, З. И.И. с ЕГН ********** и Ю. И.И. с ЕГН ********** на майката Е.Ш.Ш. с ЕГН **********, като дава възможност на бащата И.Ю.И. с ЕГН ********** да осъществява лични контакти с децата както следва: - всяка първа и трета събота от месеца в часовете между 10.00 ч. и 17.00 ч., както и всяка втора неделя от месеца в часовете между 10.00 ч. и 17.00 ч.; - през лятото по 30 дни, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката; - по 3 дни през зимната ваканция - от 10.00 часа на 25-ти декември до 17.00 часа на 27-ми декември и първите 3 дни от пролетната ваканция; - за рождените дни – през четните години децата да прекарват рождените си дни с бащата, а през нечетните с майката; ОСЪЖДА И.Ю.И. с ЕГН ********** с адрес *** да заплаща на малолетните си деца Е. И.И., З. И.И. и Ю. И.И. чрез тяхната майка Е.Ш.Ш. месечна издръжка за всяко дете в размер на 105 лева, считано от 13.10.2015 г. до настъпване на основания за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва като ОТХВЪРЛЯ искането до размера от 150 лева месечна издръжка за всяко дете като неоснователно. ОСЪЖДА И.Ю.И. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати на малолетните си деца Е. И.И. и З. И.И. чрез тяхната майка Е.Ш.Ш. издръжка за периода от 01.05.2015 г. до 13.10.2015 г. в размер на 95 лева месечно, ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба, за всяко от децата. ОСЪЖДА И.Ю.И. с ЕГН ********** с адрес *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд държавна такса в размер на 25 (двадесет и пет) лева по претенциите по чл. 127 ал. 2, а по отношение на исковете за издръжка следва да заплати държавна такса по същата сметка в размер на 453, 60 (четиристотин петдесет и три лева и 60 стотинки) лева.
В законна сила от 1.4.2016г.
111 Гражданско дело No 2574/2015, V състав Делба М.К.К.,
Е.Д.Ч.,
Г.Д.К.,
А.И.И.,
К.И.К.,
М.Г.М.,
В.С.Б.,
М.С.Л.
М.Д.С.,
К.С.К.,
Д.С.К.,
Н.К.К.,
Р.К.В.,
Д.С.М.,
С.Д.М.,
П.Д.М.,
А.С.Г.,
И.К.И.,
Р.С.К.,
И.Д.К.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 8.1.2016г.
Връща исковата молба и прекратява производството по делото.
В законна сила от 19.2.2016г.
112 Гражданско дело No 2577/2015, V състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.П.Г. Д.Т.П.С.,
П.Н.С.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 9.5.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът ВЪЗОБНОВЯВА производството по гр.д.№ 2577/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 2577/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 20.5.2016г.
113 Гражданско дело No 2587/2015, III състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД И.Н.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 1.4.2016г.
ОСЪЖДА И.Н.И. ЕГН ********** *** да заплати на Застрахователно акционерно дружество“Алианц България“със седалище *** ЕИК 040638060, представлявано от П.Й.Я., О.Ц.П., А.В.Ю. и М.С.С. изплатено от Застрахователно акционерно дружество“Алианц България“ на основание застрахователна полица №12-0300/378/5000069, обезщетение за щети на л.а. марка „Мицубиши“ модел “Аутлендър“ с ДК№ СА 5714 СР сумите: - 2977,06лв., представляваща остатък от цялата платена сума по щета №0300/12/231/500083 в размер общо на 7612,68лв., - законната лихва върху сумата 2977,06лв. от 14.10.2015год. до изплащането й, - 286,61лв. мораторна лихва върху сумата 2977,06лв. за времето от 21.10.2014год. до 14.10.2015год. - 879,88лв., представляващи разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.7.2016
Търговско дело № 1122/2016
В законна сила от 12.7.2016г.
114 Гражданско дело No 2588/2015, V състав Искове по КЗ ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД Х.В.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.1.2016г.
ОСЪЖДА Х.В.К., ЕГН ********** *** да заплати на ЗАД „ А.Б.” АД, ***, ЕИК: 0406380601 със седалище и адрес на управление:***, представлявано заедно от всеки двама от Изпълнителните директори Пламен Йорданов Ялъмов, Орлин Ценков Пенев, Атанас Василев Юруков и Максим Станев Сираков, чрез пълномощника адв. М.Д. *** сумата от общо 5498,00лв., представляваща сбор от дължима, но неизплатена главница в размер на 5099,00лв., произтичаща от плащане по щета № и дължима, но неизплатена главница в размер на 399,00лв., произтичаща от плащане по щета №, ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на вземането, както и мораторни лихви за периода от г. до г. в размер на 876,32лв., като ОТХВЪРЛЯ иска за главница в частта до първоначално претендираните 5523,17лв., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Х.В.К., ЕГН ********** *** да заплати на ЗАД „ А.Б.” АД, ***, ЕИК: 0406380601 със седалище и адрес на управление:***, представлявано заедно от всеки двама от Изпълнителните директори Пламен Йорданов Ялъмов, Орлин Ценков Пенев, Атанас Василев Юруков и Максим Станев Сираков, чрез пълномощника адв. М.Д. ***, сумата от 1145,67лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.
В законна сила от 24.2.2016г.
115 Гражданско дело No 2613/2015, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. З.М.З.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 12.1.2016г.
ДОПУСКА промяна на личното, бащиното и фамилното имена на З.М.З. ЕГН ********** *** от З.М.З. на З.М.З. като постановява промяната да се отрази в издадения от кметство с.Горно Сахране, общ. Павел баня, обл.Стара Загора акт за раждане № 3/18.03.1967 година и в регистрите на населението на село Горно Сахране, общ. Павел баня.
В законна сила от 25.1.2016г.
116 Гражданско дело No 2618/2015, IV състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА МЪГЛИЖ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.3.2016г.
ОСЪЖДА О.М. с ЕИК:********* с адрес на управление *** да заплати на З. „Б.В.И.г.“ АД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** сумата от ***** лв., представляваща регресно вземане за изплатено застрахователно обезщетение по сключен договор за застраховка „пълно каско” със застрахователна полица №************/11.03.2015 г. за причинени вреди на лек автомобил М. В 180, с рег.№СТ****ВК, собственост на ,,ДСК Ауто лизинг“ ЕООД- клон С.З., настъпили при пътно-транспортно произшествие на 22.05.2015 г., по пътя гр.М.- с.Т., четвърти клас IV *****, публична общинска собственост, при което автомобилът попаднал в необозначена дупка, ведно със законната лихва, считано от 21.10.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА О.М. с ЕИК:********* с адрес на управление *** да заплати на З. „Б.В.И.г.“ АД, с ЕИК:********* със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.4.2016г.
117 Гражданско дело No 2620/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪБИРАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО МЕТАЛИК- 90 -ГЕОРГИЕВА С-ИЕ ТРАНСКОНФЕКСИОН ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 8.4.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че „Т.”ООД, ЕИК 123154909, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Н.Т., дължи на Събирателно дружество “Металик-90-Георгиева с-ие” Булстат, със седалище и адрес на управление *** във връзка с издадената по ч.гр.дело № 1867/2015год. по описа на Районен съд Казанлък Заповед №1312/24.07.2015г. за изпълнение на парично задължение - възнаграждение за изработени и неплатени стоки – бяла дамска блуза модел 12НА по ф-ра № 0000000037/28.04.2015г., сумите: -14 452,55лв. четиринадесет хиляди четиристотин петдесет и два лева и 55ст./ като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 21967,20лв. като ПОГАСЕНА поради извършено частично плащане на сумата 7 514,65лв. на 02.09.2015год.; -427,70лв. обезщетение за забавено плащане на сумата 21967,20лв. за времето от 13.05.2015год. до 21.07.2015 год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта до 513,08лв. и за времето от 29.04.2015-12.05.2015год. като неоснователна; - законната лихва върху главницата 21967,20лв. за времето от 22.07.2015год. до 02.09.2015год.; -законната лихва върху сумата 14452,55лв. считано от 03.09.2015год. до изплащането й. ОСЪЖДА „Т.”ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Н.Т. да заплати на Събирателно дружество “Металик-90-Георгиева с-ие” Булстат, със седалище и адрес на управление *** сумите: - 1643,35лв., представляващи разноски направени в производството по ч.гр. дело №1867/2015год. - 1349лв., разноски в настоящото исково производство. ОСЪЖДА Събирателно дружество “Металик-90-Георгиева с-ие” Булстат, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Т.”ООД, ЕИК 123154909, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Н.Т. сумата 1,14лв., представляващи разноски по настоящото производство. ОСЪЖДА „Т.”ООД, ЕИК 123154909, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р.Н.Т. да заплати на Районен съд Казанлък сумата 447,90лв., представляваща държавна такса. ОСЪЖДА Събирателно дружество “Металик-90-Георгиева с-ие” Булстат, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Районен съд Казанлък сумата 1,69лв., представляваща държавна такса.
В законна сила от 27.5.2016г.
118 Гражданско дело No 2637/2015, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Е.А.Т. П.Д.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 26.1.2016г.
ИЗМЕНЯ определената по гр.д № г. по описа на Районен съд- К. издръжка за малолетната А. П. И., ЕГН **********, като ОСЪЖДА П.Д.И., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:*** да заплаща на дъщеря си А. П. И., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка Е.А. Т., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 200,00лв.(двеста лева и 00 стотинки), считано от датата на завеждане на иска- г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основания за изменение или прекратяване. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА П.Д.И., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:*** да заплати на Е.А. Т., ЕГН **********, с адрес: ***, в качеството й на майка и законна представителка на детето А. П. И., ЕГН ********** съдебни разноски в размер на 300,00лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА П.Д.И., ЕГН **********, с последен известен постоянен адрес:*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 144,00 лв. / сто четиридесет и четири лева и 00 стотинки/окончателна държавна такса в производството по гр.д. № 2637/2015г. по описа на РС- Казанлък, както и 300,00лв./ триста лева и 00 стотинки/ депозит за особен представител в производството по делото.
В законна сила от 10.2.2016г.
119 Гражданско дело No 2638/2015, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.А.Д.   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.1.2016г.
ДОПУСКА промяната на фамилното име на Д.А.Д., с ЕГН-********** *** от Д. на Ц, като ПОСТАНОВЯВА О.Н. да отрази допуснатата промяна в акта за раждане на Д.А.Д.. След влизане в сила на решението, препис от него да се изпрати на О.Н. *** за отразяване на допусната промяна в регистрите на населението, както и на Бюро за съдимост при РС-Казанлък на основание чл.107, ал.1 от Правилника за администрацията на съдилищата. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 3.2.2016г.
120 Гражданско дело No 2644/2015, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.Г.И. Д.Г.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 11.06.2011г. в с.К., общ.Г. граждански брак между С.Г.И., с ЕГН-********** *** и Д.Г.И., с ЕГН-********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ОДОБРЯВА постигнатото между страните споразумение както следва: Съпрузите нямат претенции за ползване на семейното жилище, собственост на трето лице, находящо се в Л.. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата С.Г.И., с ЕГН-********** да носи предбрачното си фамилно име А.. Съпрузите нямат придобито по време на брака движимо или недвижимо имущество в режим на СИО. Всеки съпруг остава лично задължен по сключен от него облигационен договор. ОСЪЖДА С.Г.И., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд ** лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Д.Г.И., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд ** лв. окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 21.6.2016г.
121 Гражданско дело No 2648/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД К.З.Г. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 22.2.2016г.
В законна сила от 27.5.2016г.
122 Гражданско дело No 2676/2015, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЗАД АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ АД И.Е.А.,
С.А.Б.,
Ю.А.О.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл. 55 ал. 1 предл. първо от ЗЗД ЗАД „А.Б.“ с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление ***, чрез адв. М.Д. със съдебен адрес:*** да заплати на И. Е. А. с ЕГН: **********, С.А.Б. с ЕГН: ********** и Ю.А.О. с ЕГН: **********, представлявани от адв. П.К. с адрес ***, сумата от 1629.96 лева, ведно със законната лихва за забава от 12.12.2015 г., като получена без основание. ОСЪЖДА ЗАД „А.Б.“ с ЕИК 040638060, със седалище и адрес на управление ***, чрез адв. М.Д. със съдебен адрес:*** да заплати на И. Е. А. с ЕГН: **********, С.А.Б. с ЕГН: ********** и Ю.А.О. с ЕГН: **********, представлявани от адв. П.К. с адрес ***, разноски в размер на 485.20 лева.
В законна сила от 14.7.2016г.
123 Гражданско дело No 2683/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ХЕТА АСЕТ РЕЗОЛЮШЪН АУТО БЪЛГАРИЯ ООД ЕВРО АГРОКОМЕРС ООД,
И.Н.Н.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 30.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Е. А.“ ЕООД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** и И.Н.Н., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Х.А.Р.А.Б.“ ООД, с ЕИК:******** /с предишно наименование „Х.А.А.А“ ООД/ със седалище и адрес на управление ***, за сумата ***** Е. задължение по запис на заповед, без протест и разноски, издаден на 14.02.2008г., с издател „Е.А.“ ООД, с ЕИК:********, с падеж 01.03.2011г., авалиран от И.Н.Н., с ЕГН-********** и законна лихва от 05.02.2014 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед №184/14.02.2014 г. за изпълнение парично задължение по чл.417 от ГПК по ч.гр.д.№221/2014 г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА „Е. А.“ ЕООД, ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** и И.Н.Н., с ЕГН-********** *** да заплатят на „Х.А.Р.А.Б.“ ООД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на ***** лв. и ***** лв. разноски в заповедното производство по ч.гр.д.№221/2014 г. по описа на РС-К.. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№221/2014 г. по описа на РС-К..
124 Гражданско дело No 2712/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА Я.А.Л. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 2.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че ответникът Я.А.Л., ЕГН ********** *** дължи на кредитора „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК: 833066300, със седалище и адрес на управление:***, с управител Румен Тенев Райков, с ЕГН: **********, чрез пълномощника си адв. М.П.П.- адвокат при Адвокатска колегия- гр. Стара Загора, кантора в гр. К. сумата от 1072,36 лв.(хиляда седемдесет и два лева и 36 стотинки) главница, представляваща стойността на доставена питейна и отведена канална вода в периода от г. до г., както и 188,62 лв. мораторна лихва за периода от г. до г. ведно със законната лихва върху главницата от г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Я.А.Л., ЕГН ********** *** да заплати на ищеца „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК: 833066300, със седалище и адрес на управление:***, с управител Румен Тенев Райков, с ЕГН: **********, чрез пълномощника си адв. М.П.П., сумата от 609, 29 лева разноски, от които 360 лева, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение, 69, 29 лева държавна такса вкл. банкова комисиона, 180 лева възнаграждение за вещо лице. ОСЪЖДА Я.А.Л., ЕГН ********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд сумата от 32.11 (тридесет и два лева и 11 стотинки) лева, представляващи държавна такса.
В законна сила от 2.3.2016г.
125 Гражданско дело No 2797/2015, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Г.М.М. Т.А.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 11.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 2797/2015 г. по описа на КРС , тъй като в указания срок разпореждането на съда не е изпълнено.
В законна сила от 22.1.2016г.
126 Гражданско дело No 2798/2015, IV състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.С.Т. КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.1.2016г.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед №1346/04.06.2013г. н.К.н.О.К. издадена на основание чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ за изземване на площ от 43 кв.м., представляваща част от поземлен имот №******, в местността “Б.к.”, землище на гр.К., общ.К. от ползвателя М.С.Т. *** без правно основание и да се предостави на собственика на поземлен имот №******- Д.Г.Ж. ***. ВРЪЩА административна преписка н.К.н.О.К. за произнасяне по направеното искане, съобразно дадените в мотивите указания, в едномесечен срок считано от влизане на решението в сила. ОСЪЖДА Община К. с адрес гр.К., бул.”Р.Д.” №6 да заплати на М.С.Т., ЕГН-********** ***, основание чл.143, ал.1 от АПК направените по делото разноски в размер на 150 лв. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 26.1.2016г.
127 Гражданско дело No 2814/2015, I състав Павлов иск Р.А.Р. К.Х.П.,
М.А.Д.,
ЕТ С.-М.Д.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 3.6.2016г.
ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН, на основание чл. 135 от ЗЗД, по отношение на Р.А.Р. ***, на договор за дарение на недвижим имот, обективиран в нотариален акт на нотариус МП с район на действие РС – Казанлък, с който К.Х.П. , действащ чрез пълномощник П.Д. Г. дарил на ЕТ „Слави - М.Д." със седалище и адрес на управление: с управител М. А. Демирев 1/6 идеална част от следните недвижими имоти, находящи се в землището на с. Виден, а именно: 1.Нива, шеста категория, имот от 15.262 дка, в местността , при съседи на имота , № 015011, 2.Ливада, шеста категория, от 2.010 дка, в местност при съседи на имота 3. Нива, седма категория, от 0.498 дка, в местността , при съседи на имота 4.Нива, седма категория, от 8.258 дка в местността , при съседи на ; 5.Нива, пета категория, 1.969 дка, в местността , при съседи на имота . ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, К.Х.П. и ЕТ „Слави - М.Д." с управител М. А. Демирев да заплатят на Р.А.Р. сумата от 1081, 28 лв., представляваща разноски по делото, както следва: възнаграждение за адвокат в размер на 600 лв.; държавна такса в размер на 50 лв.; такса за вписване на исковата молба в размер на 10 лв.; издаване на два броя съдебно удостоверение – 10 лв.; справка в база данни – 5 лв; дължима такса за изготвяне на скици - 70 лв. ; дължими такси за данъчни оценки на имотите - 30 лв.; възнаграждение за особен представител 300 лв. и банкови комисионни - 6,28 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.12.2016
Гражданско дело № 1320/2016
В законна сила от 1.12.2016г.
128 Гражданско дело No 2831/2015, II състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество Р.М.Д. ШИПКАЛЕС ЕАД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.3.2016г.
ОСЪЖДА „Ш.“ ЕАД с ЕИК 123150921 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Христов Атанасов да заплати на Р.М.Д. с ЕГН **********,*** сумата от 6028, 12 лева, представляващи дължимо обезщетение по чл. 225 ал. 3 от КТ за периода от г. до г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба –г. до окончателното плащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за размера над 6028, 12 лева до 66 000 лева за периода от г. до г. като погасен по давност. ОСЪЖДА Ш.“ ЕАД с ЕИК 123150921 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Христов Атанасов да заплати на Р.М.Д. с ЕГН **********,*** разноски за един адвокат в размер на 272 лева пропорционално на уважената част от иска. ОСЪЖДА Р.М.Д. с ЕГН **********,*** да заплати на Ш.“ ЕАД с ЕИК 123150921 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Никола Христов Атанасов разноски в размер на 1 818 лева пропорционално на отхвърлената част от иска.
129 Гражданско дело No 2832/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.Р.Б. А.Ц.М.С. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ на основание чл.422 от ГПК предявения от Т.Р.Б., ЕГН **********,*** против А.Ц.М. – С., ЕГН **********,***, иск за установяване на вземане за главница 2 120 лева, ведно със законната лихва, считано от г., представляващи задължение по запис на заповед от г., с падеж г., както и разноските в размер на 42.40 лева, за изпълнението на което парично задължение е издадена в полза на Т.Р.Б. заповед №г. за изпълнение на парично задължение по чл.417 от ГПК и изпълнителен лист по частно гражданско дело №949/2015г. по описа на Районен съд – К., като неоснователен и недоказан.
130 Гражданско дело No 2865/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение И.М.Т. М.Д.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 13.1.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.Т., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. М.Д. *** против М.Д.М., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. П. Я. *** установителен иск с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 от ГПК да бъде признато за установено по отношение М.Д.М., ЕГН **********, че дължи на И.М.Т., ЕГН ********** по Заповед № за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК от г. и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., следните суми: 1200лв. главница, ведно със законната лихва, считано от г. до изплащане на вземането, произтичащо от Договор за продажба на МПС от г. с нотариална заверка на подписите на Нотариус М.П., с рег. № , като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от И.М.Т., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. М.Д. *** против М.Д.М., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. П. Я. *** установителен иск с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 от ГПК да бъде признато за установено по отношение М.Д.М., ЕГН **********, че дължи на И.М.Т., ЕГН ********** по Заповед № за изпълнение на парично задължение по чл. 417 от ГПК от г. и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., направените съдебни и деловодни разноски в заповедното производство в размер на 386,68лв., от които 25лв. за държ. такса и 360лв. адвокатско възнаграждение, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА И.М.Т., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. М.Д. *** да заплати на М.Д.М., ЕГН ********** ***, с пълномощник адв. П. Я. ***, сумата от 400,00.лв., представляващи съдебни разноски по делото.
В законна сила от 9.2.2016г.
131 Гражданско дело No 2866/2015, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.Г.П.,
Д.Г.А.,
М.В.И.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 12.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че роденият на *** год. Д.Г.А. починал в дома си в с. Средногорово на 04.04.1970год. след прекаран инсулт. ПОСТАНОВЯВА кметство с. Средногорово, общ. Казанлък да състави акт за смъртта на Д.Г.А. и да отрази настъпването на смъртта в регистрите на населението на кметство с. Средногорово и на Община Казанлък. РЕШЕНИЕТО е постановено при участието в производството на С.Г.П. ЕГН **********, Д.Г.А. ЕГН **********, М.В.И. ЕГН **********,*** Загора, кметство с. Средногорово, общ. Казанлък, обл. Стара Загора и Р.Прокуратура К.
В законна сила от 1.3.2016г.
132 Гражданско дело No 2869/2015, I състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение К.Ц.К. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 8.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на К.Ц.К.,***, че не дължи на „Е.Б.Е.” ЕАД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Р Д, Ж П С, М М М-Д сумата от сумата 553.59 лв. главница, представляваща едностранно начисление на допълнителна електроенергия на основание чл. 48, ал. 1 и чл.51, ал.1 от Правилата за измерване на количеството електрическа енергия по партида с клиентски номер 1010196265, за обект на адрес: гр. Николаево, за отчетен период 01.05.2014г. - 07.01.2015 г. по фактура № 1140312523/07.10.2015г.. ОСЪЖДА „ Е.Б.Е.” АД, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ДА ЗАПЛАТИ на К.Ц.К., сумата от 500 лв., разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 26.7.2016
Търговско дело № 1126/2016
В законна сила от 26.7.2016г.
133 Гражданско дело No 2870/2015, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Х.И.И. И.Х.И. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Х. И.И. ЕГН ********** *** чрез адв. А.М.-С. против И.Х.И. ЕГН ********** с адрес *** иск съдът да осъди И.Х.И. да му заплаща издръжка от 250лв. месечно, считано от 10.11.2015год. като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА Х. И.И. ЕГН ********** *** да заплати на И.Х.И. ЕГН ********** с адрес *** сумата 526лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 25.2.2016г.
134 Гражданско дело No 2871/2015, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване П.И.Г. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 8.3.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Б.Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Княз Ал. Батенберг” № 4, че П.И.Г., ЕГН ********** *** не дължи на банката изплащане на сумите: 12543,95лв. непогасена главница, 999,96лв. редовна лихва начислена върху главницата, 311,66лв. санкционираща лихва към г. включително по Договор за текущо потребление от г., ведно със законната лихва върху сумата от 12543,95лв., считано от г. до окончателното й изплащане и 667,11лв. разноски по производството, съгласно Определение № г. по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, както и разноски по образуваното изпълнително дело № по описа на ЧСИ Р. М., рег. № на КЧСИ с район на действие-ОС-Стара Загора. ОСЪЖДА „Б. Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Княз Ал. Батенберг” № 4 да заплати на П.И.Г., ЕГН ********** *** сумата от 2773,00 лв. недължимо платени по изп.д. № по описа на ЧСИ Р. М., рег. № на КЧСИ с район на действие-ОС-Стара Загора, ведно със законната лихва, считано от г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА „Б.Д.” ЕАД, ***, с ЕИК: 121830616, представлявано от Диана Дечева Митева, Доротея Николаева Николова, Мирослав Станимиров Вичев, Николай Борисов Борисов, Виолина Маринова Спасова и Андрей Илиев Николов, чрез Финансов център- Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Княз Ал. Батенберг” № 4 да заплати на П.И.Г., ЕГН ********** *** сумата от 2103,79лв./две хиляди сто и три лева и 79 стотинки/ съдебни и деловодни разноски.
В законна сила от 21.4.2016г.
135 Гражданско дело No 2874/2015, II състав Делба И.И.Т. Н.Г.Н. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 6.4.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба между И.И.Т., с ЕГН ********** и адрес *** и Н.Г.Н., с ЕГН **********, с адрес *** на следните наследствени недвижими имоти: -НИВА с площ от 3.501 дка (три дка петстотин и един кв.м.) по документ за собственост, а по скица площ от 3.502 дка (три дка петстотин и два кв.м.), в местността „К.", категория, съставляваща имот планоснимачен № по плана за земеразделяне в землището на с. Г., ЕКАТТЕ, общ. П., при граници и съседи: имот № - нива, имот № - нива, имот № - нива, имот № -нива, имот № - полски път. Имотът е образуван от имот №. Данъчната оценка на имота е в размер на 326.20 лв. -ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1.502 дка (един дка и петстотин и два кв.м.) в местността „С.", категория, съставляваща имот планоснимачен № по плана за земеразделяне в землището на с. Г., ЕКАТТЕ, общ. П., при граници и съседи: имот № - овощна градина, имот № - полски път, имот № овощна градина и имот № - овощна градина. Имотьт е образуван от имот №. Данъчната оценка на имота е в размер на 67.40 лв. -ОВОЩНА ГРАДИНА с площ от 1.498 дка (един дка и четиристотин деветдесет и осем кв.м.) в местността „С.", а категория, съставляваща имот планоснимачен № по плана за земеразделяне в землището на с. Г., ЕКАТТЕ, общ. П., при граници и съседи: имот № - овощна градина, имот № - полски път, имот № - овощна градина и имот №- овощна градина. Имотьт е образуван от имот №. Данъчната оценка на имота е в размер на 67.20 лв. -НИВА с площ от 7.128 дка (седем дка и сто двадесет и осем кв.м.) в местността „Х.", категория, съставляваща имот планоснимачен № по плана за земеразделяне в землището на с. Г., ЕКАТТЕ, общ. П., при граници и съседи: имот № - нива, имот № - полски път, имот № - нива и имот № - напоителен канал. Данъчната оценка на имота е в размер на 733.50 лв. -НИВА с площ от 3.272 дка (три дка двеста седемдесет и два кв.м.) в местността „Г.", категория, съставляваща имот планоснимачен № по плана за земеразделяне в землището на с. Г., ЕКАТТЕ, общ. П., при граници и съседи: имот №- път, имот № - друга пътна територия, имот № - друга пътна територия, имот № - нива, имот № - напоителен канал и имот № - нива. Върху имота има следните ограничения - Санитарно-охранителна зона на водоснабдителен обект - Пояс „Б". Забраняват се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Данъчната оценка на имота е в размер на 265.00 лв. При дялове ? ид. част за И.И.Т., с ЕГН ********** и адрес *** и ? ид.част за Н.Г.Н., с ЕГН **********, с адрес ***
136 Гражданско дело No 2879/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.Н.А.Ш. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че М.Н.А. Ш., ЕГН ********** с адрес: *** и постоянен адрес *** дължи на “В.и к.”ЕООД Булстат, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р., чрез пълномощника си юрисконсулт В.Й. ***, офис 1-2, телефон: 024441010, сумата 367,74лв. (триста шестдесет и седем лева и 74ст.) главница; сумата 43,17лв. лихва за забава от 01.09.2013г. до 17.06.2015г.; законната лихва върху главницата считано от 20.07.2015г. до изплащането й за предоставени ВиК услуги за периода от 01.08.2013г. до 01.10.2014г. по партида №39552 с адрес: гр. Казанлък, бул. ”Освобождение” №1, ет.2, ап.7 . - 145,00лв. разноски по производството, от които 25,00лв. държавна такса, 120лв. юрисконсултско възнаграждение. ОСЪЖДА М.Н.А. Ш., ЕГН ********** с адрес: *** да заплати на “В.и к.”ЕООД Булстат, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р.Т.Р. сумата 145лв., представляваща разноски по ч.гр.дело № 1771/2015год. по описа на РС Казанлък и сумата 195лв., представляваща разноски по настоящото съдебно производство.
В законна сила от 29.3.2016г.
137 Гражданско дело No 2889/2015, II състав Делба Р.Д.Р.,
Р.М.Р.
С.А.И.,
И.Д.И.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 1.6.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба между съделителите Р.Д.Р., с ЕГН: **********, с адрес: ***, Р. М.Р. с ЕГН: **********, с адрес: ***, С.А.И., с ЕГН: **********, с адрес: *** и И.Д.И., с ЕГН: **********, с адрес: *** по отношение на следните имоти: Поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК с адм.адрес гр. П., , с площ откв.м., трайно предназначение на териоторията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), представляващ по предишния план УПИ, в кв. по плана на гр. П., при съседи на имота по кадастрална скица:, , заедно с построените в него броя жилищна сгради и постройки на допълващо застрояване, както следва: - Сграда с идентификатор: застроена площ от кв.м., брой етажи:, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. - Сграда с идентификатор: застроена площ от кв.м., брой етажи:, предназначение: постройка на допълващо застрояване. - Сграда с идентификатор: застроена площ от кв.м., брой етажи:, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. - Сграда с идентификатор: застроена площ от кв.м., брой етажи:, предназначение: постройка на допълващо застрояване. при разпределение на квотите, както следва: - По отношение на процесния УПИ с идентификатор: ид. част за И.Д.И. и ид. части за Р.Д.Р. ( в режим на СИО и съпруга й Р. М.Р. по отношение на ид.части); - По отношение на сградите: ид.части за С. А. И.; ид. части за Р.Д.Р., от които ид. част по наследствено правоприемство, ид.част на основание съдебна спогодба (в режим на СИО заедно със съпруга й Р. М.Р.) и ид. части на основание н.а. от г. (в режим на СИО заедно със съпруга й Р. М.Р.).
138 Гражданско дело No 2889/2015, II състав Делба Р.Д.Р.,
Р.М.Р.
С.А.И.,
И.Д.И.
Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 20.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните имоти : поземлен имот с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК с административен адрес гр. П., , с площ от кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), представляващ по предишния план УПИ, в кв. по плана на гр. П., при съседи на имота по кадастрална скица:, , , , заедно с построените в него 2 броя жилищна сгР.и 2 постройки на допълващо застрояване, както следва: - Сграда с идентификатор: застроена площ от 70 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. - Сграда с идентификатор: застроена площ от 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване. - Сграда с идентификатор: застроена площ от 32 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна. - Сграда с идентификатор: застроена площ от 30 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: постройка на допълващо застрояване. при разпределение на квотите, както следва: - По отношение на процесния УПИ с идентификатор: ид. част за И.Д.И., ЕГН: **********, с адрес: *** и ид. части за Р.Д.Р. с ЕГН: **********, ( в режим на СИО и съпруга й Р.М.Р. с ЕГН: ********** по отношение на ид.части, с ЕГН **********, с адрес: ***. - По отношение на сградите: ид.части за С.А.И., ЕГН: **********, с адрес ***; ид. части за Р.Д.Р., ЕГН: **********, с адрес ***, от които ид. част по наследствено правоприемство, ид.част на основание съдебна спогодба (в режим на СИО заедно със съпруга й Р.М.Р.) и ид. части на основание н.а. от г. (в режим на СИО заедно със съпруга й Р.М.Р.). Пазарната оценка на този имот е 31 000 лева. ОСЪЖДА С.А.И., с ЕГН: **********, с адрес *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – К., сумата от 221.32 лева представляваща дължима държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА Р.Д.Р., ЕГН: **********, с адрес ***, съдебен адрес *** чрез адвокат М. Ш. да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – К., сумата от 590.68 лева представляваща дължима държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА Р.Д.Р., с ЕГН: **********, с адрес *** и Р. М.Р. с ЕГН: **********, с адрес: *** съдебен адрес ***, чрез адвокат М. Ш. да заплатят в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – К., сумата от 332 лева представляваща дължима държавна такса върху стойността на дела им. ОСЪЖДА И.Д.И., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – К. сумата от 96 лева представляваща дължима държавна такса върху стойността на дела й. ОСЪЖДА С.А.И., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.А.И., с ЕГН: **********, с адрес: *** да заплатят на Р.Д.Р., с ЕГН: **********, с адрес *** и Р. М.Р. с ЕГН: **********, с адрес: *** съдебен адрес ***, чрез адвокат М. Ш. сумата от 57 лева, представляваща разноски по делото.
139 Гражданско дело No 2890/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕДИНСТВО АД С.И.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Е. АД“, с ЕИК, представлявано от Д. П. Б. -изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление *** и С.И.С., ЕГН **********, с адрес: ***, по предявените искове с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл. 240, ал.2 от ТЗ във вр. чл. 237, ал.2 от ТЗ и чл. 86 от ЗЗД, че С.И.С. дължи на Е. АД“***, по заповед за изпълнение № г., постановена по ч.гр. дело № г. по описа на КРС сумата от 7376, 98 лв., представляваща обезщетение за нанесените на дружеството вреди, произтичащи от дейността на ответника като изпълнителен директор, която сума представлява невъзстановени/неотчетени служебни аванси, получени от С. за периода г. до г., ведно със законната лихва върху главницата от г. до окончателното изплащане на сумата и 78,00 лв. мораторна лихва за забава върху главницата за периода г. до г. КАТО ОТХВЪРЛЯ исковете за главница за горницата над 7376,98 лв. до претендирания размер от 8376, 98 лв. и иска за мораторна лихва за забава върху главницата за горницата над 78, 00 лв. до претендирания размер от 88, 60 лв. за периода г. до г. като неоснователни. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, С.И.С., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на „Е. АД“, с горепосочени данни, сумите от: 703, 89 лв., включваща адвокатско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 903, 52 лв. разноски за адвокатско възнаграждение; 348,52 лв. разноски за държавна такса и за вещо лице, съразмерно с уважената част от исковете. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „Е. АД“, с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на С.И.С., с горепосочени данни, разноски както следва: 89, 92 лв. адвокатско възнаграждение на осн. чл. 38, ал.2 от ЗА и 11, 94 лв. разноски за експертиза, съразмерно с отхвърлената част от исковете. Решението е постановено при участието на третото лице- помагач на страната на ответника- Т.Г.Б. с ЕГН ********** ***.
140 Гражданско дело No 2891/2015, IV състав Искове за недействителност на правни сделки Д.Н.Н.,
И.И.Н.
Ж.Г.В.,
Н.А.Н.,
М.С.Н.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 3.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Н.Н., с ЕГН-********** и И.И.Н., с ЕГН-********** *** против Ж.Г.В., с ЕГН-********** ***, Н.А.Н., с ЕГН-********** *** и М.С.Н., с ЕГН-********** *** искове за признаване за установено, че договорът, обективиран в нотариален акт №154, т.3, н.д.№553/2005 г. на Нотариус И.Г., с район на действие РС-К.к, за покупко-продажба на недвижим имот: Дворно място, цялото от *** кв.м., заедно с построените в това място жилищна сграда и навес с оградни стени, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ-*** в кв.4 по плана на гр.Ш., ул.“С.Г.“ №**, одобрен със Заповед №1**/1980 г. на Община К.к, при съседи на имота: от двете страни - улица и УПИ **-***; ІХ-** и *** е нищожен на основание чл.26, ал.2, пр.5 от ЗЗД във вр. с чл.** от ЗЗД и чл.26, ал.1, предл.1, 2 и 3 от ЗЗД- като привиден договор, прикриващ обезпечаване на задължение по заем; поради противоречието му и заобикалянето му на закона и накърняване на добрите нрави, като неоснователни. ОТХВЪРЛЯ предявените от Д.Н.Н., с ЕГН-********** и И.И.Н., с ЕГН-********** *** против Ж.Г.В., с ЕГН-********** ***, Н.А.Н., с ЕГН-********** *** и М.С.Н., с ЕГН-********** *** искове за признаване за установено, че договорът, обективиран в нотариален акт №**7, том II, рег.№3710, д.№295/2006 г. на Нотариус П.К., с район на действие РС-К.к, за покупко-продажба на недвижим имот: Дворно място, цялото от *** кв.м., заедно с построените в това място жилищна сграда и навес с оградни стени, представляващ урегулиран поземлен имот VІІІ-*** в кв.4 по плана на гр.Ш., ул.“С.Г.“ №**, одобрен със Заповед № 1**/1980 г. на Община К.к, при съседи на имота: от двете страни - улица и УПИ **-***; ІХ-** и *** е нищожен на основание чл.26, ал.2, пр.1, 2, 3 от ЗЗД и чл.26, ал.2, пр.5 от ЗЗД вр. с чл.** от ЗЗД - като привиден, прикриващ съглашение за даване вместо изпълнение, поради липса на предмет, липса на съгласие и предписана от закона форма като неоснователни. ПРЕКРАТЯВА производството по отношение на предявения от Д.Н.Н., с ЕГН-********** и И.И.Н., с ЕГН-********** *** против Ж.Г.В., с ЕГН-********** ***, Н.А.Н., с ЕГН-********** *** и М.С.Н., с ЕГН-********** *** искове за нищожност на договора за продажба, обективиран в нотариален акт №**7, том II, рег.№3710, д.295/2006 г. на Нотариус П.К., с район на действие РС-К.к с правно основание чл.26, ал.1, пр.1 и 2 от ЗЗД като недопустимо. ОСЪЖДА Д.Н.Н., с ЕГН-********** и И.И.Н., с ЕГН-********** *** да заплатят на Н.А.Н., с ЕГН-********** и М.С.Н., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА Д.Н.Н., с ЕГН-********** и И.И.Н., с ЕГН-********** *** да заплатят на Ж.Г.В., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
141 Гражданско дело No 2892/2015, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ГЕРИКА 77 ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.1.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление ***, че "Г.7."ЕООД, ***, ЕИК: 202408675, със седалище и адрес на управление:*** 5, представлявано от Г. К. В., ЕГН ********** и адрес за кореспонденция: гр. К. не дължи сумата от 1837. 08 лв., представляваща коригирана стойност на ел.енергия по фактура №г. за периода год. до година, за обект на потребление в гр.К., ИТН: , отчетена чрез електромер с №. ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” ЕАД, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** да заплати на "Г.7."ЕООД, ***, ЕИК: 202408675, със седалище и адрес на управление:*** 5, представлявано от Г. К. В., ЕГН ********** и адрес за кореспонденция: гр. К. на основание чл.78, ал.1 от ГПК, съдебни и деловодни разноски в размер на 573,48 лв.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 18.5.2016
Търговско дело № 1063/2016
В законна сила от 18.5.2016г.
142 Гражданско дело No 2894/2015, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение А.М.Ю. Р.Н.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 18.1.2016г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.д.№227/2010 г. по описа на Районен съд-К. издръжка като: ОСЪЖДА Р.Н.Б., ЕГН-********** *** да заплаща чрез А.М.Ю., с ЕГН-********** *** като майка и законен представител, месечна издръжка на детето Н. Р.Б., с ЕГН-********** в размер на *** лв., считано от 16.11.2015 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен. ПОСТАНОВЯВА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка, на основание чл.242, ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА Р.Н.Б., ЕГН-********** *** да заплати на А.М.Ю., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК разноски по делото в размер на *** лв. ОСЪЖДА Р.Н.Б., ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд *** лв./петдесет лева и 40 ст./ държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 18.01.2016 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 1.2.2016г.
143 Гражданско дело No 2895/2015, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.К.А.,
И.Я.А.,
К.П.А.,
Л.А.Р.,
Й.А.Р.,
Н.Т.Т.,
М.С.В.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 4.2.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Казанлък и Кметството на с. Средногорово, Община Казанлък, че лицето Антон Р. Станчев, роден на ***г., е починал на 12.07.1972г. от болест „простудно заболяване“, в дома си в с. Средногорово, Община Казанлък. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Казанлък за съставляване на акт за смърт.
В законна сила от 26.2.2016г.
144 Гражданско дело No 2896/2015, V състав Искове по КЗ ЗК УНИКА АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 12.1.2016г.
ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, гр. Казанлък, Булстат: 000817778, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова да заплати на ЗК „ У.” АД, ЕИК: 040451865, със седалище и адрес на управление:***-13, представлявано от Изпълнителния директор Димитър Стоянов Тонев и от Председателя на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор Николай Генчев Иванов, чрез юрисконсулт Ц. Р., сумата от 2530,17лв.( две хиляди петстотин и тридесет лева и 17 стотинки), представляваща платено застрахователно обезщетение за увреден от ПТП, настъпило на г. в с. Х., общ. К. лек автомобил „А." , с ДК № , шаси №, собственост на А.А.А., управляван от А. А.А., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба в съда- г. до окончателното изплащане на вземането, както и сторените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 1075,21лв.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 12.5.2016
Търговско дело № 1052/2016
В законна сила от 12.5.2016г.
145 Гражданско дело No 2897/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД А.К.Н. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 2.3.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.К.Н.,***, че съществува вземане на „Ф.И.” ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, за сумите: 1654.56 лв. главница, 489.47 лв. лихва за забава от 02.09.2012 г. до 30.07.2015 г. по договор за потребителски кредит PLUS-01301847/27.11.2008 г. и законната лихва върху главницата от 02.09.2015 г. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за 685.38 лв. договорна възнаградителна лихва за периода от 10.09.2009г. до 10.10.2011г. и иска за лихва за забава над сумата 489.47 до претендираните 858.45 лв., за периода от 11.09.2009 г. до 01.09.2012 г. като погасени по давност, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№2217/2015г. по описа на РС-Казанлък. ОСЪЖДА А.К.Н., да заплати на „Ф.И.” ЕАД, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 392.76 лв. и 272.10 лв. разноски по ч.гр.д.№2217/2015 г. по описа на РС-Казанлък.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2016
Търговско дело № 1097/2016
В законна сила от 28.10.2016г.
146 Гражданско дело No 2904/2015, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Й.Т.И.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 20.1.2016г.
В законна сила от 2.2.2016г.
147 Гражданско дело No 2905/2015, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО   Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 12.1.2016г.
Прекратява настаняването на децата С.А. Г., ЕГН **********, род. на *** г. от майка А.И.Г. и баща: непосочен и К. Я.Я., ЕГН **********, роден на *** г. от майка А.И.Г. с ЕГН-********** и баща Я.Я.Ч. с ЕГН- **********, в семейството на З.И.М. ЕГН ********** и Я.Ч.М. ЕГН **********-баба и дядо на децата по бащина линия,тъй като същите не се намират на територията на РБългария.
В законна сила от 9.2.2016г.
148 Гражданско дело No 2908/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Т.К. ЕТ М.-Р.Р. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 12.5.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че ЕТ „Мебелстил – Р.Р.”, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Рали Гойчев Ралев дължи на К.Т.К. с ЕГН ********** *** по издадената по ч. гр. дело № 2369/2015год. по описа на Районен съд Казанлък Заповед № 1646/2015год. сумата 374,17лв., в едно със законната лихва от 24.09.2015г. до окончателното й изплащане, от които 299,34лв. представляващи брутен размер на обезщетение за 20 дни неползван платен годишен отпуск за 2013г. и 74,83лв., представляващи брутен размер на обезщетение за 5 дни неползван платен годишен отпуск за 2014год. като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 1163,50лв. и за общо 40 дни неползван платен годишен отпуск за календарните 2011год. и 2012год. като неоснователна. ОСЪЖДА ЕТ „Мебелстил – Р.Р.”, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Рали Гойчев Ралев да заплати на К.Т.К. с ЕГН ********** *** сумата 160,80лв., от които 96,48лв., представляващи разноски по настоящото производство и 64,32лв., представляващи разноски по ч. гр. дело № 2369/2015год. по описа на Районен съд Казанлък. ОСЪЖДА ЕТ „Мебелстил – Р.Р.”, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Рали Гойчев Ралев да заплати на Районен съд Казанлък 221лв., представляващи разноски за експертизи както и държавната такса от 50,00лв./петдесет лева 00ст./, от които 25лв. по Заповед № 1646/2015год. и 25лв. държавна такса дължима при разглеждането на настоящото исково производство. ОСЪЖДА К.Т.К. с ЕГН ********** *** да заплати на ЕТ „Мебелстил – Р.Р.”, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Рали Гойчев Ралев сумата 169,60лв., представляваща разноски по настоящото производство.
В законна сила от 2.6.2016г.
149 Гражданско дело No 2916/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТОЯНОВ ЛЕС ЕООД ТИМБЪР ИНДЪСТРИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.5.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че „Тимбър Индъстри“ЕООЗ, ЕИК ......, със седалище адрес на управление ***, представлявано т управителя Й.П.Ш. дължи на „С.л.“ЕООД ЕИК ......, със седалище адрес на управление ***, представлявано от управителя В.И.С. по издадената по ч.гр. дело № 3142/2015год. по описа на Районен съд Сливен, сумите: - 2353,48 лв. /две хиляди триста петдесет и три лева и 48 ст./, представляваща задължение по фактура № 000000008/01.10.2014г. - законната лихва върху сумата 2353,48лв., считано от датата на подаване на заявлението в съда – 01.09.2015г. и до изплащането й; - 185лв. мораторна лихва за периода 02.11.2014год. - 01.09.2015год. ОСЪЖДА „Тимбър Индъстри“ЕООЗ, ЕИК ......, със седалище адрес на управление ***, представлявано т управителя Й.П.Ш. да заплати на „С.л.“ЕООД ЕИК ......, със седалище адрес на управление ***, представлявано от управителя В.И.С. сумите: - 410,77 лв., представляваща разноски по ч.гр. дело № 3142/2015год. по описа на Районен съд Сливен, от които 50,77 лв. /петдесет лева и 77ст./ държавна такса и 360 лв. адвокатско възнаграждение. - 269,37лв., разноски по настоящото производство, от които 93,37лв. /деветдесет и три лева и 37ст./ държавна такса и 176лв. за експертиза.
В законна сила от 11.5.2016г.
150 Гражданско дело No 2917/2015, II състав Искове по СК - издръжка, изменение А.М.Ч. П.Г.Я. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 8.2.2016г.
ОСЪЖДА П.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес *** да заплаща на М.П. Я. с ЕГН **********, чрез неговата майка А.М.Ч. с ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес *** издръжка в размер на *** лева месечно, считано от датата на завеждане на исковата молба -19.11.2015 г. до настъпване на предвидените в закона основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка закъсняла вноска до момента на плащането й. ОСЪЖДА П.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на М.П. Я. с ЕГН **********, чрез неговата майка А.М.Ч. с ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес *** издръжка за периода от 01.10.2015 г. до 19.11.2015 г. в размер на *** лева, ведно със законната лихва върху сумата до окончателното й плащане. ОСЪЖДА П.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд държавна такса в размер на *** лева. ОСЪЖДА П.Г.Я. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на М.П. Я. с ЕГН **********, чрез неговата майка А.М.Ч. с ЕГН ********** – и двамата с постоянен адрес *** разноски в размер на *** лева, представляващи адвокатски хонорар. Решението може да бъде обжалвано пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 1.3.2016г.
151 Гражданско дело No 2931/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.К.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 24.3.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Ф.И." ЕАД, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, седалище и адрес на управление:***, и М.К.М., с постоянен адрес:***, по предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 79 от ЗЗД във вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД, че М.К.М. дължи на „Ф.И." ЕАД, по заповед за изпълнение № 1561/ 03.09.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 2211/2015г. по описа на КРС сумата от 228,09 лв., представляваща неизплатена главница по Договор за паричен заем , прехвърлена с договор за цесия от 08.07.2014г., за периода 01.09.2010г. до 01.09.2015г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 01.09.2015г., по ч.гр. дело № 2211/2015 г. по описа на КРС до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за главница за горницата над 228,09 лв. до претендирания размер от 639,64 лв. за периода 15.01.2010г. до 01.09.2010г. поради изтекла погасителна давност. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Ф.И." ЕАД, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, седалище и адрес на управление:***, и М.К.М., по предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 86 от ЗЗД във вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД, че М.К.М. дължи на „Ф.И." ЕАД, по заповед за изпълнение № 1561/ 03.09.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 2211/2015г. по описа на КРС сумата от 69,70 лв., представляваща обезщетение за забава върху неизплатена главница от 228,09 лв. по Договор за паричен заем ,прехвърлена с договор за цесия от 08.07.2014г., за периода 01.09.2012г. до 01.09.2015г., КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 69,70 лв. до претендирания размер от 340,21 лв. за периода 16.01.2010г. до 01.09.2012г. поради изтекла погасителна давност. ОТХВЪРЛЯ, като погасен по давност, иска с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 86 от ЗЗД от ЗЗД вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД, предявен от Ф.И." ЕАД, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, седалище и адрес на управление:***, против М.К.М., да се признае за установено, че М.К.М. дължи на „Ф.И." ЕАД сумата от 124,37 лв. договорна възнаградителна лихва за периода 15.01.2010г. до 15.11.2010г. по Договор за паричен заем , прехвърлена с договор за цесия от 08.07.2014г., за която е издадена Заповед № 1561 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 03.09.2015г., по ч. гр. д. № 2211/2015г. по описа на КРС. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, М.К.М., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на „Ф.И." ЕАД, с горепосочени данни, сумите от: 87,65 лв., включващи адвокатско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 141,58 лв., включващи държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение по исковото производство, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „Ф.И." ЕАД, с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на М.К.М., с горепосочени данни, разноски в размер на 219,09 лв., съразмерно с отхвърлената част от исковете.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 1.9.2016
Търговско дело № 1127/2016
В законна сила от 1.9.2016г.
152 Гражданско дело No 2932/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.А.Н. Д.М.Б. Докладчик:
РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА
Определение от 9.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №2932/2015г. пред Районен съд гр.Казанлък. Изпраща делото на Предеседателя на Окръжен съд гр.Стара Загора за постановяване на разглеждането му в друг равен съд.
153 Гражданско дело No 2936/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Н.И.Н. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от "В.и К." ЕООД, с ЕИК:, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р. Р. срещу Н.И.Н., с ЕГН **********, с адрес ***, офис № искове с правно основание чл. 422 вр. с чл. 415 от ГПК вр. с чл. 79, ал.1 и чл. 86 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумите: 305,42 лева главница, представляваща цената на доставена питейна вода, по партида № за периода на потребяване на ВиК услуги от г. до г., ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението до окончателното плащане, както и сумата от 165,36 лева мораторна лихва за периода от г. до г., за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по реда на чл. 410 от ГПК по ч.гр.д. № г. ОСЪЖДА „В.и к.“ ЕООД, с ЕИК:833066300, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р. Р. да заплати на Н.И.Н. с ЕГН **********, с адрес ***, офис № сумата от 300 лева разноски, представляващи възнаграждение за адвокат.
В законна сила от 2.8.2016г.
154 Гражданско дело No 2937/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Д.И.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:833066***, със седалище и адрес на управление *** против Д.И.И., с ЕГН-********** *** искове за установяване съществуването на вземане за сумите: **** лв. главница за предоставени и ползвани ВиК услуги -доставена питейна и отведена канална вода за имот, находящ се в гр.К., ж.к.“И.“ бл.**, вх.А, ет.5, ап.13, партида №0****, за периода от 03.10.2011г. до 01.02.2014г. по издадени 19 бр. фактури, **** лв. лихва за забава от 03.10.2011 г. до 01.02.2014 г. и законната лихва от 30.09.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№2453/2015г. по описа на РС-К. като неоснователни и недоказани. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2453/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 2.8.2016г.
155 Гражданско дело No 2939/2015, V състав Делба К.А.Ч. А.Ф.О. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.4.2016г.
ПОСТАНОВЯВА да се изнесе на публична продан допуснатият до делба между К.А.Ч., ЕГН ********** *** и А.Ф.О., ЕГН ********** *** съсобствен недвижим имот: апартамент №, находящ се в гр.К., построен върху държавна земя, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 64.53 кв.м., с принадлежащото му избено помещение № с полезна площ от 3.78 кв.м и 1.70 % идеални части от общите части на сградата, при съседи на жилището: долу - Г.П., при квоти: 1/2 ид.част за К.А.Ч., ЕГН ********** ***/* ид.част за А.Ф.О., ЕГН ********** ***, при първоначална цена – 22250,00 лв. ОТХВЪРЛЯ претенцията на А.Ф.О., ЕГН ********** *** за възлагане в дял на допуснатия до съдебна делба недв.имот на осн. чл. 349 ал.4 от ГПК, като неоснователна. ОСЪЖДА А.Ф.О., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък държавна такса от 4% върху стойността на дела му в размер на 445,00 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева и 00 стотинки). ОСЪЖДА К.А.Ч., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък държавна такса от 4% върху стойността на дела й в размер на 445,00 лв. (четиристотин четиридесет и пет лева и 00 стотинки).
В законна сила от 10.5.2016г.
156 Гражданско дело No 2950/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.П.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 22.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземането на Б.П.П.Ф. ЕАД, ***, представлявано от управителя Мишел Фуйе по отношение на длъжника Г.П.Г. с адрес *** за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. д. 2403/2015г. на КРС за сумите от 767, 32 лв., представляваща главница по кредита, ведно със законната лихва върху дължимите суми от датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 29.09.2015г. до окончателното изплащане; 270.05 лв., представляваща възнаградителна лихва по договора за периода 20.05.2014г. до 20.04.2015г., 68.79 лв., представляваща мораторна лихва за периода от 20.06.2014г. до 11.09.2015г. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Г.П.Г. адрес *** да заплати на Б.П.П.Ф. ЕАД, ***, сумата от 425 лв. - разноски по настоящото дело и 325 лв. - разноски по заповедното производство.
В законна сила от 22.2.2016г.
157 Гражданско дело No 2951/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.П.Г. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Г.П.Г., ЕГН ********** ***, че дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д.И.В. сумата от 2371.66 лева главница, ведно със законната лихва за забава от датата на заявлението – 29.09.2015 г., за която е издадена Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № г. ПРИЗНАВА за установено по отношение на Г.П.Г., ЕГН ********** ***, че дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д.И.В. сумата от 1515.74 лева възнаградителна лихва за периода от г. до г. и мораторна лихва в размер на 323.09 лева за периода от г. до г. ОСЪЖДА Г.П.Г., ЕГН ********** *** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д.И.В. сумите общо 805.50 лева, от които в заповедното производство 84.21 лева държавна такса и 300 лева юрисконсуктско възнаграждение, а в исковото производство 121, 29 лева за държавна такса и 300 лева възнаграждение за юрисконсулт.
В законна сила от 20.7.2016г.
158 Гражданско дело No 2952/2015, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Т.П.П. П.Т.П. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 13.1.2016г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните . ОСЪЖДА ответника П.Т.П. , да заплати по сметка на КРС ДТ в размер на 57,60 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 2952/2015г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 20.1.2016г.
159 Гражданско дело No 2956/2015, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. М.Д.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.1.2016г.
ДОПУСКА промяна в имената на М.Д. с ЕГН **********, родена в Република Гърция от майка Д.Д.Д. и баща Д.П.Д. като добавя към личното име на М.Д. и фамилното име на М.Д. бащиното име Д.. ПОСТАНОВЯВА промяната да се отрази в издадения от Община Казанлък акт за раждане №393/25.06.2010год и в регистрите на населението на гр. Казанлък.
В законна сила от 27.1.2016г.
160 Гражданско дело No 2972/2015, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.А.П. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 5.5.2016г.
ОСЪЖДА „Б.Д." ЕАД със седалище и адрес на управление:*** чрез Финансов център гр.Казанлък, да заплати на К.А.П. с адрес: ***, на осн. чл. 55, ал. 1, предл. първо от ЗЗД сумата 222,22 евро, представляваща надплатена сума/лихва/ по договор за банков кредит за текущо потребление, сключен между страните при условия по кредитна програма „ДСК Професионалист“ от 30.09.3008г., заедно със законната лихва от подаване на исковата молба – 27.11.2015г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „Б.Д." ЕАД с горепосочени данни, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, да заплати на К.А.П., с горепосочени данни, сторените по делото разноски в размер на 620 лв., от които държавна такса в размер на 50 лв., адвокатско възнаграждение в размер на 350 лв. и 220 лв. –възнаграждение за вещо лице. Решението е постановено при участието на третото лице- помагач на страната на ответника- „О.Ф.Б.“ ЕАД със седалище и адрес на управление:***.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 12.7.2016
Търговско дело № 1162/2016
Връща за администриране, след което делото обратно на ОС- Стара Загора

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 10.10.2016
Търговско дело № 1176/2016
В законна сила от 10.10.2016г.
161 Гражданско дело No 2972/2015, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване К.А.П. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.11.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 232/05.05.2016г., постановено по гр. дело № 2972/2015г. по описа на КРС, като в диспозитива на решението стр. 248 от делото , ред 19 – от горе на долу погрешното отразяване „30.09.3008г.“ да се чете и счита „30.09.2008г.“.
162 Гражданско дело No 3005/2015, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.К.Г.Б. Н.К.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 13.1.2016г.
Постановява мерки за защита на Д.К.Г. -Б.. ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Н.К.К., с адрес: ***, да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Д.К.Г. -Б.,***. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН на Н.К.К., да приближава на по-малко от 100 метра: пострадалата Д.К.Г. –Б., местата й за социални контакти и отдих, обитаваното от нея жилище гр. Казанлък, и местоработата й в „НИТИ" ЕАД за срок от 18 месеца, считано от датата на постановяване на решението 13.01.2016г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Н.К.К., че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.2 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА на Н.К.К., на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 300 лева, платима в полза на държавния бюджет. ОСЪЖДА на осн. чл.11, ал.2 от ЗЗДН Н.К.К., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 25 лв. ОСЪЖДА на осн. чл.78 ал.1 от ГПК Н.К.К., да заплати на Д.К.Г. -Б., с сторените по делото разноски в размер на 300 лв. ДА СЕ ИЗДАДЕ на осн. чл.15, ал.2 от ЗЗДН заповед за защита на Д.К.Г. -Б., въз основа на решението.
В законна сила от 28.1.2016г.
163 Гражданско дело No 3005/2015, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Д.К.Г.Б. Н.К.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Заповед за защита от 13.1.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Н.К.К., да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Д.К.Г. -Б.. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН на Н.К.К., да приближава на по-малко от 100 метра: пострадалата Д.К.Г. –Б., местата й за социални контакти и отдих, обитаваното от нея жилище гр. Казанлък, и местоработата й в „НИТИ" ЕАД за срок от 18 месеца, считано от датата на постановяване на решението 13.01.2016г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Н.К.К., с адрес: ***, че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.2 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА на Н.К.К.,0 с адрес: *** , на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 300 лева, платима в полза на държавния бюджет. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение.
164 Гражданско дело No 3007/2015, III състав Искове, основани на неоснователно обогатяване А.С.П. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.10.2016г.
ОБЯВЯВА за НИЩОЖЕН поради невъзможен предмет договорът за поръчителство, с който на 06.04.2005год. А.С.П. с ЕГН ********** се е задължила солидарно с кредитополучателя Д.Щ.Д. спрямо Кредитора на Д.Щ.Д. - „Б.ДСК“ЕАД при неизпълнение от Кредитополучателя на задълженията му по договор за кредит да ги изпълни при условията на договора за кредит чрез погасяването на задължението чрез касиер. ОСЪЖДА „Б.ДСК“ ЕАД със седалище *** с ЕИК 121830616 действаща чрез пълномощник К.С.М. със служебен адрес *** да заплати на А.С.П. с ЕГН ********** *** сумата 15 000лв. /петнадесет хиляди лева/ събрана по реда на принудителното изпълнение по изпълнително дело № 20078680400421 по описа на ЧСИ Р. М. с рег. № 868 на КЧСИ. ОСЪЖДА „Б.ДСК”ЕАД *** действаща чрез пълномощник К.С.М. със служебен адрес *** да заплати на А.С.П. с ЕГН ********** *** сумата 3820лв., от които 1200лв. за държавна такса, 2500лв. за адвокатски хонорар и 120лв. разноски за експертиза. В производството по делото участва „О.Ф.Б.“ ЕАД с ЕИК 202317122 като трето лице помагач на „Б.ДСК“ЕАД.
165 Гражданско дело No 3010/2015, V състав Облигационни искове между съсобственици М.Х.Б.,
В.Х.Б.
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД,
М.Д.Б.,
Й.И.Р.,
Д.П.Р.,
С.П.Р.,
Х.Д.П.,
И.Д.П.,
Й.Г.М.,
И.Г.П.,
Х.Г.П.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 29.2.2016г.
На осн. чл. 126 от ГПК съдът прекратява производството по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 27.4.2016
Гражданско дело № 1144/2016
делото за продължаване на съдопроизводствените действия
166 Гражданско дело No 3010/2015, V състав Облигационни искове между съсобственици М.Х.Б.,
В.Х.Б.
ЕНЬО БОНЧЕВ ООД,
М.Д.Б.,
Й.И.Р.,
Д.П.Р.,
С.П.Р.,
Х.Д.П.,
И.Д.П.,
Й.Г.М.,
И.Г.П.,
Х.Г.П.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 14.6.2016г.
ПОСТАНОВЯВА изкупуване при равни части в полза на М.Х.Б., ЕГН **********,*** и В.Х.Б., ЕГН **********,***, и двамата чрез пълномощника си адв. Д.А.К. ***, с адрес за призовки и съобщения: гр. С., на продадената от М. Д. Б., ЕГН **********,***, Й.И.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, Д.П.Р., ЕГН **********,***, С.П.Р., ЕГН **********,***, Х.Д.П., ЕГН **********,***, И.Д.П., ЕГН **********,***, Й.Г.М., ЕГН **********,***, И.Г.П., ЕГН **********,***, Х.Г.П., ЕГН **********,*** на купувача «Е.Б. ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.С.Л. и/или Ф. Д.Л., с договор за покупко-продажба на недвижим имот от г., материализиран в нот.акт №, том, рег. № г. по описа на нотариус Р. Б., рег. № по описа на Нотариалната камара, с район на действие - РС - К, 3/4 ид.част от следния недвижим имот: Индустриална култура, находяща се в землището на с. Т., община П., местност „Л.", …. категория, с площ от … дка, представляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Т., община П., ЕКАТТЕ, при граници на имота: имот № - индустриална култура, имот №- индустриална култура, имот № -индустриална култура, имот № - полски път на община П. и имот № - индустриална култура, при цена съгласно договора – 241,30 /двеста четиридесет и един лева и 30 стотинки/ лв. ОСЪЖДА «Е.Б. ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Д.С.Л. и/или Ф. Д.Л., М. Д. Б., ЕГН **********,***, Й.И.Р., ЕГН **********, с постоянен адрес:***, Д.П.Р., ЕГН **********,***, С.П.Р., ЕГН **********,***, Х.Д.П., ЕГН **********,***, И.Д.П., ЕГН **********,***, Й.Г.М., ЕГН **********,***, И.Г.П., ЕГН **********,***, Х.Г.П., ЕГН **********,*** солидарно да заплатят направените от М.Х.Б., ЕГН **********,*** и В.Х.Б., ЕГН **********,***, и двамата чрез пълномощника си адв. Д.А.К. ***, с адрес за призовки и съобщения: гр. С. съдебни и деловодни разноски по делото в общ размер на 1074,00лв./ хиляда и седемдесет и четири лева и 00 стотинки/.
В законна сила от 5.7.2016г.
167 Гражданско дело No 3046/2015, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Д.А.Р. С.З.З. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.6.2016г.
РАЗВАЛЯ по отношение на Д.А.Р., с ЕГН-********** *** и С.З.З., с ЕГН-********** ***, сключения с нотариален акт №***, том V, д.№1843/*** год. на Нотариус при РС –К. договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за гледане и издръжка, с който Д.Т.Р. и Д.А.Р. прехвърлили на внучката си С.З.З., със съгласието на нейната майка Р. Д.Р., следният свой собствен недвижим имот: апартамент №**, находящ се в гр.К., ул.“*********“ №2, вх.А, ап.**, състоящ се от две стаи, кухня - столова и сервизни помещения, със застроена площ на жилището ***** кв.м, ведно с принадлежащото му таванско помещение №** и избено помещение №** и 1.74% ид.части от общите части на сградата, при съседи на жилището: отгоре – ведом. на „А.“ АД, отдолу - Н.С., изток - вед. на „А.“ АД, при съседи на апартамента и на таванското помещение - изток-коридор, запад-стълбище, север и юг-ведом. на „А.“ АД, на избеното помещение - изток - С.А., запад, север, юг - коридор, подробно описани в нотариалния акт, срещу задължението на приобретателката С.З.З. лично или трето лице да полага грижи на прехвърлителите при болест и немощ, при запазване правото на прехвърлителите да ползват апартамента до края на живота си; до размер на 1/2 ид.част от имота, на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД поради неизпълнение на задължението за гледане спрямо прехвърлителя Д.А.Р., с ЕГН-**********. ОСЪЖДА С.З.З., с ЕГН-********** *** да заплати на Д.А.Р., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
168 Гражданско дело No 3063/2015, III състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.В.С. К.Ц.Ц. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 1.3.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на К.Ц.Ц. ЕГН ********** *** Загора, че С.В.С. ЕГН ********** *** е собственик на имот-пасище, мера с площ 5,800 дка, 6-та категория, съставляващ имот № 001058 в местността „Кайнаците“ по картата на землището на с. Паничерево – ЕКАТТЕ 22767, общ. Гурково при граници север-имот № 000436 Средношколски лагер на ДПФ-МЗГ, изток- имот № 000668 полски път на Община Гурково, юг- имот № 9000640 пътна мрежа на Община Гурково, запад-имот № 001057 – на В. С.В. , който имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Паничерево, общ. Гурково, одобрени със Заповед № РД-18-37/25.06.2010год. на изпълнителния директор на АГКК е с площ 5799кв.м., с трайно предназначение на територията-урбанизирана, ниско застрояване /до 10м./ и съставлява ПИ с идентификатор № 22767.222.558, на основание покупко-продажба обективирана в н.а. №131, том 3, дело 530/29.11.2005год.
В законна сила от 30.3.2016г.
169 Гражданско дело No 3065/2015, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.М.Ф.   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 2.2.2016г.
ДОПУСКА промяна на фамилното име на А.М.Ф. ЕГН ********** *** от Ф. на Ф. като постановява промяната да се отрази в издадения от Община Казанлък акт за граждански брак №15/10.12.1982г. и в регистрите на населението на Община Казанлък.
В законна сила от 15.2.2016г.
170 Гражданско дело No 3070/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Р.А.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.6.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Р.А.С., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, за сумата **** лв. главница, явяваща се цената на предоставени ВиК услуги по квитанции №2006929900/ 01.11.2014г., к.№2006963209/01.12.2014г., к.№2007 001351/01.01.2015г., к.№2007028 342/01.02.2015г. к.№2007091550/01.04.2015г. и к.№2007128375/01.05.2015г. за доставена питейна и отведена канална вода по партида №006148 за имот, находящ се в гр.К., кв.“Васил Левски“ бл.№33, вх.В, ет.1, ап.49 и законната лихва върху главницата от 17.08.2015 г. до изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата над **** до претендираните **** лв. като неоснователен поради погасяването по давност на задълженията по к.№2005565603/01.06.2011г. ,к.№2005599738/01.07.2011г.,к.№20005622446/01.08.2011г., к.№2205655603/01.09.2011г и к.№2005695104/01.10.2011г.; за които вземания е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д. №2046/2015г. по описа на РС-К.. ПРИЗНАВА за установено по отношение на Р.А.С., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК във вр. чл.86 от ЗЗД, за сумата **** лв. лихви за забава от 01.12.2014 г. до 17.08.2015 г. върху главниците както следва: **** лв. лихва за забава от 01.12.2014г. до 17.08.2015г. по к.№2006929900/01.11.2014г.; **** лв. лихва за забава от 01.01.2015г. до 17.08.2015г. по к.№2006963209/01.12.2014г.; ****лв. лихва за забава от 01.02.2015г. до 17.08.2015г. по к.№2007001351/01.01.2015г.; ****лв. лихва за забава от 01.03.2015г. до 17.08.2015г. по к.№2007028342/01.02.2015г.; **** лв. лихва за забава от 01.05.2012г. до 17.08.2015г. по к.№2007091550/01.04.2015г. **** лв. лихва за забава от 01.06.2015г. до 17.08.2015г. и по к.№2007128375/01.05.2015г., като ОТХВЪРЛЯ исковете за разликата над **** лв. до претендираните **** лв. като неоснователни; за които вземания е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№2046/2015г. на РС-К.. ОСЪЖДА Р.А.С., с ЕГН-********** *** да заплати на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените **** лв. разноски в настоящото исково производство и ****лв. разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Р.А.С., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените в настоящото исково производство съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2046/2015 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 12.7.2016г.
171 Гражданско дело No 3071/2015, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” З.Ю.С. ИНСТИТУТ ПО РОЗАТА И ЕТЕРИЧНОМАСЛЕНИТЕ КУЛТУРИ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.4.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ УВОЛНЕНИЕТО на З.Ю.С., с адрес: *** и съдебен адресат: гр. София ,извършено със Заповед № 88/30.09.2015г. на Директора на Институт по розата и етерично-маслените култури с БУЛСТАТ с което е прекратено трудовото й правоотношение на основание чл. 328, ал.1,т.2 от КТ – поради съкращаване на щата. ВЪЗСТАНОВЯВА З.Ю.С., на заеманата преди уволнението длъжност „Главен специалист техник химия" към отдел „Технически и качествен контрол“ в Институт по розата и етерично-маслените култури с БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление ***, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ. ОСЪЖДА Институт по розата и етерично-маслените култури с БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление ***, да заплати на З.Ю.С., с посочени данни, сумата 2310,04 лв., представляваща обезщетение по чл. 344, ал.1,т.3 вр. чл. 225, ал.1 и ал.2 от КТ, за периода 02.10.2015г. до 01.04.2016г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда – 02.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата, след извършено прихващане с изплатеното обезщетение по чл. 222, ал.1 от КТ в размер на 881, 96 лв. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му, досежно присъденото обезщетение. ОСЪЖДА Институт по розата и етерично-маслените култури с БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление ***,да заплати на З.Ю.С., с посочени данни, направените по делото разноски в размер на 795, 31 лв.. ОСЪЖДА Институт по розата и етерично-маслените култури с БУЛСТАТ , със седалище и адрес на управление ***, да заплати по сметката на КРС ДТ и разноски в размер на 262,40 лв.. Решението подлежи на обжалване пред ОС- Стара Загора в 2 - седмичен срок, който тече от 01.04.2016г..
172 Гражданско дело No 3073/2015, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.С.М.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 12.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на О.Б.Д. че Д. С.М. с адрес: ***, е родена на *** *** Даскалови от родители: майка-Мария Александрова Пеева,и баща-Стамо Сивенов Пеев,и задължава О.Б.Д. *** да състави акт за раждане на Д. С.М., както и да впише последния в регистрите за гражданското състояние.
В законна сила от 4.4.2016г.
173 Гражданско дело No 3073/2015, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Д.С.М.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.4.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 131/ 12.03.2016г., постановено по гр. д. № 3073 по описа за 2015г. на РС-Казанлък, като в диспозитива на решението, ред 14 – от горе на долу погрешното отразяване на фамилното име на Д. С. - М. да се чете Пеева.
В законна сила от 31.5.2016г.
174 Гражданско дело No 3074/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.Г.В. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 3.6.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.П.П.Ф. ЕАД, представлявано от Мишел Фуйе и Г.Г.В. по предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 79 от ЗЗД във вр. чл. 240, ал.1 от ЗЗД, че Г.Г.В. дължи на Б.П.П.Ф. ЕАД, по заповед за изпълнение № 1686/ 01.10.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 2407/2015г. по описа на КРС сумата от 1364,49 лв., представляваща неизплатена главница по Договор за потребителски заем с номер РLUS-01146130 от 11.01.2008г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – 29.09.2015г. до окончателното й изплащане. ОТХВЪРЛЯ, като погасен по давност, иска с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 240, ал.2 от ЗЗД, предявен от Б.П.П.Ф. ЕАД, представлявано от Мишел Фуйе против Г.Г.В. да се признае за установено, че Г.Г.В. дължи на Б.П.П.Ф. ЕАД сумата от 372,55 лв. договорна възнаградителна лихва за периода 30.03.2010г. до 29.10.2010г. по Договор за потребителски заем с номер РLUS-01146130 от 11.01.2008г., за която е издадена Заповед № 1686 за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК от 01.10.2015г., по ч. гр. д. № 2407/2015г. по описа на КРС. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Б.П.П.Ф. ЕАД, представлявано от Мишел Фуйе и Г.Г.В. по предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 86 от ЗЗД, че Г.Г.В. дължи на Б.П.П.Ф. ЕАД, по заповед за изпълнение № 1686/ 01.10.2015 г., постановена по ч.гр. дело № 2407/2015г. по описа на КРС сумата от 219,87 лв., представляваща обезщетение за забава върху неизплатена главница от 1364,49 лв. по Договор за потребителски заем с номер РLUS-01146130 от 11.01.2008г. за периода 29.09.2012г. до 11.09.2015г., КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 219, 87 лв. до претендирания размер от 519,52 лв. за периода от 30.04.2010г. до 29.09.2012г., поради изтекла погасителна давност. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Г.Г.В., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Б.П.П.Ф. ЕАДсумите от: 242, 34 лв., включващи юрисконсултско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 392,82 лв., включващи държавна такса, възнаграждение за вещо лице и юрисконсултско възнаграждение по исковото производство, съразмерно на уважената част от исковете. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, Б.П.П.Ф. ЕАД, с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Г.Г.В., с горепосочени данни, разноски в размер на 116,16 лв.- заплатено адвокатско възнаграждение, съразмерно с отхвърлената част от исковете.
В законна сила от 5.7.2016г.
175 Гражданско дело No 3082/2015, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД С.К.Я. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 25.4.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.К.Я., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:***644029, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407, за сумите: **** лв. главница, **** лв. договорна възнаградителна лихва от 28.05.2010г. до 03.09.2010г., ****лв. лихва за забава от 29.05.2010г. до 30.07.2015г. и законната лихва върху главницата от 24.08.2015 г. до изплащане на вземането, за които е издадена заповед за изпълнение по ч.гр.д.№2091/2015г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА С.К.Я., с ЕГН-********** *** да заплати на „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:***644029, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на *** лв. и 3** лв. разноски по ч.гр.д.№2091/2015 г. по описа на РС-К.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2091/2015 г. по описа на РС-К. за сведение.
В законна сила от 27.5.2016г.
176 Гражданско дело No 3083/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД З.А.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 15.8.2016г.
На осн. чл. 230 ал.2 от ГПК съдът прекратява производството по делото.
В законна сила от 7.9.2016г.
177 Гражданско дело No 3086/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Я.А.Л. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Я.А.Л., ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „В.И К.” ЕООД, ***, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Румен Тенев Райков по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за припадащата му се част от цялото задължение за доставена питейна и отведена канална вода по партида № с титуляр А. Р. Л. ***, а именно:. 105,48лв. главница, произтичащи от доставка на питейна вода за периода от г. до г. по партида № , законна лихва за забава в размер на 10,27лв. за периода от г. до г., начислена на осн. чл. 40, ал.1 от Наредба № 4 от 14.09.2004г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА Я.А.Л., ЕГН ********** *** да заплати на „В.И К.” ЕООД, ***, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Румен Тенев Райков по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 145,00лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА Я.А.Л., ЕГН ********** *** да заплати на „В.И К.” ЕООД, ***, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Румен Тенев Райков сумата от 195,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 29.3.2016г.
178 Гражданско дело No 3087/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД С.И.М. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 3.5.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.И.М., ЕГН ********** ***, че дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д. И. В. сумата от 207.25 лева главница, ведно със законната лихва за забава от датата на заявлението – 29.09.2015 г., за която е издадена Заповед за изпълнение по ч.гр.д. № г, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част над 207.25 лева до сумата от 344.72 лева. ПРИЗНАВА за установено по отношение на С.И.М., ЕГН ********** ***, че дължи на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д. И. В. сумата от 66.63 лева възнаградителна лихва за периода от г. до г. и мораторна лихва в размер на 2.02 лева за периода от г. до г. ОСЪЖДА „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д. И. В. да заплати на С.И.М., ЕГН ********** *** разноски в размер на 150 лева, представляващи адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА С.И.М., ЕГН ********** *** да заплати на „Б.П.П.Ф.” ЕАД, с ЕИК: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, сгр. 14, представлявана от Мишел Фуйе, чрез пълномощника си юрисконсулт Д. И. В. сумите от 162 лв. разноски в заповедното производство и 212 лв. съдебни разноски в настоящото производство.
В законна сила от 15.7.2016г.
179 Гражданско дело No 3090/2015, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЗАРА - Е ООД ТАБАКО ПРОДАКШЪН ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 4.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 3090/2015г. по описа на КРС, поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 23.2.2016г.
180 Гражданско дело No 3091/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.З.Г.,
Р.Д.К.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 26.1.2016г.
Утвърждава споразумението по чл. 127 ал.1 от СК.
В законна сила от 26.1.2016г.
181 Гражданско дело No 3093/2015, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.С.Г.,
К.М.Г.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.1.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Г.С. Г. ***, и К.М.Г. с адрес ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 0050/18.05.2013г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето - Татяна Г. Г., родена на ***г., се предоставят на майката - К.М.Г. , която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието й. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес: с. Г. Бащата Г.С. Г., ще има право на лични контакти с детето - Татяна Г. Г., всяка събота и неделя от месеца от 09.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, както и 30 дни през лятото, което време не съвпада с годишния отпуск на майката. Бащата Г.С. Г., се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Татяна Г. Г., чрез нейната майка и законен представител К.М.Г., в размер на 105 лв./сто и пет лева/ ,представляваща ? от минималната работна заплата за 2016г., платима до 5-то число на всеки месец, считано от датата на прекратяване на брака, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.
В законна сила от 25.1.2016г.
182 Гражданско дело No 3095/2015, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.А. Д.В.Ж. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ЛИШАВА бащата Д.В.Ж., с ЕГН **********,*** от родителски права спрямо детето Б. Д. Ж., ЕГН **********. ОСЪЖДА Д.В.Ж., с ЕГН **********,*** да заплаща месечна издръжка на малолетното дете Б. Д. Ж., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка В.И.А., и двамата с постоянен адрес *** в размер на 120 лв., считано от датата на постъпване на исковата молба –г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на бащата Д.В.Ж. да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа събота от месеца, от 12.00 часа до 14.00 часа в в присъствието на майката и в рамките на населеното място, където живеят с детето. На основание чл. 136 от СК да се уведоми служебно общината по постоянния адрес на родителят- Община К. за вписване на лишаването му от родителски права. ОСЪЖДА Д.В.Ж., с ЕГН **********,*** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД – К. 172.8 (сто седемдесет и два лева и 80 стотинки) лв. държавна такса.
В законна сила от 9.8.2016г.
183 Гражданско дело No 3098/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ЕООД М.К.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 1.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на М.К.М., ЕГН ********** ***, че съществува вземането на „Е.М.”ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова - управител, чрез пълномощника си адв. Ж.Д. ***, съдебен адрес:*** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за следните суми: 948,46 лв./деветстотин четиридесет и осем лв. и 46 стотинки/ главница, ведно със законната лихва от г. до изплащане на вземането, по вземане, произтичащо от неизпълнение на задължение по Договор за издаване на кредитна карта г., сключен между М.К.М. и „ОББ”АД, договор за цесия от г.между „ОББ“ АД и „Е.м.” ЕООД. ОСЪЖДА М.К.М., ЕГН ********** *** да заплати на „Е.М.”ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова - управител, чрез пълномощника си адв. Ж.Д. ***, съдебен адрес:*** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 25,00лв. разноски по заповедното производство за държ. такса. ОСЪЖДА М.К.М., ЕГН ********** *** да заплати на „Е.М.”ЕООД, ЕИК 131001375, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Райна Иванова Миткова-Тодорова - управител, чрез пълномощника си адв. Ж.Д. ***, съдебен адрес:***25,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото за държ. такса.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 1.9.2016
Търговско дело № 1085/2016
Отменя решението и постановявава ново
В законна сила от 1.9.2016г.
184 Гражданско дело No 3106/2015, I състав Делба Н.Н.З. Т.П.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 5.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния допуснат до делба между Н.Н.З. и Т.П.К. , неподеляем недвижим имот: ап., находящ се в гр.К на четвърти жилищен етаж в жилищна сграда, построена върху държавен терен в кв. 57 с обща площ 6263 кв.м., състоящ се от две спални, хол, кухня, кухненски бокс, баня, тоалетна, коридор, мокро помещение и две тераси, ведно с прилежащите избено помещение № 2 и таванско помещение № 3, както и 1/60 идеална част от правото на строеж върху мястото и 1/20 идеална част от общите части на сградата, при граници на жилището: от долу - ап.4, от страни - ап.8, от горе - ап.10 със средна пазарна цена 58 230 лв./ петдесет и осем хиляди двеста и трийсет лева/, като сумата, получена от продажбата, следва да се разпредели между съделителите, както следва: Н.Н.З. от гр.К - 1/2 идеална част и Т.П.К. от гр.К – 1/2 идеална част.
В законна сила от 22.12.2016г.
185 Гражданско дело No 3107/2015, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.С.Д. ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЪГЛИЖ Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.4.2016г.
ОТМЕНЯ наложеното на Д.С.Д., с ЕГН-********** *** със заповед №290/25.11.2015 г. на Директора на ТП „Д.г.с.М.“, с ЕИК:2016176540168 с адрес на управление ***, пл.“Трети март“ №24, дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ като незаконосъобразно. ОСЪЖДА ТП „Д.г.с.М.“, с ЕИК:201617654 0168 с адрес на управление ***, пл.“Трети март“ №24 да заплати на Д.С.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 500 лв. ОСЪЖДА ТП „Д.г.с.М.“, с ЕИК:2016176540168 с адрес на управление ***, пл.“Трети март“ №24 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд 30 лв. държавна такса. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.239, ал.4 от ГПК.
В законна сила от 8.4.2016г.
186 Гражданско дело No 3108/2015, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Б.И. Р.В.Н. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 1.4.2016г.
ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на малолетно дете Б. Д. И., ЕГН ********** при неговия баща Д.Б.И., ЕГН **********,***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху Б. Д. И., ЕГН ********** на неговия баща Д.Б.И., ЕГН **********,***., като дава възможност на майката Р.В.Н., ЕГН **********,*** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първи и трета седмица от месеца, от 16 ч. в петък до 18 ч. в неделя, с преспиване между дните, по един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на бащата, както и по време на Коледните празници през календарна година. ОСЪЖДА Р.В.Н., ЕГН **********,*** да заплаща на малолетното дете Б. Д. И., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител Д.Б.И., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 110,00 лева/ сто и десет лева и 00 стотинки/, считано от завеждане на исковата молба в съда- г. и до настъпване на законни основания за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до изплащането й. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОТХВЪРЛЯ предявените от Р.В.Н., ЕГН **********,*** против Д.Б.И., ЕГН **********,*** насрещни искове, с правно основание чл. 127, ал.2 и чл. 143 ал.2 от СК, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА Р.В.Н., ЕГН **********,*** да заплати на Д.Б.И., ЕГН **********,*** сумата от 700,00 лв. съдебни и деловодни разноски по делото. ОСЪЖДА Р.В.Н., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 158,40лв./ сто петдесет и осем лева и 40 стотинки/.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 11.7.2016
Гражданско дело № 1204/2016
В законна сила от 11.7.2016г.
187 Гражданско дело No 3123/2015, V състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.И. И.М.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.1.2016г.
ИЗМЕНЯ определената по гр.д №г. по описа на Районен съд- Казанлък издръжка за непълнолетния И.И.И., ЕГН **********, като ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН **********,*** и съдебен адрес:*** да заплаща на сина си И.И.И., ЕГН **********, със съгласието на неговата майка Д.И.И., ЕГН **********, и двамата с наст.адрес: *** месечна издръжка в размер на 110,00лв.(сто и десет лева и 00 стотинки), считано от датата на завеждане на иска- г. до настъпване на основания за изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска до пълния предявен размер от 120,00лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН **********,*** и съдебен адрес:*** да заплати на И.И.И., ЕГН **********, действащ лично и със съгласието на неговата майка Д.И.И., ЕГН **********, и двамата с наст.адрес: *** съдебни разноски в размер на 366,67лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА И.М.И., ЕГН **********,*** и съдебен адрес:*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 158,40 лв. / сто петдесет и осем лева и 40 стотинки/окончателна държавна такса в производството по гр.д. № 3123/2015г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 9.2.2016г.
188 Гражданско дело No 3126/2015, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение П.С.К.,
А.Д.К.,
С.С.К.
ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 1.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, гр. Казанлък, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 6, представлявана от Кмета Галина Г. Стоянова, че П.С.К., ЕГН **********, с адрес: ***, А. Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и С.С.К., ЕГН **********, с адрес: ***, всички чрез адвокат А.Г.С. ***, са собственици въз основа обстоятелствена проверка и давностно владение на следния недв. имот: поземлен имот с площ 1109,00 квадратни метра, находящ се в град Казанлък, в местност „Т.", представляващ имот с №/ по Картата на възстановената собственост за землището на град Казанлък, ЕКАТТЕ: , ведно със сграда — сезонна постройка с площ 20,00 квадратни метра, при граници на поземления имот: от североизток – поземлен имот №, от изток - поземлен имот №, от северозапад - поземлен имот №, от запад - поземлен имот №, поземлен имот № и поземлен имот № и от юг - полски път, ведно с всички други подобрения и трайни насаждения върху земята, при квоти:1/2 идеална част за П.С.К. и общо 1/2 идеална част за А. Д.К. и С.С.К..***, ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, с адрес: гр. Казанлък, бул. „ Розова долина“ № 6, представлявана от Кмета Галина Г. Стоянова да заплати общо на П.С.К., ЕГН **********, с адрес: ***, А. Д.К., ЕГН **********, с адрес: *** и С.С.К., ЕГН **********, с адрес: ***, всички чрез адвокат А.Г.С. ***, направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 60,00лв./ шестдесет лева и 00 стотинки/, от които: държ. такса за образуване на делото - 50лв. и държ. такса за вписване на исковата молба- 10лв.
В законна сила от 23.2.2016г.
189 Гражданско дело No 3127/2015, III състав Искове за трудово възнаграждение Р.Н.Б. КООПЕРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАРКООП Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.5.2016г.
ОСЪЖДА „Потребителна кооперация „Наркооп“ ЕИК ...... със седалище ***, представлявана от председателя й С.Т.П. да заплати на Р.Н. Б. с ЕГН ********** *** за положен като „продавач-консултант“ в търговски обект представляващ „смесен магазин“ в с. Горно Черковище“ на 29.06.2013г. – 5 часа, на 24 и 31 август 2013год. – общо 15 часа извънреден труд, сумата 99,35лв. в едно със законната лихва от 11.12.2015год. до изплащането й като ОТХВЪРЛЯ претенцията на Р.Н. Б. в останалата част до 1084лв. и за дните април 2013год. -13,20,27, май 2013год. - 4,18,25, 1-ви и 24-ти, юни 2013год. - 8,15,22, юли 2013год.-6,13,20,27, август 2013год.- 10,17, септември 2013год. - 7,14,21,28 и 6-ти, октомври 2013год.- 5,12,19,26, ноември 2013год.-9,16,23,30, декември 2013год.-7,21,28 и 24 и 25-ти като неоснователна. ОСЪЖДА „Потребителна кооперация „Наркооп“ ЕИК ...... със седалище ***, представлявана от председателя й С.Т.П. да заплати на Р.Н. Б. с ЕГН ********** *** сумата 64,15лв., представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА „Потребителна кооперация „Наркооп“ ЕИК ...... със седалище ***, представлявана от председателя й С.Т.П. да заплати на Районен съд Казанлък сумата 120лв., представляваща разноски за експертиза. ОСЪЖДА Р.Н. Б. с ЕГН ********** *** да заплати на „Потребителна кооперация „Наркооп“ ЕИК ...... със седалище ***, представлявана от председателя й С.Т.П. сумата 318,15лв., представляваща разноски по делото. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която се присъжда възнаграждение за извънреден труд.
В законна сила от 30.5.2016г.
190 Гражданско дело No 3184/2015, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО ЕООД ТРАНССТРОЙ 49 ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 18.4.2016г.
ОСЪЖДА „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов да заплати на „Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев, на основание чл.79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.367 от Търговския закон, вр. чл.1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки, сумата 2 760 лева с вкл. ДДС, представляваща дължимото превозно възнаграждение за извършена транспортна услуга – превоз на дограма, установено във фактура №г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска-г. до окончателното изплащане на задължението, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 4320,00лв. с вкл. ДДС, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев да заплати на „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов, на основание чл.17, вр. чл.25 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки сумата 12 346,74 лева, представляваща обезщетение за нанесени вреди - повреждане на 13 броя алуминиеви прозоречни рамки, поради извършен некачествен международен превоз на стоки от Б./С. до Б./, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на насрещния иск-г. до окончателното изплащане на задължението. ОСЪЖДА „Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев да заплати на „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов, на основание чл.27 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки сумата 333,79 лева, представляваща лихва върху сумата на обезщетението 12 346,74 лева, изчислена за периода от г. до г., като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до претендираните 683,56лв, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов да заплати на „Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев на осн. чл. 78 ал.1 и чл. 80 от ГПК направените съдебни и деловодни разноски в размер на 560,82лв., съразмерно с уважената част на иска с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.367 от Търговския закон, вр. чл.1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки. ОСЪЖДА Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев да заплати на „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов на осн. чл. 78 ал.3 и чл. 80 от ГПК направените съдебни и деловодни разноски в размер на 361,11лв., съразмерно с отхвърлената част на иска с правно основание чл. 79, ал.1 от ЗЗД, вр. чл.367 от Търговския закон, вр. чл.1 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки. ОСЪЖДА Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев да заплати на „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов на осн. чл. 78 ал.1 и чл. 80 от ГПК направените съдебни и деловодни разноски в размер на 1505,25лв., съразмерно с уважената част на насрещния иск с правно основание чл.17, вр. чл.25 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки. ОСЪЖДА „Т.4.” ООД, със седалище и адрес на управление:***23673569, представлявано от Ислям Шабан Ислям и Тошо Иванов Драганов да заплати на „Дончев трансавто” ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ЕИК 117679350, представлявано от Ивелин Стефанов Дончев на осн. чл. 78 ал.3 и чл. 80 от ГПК направените съдебни и деловодни разноски в размер на 7,11лв., съразмерно с отхвърлената част на насрещния иск с правно основание чл.17, вр. чл.25 от Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки.
191 Гражданско дело No 3185/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 3.5.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Ф.И." ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, седалище и адрес на управление:*** и М.Д. И., ЕГН **********,***, по предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 79 от ЗЗД във вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД, че М.Д. И. дължи на „Ф.И." ЕАД, по заповед за изпълнение № г., постановена по ч.гр. дело № г. по описа на КРС сумата от 171,35 лв., представляваща неизплатена главница по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер г., прехвърлена с договор за цесия от г., за периода г. до г./крайната дата на договора/, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на депозиране на заявлението в съда – г., по ч.гр. дело № г. по описа на КРС до окончателното й изплащане, КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за главница за горницата над 171,35 лв. до претендирания размер от 574,02 лв. за периода г. до г. поради изтекла погасителна давност. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Ф.И." ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, седалище и адрес на управление:*** и М.Д. И., ЕГН **********,*** по предявения иск с правно основание чл. 422 от ГПК, вр. чл. 86 от ЗЗД във вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД, че М.Д. И. дължи на „Ф.И." ЕАД, по заповед за изпълнение заповед за изпълнение № г., постановена по ч.гр. дело № г. по описа на КРС сумата от 50,55 лв., представляваща обезщетение за забава върху неизплатена главница от 171,35 лв. по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер г., прехвърлена с договор за цесия от г., за периода г. до г.., КАТО ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над 50,55 лв. до претендирания размер от 306,15 лв. за периода г. до г., поради изтекла погасителна давност. ОТХВЪРЛЯ, като погасен по давност, иска с правно основание чл. 422, ал.1 от ГПК, във връзка с чл. 86 от ЗЗД от ЗЗД вр. чл. 99, ал.1 от ЗЗД, предявен от Ф.И." ЕАД, ЕИК 200644029, представлявано от Александер Викторов Грихилес изпълнителен директор, седалище и адрес на управление:*** против М.Д. И., ЕГН **********,***, да се признае за установено, че М.Д. И. дължи на „Ф.И." ЕАД сумата от 166,69 лв. договорна възнаградителна лихва за периода г. до г. по Договор за кредит за покупка на стоки или услуги с номер г., прехвърлена с договор за цесия от г., за която е издадена заповед за изпълнение на парично задължение № г., по ч. гр. д. № г. по описа на КРС. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, М.Д. И., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на „Ф.И." ЕАД, с горепосочени данни, сумите от: 68,89 лв., включващи адвокатско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 131,42 лв., включващи държавна такса, възнаграждение за вещо лице и адвокатско възнаграждение по исковото производство, съразмерно на уважената част от исковете.
В законна сила от 1.8.2016г.
192 Гражданско дело No 3186/2015, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.И.Д. К.З.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 21.05.2005 год. в гр. Казанлък граждански брак между К.З.Д. ЕГН ********** *** и Д.И.Д. ЕГН ********** *** поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето А. Д.Д. ЕГН********** на К.З.Д. като дава възможност на Д.И.Д. ЕГН ********** да взема и вижда детето А. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9.00 часа в събота до 18.00 часа в неделя и за един месец през лятото когато К.З.Д. не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А. Д.Д. ЕГН********** при майката К.З.Д. с настоящ адрес 44 Vincent road, Kingston upont Thames, Surrey, KTI 3HJ, United Kingdom. ПРЕДОСТАВЯ на К.З.Д. ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък ж.к.“В.Левски“ бл.46, вх.Б, ет.5, ап.46. ОСЪЖДА Д.И.Д. ЕГН ********** с п.а. да заплаща на А. Д.Д. чрез нейната майка К.З.Д. издръжка от 250лв./двеста и петдесет лева/ месечно считано от 17.02.2016год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Д.И.Д. ЕГН ********** с п.а. да заплати на Районен съд Казанлък 360лв. /триста и шестдесет лева/ държавна такса за издръжката на детето А. и 10лв. /десет лева/ държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА К.З.Д. с п.а. да заплати на Районен съд Казанлък 35лв. /тридесет и пет лева/ държавна такса по допускането на развода. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака К.З.Д. да носи брачното си фамилно име Д.. ДОПУСКА предварително изпълнение на съдебното решение в частта относно присъдената издръжка.
В законна сила от 9.3.2016г.
193 Гражданско дело No 3208/2015, II състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.А.Н. Д.М.Б. Докладчик:
РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА
Определение от 4.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №3208/2015г. пред Районен съд-гр.Казанлък. Изпраща делото на Председателя на Окръжен съд-гр.Стара Загора за постановяване на разглеждането му в друг равен съд.
194 Гражданско дело No 3211/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение К.Г.К. ЕТ Р.-Р.Н. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 23.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на ЕТ „ Р.- Р. Н.“, ЕИК: 123734075, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от собственика Р. Д. Н., ЕГН **********, че съществува вземането на К.Г.К., ЕГН ********** ***, по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за сумата от 2000,00лв./ две хиляди лева и 00 стотинки/ главница по вземане, произтичащо от неизпълнение по предоставен заем за сумата от 2000лв., чрез договор за заем от г., надлежно оформен и подписан от К.Г.К. и Р. Д. Н., в качеството му на собственик на ЕТ „ Р.- Р. Н.“. ОТХВЪРЛЯ предявения от К.Г.К., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Т.Д. ***, адрес на кантора: гр. К. против ЕТ „ Р.- Р. Н.“, ЕИК: 123734075, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от собственика Р. Д. Н., ЕГН **********, установителен иск с правно основание чл. 422 вр. чл. 415 от ГПК да бъде признато за установено по отношение ЕТ „ Р.- Р. Н.“, ЕИК: 123734075, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от собственика Р. Д. Н., ЕГН **********, че дължи на К.Г.К., ЕГН ********** ***, по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, законна лихва върху главница от 2000лв., считано от датата на депозиране на исковата молба в съда- г. до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ЕТ „ Р.- Р. Н.“, ЕИК: 123734075, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от собственика Р. Д. Н., ЕГН ********** да заплати на К.Г.К., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Т.Д. ***, адрес на кантора: гр. К., сумата от 430,13лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 17.3.2016г.
195 Гражданско дело No 3212/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГРАРИКА ЕООД ПЛОДОВА НАСЛАДА ООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че „П.н.” ООД с ЕИК ......, седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Д.В.-Управител, дължи на “А.” ЕООД с ЕИК 10215..., седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Г.Ш. по издадената по ч.гр.дело №2610/2015год. по описа на Районен съд Казанлък Заповед № 1785 от 21.10.2015год. законната лихва върху сумата 24992.53 лв. за времето от 20.10.2015 г. до 14.04.2016год. ОТХВЪРЛЯ предявеният от “А.” ЕООД с ЕИК 10215..., седалище и адрес на управление *** против „П.н.” ООД с ЕИК ......, седалище и адрес на управление *** иск съдът да признае за установено, че „П.н.“ ООД дължи на “А.” ЕООД сумата 24992,53лв. по издадената Заповед № 1785/21.10.2015год. по ч.гр.дело № 2610/2015год. по описа на РС Казанлък като ПОГАСЕН поради плащане в хода на съдебното производство. ОСЪЖДА „П.н.” ООД с ЕИК ......, седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Д.В.-Управител да заплати на “А.” ЕООД с ЕИК 10215..., седалище и адрес на управление ***, представлявано от М.Г.Ш. сумите: - 1499.86 лв. представляващи разноски по ч.гр.дело №2610/2015год., от които 499,86лв. /четиристотин деветдесет и девет лева и 86ст./държавна такса и 1000лв. адв. възнаграждение; - 2679,86лв., разноски в настоящото производство, от които 499,86лв. /четиристотин деветдесет и девет лева и 86ст./ държавна такса, 2000лв. адв. възнаграждение, 180лв. за експертиза.
В законна сила от 21.6.2016г.
196 Гражданско дело No 3213/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГРАРИКА ЕООД ПЛОДОВА НАСЛАДА ООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 28.3.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „П.н.“ ООД с ЕИК 201137559, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Илия Вандов, че дължи на „А.“ ЕООД с ЕИК 102156084, със седалище и адрес на управление ***, представлявано Михаил Шевкенов сумата от 24 870, 69 лева, ведно със законната лихва за забава от датата на заявлението –г., за която е издадена Заповед за изпълнение № г. по ч.гр.д. № г. на РС Казанлък за фактури № г. ОСЪЖДА „П.н.“ ООД с ЕИК 201137559, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Илия Вандов да заплати на „А.“ ЕООД с ЕИК 102156084, със седалище и адрес на управление ***, представлявано Михаил Шевкенов разноски по заповедното производство в размер на 1497, 42 лв. съдебни разноски, от които 497, 42 лева за държавна такса и 1000 лева за адвокатски хонорар и съдебни разноски в настоящото производство в размер на 2677, 42 лв., от които 497,42 лева за държавна такса, 180 лева за вещо лице и 2 000 лева адвокатски хонорар.
В законна сила от 9.5.2016г.
197 Гражданско дело No 3221/2015, I състав Искове по СК - издръжка, изменение А.С.А.,
А.М.А.
М.С.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.3.2016г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 143, ал. 2 СК, М.С.А. ***,ДА ЗАПЛАЩА на А.М.А. , действаща лично и със съгласието на майка си А.С.А. , двете с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 125 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 15.12.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 125 лв. до претендираните 150 лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА, на осн. чл. 143, ал. 2 СК, М.С.А. ДА ЗАПЛАЩА на А.С.А. , като майка и законна представителка на детето Мерджан М.А. ***, месечна издръжка в размер на 110 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 15.12.2015 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 110 лв. до претендираните 120 лв. като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта му за издръжката, на основание чл. 242,ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, М.С.А. ДА ЗАПЛАТИ на А.М.А., действаща лично и със съгласието на майка си А.С.А. и на А.С.А., като майка и законна представителка на детето Мерджан М.А. разноски в размер на 261,11 лв., съразмерно с уважената част от исковете. ОСЪЖДА М.С.А. *** ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС държавна такса в размер на 338,40 лв. и ДТ в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 13.4.2016г.
198 Гражданско дело No 3226/2015, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Е.Г.И. Р.И.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Е.Г.И.,*** и Р.И.И. ***, , сключен с Акт за граждански брак № 280 от 08.09.1991г., на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име – И.. Семейното жилище, находящо се на адрес: гр. Казанлък, ул. „Петко Д. Петков“ 47 се предоставя за ползване на молителката Е.Г.И.. ОСЪЖДА Е.Г.И., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА Р.И.И., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 14.4.2016г.
199 Гражданско дело No 3231/2015, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.С.З. П.Н.М.,
М.Н.М.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 25.7.2016г.
РАЗПРЕДЕЛЯ на основание чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността, ползването на Дворно място с площ от 500 кв. м, за което по плана на гр. П. бил отреден УПИ в кв. по стария план, а по сега действащата кадастрална карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед год. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ поземлен имот с идентификатор с начин на трайно ползване: ниско застрояване, при съседи на имота:, от което 1/2 идеална част собственост на А.С.З. с ЕГН ********** и 1/2 идеални части собственост на П.Н.М. с ЕГН ********** и М.Н.М. с ЕГН **********, както следва: - А.С.З. с ЕГН ********** ще ползва част от описаното дворно място, с идентификатор, съответстващо на защрихованата (южно от зелената гранична линия) половина от скицата, приложена към заключението с вх. № ; - П.Н.М. с ЕГН ********** и М.Н.М. с ЕГН ********** ще ползват общо участъка от описаното дворно място, с идентификатор, съответстващо на незащрихованата (северно от зелената гранична линия) половина от скицата, приложена към заключението с вх. № ; Скица - приложение с вариант № 4 на л. 56 от делото към заключение с вх. № на вещото лице Д.Д., представляват неразделна част от настоящото решение. ОСЪЖДА П.Н.М. с ЕГН ********** и М.Н.М. с ЕГН ********** да заплатят на А.С.З. с ЕГН ********** сумата от 25 лв. съдебни разноски по делото.
В законна сила от 16.8.2016г.
200 Гражданско дело No 3232/2015, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.Х.Д.,
Д.Д.Д.
Х.М.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 1.2.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 8.2.2016г.
201 Гражданско дело No 3233/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД А.Н.Ш. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.2.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на А.Н.Ш., ЕГН **********, с адрес: ***, че съществува вземането на „В.И К.” ЕООД, ***, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Румен Тенев Райков, по Заповед № г.за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за следните суми: 85,40лв. главница, ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до изплащане на вземането, както и мораторни лихви в общ размер на 22,76лв., по вземане, произтичащо от доставена питейна и отведена отпадна вода по открита при кредитора „ В.и к.” ЕООД партида на А.Н.Ш. с партиден № и абонатен №. ОБЕЗСИЛВА Заповед № г.за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък в частта, както следва: за главница за горницата над 85,40 лв. до пълния заявен размер от 150,63 лв., ведно със законната лихва от датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК в съда- г. до изплащане на вземането, мораторни лихви за горницата над 22,76лв. до първоначално заявения размер на 47,82лв., както и за съдебни и деловодни разноски в частта над 65,97лв. до първоначално присъдените 145лв., поради прекратяване производството по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, поради оттегляне на претенцията на осн. чл. 232 от ГПК. ОСЪЖДА А.Н.Ш., ЕГН **********, с адрес: *** заплати на „В.И К.” ЕООД, ***, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Румен Тенев Райков по Заповед № г.за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 65,97 лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА А.Н.Ш., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на „„В.И К.” ЕООД, ***, ЕИК 833066300, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя инж. Румен Тенев Райков сумата от 88,72лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, съразмерно с уважената част на иска.
В законна сила от 29.3.2016г.
202 Гражданско дело No 3235/2015, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.А.Ф. Л.В.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 17.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.Ф., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: адв. К.Д.М. ***,адрес на кантора: гр.К. против Л.В.К., ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.422 вр. чл. 415 от ГПК, за признаване на установено по отношение на Л.В.К., ЕГН ********** ***, че съществува вземането на Н.А.Ф., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: адв. К.Д.М. ***,адрес на кантора: гр.К. по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. №г. по описа на РС- К., за следните суми: 1500 (хиляда и петстотин лева и 00 ст.) главница , явяваща се наемна цена за периода м. г.-м. г. и 50 лв. лихва за периода от г. до г. по вземане, произтичащо от оговор за наем от г. нот.зав.№ г. на Нотариус Р.Б., рег.№, с район РС-К., като погасен чрез плащане в хода на процеса. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.А.Ф., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: адв. К.Д.М. ***,адрес на кантора: гр.К. против Л.В.К., ЕГН ********** *** установителен иск с правно основание чл.422 вр. чл. 415 от ГПК, за признаване на установено по отношение на Л.В.К., ЕГН ********** ***, че съществува вземането на Н.А.Ф., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: адв. К.Д.М. ***,адрес на кантора: гр.К. по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК и изпълнителен лист, издадени по ч.гр.д. №г. по описа на РС- К., за сумата от 30 лв., представляваща разноски по заповедното производство, като погасен чрез плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Л.В.К., ЕГН ********** ***, да заплати на Н.А.Ф., ЕГН ********** ***, със съдебен адрес: адв. К.Д.М. ***,адрес на кантора: гр.К. сумата от 436,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по гр.д. № г. по описа на РС- К.
В законна сила от 15.6.2016г.
203 Гражданско дело No 3236/2015, IV състав Искове за обезщетение от деликт БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Г.П.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.7.2016г.
ПРИЕМА за установено по отношение на Г.П.Г., с ЕГН- ********** ***, че съществува вземане на “Б.П.П.Ф.“ ЕАД, с ЕИК:******** със седалище и адрес на управление *** за сумите: ****лв. главница, ****лв. такса обработка, **** лв. лихва за забава от 18.04.2014г. до 11.09.2015г. и законната лихва върху главницата от 29.09.2015 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2401/2015 г. по описа на РС-К., като ОТХВЪРЛЯ иска за лихва за забава в частта до претендираните **** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА Г.П.Г., с ЕГН- ********** *** да заплати на “Б.П.П.Ф.“ ЕАД, ЕИК:******** със седалище и адрес на управление ***, ж.к.М. 4, Б.п. С., сгр.14на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на **** лв. и **** лв. разноски в заповедното производство. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2401/2015 г. по описа на РС-К. за преценка с оглед издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 9.8.2016г.
204 Гражданско дело No 3237/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД В.Д.Б. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.5.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, на основание чл.422 от ГПК, вр. с чл.240, ал.1 от ЗЗД и чл.86 от ЗЗД, по отношение на БНП Париба Пърсънъл гр. София, представлявано от Мишел Фуйе и В.Д. Б. с адрес: ***, че В.Д. Б. дължи на „БНП Париба Пърсънал Файненс“ ЕАД сумите за главница и лихви, за които е издадена заповед за изпълнение № 1685/01.10.2015г., постановено по ч. гр. д. 2400 /2015г. по описа на КРС, както следва: 1901,20 лв., представляваща главница по Договор за потребителски паричен кредит SРЕL-10415606 от 31.10.2013, ведно със законната лихва от датата на подаване на заявлението – 29.09.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като за разликата над 1901, 20 лв. до претендираните 2004, 87 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен; 79,34 лв., представляваща мораторна лихва за забава върху главницата от 1901, 20 лв. за периода от 15.04.2015г. - крайната падежна дата по погасителния план до 11.09.2015г., като за разликата над 79, 34 лв. до претендираните 114, 62 лв. ОТХВЪРЛЯ иска като неоснователен.

Резултат от въззивна инстанция: Други
Определение от 22.11.2016
Търговско дело № 1201/2016
Прекратява производството и връща делото за поправка на ОФГ.
205 Гражданско дело No 3237/2015, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД В.Д.Б. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.12.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в диспозитива на Решение № 268/20.05.2016г., постановено по гр. дело № 3237/2015г. по описа на КРС, като в диспозитива на решението стр. 92, ред 31 – от горе надолу и на стр. 93 ред 13 и ред 18– от горе надолу погрешното отразяване „БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ“ да се чете и счита „Б.П.П.Ф.“ ЕАД, ***, сгр. 14, представлявано от Мишел Фуйе.
206 Гражданско дело No 3240/2015, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.Ф.К. О.Е.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 1.3.2016г.
В законна сила от 9.3.2016г.
207 Гражданско дело No 3241/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Н.К.К. Б.Х.Т. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 11.8.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.К.К., с ЕГН **********, с адрес *** иск срещу Б.Х. *** по реда на чл. 422, ал. 1 от ГПК, с който се иска да се установи, че ответникът й дължи сумата на основание чл. 55 ал. 1 предл. трето от ЗЗД от 1 560 лева, представляващи авансово плащане по развален договор за изработка, за кето е образувано ч.гр.д. № г. по описа на К. районен съд и е издадена Заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК. ОСЪЖДА Н.К.К. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на Б.Х. *** разноски в размер на 580 лева.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.12.2016
Гражданско дело № 1411/2016
В законна сила от 21.12.2016г.
208 Гражданско дело No 3242/2015, II състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ Г.Л.Ш. В.Г.К.,
В.Г.К.
Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Г.Л.Ш., ЕГН **********,*** против В.Г.К., ЕГН **********, с адрес *** иск за обявяване за окончателен на предварителен договор от г. за продажба на / / идеални части от дворно място с площ от кв.м/ представляващо УПИ кв. по плана на гр. К. на ул., заедно с находящата се в имота жилищна сграда и подобрения в нея по скица, а по нотариален акт с площ от 262 кв.м /двеста шестдесет и два квадратни метра/, като неоснователен и недоказан. ПРЕКРАТЯВА производството по делото по отношение на предявения от Г.Л.Ш., ЕГН **********,*** против В.Г.К., ЕГН **********, с адрес *** и В.Г.К., ЕГН **********, с адрес ***, иск с правно основание чл.135 от ЗЗД за обявяване за недействителен на обективиран в нотариален акт №том , рег. №, дело №от г. по описа на нотариус И. Г., с рег.№ на НК, с район на действие Районен съд – К. за прехвърляне на недвижим имот : УПИ , с площ от кв.м., а по скица № г. на община К. с площ откв.м., в кварталпо плана на град К. на улица „, одобрен със заповед №. и заповед №. на община К. , област С., при съседи на имота : улица „УПИ и УПИ – за училище, заедно с построената в това място сграда с РЗП кв.м и гараж с РЗП кв.м. срещу задължение за гледане и издръжка, поради недопустимост. ОСЪЖДА Г.Л.Ш., ЕГН **********,*** да заплати на В.Г.К., ЕГН **********, с адрес *** и В.Г.К., ЕГН **********, сумата от 1 050 лева представляваща направени по делото разноски.
209 Гражданско дело No 3248/2015, I състав Искове за обезщетение от деликт П.Я.В. АГРО АРТЕМИС ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 13.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от П.Я.В. с с адрес: *** против „А.А." ЕООД ,със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Сотириос Теохаридис иск с правно основание чл. 108 от ЗС да се признае за установено, че ищцата П.В. е собственик на нива, находяща се в землището на село Габарево, общ.Павел Баня, местност „К ", представляваща имот по плана за земеразделяне на землището на село Габарево, при граници: имот - полски път на общ.Павел Баня имот - напоителен канал на общ.Павел Баня , имот нива на насл. на Г И С, имот - нива на З Н Ф на основание договор за доброволна делба , вписан в службата по вписвания Казанлък вх.рег.№ от 22.12.2014 г.,акт и се осъди ответника „А.А." ЕООД *** да й предаде владението на имота. ОСЪЖДА ,на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, П.Я.В., с горецитирани данни ДА ЗАПЛАТИ на „А.А." ЕООД представлявано от Сотириос Теохаридис, направените по делото разноски в размер на 400 лв. – заплатен адвокатски хонорар.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2016
Гражданско дело № 1279/2016
В законна сила от 16.12.2016г.
210 Гражданско дело No 3251/2015, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. П.С.С.,
Г.Й.С.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ на П.С.С. ЕГН ********** *** със съдебен адрес ***, офис №3, адв. П.К., упражняването на родителските права спрямо детето В.Г.С., родена на ***год. ПОСТАНОВЯВА детето В.Г.С. да живее при П.С.С. ЕГН ********** с адрес ***. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Г.Й.С. ЕГН ********** да взема и вижда детето В.Г.С. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота от месеца от 09.00 часа до 13.00 часа в присъствието на майката до 10.10.2018 год. и всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с преспиване и 15 дни през лятната ваканция на детето във време, което не съвпада с отпуска на майката считано от 11.10.2018год. ОСЪЖДА Г.Й.С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис №3, адв. П.К., да заплаща на В.Г.С. чрез нейната майка П.С.С. ЕГН ********** издръжка от 120лв. месечно, считано от влизане в сила на съдебното решение. ОСЪЖДА Г.Й.С. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***, офис №3, адв. П.К. да заплати на РС Казанлък държавна такса от 172,80лв. за издръжката на детето В..
В законна сила от 29.3.2016г.
211 Гражданско дело No 3263/2015, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Б.Г. ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ НАДЕЖДА Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 29.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Б.Г. с ЕГН ********** с адрес ***, със съдебен адрес ***, офис 22 срещу ПК „Н.“ с ЕИК 123127431, със седалище и адрес на управление ***, иск по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 128 т. 2 от КТ за признаване за установено, че ответната кооперация му дължи сумата от **** лева, представляваща неизплатени заплати за периода януари **12 г. – декември **14 г., за което има издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГП по ч.гр.д. № 9/**** г., в едно със законната лихва от датата на подаване на заявлението 07.01.**** г. ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Б.Г. с ЕГН ********** с адрес ***, със съдебен адрес ***, офис 22 срещу ПК „Н.“ с ЕИК 123127431, със седалище и адрес на управление ***, иск по реда на чл. 422 от ГПК във вр. с чл. 86 от ЗЗД и чл.245 ал. 2 от КТ за признаване за установено, че ответната кооперация му дължи обезщетение за забава за минало време в размер на 422.12 лева за периода от 31.12.**12 г. до 31.12.**14 г.; 449.11 лева за периода от 31.12.**13 г. до 31.12.**14 г. и 411.27 лева за периода от 31.01.**14 г. до 31.12.**14 г. ОСЪЖДА С.Б.Г. с ЕГН ********** с адрес ***, със съдебен адрес ***, офис 22 да заплати на ПК „Н.“ с ЕИК 123127431, със седалище и адрес на управление *** сумата от ** лева разноски, от които - адвокатско възнаграждение в размер на *** лева, депозит за свидетел – ** лева и за вещо лице – ** лева. Решението може да бъде обжалвано пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила от 26.9.2016г.
212 Гражданско дело No 3278/2015, III състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА П.Г.Г.,
М.К.Р.
КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 13.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалбата н.П.Г.Г. *** и М. К. Р. ***-513-1/14.12.2015год. срещу Заповед № 2109/18.11.2015год. н.К.на О.К.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя изцяло решението
Решение от 2.11.2016
Административно дело № 325/2016
Отменя и връща за ново разглеждане
213 Гражданско дело No 3280/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СПС КРУП ЕООД БРИГАДА ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от “С.К.”ЕООД ЕИК ..., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.П.С. чрез пълномощника си адв. М.Д. ***, тел. 042/604794; 0888199649 против „Б.“ЕООД, ЕИК ... със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Х.Х. иск съдът да признае за установено, че „Б.“ЕООД, ЕИК ... със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Х.Х. с ЕГН ********** дължи на “С.К.”ЕООД ЕИК ..., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.П.С., сумата: 1 260,00 лв./хиляда двеста и шестдесет лева и 00 ст./ главница; 41,38 лв. лихва за периода от 29.07.2015г. до 23.11.2015г.; законната лихва от 24.11.2015г. до изплащане на вземането; 218,03 лв. разноски по производството, от които 26,03 лв. за държавна такса и и 192 лв. адвокатско възнаграждение на основание фактура № 0000000078/28.07.2015г. за извършени услуги с автокран и транспорт като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА “С.К.”ЕООД ЕИК ..., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от С.П.С. да заплати на „Б.“ЕООД, ЕИК ... със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Н.Х.Х. сумата 384лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 9.6.2016г.
214 Гражданско дело No 3282/2015, V състав Делба С.Х.К. Х.З.Г.,
Г.З.Г.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.2.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба на следните съсобствени недвижими имоти: -поземлен имот с площ от 908 кв.м. с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение на територията/ урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10 м/, при граници и съседи: поз.имот, поз.имот, поз.имот, поз.имот, поз.имот, поз.имот, както и сграда с идентификатор със застроена площ 25 кв.м., на един етаж, с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, и -поземлен имот с площ от 483 кв.м. с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АК, с трайно предназначение на територията/ урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване/ до 10 м/, при граници и съседи: поз.имот, поз.имот, поз.имот, поз.имот, както и сграда с идентификатор със застроена площ 60 кв.м., на два етажа, с предназначение: жилищна сграда- еднофамилна, при квоти: 2/4 ид. ч. за С.Х.К., ЕГН ********** ***, */4 ид. ч. за Х.З.Г., ЕГН ********** ***и 1/4 ид.ч. за Г.З.Г., ЕГН ********** ***.
215 Гражданско дело No 3282/2015, V състав Делба С.Х.К. Х.З.Г.,
Г.З.Г.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 26.9.2016г.
На осн. чл. 231, ал.1 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело № 3282/ 2015г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 12.10.2016г.
216 Гражданско дело No 3284/2015, III състав Искове за обезщетение от деликт ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ РУСЕН ХЕКИМОВ ПЧЕЛАРСКИ ЦЕНТЪР-ЮЖЕН ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 26.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по р.д. 3284/2015г. ИЗПРАЩА по компетентност на Районен съд Стара Загора.
217 Гражданско дело No 3306/2015, II състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ТИРАС ТРАНС ЕООД СЕМ СПЕД ТРАНС ООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 25.5.2016г.
ОСЪЖДА „С.С.Т.“ ООД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Управителите С. М. К. и Е. И. К. да заплати на „Т.Т.“ ЕООД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление *** представлявано от Д. С. М. сумата от 2 880 (две хиляди осемстотин и осемдесет) лева с ДДС по фактура № . г., представляваща стойността на извършена и незаплатена Т.портна услуга, както и мораторна лихва в размер на 1467.57 лева за периода от г. до г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на подаване на исковата молба –г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА „С.С.Т.“ ООД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление *** , представлявано от Управителите С. М. К. и Е. И. К. да заплати на „Т.Т.“ ЕООД с ЕИК ., със седалище и адрес на управление *** представлявано от Д. С. М. сумата от 1173.90 лева разноски, представляващи заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 1000 лева и 173.90 лева държавна такса.
В законна сила от 25.5.2016г.
218 Гражданско дело No 3309/2015, I състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Р.Р. М.Х.Х. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 17.2.2016г.
На осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните.
В законна сила от 24.2.2016г.
219 Гражданско дело No 3312/2015, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Д.П.Д.,
М.П.Г.
ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 22.4.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община К., с ЕИК:*********, с адрес на управление ***, че М.П.Г., с ЕГН-********** *** и Д.П.Д., с ЕГН-********** *** са собственици по наследство и давностно владение на следния недвижим имот: Поземлен имот с идентификатор ******.*** /тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем точка сто и шестдесет точка осемстотин и две/ с площ от *** /хиляда двеста деветдесет и пет/ кв.м. - земеделска територия – лозе, находящо се в землището на гр.К., местност „С.л., при граници: имоти №******; №******.144; №******.803; №******.804; №******.143. ОСЪЖДА Община К., с ЕИК:*********, с адрес на управление *** да заплати на М.П.Г., с ЕГН-********** *** и Д.П.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.5.2016г.
220 Гражданско дело No 3320/2015, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ С.С.А. П.П.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 23.6.2016г.
ОСЪЖДА П.П.А., с ЕГН-********** *** да заплати на С.С.А., с ЕГН-********** ***, на основание чл.534, ал.1 от ТЗ, сумата ***** лв., с която издателят П.П.А. на запис на заповед от 17.01.2009 г., без протест с падеж 17.01.2010 г., неоснователно се е обогатил във вреда на приносителя С.С.А., поради изгубване на исковете по ценната книга, ведно със законната лихва, считано от 30.12.2015 г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА П.П.А., с ЕГН-********** *** да заплати на С.С.А., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 15.7.2016г.
221 Гражданско дело No 3321/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ ЕООД ЕТ С.- И.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 30.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявения ищеца против ответника установителен иск по чл. 422 ГПК за сумата 10 731,29 лв. и законната лихва върху нея от датата на подаване на заявлението по ч.гр.д 2594/2015г. на Казанлъшки РС поради отказ от иска. ОБЕЗСИЛВА издадената по ч.гр.д. 2594/2015г. на РС Казанлък заповед № 1784/2015г.
В законна сила от 21.4.2016г.
222 Гражданско дело No 3322/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА К.Ц.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 12.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК 833066300, представлявано от Р.Т.Р. против К.Ц.К., ЕГН ********** от с. Х.Димитрово, общ. Казанлък, ул. „Трапезица” № 4 иск съдът да признае за установено, че К.Ц.К., ЕГН ********** от с. Х.Димитрово, общ. Казанлък, ул. „Трапезица” № 4 дължи на „ Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Стара Загора, ЕИК: 833066300, със седалище и адрес на управление:***, с управител Р.Т.Р., сумата 1552.32 лв.(хиляда петстотин петдесет и два лева и 32 стотинки) и законната лихва върху главницата, считано от 30.10.2015г. до изплащане на вземането, за вреди за едногодишен период назад считано от 19.09.2013год., изразяващи се в ползване на вода от незаконно водопроводно отклонение, която не минава през водомер, не се отчита и не се за плаща, установени с Констативен протокол за констатирано нарушение №1064/19.09.2013 г. на „В.и к.“ ЕООД Стара З. ОСЪЖДА “Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Стара Загора ул.”Христо Ботев” №62, ЕИК 833066300, представлявано от Р.Т.Р. да заплати на К.Ц.К., ЕГН ********** от с. Х.Димитрово, общ. Казанлък, ул. „Трапезица” № 4 сумата 335лв., представляваща разноски по гр. дело № 3322/2015год. по описа на РС Казанлък.
223 Гражданско дело No 3324/2015, IV състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД СТАРА ЗАГОРА А.М.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 16.6.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.М.Д., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК вр. чл.79, ал.1 от ЗЗД, за сумата *** лв. главница, произтичаща от незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи на ВиК установено с протокол за констатирано нарушение №***/12.12.2013 г. и законната лихва върху главницата от 30.10.2015г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2741/2015 г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА А.М.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, с ЕИК:***, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените *** лв. разноски в настоящото исково производство и *** лв. разноски в заповедното производство. Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.239 ал.4 от ГПК.
В законна сила от 16.6.2016г.
224 Гражданско дело No 3327/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.И.Б.,
Т.Г.П.
СИЛМИК ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.5.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** против „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: ***, представлявано от М.А.Е. иск съдът да признае за установено, че „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: *** дължи на Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** сумата 669.00 лв. главница, законната лихва върху главницата, считано от 27.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането на основание Договор за аренда на земеделски земи №115 от 28.06.2010 г. с рег. № 3012 за предоставяне на 22.302 дка. земеделска земя за временно ползване за стопанската 2014-2015 г. като ПОГАСЕН поради плащане в частта до 334,50лв. и като НЕОСНОВАТЕЛЕН в останалата част до 669,00лв. ОСЪЖДА „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: *** да заплати на Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** сумата 25,00лв., от които 12,50лв. представляваща за държавна такса по ч.гр. дело № 2686/2015год. на РС Казанлък и 12,50лв. разноски за държавна такса по настоящото гражданско дело. ОСЪЖДА Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** да заплатят на „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: *** сумата 180лв., представляваща разноски по делото.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 12.10.2016
Търговско дело № 1185/2016
Прекратява и връща делото за отстраняване на ОФГ в диспозитива на решението.
225 Гражданско дело No 3327/2015, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.И.Б.,
Т.Г.П.
СИЛМИК ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 15.11.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в постановеното на 14.05.2016 година съдебно решение № 253 по гр. дело № 3327/2015год. като вместо: „ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** против „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: ***, представлявано от М.А.Е. иск съдът да признае за установено, че „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: *** дължи на Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** сумата 669.00 лв. главница, законната лихва върху главницата, считано от 27.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането на основание Договор за аренда на земеделски земи №115 от 28.06.2010 г. с рег. № 3012 за предоставяне на 22.302 дка. земеделска земя за временно ползване за стопанската 2014-2015 г. като ПОГАСЕН поради плащане в частта до 334,50лв. и като НЕОСНОВАТЕЛЕН в останалата част до 669,00лв.“ ПОСТАНОВЯВА да се чете: „ОТХВЪРЛЯ предявеният от Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** против „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: ***, представлявано от М.А.Е. иск съдът да признае за установено, че „С.” ЕООД, ЕИК 123653997, с адрес: *** дължи на Т.И.Б., с ЕГН ********** и Т.Г.П., с ЕГН ********** и двете с адрес *** сумата 669.00 лв. главница, законната лихва върху главницата, считано от 27.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение №1838/28.10.2015год. по ч.гр.д. №2686/2015год. по описа на Районен съд Казанлък по Договор за аренда на земеделски земи №115 от 28.06.2010 г. с рег. № 3012 за предоставяне на 22.302 дка. земеделска земя за временно ползване за стопанската 2014-2015 г. като ПОГАСЕН поради плащане в частта до 334,50лв. и като НЕОСНОВАТЕЛЕН в останалата част до 669,00лв.“
226 Гражданско дело No 1/2016, IV състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Р.И.Б. А.С.Й.,
С.Ф.М.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 12.4.2016г.
ОСЪЖДА А.С.Й., с ЕГН-********** *** да заплати на Р.И.Б., с ЕГН-********** *** сумата 54 лв. представляваща продажната цена на закупените на 17.01.2013 г. шест бали сено и два чувала общо 48 кг. царевица, ведно със законната лихва, считано от 04.01.2016 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА С.Ф.М., с ЕГН-********** *** да заплати на Р.И.Б., с ЕГН-********** *** сумата 178.50 лв. представляваща продажната цена на закупените на 17.01.2013 г. единадесет бали сено и десет чувала общо 250 кг. царевица, ведно със законната лихва, считано от 04.01.2016 г. до окончателното и изплащане. ОСЪЖДА А.С.Й., с ЕГН-********** *** да заплати на Р.И.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 250.95 лв. ОСЪЖДА С.Ф.М., с ЕГН-********** *** да заплати на Р.И.Б., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 250.95 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 4.5.2016г.
227 Гражданско дело No 7/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.Л.А. С.Е.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 26.2.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователно искането на Т.М.Ю. в качеството й на майка на починалият Н.Л.А. ЕГН ********** съдът да я конституира като страна в производството в качеството й на встъпваща в правата на сина й Н.Л.А.. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 7/2016 година поради смъртта на ищеца Н.Л.А..
В законна сила от 15.3.2016г.
228 Гражданско дело No 8/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.Ж.К. С.Д.Ж.К. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 6.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между А.Ж.К. с ЕГН ********** и С.Д.Ж. – К. с ЕГН **********, сключен на г., за което е съставен Акт за граждански брак № от г., като дълбоко и непоправимо разстроен. ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака имат и двамата съпрузи. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град К. на съпруга А.Ж.К. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА съпругата С.Д.Ж. – К. с ЕГН ********** след развода да носи предбрачното си фамилно име Ж.. ОСЪЖДА А.Ж.К. с ЕГН **********, да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА С.Д.Ж. – К. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата от 30 (тридесет) лева, представляваща държавна такса.
В законна сила от 27.4.2016г.
229 Гражданско дело No 9/2016, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. А.Н.Г.,
К.Н.К.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.5.2016г.
ОБЯВЯВА настъпването в района на ж.п. гара на с. Дъбово, общ. Мъглиж на 31.07.1996год. на смъртта на Р.К.Г., с ЕГН ********** с последен адрес *** Загора. ПОСТАНОВЯВА О.М. да издаде акт за смъртта на Р.К.Г..
В законна сила от 2.6.2016г.
230 Гражданско дело No 13/2016, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К.Г. Д.Г.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Заповед за защита от 22.1.2016г.
231 Гражданско дело No 13/2016, IV състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.К.Г. Д.Г.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 22.1.2016г.
НАЛАГА мярка за защита на К.К.Г., с ЕГН-********** *** от домашно насилие, осъществено на 01.01.2016 г. около 3:00 часа от Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** като: ЗАДЪЛЖАВА Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие -физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, опитът за насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, над К.К.Г., с ЕГН-********** ***, за срок от една година, считано от датата на постановяване на решението 22.01.2016 г. ЗАБРАНЯВА на Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** да приближава на разстояние по-малко от 50 метра пострадалата К.К.Г., с ЕГН-**********, местоработата и жилището, в което живее в гр.К., на ж.к.“И.“ №34, вх.Г, ет.2, ап.67 за срок от една година, считано от датата на постановяване на решението 22.01.2016 г. ОСЪЖДА Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** да заплати на К.К.Г., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд глоба в размер на *** лв. ОСЪЖДА Д.Г.Г., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд ** лв. държавна такса. ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита по чл.15 от ЗЗДН. ПРЕДУПРЕЖДАВА Д.Г.Г., с ЕГН-********** ***, че на основание чл.21, ал.3 от ЗЗДН, при неизпълнение на заповедта на съда, полицейският орган, констатирал нарушението, задържа нарушителя и незабавно уведомява органите на прокуратурата. УКАЗВА на полицейските органи да следят за изпълнението на заповедта. Препис от решението и издадената заповед да се връчат на страните и да се изпратят служебно на РУ на МВР- гр.К.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в 7-дневен срок от обявяването му.
232 Гражданско дело No 15/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Ф.И.К.   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 25.3.2016г.
В законна сила от 21.4.2016г.
233 Гражданско дело No 16/2016, II състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Р.Н.М.,
А.И.М.,
А.И.М.
А.А.А. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Определение от 14.11.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 10871/01.10.2015 г. по описа на Районен съд – Казанлък, подадена от Р.Н.М., А. Исмайл М., малолетен, действащ със съгласието на своята майка и законна представителка Р.Н.М. и А.И.М.,***, чрез адвокат В. А. против А.А.А., поради неотстраняване на нередовностите й. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 16/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък.
В законна сила от 25.11.2016г.
234 Гражданско дело No 26/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.Т. ЕТ ЕВРАЗИЯ ЛОДЖИСТИК ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на «Е.Л. ООД, ЕИК 202332423, с адрес на управление:***, представлявано от Мурат Орхан, че съществува вземането на ЕТ "Т.Т.", ЕИК 833005540, със седалище и адрес на управление:***, управляван и представляван от Теньо Георгиев Топалов, с ЕГН ********** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Т., за следните суми: 5 398,09 лв. главница по заявка-договор №г. и фактура №г., ведно със законната лихва, считано от г. до окончателното изплащане на задължението, както и 226,59 лв. мораторни лихви за периода от г. до г. ОСЪЖДА «Е.Л. ООД, ЕИК 202332423, с адрес на управление:***, представлявано от Мурат Орхан да заплати на ЕТ "Т.Т.", ЕИК 833005540, със седалище и адрес на управление:***, управляван и представляван от Теньо Георгиев Топалов, с ЕГН ********** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Т. сумата от 624,00лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА «Е.Л. ООД, ЕИК 202332423, с адрес на управление:***, представлявано от Мурат Орхан да заплати на ЕТ "Т.Т.", ЕИК 833005540, със седалище и адрес на управление:***, управляван и представляван от Теньо Георгиев Топалов, с ЕГН **********, сумата от 187,92лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото за държ. такса.
В законна сила от 21.3.2016г.
235 Гражданско дело No 28/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.М.И.   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 18.1.2016г.
ДОПУСКА промяна в имената на С.М.И., ЕГН ********** *** от „ С.М.И.“ на „ С. М. И.“, като ПОСТАНОВЯВА промяната да се отрази в издадения от Община К. Акт за раждане № г. и в регистрите на населението на същата.
В законна сила от 5.2.2016г.
236 Гражданско дело No 36/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.Я.К. Р.К.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.2.2016г.
В законна сила от 7.3.2016г.
237 Гражданско дело No 45/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Г.М.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 4.5.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение н. Г.М.А., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „А.за с.н.в.” АД, с ЕИК:203670940 със седалище и адрес на управление:***, офис- сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, за сумите: 457.82 лв. главница, 53.45 лв. лихва за забава от г. до г. задължение по договора з.паричен заем „E.“ №г. сключен между Г.М.А. и „Изи Асет Мениджмънт“ АД, прехвърлено с договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от г. с приложение №г. към него на „А.за с.н. в.“ ООД и законната лихва върху главницата от г. до изплащане н.вземането, з.което е издадена заповед №г. за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№ г. по описа на РС-Казанлък. ОСЪЖДА Г.М.А., с ЕГН-********** *** да заплати на „А.за с.на в.” АД, с ЕИК:203670940, със седалище и адрес на управление:***, офис- сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на 515 лв. и 325 лв. разноски по ч.гр.д.№ г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 30.5.2016г.
238 Гражданско дело No 46/2016, V състав Искове за обезщетение от деликт Р.А.Г. В.Д.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 7.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Р.А.Г., ЕГН ********** ***, чрез адв. С.Р.К. ***, със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа и призовки: гр.С. против В.Д.Д., ЕГН **********,***, иск с правно основание в чл. 45 и сл. от ЗЗД за осъждане В.Д. Д. да заплати на Р.А.Г. сумата от 1000,00лв./ хиляда лева и 00 стотинки/, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, изразяващи се в причинени болки и страдания - причинена голяма разкъсна рана на лявата ушна мида, която я разполовява с наличие на липсваща тъкан - лека телесна повреда, което представлява „временно разстройство на здравето, неопасно за живота" по смисъла на чл. 130, ал. 1 от НК, в резултат на виновното и противоправно поведение на В.Д. Д., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - г., до окончателното изплащане на задължението, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78 ал.3 от ГПК, Р.А.Г., ЕГН ********** ***, чрез адв. С.Р.К. ***, със съдебен адрес за връчване на съдебни книжа и призовки: гр.С. да заплати на В.Д. Д., ЕГН **********, живущ ***, направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 390,00лв.
В законна сила от 30.6.2016г.
239 Гражданско дело No 48/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт К.Х.Я. П.Н.Ю. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 13.4.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 48/2016г. по описа на КРС.
В законна сила от 20.4.2016г.
240 Гражданско дело No 49/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.Ю.С. С.М.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 8.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в с. П., общ. Г. граждански брак между М.Ю.С., ЕГН **********, с адрес: *** и С.М.С., ЕГН **********,***, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на мъжа. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. П., общ. Г., на жената С.М.С.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака мъжът да носи предбрачното си фамилно име – Ч.. ОСЪЖДА М.Ю.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на С.М.С., ЕГН **********,*** направените по делото съдебни разноски в размер на 600,00лв. ОСЪЖДА М.Ю.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 40,00 лв. / четиридесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 28.4.2016г.
241 Гражданско дело No 53/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Е.К.Б. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 4.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от В.и к.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р. Т. Р., ЕИК против Е.К.Б., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, чрез адвокат В. А., иск за установяване съществуване на вземането за сумата от 127.22 лева представляваща цената на доставената питейна и отведена канална вода по партида № по квитанция № от г. за периода г. до г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до изплащане на вземането, за изпълнение на което парично задължения е издадена в полза на „В.и к.” ЕООД с п.а. против Е.К.Б. с п.а. заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 №г., постановена по частно гражданско дело №г. по описа на Районен съд – К., като погасен по давност. ОТХВЪРЛЯ предявените от „В.и к.” ЕООД, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Р. Т. Р., ЕИК против Е.К.Б., ЕГН ********** ***, съдебен адрес ***, чрез адвокат В. А., искове за установяване съществуване на вземането за сумата от 52.13 лева по квитанция № от г. и за сумата от 39.10 лева по квитанция № ********** от г., представляваща цената на доставената питейна и отведена канална вода по партида №, за периода от г. до г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до изплащане на вземането, за изпълнение на което парично задължения е издадена в полза на „В.и к.” ЕООД с п.а. против Е.К.Б. с п.а. заповед за изпълнение на парично задължение по чл.410 №., постановена по частно гражданско дело №. по описа на Районен съд – К., като недоказани.
242 Гражданско дело No 55/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Т.С.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 25.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от "В.и к." ЕООД, против Т.С. Чуканова обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал.1, вр. чл. 415, ал.1 ГПК, вр. чл. 79, ал. 1, пр.1 ЗЗД и чл. 86 ЗЗД за признаване за установено в отношенията между страните, че Т.С. Чуканова дължи на „В.и к.” ЕООД сумите както следва: 245.40 лева - главница за ползването на ВиК услуги за период от 01.11.2004г. до 01.06.2014г., по открита партида на името на ответника, под № 034246 за недвижим имот, находящ се в гр. Казанлък, ул. Възраждане 6, вх. В, ет. 7, ап. 59, ведно със законната лихва върху тези суми от датата на подаване на заявлението – 30.09.2015г. до окончателното изплащане; 196.66 лева лихва за забава за периода 01.11.2004г. до 01.06.2014г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение №691/01.10.2015г. по частно гражданско дело № 2433/2015г. по описа на КРС, част от тях, като погасени по давност и друга част – като погасени чрез плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА Т.С. Чуканова, ДА ЗАПЛАТИ на "В.и к." ЕООД, сумата от 5,71 лв. – разноски за заповедното производство по ч.гр.д. № 2433/2015 г. на РС - Казанлък и сумата 85,67 лева – разноски за настоящото производство. ОСЪЖДА "В.и к." ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на Т.С. Чуканова,сумата от 231,45 лв.. – разноски за заповедното производство по ч.гр.д. № 2433/2015 г. на РС - Казанлък и сумата 231, 45 лева – разноски за настоящото производство.
243 Гражданско дело No 56/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. В.Б.М.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 7.4.2016г.
ДОПУСКА ПРОМЯНА на собственото и фамилно име на В.Б.М.,*** от В. на Севджан и от М. на Бойчева. След влизане на решението в сила да се ИЗПРАТИ препис на О.К. *** за отразяване промяната в Акта за раждане и в регистрите на населението.
В законна сила от 28.4.2016г.
244 Гражданско дело No 58/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Д.К. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 7.3.2016г.
ДОПУСКА промяна във фамилното име на И. Д.К., ЕГН **********, с постоянен адрес:*** от „К.“ на „Д.“, въз основа на което ПОСТАНОВЯВА промяната да се впише в Акт за раждане № г. на Община К., както и в регистрите по гражданско състояние и на населението при Община К..
В законна сила от 25.3.2016г.
245 Гражданско дело No 58/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. И.Д.К. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 1.4.2016г.
ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № г. по гр.д. № г. по описа на РС Казанлък, в следния смисъл: в диспозитива на Решението посоченото ЕГН на И.Д.К. да се чете ********** вместо.
246 Гражданско дело No 65/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ИП КОМЕРС БГ ЕООД САГА-СТРОЙ ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 28.3.2016г.
На основане чл. 234 ал. 1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. На осн. чл. 78 ал. 9 от ГПК съдът постановява връщане на половината от внесената по делото държавна такса в размер на 279 лева на ищцовата страна с оглед на постигнатата спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 4.4.2016г.
247 Гражданско дело No 66/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК К.Н.Г. С.Х.Г. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 29.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между К.Н.Г. с ЕГН ********** и С.Х.Г. с ЕГН **********, сключен на 21.04.1985 г., за което е съставен Акт за граждански брак от 21.04.1985 г., като дълбоко и непоправимо разстроен. ОБЯВЯВА, че вина за дълбокото и непоправимо разстройство на брака има съпругата С.Х.Г.. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Хаджидимитрово и представляващо - УПИ III – 79 от 750 кв.м. в кв. 9 по плана на с. Хаджидимитрово, община Казанлък, при граници на имота: УПИ II – 78, УПИ V – 80, УПИ IV, ведно с построените в него масивна жилищна сграда и други подобрения на съпруга К.Н.Г. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА съпругата С.Х.Г. с ЕГН ********** след развода да продължи да носи брачното си фамилно име Г.. ОСЪЖДА С.Х.Г. с ЕГН ********** да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, сумата от 25 (двадесет и пет) лева, представляваща държавна такса. Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред Окръжен съд - Стара Загора, освен в частта за прекратяване на брака.
В законна сила от 1.9.2016г.
248 Гражданско дело No 67/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.К.Т. Х.А.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 18.4.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение родените от съвместното съжителство между Й.К.Т. и Х.А.И. малолетни деца Кристиана Христова Иванова, и Атанас Христов И., . на майката Й.К.Т.. ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата Кристиана Христова Иванова и Атанас Христов И. при майката Й.К.Т. на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Х.А.И., с горепосочени данни, с децата Кристиана и Атанас както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, както и 30 дни през лятото по време, което не съвпада с платения отпуск на майката; през първите 5 дни от зимната и пролетната ваканции, през първите два дни от Коледните и Великденските празници; в нечетните години за рождените дни на децата. ОСЪЖДА , на осн. чл. 143, ал.2 от СК, Х.А.И. ДА ЗАПЛАЩА на Й.К.Т. в качеството й на майка и законен представител на малолетните деца Кристиана Христова Иванова и Атанас Христов И. месечна издръжка, както следва: за детето Кристиана в размер на 135лв., считано от Месец април 2016г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, платими до 5- то число на текущия месец, ведно със законната лихва от датата на изискуемостта до изплащане на всяка закъсняла вноска, като за разликата над 135 лв. до претендираните 150 лв. ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен; за детето Атанас в размер на 120лв., считано от м. април 2016г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, платими до 5- то число на текущия месец, ведно със законната лихва от датата на изискуемостта до изплащане на всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА , на осн. чл. 143, ал.2 от СК, Х.А.И. ДА ЗАПЛАТИ на Й.К.Т. в качеството й на майка и законен представител на малолетните деца Кристиана Христова Иванова и Атанас Христов И. месечна издръжка, както следва: за детето Кристиана от по 45 лв. на месец, дължима за месеците януари, февруари и март 2016г., ведно със законната лихва за забавено плащане на всяка една от главниците, като отхвърля иска за горницата до претендираните 60 лв.; за детето Атанас от по 30 лв. на месец, дължима за месеците януари, февруари и март 2016г., ведно със законната лихва за забавено плащане на всяка една от главниците. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката. ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, Х.А.И., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Й.К.Т., с горепосочени данни, направените по делото разноски в размер на 441,67 лв., заплатен адвокатски хонорар, съразмерно с уважената част от исковете и 50 лв. внесена ДТ. ОСЪЖДА, на основание чл. 78, ал.3 от ГПК, Й.К.Т., с горепосочени данни, ДА ЗАПЛАТИ на Х.А.И., с горепосочени данни, направените по делото разноски в размер на 9,28 лв. ОСЪЖДА,на основание чл. 78, ал.6 от ГПК, Х.А.И., с горепосочени данни, да заплати по сметка на РС - Казанлък сумата от 367,20 лв. – ДТ по исковете за издръжка, както и сумата от 5,00 лв. в случай на служебно издаване на изпълнителен лист за събиране на държавното вземане.
В законна сила от 9.5.2016г.
249 Гражданско дело No 68/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.С.Р. А.С.Р. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 17.3.2016г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ заместващо съгласието на бащата А.С.Р., с ЕГН-********** ***, за издаването на паспорт по реда на ЗБЛД на детето А. А. Р., с ЕГН-**********, на основание чл.127а от СК, във връзка с чл. 45 от ЗБЛД. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ заместващо съгласието на бащата А.С.Р., с ЕГН-********** ***, детето А. А. Р., с ЕГН-********** да пътува неограничено до Кралство И., придружавано от своята майка А.С.Р., с ЕГН-********** или упълномощено от нея лице, всяка година, през периода на учебната година в Кралство И. до навършване на четиринадесет годишна възраст на основание чл.127а, ал.2 СК. ОСЪЖДА А.С.Р., с ЕГН-********** *** да заплати на А.С.Р., с ЕГН-********** ***.Загора, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 25 лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора, в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 8.4.2016г.
250 Гражданско дело No 70/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение И.И.С. И.Ш.Ю. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 7.3.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 14.3.2016г.
251 Гражданско дело No 71/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение А.А.М. П.И.П. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 1.3.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 20.4.2016г.
252 Гражданско дело No 72/2016, I състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД К.Г.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ОСЪЖДА К.Г.Т., ДА ЗАПЛАТИ на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД, ЕИК: представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, със съдебен адрес - гр. С, на основание чл. 274, ал.1, т.1 КЗ сумата 1587,60 лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение въз основа на сключен договор за застраховка "Гражданска отговорност", за вреди, причинени на 20.08.2013 г. от виновно и противоправно поведение на ответника след употреба на алкохол при управление на МПС марка „ОПЕЛ" модел „ОМЕГА", със собственик Пламен Карменов Леков, който бил сключил договор за гражданска отговорност с ищцовото дружество, на основание чл. 86, ал.1 ЗЗД сумата 273, 97 лв., представляваща обезщетение за забавено плащане на главницата за периода от 04.04.2014г. до 13.01.2016г., като за разликата от 273, 97 лв. до претендираните 277, 53 лв. отхвърля иска. ОСЪЖДА К.Г.Т., ДА ЗАПЛАТИ на „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД, представлявано от Румен Иванов Янчев и Кристоф Рат, на основание чл. 78, ал.1 ГПК, направените по делото разноски, както следва: 75 лв. за държавна такса и адвокатско възнаграждение, съразмерно с уважената част от исковете в размер на 359,30 лв.. ОСЪЖДА К.Г.Т., ДА ЗАПЛАТИ по сметката на РС – Казанлък държавна такса в размер на 38, 50 лв..
В законна сила от 19.8.2016г.
253 Гражданско дело No 73/2016, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.С.И. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 30.6.2016г.
ПРИЗНАВА уволнението на Т.С.И., с ЕГН-********** *** от П.г.п.с. булстат:********* с адрес на управление ***, със заповед №199/16.12.2015 г. във вр. с предизвестие №369/16.11.2015 г. на основание чл.328, ал.1, т.3 от КТ за незаконно и го отменя. ВЪЗСТАНОВЯВА Т.С.И., с ЕГН-********** *** на заеманата преди уволнението работа- “п.у.”. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:********* с адрес на управление *** да заплати на Т.С.И., с ЕГН-********** *** обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за шест месеца оставане без работа поради уволнението в размер на **** лв., ведно със законната лихва считано от 18.01.2016 г. до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска за заплащане на лихва за забава за периода от 17.12.2015г. до 18.01.2016г. в размер на **** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:********* с адрес на управление *** да заплати на Т.С.И., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:********* с адрес на управление *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд **** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, от деня, обявен в протокола от последното с.з.-30.06.2016 г.
254 Гражданско дело No 81/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Т.Д.,
Д.Й.К.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между А.Т.Д. ***, и Д.Й.К. ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 181/06.07.1995г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име- Д.. Семейното жилище, находящо се в от гр. Казанлък, се постановява за съвместно ползване от двамата молители. ОСЪЖДА А.Т.Д., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА Д.Й.К., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 11.3.2016г.
255 Гражданско дело No 82/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Н.Х.Г.   Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 1.3.2016г.
ДОПУСКА промяна в собственото име на Н.Х.Г., ЕГН **********, с адрес: *** от „Н.“ на „Н.“, въз основа на което ПОСТАНОВЯВА промяната да се впише в Акт за раждане № г. на Община Казанлък, както и в Акт за раждане на В.Д.Б., ЕГН ********** под № г. на Столична община, район „ Овча купел“ и бъде отразена в регистрите по гражданско състояние и на населението при Община Казанлък и Столична община, район „ Овча купел“.
В законна сила от 12.4.2016г.
256 Гражданско дело No 89/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.И.П.Г.,
А.В.Г.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 21.08.2011 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между А.В.Г., ЕГН ********** *** и М.И.П.-Г., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на М.И.П.-Г., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо децата А.А. Г., роден на ***г. и Й.А. Г., роден на ***г., като дава възможност на А.В.Г., ЕГН ********** да взема децата А. Г. и Й. Г. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с приспиване, на 26 декември на всяка календарна година, втория ден от Великден на всяка календарна година, пет дни през зимната ваканция на децата, както и един месец през лятото във време, което не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата А.А. Г. и Й.А. Г. при майката М.И.П.-Г. с адрес: ***. ОСЪЖДА А.В.Г., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетния А.А. Г., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.И.П.-Г., издръжка от 105 лв. месечно, считано от 17.02.2016г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА А.В.Г., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетния Й.А. Г., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител М.И.П.-Г., издръжка от 105 лв. месечно, считано от 17.02.2016г.и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на А.В.Г., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Мъглиж, ул. ”Цар Калоян” № 26 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА М.И.П.-Г. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име П.. ОСЪЖДА А.В.Г., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв. /двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 151,20 лв./сто петдесет и един лева и 20ст./ държавна такса за присъдените издръжки. ОСЪЖДА М.И.П.-Г., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв./двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 17.2.2016г.
257 Гражданско дело No 90/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.И.Ш. А.Ш. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 22.08.2012 год. в гр. СА.хли, Република Турция граждански брак между А.Ш., роден на ***г. с адрес: *** Загора, Република България и М.И.Ш., ЕГН ********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на М.И.Ш., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето А. А.Ш., родено на ***г., като дава възможност на А.Ш. да осъществява режим на лични контакти с детето А. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А. А.Ш. при майката М.И.Ш. на адреса на майката М.И.Ш. ***. ОСЪЖДА А.Ш., роден на ***г да заплаща на А. А.Ш., роден на ***г. чрез неговата майка и законна представителка М.И.Ш., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100 лв., считано от 05.05.2016г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака М.И.Ш. да носи предбрачното си фамилно име С. ОСЪЖДА А.Ш., роден на ***г. с п.а. да заплати 40 лв. /четиридесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 72,00 лв./седемдесет и два лева и 00 ст./ държавна такса за издръжката на детето А. по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими и недвижими вещи и парични влогове и вземания.
В законна сила от 5.5.2016г.
258 Гражданско дело No 92/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.Т.С.,
С.И.С.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Й.Т.С. постоянен адрес-*** и С.И.С. адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 316/05.08.1990г. на Община Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, Ж.К. „Изток" бл.ЗЗ вх.В ет.2 ап.45 се предоставя за ползване на съпруга С.И.С.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- КОЛЕВА. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи. Съпругът С.И.С. получава в дял и става собственик на лек автомобил марка „Тойота Корола” с рег.№ СТ 5999 ВР, рама SB1KW20E50F014069, цвят - Сив със застрахователна стойност 500 лв.,като на съпругата Й.Т.С. предварително й е заплатена стойността на нейната част от автомобила. ОСЪЖДА Й.Т.С. адрес: *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА С.И.С. адрес: *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака, както и 10 лв. за предоставения му в дял лек автомобил.
В законна сила от 19.2.2016г.
259 Гражданско дело No 104/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.К. К.П.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 22.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от В.И.К. против К.П.К. иск съдът да признае за установено, че К.П.К. дължи на В.И.К. сумата 4087 щатски долара на основание запис на заповед издаден на 02.04.2009год. с падеж 13.09.2009год., законната лихва върху тази сума считано от 11.09.2012год. и 125,13лв. разноски по ч.гр.дело № 2226/2015год. по описа на РС Казанлък.
В законна сила от 7.3.2016г.
260 Гражданско дело No 105/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение В.И.К. К.П.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 22.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявения от В.И.К. против К.П.К. иск съдът да признае за установено, че К.П.К. дължи на В.И.К. сумата 2500 щатски долара на основание запис на заповед издаден на 02.04.2009год. с падеж 13.09.2009год., законната лихва върху тази сума считано от 11.09.2012год. и 76,55лв. разноски по ч.гр.дело № 2227/2015год. По описа на РС Казанлък.
В законна сила от 7.3.2016г.
261 Гражданско дело No 110/2016, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Т.С.И. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 8.3.2016г.
На осн. чл. 130 от ГПК съдът връща исковата молба на ищцата и прекратява производството по делото, поради недопустимост на иска.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 8.4.2016
Гражданско дело № 1134/2016
Оставя без уважение жалбата
В законна сила от 7.6.2016г.
262 Гражданско дело No 111/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.П.Д.   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 15.4.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на Община Казанлък и Кметството на с. Средногорово, Община Казанлък, че лицето Кою Петков Донкин, роден на ***г., е починал на 23.02.1970г. от старост, в дома си в с. Средногорово, Община Казанлък. ПРЕПИС от решението след влизането му в сила да се изпрати на Община Казанлък за съставляване на акт за смърт.
В законна сила от 25.5.2016г.
263 Гражданско дело No 112/2016, IV състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Г.Т.П. EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.6.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***, че Г.Т.П., с ЕГН-********** *** не дължи сумата **** лв., представляваща допълнително начислена ел.енергия по фактура №1143566724/15.12.2015 г. за периода от 18.09.2014г. до 12.01.2015 г., за обект на потребление в гр.П.Б., ул.“Г.М.“ №14, ИТН-*******, клиентски №**********. ОСЪЖДА “ЕВН България Електроснабдяване” ЕАД, ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Г.Т.П., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 17.10.2016
Търговско дело № 1179/2016
В законна сила от 17.10.2016г.
264 Гражданско дело No 114/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.Ф.С. И.Х.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между И.Х.С., ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: гр. К. и М.Ф.С., ЕГН **********, с адрес: ***, като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на двамата. ПОСТАНОВЯВА детето И. И. С., ЕГН ********** да живее при майката М.Ф.С., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето И. И. С., ЕГН ********** на майката М.Ф.С., ЕГН **********, като два възможност на бащата И.Х.С., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с дъщеря си всяка първа и седмица от месеца, от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по един месец през лятото, когато това не съвпада с отпуска на майката. ОСЪЖДА И.Х.С., ЕГН **********,*** да заплаща на детето И. И. С., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Ф.С., ЕГН **********, и двете с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 130,00лв./ осто и тридесет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К. на жената М.Ф.С.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име - С.. ОСЪЖДА И.Х.С. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, както и 187,20лв./ сто осемдесет и седем лева и 20 стотинки/ държавна такса върху размера на присъдената месечна издръжка. ОСЪЖДА М.Ф.С. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 7.4.2016г.
265 Гражданско дело No 115/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.А.Т. М.П.Е. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 3.8.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.П.Е., ЕГН **********, с адрес: ***, че дължи на Г.А. Т. - Н., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника адв. М.Д. ***, съдебен адрес:*** сумата от 17 250 лева по заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК, въз основа на което е образувано ч.гр.д. № г. по описа на КРС и е издадена Заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК. ОСЪЖДА М.П.Е., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Г.А. Т. - Н., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника адв. М.Д. ***, съдебен адрес:*** законната лихва за забава върху главницата от 17 250 лева, считано от датата на депозиране на заявлението –г., както и разноски в размер на 345 лева за заповедното производство и 1395.40 лв. съдебни разноски в настоящото производство, от които 1047.50 лева адвокатски хонорар, 345 лева за държавна такса и 2.90 лева банкова комисиона.
266 Гражданско дело No 120/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение В.Д.Р. Д.Н.Р. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 24.3.2016г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр. дело № 1865/2008 год. по описа на РС Казанлък издръжка за детето В.Д.Р. като ОСЪЖДА Д.Н.Р. ЕГН ********** *** да заплаща на В.Д.Р. ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Д.Д.М. *** със съдебен адрес *** пл. „Севтополис” №15-А, ет.4, офис № 20 адв.Г.М. издръжка от 105лв. месечно считано от 22.01.2016год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Д.Н.Р. ЕГН ********** с п.а. да заплати 79,20 лв. /седемдесет и девет лева и 20 ст./ държавна такса на Казанлъшкия РС.
В законна сила от 24.3.2016г.
267 Гражданско дело No 134/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Л.В.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 10.10.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО, че Л.В.Г., дължи н. „А.з.с.н.в." АД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Мартин Деспов Деспов въз основа на Договор за потребителски заем CASH -10068491 от 25.01.2013г., сключен между "БНП Париба Пърсънал файненс" ЕАД и ответника, сумите: главница в размер на 1117,62 лв., ведно със законната лихва върху нея от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение-30.11.2015 г. до окончателното плащане; 152, 73 лв.- лихва за забава върху главницата за периода от 28.07.2014г. до 30.11.2015г., за които е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 2026/01.12.2015г., по ч. гр. д. 3034/2015г. по описа на КРС, а искът за сумата от 639, 38 лв.- договорна лихва за периода от 25.07.2013г. до 24.01.2014 г. и искът за лихва за забава за периода 28.07.2014г. до 30.11.2015г. за разликата над 152, 73 лв. до 221,91 лв. като неоснователни ОТХВЪРЛЯ. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Л.В.Г., да заплати н. „А.з.с.н.в." АД, сумите от: 262, 29 лв., включващи юрисконсултско възнаграждение и държавна такса по заповедното производство и 596,37 лв., включващи държавна такса, възнаграждение за вещо лице, юрисконсултско възнаграждение; депозит за особен представител по исковото производство, съразмерно на уважената част от исковете.
В законна сила от 3.11.2016г.
268 Гражданско дело No 136/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение С.А.Й. Н.С.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 13.4.2016г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 143, ал. 2 СК, Н.С.М. с адрес:г***, ДА ЗАПЛАЩА на С.А.Й. ***, в качеството му на баща и законен представител на детето Гъди Симеонов А. месечна издръжка в размер на 130 лв., платими на края на текущия месец, считано от датата на подаване на исковата молба – 27.01.2016 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 130 лв. до претендираните 160 лв. като неоснователен и недоказан.ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта му за издръжката, на основание чл. 242,ал.1 от ГПК.ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Н.С.М. ДА ЗАПЛАТИ на С.А.Й., в качеството му на баща и законен представител на детето Гъди Симеонов А. разноски в размер на 32,50 лв., съразмерно на уважената част от иска. ОСЪЖДА Н.С.М. ДА ЗАПЛАТИ по сметката на КРС държавна такса в размер на 187,20 лв. и ДТ в размер на 5 лв. за издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 27.4.2016г.
269 Гражданско дело No 138/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.С.,
Т.Д.С.
Д.Б.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 30.8.2016г.
ИЗМЕНЯ определената по гр. дело № 1851/2007год. на РС К. издръжка на М.Д.С. ЕГН ********** като ОСЪЖДА Д.Б.С. ЕГН ********** *** да заплаща на М.Д.С. със съгласието на неговата майка Л.Т.А. ЕГН ********** *** издръжка от 140лв. месечно, считано от 27.01.2016год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ИЗМЕНЯ определената по гр. дело № 1851/2007год. на РС К. издръжка на Т.Д.С. ЕГН ********** като ОСЪЖДА Д.Б.С. ЕГН ********** *** да заплаща на Т.Д.С. със съгласието на неговата майка Л.Т.А. ЕГН ********** *** издръжка от 120лв. месечно, считано от 27.01.2016год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА Д.Б.С. *** 237,60лв. държавна такса и ***лв. разноски за назначеният му особен представител.
В законна сила от 14.9.2016г.
270 Гражданско дело No 138/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Д.С.,
Т.Д.С.
Д.Б.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.9.2016г.
ДОПЪЛВА постановеното по гр. дело № 138/2016 по описа на РС К. решение № 426/30.08.2016год. като: ОСЪЖДА Д.Б.С. с ЕГН ********** да заплати на непълнолетните М.Д.С. и Т.Д.С. действащи със съгласието на тяхната майка Л.Т.А. ЕГН ********** всички с адрес *** сумата ***лв., представляваща разноски за адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 11.10.2016г.
271 Гражданско дело No 141/2016, I състав Делба И.Т.И.,
Е.И.И.
С.К.Х.,
Д.К.Х.
Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2016г.
ИЗНАСЯ НА ПУБЛИЧНА ПРОДАН следния допуснат до делба между И.Т.И. Е.И.И. , двамата със съдебен адрес: С.К.Х. и Д.К.Х. , неподеляем недвижим имот: дворно място, находящо се в гр.Казанлък, обл. Стара Загора, представляващ поземлен имот № 212/двеста и дванадесет/ с площ на ПИ от 385/триста осемдесет и пет/ кв.м., за който имот е отреден УПИ VIIІ-212/осми отреден за планоснимачен номер двеста и дванадесет/ в кв. 274/двеста седемдесет и четвърти/ по ПУП на гр.Казанлък, одобрен със заповед № 590 от 14.04.1987г. и кадастрален план, одобрен със заповед № 300-4-40 от 2003г., с площ на УПИ от 404/четиристотин и четири/ кв.м. с административен адрес: гр. Казанлък, ул."Цар Петър" № 42, с граници на УПИ: от север-улица,от изток УПИ IX-213 и УПИ Х-214, от юг-УПИ ХХVI-215 и от запад-УПИ VII -211, заедно с жилище, разположено на целия първи етаж от двуетажна жилищна сграда построена в гореописаното дворно място, състоящо се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, както и заедно с жилище, разположено на целия втори етаж от двуетажната жилищна сграда, построена в гореописаното място, със самостоятелен вход, състоящо се от: две стаи, кухня и сервизни помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата със средна пазарна цена 81 800 лв. / осемдесет и една хиляди и осемстотин лева/, като сумата, получена от продажбата, следва да се разпредели между съделителите, както следва: за И.Т.И. и Е.И.И. - в общ дял 19/40 /деветнадесет четиридесети/ идеални части; за И.И. -1/40/една четиридесета/ идеална част; за С.Х. - 10/40 /десет четиридесети/идеални части и за Д.Х. -10/40/десет четиридесети/ идеални части.
272 Гражданско дело No 143/2016, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” А.А.Х. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от А.А.Х., с ЕГН-********** *** против П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление ***, иск за отмяна на наложено със Заповед №**4/09.12.2015 г. дисциплинарно наказание „предупреждение за уволнение“ поради отмяната му със заповед №201Б/**.12.2015 г. на Директора на П.г.п.с. ПРИЗНАВА уволнението на А.А.Х., с ЕГН-********** *** от П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление ***, със Заповед №227/13.01.20** г. за незаконно и го отменя. ВЪЗСТАНОВЯВА А.А.Х., с ЕГН-********** *** на заеманата преди уволнението работа- “учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап“ в ПГ по с. гр.К.. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление *** да заплати на А.А.Х., с ЕГН-********** *** обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ за шест месеца оставане без работа поради уволнението в размер на ***лв., ведно със законната лихва считано от 27.01.20** г. до окончателното му изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление *** да заплати на А.А.Х., с ЕГН-********** *** *** лв. възнаграждение за ползван на 08.12.2015 г. платен отпуск по чл.159 от КТ за синдикална дейност, ведно със законната лихва, считано от 27.01.20** г. до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявените от А.А.Х., с ЕГН-********** *** против П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление *** иск с правно основание чл.344, ал.1, т.4 от КТ и иск за заплащане на *** лв. допълнително трудово възнаграждение за 2015 г. с правно основание чл.128, т.2 от КТ като неоснователни. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление *** да заплати на А.А.Х., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. за адвокатско възнаграждение. ОСЪЖДА А.А.Х., с ЕГН-********** *** да заплати на П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА П.г.п.с. булстат:******* с адрес на управление *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд 2**.** лв. държавна такса и *** лв. разноски за експертиза. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, от връчването му на страните.
273 Гражданско дело No 144/2016, V състав Делба И.Д.С. Д.С.Ш.,
М.Д.Ц.Ш.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.3.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба на следния съсобствен недвижим имот: дворно място с площ от 582 кв.м., съставляващо по плана на с.Д., общ.М., обл.С. УПИ , с площ от 583 кв.м. по скица на Община М., в кв., кадастрален район, с административен адрес ул."Д." № , при съседи на имота: УПИ, УПИ, УПИ и улица, заедно с построените в имота полумасивна жилищна сграда, полумасивна стопанска постройка и навес, при квоти:22/24 ид. ч. за И.Д.С., ЕГН **********,***, */24 ид. ч. за Д.С.Ш., ЕГН **********,*** и 1/24 ид.ч. за М.Д.Ц.-Ш., ЕГН ********** ***.
274 Гражданско дело No 144/2016, V състав Делба И.Д.С. Д.С.Ш.,
М.Д.Ц.Ш.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 3.5.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба и прекратява производството по делото.
В законна сила от 10.5.2016г.
275 Гражданско дело No 157/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.Д.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.3.2016г.
На осн. чл.129 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 157/2016 година.
В законна сила от 7.4.2016г.
276 Гражданско дело No 158/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД А.К.З. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.3.2016г.
на осн. чл.129 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 158/2016 година
В законна сила от 11.4.2016г.
277 Гражданско дело No 160/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАЧАН ЕООД З.Р.Г.,
ЕТ З.Р.,
К.К.Г.
Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 30.5.2016г.
ОСЪЖДА З.Р.Г., с ЕГН **********, лично и като едноличен търговец „З.Р.“ с ЕИК 200464554, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „К.“ ЕООД, с ЕИК 123040243, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.К. следните суми: Сумата 2116,80 лева, представляваща дължима главница, ведно със законната лихва за забава върху главницата считано от предявяване на иска –г. до окончателното й изплащане; Сумата 862,42 лева, представляваща дължима мораторна лихва върху главницата, считано от г. до г.; Сумата 2257,19 лева, представляваща дължима законна лихва върху главницата, считано от г. до г.; Сумата 1272 лева, представляваща дължими по споразумението съдебни разноски по ИЛ и по ИД № г. на ЧСИ Р.М.; Сумата 644 лева, представляваща дължима законна лихва върху главницата, считано от г. до завеждане на иска –г. ОСЪЖДА З.Р.Г., с ЕГН **********, лично и като едноличен търговец „З.Р.“ с ЕИК 200464554, със седалище и адрес на управление *** и К.К.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидарно на „К.“ ЕООД, с ЕИК 123040243, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.К. неустойка в размер на 2000 (две хиляди) лева. ОСЪЖДА З.Р.Г., с ЕГН **********, лично и като едноличен търговец „З.Р.“ с ЕИК 200464554, със седалище и адрес на управление *** и К.К.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят на „К.“ ЕООД, с ЕИК 123040243, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.К. разноски в размер на 1370 лева, от които 370 лева държавна такса и 1000 лева адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 21.6.2016г.
278 Гражданско дело No 160/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение КАЧАН ЕООД З.Р.Г.,
ЕТ З.Р.,
К.К.Г.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.9.2016г.
ДОПЪЛВА в диспозитива на постановеното на 30.05.2016 година съдебно решение № 279 по гр. дело № 160/2016 год. като вместо: „ОСЪЖДА З.Р.Г., с ЕГН **********, лично и като едноличен търговец „З.Р.“ с ЕИК 200464554, със седалище и адрес на управление *** и К.К.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидарно на „К.“ ЕООД, с ЕИК 123040243, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.К. неустойка в размер на 2000 (две хиляди) лева.“ да се чете: „ОСЪЖДА З.Р.Г., с ЕГН **********, лично и като едноличен търговец „З.Р.“ с ЕИК 200464554, със седалище и адрес на управление *** и К.К.Г. с ЕГН **********, с адрес: *** да заплатят солидарно на „К.“ ЕООД, с ЕИК 123040243, със седалище и адрес на управление ***, с управител А.К. неустойка в размер на 2000 (две хиляди) лева ведно със законната лихва за забава, считано от 29.01.2016г. – датата на предявяване на иска до окончателното й изплащане.“.
279 Гражданско дело No 177/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.А.М. М.И.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 28.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 20.11.2003 г. в с.Б., общ.Д.м., обл.Р. граждански брак между А.А.М., с ЕГН-********** *** и М.И. М., с ЕГН-********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.Б., общ.Д.м., обл.Р. на съпруга М.И. М., с ЕГН-********** . ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругът М.И. М., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име М.. ОСЪЖДА А.А.М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд ** лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА М.И. М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд ** лв. окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 27.12.2016г.
280 Гражданско дело No 188/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Г.Б. Д.Д.К. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 7.3.2016г.
Прекратява производството по делото, поради оттегляне на исковата молба от ищеца по делото.
281 Гражданско дело No 188/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Г.Б. Д.Д.К. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 12.8.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение по чл. 127 ал. 1 от СК между Д.Д.К. с ЕГН ********** и Я.Г.Б. с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА детето В. Я. Б. ЕГН ********** да живее при майката Д.Д.К. с ЕГН ********** на настоящ адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето В. Я. Б. ЕГН ********** на майката Д.Д.К. с ЕГН ********** с настоящ адрес ***. ПОСТАНОВЯВА следния режим на лични отношения с бащата Я.Г.Б. с ЕГН **********, при който бащата да има възможност на взима детето си, както следва: Всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца с преспиване от 10.00 часа в събота до 17.00 часа в неделя, като го взима от дома на майката и го връща пак там; По отношение на коледните и новогодишни празници родителите се съгласяват детето да бъде с баща си Я.Б. през нечетните години, считано от 10.00 часа на 24 декември до 10 часа на 1 януари /на четната година/ с преспиване между дните, а през четните години да прекарва с майка си за същия период; Великденските празници, съобразно църковния календар, детето да прекарва през четните години при бащата, считано от 10 часа на първия ден до 17 часа на последния ден с преспиване, а през нечетните години при майката за същия период; През лятото да прекарва 20 дни при бащата, които да не съвпадат с платения годишен отпуск на майката; На рождения ден на детето през четните години да бъде с бщата, а през нечетните с майката; По 12 /дванадесет/ дни през есенния сезон бащата да има възможност да взема детето, за да го води на лечение и рехабилитация, а през пролетния сезон за същия период по отношение на майката; ОСЪЖДА Я.Г.Б. с ЕГН ********** да заплаща на малолетното дете В. Я. Б. ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Д.Д.К. с ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 140 лв./ сто и четиридесет/ по банкова сметка ***, за който се отнася, считано от г. занапред, ведно със законна лихва за забава върху всяка просрочена вноска до изменение на обстоятелствата. ОСЪЖДА Я.Г.Б. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати по сметка на РАЙОНЕН СЪД- К. окончателна държавна такса в размер на 100, 80 лв.(сто лева и 80 стотинки).
В законна сила от 12.8.2016г.
282 Гражданско дело No 202/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.И.К. Н.Т.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между А.И.К. адрес: ***,и Н.Т.К.,адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 74/02.05.2003г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Упражняването на родителските права по отношение на децата - Радина Николаева К., родена на ***г. и Илина Николаева К., родена на ***г. се предоставя на майката , която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата Радина Николаева К. и Илина Николаева К., ще бъде при майката на адрес: гр. Казанлък.Бащата Н.Т.К., да има право на лични контакти с децата Радина Николаева К. и Илина Николаева К., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, с преспиване от 10.00 часа в събота до 17 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката.Бащата Н.Т.К., се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Радина Николаева К. в размер на 130 (сто и тридесет лева) лв. и за детето Илина Николаева К., в размер на 120 лв. (сто и двадесет лева), чрез тяхната майка и законен представител А.И.К., считано от 01.03.2016 год., до 30-то число на месеца, за който се дължи издръжката, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, собственост на родителите на съпруга, се предоставя за ползване на съпруга - Н.Т.К..След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- К..
В законна сила от 17.5.2016г.
283 Гражданско дело No 204/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.С.,
Г.Я.С.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 28.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр. К. граждански брак между Н.С.С., ЕГН **********,*** и Г.Я.С., ЕГН **********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето И. Н. С., ЕГН ********** да живее и занапред при майката Г.Я.С., ЕГН ********** на нейния постоянен адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака дете И. Н. С., ЕГН ********** на майката Г.Я.С., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Н.С.С., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа, трета и пета/ когато има/ събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН ********** да заплаща на детето И. Н. С., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Г.Я.С., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 120,00лв./ сто и двадесет лева/, считано от г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване. Страните не са поделили придобитите по време на брака движими вещи на незначителна стойност и за обикновено ползване. Придобитото по време на брака недвижимо имущество в режим на СИО, след развода остава в режим на обикновена съсобственост. Придобитото по време на брака моторно превозно средство в режим на СИО след развода остава в режим на обикновена съсобственост. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, собственост на родителите на Г.Я.С.,*** на Г.Я.С., ЕГН ********** и детето И. Н. С., ЕГН **********. Страните нямат лични спестовни влогове, придобити по време на брака. Страните нямат претенции за издръжка един към друг за в бъдеще. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Г.Я.С. да носи предбрачното си фамилно име – Д.. ОСЪЖДА Н.С.С., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Казанлъшки РС 40,00 лв./ четиридесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, както и 86,40лв./ осемдесет и шест лева и 40 стотинки/ държ.такса върху размера на присъдената месечна издръжка.
В законна сила от 28.3.2016г.
284 Гражданско дело No 206/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Д.М.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.3.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Д.М.Н., ЕГН ********** ***, че дължи на “Б.П.П.Ф." ЕАД, ***, Булстат: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от прокуристите Нели Недялкова и Д. Димитров, чрез пълномощника юрисконсулт Д. И. В. по Заповед за изпълнение № г. по ч.гр.д. №г. по описа на РС- Казанлък следните суми: 5589,29лв. /пет хиляди петстотин осемдесет и девет лева и 29 ст./ главница, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от г. до изплащане на вземането, 1794,66.лв. възнаградителна лихва за периода от г. до г. и 293,06лв. мораторна лихва за периода от г. до г., по вземане, произтичащо от сключен договор за потребителски паричен заем № от г.ОСЪЖДА Д.М.Н., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА “Б.П.П.Ф." ЕАД, ***, Булстат: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от прокуристите Нели Недялкова и Д. Димитров, чрез пълномощника юрисконсулт Д. И. В. по Заповед за изпълнение № г. по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 453,54лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА Д.М.Н., ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ НА “Б.П.П.Ф." ЕАД, ***, Булстат: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от прокуристите Нели Недялкова и Д. Димитров, чрез пълномощника юрисконсулт Д. И. В. направените съдебни и деловодни разноски в размер на 671,82 лв.
В законна сила от 26.4.2016г.
285 Гражданско дело No 209/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД В.Р.В. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ПРИЗНАВА З.УСТАНОВЕНО, че В.Р.В. с ЕГН **********, с адрес *** дължи на „А.за с.на в.“ АД с ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, офис сграда, представлявано от М. Д. Д., чрез юрисконсулт М.Д. сумата от 130,36 лева главница, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на исковата молба – . г. до окончателното плащане, както и 4,59 лева договорна лихва от последната погасителна вноска с падеж г.; такса разходи в размер на 9,00 лева, лихва за забава в размер н. 33,42 лева з.периода от г. до датата на подаване н.заявлението в съда –г. ОСЪЖДА В.Р.В. с ЕГН **********, с адрес *** да заплати на „А.за с.на в.“ АД с ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, офис сграда Л., , представлявано от М.Д.Д., чрез юрисконсулт М.Д. сумата от 425 лева разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 300 лева, депозит за вещо лице в размер на 50 лева и 75 лева държавна такса.
В законна сила от 27.6.2016г.
286 Гражданско дело No 212/2016, III състав Делба П.И.М.Р.,
К.К.М.
М.И.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.10.2016г.
ОБЯБЯВА за окончателен протоколът, с който допуснатите до делба имоти се разделят на три дяла, а именно: ДЯЛ І – на стойност 2100лв. Имот № 025880, нива с площ 8,285 дка, кат. VІ в м.“Кайлъ дере“, землище на с. Ягода намиращ се западно от селото по регулацията и източно от гл. път І-5 с пазарна стойност 2100 лв. За уравнение на този дял носителят на Дял втори следва да заплати на носителя на Дял първи 110лв., а носителят на Дял трети-да заплати на носителя на Дял първи -20лв. ДЯЛ ІІ – на стойност 2340 лв. Имот № 073009 /1/2 от 073003/, нива с площ 7,029 дка, кат. VІ, м.“Герена“, в земл.на с. Ягода намиращ се на около 420 м. и на около 70 м. от гл. път І-5 с пазарна стойност 1800 лв. Имот № 005241, нива с площ 2,027 дка, кат. ІV, в м. „Под арка“, земл. с.Ягода, намиращ се около 300 м. северозападно от селото западно от гл. път І-5 между р. Тунджа и пътя за с. Ръжена с пазарна стойност 540 лв. За уравнение на дяловете носителят на дял Втори следва да заплати на носителят на ДЯЛ І - 110лв. ДЯЛ III – на стойност 2250лв. Имот № 073010 /1/2 от 073003/, нива с площ 7,029 дка, кат. VІ, м.“Герена“, в земл. на с. Ягода намиращ се на около 420 м. и на около 70 м. от гл. път І-5 с пазарна стойност 2100 лв. Имот № 077006, нива от 0,498 дка, кат. VІІ, в м.“Лъджа баир“ в земл на с. Ягода намиращ се на около 220м югозападно между гл. път І-5 и стария път за с. Ягода с пазарна стойност 150 лв. За уравнение на дяловете носителят на дял III следва да заплати на носителят на ДЯЛ І -20лв.
287 Гражданско дело No 222/2016, V състав Иск за установяване на трудов стаж К.И.С. ТП НА НОИ - РУСО СТ.ЗАГОРА Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.3.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ, гр. Стара Загора, с адрес на управление ***, БУЛСТАТ 123679853, представлявано от Димитър Щерев-директор, че К.И.С., ЕГН ********** *** е полагал трудов стаж- работил по трудово правоотношение през периода от г. до г. като „ преподавател по теория“, при условия на пълен работен ден, при пълна работна седмица в „ Д.” ЕООД, гр. К./ ликвидирана/, за което следва да му се зачете трудов и осигурителен стаж в това дружество.
В законна сила от 15.4.2016г.
288 Гражданско дело No 224/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.Б.Б. КТПК ОБЕДИНЕНИЕ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 10.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от С.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: *** против Кооперация „Трудово-производителна кооперация „О.”, ЕИК: 000790861, с адрес: гр.К., представлявана от Председателя П.И.П., ЕГН ********** установителен иск с правно основание чл.422 вр. чл. 415 от ГПК, за признаване на установено по отношение на Кооперация „Трудово-производителна кооперация „О.”, ЕИК: 000790861, с адрес: гр.К., представлявана от Председателя П.И.П., ЕГН ********** , че съществува вземането на С.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: *** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., за следните суми: 5000, 00 лв. главница, ведно със законната лихва върху тази сума от датата на завеждане на заявлението –г. до окончателното изплащане на вземането, както и 2560,00 лв. лихва за забава за периода от г. до г., като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.Б.Б., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Кооперация „Трудово-производителна кооперация „О.”, ЕИК: 000790861, с адрес: гр.К., представлявана от Председателя П.И.П., ЕГН ********** сумата от 350,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по гр.д. № г. по описа на РС- К.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 16.12.2016
Търговско дело № 1229/2016
В законна сила от 16.12.2016г.
289 Гражданско дело No 225/2016, V състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ ДЖЕБО ИМПЕКС ЕООД ЗП ДАРИНА ТОДОРОВА ДИНЕВА Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 23.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 118, ал.2 от ГПК, производството по гр.д. № 225/2016г по описа на Районен съд- Казанлък.ИЗПРАЩА делото на Районен съд- гр. С. за разглеждане по компетентност.
290 Гражданско дело No 234/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.М.Т. С.Г.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение роденото от съвместното съжителство между Т.М.Т., и С.Г.С., малолетно дете Ганчо С.С., на майката Т.М.Т.,***,. ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на детето Ганчо С.С.,при майката Т.М.Т., на адрес: ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата С.Г.С., с детето Ганчо С.С., както следва: всяка втора и четвърта седмица от месеца, събота от 10.00ч. до неделя 17.00ч., с преспиване, и един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката; първите три дни от зимната и пролетна ваканции; в четна година - на рождения ден на детето и по Коледните празници; в нечетна година – на Новогодишните празници. ОСЪЖДА , на осн. чл. 143, ал.2 от СК, С.Г.С., ДА ЗАПЛАЩА на детето Ганчо С.С., чрез неговата майка и законен представител Т.М.Т., месечна издръжка в размер на 170 лв., до 30-то число на текущия месец, считано от датата на подаване на исковата молба – 09.02.2016г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА, на осн. чл. 149 от СК, С.Г.С., ДА ЗАПЛАТИ на Ганчо С.С., чрез неговата майка и законен представител Т.М.Т., издръжка в размер на 1800 лв., за периода от 09.02.2015г до 09.02.2016г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на исковата молба 09.02.2016г. до окончателното й заплащане. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката.
В законна сила от 10.6.2016г.
291 Гражданско дело No 235/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Р.С.Х.   Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 28.3.2016г.
ДОПУСКА промяна в личното и бащино име на Р.С.Х. ЕГН ********** с адрес *** от Р. на Р. и от С. на С., въз основа на което постановява промяната да се впише в актовете за гражданско състояние.
В законна сила от 28.3.2016г.
292 Гражданско дело No 239/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД М.Ц.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.8.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.Ц. Д., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.422, ал.1 вр. чл.415, ал.1 от ГПК, за сумата *** лв. произтичаща от незаконно присъединяване към водопроводните и канализационните системи на ВиК, установено с протокол за констатирано нарушение №38/24.02.2014 г. и протокол за констатирано нарушение №33/17.07.2014 г. и законната лихва от 30.11.2015г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№2981/2015 г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА М.Ц. Д., с ЕГН-********** *** да заплати на „В.и К.“ ЕООД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените *** лв. разноски в настоящото исково производство и *** лв. разноски в заповедното производство. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№2981/2015 г. по описа на РС-К. за сведение.
293 Гражданско дело No 244/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.К.М. П.О.Т. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 28.3.2016г.
ПОСТАНОВЯВА детето К. П. Т., ЕГН *********** да живее занапред при майка си Й.К.М., ЕГН ********** на нейния адрес, който понастоящем е: гр. К. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето К. П. Т., ЕГН *********** на майката Й.К.М., ЕГН **********, като дава възможност на бащата П.О. Т., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа до 13,00 часа в присъствието на майката, а от м. ще може да вижда и взема детето всяка първа и трета събота и неделя от медеца, от 10,00 часа до 16,00 часа до навършване на две години и шест месеца на детето, като рождените и имените дни на детето ще се празнуват в присъствието и на двамата родители/ заедно/. ОСЪЖДА П.О. Т., ЕГН ********** *** да заплати издръжки на детето К. П. Т., ЕГН ***********, чрез неговата майка и законна представителка Й.К.М., ЕГН **********,*** за минало време- за периода от до г., в размер на 110,00лв./ сто и десет лева и 00 стотинки/ месечно, или общо 220,00лв. ОСЪЖДА П.О. Т., ЕГН ********** *** да заплаща месечна издръжка на детето К. П. Т., ЕГН ***********, чрез неговата майка и законна представителка Й.К.М., ЕГН **********,***, в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева и 00 стотинки/, дължима до края на текущия месец, платима по банков път, считано от г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основания за изменението или прекратяването й. ОСЪЖДА П.О. Т., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък окончателна държ. такса в размер на 108,00лв./ сто и осем лева и 00 стотинки/ за размера на присъдената месечна издръжка.
В законна сила от 14.4.2016г.
294 Гражданско дело No 245/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт РЕНТ ХАСКОВО ООД ОКРЪЖЕН СЪД-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 16.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 245/2016 година поради отказ на предявените искове.
В законна сила от 9.3.2016г.
295 Гражданско дело No 249/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.Т.А. В.Б.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 25.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 05.02.1984 г. в гр.К. граждански брак между Г.Т.А., с ЕГН-********** *** и В.Б.А., с ЕГН-********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата В.Б.А., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име А.. ОСЪЖДА Г.Т.А., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд ** лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА В.Б.А., с ЕГН-********** ***, да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд ** лв. окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 5.10.2016г.
296 Гражданско дело No 254/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие В.О.М. Р.Ю.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 14.3.2016г.
ОТХВЪРЛЯ молбата на В.О.М., ЕГН **********-лично и в качеството й на майка и законна представителка на децата Д. Р.М., ЕГН ********** и О. Р.М., ЕГН **********, всички с адрес: *** за издаване заповед за защита по Закона за защита от домашно насилие срещу Р.Ю.М., ЕГН ********** ***, като неоснователна и недоказана. ОТКАЗВА за издаде заповед за защита, с която по отношение на Р.Ю.М., ЕГН ********** *** бъдат наложени мерки по чл. 5 ал.1 т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗЗДН. ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № г., постановена по гр.д. №г. по описа на РС- Казанлък. ОСЪЖДА В.О.М., ЕГН ********** *** да заплати на Р.Ю.М., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 480,00лв. ОСЪЖДА В.О.М., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК на осн. чл. 11 ал.3 от ЗЗДН сумата от 30,00 лв. (тридесет лева и 00 стотинки), представляваща дължима държавна такса за разглеждане на подадената молба по чл. 8, т. 1 ЗЗДН.

Резултат от въззивна инстанция: Прекратява поради оттегляне на жалбата
Определение от 13.5.2016
Гражданско дело № 1142/2016
В законна сила от 8.6.2016г.
297 Гражданско дело No 271/2016, II състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.С.Н.,
С.Н.Н.,
Е.Н.Н.
Н.С.Н. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 12.3.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на молбата по чл. 8 ЗЗДН.
В законна сила от 28.3.2016г.
298 Гражданско дело No 274/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.А.Б.,
Т.Г.Б.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 6.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 26.01.2002 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между С.А.Б. ЕГН ********** *** и Т.Г.Б. ЕГН ********** ***, със съдебен адрес:***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Т.Г.Б. упражняването на родителските права спрямо детето А.С. Б., родено на ***г., като дава възможност на С.А.Б. да осъществява режим на лични контакти с детето А. Б. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с преспиване, както и две седмици през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.С. Б. на адреса на майката Т.Г.Б. в гр. Крън, ул. „Стара планина“ № 51. ОСЪЖДА С.А.Б. ЕГН ********** да заплаща на А.С. Б., роден на ***г. със съгласието на неговата майка и законна представителка Т.Г.Б. месечна издръжка в размер на 120 лв., считано от 01.04.2016г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на С.А.Б. ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се гр. Казанлък, ул.”Банянска” №15. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Т.Г.Б. да носи предбрачното си фамилно име Д. ПОСТАВЯ в дял на С.А.Б. ЕГН ********** лек автомобил марка „Пежо 407”, с регистрационен номер СТ 7107ВВ, рама № VF36DRHRH21100409, двигател № RHR10DYTE4042590 със застрахователна стойност 800 лв. ПОСТАВЯ в дял на С.А.Б. ЕГН ********** лек автомобил марка „Мазда 6”, с регистрационен номер СТ 8211ВР, рама № JMZGG14R231154602, двигател № RF894050 със застрахователна стойност 700 лв. ПОСТАВЯ в дял на С.А.Б. ЕГН ********** АПАРТАМЕНТ от 87,50 /осемдесет и седем цяло и петдесет/ кв. метра, на едно ниво, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения съставляващ поземлен имот с идентификатор 35167.505.106.1.7, построен в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.505.106, ведно с избено помещение № 7, при съседи на жилището – на същия етаж имоти: № 35167.505.106.1.21; № 35167.505.106.1.8; под обекта – имоти № 35167.505.106.1.4 и № 35167.505.106.1.5, над обекта - имоти № 35167.505.106.1.10 и № 35167.505.106.1.11 с административен адрес на обекта – гр. Казанлък, п.к. 6100, ул. „Банянска“ бл.15, вх. А, ет. 3, ап.7 на стойност 22541,90 лв. ПОСТАВЯ в дял на С.А.Б. ЕГН ********** */4 /една четвърт/ идеални части от АПАРТАМЕНТ, целия с площ 104,05 /сто и четири цяло и 05/ кв.метра на едно ниво, състоящ се от четири функционално разделени студия с приблизително еднаква площ, всяко включващо стая с баня – тоалетна и тераса, ведно с съответния процент идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, съставляващ поземлен имот с идентификатор 51500.503.266.2.11, построен в сграда № 2 /две/ в поземлен имот с идентификатор 51500.503.266 с административен адрес: гр. Несебър, п.к.8230, ж.к. „Черно море“ ет.4, ап.11, при съседи на жилището: на същия етаж – няма, под обекта: имоти № 51500.503.266.2.10; № 51500.503.266.2.9; 51500.503.266.2.8; 51500.503.266.2.7, над обекта – няма, на стойност 24682,90 лв. ОСЪЖДА С.А.Б. с п.а. да заплати по с/ка на РС Казанлък следните държавни такси: 40 лв. /четиридесет лева/ държавна такса по допускането на развода, за присъдената издръжка на детето А. следва да внесе 86,40 лв./осемдесет и шест лева и 40 ст./ държавна такса, 30 лв. /тридесет лева/ за поставените му в дял МПС, 944,50 лв. /деветстотин четиридесет и четири лева и 50 ст./ за поставените му в дял недвижими имоти. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими и недвижими вещи и парични влогове и вземания.
В законна сила от 6.4.2016г.
299 Гражданско дело No 276/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Р.Ю.М. В.О.М. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 09.06.**01г. в с.О., общ.П.Б. граждански брак между Р.Ю.М., с ЕГН-********** *** и В.О.М., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Д. Р.М., с ЕГН-********** да живее при майката В.О.М., с ЕГН-********** ***. ПОСТАНОВЯВА детето О. Р.М., с ЕГН-********** да живее при бащата Р.Ю.М., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Д. Р.М., с ЕГН-********** на майката В.О.М., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето О. Р.М., с ЕГН-********** на бащата Р.Ю.М., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Р.Ю.М., с ЕГН-********** *** и детето Д. Р.М., с ЕГН-**********: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца, от 9:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя, с преспиване, от 9:00 ч. на първия ден до 18:00 ч. на последния ден от първата половина на зимната ваканция, от 9:00 ч. на първия ден до 18:00 ч. на последния ден от първата половина на пролетната ваканция, както и един месец през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на родителите. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на майката В.О.М., с ЕГН-********** *** и детето О. Р.М., с ЕГН-**********: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 9:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя, с преспиване, от 9:00 ч. на първия ден от втората половина до 18:00 ч. на последния ден на зимната ваканция, от 9:00 ч. на първия ден от втората половина до 18:00 ч. на последния ден на пролетната ваканция, както и един месец през лятната ваканция, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на родителите. ОСЪЖДА Р.Ю.М., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето Д. Р.М., с ЕГН-**********, със съгласието на В.О.М., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от с.О., общ.П.Б., ул.“Д.“ №45, месечна издръжка в размер на *** лв., считано от **.05.**16 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА В.О.М., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Р.Ю.М., с ЕГН-********** *** като баща и законен представител, месечна издръжка на детето О. Р.М., с ЕГН-********** в размер на *** лв., считано от **.05.**16 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с.О., общ.П.Б., ул.“Д.“ №45 на съпругата В.О.М., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат парични влогове и нямат претенции към дължими парични суми един към друг. Придобитите по време на брака недвижими имоти и движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно и нямат претенции един към друг. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата В.О.М., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Сюлейманова. ОСЪЖДА Р.Ю.М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд **.** лв. държавна такса. ОСЪЖДА В.О.М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд **.** лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 20.5.2016г.
300 Гражданско дело No 290/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 21.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на малолетната Филис Надкова Р. родена на ***г. с майка – Н.Р.А. в ДМСГД „М.Луиза“с.Бузовград, поради изтичане на определения срок.
В законна сила от 8.4.2016г.
301 Гражданско дело No 293/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Т.П.Д. Р.Г.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 9.6.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.П.Д., ЕГН **********, с адрес: *** против Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** установителен иск с правно основание чл.422 вр. чл. 415 от ГПК вр. чл.240 от ЗЗД вр. чл. 86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: ***, че съществува вземането на Т.П.Д., ЕГН **********, с адрес: *** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К., за следните суми: 7 200 лева главница, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от г. до изплащане на вземането, като ПОГАСЕН ПО ДАВНОСТ. ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.П.Д., ЕГН **********, с адрес: *** против Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** установителен иск с правно основание чл.422 вр. чл. 415 от ГПК вр. чл.240 от ЗЗД вр. чл. 86 от ЗЗД, за признаване на установено по отношение на Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: ***, че съществува вземането на Т.П.Д., ЕГН **********, с адрес: *** по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- К. за сумата от 144лв., представляваща разноски по заповедното производство, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Т.П.Д., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на Р.Г.И., ЕГН **********, с адрес: *** сумата от 1298,00лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по гр.д. № г. по описа на РС- К.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 14.9.2016
Гражданско дело № 1294/2016
Връща за отстраняване на нередовности във въззивната жалба- довнасяне на ДТ за жалбата

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 2.12.2016
Гражданско дело № 1373/2016
В законна сила от 2.12.2016г.
302 Гражданско дело No 296/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ю.М.Ч. Р.И.И. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 27.6.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето М. Ю. Ч. с ЕГН ********** на бащата Ю.М.Ч., с ЕГН **********. ПОСТАНОВЯВА местоживеенето на детето М. Ю. Ч. с ЕГН ********** да е при бащата на адрес: с. Г. Ч., общ. К., ул., а по време на отсъствията на бащата в чужбина да живее на осн. чл. 59 ал. 7 от СК при бабата А. А. А., отново на адрес с. Г. Ч. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката Р.И.И., с ЕГН ********** и детето М. Ю. Ч. както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота до 18 часа в неделя с преспиване и по 20 дни през лятото, когато това не съвпада с годишния отпуск на бащата; по отношение на рождените дни – М. следва да прекарва рождения си ден през четните години с бащата, а през нечетните с майката. ПОСТАНОВЯВА майката Р.И.И., с ЕГН ********** с адрес ***, да заплаща на М. Ю. Ч., чрез нейния баща Ю.М.Ч. месечна издръжка в размер на 105 лв. за бъдеще време, считано от г. ведно със законните последици до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката. ОСЪЖДА Р.И.И., с ЕГН ********** с адрес ***, да заплати по сметка на К. районен съд 151 (сто петдесет и един) лв. такса върху размера на определената издръжка.
В законна сила от 22.7.2016г.
303 Гражданско дело No 297/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. АСП, ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ГУРКОВО О.Н.Я. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр. дело № г. по описа на РС- К., на детето О.Н.Я., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. К. от майка Н.Я.М., ЕГН **********,*** и баща- непосочен, в семейството на неговите баба и дядо по майчина линия - И.И.В., ЕГН ********** и Я.М.В., ЕГН **********,***, поради изтичане срока на предприетата мярка за закрила.
В законна сила от 22.4.2016г.
304 Гражданско дело No 302/2016, IV състав ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ З.К.С. К.С.С.,
Н.С.С.,
Р.Н.С.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 29.2.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №302/2016 г. по описа на РС-Казанлък по предявения от З.К.С. срещу К.С.С., офис на МобилТел, Н.С.С., 2 и Р.Н.С., частичен иск с правно основание чл.240 от ЗЗД за сумата 6000 лв. от целия размер 30000 щ.д. поради отказ.
В законна сила от 19.4.2016г.
305 Гражданско дело No 312/2016, II състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.Ю.З. Е.М.З. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 10.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело номер 312 по описа за 2016 г. на Казанлъшкия районен съд, поради оттегляне на иска от ищеца по делото.
В законна сила от 23.8.2016г.
306 Гражданско дело No 318/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Е.Р.Б.   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.4.2016г.
ДОПУСКА промяната на собственото, бащиното и фамилно име на Е.Р.Б., с ЕГН-********** *** от Е.Р.Б. на Е.Р.Д., въз основа на което ПОСТАНОВЯВА Община К. да отрази допуснатата промяна в акта за раждане №1097/04.09.1971 г. и регистрите на населението. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението преписи да се изпратят на Община К. и Б.с.п.Р.с. за сведение и изпълнение.
В законна сила от 11.5.2016г.
307 Гражданско дело No 319/2016, I състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство К.К.Т. Т.К.Н. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 13.7.2016г.
ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните. На осн. чл. 78 ал.9 от ГПК на ищцата К.К.Т. с ЕГН **********, с адрес *** да се върне половината от внесената държавна такса в размер на 180лв./сто и осемдесет лева/. Прекратява производството по гр. д. № 319/2016г. по описа на КРС.
В законна сила от 20.7.2016г.
308 Гражданско дело No 321/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ф.С.Ч. М.И.Х. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 6.7.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права по отношение родените от съвместното съжителство между Ф.С.Ч., и М.И.Х. малолетни деца Есиляй М. Ходжа и Севги М. Ходжа на майката Ф.С.Ч.. ОПРЕДЕЛЯ МЕСТОЖИВЕЕНЕТО на децата Есиляй М. Ходжа и Севги М. Ходжа при майката Ф.С.Ч. на адрес: гр.К. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата М.И.Х. с децата Есиляй Ходжа и Севги Ходжа както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 ч. в събота до 17 ч. в неделя с преспиване, както и 1 месец през лятото, което време не съвпада с отпуска на майката; първия ден на празника Байрам; през четни години на рождените дни децата; през първите три дни от зимната и пролетна ваканции. ОСЪЖДА , на осн. чл. 143, ал.2 от СК, М.И.Х. с ДА ЗАПЛАЩА на Ф.С.Ч., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Есиляй М. Ходжа месечна издръжка в размер на 120 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 24.02.2016г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, като за разликата над 120 лв. до претендираните 150 лв. месечна издръжка ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. ОСЪЖДА , на осн. чл. 149 от СК, М.И.Х. ДА ЗАПЛАЩА на Ф.С.Ч., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Есиляй М. Ходжа издръжка в размер на 1260 лв. за периода от 24.02.2015г. до 24.02.2016г., като за разликата до претендираната издръжка в размер на 1800 лв. ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. ОСЪЖДА, на осн. чл. 143, ал.2 от СК, М.И.Х. ДА ЗАПЛАЩА на Ф.С.Ч., , в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Севги М. Ходжа месечна издръжка в размер на 110 лв., считано от датата на подаване на исковата молба – 24.02.2016г. до настъпване на законово основание за изменение или прекратяване на издръжката, като за разликата над 110 лв. до претендираните 120 лв. месечна издръжка ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. ОСЪЖДА, на осн. чл. 149 от СК, М.И.Х. ДА ЗАПЛАЩА на Ф.С.Ч., в качеството й на майка и законен представител на малолетното дете Севги М. Ходжа с ЕГН ********** издръжка в размер на 1260 лв. за периода от 24.02.2015г. до 24.02.2016г., като за разликата до претендираната издръжка в размер на 1440 лв. ОТХВЪРЛЯ иска, като неоснователен. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му относно издръжката.
В законна сила от 28.7.2016г.
309 Гражданско дело No 324/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие К.И.Д.,
П.Д.Д.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 9.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 11.03.1984 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между К.И.Д., ЕГН ********** *** и П.Д.Д., ЕГН ********** ***, двамата със съдебен адрес:***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище на П.Д.Д., ЕГН **********,***. ПОСТАВЯ в дял на П.Д.Д., ЕГН ********** лек автомобил „Land rover freelander“, рег. № СТ2073АР, двигател № 18K4FJT78212331; рама № SALLNАBA7XA672244 на стойност 600 лв. ПОСТАНОВЯВА К.И.Д. след прекратяването на брака да носи брачното си фамилното име Д.. ОСЪЖДА П.Д.Д., ЕГН ********** да заплати 40,00 /четиридесет лева/ лв. държавна такса по допускането на развода и 12,00 /дванадесет лева/ лв. за поставеното му в дял МПС по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг, за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи и парични вземания.
В законна сила от 9.3.2016г.
310 Гражданско дело No 327/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.М.П.,
В.Ж.П.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между И.М.П., с постоянен адрес гр. К и В.Ж.П., постоянен адрес гр. К за който е съставен Акт за граждански брак № 3026/28.02.2012г. на Столична Община,обл. София - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругът ще носи предбрачното си фамилно име- ДОНЧЕВ. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи, като за в бъдеще няма да имат претенции от имуществен характер един към друг. Съпрузите И.М.П. и В.Ж.П. ще ползват придобитите по време на брака леки автомобили марка ,при равни квоти. ОСЪЖДА И.М.П., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА В.Ж.П., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 14.4.2016г.
311 Гражданско дело No 330/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Г.Ф.А. А.Ю.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 14.02.2009 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между А.Ю.А. ЕГН ********** *** и Г.Ф.А. ЕГН ********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Г.Ф.А. упражняването на родителските права спрямо детето С.А. А., родено на ***г., като дава възможност на А.Ю.А. да осъществява режим на лични контакти с детето Селин А. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя с преспиване, един месец през лятото когато майката не ползва платен годишен отпуск, всяка четна календарна година на 24, 25, 26 и 27 декември, всяка нечетна календарна година на 28, 29, 30, 31 декември и 01 януари на следващата година и първите 5 дни на ученическата пролетна ваканция. Обичайният месечен режим на лични контакти на бащата не се прилага за датата 31 декември на всяка четна календарна година. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С.А. А. на адреса на майката Г.Ф.А. ***. ОСЪЖДА А.Ю.А. ЕГН ********** да заплаща на С.А. А., родена на ***г. чрез нейната майка и законна представителка Г.Ф.А. месечна издръжка в размер на 130 лв., считано от 25.02.2016г., платима до 20-то число на текущия месец и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на А.Ю.А. ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се Крън, обл. Стара Загора, ул. „Бузлуджански конгрес“ № 19. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Г.Ф.А. да носи предбрачното си фамилно име Д. ОСЪЖДА А.Ю.А. ЕГН ********** с п.а. да заплати по с/ка на РС Казанлък 32,50 лв. /тридесет и два лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода и 93,60 лв./деветдесет и три лева и 60 ст./ държавна такса за присъдената издръжка на детето Се. ОСЪЖДА Г.Ф.А. ЕГН ********** с п.а. да заплати по с/ка на РС Казанлък 7,50 лв. /седем лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи и парични влогове и вземания.
В законна сила от 27.4.2016г.
312 Гражданско дело No 331/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Е.М.К. Р.Д.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 17.8.2016г.
ОДОБРЯВА спогодбата между страните. ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. 331/2016г. по описа на Каз.Районен съд.
В законна сила от 24.8.2016г.
313 Гражданско дело No 339/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Й.И.Е. Е.Е.Е. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 5.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 23.04.2005 г. в гр.К. граждански брак между Й.И.Е., с ЕГН-********** *** и Е.Е.Е., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Е.Й. Е., с ЕГН-********** да живее при майката Е.Е.Е., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Е.Й. Е., с ЕГН-********** на майката Е.Е.Е., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата Й.И.Е., с ЕГН-********** *** и детето Е.Й. Е., с ЕГН-**********: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 10:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя, с преспиване; тридесет дни през лятото, когато отпуските на двамата родители не съвпадат; първите пет дни на пролетната ваканция; всяка четна година на Нова година от 10:00 часа на 30 декември до 17:00 часа на 01 януари, а в нечетната година трите дни на Коледа, както и всяка четна година първия ден на Великден от 10:00 часа до 17:00 часа. ОСЪЖДА Й.И.Е., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Е.Е.Е., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от гр.К., ж.к.“В.Л.“ бл.28, вх.Б, ет.1, ап.1, месечна издръжка на детето Е.Й. Е., с ЕГН-********** в размер на *** лв., считано от 05.04.2016 г., до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. Издръжката ще се плаща по банкова път по сметка BG79UBBS********** на Е.Е.Е., с ЕГН-**********, открита в ТБ“ОББ“ АД, офис К. . ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., ул.“О.“ №52, ет.1, ап.1 на съпруга Й.И.Е., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат лични влогове и/или спестявания. Придобитите по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции за издръжка един спрямо друг. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Й.И.Е., с ЕГН-********** *** и той става собственик на придобития по време на брака: - Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел Е200 с рег. №СТ****КК, рама №WDB2*********, цвят „тъмно син металик”, със застрахователна стойност *** лв. /петстотин лева/. За уравнение на дела съпругата Е.Е.Е., с ЕГН-********** е предварително парично удовлетворена от съпруга Й.И.Е., с ЕГН-**********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Е.Е.Е., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Грозева. ОСЪЖДА Й.И.Е., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд *** лв. държавна такса. ОСЪЖДА Е.Е.Е., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд *** лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 5.4.2016г.
314 Гражданско дело No 348/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Д.Д.Ц. Р.В.Ц. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 18.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 11.02.2015 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между Р.В.Ц. ЕГН ********** *** и Д.Д.Ц. ЕГН ********** със съдебен адрес:***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Р.В.Ц. ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се гр. Казанлък, ул. „Тракия“ № 29 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.Д.Ц. ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име Б. ОСЪЖДА Р.В.Ц. ЕГН ********** гр. Казанлък, ул. „Тракия“ № 29 да заплати по с/ка на РС Казанлък 32,50 лв. /тридесет и два лева и 50 ст./държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА Д.Д.Ц. ЕГН ********** да заплати по с/ка на РС Казанлък 7,50 лв./седем лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими и недвижими вещи и парични влогове и вземания.
В законна сила от 18.4.2016г.
315 Гражданско дело No 349/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт П.Е.П.,
К.Л.Н.
ЦДГ СИНЧЕЦ Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА Обединено детско заведение „Синчец“-детска градина гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл.Стара Загора, ул.“Христо Ботев“№11, БУЛСТАТ 000801440, представлявано от М. И. П.-директор да заплати на П.П.П. с ЕГН ********** *** баня, чрез неговия баща и законен представител П.Е.П. ЕГН ********** *** сумите: - 1 500лв., представляващи обезщетение за неимуществени вреди- болки и страдания за периода 23.09.2015год. -15.12.2015год., резултат от настъпило на 23.09.2015год. на територията на територията на ОДЗ“Синчец“ гр.Павел баня травматично увреждане, в едно със законната лихва върху сумата 1 500лв. от 23.09.2015г. до изплащането й като ОТХВЪРЛЯ като недоказана по основание и размер претенцията за времето от 16.12.2015год. до 26.02.2016год. и в частта до предявените като частичен иск 5000лв. от парична претенция в размер на 25 000лв.; - 101,34лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА П.П.П. с ЕГН ********** *** баня, чрез неговия баща и законен представител П.Е.П. ЕГН ********** *** да заплати на Обединено детско заведение „Синчец“-детска градина гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл.Стара Загора, ул.“Христо Ботев“№11, БУЛСТАТ 000801440, представлявано от М. И. П. сумата 347,80лв., представляваща разноски по делото. ОТХВЪРЛЯ като неоснователни предявените от К.Л.Н. с ЕГН ********** *** против Обединено детско заведение „Синчец“-детска градина гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл.Стара Загора, ул.“Христо Ботев“№11, БУЛСТАТ 000801440, представлявано от М. И. П. искове съдът да осъди Обединено детско заведение „Синчец“-детска градина гр.Павел баня, общ. Павел баня да заплати на К.Л.Н. с ЕГН ********** с п.а. сумите: - 1000лв., представляваща част от парична претенция в размер на 5000лв., съставляваща обезщетение за претърпени от К.Л.Н. неимуществени вреди за периода 23.09.2015год. -26.02.2016г -притеснения, болки и страх за живота и здравето на сина й П.П.П. във връзка с падането му от катерушка на 23.09.2015год. в едно със законната лихва върху сумата от 23.09.2015год. до изплащането; - 221,67лв., представляващи обезщетение за претърпени от К.Л.Н. за периода 23.09.2015год.-21.12.2015год. имуществени вреди – разходи във връзка с лечението на детето П.П.П., от които разходи за транспорт до болнично заведение – 57,97лв., разходи за рентгенови снимки и болничен престой 78лв., разходи за превързочни материали и обезболяващи, вреди от по-ниски приходи за м. септември и октомври 2015год. и липсата на трудово възнаграждение или обезщетение за м. ноември 2015год. –общо 55,67лв., в едно със законната лихва върху сумата 221,67лв. от 23.09.2015год. до изплащането й. ОСЪЖДА К.Л.Н. с ЕГН ********** *** да заплати на Обединено детско заведение „Синчец“-детска градина гр.Павел баня, общ. Павел баня, обл.Стара Загора, ул.“Христо Ботев“№11, БУЛСТАТ 000801440, представлявано от М. И. П. сумата 330лв., представляваща разноски по делото.
316 Гражданско дело No 358/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение А.И.М. К.М.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 3.5.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба и прекратява производството по делото.
В законна сила от 10.5.2016г.
317 Гражданско дело No 376/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.Ф.О. К.А.Ч. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 376/2016г. по описа на Казанлъшки РС. Изпраща делото по подсъдност на Чирпански районен съд. Определението може да бъде обжалвано с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред ОС – Стара Загора.
318 Гражданско дело No 377/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.С.Н.,
Н.С.Н.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 29.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 28.06.2003 год. в гр. Чирпан, обл. Стара Загора, граждански брак между Н.С.Н., ЕГН ********** *** и Ж.С.Н., ЕГН ********** ***, двамата със съдебен адрес:***, офис 2, адв. Ц.И.М.. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Ж.С.Н., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо децата С. Н.Н., роден на ***г. и Е. Н.Н., родена на ***г., като дава възможност на Н.С.Н., ЕГН ********** да взема децата С. Н. и Е. Н. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспиване, както и две седмици през летния сезон във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата С. Н.Н. и Е. Н.Н. при майката Ж.С.Н. с адрес: ***. ОСЪЖДА Н.С.Н., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетния С. Н.Н., ЕГН ********** чрез неговата майка и законна представителка Ж.С.Н., издръжка от 110 лв. месечно, считано от 01.03.2016г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Н.С.Н., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетната Е. Н.Н., ЕГН ********** чрез нейната майка и законна представителка Ж.С.Н., издръжка от 110 лв. месечно, считано от 01.03.2016г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПОСТАВЯ в дял на Н.С.Н., ЕГН ********** *** лек автомобил Волво В40 с рег. № СТ 1740ВВ, рама: YV1VW1223WF190456 двигател № B4184S1272809 на стойност 300 лв. ПРЕДОСТАВЯ на Ж.С.Н. ползването на семейното жилище, находящо се в с. Копринка, общ. Казанлък, ул. ”Пирин” № 8 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА Ж.С.Н. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име Б.. ОСЪЖДА Н.С.Н., ЕГН ********** с п.а. да заплати 40,00 лв./четиридесет лева/ държавна такса по допускането на развода, 158,40 лв./сто петдесет и осем лева и 40 ст./ държавна такса за присъдените издръжки и 6,00 лв. /шест лева/ държавна такса за поставеното му в дял МПС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака, недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 29.3.2016г.
319 Гражданско дело No 384/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.М.,
З.С.М.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 14.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.К.М. и постоянен адрес: гр.Ки З.С.М., с постоянен адрес гр.К, за който е съставен Акт за граждански брак № 0055/04.04.2005г. на Община,гр. Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище - къща, находяща в гр.Ксе предоставя за ползване на съпруга М.К.М.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- НИКОЛОВА. Съпрузите доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи. ОСЪЖДА М.К.М. с постоянен адрес: гр.К да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА З.С.М., с постоянен адрес гр.К, да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 14.4.2016г.
320 Гражданско дело No 393/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Е.И.Г. Л.Д.Р. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 24.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 393/2016 година поради липса на местна компетентност. ИЗПРАЩА делото по компетентност на РС София.
321 Гражданско дело No 395/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. М.Н.Н. И.А.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 16.5.2016г.
ПОСТАНОВЯВА децата Ф. И. К., ЕГН **********, Д. И. К., ЕГН ********** и Н. И.К., ЕГН ********** да живеят при майката М.Н.Н., ЕГН **********, на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо децата Ф. И. К., ЕГН **********, Д. И. К., ЕГН ********** и Н. И.К., ЕГН ********** на майката М.Н.Н., ЕГН **********, като дава възможност на бащата И.А.К., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с тях всяка първа и трета събота и неделя от месеца без преспиване, от 10 до 17 часа, като за детето Н. К. режима на лични контакти ще се осъществява с преспиване между дните. ОСЪЖДА И.А.К., ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща на непълнолетната Ф. И. К., ЕГН **********, със съгласието на нейната майка М.Н.Н., ЕГН **********, и двете с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 115,00лв./ сто и петнадесет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като плащането се извършва от двадесет и пето до тридесето число на месеца, за който вноската се дължи, в брой, на ръка, за което майката М.Н.Н. се задължава да издава разписка. ОСЪЖДА И.А.К., ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща на малолетната Д. И. К., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка М.Н.Н., ЕГН **********, и двете с адрес: ***, месечна издръжка в размер на 110,00лв./ сто и десет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като плащането се извършва от двадесет и пето до тридесето число на месеца, за който вноската се дължи, в брой, на ръка, за което майката М.Н.Н. се задължава да издава разписка. ОСЪЖДА И.А.К., ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща на малолетния Н. И.К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Н.Н., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 105,00лв./ сто и пет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като плащането се извършва от двадесет и пето до тридесето число на месеца, за който вноската се дължи, в брой, на ръка, за което майката М.Н.Н. се задължава да издава разписка. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените издръжки. ОСЪЖДА И.А.К., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 237,60 лв.( двеста тридесет и седем лева и 60 стотинки).
В законна сила от 14.6.2016г.
322 Гражданско дело No 396/2016, IV състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Л.И.А. КАТЕКС АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 18.7.2016г.
ОСЪЖДА “К.“ АД, с ЕИК-********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Л.И.А., с ЕГН-********** *** сумата от *** лв., представляваща обезщетение по чл.200, ал.3 от КТ за претърпените имуществени вреди поради професионално заболяване „бронхиална астма. алергична хрема“, изразяващи се в разликата между минималната работна заплата за страната и трудовото възнаграждение за длъжността „балеровач-пакетировач“ за периода от 01.02.2015 г. до 01.03.2016 г., ведно със законната лихва, считано от 01.02.2015 г. до окончателното и изплащане като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните **** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА “К.“ АД, с ЕИК-********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Л.И.А., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА “К.“ АД, с ЕИК-********, със седалище и адрес на управление *** заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд- К. държавна такса в размер на *** лв. и *** лв. разноски за вещо лице. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-СЗ в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2016
Гражданско дело № 1336/2016
В законна сила от 18.12.2016г.
323 Гражданско дело No 398/2016, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване МАГРЕГ ЕООД ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.5.2016г.
ОСЪЖДА “Е.Б.Е.” ЕАД, ***, с ЕИК:123526430, със седалище и адрес на управление *** да заплати на „М.“ ЕООД, ЕИК 123721829, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Петър Григоров Х. недължимо платените суми по фактура №г. за периода год. до година, като цена на коригирана ел. енергия на стойност от 841.10 лв., отчетена чрез електромер №, и по фактура №г. за периода г. до г., представляваща цена на коригирана ел. енергия на стойност от 1093.47 лв., отчетена чрез електромер №, ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда-г. до окончателното изплащане на сумата, както и направените по делото съдебни разноски в размер на 497,38лева.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 28.10.2016
Търговско дело № 1155/2016
В законна сила от 28.10.2016г.
324 Гражданско дело No 399/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Т.К.О. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.3.2016г.
На осн. чл. 129 ГПК съдът връща исковата молба и прекратява производството по делото.
В законна сила от 3.5.2016г.
325 Гражданско дело No 400/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД С.Д.Д. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 17.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от “В.и к.” ЕООД ***, ЕИК: 833066300, със седалище и адрес на управление:***, с управител Румен Тенев Райков, чрез пълномощник адв. И.А.И., със съдебен адрес ***, офис 18, против С.Д.Д., ЕГН ********** *** иск съдът да признае за установено, че С.Д.Д., ЕГН ********** *** дължи на “В.и К.” ЕООД, с ЕИК:833066300 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Румен Тенев Райков-Управител, сумата 97.73 лв. главница, от които 29,96лв. за периода 07.03.2013год. -05.04.2015год., 19,07лв. за периода 05.04.2015г.- 25.04.2015год., 8,17лв. за периода 26.05.2015год. -01.07.2015год., 8,17лв. за периода 01.07.2015год.-01.08.2015год., 9,12лв. за периода 03.04.2009г.-03.05.2009г., 11,40лв. за периода 03.05.2009г.-09.06.2009г., 9,12лв. за периода 09.06.2009г.-03.07.2009г., 2,72лв. за периода 29.01.2013год.-07.03.2013год. ведно със законната лихва върху сумата 97,73лв., считано от 30.11.2015г. до изплащане на вземането; 21.70 лв. , представляващи лихви за периода от 01.06.2009 г. до 01.09.2015 г. като НЕДОКАЗАН. ОСЪЖДА “В.и к.” ЕООД ***, ЕИК 833066300, представлявано от Румен Тенев Райков да заплати на С.Д.Д., ЕГН ********** *** сумата 360лв. представляваща разноски по делото.
В законна сила от 31.10.2016г.
326 Гражданско дело No 404/2016, I състав Искове за обезщетение от деликт Г.И.М. С.В.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 18.11.2016г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 45 ЗЗД във вр. чл. 52, ал.1 от ЗЗД, С.В.К. ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.М. сумата от 9000 лв., представляваща обезщетение за претърпени от него неимуществени вреди-болки и страдания от причинено му на 24.10.2015г. увреждане - средна телесна повреда, изразяваща си в черепномозъчна травма /кръвонасядане в дясното слепоочие, лявата очница и лявата слепоочна кост, кръвоизлив под твърдата и паежинната мозъчна обвивка, сътресение и контузия на мозъка/ - разстройство на здравето, временно опасно за живота, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от 24.10.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на осн. чл. 45 ЗЗД, С.В.К. ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.М. сумата от 1040.82 лв., сторени разходи за престой в болница, закупени лекарства и пропуснати ползи, изразяващи се в разликата между трудово възнаграждение на пострадалото лице и заплащаното парично обезщетение за времето на неработоспособността за м.октомври, ноември и декември 2015 г. и м. януари 2016 г. в резултата на увреждането, ведно със законната лихва от 24.10.2015г. до окончателното изплащане на сумата, като иска за разликата над 1040, 82 лв. до пълния предявен размер от 1050 лв., ОТХВЪРЛЯ като неоснователен. ОСЪЖДА, на осн чл. 78, ал.1 от ГПК, С.В.К. ДА ЗАПЛАТИ на Г.И.М. направените по делото разноски в размер на 1394, 70 лв., изчислени съответно на уважения размер на исковете. ОСЪЖДА, на осн чл. 78, ал.3 от ГПК, Г.И.М. ДА ЗАПЛАТИ на С.В.К. направените по делото разноски в размер на 8,33 лв., съразмерно на отхвърлената част от иска за имуществени вреди. ОСЪЖДА С.В.К. на основание чл.78, ал.6 от ГПК да заплати по сметка на РС-Казанлък 285,23 лв. – разноски за вещи лица.
В законна сила от 13.12.2016г.
327 Гражданско дело No 406/2016, II състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 29.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на детето А. Ш. А. с ЕГН **********, роден на *** г., в ДМСГД „М.” с.Б. с майка Ш.А.М. с ЕГН ********** и баща-непосочен, поради изтичане на срока за настаняване.
В законна сила от 11.4.2016г.
328 Гражданско дело No 413/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.Д.Г. Ц.М.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 26.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.Д.Г.,*** и Ц.М.Г.,***, за което е съставен Акт за граждански брак № 0060 от 08.05.2014г. по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права по отношение на роденото от брака на страните дете –Цветомир Цветанов Г. , се предоставят на майката М.Д.Г..Местоживеенето на детето – Цветомир ще бъде при майката на адрес: гр.Казанлък .На бащата Ц.М.Г., се определя следния режим на контакти с детето Цветомир, както следва:До навършване на 3 годишна възраст на детето: бащата Ц.М.Г. да вижда детето Цветомир Цветанов Г. в присъствието на майката М.Д.Г. от 10.00 ч. до 18.00ч. в неделя, като майката се задължава да води детето в парка до училище „Никола Вапцаров“. След навършване на 3 годишна възраст на детето Цветомир: бащата Ц.М.Г. ще има право да вижда и взема детето си Цветомир Цветанов Г. всяка втора и четвърта събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 17.00 в неделя с преспиване. Първата половина от Коледните празници детето да бъде при бащата, а втората половина от Коледните празници- при майката; през Великденските празници- в първата половина детето да бъде при майката, а втората половина – при бащата. Рожденият ден на детето в четната година да празнува при бащата, а в нечетна година при майката. Бащата Ц.М.Г., да заплаща месечна издръжка в размер на 110лв. /сто и десет лева/ на детето Цветомир Цветанов Г., чрез майката и законен представител М.Д.Г., като издръжката се заплаща на последния ден от текущия месец, считано от постановяване на настоящия съдебен акт -26.05.2016г. до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейно жилище по смисъла на закона страните не притежават. Движимите вещи, придобити по време на брака, са поделени между страните предварително. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. Постановява след прекратяване на брака съпругата да носи предбрачното си фамилно име- Илиева.
В законна сила от 26.5.2016г.
329 Гражданско дело No 436/2016, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение ЗНАНИЕ КОРЕКТ ЕООД ЕТЕРИЧНО-МАСЛОДАЙНИ ГРАДИНИ ЕООД Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.12.2016г.
РАЗВАЛЯ сключения на г. между Община М., с адрес: площад „Т.“ № като арендодател и „Е. –“ ЕООД, /К./, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н. З.К. като арендатор, договор за аренда, вписан рег. № г., акт №, том , п. на Агенция по вписванията, Служба по вписвания – К, съгласно който арендодателят е предоставил на арендотора земеделска земя недвижим имот №, находящ се в землището на с. Д., община М., местност „“, четвърта категория с площ от дка, в частта му относно земеделска земя (индустриална култура), с площ от дка, находяща се в землището на село Д. община М., местност „“, четвърта категория, представляваща имот № по плана за земеразделяне на землището на село Д., община М., ЕКАТТЕ, при граници на имота: имот № – индустриална култура, имот № – полски път, имот № – полски път, имот № – полски път, имот № – полски път, поради неизпълнение от страна на „Е. –“ ЕООД – П. на задълженията уговорени в чл. 3, чл. 9, ал. 4 – неползване на арендувания имот по уговореното в договора предназначение за отглеждане на етерично-маслени култури (лавандула и маслодайна роза) с грижата на добър стопанин. ОСЪЖДА „Е. –“ ЕООД, /К./ ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н. З. К. да заплати на „З.к.“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление *** 2Д, представлявано от управителя В.Н. П., съдебен адрес ***, чрез адвокат С. Г., сумата от лева, представляваща неустойка в размер на последната арендна вноска, съгласно чл.10 от договора за аренда от г. ОСЪЖДА Е. – .“ ЕООД, /К./ ЕИК ., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Н. З. К. да заплати на „З.к.“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление *** 2Д, представлявано от управителя В. Н. П., съдебен адрес ***, чрез адвокат С. Г., сумата от лева представляваща направени по делото разноски.
330 Гражданско дело No 437/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.П.С. Г.А.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2016г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 143, ал. 2 СК, Г.А.М. с ЕГН ********** и адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на Н.П.С. *** ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на детето М. Н. П. с ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 106 лв./ сто и шест лева/, платима до края на текущия месец, считано от датата на подаване на исковата молба – г. до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката. ОСЪЖДА, на осн. чл. 149 СК, Г.А.М. с ЕГН ********** и адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на Н.П.С. *** ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на детето М. Н. П. с ЕГН ********** издръжка за минало време в размер на 212 лв. / двеста и дванадесет лева/ за периода г. до г.. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта му за издръжката, на основание чл. 242,ал.1 от ГПК. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Г.А.М. с ЕГН ********** и адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на Н.П.С. *** ЕГН **********, в качеството му на баща и законен представител на детето М. Н. П. с ЕГН ********** сторените по делото разноски в размер на 100 лв./сто лева/ – заплатен адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Г.А.М. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 202, 64 лв./ двеста и два лева и шейсет и четири стотинки/ и ДТ в размер на 5 лв./пет лева/ за издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 16.11.2016г.
331 Гражданско дело No 438/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.И.Р. П.М.Е. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 31.8.2016г.
ПОСТАНОВЯВА детето К. П. Е., ЕГН ********** да живее при майката И.И.Р., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето К. П. Е., ЕГН ********** на майката И.И.Р., ЕГН **********, като дава възможност на бащата П.М.Е., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с дъщеря си всяка първа и трета седмица от месеца, от 9,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя, с преспиване между дните, по десет дни през зимата и по двадесет дни през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА П.М.Е., ЕГН **********,*** да заплаща на детето К. П. Е., ЕГН **********, чрез нейната майка и законна представителка И.И.Р., ЕГН **********, и двете с постоянен адрес: *** месечна издръжка в размер на 200,00лв./ двеста лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основания за изменението или прекратяването й. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ЗАМЕСТВА липсващото съгласие на П.М.Е., ЕГН **********,*** за попълване и подаване на заявление за издаване и снабдяване с паспорт на малолетното дете К. П. Е., ЕГН **********, представлявано от своята майка и законна представителка И.И.Р., ЕГН **********, и двете с постоянен адрес: ***, за подаване на заявление и получаване на готовия паспорт, за разрешаване на малолетното дете К. П. Е., ЕГН ********** да напуска пределите на Република Б. и да пътува в чужбина само и единствено със съгласието на своята майка и законен представител И.И.Р., ЕГН **********, и двете с постоянен адрес: ***. ОСЪЖДА П.М.Е., ЕГН **********,*** ДА ЗАПЛАТИ на И.И.Р., ЕГН **********,*** сумата от 380,00 лв. /триста и осемдесет лева/, представляващи направените по делото съдебни и деловодни разноски. ОСЪЖДА П.М.Е., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 288,00 лв.( двеста осемдесет и осем лева и 00 стотинки).
В законна сила от 25.10.2016г.
332 Гражданско дело No 439/2016, IV състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.М.Б.   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 19.4.2016г.
ДОПУСКА промяната на собственото име С.Б.М. , с ЕГН-********** *** от С. на С. въз основа на което ПОСТАНОВЯВА Община К. да отрази допуснатата промяна в акт за раждане №0426/06.06.1994 год. на Община К. и регистрите за гражданско състояние. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението преписи да се изпратят на Община К. и Б.с.п.Р.с. за сведение и изпълнение.
В законна сила от 9.5.2016г.
333 Гражданско дело No 449/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.3.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К., на детето К. Ф. Л., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. К. от майка Г. П. Л., ЕГН **********- лишена от родителски права с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. и баща Ф. Ж. Л., ЕГН **********-лишен от родителски права с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К., в семейството на неговата баба по майчина линия Ц.К.С., ЕГН **********, с адрес: ***, поради промяна в обстоятелствата, довели до предприемане на мярката за закрила.
В законна сила от 31.3.2016г.
334 Гражданско дело No 454/2016, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Д.Н.П. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 13.5.2016г.
ПРИЗНАВА уволнението на Д.Н.П., ЕГН ********** *** от длъжността Старши експерт „ Туризъм“, наложено със Заповед № г. на Кмета на Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, за незаконосъобразно и го ОТМЕНЯ. ВЪЗСТАНОВЯВА Д.Н.П., ЕГН ********** *** на заеманата преди уволнението длъжност Старши експерт „ Туризъм“ с шифър по НКПД: 24226046, длъжностно ниво по КДА:10, Наименование на длъжностното ниво по КДА: Експертно ниво 6 при Община Казанлък, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, поради незаконосъобразността на извършеното уволнение. ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова ДА ЗАПЛАТИ на Д.Н.П., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 500,00 лв.( петстотин лева и 00 стотинки). ОСЪЖДА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат: 000817778, гр. Казанлък, бул. „ Розова долина” № 6, представлявана от Кмета Галина Георгиева Стоянова да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата 60,00лв.(шестдесет лева и 00 стотинки), представляваща окончателна държ.такса.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2016
Гражданско дело № 1278/2016
В законна сила от 22.12.2016г.
335 Гражданско дело No 463/2016, V състав ИСКОВЕ ПО СК, ЗЗДН, ЗЛС, ЗГР, ЗЗДет., ЗБЖИРБ В.С.М. И.Ф.Ф. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 16.5.2016г.
ВЪЗСТАНОВЯВА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА на В.С.М., ЕГН ********** *** спрямо детето Ф. И. Ф., ЕГН **********, поради отпадане на основанието, поради което е била лишена от тях. ПОСТАНОВЯВА след влизане на решението в сила Община К. служебно да впише в личния регистрационен картон на В.С.М. възстановяването на родителските права. ПОСТАНОВЯВА детето Ф. И. Ф., ЕГН ********** да живее при майката В.С.М., ЕГН ********** на адрес:г***. ПРЕКРАТЯВА определените с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. мерки досежно режима на лични контакти с детето, като вместо това постановява: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Ф. И. Ф., ЕГН ********** на майката В.С.М., ЕГН **********, като дава възможност на бащата И.Ф.Ф., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти със сина си всяка първа и трета седмица от месеца, от 18,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя, с преспиване между дните, по пет дни по време на Коледните или Новогодишните празници, по пет дни през Великденските празници и по един месец през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ПРЕКРАТЯВА издръжката, определена с Решение № г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- К. ОСЪЖДА И.Ф.Ф., ЕГН ********** *** да заплаща на детето Ф. И. Ф., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка В.С.М., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 110,00лв./ сто и десет лева и 00 стотинки/, считано от датата на влизане в сила на решението, до настъпване на основания за изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като плащането се извършва от двадесет и пето до тридесето число на текущия месец по банков път, на посочена от В.С.М. банкова сметка. ***. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА И.Ф.Ф., ЕГН ********** от гр. К. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 79,20 лв.( седемдесет и девет лева и 20 стотинки).
В законна сила от 6.6.2016г.
336 Гражданско дело No 471/2016, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.Г.В. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 29.6.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА НЕЗАКОННО И ОТМЕНЯ УВОЛНЕНИЕТО на В Г В, извършено със Заповед № 11 / 21.01.2016 г. на Кмета на Община Казанлък, с която се прекратявало трудовото му правоотношение, считано от 22.01.2016 г., на основание чл. 328, ал. 1, т. 2, предложение второ от КТ - поради съкращаване на щата. ВЪЗСТАНОВЯВА В Г В на заеманата преди уволнението длъжност главен специалист “Екоконтрол“ в звено „Екологичен контрол“ в Община Казанлък, на осн. чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ. ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. К представлявана от кмета –Г С да заплати на В Г В сумата 2027,32лв., представляваща обезщетение по чл. 344, ал.1,т.3 вр. чл. 225, ал.1 и ал.2 от КТ, за периода 22.01.2016г. до 22.05.2016г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба в съда – 15.03.2016 г. до окончателното изплащане на сумата. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му, досежно присъденото обезщетение. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Община Казанлък, гр. К, представлявана от кмета –Г С да заплати на В Г В, направените по делото разноски в размер на 800 лв.- заплатен адвокатски хонорар. ОСЪЖДА Община Казанлък, гр. К, представлявана от кмета –Г С да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 141, 09 лв. и разноски по експертизата в размер на 170 лв..

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 11.11.2016
Гражданско дело № 1324/2016
В законна сила от 12.12.2016г.
337 Гражданско дело No 473/2016, IV състав Искове, основани на неоснователно обогатяване Х.Д.Д. БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 27.7.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на „Б.Д.” ЕАД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление ***, че Х.Д.Д., ЕГН-********** *** като поръчител по договор за поръчителство без дата, сключен между „Б.Д.” ЕАД и Х.Д.Д. с ЕГН-********** *** и Румен Николов Мирчев, с ЕГН-********** *** за обезпечаване задълженията Таня Атанасова Чакърова, с ЕГН-********** от гр.К., не дължи на „Б.Д.” ЕАД, с ЕИК:*********, сумите: **** лв. непогасена главница, ****лв. редовна лихва върху главницата и **** лв. санкционираща лихва към 01.11.2007г., вкл. по договор за кредит за текущо потребление от 05.08.2005г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.11.2007г. до окончателното изплащане и **** лв. съдебни разноски, по изпълнителен лист от 27.11.2007 г., издаден по гр.д.№2015/2007 г. по описа на РС-К., както и разноските по образуваното изп.д.№20078680400369 по описа на ЧСИ Румяна Манджурова, рег.№868 на КЧСИ, с район на действие ОС- Стара Загора. ОСЪЖДА „Б.Д.” ЕАД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.Д.Д., ЕГН-********** ***, на основание чл.55, ал.1 от ЗЗД сумата от **** лв. като получена без основание по изп.д.№20078680400369 на ЧСИ Румяна Манджурова, с район Окръжен съд-Стара Загора, ведно със законната лихва, считано от 15.03.2016 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА „Б.Д.” ЕАД, с ЕИК:*********, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Х.Д.Д., ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на **** лв. Решението е постановено при участието на третото лице помагач на страната на ответника „О.Ф.Б.” ЕАД, ЕИК:202317122, със седалище и адрес на управление ***. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
338 Гражданско дело No 474/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.М.И. С.М.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 11.5.2016г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните . ОСЪЖДА ответника С.М.А., да заплати по сметка на КРС ДТ в размер на 86,40 лева. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д. № 474/2016г. по описа на Казанлъшки РС.
В законна сила от 18.5.2016г.
339 Гражданско дело No 486/2016, II състав Искове за трудово възнаграждение М.А.Г. АМБИ АБ ООД Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 1.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело номер 486 по описа за 2016 г. на Казанлъшкия районен съд, поради оттегляне на иска от ищеца по делото. ОСЪЖДА „А.А.“ ООД с ЕИК 160079398 със седалище и адрес на управление *** А, представлявано от Мариана Христова Димитрова да заплати на М.А.Г. с ЕГН **********,*** сумата от 350 лева разноски, представляващи платен адвокатски хонорар.
В законна сила от 22.7.2016г.
340 Гражданско дело No 487/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Д.К. Т.В.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.4.2016г.
Постановява мерки за защита на С.Д.К.. ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Т.В.К. ***, бивш бригадирски лагер, фирма „Амева юръп“да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на С.Д.К. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН Т.В.К. сда приближава на по-малко от 50 метра: пострадалата С.Д.К., местата й за социални контакти и отдих, обитаваното от нея жилище в гр. Павел баня и местоработата й: сладкарница „Захир“ находяща се в гр.Павел баня за срок от 10 месеца, считано от датата на постановяване на решението 27.04.2016г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.В.К. , че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.2 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА на Т.В.К. на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 200 лева, платима в полза на държавния бюджет. ОСЪЖДА на осн. чл.11, ал.2 от ЗЗДН Т.В.К. с да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 25 лв. ОСЪЖДА на осн. чл.78 ал.1 от ГПК Т.В.К. да заплати на С.Д.К., сторените по делото разноски в размер на 400 лв. ДА СЕ ИЗДАДЕ на осн. чл.15, ал.2 от ЗЗДН заповед за защита на С.Д.К. въз основа на решението.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 21.6.2016
Гражданско дело № 1190/2016
В законна сила от 21.6.2016г.
341 Гражданско дело No 487/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.Д.К. Т.В.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Заповед за защита от 27.4.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Т.В.К., да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на С.Д.К. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН Т.В.К., да приближава на по-малко от 50 метра: пострадалата С.Д.К., местата й за социални контакти и отдих, обитаваното от нея жилище, находящо се в и местоработата й- сладкарница за срок от 10 месеца, считано от датата на постановяване на решението 27.04.2016г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.В.К., че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.2 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА на Т.В.К. на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 200 лева, платима в полза на държавния бюджет. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение.
342 Гражданско дело No 493/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.И.,
З.Н.И.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 17.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Д.Д.И., с постоянен адрес ***, и З.Н.И.,***, за който е съставен Акт за граждански брак № 1011/21.11.1987г. на Община, гр. Добрич, /бивш гр.Толбухин/ - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище - апартамент, находящ в гр.Павел баня ,се предоставя за ползване на двамата молители. След прекратяване на брака съпругата ще продължи да носи брачното си фамилно име- И..
В законна сила от 17.5.2016г.
343 Гражданско дело No 496/2016, II състав Искове по КЗ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Н.Г.Д. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 25.7.2016г.
ОСЪЖДА Н.Г.Д. с ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на ЗАД „Б.В.И.Г." АД с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 274 ал. 1 т. 1 от КЗ (отм.), СУМАТА от 4 000 лв. /четири хиляди лева/, представляваща изплатено от застрахователното дружество обезщетение за имуществени вреди, причинени в резултат на ПТП от г., ведно със законната лихва за забава от датата на исковата молба –г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА Н.Г.Д. с ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на ЗАД „Б.В.И.Г." АД с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление ***, на основание чл. 227 т. 2 от КЗ, СУМАТА от 452.78 лв. /четиристотин петдесет и два лева и 78 ст./, представляваща обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода г. – г. /датата на предявяване на прекия иск по чл. 226 ал. 1 КЗ/ върху сумата от 4000 лв., изплатено застрахователно обезщетение за претърпени имуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило на г., по договор за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за лек автомобил л.а. В., като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата над уважения размер от 452.78 лв. до пълния предявен размер от 1877.85 лв. и за периода г. – г. включително, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Г.Д. с ЕГН: ********** с адрес *** да заплати на ЗАД „Б.В.И.Г." АД с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление *** СУМАТА от 762 лв. /седемстотин шестдесет и два/, представляваща направени по делото разноски, от които 179.50 лева за държавна такса и 582.50 лева адвокатски хонорар. ОСЪЖДА ЗАД „Б.В.И.Г." АД с ЕИК: 000694286, със седалище и адрес на управление *** ДА ЗАПЛАТИ на Н.Г.Д. с ЕГН: ********** с адрес *** сумата от 25 лева разноски за адвокат, съответстваща на отхвърлената част от исковете.
В законна сила от 31.8.2016г.
344 Гражданско дело No 502/2016, I състав Искове за недействителност на правни сделки Д.П.Н.,
И.В.П.,
С.Р.К.
БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 22.7.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожен по отношение на Д.П.Н., ЕГН ********** с адрес: ***, И.В.П., ЕГН ********** с адрес: *** и С.Р.К. ,ЕГН ********** с адрес: *** всички с адрес за кореспонденция: гр. К. договор за поръчителство, сключен между „Б.Д."ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК и от друга страна поръчителите Д.П.Н., ЕГН **********, И.В.П., ЕГН ********** и С.Р.К., ЕГН **********, подписали договора на г. за обезпечаване задължението на главния длъжник по договор за кредит за текущо потребление от г. С.Д.С. поради невъзможен предмет на основание чл.26 ал.2 от ЗЗД. ОСЪЖДА, на осн. чл. 55, ал.1, предл. 1 от ЗЗД, „Б.Д." ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ДА ЗАПЛАТИ на С.Р.К. ,ЕГН ********** с адрес: *** недължимо платената сума, в размер на 400 лева за периода г. до г. по изпълнително дело № г. по описа на ЧСИ Р. М.. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, „Б.Д." ЕАД, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ДА ЗАПЛАТИ НА Д.П.Н., ЕГН ********** с адрес: ***, И.В.П., ЕГН ********** с адрес: *** и С.Р.К. ,ЕГН ********** с адрес: *** всички с адрес за кореспонденция: гр. К. направените по делото разноски, от които 450 лв. - заплатена държавна такса и 922 лв. - заплатен адвокатски хонорар.
В законна сила от 16.8.2016г.
345 Гражданско дело No 508/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД В.Г.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 20.7.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че В.Г.К. ЕГН ********** *** дължи на „ЕВН България Електроснабдяване”АД ЕИК =======, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от юрисконсулт К.А. за имот в гр. Казанлък, ул.”Мазалат” №2 с клиентски № ********** сумите: 606,33 лв. главница за консумирана електрическа енергия за периода 10.11.2014год.-09.03.2015год.; 57,69 лв. обезщетение за забавено плащане на главницата, начислено за периода от 16.01.2015г. до 04.02.2016г.; законната лихва върху главницата, считано от 05.02.2016 година до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА В.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване”АД ЕИК =======, със седалище и адрес на управление:*** сумата разноски в размер на 800лв., от които 475лв., представляваща разноски по гр.дело № 508/2016год. по описа на РС Казанлък и 325лв., представляваща разноски по ч.гр.дело № 214/2016год. по описа на РС Казанлък.
В законна сила от 22.8.2016г.
346 Гражданско дело No 508/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД В.Г.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 30.8.2016г.
ИЗМЕНЯ постановеното на 20.07.2016год. по гр. дело № 508/2016 година решение № 370 в частта за разноските като ОСЪЖДА В.Г.К. ЕГН ********** *** да заплати на „ЕВН България Електроснабдяване”АД ЕИК =======, със седалище и адрес на управление:*** разноски в размер на 980лв., от които 655лв., представляваща разноски по гр.дело № 508/2016год. по описа на РС Казанлък и 325лв., представляваща разноски по ч.гр.дело № 214/2016год. по описа на РС Казанлък.
В законна сила от 30.11.2016г.
347 Гражданско дело No 525/2016, II състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА С.С.А. КМЕТ НА ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 27.7.2016г.
ОТМЕНЯ Протоколно Определение от 30.06.2016 г., с което е даден ход на устните състезания по гр.д. № 525/2016 г. по описа на КРС. ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гражданско дело № 525 по описа за 2016 г. на Казанлъшки районен съд и ПОВДИГА ПРЕПИРНЯ за неговата подсъдност между Казанлъшки районен съд и Старозагорски административен съд, КАТО ИЗПРАЩА делото чрез ВКС на състава по чл. 135, ал. 4 от АПК за определяне на подсъдността му.
348 Гражданско дело No 526/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Х.К.Х. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 10.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 526/2016 г. по описа на КРС.
В законна сила от 2.6.2016г.
349 Гражданско дело No 529/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.С.Й.,
П.М.Г.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 19.5.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Й.С.Й., ЕГН- **********, с настоящ адрес: *** и П.М.Г., ЕГН-**********, с настоящ адрес: *** споразумение по чл.127, ал.1 от СК както следва: ПОСТАНОВЯВА детето В. Й.Й., с ЕГН-********** да живее при бащата Й.С.Й.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето В. Й.Й., с ЕГН-********** на бащата Й.С.Й., ЕГН- **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката П.М.Г., ЕГН-********** и детето В. Й.Й. както следва: два пъти в месеца, считано от петъка на първа и трета седмица на месеца от 17.00 ч. до неделя - 16.00 часа, с право на преспиване на детето при майката от вземането му в петък от детската градина до връщането му в неделя в дома на бащата до 16.00 часа. Майката ще има правото да прекарва 30 дни през лятото с детето, когато този период не съвпада с годишния платен отпуск на бащата. По време на КОЛЕДНИТЕ И ВЕЛИКДЕНСКИ ПРАЗНИЦИ личните контакти на майката с детето ще се осъществяват по следния ред: ПРЕЗ ЧЕТНИТЕ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ детето ще бъде при майката по време на ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЧНИ ДНИ, а по време на КОЛЕДНИТЕ ПРАЗНИЧНИ ДНИ ЩЕ ОСТАВА ПРИ БАЩАТА. През НЕЧЕТНИТЕ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ режима за осъществяване на личните контакти на майката с детето ще се упражнява с размяна по посочените периоди. ОСЪЖДА П.М.Г., ЕГН-********** да заплаща чрез бащата Й.С.Й. като законен представител на детето В. Й.Й. издръжка в РАЗМЕР НА 90.00 лв. до 30 - то число всеки месец, считано от влизане на съдебното решение в сила, в едно със законната лихва за всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА П.М.Г., ЕГН-**********, с настоящ адрес: *** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 64.80 лв. (шестдесет и четири лева и 80 стоники) държавна такса.
В законна сила от 19.5.2016г.
350 Гражданско дело No 529/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.С.Й.,
П.М.Г.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 12.8.2016г.
Поправка на решение, относно очевидна фактическа грешка.
В законна сила от 12.8.2016г.
351 Гражданско дело No 531/2016, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА М.И.Д. РПК СЕПТЕМВРИ - МЪГЛИЖ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.7.2016г.
ОТМЕНЯ по иск с правно основание чл. 58 от Закона за кооперациите, предявен от М.И.Д. ***, против РПК „Септември“ , представлявано от Митко Чернев Инджов т.1 от Решения на Общото събрание на ПК „Септември“ – гр. Мъглиж, проведено на 09.03.2016 г., взето с протокол от същата дата, с която М.И.Д. е освободен от членство в ПК “Септември“ Мъглиж за увреждане имиджа на Кооперацията, Управителния съвет и Контролния съвет и за клевети.
В законна сила от 18.8.2016г.
352 Гражданско дело No 533/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БУЛКОН РИАЛ ИСТЕЙТ ООД САГА ИНВЕСТ ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 27.6.2016г.
На осн. чл. 234, ал.1 от ГПК съдът ОДОБРЯВА така постигнатата между страните спогодба. ПОСТАНОВЯВА, на осн. чл. 78 ал.9 от ГПК, на ищецът „Б.Р.И. " ООД, ЕИК: 131481958, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Мартин Христов Христов, да се ВЪЗСТАНОВИ половината от внесената държавна такса по иска с правно основание чл. чл. 327 от ТЗ вр. с чл. 79 от ЗЗД вр. с чл. 86 от ЗЗД, с цена с цена 10447,96лв., от които 8007,20 лв. главница и мораторни лихви в размер на 2440,76 лв., за който е постигната спогодба, в размер на 209,00лв. (двеста и девет лева и 00 стотинки). ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 533/2016г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 4.7.2016г.
353 Гражданско дело No 535/2016, V състав Искове за недействителност на правни сделки Д.К.И.,
М.Д.И.
Д.С.М.,
С.Г.М.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 28.7.2016г.
РАЗВАЛЯ на основание чл.87 ал.3 от ЗЗД договора за издръжка и гледане, сключен с нотариален акт № том рег. № нот.дело № г. по описа на Нотариус Р.Б.,*** действие - РС- К., вписан в Служба по вписванията гр. К.с вх. рег. № г., акт №, том дело №, по силата на който К. Г. И. с ЕГН ******* е прехвърлил на Д.С.М., ЕГН ********** срещу задължение за гледане и издръжка, а с оглед наличието и на законен брак и на съпруга й С.Г.М. с ЕГН ********** недвижим имот представляващ Поземлен имот с идентификатор с площ от 1302 кв. м., находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. С., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК, както и построените в същото дворно място жилищна еднофамилна сграда, със застроена площ от 83 кв. м., на два етажа и постройка на допълващо застрояване със застроена площ от 43 кв. м. на един етаж, поради виновно неизпълнение на поетите задължения по договора. ОСЪЖДА на основание чл. 108 от ЗС Д.С.М., ЕГН ********** и С.Г.М. с ЕГН ********** да предадат собствеността и владението върху Поземлен имот с идентификатор с площ от 1302 кв. м., находящ се в гр. Н., общ. Н., обл. С., по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК, както и построените в същото дворно място жилищна еднофамилна сграда, със застроена площ от 83 кв. м., на два етажа и постройка на допълващо застрояване със застроена площ от 43 кв. м. на един етаж, на Д.К.И. с ЕГН ********** и М.Д.И. с ЕГН **********. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ предявените искове за обявяване нищожност и унищожаемост на нотариален акт №том рег. № нот.дело № г. по описа на Нотариус Р.Б.,*** действие - РС- К., вписан в Служба по вписванията гр. К. с вх. рег. № г., акт №, том 9 дело № като недоказани. ОСЪЖДА Д.С.М., ЕГН ********** и С.Г.М. с ЕГН ********** да заплатят на Д.К.И. с ЕГН ********** и М.Д.И. с ЕГН ********** направените разноски по делото в размер на 3 982.14 лв.
354 Гражданско дело No 538/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Г.Д. М.Р.Б. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 16.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 538/2016 година поради оттегляне на предявените искове.
В законна сила от 7.6.2016г.
355 Гражданско дело No 545/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение EВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД М.А.Ч. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 8.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК по отношение на М.А.Ч., ЕГН **********,*** съществуването на вземането на „ЕВН ” АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление:*** , съдебен адрес *** , чрез юрисконсулт К. А, за сумата 1 501.01 лева главница, представляваща консумирана и незаплатена електрическа енергия за периода г. до г., сумата от 279.13 обезщетение за забавено плащане за периода от г. до г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до окончателното изплащане на вземането, за изпълнението на което задължение е издадена заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, постановена по частно гражданско дело № г. по описа на Районен съд – К. ОСЪЖДА М.А.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на „ЕВН ” АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление:*** , съдебен адрес *** , чрез юрисконсулт К. А. сумата от 335.60 лева, представляваща разноски по частно гражданско дело № г. по описа на Районен съд – К. ОСЪЖДА М.А.Ч., ЕГН **********,*** да заплати на „ЕВН ” АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление:*** , съдебен адрес *** , чрез юрисконсулт К. А сумата от 723.20 лева, представляваща направени по делото разноски.
356 Гражданско дело No 552/2016, III състав Искове по КЗ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 30.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявеният от ЗАД "Б.В.и.г.“***, представлявано от Р.И.Я. и К.Р. –изпълнителни директори чрез адв.К.К. със съдебен адрес *** БУЛСТАТ *********, гр. К. ул. “Р.Д.” № 6, представлявана от Г.Г.С.-кмет съдът да осъди Община К. БУЛСТАТ *********, гр. К. ул. “Р.Д.” № 6 да заплати на ЗАД "Б.В.и.г.“*** сумата ****лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение по щета № 470414151542017 за нанесени на 17.09.2015г. имуществени вреди на трето лице - В.Х.Л., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на подаване на исковата молба в съда до окончателното й изплащане като НЕОСНОВАТЕЛЕН. ОСЪЖДА ЗАД "Б.В.и.г.“***, представлявано от Р.И.Я. и К.Р. –изпълнителни директори чрез адв.К.К. със съдебен адрес *** ДА да заплати на Община К. БУЛСТАТ *********, гр. К. ул. “Р.Д.” № 6, представлявана от Г.Г.С.-кмет съдът да осъди Община К. БУЛСТАТ *********, гр. К. ул. “Р.Д.” № 6 сумата ***лв., представляваща разноски по делото. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД Стара Загора.
357 Гражданско дело No 555/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Й.А.Р.,
Т.С.Р.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 3.5.2016г.
На осн. чл. 330, ал. 2, от ГПК съдът прекратява производството по гр. д. 555/2016 г. по описа на РС-Казанлък, поради неявяване на страните.
В законна сила от 25.5.2016г.
358 Гражданско дело No 556/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт Г.Ж.И. Т.П.А. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Г.Ж.И. ЕГН ********** *** против Т.П.А. ЕГН ********** *** иск съдът да осъди Т.П.А. да заплати на Г.Ж.И. сумата от 800лв., представляваща обезщетение за имуществени вреди, настъпили в резултат на бездействието на Т.А. изразяващо се в оставяне на негова собственост, а именно животно, представляващо придобит приплод от крава, роден на ***год., на име Нике, с тегло 380-400кг., светло червено-кафяво на цвят около главата и преливащ до светло жълто в останалата част на тялото, с рога, заплодено на 13.01.2015год. чрез изкуствено осеменяване, без надзор довело до настъпването на смъртта му.
В законна сила от 28.10.2016г.
359 Гражданско дело No 563/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ю.Л.И.,
И.Д.И.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 20.4.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 25.06.2010 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между И.Д.И. ЕГН ********** *** и Ю.Л.И., ЕГН ********** от гр. Павел баня, ул. „3-ти март” № 9. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Ю.Л.И., ЕГН ********** от ползването на семейното жилище, находящо се гр. Павел баня, ул. „3-ти март” № 9. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Ю.Л.И., ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име Л.. ОСЪЖДА И.Д.И. ЕГН ********** от с. Горно Изворово общ. Казанлък да заплати по с/ка на РС Казанлък 7,50 лв. /седем лева и 50 ст./държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА Ю.Л.И., ЕГН ********** от гр. Павел баня, ул. „3-ти март” № 9 да заплати по с/ка на РС Казанлък 32,50 лв./тридесет и два лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими и недвижими вещи и парични влогове и вземания.
В законна сила от 20.4.2016г.
360 Гражданско дело No 569/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД В.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 21.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „В.и к.” ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление:***, ЕИК 833066300, представлявано от управителя Р.Р. против В. Д.Д. с ЕГН ********** с адрес: *** обективно съединени искове с правно основание чл. 422 от ГПК във вр. чл. 79, ал.1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД за приемане за установено в отношенията между страните, че ответникът дължи сумите: 751,81 лв. – главница за ползването на ВиК услуги за период от 01.12.2014г. до 01.09.2015г., по открита партида на името на В. Д.Д., под № 051918 за недвижим имот, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Тонзос“ № 4, ап.9, ведно със законната лихва от 29.01.2016г. до окончателното изплащане на сумата, 46,53 лв. лихва за забава от 01.01.2015г. до 29.12.2015г., за които суми е издадена Заповед за изпълнение № 71/01.02.2016г. по частно гражданско дело № 156 /2016г. по описа на КРС. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, „В.и к.” ЕООД със седалище гр.Ст. Загора и адрес на управление:***, ЕИК 833066300, представлявано от управителя Р.Р. ДА ЗАПЛАТИ на В. Д.Д. с ЕГН ********** с адрес: *** сторените по делото разноски в размер на 150 лв.- заплатено адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 24.11.2016г.
361 Гражданско дело No 576/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Б.К. КМЕТСТВО - РОЗОВО Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 10.9.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от М.Б.К. ЕГН ********** *** против Кметство с. Розово, общ. Казанлък, представлявано от Т.К.Г.-кмет искове за отмяна на извършеното със Заповед №15/01.02.2016год. връчена на 01.02.2016год. година уволнение на М.Б.К. като незаконосъобразно, за възстановяването на М.Б.К. с п.а на длъжността „Главен специалист в Кметство с. Розово“, за заплащане на обезщетение от 3549,60лв. за оставане без работа от уволнението й в едно със законната лихва върху тази сума считано от датата на подаване на исковата молба до окончателното й изплащане както и сумата 1230лв., представляваща разноски по делото като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА М.Б.К. ЕГН ********** *** да заплати на Кметство с. Розово, общ. Казанлък, представлявано от Т.К.Г.-кмет сумата 1100лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 26.9.2016г.
362 Гражданско дело No 582/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.П.,
Н.Х.П.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр.К. граждански брак между С.И.П., ЕГН-********** с адрес *** и Н.Х.П., с ЕГН-********** с адрес ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Г. С. П., с ЕГН - ********** да живее при майката Н.Х.П., на адрес ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Г.С. П., с ЕГН - ********** на майката Н.Х.П.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата и детето всеки втори и четвърти петък, съботи и недели от месеца : петък от 19:00 часа - до неделя до 20:00 часа с преспиване, както и един месец през лятото, когато отпуските на двамата съпрузи не съвпадат. ПОСТАНОВЯВА бащата С.И.П. да изплаща месечна издръжка на детето Г. С. П., чрез законния представител - майка му Н.Х.П. в размер на 150/ сто и петдесет / лева, считано от постановяване на решението за допускане на развода. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град К., обл.С. , на съпругата Н.Х.П., тъй като същото е собственост на нейните родители. ПОСТАВЯ в дял на Н.Х.П., като тя става пълен собственик на придобития по време на брака при режим на СИО недвижим имот , както следва : 1/3 - една трета идеална част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и пет, точка, дванадесет, точка, едно, точка, двадесет и едно) с площ от кв.м. (двадесет и седем, цяло и седемдесет и шест стотни квадратни метра) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град К., одобрени със Заповед № . год. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на имота: гр.К., пк.., . (четиридесет и четири), етаж обект общ.К., обл. С., който самостоятелен обект се намира в сграда № , разположена в поземлен имот с идентификатор, предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: заедно с кв.м. (единадесет цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра) от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при съседи на самостоятелния обект в сградата: на същия етаж:; под обекта:; над обекта:, а по нотариален акт за покупко- продажба на недвижим имот № , том , рег.№, дело № год. на нотариус Н. Б. рег.№ , вписан в СВ-К. вх.рег.№ . год., акт ., том ., дело № .- ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /МАГАЗИН/ № / / находящ се на етаж, кота +6.60 /шест цяло и шестдесет стотни/ метра, на „МАСИВНА СГРАДА — ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР" със застроена площ от кв.метра, построена върху общински терен с площ от кв.м.,съставляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ за Търговски комплекс, в кв. /триста осемдесет и седми/ по плана на град К. /четиридесет и четири/, при граници и съседи на УПИ: от север —, от изток УПИ за и УПИ - за ЖС, запад-ул. „К. юг-бул „К., който магазин се състои от помещение с обща площ от кв.м. / застроена площ /ЗП/ и / / кв.метра — от общите части на сградата и съответната идеална част от правото на строеж върху терена, при съседи на магазина; изток-, запад-, север- Магазин № , юг-. Данъчната оценка на така описаната квота от недвижимия имот е. По време на брака си съпрузите не са придобили други недвижими имоти. ПОСТАВЯ в дял на Н.Х.П. придобитото по време на брака при режим на СИО моторно превозно средство , както следва : вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: Х., модел: С., рег.№ , рама №, двигател №, Цвят: ., със застрахователна стойност 500 лв. (петстотин лева) ПОСТАВЯ в дял на С.И.П. придобитите по време на брака при режим на СИО моторни превозни средства , както следват : - вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: Ш., модел: О., рег.№, рама №, двигател №, Цвят:, със застрахователна стойност 200 лв. (двеста лева) , -вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: Х., модел:, рег.№, рама № , двигател № , Цвят: , със застрахователна стойност 300 лв. (триста лева) -вид: МОТОЦИКЛЕТ, марка: Х., модел:, рег.№, рама №, двигател №, Цвят: С, със застрахователна стойност 500 лв. (петстотин лева) -вид: ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка: С., модел:, рег.№, рама №, двигател №, Цвят:, със застрахователна стойност 500 лв. (петстотин лева) По време на брака си съпрузите не са придобивали движими вещи на значителна стойност. Личните вещи и останалите дребни вещи съпрузите са си поделили предварително и извънсъдебно. Съпрузите няма да си правят уравняване на дяловете и нямат претенции за парични вземания един към друг. Съпрузите няма да си дължат издръжка един спрямо друг за вбъдеще. Съпрузите нямат на свое име по време на брака парични влогове. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата Н.Х.П. да носи предбрачното си фамилно име Н.. ОСЪЖДА С.И.П., ЕГН-********** с адрес *** да заплати по сметка на КРС разноски в размер на общо 158 лева, от които 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода, 108 (сто и осем) лева държавна такса за присъдената издръжка и 30 (тридесет) лева за поставените в дял движими вещи. ОСЪЖДА Н.Х.П., с ЕГН-********** с адрес *** да заплати по сметка на КРС разноски в размер на общо 180.98 лева, от които 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода, 150.98 лева (сто и петдесет лева и 98 стотинки) държавна такса за поставените в дял имоти и 10 (десет) лева за поставения в дял лек автомобил.
В законна сила от 18.5.2016г.
363 Гражданско дело No 584/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. Т.П.Ф.   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.4.2016г.
ДОПУСКА промяна в собственото име на малолетното дете П. Т. Ф., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. Р. от майка Т.П.Ф., ЕГН **********, с адрес: *** и баща- неизвестен, от „ П.” на „ Д.”, като ПОСТАНОВЯВА промяната да се отрази в издадения от О.Р. Акт за раждане № от г., както и в регистрите на населението на Община К.
В законна сила от 3.5.2016г.
364 Гражданско дело No 589/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.З.Г. И.А.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 9.6.2016г.
Прекратява производството по делото, поради невнасяне указания от съда депозит за особен представител.
В законна сила от 28.6.2016г.
365 Гражданско дело No 600/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.К.А. А.И.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 3.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №600/2016 год. по описа на Казанлъшки районен съд.
В законна сила от 12.5.2016г.
366 Гражданско дело No 608/2016, I състав Искове за трудово възнаграждение М.Т.В. ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 7.7.2016г.
ОСЪЖДА „В.- Н." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Тани Николов Танев –управител ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.В. , със съдебен адрес:***, на основание чл.128 от КТ във вр. чл. 242 от КТ сумата 4324, 32лв. - неизплатени трудови възнаграждения в нетен размер за периода от м. септември 2014 г. до м. декември 2015г., ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба - 31.03.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА „В.- Н." ЕООД, със седалище и адрес на управление:***, ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.В. със съдебен адрес:***, на основание чл. 86 от ЗЗД, сумата от 349, 19 лв., мораторна лихва за забава върху неизплатените трудови възнаграждения, считано от първо число на месеца следващ този на полагане на труда до 31.03.2016г.; ОСЪЖДА „В.- Н." ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на М.Т.В. със съдебен адрес:***, на осн. чл.224,ал.1 от КТ, сумата от 1049, 52 лв., представляваща обезщетение за неползван платен годишен отпуск за 58 дни за 2013г., 2014г. и 2015г.. ОСЪЖДА „В.- Н." ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ на осн. чл. 78, ал.6 от ГПК по сметката на РС – Казанлък държавна такса в размер на 272,97 лв., както и 5 лв. – ДТ в случай на служебно издаване на изпълнителен лист. ОСЪЖДА „В.- Н." ЕООД, ДА ЗАПЛАТИ, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, на М.Т.В. , със съдебен адрес:***, сторените по делото разноски в размер на 550 лв. – заплатено адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 7.7.2016г.
367 Гражданско дело No 609/2016, V състав Искове за трудово възнаграждение Т.Б.В. ВИКИНГ - НИКОЛОВ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 14.6.2016г.
ОСЪЖДА „ ВИКИНГ- НИКОЛОВ“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 130765203, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Тани Николов Танев да заплати на Т.Б.В., ЕГН **********, с адрес: ***, следните суми представляващи дължими трудови възнаграждения и обезщетения, както следва: - 268.12лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 38,49лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 268.12лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 36,19лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 268.12лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 33,96лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 268.12лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 31,66лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 268.12лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 31,09лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 83.90лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 8,42лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 283.90лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 26,46лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 283.90лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 24,11лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 283.90лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 21,68лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 283.90лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 19,32лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 301.46лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 17,83лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - 215.53лв., представляваща дължимо трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане, както и 10,90лв. лихва за забава за периода от г. до г.; - обезщетение по чл. 221 от КТ в размер на 342,00лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на подаване на исковата молба- г. до окончателното й изплащане; -обезщетение на основание чл. 224 от КТ за неползван платен годишен отпуск за 43 работни дни на стойност общо 774.00 лева. ОСЪЖДА „ ВИКИНГ- НИКОЛОВ“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 130765203, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Тани Николов Танев да заплати на Т.Б.В., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 450,00лв. ОСЪЖДА „ ВИКИНГ- НИКОЛОВ“ ЕООД, гр. София, ЕИК: 130765203, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от управителя Тани Николов Танев да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държ. такса в размер на 180,39лв./ сто и осемдесет лева и 39 стотинки/.
В законна сила от 14.6.2016г.
368 Гражданско дело No 610/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.О.К. Р.К.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 24.6.2016г.
ОСЪЖДА Р.К.А., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Б.О.К., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, издръжка за минало време на детето Е.Р.А., с ЕГН-********** в размер на ** лв. месечно, за времето от 01.04.2015 г. до 31.03.2016 г. като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Р.К.А., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Б.О.К., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Е.Р.А., с ЕГН-********** в размер на ** лв., считано от 01.04.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1, предл.1 от ГПК предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Р.К.А., с ЕГН-********** *** да заплати на Б.О.К., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на ** лв. ОСЪЖДА Р.К.А., с ЕГН-********** *** заплати по в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд ** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 24.06.2016 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 8.7.2016г.
369 Гражданско дело No 612/2016, I състав Искове за трудово възнаграждение С.И.С. ЕДИНСТВО АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 16.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 612 по описа за 2016г. на РС - Казанлък и го изпраща по подсъдност на РС - София чл. 119, ал.3 във вр. чл. 105 от ГПК.
370 Гражданско дело No 613/2016, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване В.З.Д. Е.Х.Н. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 19.7.2016г.
ОСЪЖДА Е.Х.Н., ЕГН ********** *** да заплати на В.З.Д., ЕГН ********** ***, сумата от 1 741,60 лв., представляваща половината от изплатената от В.З.Д. сума от 3483,20лв. в изпълнение на солидарните им задължения по Договор за кредит за текущо потребление, сключен на г. с "Б." ЕАД, ведно със законната лихва, считано от г. до окончателното изплащане, както и сторените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 497,66 лв.
В законна сила от 19.7.2016г.
371 Гражданско дело No 614/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.Б.А. К.С.Ю. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 3.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №614/2016 год. по описа на Казанлъшки районен съд поради неотстраняване на нередовности
В законна сила от 12.5.2016г.
372 Гражданско дело No 615/2016, II състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Р.Д.Д. И.Д.В. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Определение от 29.9.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради прекратяване на исковата претенция.
В законна сила от 6.10.2016г.
373 Гражданско дело No 631/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Н.С. С.Д.А. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 16.5.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните съдебна спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 25.5.2016г.
374 Гражданско дело No 632/2016, II състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Д.П.,
А.А.П.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 31.5.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между Т.Д.П. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:***, и А.А.П. ЕГН ********** с ЛК №г. на МВР С., с постоянен и настоящ адрес:*** споразумение по чл.127, ал.1 от СК както следва: ПОСТАНОВЯВА детето А. Т. П., с ЕГН-********** да живее при бащата Т.Д.П.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето А. Т. П., с ЕГН-********** на бащата Т.Д.П., ЕГН- **********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката А.А.П., ЕГН-********** и детето А. Т. П. както следва: всяка първа и трета събота в месеца от 9,00 часа до 13,00 часа- до навършване на 5 годишна възраст на детето. А след това – всяка първа и трета събота и неделя в месеца от 9,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с преспиване. Майката ще има правото да прекарва 20 дни през лятната ваканция на детето, които не съвпадат с годишния платен отпуск на бащата. ОСЪЖДА А.А.П., ЕГН-********** да заплаща чрез бащата Т.Д.П. като законен представител на детето А. Т. П. издръжка в размер на 50,00 лв., считано от постановяване на решението до навършване на пълнолетие не детето, до настъпване на промяна в обстоятелствата или до настъпване на обстоятелства, погасяващи това задължение. ОСЪЖДА Т.Д.П. с ЕГН ********** *** и настоящ адрес:*** да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд 36 лв. (тридесет и шест лева и 00 стотинки) държавна такса.
В законна сила от 31.5.2016г.
375 Гражданско дело No 633/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Р.Х.Д. Х.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 8.6.2016г.
Съдът на осн. чл. 234 от ГПК ОДОБРЯВА постигнатата спогодба между страните .
В законна сила от 15.6.2016г.
376 Гражданско дело No 634/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД Ю.М.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.7.2016г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „Агенция за събиране на вземанията“ ООД със седалище и адрес на управление *** представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов и Ю.М.И., с постоянен адрес:*** че ответникът Ю.М.И. дължи на ищеца „Агенция за събиране на вземанията“ ООД - в качеството му на цесионер по договор за цесия от 16.11.2010г., сключен между „Изи Асет Мениджмънт“ АД – София и „Агенция за събиране на вземанията“ ООД следните суми: 271 лв. – главница по договор за паричен заем № 1371645 от 30.11.2010г., ведно със законната лихва от датата на входиране на заявлението в районен съд – 01.02.2016 г. до окончателното изплащане на задължението; такса разходи в размер на 45.00 лв.; лихва за забава в размер на 33,25 лв. за периода от 18.11.2014 г. до датата на подаване на заявлението в съда – 01.02.2016, които суми са предмет на заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена под номер 88/ 02.02.2016г. по ч.гр.д. 175/2016г. по описа на КРС. ОСЪЖДА Ю.М.И., с постоянен адрес:***, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, да заплати на „Агенция за събиране на вземанията“ ООД със седалище и адрес на управление гр.С представлявано от управителя Мартин Деспов Деспов сторените по заповедното производство разноски в размер на 325 лв. и разноски по настоящото дело както следва: 300 лв. юрисконсултско възнаграждение; 75 лв. платена държавна такса; възнаграждение за вещо лице в размер на 150 лв..
В законна сила от 19.8.2016г.
377 Гражданско дело No 635/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА НАСТАНЯВАНЕТО на малолетния Николай Владимиров В. с майка - П.М.В., и баща - В.Н.В.,***, в Дом за медико-социални грижи за деца „Мария Луиза“ с. Бузовград, поради изтичане на определения срок.
В законна сила от 3.6.2016г.
378 Гражданско дело No 638/2016, V състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Н.Х.Д.,
М.Х.П.,
Г.Д.П.
Т.Г.П.,
Т.И.Б.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 7.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Х.Д., ЕГН: **********,***, М. Х.П., ЕГН: **********,*** и Г.Д.П., ЕГН: **********,*** против Т.Г.П., ЕГН: **********, с адрес: *** и Т.И.Б., ЕГН: **********, с адрес: *** иск съдът да признае за установено по отношение на Н.Х.Д., М.Х.П. и Г.Д.П., че Т.Г.П. и Т.И.Б. не са изключителни собственици на оставените в наследство от Б. И. П., ЕГН **********, починал на г., бивш жител ***, поземлени имоти, възстановени с Решение № и Решение №, и двете от г. на Общинска служба по земеделие – гр. М., а именно: 1. нива в местността „Ф." с площ от …дка, … категория, съставляваща имот № , по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ , при граници и съседи: имот № - нива, имот № - полски път на Общината, имот №- нива, имот № -нива, имот № - нива и имот № - нива; 2. нива в местността „К./“ с площ от …. дка, … категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот№ - нива, имот № - полски път, имот № - ов.градина, имот № - ов.градина и имот № - нива; 3. нива в местността „Ч." с площ от … дка,…. категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот № - нива, имот № - нива, имот № - нива, имот № - нива и имот № - нива; 4. нива в местността „Б." с площ от …дка,…. категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот № - нива, имот № - полски път на Общината, имот №- нива, имот № -нива и имот №- нива; 5. нива в местността „М."с площ от …..дка, …..категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ , при граници и съседи: имот № - нива, имот № - полски път на Общината, имот № - нива, имот № -нива, имот № - нива и имот №- нива; 6. ливада в местността „М." с площ от ….дка, ….. категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ , при граници и съседи: имот № - ливада, имот № -полски път, имот № –ливада и имот № - полски път; 7. Индустр.култура /иглолистна гора/ отдел/подотдел в местността „Г."с площ от … дка, … категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ , при граници и съседи: имот № - индустр.култура, имот №- полски път, имот № - нива и имот №- индустр.култура; 8. нива в местността „В." с площ от…дка, … категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ , при граници и съседи: имот № - нива, имот № - нива, имот № - нива и имот № 4- полски път; 9. нива в местността „Б." с площ от ….дка, …. категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ, при граници и съседи: имот № - нива, имот № - нива,имот №- нива, имот № - нива, имот № - нива и имот №- нива; 10. нива в местността „С." с площ от …дка, ….. категория, съставляваща имот № по плана за земеразделяне на с. Д., общ. М., ЕКАТТЕ при граници и съседи: имот № - пр.ел.енергия и имот № - пр.ел.енергия, и че Т.Г.П., ЕГН ********** и Т.И.Б., ЕГН ********** не притежават право на собственост върху тези десет поземлени имоти за общо над 1/2 идеална част от правото на собственост върху тях, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Х.Д., ЕГН: **********,***, М. Х.П., ЕГН: **********,*** и Г.Д.П., ЕГН: **********,*** против Т.Г.П., ЕГН: **********, с адрес: *** и Т.И.Б., ЕГН: **********, с адрес: *** иск съдът да прогласи за частично нищожно нотариалното действие, извършено от Нотариус П.К., с рег. № при НК - гр. С., с район на действие - Районен съд – К., обективирано в нотариален акт №, том , рег.№, дело №г. по описа на същия нотариус, с което Т.Г.П. и Т.И.Б. са признати за собственици по завещание от Б. И. П., б.ж. на с. Д. и наследство от И. Б. П. на подробно описаните недвижими имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с.Д., ЕКАТТЕ, общ.М., обл. С., като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Х.Д., ЕГН: **********,***, М. Х.П., ЕГН: **********,*** и Г.Д.П., ЕГН: **********,*** против Т.Г.П., ЕГН: **********, с адрес: *** и Т.И.Б., ЕГН: **********, с адрес: *** иск по чл. 537, ал. 2 от ГПК за отмяна като частично неистинен и неверен нотариален акт №, том ,рег. № , дело № г., издаден от Нотариус П.К., с рег. № при Нотариална камара - гр.С., с район на действие – РС – К., с което Т.Г.П. и Т.И.Б. са признати за собственици по завещание от Б. И. П., б.ж. на с.Д. и наследство от И. Б. П. на процесните недвижими имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с.Д., ЕКАТТЕ , общ.М., обл. С., в частта на удостоверяване над 1/2 идеална част от правото на собственост върху тези поземлени имоти, като неоснователен и недоказан. ОТХВЪРЛЯ предявения от Н.Х.Д., ЕГН: **********,***, М. Х.П., ЕГН: **********,*** и Г.Д.П., ЕГН: **********,*** против Т.Г.П., ЕГН: **********, с адрес: *** и Т.И.Б., ЕГН: **********, с адрес: *** иск съдът да признае за установено, че представеното по делото саморъчно завещание, носещо имената на общия наследодател Б. И. П., ЕГН **********, починал на г., бивш жител ***, не съдържа никакво завещателно разпореждане за след смъртта на завещателя, от който произтичат правата на наследство както на Н.Х.Д., М.Х.П. и Г.Д.П., така и на Т.Г.П. и Т.И.Б. спрямо процесните поземлени имоти, предмет на предявените искове с първоначалната искова молба и че в това завещание не се съдържа никакво завещателно разпореждане спрямо същите тези имоти, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Н.Х.Д., ЕГН: **********,***, М. Х.П., ЕГН: **********,*** и Г.Д.П., ЕГН: **********,*** да заплатят общо на Т.Г.П., ЕГН: **********, с адрес: *** и Т.И.Б., ЕГН: **********, с адрес: ***, направените по делото разноски в размер на 500,00 лева/ петстотин лева и 00 стотинки/.
379 Гражданско дело No 651/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Т.Б.Р. М.Д.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 9.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 651/2016 година поради оттегляне на предявения иск.
В законна сила от 26.9.2016г.
380 Гражданско дело No 653/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. И.В.А.,
М.Р.М.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 13.4.2016г.
ПОСТАНОВЯВА децата Р. И. А., ЕГН **********, Й. И. А., ЕГН ********** и Е. И. А., ЕГН ********** да живеят при майката М.Р.М., ЕГН **********, на адрес: гр. С. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо децата Р. И. А., ЕГН **********, Й. И. А., ЕГН ********** и Е. И. А., ЕГН ********** на майката М.Р.М., ЕГН **********, като дава възможност на бащата И.В.А., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с трите си дъщери всяка първа и трета седмица от месеца, от 10,00 часа в събота и до 19,00 часа в неделя, с преспиване между дните, по тридесет дни през лятото и две седмици през зимата, когато това не съвпада с отпуска на майката. ОСЪЖДА И.В.А., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***да заплаща месечна издръжка на детето Р. И. А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Р.М., ЕГН **********, и двете с адрес: гр. С., в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й, като плащането се извършва до петнадесето число на месеца, за който се дължи. ОСЪЖДА И.В.А., ЕГН **********,***и настоящ адрес:***да заплаща месечна издръжка на детето Й. И. А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Р.М., ЕГН **********, и двете с адрес: гр. С., в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й, като плащането се извършва до петнадесето число на месеца, за който се дължи. ОСЪЖДА И. В.А., ЕГН **********,***, и настоящ адрес:***да заплаща месечна издръжка на детето Е. И. А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Р.М., ЕГН **********, и двете с адрес: гр. С., в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева и 00 стотинки/, считано от г. до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й, като плащането се извършва до петнадесето число на месеца, за който се дължи. ОСЪЖДА И. В.А., ЕГН **********,***, и настоящ адрес:*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – К. 324,00 лв. / триста двадесет и четири лева и 00 стотинки/окончателна държавна такса върху размера на присъдените месечни издръжки.
В законна сила от 4.5.2016г.
381 Гражданско дело No 655/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАЛКАНПАК ООД ЕТ И.1.С.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 27.6.2016г.
ОСЪЖДА ЕТ " И.С.Б.", ЕИК 825023000, със седалище и адрес на управление:*** 11, представлявано от Снежана Иванова Божикова да заплати на "Б." ООД, ЕИК 123654647, със седалище и адрес на управление:***«23-ти пехотен Шипченски полк» №114, представлявано от управителя Стефан Димитров Стайков, ЕГН ********** сумата от общо 4925,48 лева главница, представляваща сбора от дължимите суми по направени доставки на стоки, както следва: фактура № г. – остатък в размер на 985,81 лева; фактура № г. – за сумата от 1914,98 лева; фактура № г. – в размер на 1880,69 лева и фактура № г. – в размер на 144,00 лева, ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда –г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА ЕТ " И.С.Б.", ЕИК 825023000, със седалище и адрес на управление:*** 11, представлявано от Снежана Иванова Божикова да заплати на "Б." ООД, ЕИК 123654647, със седалище и адрес на управление:***«23-ти пехотен Шипченски полк» №114, представлявано от управителя Стефан Димитров Стайков, ЕГН ********** сумата от 747,01лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, от които 197,01лв. държ. такса и 550лв. адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 27.6.2016г.
382 Гражданско дело No 664/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение К.Е.А. С.Й.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 21.6.2016г.
ОСЪЖДА С.Й.А. ***, военно формирование 22180 да заплати на малолетното си дете Кристиян Стефанов А. чрез неговата майка и законен представител К.Е.А., двамата с адрес: *** издръжка за минало време в размер на 74,60 лева за периода от 27.03.2016г. до 12.04.2016г. – датата на подаване на исковата молба, на основание чл.149 от СК, във връзка с чл.143, ал.2 от СК, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата над тази сума и за периода 26.12.2015г. до 27.03.2016г. до пълния претендиран размер от 1200 лева, като неоснователен. ОСЪЖДА С.Й.А. да заплати на малолетното си дете Станимир Стефанов А. чрез неговата майка и законен представител К.Е.А., двамата с адрес: *** издръжка за минало време в размер на 64 лева за периода от 27.03.2016г. до 12.04.2016г. – датата на подаване на исковата молба, на основание чл.149 от СК, във връзка с чл.143, ал.2 от СК, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск за разликата над тази сума и за периода 26.12.2015г. до 27.03.2016г. до пълния претендиран размер от 800 лева, като неоснователен. ОСЪЖДА С.Й.А. на основание чл.143, ал.2 от СК да заплаща на малолетното си дете Кристиян Стефанов А. , чрез неговата майка и законен представител К.Е.А., двамата с адрес: *** месечна издръжка в размер на 140 лв., считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до пълния предявен размер от 300 лева месечна издръжка, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.Й.А. на основание чл.143, ал.2 от СК да заплаща на малолетното си дете Станимир Стефанов А. чрез неговата майка и законен представител К.Е.А. месечна издръжка в размер на 120 лв., считано от датата на подаване на исковата молба до настъпване на обстоятелства, обуславящи изменението или прекратяването на издръжката, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата му част до пълния предявен размер от 200 лева месечна издръжка, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА С.Й.А. да заплати по сметка на Казанлъшки районен съд сумата от 474, 40 лв., на основание на чл. 69, ал.1, т.7 ГПК във връзка с чл.1 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК. ОСЪЖДА С.Й.А. да заплати на Кристиян Стефанов А. и Станимир Стефанов А. действащи чрез тяхната майка и законен представител К.Е.А., направените по делото разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 79, 73 лв., на основание чл.78, ал.1 ГПК. ОСЪЖДА Кристиян Стефанов А. и Станимир Стефанов А. , действащи чрез тяхната майка и законен представител К.Е.А., да заплатят на С.Й.А. направените по делото разноски съразмерно с отхвърлената част на исковете в размер на 252,15 лв., на основание чл.78, ал.3 ГПК. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта за присъдената издръжка, на основание чл. 242, ал. 1 ГПК.

Резултат от въззивна инстанция: Изменя отчасти решението
Решение от 20.9.2016
Гражданско дело № 1308/2016
Отменя в една част като постановява друго. Потвърждава в останалата част
В законна сила от 20.9.2016г.
383 Гражданско дело No 673/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД К.Т.Г. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 14.7.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 673/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
384 Гражданско дело No 682/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ АД А.М.О. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.11.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на А.М.О., с ЕГН-********** ***, че съществува вземане н. „А.з.с.н.в.” АД, с ЕИК:203670940 със седалище и адрес на управление:***, офис- сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, за сумите: *** лв. главница, *** лв. договорна лихва от 25.03.2015г. до 21.09.2015г., *** лв. неустойка от 25.03.2015г. до 21.09.2015г. и *** лв. лихва за забава 26.03.2015г. до 01.02.2016г. по договор за паричен заем №2193715/26.11.2014г., сключен между А.М.О. с ЕГН-********** и „И.А.М.“ АД, прехвърлено с договор за продажба и прехвърляне на вземания /цесия/ от 16.11.2010 г. с приложение №1/01.10.2015 г. към него н. „А.з.с.н.в.“ АД и законната законна лихва върху главницата от 01.02.2016 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед №86/02.02.2016 г. за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№169/2016 г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА А.М.О., с ЕГН-********** *** да заплати н. „А.з.с.н.в.” АД, с ЕИК:203670940, със седалище и адрес на управление:***, офис- сграда Лабиринт, ет.2, офис 4, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на *** лв. и *** лв. лв. разноски по ч.гр.д.№2811/2015 г. по описа на РС-К.. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№169/2016 г. по описа на РС-К..
В законна сила от 29.12.2016г.
385 Гражданско дело No 683/2016, III състав Искове за обезщетение от деликт БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД П.И.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 11.11.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение П.И.П., с ЕГН-********** *** и „ Б.П.П.Ф. ” ЕАД, ***, Булстат: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, че П.И.П., с ЕГН-********** *** дължи на „ Б.П.П.Ф. ” ЕАД, ***, Булстат: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Н. и Д.Д. –прокуристи чрез юрисконсулт Даниела И. Въчева по издадена въз основа на въз основа на сключен договор за потребителски кредит с номер CREX-11045707/10.12.2014г. по ч.гр.дело № 3302/2015 год. от Районен съд Казанлък заповед №2239 от 28.12.2015 г. за изпълнение на парично задължение: - законна лихва върху главницата от 364,74лв. за периода от 23.12.2015 г. до 10.02.2016год., - законна лихва върху главницата от 359,22лв. за периода от 11.02.2016год. до 09.03.2016год., - законна лихва върху главницата от 309,22лв. за периода от 10.03.2016год. до 17.05.2016год. ОТХВЪРЛЯ като ПОГАСЕНИ поради плащане в хода на производството претенциите на „ Б.П.П.Ф. ” ЕАД, ***, Булстат: 130697606, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Н.Н. и Д.Д. –прокуристи съдът да признае за установено, че П.И.П., с ЕГН-********** *** дължи на “Б.П.П.Ф.” ЕАД Булстат 130697606 със седалище и адрес на управление *** сумите: 364.74 лв. главница, 30.78лв. възнаградителна лихва от 20.03.2015г. до 20.06.2015г., 23.90лв. мораторна лихва от 20.04.2015г. до 11.12.2015г. по договор за потребителски заем от 10.12.2014г. и законна лихва върху главницата от 23.12.2015 г. до изплащане на вземането, както разноски, от които: 25.00лв.държавна такса и 115,78лв. юрисконсултско възнаграждение въз основа на сключен договор за потребителски кредит с номер CREX-11045707/10.12.2014г. ОСЪЖДА П.И.П., с ЕГН-********** *** да заплати на “Б.П.П.Ф.” ЕАД Булстат 130697606 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Луик Льо Пишу, тел. 02 9154100, факс 02 4899866 сумата 184,22лв. разноски за юрисконсултско възнаграждение по ч.гр.д.№ 3302/2015 г. по описа на РС Казанлък и 425лв., разноски по настоящото производство, от които 125лв. за държавна такса и 300лв. юрисконсултско възнаграждение.
В законна сила от 11.11.2016г.
386 Гражданско дело No 686/2016, III състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 21.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА взетата с решение по гр. дело № 3223/2015 година по описа на РС Казанлък мярка за закрила изразяваща се в НАСТАНЯВАНЕ на детето Р.В. И. с ЕГН **********, родено от майка В.И.И. с ЕГН ********** и баща неизвестен в професионалното приемно семейство на С.И.С. с ЕГН ********** поради изтичане на срока, за който мярката е взета.
В законна сила от 8.8.2016г.
387 Гражданско дело No 690/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение С.В.С.,
К.Д.С.
А.Д.Б. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 13.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настоящото производство по гр.д. №690/16г., поради оттегляне на исковата претенция.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок от днес пред Ст.Загорски окръжен съд по отношение на ищците, а по отн. на ответницата – в едноседмичен срок от връчване на съобщението.
В законна сила от 26.7.2016г.
388 Гражданско дело No 702/2016, IV състав Искове за обезщетение от деликт Т.Х.Т. Я.Н.А. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 29.12.2016г.
ОСЪЖДА Я.Н.А., с ЕГН- ********** *** да заплати на Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** сумата от **** лв., представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от престъпление по чл.144, ал.3, вр. с ал.1 от НК на 04.08.2014 г. в с.Г., обл.Ст.Загора, на ул.“И.“, изразяващи се в стрес, тревожност, уплаха за живота и на семейство му следствие закана с убийство, ведно със законната лихва от 04.08.2014 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните **** лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Я.Н.А., с ЕГН- ********** *** да заплати на Т.Х.Т., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на 160 лв. ОСЪЖДА Я.Н.А., с ЕГН- ********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд-К. 50 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Сз. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
389 Гражданско дело No 703/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Ф.С.Т. БЪЛГАРИЯ - К АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 28.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Ф.С.Т., с ЕГН-********** *** против „България-К“ АД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** искове с правно основание чл.**2 вр. с чл.415 от ГПК за установяване съществуването на вземане за сумите: **** лв. главница, удържана от трудовото възнаграждение за периода от м.02.2012 г. до м.12.2012 г.вкл., м.01.2013 г., за м.02.2013 г. и от м.08.2013 г. до м.12.2013 г. вкл., **** лв. мораторна лихва за забава от 01.12.2012 г. до 11.02.2016 г. и законната лихва върху главницата от 11.02.2016 г. до окончателното изплащане на вземането, за което е издадена заповед №127/12.02.2016 г. за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№243/2016 г. по описа на РС-К. като неоснователни. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№243/2016 г. по описа на РС-К..
390 Гражданско дело No 704/2016, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Е.М.Н.,
А.О.Д.
С.О.Н.,
А.А.Н.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 8.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по предявеният от А.О. Д., с ЕГН-********** *** против С.О.Н., с ЕГН-********** *** и А.А. Х., с ЕГН-********** *** иск с правно основание чл.87, ал.3 от ЗЗД за разваляне на алеаторния договор за издръжка и гледане на съделителя Е.М.Н., с ЕГН-**********, обективиран в договор за доброволна делба №**, том VI, н.д. №113/2003 г. на Нотариус П.К., с район на действие РС-К., за 1/6 ид.част поради недопустимост. РАЗВАЛЯ по отношение на Е.М.Н., с ЕГН-********** ***, С.О.Н., с ЕГН-********** *** и А.А. Х., с ЕГН-********** ***, договора за доброволна делба №**, том VI, н.д. №113/2003 г. на Нотариус П.К., с район на действие РС-К. в частта, в която С.О.Н., с ЕГН-********** като съделител получава в дял и става собственик на следния недвижим имот: застроено дворно място от 650 кв.м., находящо се в с.Х., общ.К., ул.“П.“ №9, представляващо УПИ ХI-***, в кв.**, кад.район с.Х., общ.К., при граници: УПИ ХII-*** УПИ Х-506 и улица, ведно с построените в него полумасивно жилище, масивно жилище, масивно жилище и навес с оградни стени срещу задължението да полага грижи по издръжката на съделителя Е.М.Н., докато е жива, като същата си запазва правото да обитава и ползува средната жилищна сграда и източната половина на дворното място докато е жива, на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД до размер на 4/6 ид.части от имота поради неизпълнение на задължението за грижи и издръжка на съделителя Е.М.Н.. ОТХЪВЪРЛЯ като неоснователно искането на Е.М.Н., с ЕГН-********** *** за отмяна по реда на чл.537, ал.2 от ГПК на договора за доброволна делба №**, том VI, н.д. №113/2003 г. на Нотариус П.К., с район на действие РС-К.. ОСЪЖДА С.О.Н., с ЕГН-********** *** и А.А. Х., с ЕГН-********** *** да заплатят на Е.М.Н., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на 358 лв. ОСЪЖДА А.О. Д., с ЕГН-********** *** да заплати на А.А. Х., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.4 от ГПК съдебни разноски в размер на 250 лв. ОСЪЖДА А.О. Д., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-К. 50 лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
391 Гражданско дело No 717/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 3.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр. дело № г. по описа на РС- К., на детето Г. Д. И., ЕГН **********, родено на ***г. в гр. Д. от майка Д.И.А., ЕГН **********,*** и баща- непосочен, в семейството на Е.И.Б., ЕГН **********,***, поради изтичане срока на предприетата мярка за закрила.
В законна сила от 8.6.2016г.
392 Гражданско дело No 718/2016, IV състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 16.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването на детето Д.С.О., с ЕГН-********** и детето Г.С.О., с ЕГН-**********, с родители: С.О.А., с ЕГН-********** *** и баща-непосочен, в семейството на роднини Д.Ю.Д., с ЕГН-********** и О.А.Д., с ЕГН-********** *** поради изтичане срока за настаняване. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в 7- дневен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 1.7.2016г.
393 Гражданско дело No 720/2016, III състав Искове за трудово възнаграждение М.Г.Ж. СБДПЛПФЗР - РАДУНЦИ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 23.12.2016г.
ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД в ликвидация с адрес с. Радунци, ЕИК 000812083, със съдебен адрес ***, офис №32, представлявано от М.Д.М.-ликвидатор да заплати на М.Г.Ж. от гр.Ст.З. следните суми: - 2395,84лв., представляващи трудови възнаграждения и 731,56лв., представляващи обезщетения за забавеното изплащане на тези трудови възнаграждения разпределени както следва: - м. февруари 2012г. – 468,46 лв. ведно с мораторната лихва в размер на 143,05лв. за периода от 19.04.2013г. до 19.04.2016г.;- м. март 2012г. – 498,15 лв. ведно с мораторната лихва в размер на 152,11лв. за периода от 19.04.2013г. до 19.04.2016г.;- м. април 2012г. – 473,67 лв. ведно с мораторната лихва в размер на 144,63лв. за периода от 19.04.2013г. до 19.04.2016г.;- м. май 2012г. – 290,50 лв. ведно с мораторната лихва в размер на 88,70лв. за периода от 19.04.2013г. до 19.04.2016г.;- м. юни 2012г. – 470,76 лв. ведно с мораторната лихва в размер на 143,74лв. за периода от 19.04.2013г. до 19.04.2016г.;- м. юли 2012г. – 194,30 лв. ведно с мораторната лихва в размер на 59,33лв. за периода от 19.04.2013г. до 19.04.2016г. -законната лихва върху сумата 2395,84лв., считано от 19.04.2016год. до изплащането й; - 450лв., представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания е рехабилитация”ЕООД с. Радунци, ЕИК 000812083, със съдебен адрес ***, офис №32, представлявано от М.Д.М.-ликвидатор да заплати на Районен съд Казанлък държавна такса от 145,83лв./сто четиридесет и пет лева и 83ст./, от които 95,83лв. по иска за трудови възнаграждения, 50лв. по иска за обезщетения. ДОПУСКА предварително изпълнение на решението, в частта в която се присъждат възнаграждение за труд.
394 Гражданско дело No 724/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.И.Н.,
А.М.Н.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 5.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 02.08.2008 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Г.И.Н., ЕГН ********** *** и А.М.Н., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАВЯ в дял на А.М.Н., ЕГН ********** лек автомобил „Фолксваген“, модел Пасат, рег. № СТ7102ВН, двигател № AKN095380; рама № WVWZZZ3BZ2E420381 на стойност 680 лв. ПОСТАНОВЯВА А.М.Н. след прекратяването на брака да носи брачното си фамилното име Н.. ОСЪЖДА Г.И.Н., ЕГН ********** *** да заплати 40,00 /четиридесет лева/ лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на РС Казанлък. ОСЪЖДА А.М.Н., ЕГН ********** *** да заплати 13,60 /тринадесет лева и 60 ст./ лв. държавна такса за поставеното в дял МПС по с/ка на РС Казанлък СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг, за придобити по време на брака недвижими имоти, движими вещи и парични вземания.
В законна сила от 5.5.2016г.
395 Гражданско дело No 729/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.С.Т.,
И.М.Т.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Н.С.Т., адрес ***, и И.М.Т., адрес ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 192/22.05.1986г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище - апартамент, находящ в гр.Казанлък, се предоставя за ползване на съпругата – Н.С. Миладинова. Молителите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - МИЛАДИНОВА.
В законна сила от 27.5.2016г.
396 Гражданско дело No 735/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.А. С.С.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 20.6.2016г.
ПОСТАНОВЯВА детето А. С. А., ЕГН ********** да живее при бащата С.А.А., ЕГН **********, на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето А. С. А., ЕГН ********** на бащата С.А.А., ЕГН **********, като дава възможност на майката С.С.С., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти със сина си всяка първа и трета седмица от месеца, от 9,00 часа в събота и до 17,00 часа в неделя, с преспиване между дните, по един месец през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата, както и по пет дни от пролетната и зимната ваканции. ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплаща на сина си А. С. А., ЕГН **********, чрез неговия баща и законен представител С.А.А., ЕГН **********,***, месечна издръжка в размер на 120,00лв./ сто и двадесет лева и 00 стотинки/, считано от м. юни 2016г. до настъпване на законни основания за изменението или прекратяването й. ОСЪЖДА С.С.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 86,40 лв. / осемдесет и шест лева и 40 стотинки/окончателна държавна такса върху размера на присъдената месечна издръжка.
В законна сила от 6.7.2016г.
397 Гражданско дело No 744/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Ш.А.М. Е.В.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Ш.А.М. с ЕГН ********** и Е.В.М. с ЕГН **********,***, за който е съставен Акт за граждански брак № г. на Община К., поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Ш.А.М. с ЕГН ********** да носи предбрачното си фамилно име – С. ОСЪЖДА Ш.А.М. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на КРС, сумата от 25,00 лв., съставляваща окончателна държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА Е.В.М. с ЕГН ********** с адрес: *** да заплати в полза на КРС, сумата от 25,00 лв., съставляваща окончателна държавна такса по допускането на развода.
В законна сила от 9.8.2016г.
398 Гражданско дело No 746/2016, I състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. П.Д.С.К. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.6.2016г.
ДОПУСКА, на осн. чл. 19, ал.1 ЗГР, да бъде извършена промяна на фамилното име на лицето П.Д.С.-К. с ЕГН ********** с адрес: *** 35, от „С. - К.” на „К.”.
В законна сила от 16.6.2016г.
399 Гражданско дело No 748/2016, II състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” К.А.К. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО ГР.КАЗАНЛЪК Докладчик:
РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА
Определение от 1.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №748/2016г. пред Районен съд-гр.Казанлък. Изпраща делото на Председателя на Окръжен съд-гр.Стара Загора за постановяване на разглеждането му в друг равен съд.
400 Гражданско дело No 751/2016, V състав Искове за трудово възнаграждение Т.Х.С. ЕТ Д.К.-Д.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 27.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: ***, ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН ********** иск по чл. 245 вр. чл. 270 от КТ за заплащане на сумата от 392,71лв., представляваща нетно трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – г. до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ЕТ“Д.“, ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН **********, да заплати на основание чл. 245 вр. чл. 270 от КТ на Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 280,51лв., представляваща дължимо нетно трудово възнаграждение за м. г., ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – г. до окончателното изплащане. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА ЕТ“Д.“, ЕИК: 1, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН **********, да заплати на Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 502,52лв., представляваща дължимо обезщетение на основание чл. 222 ал.1 от КТ, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – г. до окончателното изплащане. ОТХВЪРЛЯ предявения от Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: *** ЕИК: 1, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН ********** иск по 224 ал.1 от КТ за заплащане на сумата от 241,27лв. за неползван платен годишен отпуск за г. от десет дни, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – г. до окончателното изплащане, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА ЕТ“Д.“, ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН ********** да заплати на Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: ***, съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 181,68лв. ОСЪЖДА Т.Х.С., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на ЕТ“Д.“, ЕИК:, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН ********** съдебни разноски съразмерно с отхвърлената част на исковете в размер на 537,73лв. ОСЪЖДА ЕТ“Д.“, ЕИК: 1, със седалище и адрес на управление:***, представляван от Д.Р.К., ЕГН ********** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от общо 156,00лв.(сто петдесет и шест лева и 00 стотинки), от които: окончателна държавна такса в размер на 100,00лв. и 56,00лв разноски за съдебно- икономическа експертиза.

Резултат от въззивна инстанция: Оставя в сила решението
Решение от 4.11.2016
Гражданско дело № 1334/2016
В законна сила от 4.11.2016г.
401 Гражданско дело No 761/2016, V състав Искове, свързани с възстановяване на запазена част от наследство М.К.Б.,
Т.М.П.
К.М.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 19.10.2016г.
НАМАЛЯВА на основание чл. 30, ал. 1 ЗНасл. извършеното от В. М. Б., ЕГН **********, починала на г. в гр. С. в полза на К.М.Б., ЕГН ********** *** дарение от г., обективирано в нотариален акт , том , дело № г. на Районен съд- К. на ? ид.част от следния недв.имот: самостоятелен обект в сграда с идентификатор, гр. К. по КККР, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: гр. К., самостоятелният обект се намира в сграда № , разположена в поземлен имот с идентификатор; предназначение на самостоятелния обект- Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ- няма данни, прилежащи части: изба № , таван № , ниво: 1; съседи на самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:; под обекта:; над обекта:, като ВЪЗСТАНОВЯВА запазената част на М.К.Б., ЕГН ********** *** и Т.М.П., ЕГН ********** *** от наследството на В. М. Б., ЕГН **********, починала на г. в гр. С. в размер на 5015/19500 ид.части за всеки един от тях. ВРЪЩА в наследството на В. М. Б., ЕГН **********, починала на г. в гр. С. следния недв.имот: ? ид.част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор, гр. К. по КККР, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: гр. К., самостоятелният обект се намира в сграда № , разположена в поземлен имот с идентификатор; предназначение на самостоятелния обект- Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ- няма данни, прилежащи части: изба № , таван № , ниво: 1; съседи на самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:; под обекта:; над обекта:. ОТХВЪРЛЯ искането на К.М.Б., ЕГН ********** ***, заявено на основание чл. 36 ЗНасл., за задържане на дарения му от В. М. Б. с договор, обективирано в нотариален акт , том , дело № г. на Районен съд- К. недвижим имот. ОСЪЖДА М.К.Б., ЕГН ********** *** и Т.М.П., ЕГН ********** *** да заплатят на К.М.Б., ЕГН ********** *** стойността на разполагаемата му част от недв.имот в размер на 5015лв.. ОСЪЖДА К.М.Б., ЕГН ********** *** да заплати общо на М.К.Б., ЕГН ********** *** и Т.М.П., ЕГН ********** ***, съдебни и деловодни разноски в размер на 745,55лв., съразмерно с уважената част на исковата претенция. ОСЪЖДА М.К.Б., ЕГН ********** *** и Т.М.П., ЕГН ********** *** да заплатят общо на К.М.Б., ЕГН ********** ***, съдебни и деловодни разноски в размер на 494,85лв., съразмерно с отхвърлената част на исковата претенция.
402 Гражданско дело No 762/2016, V състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение М.К.Б. К.М.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 20.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от М.К.Б., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Е.П. ***, съдебен адрес:*** против К.М.Б., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 227 ал.1 б.”в” от ЗЗД за отмяна на извършеното от М.К.Б. в полза на К.М.Б. дарение на ? ид.част от следния недв.имот:самостоятелен обект в сграда с идентификатор, гр. К., одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед- няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: гр. К., самостоятелният обект се намира в сграда № , разположена в поземлен имот с идентификатор; предназначение на самостоятелния обект- Жилище, апартамент, брой нива на обекта:1, посочена в документа площ- няма данни, прилежащи части: изба № , таван №, ниво: 1; съседи на самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:; под обекта:; над обекта:, извършено с Договор от г. по нотариален акт № , том , дело № г. на РС- К., като недоказан. ОСЪЖДА М.К.Б., ЕГН ********** ***, чрез пълномощника адв. Е.П. ***, съдебен адрес:*** да заплати на К.М.Б., ЕГН ********** *** направените съдебни и деловодни разноски в размер на 1227,90лв.
403 Гражданско дело No 763/2016, IV състав Делба Д.Х.И. К.И.З.,
Р.Ж.И.,
И.Ж.И.,
З.И.З.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 18.11.2016г.
ПРОГЛАСЯВА на основание чл.76 от ЗН за относително недействителен по отношение на К.И.З., с ЕГН-********** ***, Р.Ж.И., с ЕГН-********** ***, И.Ж.И., с ЕГН-********** *** и З.И.З., с ЕГН-********** ***.Загора сключения с нотариален акт №195 том I, рег.№2333 д.№159/2014г. на Нотариус К.К., с район на действие РС-К. договор за дарение, с който Н.И.Д., с ЕГН-********** *** дарява на Д.Х.И., с ЕГН-********** *** своята 1/8 идеална част от недвижим имот, придобит по наследство: апартамент №5, вход А, четвърти етаж на жилищна сграда –ЕС, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя в квартал ***А, на бул.“А.Б.“ /бивша ул.“М.Т.“/ №** по плана на гр.К., който апартамент се състои от две спални, дневна и кухня с изложение западно при съседи: долу И. К. и сервизно помещение изба №3 от жилищен блок №9, построен върху държавен терен в квартал *** от 12860 кв.м., заедно с 1/180 ид.ч. от правото на строеж и 1/16 ид.ч. от общите части на сградата. ДОПУСКА съдебна делба между Н.И.Д., с ЕГН-********** ***, К.И.З., с ЕГН-********** ***, Р.Ж.И., с ЕГН-********** ***, И.Ж.И., с ЕГН-********** *** и З.И.З., с ЕГН-********** ***.Загора, на следния наследствен недвижими имоти: апартамент с идентификатор *****.502*****.1.5, с разгъната застроена площ 91.08 кв.м., находящ се в гр.К., бул.“А.Б.“ №**, вх.А, ет.4, ап.5 в сграда №1, разположена в поземлен имот с идентификатор *****.502*****, построена на основание отстъпено право на строеж върху общинска земя в квартал ***А, който апартамент се състои от две спални, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с принадлежащото му избено помещение №3 с полезна площ 19.17 кв.м., при съседи на апартамента/обекта/: на същия етаж- самостоятелен обект с идентификатор *****.502*****.1.6, под обекта - самостоятелен обект с идентификатор *****.502*****.1.3 , над обекта - няма, както и припадащите се на жилището 1/16 идеална част от общите части на сградата и 1/180 идеална част от правото на строеж върху терена, при квоти: 3/24 идеални части за Н.И.Д., 3/24 идеални части за З.И.З., 1/24 идеална част за К.И.З., 1/24 ид.части за Р.Ж.И. и 16/24 идеални части за И.Ж.И.. ОТХВЪРЛЯ иска за делба по отношение на Д.Х.И., с ЕГН-********** *** като неоснователен. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
404 Гражданско дело No 778/2016, IV състав Искове по КЗ БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.7.2016г.
ОСЪЖДА Община К., с булстат: ******* с адрес на управление *** да заплати на ЗАД „Б.В.И.г.“ АД, с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление ***, сумата **** лв., представляваща изплатено застрахователно обезщетение за имуществени вреди, причинени от ПТП на 29.09.2014 г., на лек автомобил "Ф.Б." с рег.№СТ****ВК, собственост на Р.Ю.К., настъпило поради повреда в настилката на път, собственост на Община К., ведно със законната лихва, считано от 11.11.2015 г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Община К., с булстат: ******* с адрес на управление *** да заплати на ЗАД „Б.В.И.г.“ АД, с ЕИК:******* със седалище и адрес на управление ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
405 Гражданско дело No 786/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Г.Б. Д.Д.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 14.6.2016г.
Присъединява на основание чл. 213 от ГПК гр.д. № 786/2016 г. по описа на КРС, I-ви състав към гр. дело № 188/2016 г.по описа на КРС, II-ри състав, за съвместно разглежане към първото образувано дело под № 188/2016 г. по описа на КРС, II-ри състав. Прекратява производството по гр. дело № 786/2016 г. по описа на КРС.
В законна сила от 14.6.2016г.
406 Гражданско дело No 787/2016, I състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение В.К.Н. Д.Т.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 1.12.2016г.
ОТМЕНЯ на основание чл. 227, ал. 1, б. "в" от ЗЗД по иск на В.К.Н. против Димитьр Т.Г. Договор за дарение на недвижим имот от 08.10.2007г., обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 118, т.III, рег.№ 4406, дело № 515 от 2007г. на нотариус И Г в частта, с която В.К.Н. лично и като пълномощник на съпругата си Марийка Тодорова Недялкова/ починала на 15.12.2012г./ са дарили на внука си Димитьр Т.Г., притежаваната от него 1/2 /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ незастроено дворно място цялото от 945 кв.м. в с.Г С, съставляващо УПИ по плана на селото при граници и съседи: ОТХВЪРЛЯ като неоснователен иска с правно основание чл. 227, ал. 1, б. "в" от ЗЗД на В.К.Н. против Димитьр Т.Г. за отмяна на договор за дарение на недвижим имот от 08.10.2007г., обективиран в Нотариален акт за дарение на недвижим имот № 118, т.III, рег.№ 4406, дело № 515 от 2007г. на нотариус И Г в частта, с която В.К.Н. лично и като пълномощник на Марийка Тодорова Недялкова/ починала на 15.12.2012г./ са дарили на внука си Димитьр Т.Г., 1/2 /една втора/ идеална част от недвижим имот, представляващ незастроено дворно място цялото от 945 кв.м. в с.ГС, съставляващо УПИ по плана на селото при граници и съседи: .
407 Гражданско дело No 799/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК И.Р.М. А.С.М. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 11.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 28.08.2012 год. в гр.К., граждански брак между И.Р.М., с ЕГН-********** *** и А.С.М., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Николаево, обл.Ст.Загора, ул.“Тунджа“ №5 на съпругата А.С.М., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат открити на свое име по време на брака парични влогове и нямат претенции един към друг. Съпрузите нямат придобити по време на брака недвижими имоти, МПС и движими вещи на значителна стойност. Личните вещи и останалите дребни вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата А.С.М., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Йорданова. ОСЪЖДА И.Р.М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА А.С.М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 11.7.2016г.
408 Гражданско дело No 805/2016, V състав Делба А.Ж.К. А.П.Р. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 11.11.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 25.11.2016г.
409 Гражданско дело No 820/2016, II състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ В.М.П. АРСЕНАЛ АД Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 1.12.2016г.
ОСЪЖДА на основание чл.200, ал.1 от КТ „А.“ АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Н. Х.И.да заплати на В.М.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис, чрез адвокат П. К. сумата от лева, представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди – болки и страдания от получената в следствие на трудова злополука, настъпила на г., контузия на / и околомл кръвозагуба в свободната коремна кухина / /, ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на увреждането - г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част – над присъдените лева до претендираните лева, предявени като частичен иск от цялостната му претенция в размер на лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА „А.“ АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Н. Х. И. да заплати на В.М.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис, чрез адвокат П. К. сумата от лева представляваща разноски по делото, съразмерно уважената част от иска. ОСЪЖДА В.М.П., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис чрез адвокат П. К. да заплати на „А.“ АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Н. Х. И. сумата от лева представляваща разноски по делото, съразмерно отхвърлената част от иска. ОСЪЖДА „А.“ АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Н. Х. И. , да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – К., сумата от лева, представляваща дължима държавна такса, съразмерно уважената част от иска. ОСЪЖДА „А.“ АД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от изпълнителния директор Н. Х. И. , да заплати в полза на Държавата, по бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд – К., сумата от лева.
410 Гражданско дело No 827/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.К.К. В.А.К. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 29.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр. К. граждански брак между М.К.К., ЕГН-**********,*** и В.А.К., с ЕГН-**********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: От брака си М.К.К. и В.А.К. нямат родени деца, поради което не уреждат въпросите относно местоживеенето, упражняването на родителските права, режима на лични контакти и издръжката с децата. Тъй като М.К.К. и В.А.К. са трудоспособни, никой не дължи на другия издръжка. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака жената да носи предбрачното си фамилно име М.. Движимите вещи, придобити по време на брака, ще бъдат поделени от страните извънсъдебно. Не се произнася по въпроса за предоставяне ползването на семейното жилище, което представлява квартира, под наем и се намира на територията на Р Г. С настоящото споразумение страните уреждат окончателно и без взаимни претенции отношенията си по повод прекратяването на брака между тях, като всички други отношения, възникнали преди това са уредени и съпрузите за в бъдеще няма да имат претенции един към друг. ОСЪЖДА М.К.К., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА В.А.К., с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода.
В законна сила от 29.7.2016г.
411 Гражданско дело No 830/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БУЛГАФЛОР ЕООД ЕТ Г.Б.-П. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 2.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК по отношение на ЕТ „Г. Б.–“, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Г.П. Б. съществуването на вземането на „Б.“ ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж.Р. Ж. В. съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат А. С. за сумата 4 953 лева за главница представляваща неплатена цена на доставени стоки по фактури № г №г.,№г. и № г., с 578 лева мораторна лихва за периода от г. до г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до окончателното изплащане на вземането, за изпълнението на което задължение е издадена заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 ГПК, постановена по частно гражданско дело № г. по описа на Районен съд – К. ОСЪЖДА ЕТ „Г. Б.–“, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Г. П. Б. да заплати на „Б.“ ЕИК ., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж. Р. Ж.В. съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат А. С. сумата от 590.62 лева, представляваща разноски по частно гражданско дело № г. по описа на Районен съд – К. ОСЪЖДА ЕТ „Г. Б. –“, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представляван от Г.П. Б. да заплати на „Б.“ ЕООД ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от Ж. Р. Ж. В. съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат А. С., сумата от 502.00 лева, представляваща направени по делото разноски.
В законна сила от 24.11.2016г.
412 Гражданско дело No 831/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АРИЗОНА 2000 ЕООД ЕЛЕКСИР 2008 ООД Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 25.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422 от ГПК по отношение на „Е.2.“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А. Ж. Д. съществуването на вземането на „А.“ ЕООД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р. Т. Д., съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат А. С. за сумата от за главница представляваща: неплатен наем за месец г. в размер на с ДДС, неплатен наем за месец г. в размер на лева и лева гаранционна сума по договор за наем от г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до окончателното изплащане на вземането, за изпълнението на което задължение е издадена заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК, постановена по частно гражданско дело № г. по описа на Районен съд – К. ОСЪЖДА „Е.2.“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А. Ж. Д.да заплати на „А.“ ЕООД, ЕИК със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р. Т.Д. съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат А. С. сумата от 1 224 лева, представляваща разноски по частно гражданско дело № г. по описа на Районен съд – К.. ОСЪЖДА „Е.2.“ ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя А. Ж. Д. да заплати на „А.“ ЕООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Р.Т. Д. съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат А. С. сумата от 1 624 лева, представляваща направени по делото разноски.
413 Гражданско дело No 832/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Л.А.З. В.И.Л. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 28.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че В.И.Л. с ЕГН **********, с адрес: *** дължи на Л.А.З. ЕГН **********, с адрес *** сумата ***лв., за неизпълнение на предварителен договор от 01.10.2015год. за покупко-продажба на следния недвижим имот: 1/2 /една втора/ идеална част от УПИ Х-*** от 305 кв. метра, в квартал ***, кадастрален район *** по плана на гр.К., на ул.„Ч.в." №5, със съответната идеална част от оградите, циментената настилка, водопроводна мрежа, външна електрическа инсталация, външна чешма, клозет и яма и реално първия етаж от двуетажна масивна жилищна сграда, построена в парцела, терасата на изток, както и северното избено помещение, А /една втора/ ид. част от средното избено помещение с банята - оставаща за общо ползване и южната половина от тавана на сградата, при съседи на парцела: от юг - улица "Ч.в.", от изток - С.К., от север - УПИ У-*** и IУ-*** и от запад - А.Б., описан подробно в нотариален акт №41, том II, рег. 1577, дело 202/2010г. по описа на Нотариус М.П., с район на действие РС К., вписана в НК гр. София с рег. №445 в едно със законната лихва върху тази сума считано от 04.04.2016год. до изплащането й , за което е издадена Заповед за изпълнение на парично задължение №343/05.04.2016г. по ч.гр.д.№626/2016год. по описа на РС К. ОСЪЖДА В.И.Л., ЕГН **********, действащ чрез адвокат Д.Д. с адрес *** да заплати на Л.А.З. ЕГН **********, с адрес ***, действащ чрез адвокат А.Г.С. *** сумите: - 840.00лв. разноски по ч.гр.д.№626/2016год. по описа на РС К., от които ***.00 лв. държавна такса и 660.00 лв. адвокатско възнаграждение; - ***лв. , от които ***лв. /сто и осемдесет лева/ за държавна такса, ***лв. за адвокатско възнаграждение и 24лв. за депозит за призоваване на свидетели; - 55лв., от които 40лв. такса за образуване на обезпечително производство и 15лв. такса по налагане на възбраната. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му пред ОКРЪЖЕН СЪД Стара Загора.
414 Гражданско дело No 833/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Д.Д. ЕТ И.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 7.7.2016г.
Прекратява производството по гр. дело № 833/2016г.поради отказ от исковете.
В законна сила от 22.8.2016г.
415 Гражданско дело No 834/2016, II състав Искове за недействителност на правни сделки Ц.К.Ч.,
М.Б.Ч.,
Ч.Б.Ч.,
Д.М.И.,
А.Ж.Д.
БАНКА ДСК ЕАД Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 14.12.2016г.
ОБЯВЯВА за нищожен по отношение на Ц.К.Ч., ЕГН **********, в качеството й на наследник на Б. Ч.Ч., ЕГН **********, М.Б. Ч. ЕГН **********, в качеството й на наследник на Б. Ч.Ч., ЕГН **********, Ч.Б.Ч., ЕГН **********, в качеството му на наследник на Б. Ч.Ч., ЕГН **********, Д.М.И., ЕГН ********** и А.Ж. Д., ЕГН **********, всички със съдебен адрес ***, чрез адвокат М. Д. и „Б.Д.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***1830616, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н.а, сключения договор за поръчителство от г., подписан от поръчителите Б. Ч.Ч., Д.М.И. и А.Ж.Д., за обезпечаване задължението на Н. Л. Н., ЕГН ********** - кредотополучател, поради невъзможен предмет на основание чл.26, ал.2 от ЗЗД. ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***1830616, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н.а да заплати на Ц.К.Ч., ЕГН **********, с п.а сумата в размер на 1 629.98 лева представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***1830616, представлявано от В. М. С. и Д. Н. Н.а да заплати на М.Б. Ч., ЕГН **********, с п.а сумата в размер на 1 629.98 лева представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***1830616, представлявано от Виолина Маринова Спасова и Доротея Николаева Н.а да заплати на Ч.Б.Ч., ЕГН **********, с п.а сумата в размер на 1 629.98 лева представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***1830616, представлявано от В. М.С. и Д. Н. Н.а да заплати на Д.М.И., ЕГН **********, с п.а сумата в размер на 1 629.98 лева представляваща направени по делото разноски. ОСЪЖДА „Б.Д.“ ЕАД, със седалище и адрес на управление ***1830616, представлявано от В. М.С. и Д. Н. Н.а да заплати на А.Ж. Д., ЕГН **********, с п.а сумата в размер на 1 629.98 лева представляваща направени по делото разноски. Решението е постановено при участието на трето лице помагач „ОТП Ф.Б.“ ЕАД, ЕИК, със седалище и адрес на управление *** на страната на ответника.
416 Гражданско дело No 837/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.Н. М.С.Н. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 8.7.2016г.
На осн. чл. 129 отГПК връща исковата молба и прекратява производството по делото.
В законна сила от 19.7.2016г.
417 Гражданско дело No 843/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.П.П. Т.Н.Н. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.9.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ на Й.П.П. ЕГН ********** *** упражняването на родителските права спрямо детето Н.Й.П., родено на ***год. ПОСТАНОВЯВА детето Н.Й.П. да живее при Й.П.П. ЕГН ********** с настоящ адрес ***. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на Т.Н.Н. ЕГН ********** да взема и вижда детето Н.Й.П. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 09,00 часа в събота до 18.00 часа в неделя, с преспиване при майката Т.Н.Н., един месец през лятото, по време, което не съвпада с отпуска на бащата Й.П.П.. ОСЪЖДА Т.Н.Н. ЕГН ********** *** да заплаща на детето Н.Й.П. чрез нейния баща Й.П. издръжка от 110лв. месечно, считано от влизане на съдебното решение в сила и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА Т.Н.Н. ЕГН **********с*** държавна такса от 158,40лв.за издръжката на детето Н.Й.П.. ОСЪЖДА Т.Н.Н. ЕГН **********с п.а. да заплати на Й.П.П. ЕГН ********** *** сумата 430лв., представляваща разноски по делото.
В законна сила от 20.10.2016г.
418 Гражданско дело No 850/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение В.М.К. К.К.М. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 7.7.2016г.
Прекратява производството по гр.д.850/2016 г. по описа на РС-Казанлък.
В законна сила от 25.7.2016г.
419 Гражданско дело No 851/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЛИНДЕ ГАЗ БЪЛГАРИЯ ЕООД ЕТ С.- И.М. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Определение от 24.11.2016г.
Прекратява производството по гражданско дело № 851/2016 г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради оттегляне на исковата молба.
420 Гражданско дело No 852/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение МАКС КОЛЕКТ ООД С.Х.Н. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.Х.Н., ЕГН **********, с адрес ***, че дължи на „М.К.” ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х. Й.Й., чрез юрисконсулт К. Б., сумата от 152,12 лева, представляваща както следва: главница в размер на 19,90 лева, съгласно фактура №, дължима за периода г. до г. и сумата от 132,22 лева – неустойка за предсрочно прекратяване на договор № г. за изпълнението на което парично задължение е издадена в полза на „М.К.” ООД, с п.а., заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № г. по описа на Районен съд - К. ОСЪЖДА С.Х.Н., ЕГН **********, с адрес *** , да заплати на „М.К.” ООД, ЕИК, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Й. Й., чрез адвокат К. Б., сумата от 375 лева разноски по делото.
В законна сила от 18.10.2016г.
421 Гражданско дело No 853/2016, II състав Искове за обезщетение от деликт Т.Д.Т. С.И.С. Докладчик:
РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА
Определение от 1.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №853 /2016г. пред Районен съд-гр.Казанлък. Изпраща делото на Председателя на Окръжен съд-гр.Стара Загора за постановяване на разглеждането му в друг равен съд.
422 Гражданско дело No 861/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - КАЗАНЛЪК   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.5.2016г.
ПРЕКРАТЯВА настаняването по съдебен ред, извършено с Решение № г., постановено по гр. дело № г. по описа на РС- К., на детето Р. Я. Ш., ЕГН **********, родено в гр. К. от майка Д. М. Д.- починала на 18.03.2015г. и баща Я.М.Ш., ЕГН ********** ***, в ДМСГД „ М.“, с. Б., общ. К, поради изтичане срока на предприетата мярка за закрила.
В законна сила от 8.6.2016г.
423 Гражданско дело No 864/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Г.Х.Щ. П.В.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 4.11.2016г.
На основание чл. 253, предложение 1 от ГПК ОТМЕНЯ протоколно определение за даване ход на устните състезания по делото и обявяването им за приключени. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 864/2016г. по описа на РС - Казанлък като образувано по недопустими искове.
424 Гражданско дело No 865/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение КОСТОВ 2005 ЕООД Е.С.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземането на „К.2.“ ЕООД представлявано от управителя Атанас Стефанов Костов със съдебен адрес: гр.П срещу длъжника Е.С.Д., по Заповед № 1652 от 29.09.2015г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. д. 2382/2015г. на КРС за сумата общо 3980 лв./ три хиляди деветстотин и осемдесет лева/ главница, която е получена без основание от Е.С.Д. на 28.01.2015г. по бонков път по сметка IВАN при „Инвестланк“ АД – клон Казанлък, ведно със законната лихва, считано от 28.09.2015г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Е.С.Д., да заплати на „К.2.“ ЕООД представлявано от управителя Атанас Стефанов Костов със съдебен адрес: гр.П разноски по делото, както следва: 80 лв. – заплатена държавна такса; 600 лв. – заплатен адвокатски хонорар и разноските, сторени в заповедното производство в размер на: 79,60 лв. държавна такса, като отхвърля претенцията за заплащане на разноски в размер на 120 лв., представляващи разходи за гориво за път на процесуалния представител на ищцовото дружество.
425 Гражданско дело No 866/2016, III състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.С.С. С.К.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 21.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод сключеният на 14.05.2000 год. в гр. Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово граждански брак между С.К.С. с ЕГН ********** ***, офис №3 и С.С.С. с ЕГН ********** *** поради настъпило в него дълбоко и непоправимо разстройство. ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че дълбокото и непоправимо разстройство на брака е настъпило по ВИНА на С.К.С.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Н. С.С., родена на ***г., М.С.С., родена на ***год. и Б. С.С., роден на ***год. на майката С.С.С. като дава възможност на бащата С.К.С. да взема и вижда децата всяка първа и трета събота от месеца от 9.00 часа до 18.00 часа и за един месец през лятото когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОСЪЖДА С.К.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на Н. С.С., родена на ***г. със съгласието на нейната майка С.С.С. издръжка105лв. месечно считано от 21.10.2016 год. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 150лв. като недоказана по размер. ОСЪЖДА С.К.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на М.С.С., родена на ***год. със съгласието на нейната майка С.С.С. издръжка105лв. месечно считано от 21.10.2016 год. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 130лв. като недоказана по размер. ОСЪЖДА С.К.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплаща на Б. С.С., роден на ***год. чрез неговата майка С.С.С. издръжка105лв. месечно считано от 21.10.2016 год. до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 120лв. като недоказана по размер. ОСЪЖДА С.К.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на Казанлъшкия РС 453,60лв. /четиристотин петдесет и три лева и 60ст./ държавна такса за издръжката на децата и 45лв. /четиридесет и пет лева/ държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА С.К.С. с ЕГН ********** с п.а. да заплати на С.С.С. с ЕГН ********** с п.а. сумата 525лв., представляваща разноски по делото. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака С.С.С. с ЕГН ********** да носи брачното си фамилно име С.. ДОПУСКА предварително изпълнение на съдебното решение в частта относно присъдените издръжки.
426 Гражданско дело No 871/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Г.И.И. С.Д.А. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 8.7.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 15.7.2016г.
427 Гражданско дело No 872/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Ж.Д.С.,
С.Г.С.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 7.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 08.11.2003г. в гр.Казанлък, граждански брак между Ж.Д.С., с ЕГН-********** *** и С.Г.С., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Габриела Славкова С., с ЕГН-********** да живее при майката Ж.Д.С., с ЕГН-********** на адреса й в с.Новаково, общ.Асеновград, обл.Пловдив. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Габриела Славкова С., с ЕГН-********* на майката Ж.Д.С., с ЕГН-**********. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата С.Г.С., с ЕГН-********** *** и детето Габриела Славкова С., с ЕГН-*********, който да се осъществява всяка събота на месеца, от 10:00 часа до 20:00 часа, както и две седмици през лятната ваканция, когато не съвпада с платеният годишен отпуск на майката, като детето се взема от и връща в дома на майката. ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Ж.Д.С., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от гр.Казанлък, ул.“Райко Даскалов“ №53, месечна издръжка на детето Габриела Славкова С., с ЕГН-********* в размер на 150 лв., считано от 07.06.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ул.“Райко Даскалов“ №53 на съпруга С.Г.С., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат лични влогове и насрещни претенции за плащания един към друг. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Ж.Д.С., с ЕГН-********** да носи брачното фамилно име С.. ОСЪЖДА С.Г.С., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд 128 лв. държавна такса. ОСЪЖДА Ж.Д.С., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд 20 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 7.6.2016г.
428 Гражданско дело No 879/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.П.С.,
С.Н.С.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между А П С, и С Н С, за който е съставен Акт за граждански брак № 368/01.09.1990г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето- М С С,родена на .,се предоставя на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието й. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес: гр.К. Бащата С Н С, да има право да вижда и взема детето си МС С всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя с преспиване, както и две седмици през лятото, което време не съвпада с отпуската на майката. Бащата С Н С се задължава да заплаща месечна издръжка на детето М С С, със знанието и съгласието на нейната майка и законен представител АП С в размер на 110 /сто и десет/ лева, считано от 01.06.2016г., ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище - апартамент, находящ в гр.К се предоставя за ползване на съпругата – А П С. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име- С..
В законна сила от 30.6.2016г.
429 Гражданско дело No 883/2016, V състав Производства по ЗЛС; ЗГР, ЗЗДетето и ЗБЖИРБ. Производства по оказване на съдействие по упражняване на права. С.А.Т.   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 18.5.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 883/2016г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради оттегляне на молбата с правно основание чл. 19 ЗГР.
В законна сила от 30.5.2016г.
430 Гражданско дело No 887/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.А.В.,
Ю.Н.Ю.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр.К. граждански брак между Ю. Н. Ю., ЕГН-**********,*** и Н.А.В., с ЕГН-**********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: От брака си Ю. Н. Ю. и Н.А.В. нямат родени деца, поради което не уреждат въпросите относно местоживеенето, упражняването на родителските права, режима на лични контакти и издръжката с децата. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. Д., общ. К. на жената Н.А.В. Издръжка между съпрузите няма да се дължи. По време на брака страните са придобили следния недв.имот в с. Д./ дворно място и къща в груб строеж/- застроено дворно място с площ от 502 кв.м., съгласно документ за собственост, а съгласно графични данни с площ от 522 кв.м., находящо се в с. Д., обл. С., представлявано УПИ в кв. по плана на с. Д., ведно с находящата се в гореописания имот едноетажна жилищна сграда, разположена в югозападната част на имота и на границата с УПИ, представляваща търпим строеж по смисъла на § 16 ал.1 от ПР на ЗУТ, съгласно удостоверение с изх. № г. на Община К., както и всички останали подорения и трайни насаждения, находящи се в имота, при граници на УПИ съгласно приложена скица с изх. № г. на Община К.: от север- улица, УПИ, УПИ и УПИ, който остава в обикновена съсобственост на Ю. Н. Ю. и Н.А.В.. Движимите вещи, придобити по време на брака, са поделени от страните предварително. По време на брака съпрузите нямат придобити влогове. Съпрузите нямат претенции за парични вземания един към друг относно движимите вещи. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака жената да носи предбрачното си фамилно име В., което не е било променяно при сключване на брака. С настоящото споразумение страните уреждат окончателно и без взаимни претенции отношенията си по повод прекратяването на брака между тях, както и отношенията, свързани с придобитото по време на брака движимо имущество. ОСЪЖДА Ю. Н. Ю., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА Н.А.В., с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода.
В законна сила от 18.7.2016г.
431 Гражданско дело No 888/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД И.И.Я. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 18.7.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „Т.С.” ЕАД, ЕИК:831609046, със седалище и адрес на управление:*** срещу И.И.Я., ЕГН ********* *** искове за установяване съществуването на вземане с правно основание чл.422 от ГПК във връзка с чл. 415 от ГПК, във вр. с чл. 79, ал.1 от ЗЗД и чл. 86 от ЗЗД за заплащане на сумите, както следва: 61,93лв/ шестдесет и един лев и деветдесет и три стотинки/, представляваща стойността на неизплатена топлинна енегрия за периодо от месец г. до месец г., 17,21лв/ седемнадесет лева и двадесет и една стотинка/ - мораторна лихва за забава за периода от г. до година, ведно със законната лихва върху главницато от 61,93 лева, считано от г. до окочателното й изплащане, за което е издадена заповед за изпълнение на парично вземане по чл. 410 от ГПК по ч. гр. дело № по описа за г. на Софийски районен съд, като неоснователни и недоказани. ОСЪЖДА „Т.С.” ЕАД, ЕИК:831609046, със седалище и адрес на управление:*** да заплати на И.И.Я., ЕГН ********* *** направените по делото разноски в размер на 350 лв./ триста и петдесет лева/.
432 Гражданско дело No 898/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. МКБППМН ПАВЕЛ БАНЯ   Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 14.7.2016г.
Прекратява производството по гр.д. № 898/2016 г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 17.8.2016г.
433 Гражданско дело No 907/2016, V състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” В.М.Д. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАЗАНЛЪК Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 25.5.2016г.
На осн. чл. 233 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради отказ от иска.
В законна сила от 8.6.2016г.
434 Гражданско дело No 909/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.М.Х.,
Ш.К.М.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр.П. граждански брак между И.М.Х., с ЕГН-**********, с адрес: *** и Ш.К.Х., с ЕГН-**********, с адрес: *** и адрес за връчване: с. А., общ. П., обл. С. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА децата Б. И.Х., ЕГН ********** и Е. И.Х., ЕГН ********** да живеят при майката Ш.К.Х., на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата Б. И.Х., ЕГН ********** и Е. И.Х., ЕГН ********** на майката Ш.К.Х. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата и децата, както следва: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя с преспиване; - по двадесет дни през лятната ваканция на децата, съобразени с отпуска на майката; - по четири дни през Новогодишните празници, като за четната календарна година децата ще са при майката от 30 декември до 3 януари, а за нечетната година децата да посрещат Новата година при баща си, пак от 30 декември до 3 януари. ПОСТАНОВЯВА бащата И.М.Х. да изплаща месечна издръжка на децата Б. И.Х., ЕГН ********** и Е. И.Х., ЕГН **********, чрез законния представител - майка им Ш.К.Х. в размер на 120/ сто и двадесет / лева за всяко едно от децата, считано от г., като плащанията се извършват по банков път чрез превеждане на сумите по банкова сметка *** ***.Х. в „П.“ АД, а именно:IBAN: ***, BIC: ***. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К., на мъжа И.М.Х., тъй като същото е лична негова собственост. Страните заявяват, че нямат насрещни претенции и не си дължат взаимно издръжка по смисъла на чл. 145 от СК. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака жената Ш.К.Х. да носи предбрачното си фамилно име М.. С настоящото споразумение съпрузите уреждат окончателно и без взаимни претенции отношенията си по повод прекратяването на брака между тях и с подписването му заявяват, че не желаят К. районен съд да обсъжда и да се произнася относно мотивите им и вината за прекратяването на брака. ОСЪЖДА И.М.Х., с ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС разноски в размер на общо 212,80 лева, от които 40 (четиридесет) лева окончателна такса по допускане на развода и 172,80лв. (сто седемдесет и два лева и 80 стотинки) държавна такса за присъдените издръжки.
В законна сила от 18.7.2016г.
435 Гражданско дело No 910/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение Х.Д.П. ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 18.7.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Осъжда ответника да заплати по сметка на РС- Казанлък окончателна държ. такса в размер на 25лв. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 25.7.2016г.
436 Гражданско дело No 919/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.А.О. Л.Р.И. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.11.2016г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ заместващо съгласието на бащата Л.Р.И., с ЕГН-********** *** за издаването на детето паспорт по реда на ЗБЛД на детето М.Л.Р., с ЕГН-**********, на основание чл.127а от СК, във връзка с чл. 45 от ЗБЛД. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ заместващо съгласието на бащата Л.Р.И., с ЕГН-********** ***, на основание чл.127а от СК детето М.Л.Р., с ЕГН-********** да пътува до Р. Г., придружавано от своята майка Д.А.О., с ЕГН-********** или упълномощено от нея лице, всяка година за период от 45 дни през лятната ваканция, както и два пъти през годината по 10 дни в рамките на Европейския съюз и Р. Т., за времето до навършване на пълнолетие. ОСЪЖДА Л.Р.И., с ЕГН-********** *** заплати на Д.А.О., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на ***** лв. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-С.З., в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 19.12.2016г.
437 Гражданско дело No 920/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.Т.Н.,
С.А.Н.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 17.6.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 04.11.**06г. в гр.К., граждански брак между Н.Т.Н., с ЕГН-********** *** и С.А.Н., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето К. С. Н., с ЕГН-********** и детето А. С. Н., с ЕГН-********** да живеят при майката Н.Т.Н., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето К. С. Н., с ЕГН-********** и детето А. С. Н., с ЕГН-********** на майката Н.Т.Н., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти на бащата С.А.Н., с ЕГН-********** *** и децата К. С. Н., с ЕГН-********** и А. С. Н., с ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 9:00 часа в събота до 17:00 часа в неделя, с преспиване, един месец през лятната ваканция, когато отпуските на двамата родители не съвпадат, първите пет дни от зимната ваканция на всяка четна календарна година и последните пет дни от пролетната ваканция на всяка нечетна календарна година. ОСЪЖДА С.А.Н., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Н.Т.Н., с ЕГН-********** ***, като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето К. С. Н., с ЕГН-********** в размер на *** лв., считано от 17.06.**16 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА С.А.Н., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез Н.Т.Н., с ЕГН-********** ***, като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето А. С. Н., с ЕГН-********** в размер на *** лв., считано от 17.06.**16 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., кв.“В.Л.“ бл.26, вх.Е, ет.5, ап.88 на съпруга С.А.Н., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един спрямо друг. Съпрузите нямат придобити по време на брака влогове и нямат претенции за парични вземания един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Н.Т.Н., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име П.. ОСЪЖДА Н.Т.Н., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд *** лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА С.А.Н., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд *** лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 17.6.2016г.
438 Гражданско дело No 927/2016, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Н.М.Т. КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ АД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 21.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 927/2016г. по описа на Каз.РС,поради отказ от иска на ищеца Н.М.Т. . ОСЪЖДА „К.Б." АД, да заплати на ищеца Н.М.Т., възнаграждение за адвокат в размер на 1580 лв. ОСЪЖДА „К.Б." АД, да заплати по сметката на РС- Казанлък 2 000 лв. – държавна такса и 100 лв. – възнаграждение за вещо лице.
В законна сила от 28.9.2016г.
439 Гражданско дело No 929/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Д.С.,
К.Т.С.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 5.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Г. Д.С. и К.Т.С. , за който е съставен Акт за граждански брак № 0001/15.09.2012г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето - Кристиана Красимирова С., родена на ***г.,се предоставя на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието й. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес . Бащата К.Т.С. ще има право да вижда и взема детето си Кристиана всяка първа и трета събота и неделя в месеца с преспиване от 8.00 ч. в събота до 19.00 ч. в неделя и по 20 дни през лятото, когато това не съвпада с отпуска на майката. Бащата К.Т.С. се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Кристиана Красимирова С., родена на ***г, чрез нейната майка и законен представител Г. Д.С. в размер на 105.00 /сто и пет/ лева, считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище - апартамент, се предоставя за ползване на съпругата Г. Д.С.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- РУСЕВА. Съпругът К.Т.С. получава в дял и става собственик на ремарке за лек автомобил произведено 1993г. с № на рама 4474 със застрахователна стойност 100 лв., като на съпругата Г. Д.С. предварително е заплатена стойността на нейната част от ремаркето. Съпругата Г. Д.С. получава в дял и става собственик на лек автомобил марка ОПЕЛ Агодина на производство 1995г. и рама със застрахователна стойност 500 лв., като на съпруга К.Т.С. предварително е заплатена стойността на неговата част от лекия автомобил.
В законна сила от 5.7.2016г.
440 Гражданско дело No 930/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение П.П.С. И.Е.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 17.6.2016г.
ОСЪЖДА И. Е. Д., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на адв. П.П.С., ЕГН **********, с адрес: ***, чрез пълномощника си мл. адв. Д.О.С. от САК сумата от 23 100,00лв., представляваща неизплатено адвокатско възнаграждение, дължимо за положен труд в изпълнение на договор за поръчка, сключен на г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на завеждане на иска- г.до окончателното й изплащане, както и направените съдебни и деловодни разноски по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък в общ размер на 5 277.00лв.
441 Гражданско дело No 932/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.Б.А. К.С.Ю. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 22.7.2016г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Осъжда ответника да заплати по сметката на съда 14,40 лв. окончателна държавна такса. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 29.7.2016г.
442 Гражданско дело No 935/2016, V състав Искове за недействителност на правни сделки СД ВИС ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ БИ БИ СИ КЕЙБЪЛ ЕООД,
БОГДАНОВ ИНВЕСТ ЕООД
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 26.9.2016г.
На осн. чл. 118, ал.2 вр. чл. 104 т.3 и т. 4 от ГПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 935/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради липса на родова компетентност да разгледа предявения иск. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Стара Загора.
443 Гражданско дело No 939/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.Й.Б. Р.К.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Р.К.Б., ЕГН **********, с адрес: *** и адрес по месторабота: гр. К. и М.Й.Б., ЕГН **********,*** и съдебен адрес:***- адвокат К.Д.М. ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на мъжа. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К. на мъжа Р.К.Б.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - А.. ОСЪЖДА Р.К.Б., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 40,00 лв. / четиридесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 14.10.2016г.
444 Гражданско дело No 965/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.А.Д.,
А.В.Д.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 25.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. П. граждански брак между В.А.Д., ЕГН **********, с адрес: *** и А.В.Д., ЕГН **********, с адрес: ***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение както следва: Родените по време на брака деца Е. В. Д., ЕГН ********** и П. В. Д., ЕГН ********** са пълнолетни, поради което страните нямат претенции по въпросите за местоживеене на децата, упражняване на родителските права, издръжка и режим на лични контакти. Предварително извънсъдебно страните са поделили всички движими вещи на незначителна стойност и за обикновено ползване. Придобитото по време на брака в режим на съпружеска имуществена общност моторно превозно средство- лек автомобил „ Н.“ с рег. №, след прекратяване на брака остава в режим на обикновена съсобственост при равни квоти между В.А.Д. и А.В.Д.. Страните заявяват, че нямат придобито по време на брака недвижимо имущество в режим на съпружеска имуществена общност. Страните нямат претенции за ползване на семейното им жилище, находящо се на адрес: гр. К., като същото е собственост на сина им П. В. Д.. В.А.Д. и А.В.Д. заявяват, че нямат лични спестовни влогове, придобити по време на брака. Страните нямат претенции за издръжка един към друг за в бъдеще. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име -Д.. ОСЪЖДА В.А.Д., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък сумата от 40,00лв./ четиридесет лева и 00 стотинки/ окончателна държ. такса по допускане на развода.
В законна сила от 25.7.2016г.
445 Гражданско дело No 1035/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение М.И.Н. РУНО КАЗАНЛЪК ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 5.7.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по гр.д. № 1035/2016г. по описа на РС- Казанлък, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 18.7.2016г.
446 Гражданско дело No 1037/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение И.Т.Ж. И.Д.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 28.10.2016г.
ОСЪЖДА, на осн. чл. 240, ал.1 от ЗЗД, И.Д.И. да заплати на И.Т.Ж. сумата от 1000 лв., дължима по сключен между страните договор за заем, обективиран в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека на нотариус Р.Б. от 08.10.2012г.,ведно със законната лихва от датата на подаване на исковата молба – 06.06.2016г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА, на осн. чл. 86, ал.1 от ЗЗД, И.Д.И. да заплати на И.Т.Ж. сумата от 288, 92 лв., лихва за забава върху главницата по договора за заем за периода от 01.08.2013г. до 03.06.2016г.. ОСЪЖДА, на осн. чл.78, ал.1 от ГПК, И.Д.И. да заплати на И.Т.Ж. направените по делото разноски в размер на 450 лв., от които: 100 лв. заплатена държавна такса и 350 лв. заплатен адвокатски хонорар.
В законна сила от 16.11.2016г.
447 Гражданско дело No 1044/2016, IV състав Делба А.С.С. Т.С.С. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.12.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба между А.С.С., с ЕГН-********** *** и Т.С.С., с ЕГН-********** *** по отношение на следния недвижим имот: дворно място с площ 1395 кв.м., заедно с построените в него жилищна сграда, кухня, сайвана и всички други подобрения и насаждения в него, представляващо УПИ *****, в квартал ** по плана на с.В., общ.М., одобрен със заповед №771/22.05.1987г. на Община М. , при съседи на имота: от две страни – улици, УПИ *****, УПИ ***** и УПИ ****, при дялове: 1/2 идеална част за А.С.С., с ЕГН-********** и 1/2 идеална част за Т.С.С., с ЕГН-**********. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
448 Гражданско дело No 1045/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.А.Х.,
А.С.Х.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 15.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М. А.Х. с ЕГН ********** и А. С.Х. с ЕГН **********, двамата с адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № г. на Община К. - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище - апартамент, лична собственост на съпруга, находящ в гр.К. се предоставя за ползване на съпруга – М.А.Х.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. Страните нямат придобити по време на брака си недвижими имоти и МПС. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- Ч. ОСЪЖДА М. А.Х. с ЕГН ********** и адрес: *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 40 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 15.7.2016г.
449 Гражданско дело No 1062/2016, I състав Искове за обезщетение по чл. 200 КТ Й.Н.А. МАШПРОМ КМХ ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2016г.
ОСЪЖДА „МАШПРОМ-КМХ" ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала Мурат Куртьоз да заплати на Й.Н.А. на основание чл. 200, ал.1 от КТ сумата 2000лв. /две хиляди лева/, ведно със законната лихва върху присъдената сума от датата на подаване на исковата молба – 08.06.2016г. до окончателното изплащане, която представлява обезщетения за неимуществени вреди /болки и страдания/ от настъпила трудова злополука на 20.05.2016г. в 09.50 часа в производствен цех в с. Е в резултат на което е причинено счупване на палеца на стъпалото на десния крак на ищеца Й.Н.А. като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 200, ал.1 от КТ за разликата над уважения размер от 2000лв. /две хиляди лева / до пълния предявен размер от 4000 лв. /четири хиляди лева/. ОСЪЖДА „МАШПРОМ-КМХ" ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала Мурат Куртьоз да заплати на Й.Н.А. на основание чл. 78, ал.1 от ГПК сумата от 400 лева, представляваща разноски по производството за адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част на иска. ОСЪЖДА Й.Н.А. да заплати на „МАШПРОМ-КМХ" ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала Мурат Куртьоз на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК, сумата 600 лв., представляваща разноски по производството, съразмерно на отхвърлената част на иска. ОСЪЖДА „МАШПРОМ-КМХ" ЕООД, представлявано от едноличния собственик на капитала Мурат Куртьоз да заплати на РС - Казанлък на основание чл. 78, ал.6 от ГПК сумата от 80 лева, представляваща дължимата държавна такса, съразмерно на уважената част на иска. Решението е постановено при участието на третото лице- помагач на страната на ответника – З. "А.Б."***.
450 Гражданско дело No 1073/2016, I състав Делба Т.Г.Д. А.П.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 16.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 1073/2016г. по описа на КРС, поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 7.9.2016г.
451 Гражданско дело No 1074/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.А.Н.,
С.М.Н.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Н.А.Н. и адрес: ***, и С.М.Н., и адрес: ***, понастоящем живуща в гр.Лондон, Кралство Великобритания, за който е съставен Акт за граждански брак № 02/20.04.2002г. на Община Павел баня - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права по отношение на децата Едже Н.А., родена на ***г. и Селин Н.А., родена на ***г., се предоставят на бащата, който ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата Едже Н.А. и Селин Н.А. ще бъде при бащата на адрес: *** . Майката С.М.Н., да има право на лични контакти с децата Едже Н.А. и Селин Н.А. 40/четиридесет дни/ през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на бащата.Майката С.М.Н.,понастоящем живуща в гр.Лондон, Кралство Великобритания,се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Едже Н.А., родена на ***г., в размер на 110 (сто и десет лева) лв. и за детето Селин Н.А.,родена на ***г. в размер на 105 лв. (сто и пет лева), чрез техния баща и законен представител Н.А.Н., считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище, находящо се в гр. Павел баня, собственост на родителите на съпруга, се предоставя за ползване на съпруга - Н.А.Н. . Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- КОЙРУК. Съпрузите нямат придобито недвижимо имущество и доброволно са поделили по между си всички придобити по време на брака движими вещи. ОСЪЖДА Н.А.Н. да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 40 лв. за прекратяване на брака.ОСЪЖДА С.М.Н., понастоящем живуща в гр.Лондон, Кралство Великобритания да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 154,80 лв. върху определената по делото издръжка.
В законна сила от 27.9.2016г.
452 Гражданско дело No 1077/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД В.Д.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1077/2016г. по описа на КРС, поради оттегляне от предявения иск. ОСЪЖДА В.Д.Д., ДА ЗАПЛАТИ на „ФРОНТЕКС 200644029, представлявано от Александер Викторов Грилихес - изпълнителен директор със седалище и адрес на управление:*** разноски за депозит за вещо лице в размер на 30 лв.
В законна сила от 26.10.2016г.
453 Гражданско дело No 1084/2016, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване ЕТ П.-Й.В. ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ ЕАД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 25.7.2016г.
Прекратява производството по делото и го изпраща по подсъдност на РС- П. за разглеждането и решаването му по компетентност.
454 Гражданско дело No 1098/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ З.К.С. Х.М.Х. Докладчик:
РАДОСЛАВА МАЖДРАКОВА
Определение от 8.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.дело №1098/2016г. пред Районен съд-гр. Казанлък. Изпраща делото на Председателя на Окръжен съд-гр.Стара Загора за постановяване на разглеждането му в друг равен съд.
455 Гражданско дело No 1102/2016, IV състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” Ц.И.П. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 21.11.2016г.
ПРИЗНАВА УВОЛНЕНИЕТО на Ц.И.П., с ЕГН-********** ***, пл.”С.” №13 от П.г.п.с. *** със Заповед №РД12-211/18.05.2016 г. н.М.н.о.и н. за незаконно и го отменя. ВЪЗСТАНОВЯВА Ц.И.П., с ЕГН-********** ***, пл.”С.” №13 на заеманата преди уволнението работа- „д.“ на П.г.п.с. ***. ОСЪЖДА П.г.п.с. ***, булстат:******** с адрес на управление *** да заплати на Ц.И.П., с ЕГН-********** ***, пл.”С.” №13 на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА П.г.п.с. ***, булстат:******** с адрес на управление *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на РС-К. ** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок, който тече от 21.11.2016 г.- - деня обявен в протокола от последното с.з.
456 Гражданско дело No 1110/2016, IV състав Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение Р.П.К. М.И.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 15.12.2016г.
РАЗВАЛЯ по отношение на Р.П.К., с ЕГН-********** *** и М.И.Д., с ЕГН-********** *** сключения с нотариален акт №***, том I, рег.№*** д.№131/2012год. на Нотариус И.Г., рег.№440, с район на действие РС-К.к договор за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, с който Р.П.К. прехвърля на М.И.Д. следния недвижим имот: 1/2 идеална част от поземлен имот с идентификатор ***.701.***, с площ от *** кв.м. по КККР на гр.М. обл.С.З., одобрени със заповед №РД-18-93/23.12.2009 г. на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.М. ул.“Д.“ №12, представляващ поземлен имот VIII-***, в кв.21 по предходния план на града, при съседи на имота: ***.701.2738, ***.701.182, ***.774.216, ***.774.316, заедно с ? идеална част от построените в имота сгради: 1.постройка допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.1 със застроена площ 33 кв.м. на един етаж, 2.еднофамилна жилищна сграда идентификатор ***.701.***.2 със застроена площ 45 кв.м. на един етаж, 3.постройка на допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.3 със застроена площ 32 кв.м. на един етаж, 4.постройка на допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.4 със застроена площ 25 кв.м. на един етаж, 5.постройка на допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.5 със застроена площ 16 кв.м. на един етаж, 6.постройка допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.6 със застроена площ 29 кв.м. на два етажа, 7.постройка допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.7 със застроена площ 59 кв.м. на един етаж, 8.постройка допълващо застрояване идентификатор ***.701.***.8 със застроена площ 6 кв.м. на един етаж, срещу задължението на приобретателката М.И.Д. да поеме гледането и издръжката на прехвърлителя Р.П.К., като му осигури нормален и спокоен живот такъв, какъвто е водил до сега и с правото на ползване на целия имот, подробно описан в пункт първи на договора, докато е жив, на основание чл.87, ал.3 от ЗЗД поради неизпълнение на задължението за издръжка и гледане спрямо прехвърлителя Р.П.К., с ЕГН-**********. ОСЪЖДА М.И.Д., с ЕГН-********** *** да заплати на Р.П.К., с ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.1 от ГПК съдебни разноски в размер на *** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-С.З. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
457 Гражданско дело No 1111/2016, IV състав Искове по КЗ В.Б.Б.,
С.И.Н.,
Ц.Н.Д.
ЗК ЛЕВ ИНС АД Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 27.12.2016г.
ОСЪЖДА „З.Л.И.” АД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на В.Б.Б. , с ЕГН-********** *** на основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ застрахователно обезщетение в размер на ***** лв. за причинени неимуществени вреди-болки и страдания от счупване на кръстната кост в областта на лявата кръстно-поясна става, контузия на главата, тялото и крайниците и лекостепенно мозъчно сътресение, следствие на ПТП на 15.05.2015 г. в с.П., общ.Г., по второкласен път II - 55, км 48 + 100 метра в посока север – юг, при което лек автомобил „Р.К.“ с рег.№СН****АК, управляван от Г.С. Т., навлязъл в лявата лента и ударил челно движещия се в лявата лента л.а. „М. ЖЛ 500“ с рег.№СА****ТХ, ведно със законната лихва от 15.05.2015 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „З.Л.И.” АД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на С. Е. Н., с ЕГН-********** *** на основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ застрахователно обезщетение в размер на ***** лв. за причинени неимуществени вреди-болки и страдания от счупване на лява бедрена кост, контузия на главата и мозъчно сътресение, следствие на ПТП на 15.05.2015 г. в с.П., общ.Г., по второкласен път II - 55, км 48 + 100 метра в посока север – юг, при което лек автомобил „Р.К.“ с рег.№СН****АК, управляван от Г.С. Т., навлязъл в лявата лента и ударил челно движещия се в лявата лента л.а. „М. ЖЛ 500“ с рег.№СА****ТХ, ведно със законната лихва от 15.05.2015 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „З.Л.И.” АД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на Ц.Н.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.226, ал.1 от КЗ /отм./ застрахователно обезщетение в размер на ***** лв. за претърпени неимуществени вреди-болки и страдания от счупване на три ребра в лява гръдна половина, контузия на гръден кош, кръвонасядания на кожата на гръдния кош и сътресение на сърцето, следствие на ПТП на 15.05.2015 г. в с.П., общ.Г., по второкласен път II - 55, км 48 + 100 метра в посока север – юг, при което лек автомобил „Р.К.“ с рег.№СН****АК, управляван от Г.С. Т., навлязъл в лявата лента и ударил челно движещия се в лявата лента л.а. „М. ЖЛ 500“ с рег.№СА****ТХ, ведно със законната лихва от 15.05.2015 г. до окончателното изплащане. ОСЪЖДА „З.Л.И.” АД, с ЕИК:*******, със седалище и адрес на управление *** да заплати на В.Б.Б. , с ЕГН-********** ***, С. Е. Н., с ЕГН-********** *** и Ц.Н.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото **** лв. разноски. Решението е постановено при участието на трето лице помагач Г.С.Т., с ЕГН-********** ***. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-СЗ. в двуседмичен срок от връчването му на страните.
458 Гражданско дело No 1112/2016, I състав Искове за трудово възнаграждение Й.Д.Б. КИС-97 ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 22.7.2016г.
Прекратява производството по делото по гр. дело № 1112/2016 г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 9.8.2016г.
459 Гражданско дело No 1119/2016, V състав Искове за трудово възнаграждение Р.Д.М. ИВЕКС СЛАВОВИ ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 2.12.2016г.
ОСЪЖДА „И.С.“ ООД ***, ЕИК: 123745794, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ива Колева Славова ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.М., ЕГН ********** *** чрез адв. С.П. ***, сумата от общо 899,45лв.( осемстотин деветдесет и девет лева и 45 стотинки), представляваща дължими трудови възнаграждения, както следва: за месец година - 242.32 лева; за месец година - 173.17 лева; за месец година - 225.97 лева и за месец година - 257.99 лева, ведно със законната лихва, считано от г. до окончателното изплащане на вземането. ОСЪЖДА „И.С.“ ООД ***, ЕИК: 123745794, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ива Колева Славова ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.М., ЕГН ********** *** чрез адв. С.П. ***, сумата от общо 7 762,57лв.( седем хиляди седемстотин шестдесет и два лева и 57 стотинки), представляваща дължими командировъчни пари- дневни и квартирни, съгласно чл. 215 от КТ и Наредбата за служебните командировки на шофьорите и стюардесите в чужбина при международни автомобилни превози на товари и пътници, както следва: За г.- по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № 96 от 10.08.2014 г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № 108 от 10.09.2014 г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 4 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 105,61 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 158,42 лв. за 3 дни; За г.- по Командировъчна заповед №г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 422,46 лв. за 4 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед №г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни; по Командировъчна заповед № г. в размер на 316,84 лв. за 3 дни и по Командировъчна заповед № г. в размер на 211,23 лв. за 2 дни, ведно със законната лихва, считано от г. до окончателното изплащане на вземането, като ОТХВЪРЛЯ претенцията за горницата до размера на 14386,29лв., като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. IІ ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдените трудови възнаграждения. ОСЪЖДА „И.С.“ ООД ***, ЕИК: 123745794, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ива Колева Славова ДА ЗАПЛАТИ на Р.Д.М., ЕГН ********** *** чрез адв. С.П. ***, офис 18 съдебни разноски съразмерно с уважената част на исковете в размер на 850,00 лв. ОСЪЖДА Р.Д.М., ЕГН ********** *** чрез адв. С.П. ***, офис 18 ДА ЗАПЛАТИ на „И.С.“ ООД ***, ЕИК: 123745794, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ива Колева Славова съдебни и деловодни разноски съразмерно с отхвърлената част на исковете в размер на 468,86лв. ОСЪЖДА „И.С.“ ООД ***, ЕИК: 123745794, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Ива Колева Славова ДА ЗАПЛАТИ в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 360,50лв.(триста и шестдесет лева и 50 стотинки).
460 Гражданско дело No 1135/2016, V състав Павлов иск БАНКА ДСК ЕАД Р.И.Й.,
Е.Д.Й.,
И.Е.Й.
Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 17.8.2016г.
На осн. чл. 118, ал.2 вр. чл. 104 т.4 от ГПК, съдът ОТМЕНЯ определението си от 15.08.2016 година за даване ход на устните състезания по гр.д. № 1135/2016г. по описа на РС- Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1135/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, поради липса на родова компетентност да разгледа предявения иск. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд- Стара Загора.
461 Гражданско дело No 1137/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.С.Т.,
С.С.Т.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 20.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.С.Т., с ЕГН **********, с адрес: *** и С.С.Т. с ЕГН **********,***, за който е съставен Акт за граждански брак № 139/17.06.2006г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето - А.С. Т., роден на ***г., се предоставя на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието му. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес: с. Черганово, общ. Казанлък, ул. „Витоша“№ 2. Бащата С.С.Т., с ЕГН **********, да има право да вижда и взема детето си А.С. Т. с ЕГН ********** всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10.00 ч. в събота до 20.00 ч. в неделя с преспиване, 30 дни през лятото, което време не съвпада с отпуската на майката, 5 дни през всяка зимна ваканция, 5 дни през всяка пролетна ваканция, през Новогодишните празници на всяка нечетна година и през Коледните празници на всяка четна година. Бащата С.С.Т., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето А.С. Т., родено на ***г., чрез неговата майка и законен представител М.С.Т. в размер на 105 /сто и пет/ лева, считано от датата на постановяване на съдебното решение - 20.07.2016г., платима до 10-то число на съответния месец по банков път. Семейното жилище, находящо се в гр.Казанлък, ж.к. „Изток“ № 23, вх.А, ет.2, ап.5 се предоставя за ползване на съпруга – С.С.Т.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име - К. ОСЪЖДА С.С.Т. с ЕГН ********** *** да заплати по сметката на КРС държавна такса за прекратяване на брака в размер на 12,50 лв. и държавна такса в размер на 75, 60 лв. върху определената по делото издръжка. ОСЪЖДА М.С.Т., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати по сметката на КРС държавна такса за прекратяване на брака в размер на 12,50 лв..
В законна сила от 20.7.2016г.
462 Гражданско дело No 1147/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.И.М. С.И.Д. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 11.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1147/2016г. по описа на КРС, поради отказ от предявените искове.
В законна сила от 4.11.2016г.
463 Гражданско дело No 1157/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие А.Т.Б.,
Т.А.Б.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр.К. граждански брак между А.Т.Б., ЕГН-**********, с адрес: *** и Т.А.Б., родена на ***г. в У., гражданка на Р., с ЕГН-**********, с адрес: ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: От брака си А.Т.Б. и Т.А.Б. нямат родени деца, поради което не уреждат въпросите относно местоживеенето, упражняването на родителските права, режима на лични контакти и издръжката с децата. ПОСТАВЯ в дял на А.Т.Б., като той става пълен собственик на придобития по време на брака при режим на СИО недвижим имот, както следва: самостоятелен обект в сграда с идентификатор по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. К., който самостоятелен обект се намира в сграда № , разположена в поземлен имот с идентификатор, предназначение на самостоятелния обект- жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 70,00 кв.м., с прилежащи части: избено помещение №, ниво: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:, , под обекта:, над обекта:, който имот е идентичен със следния имот: апартамент № , находящ се в гр. К., на … етаж, във вход „ ..“, на жилищна сграда- блок №, построен с отстъпено право на строеж върху общинска земя в кв. по плана на гр. К., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 70,00 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение № с полезна площ от 3,00 кв.м., както и с припадащите му се 0,82% ид.части от общите части на сградата и 35 кв.м. ид.части от правото на строеж върху общинското място, при съседи на апартамента: от север- С.И., от юг- П.З., отгоре- М. и К. П., отдолу- М.Д., и съседи на избеното помещение- от изток- коридор, от запад- коридор, от север- П.З.. Данъчната оценка на така описания недвижим имот е 17 174,60лв. / седемнадесет хиляди сто седемдесет и четири лева и 60 стотинки /, съгласно удостоверение с изх. № г. на Дирекция „ Местни приходи“ при Община К.. Страните са уредили отношенията си по повод движимото имущество, придобито по време на брака и нямат претенции един към друг. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град К. на мъжа А.Т.Б.. Страните се споразумяват да не претендират за издръжка помежду си. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака жената Т.А.Б. да носи брачното си фамилно име – Б.. Страните нямат претенции относно влогове и депозити, придобити по време на брака. ОСЪЖДА А.Т.Б., ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС разноски в размер на общо 191,75 лева, от които 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода и 171,75лв. (сто седемдесет и един лева и 75 стотинки) държ.такса за поставения в дял недвижим имот. ОСЪЖДА Т.А.Б., родена на ***г. в У., гражданка на Р., с ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода.
В законна сила от 18.7.2016г.
464 Гражданско дело No 1158/2016, IV състав Делба И.З.И. С.Х.Д.,
Р.Д.Г.,
А.Б.Г.,
Р.Н.С.,
Т.А.Т.Г.,
Б.Н.Г.Г.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 15.7.2016г.
В законна сила от 28.7.2016г.
465 Гражданско дело No 1159/2016, II състав Искове по КЗ ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД Е.Р.И. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 18.10.2016г.
В законна сила от 18.10.2016г.
466 Гражданско дело No 1160/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Я.Н.Ч. В.С.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 1.9.2016г.
ПОСТАНОВЯВА малолетния Ф. В. Д., ЕГН ********** да живее при майката Я. П. Ч., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето Ф. В. Д., ЕГН ********** на майката Я. П. Ч., ЕГН **********, като дава възможност на бащата В.С.Д., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти със сина си всяка първа и трета седмица от месеца, от 10,00 часа в събота до 19,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по тридесет дни през лятото по време, което не съвпада с отпуска на майката. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** *** да заплаща на малолетния си син Ф. В. Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Я. П. Ч., ЕГН **********,*** месечна издръжка в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева/, считано от г. и до настъпване на основания за изменението или прекратяването й, ведно със законната лихва за забава за всяка просрочена вноска, като плащането се извършва от двадесет и пето до тридесето число на месеца, за който се дължи, по банков път по открита на името на майката Я. П. Ч. банкова сметка. ***. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА В.С.Д., ЕГН ********** от гр. К. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК окончателна държавна такса в размер на 108,00 лв.( сто и осем лева и 00 стотинки).
В законна сила от 28.9.2016г.
467 Гражданско дело No 1162/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ - КАЗАНЛЪК БУЛГАРЛИЗИНГ-КАЗАНЛЪК ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на осн. чл. 118, ал.2 от ГПК, производството по гр.д. № 1162/2016г. по описа на Районен съд- Казанлък. ИЗПРАЩА делото на Районен съд- гр. С. за разглеждане по компетентност.
468 Гражданско дело No 1163/2016, III състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. А.М.Ч. Ц.А.П. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 23.8.2016г.
В законна сила от 7.9.2016г.
469 Гражданско дело No 1182/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ОБЩИНА МЪГЛИЖ ПСК ВИАСТРОЙ ЕООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 20.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1182/2016г. по описа на КРС, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 9.11.2016г.
470 Гражданско дело No 1199/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.И.Д. Р.П.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 4.7.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че на г., около …. часа в гр. М. Р.П.К., ЕГН ********** ***, е извършил спрямо М.И.Д., ЕГН ********** *** действия, представляващи домашно насилие. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.И.Д., ЕГН ********** ***. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да не приближава жилището на пострадалата М.И.Д., ЕГН **********,*** за срок от десет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да не приближава местоработата на пострадалата М.И.Д., ЕГН **********- магазин за хранителни стоки с адрес: гр. М., ул. за срок от десет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да не приближава местата за социални контакти и отдих на пострадалата М.И.Д., ЕГН ********** *** за срок от десет месеца. ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита. СЪЖДА Р.П.К., ЕГН ********** *** да заплати на М.И.Д., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни разноски в размер на 400.00лв. ОСЪЖДА Р.П.К., ЕГН ********** *** да заплати глоба в размер на 200 лв. и държавна такса в размер на 25 лв. по сметка на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 20.7.2016г.
471 Гражданско дело No 1199/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие М.И.Д. Р.П.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Заповед за защита от 4.7.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо М.И.Д., ЕГН ********** ***. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да не приближава жилището на пострадалата М.И.Д., ЕГН **********,*** за срок от десет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да не приближава местоработата на пострадалата М.И.Д., ЕГН **********- магазин за хранителни стоки с адрес: гр. М., за срок от десет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Р.П.К., ЕГН ********** *** да не приближава местата за социални контакти и отдих на пострадалата М.И.Д., ЕГН ********** *** за срок от десет месеца. ЗАПОВЕДТА подлежи на незабавно изпълнение.
472 Гражданско дело No 1201/2016, II състав Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ А.Б.К.,
Д.М.К.
СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 14.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1201/2016 г. по описа на Районен съд-гр. Казанлък в частта по отношение на искането граждански съд да търси наказателна отговорност, на основание чл. 15 от ГПК. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1201/2016 г. по описа на Районен съд-гр. Казанлък в останалата му част, на основание чл. 118 от ГПК. ИЗПРАЩА делото на компетентния Административен съд гр. Стара Загора за разглеждането и решаването му.

Резултат от въззивна инстанция: Потвърждава
Определение от 19.9.2016
Гражданско дело № 1315/2016
473 Гражданско дело No 1222/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Н.М.Ю. Е.Р.Ю. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в с. Д., общ. К. граждански брак между Е.Р.Ю., ЕГН ********** *** и Н.М.Ю., ЕГН ********** *** и съдебен адрес:***- адвокат М.Д. ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в с. О., общ. П. на Е.Р.Ю.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - М. ОСЪЖДА Е.Р.Ю., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА Н.М.Ю., ЕГН ********** *** и съдебен адрес:***- адвокат М.Д. *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 27.9.2016г.
474 Гражданско дело No 1223/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СТЕБО ДИЗАЙН ООД С.Б.Ц. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Определение от 25.10.2016г.
ВРЪЩА искова молба вх. № 6707/24.06.2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък подадена от „С.Д.“ ООД *** със съдебен адрес:***, чрез адвокат Г. Ш. против С.Б.Ц., като процесуално недопустима. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 1223/2016 г. по описа на Районен съд – Казанлък.
475 Гражданско дело No 1224/2016, II състав Искове по СК - издръжка, изменение Н.П.Д. П.К.Д. Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Определение от 1.8.2016г.
На осн. чл. 234, ал. 1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Осъжда ответника да заплати окончателна държавна такса в размен на 86,40 лв. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 8.8.2016г.
476 Гражданско дело No 1231/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕОС МАТРИКС ООД К.И.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.8.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото.
В законна сила от 16.9.2016г.
477 Гражданско дело No 1233/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.А.И. П.Н.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.8.2016г.
ОСЪЖДА П.Н.М. ***, да опразни и да предаде на Н.А. Иглева – Глушкова държането на следния недвижим имот: Апартамент №22 /двадесет и втори/, находящ се в жилищна страда в гр.К /втори/ етаж, построен върху държавна земя с отстъпено право на строеж, със застроена площ на апартамента 70,83 кв.м. /седемдесет цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра/, състоящ се от две стаи, кухня сервизни помещения, с прилежащото му таванско помещение № 20 /двадесет/ с полезна площ от 10 кв.м. /десет квадратни метра/, избено помещение № 26 /двадесет и шест/, с полезна площ 8,8кв.м. /осем цяло и осем квадратни метра/ и 3,92 % /три цяло, деветдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, П.Н.М. да заплати на Н.А. Иглева - Глушкова сумата от 50 лева държавна такса. ОСЪЖДА П.Н.М. да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 46 лв..
В законна сила от 23.8.2016г.
478 Гражданско дело No 1239/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Т.К.,
Т.Н.К.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр.К. граждански брак между С.Т.К., ЕГН-**********,*** и Т.Н.К., с ЕГН-**********,***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Т. С. К., с ЕГН – ********** да живее при майката Т.Н.К., която към настоящия момент живее в гр. К., ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Т. С. К., с ЕГН – ********** на майката Т.Н.К.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата и детето всяка първа и трета седмица от месеца, в събота от 10,00 часа до 17,00 часа в неделя, с преспиване, както и по две седмици през лятото, които не съвпадат с отпуска на майката. ПОСТАНОВЯВА бащата С.Т.К. да изплаща месечна издръжка на детето Т. С. К., чрез законния представител - майка му Т.Н.К. в размер на 110/ сто и десет / лева, считано от датата на депозиране на молбата за развод по взаимно съгласие в съда- г. и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, собственост на трето лице, находящо се в град К., общ. К., обл.С., на мъжа С.Т.К.. Страните не претендират за издръжка помежду си. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака жената Т.Н.К. да носи предбрачното си фамилно име Д. ОСЪЖДА С.Т.К., ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС разноски в размер на общо 99,20 лева, от които 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода и 79,20лв. (седемдесет и девет лева и 20 стотинки) държавна такса за присъдената издръжка. ОСЪЖДА Т.Н.К., с ЕГН-**********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода.
В законна сила от 18.7.2016г.
479 Гражданско дело No 1240/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Р.М.Т.,
Д.П.И.
  Докладчик:
ВАНЯ Ж. ТЕНЕВА
Решение от 18.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на г. в гр. К. граждански брак между Д.П.И., ЕГН-**********, с адрес: *** и Р.М.Т., с ЕГН-********** с адрес: ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА децата В. И., ЕГН ********** и М. Д. И., ЕГН ********** да живеят при майката Р.М.Т. на нейния постоянен адрес, който понастоящем е в гр. К.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо децата В. И., ЕГН ********** и М. Д. И., ЕГН ********** на майката Р.М.Т. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата и децата, както следва: всяка втора и трета събота и неделя от месеца, както и по един месец през лятото, който не съвпада с годишния отпуск на майката. ПОСТАНОВЯВА бащата Д.П.И. да изплаща месечна издръжка на децата В. И., ЕГН ********** и М. Д. И., ЕГН **********, чрез законния представител - майка им Р.М.Т. в размер на 100/ сто / лева за всяко едно от децата, считано от влизане на съдебното решение в сила и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К. на мъжа Д.П.И.. Предварително извънсъдебно страните са поделили всички движими вещи и недвижимо имущество. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака жената Р.М.Т. да носи брачното си фамилно име Т., което е и нейно предбрачно фамилно име. ОСЪЖДА Д.П.И., ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС разноски в размер на общо 164 лева, от които 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода и 144 (сто четиридесет и четири) лева държавна такса за присъдените издръжки. ОСЪЖДА Р.М.Т., с ЕГН-********** с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на КРС разноски в размер на 20 (двадесет) лева окончателна такса по допускане на развода.
В законна сила от 18.7.2016г.
480 Гражданско дело No 1244/2016, I състав Искове, основани на неоснователно обогатяване СИЕНИТ МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ ООД ХИЗА - К ООД Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 28.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1244/2016т по описа на Казанлъшки РС поради отказ от исковете. Определението за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред ОС гр.Стара Загора.
481 Гражданско дело No 1259/2016, V състав Искове, основани на неоснователно обогатяване И.Н.И. К.Ц.Ц. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.10.2016г.
ОСЪЖДА К.Ц.Ц., ЕГН ********** *** да заплати на И.Н.И.,*** сумата от 3931,17лв.(три хиляди деветстотин тридесет и един лева и 17 стотинки), представляваща платена от И.Н.И. в полза на К.Ц.Ц. на отпаднало основание- предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот от г., развален от К.Ц.Ц. с нот. покана от г. с рег. № том Акт на Нотариус П. К., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата да подаване на исковата молба- г. до окончателното изплащане, като ОТХВЪРЛЯ претенцията до размера на 4186,88лв., като погасена, поради прихващане. ОТХВЪРЛЯ възражението при условията на евентуалност на К.Ц.Ц., ЕГН ********** *** за прихващане вземането на И.Н.И.,*** за сумата от 4186,88лв., представляваща платена от И.Н.И. в полза на К.Ц.Ц. на отпаднало основание- предварителен договор за покупко- продажба на недвижим имот от г., развален от К.Ц.Ц. с нот. покана от г. с рег. № том Акт на Нотариус П. К., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата да подаване на исковата молба- г. до окончателното изплащане, със сумата от 4200,00лв., представляваща дължима се на К.Ц.Ц. за ползването на описаната част от собствения му недвижим имот, находящ се в гр.К. от страна на И.Н.И. без правно основание за периода от г. /датата на разваляне на предварителния договор/ до г., до размера над 255,71лв. до заявените 4200,00лв., като неоснователно и недоказано. ОСЪЖДА К.Ц.Ц., ЕГН ********** *** да заплати на И.Н.И.,*** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 750,65лв., съразмерно с уважената част на исковата претенция. ОСЪЖДА И.Н.И.,*** да заплати на К.Ц.Ц., ЕГН ********** *** направените съдебни и деловодни разноски в размер на 39,70лв., съразмерно с отхвърлената част на исковата претенция.
482 Гражданско дело No 1282/2016, I състав Искове по ЗОДОВ Д.Д.Т. ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 21.11.2016г.
ОСЪЖДА П.н.Р.Б. ***.представлявана от Главния прокурор ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Т. на основание чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ, сума в размер на 1000 лева/хиляда лева/, представляваща обезщетение за претърпени неимуществени вреди от Д.Д.Т. от незаконно обвинение по ДП № 99-РП/2015г. по описа на Военно – окръжна прокуратура гр. Пловдив в извършване на престъпление по чл. 309, ал.1, алт. 1, предл. 1, вр.чл.26, ал. 1 от НК, което производството с прокурорско постановление от 23.02.2016г. е прекратено, ведно със законната лихва върху сумата, считано от влизане в сила на постановлението за прекратяване 23.06.2016г. до окончателното изплащане като ОТХВЪРЛЯ иска по чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ за разликата над сумата от 1000 лева /хиляда лева/ до пълния предявен размер от 2000 лева /две хиляди лева/ за обезщетение за претърпени неимуществени вреди. ОСЪЖДА П.н.Р.Б. ***. представлявана от Главния прокурор ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Т. , на основание чл. 2, ал.1, т.3 ЗОДОВ, сума в размер на 500 лева/петстотин лева/, представляваща обезщетение за претърпени имуществени вреди от ищеца – заплатено адвокатско възнаграждение за защита от незаконно обвинение по ДП № 99-РП/2015г. по описа на Военно – окръжна прокуратура гр. Пловдив в извършване на престъпление по чл. 309, ал.1, алт. 1, предл. 1, вр.чл.26, ал. 1 от НК, което производството с прокурорско постановление от 23.02.2016г. е прекратено. ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 ГПК Прокуратурата на Република България, гр.София. представлявана от Главния прокурор ДА ЗАПЛАТИ на Д.Д.Т. , сторените по делото разноски съразмерно с уважената част от исковете в размер на 258 лева – заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение.
483 Гражданско дело No 1285/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение И.Н.И. Т.Л.И.,
Н.Т.И.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 25.8.2016г.
ОДОБРЯВА спогодбата. ИЗМЕНЯ постановените по гр.д.409/2015г. на РС Казанлък издръжки за децата Н.Т.И. ЕГН ********** и Т. Т.И. ЕГН **********, като ОСЪЖДА Т.Л.И. ЕГН ********** *** да заплаща чрез И.Н.И., ЕГН ********** в качеството й на майка и законна представителка на децата Н. и Т. считано от 01.09.2016г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване месечна издръжка за детето Н.Т.И. в размер на 190 лв. и месечна издръжка Т. Т.И. в размер на 140 лв. ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска. ОСЪЖДА Т.Л.И. ЕГН ********** *** да заплати на И.Н.И. ЕГН **********,*** сумата 150 лв. представляваща договорената част от разноските по настоящото гр. дело. ОСЪЖДА Т.Л.И. ЕГН ********** *** да заплати на РС Казанлък 93,60 лв. /деветдвесет и три лева и 60 ст./ държавна такса от които 64,80 лв. за издръжката на Н. и 28,80 лв. за детето Т.. ПРЕКРАТЯВА производството поради договорното уреждане на правния спор.
В законна сила от 1.9.2016г.
484 Гражданско дело No 1287/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение В.Л.Ж. И.Д.И. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.8.2016г.
ОСЪЖДА И.Д.И., ЕГН ********** *** да заплати на В.Л.Ж., ЕГН ********** *** сумата от 9000,00лв.( девет хиляди лева и 00 стотинки) главница по договор за паричен заем от г., сключен между П. Т. П.- син на В.Л.Ж., починал на г. и И.Д.И., ведно със законната лихва, считано от датата на завеждане на иска- г. до окончателното й изплащане, както и обезщетение за забавено плащане на главницата от 9000лв. за периода от г. до г. в размер на 2572,21лв. ОСЪЖДА И.Д.И., ЕГН ********** *** да заплати на В.Л.Ж., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 2261,00лв.( две хиляди двеста шестдесет и един лева и 00 стотинки).
В законна сила от 30.8.2016г.
485 Гражданско дело No 1291/2016, V състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА И.Х.П. КМЕТ НА ОБЩИНА - ГУРКОВО Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 31.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ жалба на И.Х.П., ЕГН ********** ***№ г. против Заповед № год., издадена от Кмета на Община Г., като неоснователна и недоказана. ОСЪЖДА И.Х.П., ЕГН ********** *** да заплати на Община Г., с адрес: гр. Г., бул. „ Княз Ал. Батенберг“ № 3, представлявана от Кмета Иван Иванов разноски по делото в размер на 640,00 лв./ шестстотин и четиридесет лева и 00 стотинки/.
486 Гражданско дело No 1308/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение З.И.Г. Г.И.К. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 14.9.2016г.
ИЗМЕНЯ определената по гр. дело № 3095/2010 год. на РС Казанлък издръжка на И.Г. К. ЕГН ********** като ОСЪЖДА Г.И.К. с ЕГН ********** *** да заплаща на И.Г. К. ЕГН ********** чрез неговата майка З.И.Г. издръжка от 200лв. месечно считано от 05.07.2016год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата в едно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 300лв. като недоказана. ОСЪЖДА Г.И.К. ЕГН ********** *** заплати 144лв. /сто четиридесет и четири лева/ държавна такса на РС Казанлък. ОСЪЖДА Г.И.К. ЕГН ********** *** да заплати на И.Г. К. ЕГН ********** чрез неговата майка З.И.Г. сумата 266лв., представляваща разноски по делото. ОСЪЖДА И.Г. К. ЕГН ********** чрез неговата майка З.И.Г. и двамата с адрес *** да заплати на Г.И.К. ЕГН ********** сумата 102лв., представляваща разноски поделото.
В законна сила от 13.10.2016г.
487 Гражданско дело No 1322/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Й.А.С. Т.И.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 31.10.2016г.
ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Т.И.Т., да бъде издаден по реда на ЗБЛД, по искане на майката Й.А.С. задграничен паспорт на детето Атанас Т.Т. на основание чл. 127а, ал. 2 СК, във вр. с чл. 45 от ЗБЛД, във вр. с чл. 76, т. 9 ЗБЛД. ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ, заместващо съгласието на бащата Т.И.Т., детето Атанас Т.Т. да напуска пределите на Република България, да пътува в чужбина – до Република Франция, придружавано от майката Й.А.С. или от дядото на детето Атанас Сотиров Атанасов , 20 дни / двадесет дни/ през лятната ваканция на детето. На основание чл. 127а, ал.4 от СК, ДОПУСКА предварително изпълнение на настоящето решение.
В законна сила от 22.11.2016г.
488 Гражданско дело No 1324/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Й.С. И.Д.М. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 26.8.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1324/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 13.9.2016г.
489 Гражданско дело No 1325/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Й.С. И.М.И. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 25.8.2016г.
ОДОБРЯВА спогодбата по чл. 234 от ГПК и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. 1325/2016г. по описа на Каз.РС.
В законна сила от 1.9.2016г.
490 Гражданско дело No 1326/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.С.Р. Й.А.Р. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Й.А.Р., ЕГН ********** *** и Т.С.Р., ЕГН ********** ***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето С. Й. Р., ЕГН ********** да живее при бащата Й.А.Р., ЕГН **********, на адрес: *** ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето С. Й. Р., ЕГН ********** на бащата Й.А.Р., ЕГН **********, като два възможност на майката Т.С.Р., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета седмица от месеца, от 8,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по един месец през лятото по време, когато отпуските на двамата родители не съвпадат. ОСЪЖДА Т.С.Р., ЕГН ********** да заплаща на непълнолетната си дъщеря С. Й. Р., ЕГН ********** със съгласието на нейния баща Й.А.Р., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 150,00лв./ сто и петдесет лева и 00 стотинки/, считано от датата на постановяване на съдебното решение за прекратяване брака между Й.А.Р. и Т.С.Р. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, като плащането ще се извършва от двадесет и пето до тридесето число на месеца, чрез банков превод по банкова сметка *** „с IBAN: ***. ПОСТАВЯ в дял на Й.А.Р., ЕГН ********** и той става изключителен собственик на следното придобито по време на брака моторно превозно средство, а именно: лек автомобил, марка «А.», рег. №, двигател – без номер, рама №, със застрахователна стойност в размер на 400 лв., съгласно удостоверение № г., издадено от Застрахователен брокер RBI, офис К. Движимите вещи, придобити по време на брака са предварително разпределени между страните. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К. на жената Т.С.Р.. Т.С.Р. се задължава да продължи да изплаща месечните вноски по изтеглен кредит с номер г. от „ О.“ АД от баща й С. И. Д., починал през м. г., по който кредит същата е солидарен длъжник. Страните не претендират за издръжка помежду си. Страните нямат претенции един към друг за влогове, придобити по време на брака. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име – Д.. Т.С.Р. се задължава да заплати на Й.А.Р. част от направените от последния съдебни разноски в размер на 200лв. в тридневен срок от постановяване на съдебното решение за прекратяване брака между страните, като в случай на неизпълнение, Й.А.Р. ще има право да се снабди с изпълнителен лист за тази сума, ведно със законната лихва до окончателното й изплащане. С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили личните и имуществените отношения помежду си и занапред няма да водят никакви дела за имущество. ОСЪЖДА Й.А.Р., ЕГН ********** *** полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък сумата от 20,00лв./ двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държ. такса по допускане на развода, както и 8,00 лв./ осем лева и 00 стотинки/ държ. такса за поставения му в дял лек автомобил. ОСЪЖДА Т.С.Р., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък сумата от 20,00лв./ двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държ. такса по допускане на развода, както и 108,00 лв./ сто и осем лева и 00 стотинки/ държ. такса за присъдената месечна издръжка на детето С. Й. Р..
В законна сила от 30.8.2016г.
491 Гражданско дело No 1329/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК В.К.В. Д.К.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в с. Ч., общ. К. граждански брак между В.К.В., ЕГН ********** *** и Д.К. Д., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, без да се произнася по въпроса за вината. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име – Д.. ОСЪЖДА В.К.В., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА Д.К. Д., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 28.9.2016г.
492 Гражданско дело No 1330/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.Л.,
С.В.Л.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 04.07.1998 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между С.В.Л., ЕГН ********** *** и Д.И.Л., ЕГН ********** от гр. Казанлък, ул. „Тулово” №8, вх.В, ен.2, ап.19. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Д.И.Л. упражняването на родителските права спрямо детето А.С. Л., родено на ***г., като дава възможност на С.В.Л. да осъществява режим на лични контакти с детето А. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 17,00 часа в неделя с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето А.С. Л. на адреса на майката Д.И.Л. в гр. Казанлък, ул. „Тулово” №8, вх.В, ен.2, ап.19. ОСЪЖДА С.В.Л. ЕГН ********** да заплаща на А.С. Л., роден на ***г. със съгласието на неговата майка и законна представителка Д.И.Л. месечна издръжка в размер на 130 лв., платима до 10-то число на текущия месец, считано от 01.06.2016г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на Д.И.Л., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се гр. Казанлък, ул. „Тулово” №8, вх.В, ет. 2, ап.19 до навършване на пълнолетие на детето А.С. Л. или настъпване на др. основания за отпадане на правото. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Д.И.Л. да носи предбрачното си фамилно име Й. ПОСТАВЯ в дял на С.В.Л. ЕГН ********** лек автомобил марка „Фолсваген пасат”, с регистрационен номер СТ 2893 АК, рама № WVWZZZ3AZRE019024, двигател № 2E369596 със застрахователна стойност 300 лв. ОСЪЖДА С.В.Л. с п.а. да заплати по с/ка на РС Казанлък следните държавни такси: 40 лв. /четиридесет лева/ държавна такса по допускането на развода, за присъдената издръжка на детето А. 93,60 лв./деветдесет и три лева и 60 ст./ държавна такса, 6 лв. /шест лева/ за поставеното му в дял МПС. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 22.8.2016г.
493 Гражданско дело No 1333/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.С.В.,
Г.К.В.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 7.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключеният на 08.01.2007 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора граждански брак между Т.С.В., ЕГН ********** *** и Г.К.В., ЕГН ********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на Т.С.В., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето С.Т. В., родено на ***г., като дава възможност на Г.К.В., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето С. В. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с преспиване в дома на родителите на Г. – К. и В. К. в гр. Крън, ул. „Недьо Гюдюлев” №66, както и да взема при себе си детето С. 14 последователни дни през лятото с преспиване, когато бащата не ползва платен годишен отпуск. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето С.Т. В. при бащата Т.С.В., ЕГН ********** с адрес ***. ОСЪЖДА Г.К.В., ЕГН ********** да заплаща на С.Т. В., роден на ***г. със съгласието на неговия баща и законен представител Т.С.В. месечна издръжка в размер на ? от минималната за страната работна заплата, считано от 07.09.2016г., дължима до 5-то число на съответния месец ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на Т.С.В. ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се гр. Казанлък, „Христо Ботев“ № 66, вх.А, ет.4, ап.7 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака Г.К.В. да носи предбрачното си фамилно име К. ОСЪЖДА Т.С.В. с п.а. да заплати по с/ка на РС Казанлък 20 лв. /двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода. ОСЪЖДА Г.К.В., ЕГН ********** да заплати 20 лв. /двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода, 75,60 лв./седемдесет и пет лева и 60 ст./ за присъдената издръжка на детето С. по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака недвижими имоти, парични влогове и вземания.
В законна сила от 7.9.2016г.
494 Гражданско дело No 1334/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие И.Й.И.,
В.М.И.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 22.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 08.11.2014 год. в гр. Стара Загора, граждански брак между В.М.И., ЕГН ********** *** и И.Й.И., ЕГН ********** от гр. Стара Загора, кв. ”Казански” № 33, вх. В, ет.5, ап. 83. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на В.М.И. упражняването на родителските права спрямо детето Р. И.И. – родено на ***г. като дава възможност на бащата И.Й.И. да вижда детето Р. всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 часа до 17,00 часа и на 13 януари /един ден след рождения му ден/ в присъствието на В.И. до навършване на четиригодишна възраст на детето. След 12.01.2020г. /навършване на четиригодишна възраст на детето/ режимът на лични контакти се променя така: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 18 часа в неделя с преспиване, след Нова година /2 и 3 януари/, на 13 януари /следващия ден след рождения ден на детето/, по Великденските празници - в петък /Разпети петък/ от 19,00 часа до неделя /Великден/ - 10,00 часа. ОПРЕДЕЛЯ местоживеене на детето при майката с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий” № 16, ет.2, ап.24. ОСЪЖДА И.Й.И., ЕГН ********** да заплаща издръжка на детето Р. И.И. чрез неговата майка В.М.И. в размер на 250 лв. месечно, считано от 22.08.2016г., платима до 25-то число на текущия месец и до настъпване на основание за изменение ли прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на В.М.И. ползването на семейното жилище, находящо се в гр. гр. Стара Загора, ул. „Отец Паисий” № 16, ет.2, ап.24 ПОСТАНОВЯ след прекратяването на брака В.М.И. да носи предбрачното си фамилно име – В. ОСЪЖДА В.М.И., ЕГН ********** да заплати 22,50 лв./двадесет и два лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода по с/ка на РС Казанлък. ОСЪЖДА И.Й.И., ЕГН ********** да заплати 22,50 лв. /двадесет и два лева и 50ст./ държавна такса по допускането на развода и 180,00 лв./сто и осемдесет лева/ по присъдената издръжка по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг, за придобити по време на брака движими вещи, недвижими имоти, парични влогове и вземания.
В законна сила от 22.8.2016г.
495 Гражданско дело No 1357/2016, II състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД Г.М.М. Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 9.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, че дължи на „В.и к." ЕООД *** и адрес на управление:*** с ЕИК, представлявано от управителя инж. Р. Т. Р., съдебен адрес ***, партер, чрез адвокат Т. Д., сумата от 726,77 лева, от които : главница в размер на 691,89 лева, съгласно 12 бр. фактури, по фактура № г. - в размер на 51.76 лв.; по фактура № г. - в размер на 54.48 лв.; по фактура № г. - в размер на 54.48 лв.; по фактура № г. - в размер на 54.48 лв.; по фактура № г. - в размер на 57.20 лв.; по фактура № г. - в размер на 57.20 лв.; по фактура № г. - в размер на 57.20 лв.; по фактура № г. - в размер на 59.93 лв.; по фактура№ г. - в размер на 59.93 лв.; по фактура № г. - в размер на 59.93 лв.; по фактура № г. - в размер на 62.65 лв.; по фактура № г. - в размер на 62.65 лв., дължими за периода г. до г., с 34,88 лева лихва за забава за периода г. до г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до изплащане на вземането, за изпълнението на което парично задължение е издадена в полза на „В.и к.” ЕООД, с п.а. заповед № 287/22.03.2016 г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д. № 511/2016 г. по описа на Районен съд - К.. ОСЪЖДА Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на В.и к." ЕООД *** и адрес на управление:***. с ЕИКпредставлявано от управителя инж. Р. Т. Р., чрез адв. Т. Д., сумата от 535,48 лева, представляващи направените по настоящото дело разноски. ОСЪЖДА Г.М.М., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на В.и к." ЕООД *** и адрес на управление:***. с ЕИК представлявано от управителя инж. Р. Т. Р., чрез адв. Т. Д., сумата от 25,00 лева, представляващи направени по ч. гр. дело № 511/2016 г. по описа на Районен съд – К. разноски.
496 Гражданско дело No 1360/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Л.Н.,
Н.В.Н.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 18.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Т.Л.Н. с адрес: с.Г, и Н.В.Н. , с адрес: с. К за който е съставен Акт за граждански брак № 15/17.10.1985г. на Община Павел баня - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейното жилище - къща, находяща се в с.Г– собственост на сина на страните Л Н В се предоставя за ползване на съпругата – Т.Л.Н..
В законна сила от 18.8.2016г.
497 Гражданско дело No 1362/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК С.В.С. П.С.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 26.9.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради оттегляне на предявения иск за развод по чл. 49 от СК.
В законна сила от 9.11.2016г.
498 Гражданско дело No 1369/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение М.В.М. Н.Н.А. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 2.12.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземането на М.В.М. срещу длъжника Н.Н.А. по Заповед № 349 от 08.04.2016г. за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. д. 642/2016г. на КРС за сумата общо 2 500 /две хиляди и петстотин/ лева главница - получена без основание от ответника по банков път по сметка както следва: през м. декември 2014г. преведена сума от 500 /петстотин/ лева и през м. март 2015г. преведена сума от 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва, считано от 07.04.2016г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Н.Н.А. да заплати на М.В.М. сумите от 630 лв. - разноски по настоящото производство и 410 лв. - сторени разноски в заповедното производство.
499 Гражданско дело No 1370/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.Д.В.,
Т.М.В.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Т.М.В., и В.Д.В., за който е съставен Акт за граждански брак № 106/14.05.1994г. на Община гр. Казанлък по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейно жилище по смисъла на закона страните не притежават. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака молителката ще продължи да носи брачното си фамилно име- В.. Движимите вещи, придобити по време на брака, страните са поделили извънсъдебно.
В законна сила от 30.9.2016г.
500 Гражданско дело No 1379/2016, II състав Искове за обезщетение от деликт А.Д.Д. ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 22.12.2016г.
ОСЪЖДА Община К., с адрес град К., булевард „Р.“ №, БУЛСТАТ, представлявана от Кмета Г. Г.С., съдебен адрес ***, офис 6, чрез адвокат С. А. да заплати на А.Д.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис 10, чрез адвокат П. К. сумата от 15 000 лева, представляваща обезщетение за претърпените от него неимуществени вреди – болки и страдания в следствие получените на г., при пътно – транспортно произшествие настъпило в град К. на кръстовището на улица „Б.“ и улица „К.“, счупване на трета метатарзална кост на дясно ходило и фрактура на латералния малеол на десен глезен, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – г. да окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск в останалата част – над присъдените 15 000 лева до претендираните 25 000 лева, предявени като частичен иск от цялостната му претенция в размер на 40 000 лева, като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Община К., с адрес град К., булевард „Р.“ №6, БУЛСТАТ, представлявана от Кмета Г. Г.С., съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат С. А. да заплати на А.Д.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат П. К. сумата от 1 731.24 лева, представляваща направени по делото разноски съразмерно уважената част от иска. ОСЪЖДА А.Д.Д., ЕГН **********,***, съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат П. К. ***, БУЛСТАТ, представлявана от Кмета Г Г.С., съдебен адрес ***, офис , чрез адвокат С. А. сумата от 456.96 лева, представляваща направени по делото разноски. съразмерно отхвърлената част от иска.
501 Гражданско дело No 1383/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Р.А.У. Н.Б.О. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 19.10.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. ОСЪЖДА ищецътда заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на КРС държ. такса в размер на 93,60лв. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1383/2016г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 27.10.2016г.
502 Гражданско дело No 1394/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. С.А.Д. Д.И.Г. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 7.12.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.А. Д. и Д.И.Г. споразумение в следния смисъл: Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето Антония Добромирова Голакова се предоставя на майката С.А. Д., която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието му. Местоживеенето на детето Антония Добромирова Голакова ще бъде при майката С.А. Д. . Бащата Д.И.Г. ще има право да осъществява режим на лични контакти с детето Антония Добромирова Голакова , както следва: първата седмица от месеца от понеделник до неделя, като взема детето в понеделник от детската градина и го връща на майката в неделя в 17.00 часа; третата седмица от месеца бащата ще взема детето от 17.00 часа в петък, с преспиване, като връща детето в 17.00 часа в неделя на майката; първите 5 дни на пролетната и зимната ваканции; един месец през лятото, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката; на рождения ден на детето от 10 часа до 14 часа. Бащата Д.И.Г. се задължава да заплаща ежемесечна издръжка на детето Антония Добромирова Голакова , чрез неговата майка и законен представител С.А. Д. в размер на 130.00 /сто и тридесет/ лева, считано от 16.11.2016г., като издръжката ще бъде заплащана от 20-то до 30-то число на текущия месец, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства.
В законна сила от 7.12.2016г.
503 Гражданско дело No 1397/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОТП ФАКТОРИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД Д.М.М. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от „О.Ф.Б." ЕАД, представлявано от Илка Георгиева Димова -Мазгалева - изпълнителен директор и Емил Кръстев – прокурист против Д.М.М. обективно съединени искове с правно основание чл. 422, ал. 1 ГПК, във вр. с чл. 430, ал.1 и ал.2 от ТЗ във вр. с чл. 138 от ЗЗД във вр чл. 99, ал.1 от ЗЗД да се признае за установено, че съществува вземане "О.Ф.Б." ЕАД с ЕИК 202317122 по Заповед № 167/17.01.2011г. за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл. 417 от ГПК по ч.гр.д.№ 272/2011г по описа на РС-Стара Загора, произтичащо от договор за кредит от 28.09.2007г. и договор за поръчителство за сумите: 9973, 78 лв. – просрочена главница, ведно със законната лихва от 16.12.2010г. до изплащане на вземането; договорна лихва за периода от 27.05.2010г. до 15.12.2010г. в размер на 1000, 51 лв. като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ предявените от „О.Ф.Б." ЕАД, представлявано от Илка Георгиева Димова -Мазгалева - изпълнителен директор и Емил Кръстев – прокурист против Д.М.М. при условията на евентуалност осъдителни искове с правно основание чл. 430, ал.1 и ал.2 от ТЗ във вр. с чл. 138 от ЗЗД във вр чл. 99, ал.1 от ЗЗД за заплащане на сумите: 9973,78 лв. – просрочена главница, произтичаща от договор за кредит от 28.09.2007г. и договор за поръчителство, ведно със законната лихва върху нея, считано от датата на подаване на исковата молба – 16.03.2016г. до изплащане на вземането и 1000, 51 лв. – възнаградителна лихва за периода от 27.05.2010г. до 15.12.2010г. и ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото гр.д.№ 1397/2016г по описа на РС - Казанлък в тази част. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК „О.Ф.Б." ЕАД, представлявано от Илка Георгиева Димова - Мазгалева - изпълнителен директор и Емил Кръстев – прокурист ДА ЗАПЛАТИ НА Д.М.М. сумата 814 лв., представляваща сторени разноски по делото.
504 Гражданско дело No 1402/2016, I състав Искове по СК - издръжка, изменение Ш.Ш.С. Н.А.Т. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.9.2016г.
ИЗМЕНЯВА размера на издръжката, определена по гр. дело № 1570/2011г. по описа на КРС, вместо което ПОСТАНОВЯВА:ОСЪЖДА Н.А.Т. от гр. К , ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете Никол действаща чрез майка си и законен представител Ш.Ш.С. двете с адрес: с. К вместо досега плащания размер на издръжката от по 80,00 лв., занапред ежемесечна издръжка в размер на 130,00 лв., считано от 20.07.2016 г. до настъпването на законни причини за изменяването или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяко просрочено плащане. ОСЪЖДА Н.А.Т. ДА ЗАПЛАТИ на малолетното си дете Никол Николаева Трифонова , действаща чрез майка си и законен представител Ш. направените разноски по делото в размер на 300,00 лв.. ОСЪЖДА Н.А.Т. ДА ЗАПЛАТИ по сметка на районен съд - Казанлък сумата от 72 лв., представляващи държавна такса върху присъдените размери на издръжката, както и 5,00 лв. за служебно издаване на изпълнителен лист.
В законна сила от 16.9.2016г.
505 Гражданско дело No 1406/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.С.Н. Н.С.Н. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 19.8.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че Н.С.Н., ЕГН ********** *** на 03.07.2016г. е извършил спрямо Ж.С.Н., ЕГН ********** *** действия, съставляващи домашно насилие. ЗАДЪЛЖАВА Н.С.Н., ЕГН ********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Ж.С.Н. ЕГН **********. ЗАБРАНЯВА на Н.С.Н., ЕГН ********** *** да се доближава на по-малко от 50 метра от Ж.С.Н., ЕГН **********, на по-малко от 50метра до жилището на Ж.С.Н. *** и на по-малко от 50 метра до работното й място в Завод № 3 на „Арсенал“АД гр.Казанлък за срок от 6 месеца от влизане в сила на решението. ОСЪЖДА Н.С.Н., ЕГН **********с п.а. да заплати ГЛОБА в размер на 200лв. и 25лв. държавна такса и двете по сметка на РС Казанлък.
В законна сила от 2.9.2016г.
506 Гражданско дело No 1406/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Ж.С.Н. Н.С.Н. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Заповед за защита от 19.8.2016г.
507 Гражданско дело No 1418/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.П. Н.М.Т.,
В.Н.Т.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 24.8.2016г.
В законна сила от 7.9.2016г.
508 Гражданско дело No 1418/2016, III състав Производства по Закона за защита от домашното насилие И.С.П. Н.М.Т.,
В.Н.Т.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Заповед за защита от 24.8.2016г.
509 Гражданско дело No 1420/2016, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.Н.Р. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТУРИЗЪМ Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 11.10.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.Н.Р. против П.Г.п.л.п.и т. със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Рени Генчева Червенкова – Директор иск, с правно основание чл.344 ал.1 т.1 КТ – да се признае за незаконно и отмени уволнението на ищцата, извършено на осн. чл. 328, ал.1, т. 10 от КТ със Заповед № 8637-1097 / 16.06.2016 г., издадена от Директора на ПГЛПТ - гр. Казанлък. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.Н.Р. против П.Г.п.л.п.и т. със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Рени Генчева Червенкова – Директор иск с правно основание чл.344 ал.1 т.2 КТ – възстановяването й на длъжност „старши учител“.ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.Н.Р. против П.Г.п.л.п.и т. със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Рени Генчева Червенкова – Директор иск с правно основание чл.344 ал.1 т.3 КТ за сумата от 5823 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа за шест месеца, считано от датата на прекратяване на трудовото правоотношение, ведно със законната лихва, считано от датата на предявяване на иска – 22.07.2016г. до окончателното изплащане на сумата.ОСЪЖДА М.Н.Р. да заплати на П.Г.п.л.п.и т. със седалище и адрес на управление:***,представлявано от Рени Генчева Червенкова – Директор направените по делото разноски в размер на 1010 лв..
510 Гражданско дело No 1421/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Б.П.,
А.Д.П.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.7.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Г.Б.П., ЕГН **********, с адрес: *** и настоящ адрес:*** и А.Д.П., ЕГН **********, с адрес: ***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение както следва: Роденото по време на брака дете Б. Г. П., роден на ***г. е пълнолетно, поради което страните нямат претенции по въпросите за местоживеене на детето, упражняване на родителските права, издръжка и режим на лични контакти. Страните заявяват, че по време на брака си не са придобили недвижими имоти, представляващи семейна имуществена общност. Г.Б.П. и А.Д.П. заявяват, че по време на брака си не са придобили моторни превозни средства, представляващи семейна имуществена общност. Страните заявяват, че движимите вещи, придобити по време на брака, са разделили доброволно, извънсъдебно и нямат претенции един към друг относно тях. Личните вещи и влогове остават така, както ги е закупил и направил всеки и както се ползват досега. Страните заявяват, че нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име -П.. С настоящото споразумение страните заявяват, че окончателно са уредили личните си отношения във връзка с развода. ОСЪЖДА Г.Б.П., ЕГН **********, с адрес: *** и настоящ адрес:*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък сумата от 20,00лв./ двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държ. такса по допускане на развода. ОСЪЖДА А.Д.П., ЕГН **********, с адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък сумата от 20,00лв./ двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държ. такса по допускане на развода.
В законна сила от 29.7.2016г.
511 Гражданско дело No 1427/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение А.А.З. Х.Х.З. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 12.10.2016г.
ИЗМЕНЯ определения по гр.д №г. по описа на Районен съд- К. размер на дължимата от А. А. З., ЕГН ********** месечна издръжка за непълнолетния Х.Х.З., ЕГН **********, платима със съгласието на неговия баща Х.Х.З., ЕГН **********,***, като НАМАЛЯВА издръжката от 1000,00лв./ хиляда лева и 00 стотинки/ на 500,00 лв./ петстотин лева и 00 стотинки/ месечно, считано от 22.07.2016г. и до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска в останалата част издръжката да бъде намалена на 300лв. месечно, като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1, хип. I ГПК предварително изпълнение на решението, в частта му относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА Х.Х.З., ЕГН **********, действащ със съгласието на неговия баща Х.Х.З., ЕГН **********,*** да заплати на А. А. З., ЕГН **********, съдебен адрес: ***, съдебни разноски в размер на 285,70лв., съразмерно с уважената част на иска. ОСЪЖДА А. А. З., ЕГН **********, съдебен адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на РАЙОНЕН СЪД- КАЗАНЛЪК сумата от 720,00 лв. / седемстотин и двадесет лева и 00 стотинки/ държавна такса в производството по гр.д. № 1427/2016г. по описа на РС- Казанлък.
В законна сила от 27.10.2016г.
512 Гражданско дело No 1428/2016, V състав Делба А.А.З. Х.Х.З. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 26.9.2016г.
ДОПУСКА съдебна делба на следното съсобствено моторно превозно средство- лек автомобил- марка „ М.“, модел „ М.“, рег. №, цвят- ….., при квоти: 1/2ид.част за А. А. З., ЕГН **********,*** ид.част за Х.Х.З., ЕГН ********** ***.

Резултат от въззивна инстанция: Връща по други причини
Определение от 28.12.2016
Гражданско дело № 1479/2016
513 Гражданско дело No 1428/2016, V състав Делба А.А.З. Х.Х.З. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 2.11.2016г.
ПОСТАНОВЯВА да се изнесе на публична продан допуснатият до делба между А. А. З., ЕГН **********,*** ид.част и Х.Х.З., ЕГН ********** ***, с дял 1/2 ид.част съсобствена движима вещ- лек автомобил, марка „ М.“, модел „ …“, рег. № …, цвят- …., при първоначална цена – 5882,50 лв. ОСЪЖДА Х.Х.З., ЕГН ********** *** да заплати на А. А. З., ЕГН **********,*** сумата от 912,77лв., представляващи обезщетение за лишаване от ползване на собствената й ? ид. част от движимата вещ, дължимо за периода от г. до г. ОСЪЖДА Х.Х.З., ЕГН ********** *** да заплати на А. А. З., ЕГН **********,*** направените по делото съдебни разноски за един адвокат в размер на 800,00лв. ОСЪЖДА А. А. З., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък 117,65 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА Х.Х.З., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък 117,65 лв. окончателна държавна такса.
514 Гражданско дело No 1438/2016, I състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ДИМАС АД ОБЩИНА - КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 29.11.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО, че съществува вземането на „Д.“АД, представлявано от Габриела Добрева Николова -Григорова, в качеството й на изпълнителен директор срещу длъжника Община Казанлък, представлявана от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък по Заповед № 593 за изпълнение на парично задължение по чл.410 от ГПК по ч. гр. д. 1034/2016г. на КРС за сумите от 342.82 лева, представляваща обезщетение за забава в плащане на главницата от 8 126.87 лева - остатък от възнаграждението за извършени СМР, за периода от 02.01.2016г. до 01.06.2016г., съгласно Договор за възлагане на обществена поръчка рег.№ Д 07 - 45/04.06.2015г., както и сумата в размер на 33.93 лева, представляваща законната лихва върху заплатената главница от 8126, 87 лв., за периода от 02.06.2016г. до 16.06.2016г. ОСЪЖДА, на осн. чл. 78, ал.1 от ГПК, Община Казанлък, да заплати на „Д.“АД, представлявано от Габриела Добрева Николова –Григорова сумите от 200 лв. - разноски по настоящото производство и 169,39 лв. - сторени разноски в заповедното производство.
В законна сила от 29.11.2016г.
515 Гражданско дело No 1439/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.К.А. Х.Л.А. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 23.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Х.Л.А., ЕГН ********** *** и Д.К.А., ЕГН ********** ***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА децата М.Х. А., ЕГН ********** и Х. Х. А., ЕГН ********** да живеят при майката Д.К.А., ЕГН ********** на нейния адрес, който понастоящем е в гр. К., ул. „ Г.“ № , ет.. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо родените от брака деца М. Х. А., ЕГН ********** и Х. Х. А., ЕГН ********** на майката Д.К.А., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Х.Л.А., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с децата всяка първа и трета седмица от месеца, от 10 часа в събота до 17 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по един месец през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА Х.Л.А., ЕГН ********** да заплаща на детето М. Х. А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Д.К.А., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 110,00лв./ сто и десет лева и 00 стотинки/, считано от 01.01.2017г. и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА Х.Л.А., ЕГН ********** да заплаща на детето Х. Х. А., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Д.К.А., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 110,00лв./ сто и десет лева и 00 стотинки/, считано от 01.01.2017г. и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПОСТАВЯ в дял на Д.К.А. и тя става изключителен собственик на следните недвижим имот и моторно превозно средство, придобити по време на брака и представляващи съпружеска имуществена общност, а именно: - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор, находящ се в гр.К., общ.К, обл.С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед№РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на поземления имот: гр.К., п.к., , самостоятелният обект се намира в сграда№, разположена в поземлен имот с идентификатор , предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент; брой нива на обекта- 1; посочена в документа площ: няма данни; прилежащи части: източно избено помещение: ниво: 1; съседни самостоятелни обект в сградата: няма; на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: няма, както и 1/4 ид.част/ от поземлен имот с идентификатор, находящ се в гр.К., общ.К., обл.С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.К., п.к., улица, площ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване/до 10 м/; номер по предходен план:,квартал:, парцел :; съседи:, съгласно Схема № от г.. на СГКК- гр. С., а съгласно нот.акт № т. рег№ нот.дело№ г. на Нотариус М.П. с рег № и район на действие- РС-К., 1/4 ид.част от УПИ от кв.м в кв. по плана н гр.К., при съседи: УПИ, УПИ, УПИ, УПИ, УПИ, УПИ, ведно с реално обособеното в източната половина на построената в североизточната му част едноетажна масивна жилищна сграда самостоятелно жилище със самостоятелен вход от юг, както и принадлежащото му източно избено помещение от същата сграда към него, с данъчна оценка на имота 18920,80лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК с изх. № г.. на Дирекция « МП» при Община К. и - лек автомобил, марка « Н.», модел « П.», с рама №, със застрахователна стойност 2500,00лв., съгласно удостоверение№ г. ПОСТАВЯ в дял на Х.Л.А. и той става изключителен собственик на следните недвижим имот и моторно превозно средство, придобити по време на брака и представляващи съпружеска имуществена общност, а именно: - поземлен имот с идентификатор ., находящ се в гр.К., общ.К., обл.С. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед№РД-18-88/26.11.2015г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: гр.К., п.к. ., улица „, площ кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс; номер по предходен план: , квартал: , парцел :; съседи:, , , заедно със сградите, които попадат върху имота: 1/ Сграда: застроена площ кв.м, брой етажи - 1, предназначение: жилищна сграда-еднофамилна; 2/ сграда: застроена площ 20 кв.м, брой етажи -1, предназначение: постройка на допълващо застрояване; 3/ сграда: застроена площ кв.м, брой етажи -1, предназначение: постройка на допълващо застрояване, съгласно Схема № 15-210401 от 28.04.2016г. на СГКК- гр. Стара Загора, а съгласно нот.акт № т. рег№ дело№ от г. на Нотариус К.К. с рег.№ и район на действие- РС-К.- дворно място с площ от кв.м, находящо се в гр.К., обл.С., за което е отреден урегулиран поземлен имот в квартал на по плана на същия град, одобрен със Заповед №1138/1999г., при граници на имота: улица, УПИ УПИ, улица, ведно с построените в него масивна жилищна сграда и подобрения, с данъчна оценка на имота 10455,00лв., съгласно удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК с изх. № г. на Дирекция « МП» при Община Казанлък и - лек автомобил, марка « К.», с рег. №, с идентификационен номер, с номер на двигател със застрахователна стойност 7000,00лв., съгласно удостоверение №г. Д.К.А. и Х.Л.А. заявяват, че така се споразумяват относно делбата на недвижимите имоти и моторни превозни средства и по този начин са уредили имуществените отношения помежду си във връзка с поделените недвижими имоти и моторни превозни средства и няма да имат занапред имуществени претенции един към друг във връзка с тях. Всяка от страните запазва влоговете, депозитите и сметките, на които е титуляр, във вида и размера, в който се намират, както и всяка от страните остава задължена по кредитите, по които е кредитополучател и ще ги изплаща за своя сметка. Страните няма да си дължат издръжка един към друг след прекратяване на брака. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К., ул. „ Д.“ № на мъжа Х.Л.А.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - К. ОСЪЖДА Х.Л.А., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – К.20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, 158,40лв./ сто петдесет и осем лева и 40 стотинки/ държ. такса върху размера на присъдените месечни издръжки, както и 349,10лв./ триста четиридесет и девет лева и 10 стотинки/ държ. такса върху стойността на имуществения дял, съгласно чл.7 ал.1 от Тарифата за държ. такси, които се събират от съдилищата по ГПК. ОСЪЖДА Д.К.А., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – К. 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, както и 428,42лв./ четиристотин двадесет и осем лева и 42 стотинки/ държ. такса върху стойността на имуществения дял, съгласно чл.7 ал.1 от Тарифата за държ. такси, които се събират от съдилищата по ГПК.
В законна сила от 23.12.2016г.
516 Гражданско дело No 1443/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение БАЛКАНПАК ООД ГМВ ГРУП-ФПИ ЕООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 10.10.2016г.
ОСЪЖДА " ГМВ ГРУП- ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ"ЕООД, ЕИК 201917139, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Георги Великов Георгиев да заплати на "Б." ООД, ЕИК 123654647, със седалище и адрес на управление:***«23-ти пехотен Шипченски полк» №114, представлявано от управителя Стефан Димитров Стайков, ЕГН ********** сумата от общо 4877,02 лева главница, представляваща сбора от дължимите суми по направени доставки на стоки, както следва: фактура №г. за сумата от 679,52лв.; фактура № г.за сумата 695,04лв.; фактура № г. – кредитно известие за 52,80лв.; фактура № г. – кредитно известие за 112,80лв.; фактура № г. за сумата 48,00лв., фактура № г.за сумата 2840,32лв. и фактура № г. за сумата 779,74лв., ведно със законната лихва от датата на депозиране на исковата молба в съда –г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА " ГМВ ГРУП- ФУУД ЕНД ПОЛИМЕРС ИНДЪСТРИ"ЕООД, ЕИК 201917139, със седалище и адрес на управление:***, представлявано от Георги Великов Георгиев да заплати на "Б." ООД, ЕИК 123654647, със седалище и адрес на управление:***«23-ти пехотен Шипченски полк» №114, представлявано от управителя Стефан Димитров Стайков, ЕГН ********** сумата от 695,08лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото, от които 195,08лв. държ. такса и 500лв. адвокатско възнаграждение.
В законна сила от 10.10.2016г.
517 Гражданско дело No 1444/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение Б.С.Й. С.С.Й. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 17.11.2016г.
ОСЪЖДА С.С.Й., с ЕГН-********** *** да заплати на Б.С.Й., с ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на З.Г.Г., с ЕГН-********** като майка и законен представител и двамата от с.Д., общ.М.“, ул.”К.” №15, издръжка за минало време в размер на ** лв. месечно, считано от 26.07.2015 г. до 25.07.2016 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното изплащане като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като недоказан. ОСЪЖДА С.С.Й., с ЕГН-********** *** да заплаща на Б.С.Й., с ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на З.Г.Г., с ЕГН-********** като майка и законен представител и двамата от с.Д., общ.М.“, ул.”К.” №15 месечна издръжка в размер на *** лв., считано от 26.07.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като недоказан. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението относно присъдената издръжка. ОСЪЖДА С.С.Й., с ЕГН-********** *** да заплати на Б.С.Й., с ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на З.Г.Г., с ЕГН-********** като майка и законен представител и двамата от с.Д., общ.М.“, ул.”К.” №15 на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото разноски в размер на *** лв. ОСЪЖДА С.С.Й., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд *** лв. държавна такса и *** лв. разноски за особен представител. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 17.11.2016 г.- деня обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 1.12.2016г.
518 Гражданско дело No 1456/2016, I състав АДМИНИСТРАТИВНИ ПРОИЗВОДСТВА М.М.М. КМЕТА НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на М.М.М. /Малин Маринов Чолаков/ против Заповед № 1000/20.06.2016г. н.К.н. О.К. с която на жалбоподателя е отказано да му бъде признато правото да придобие собственост върху част от поземлен имот № 170.114 с площ от 2426 кв.метра, находящ се в местност „Светица“, землище гр.Шипка, по преписка с вх. № 194-М-6587-1/09.05.2016г..
В законна сила от 30.11.2016г.
519 Гражданско дело No 1474/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.М.Д.,
Г.В.Д.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М.М.Д., и Г.В.Д., двамата с адрес: ***, за който е съставен Акт за граждански брак № 106/04.05.1991г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Семейното жилище - къща, находяща се в гр.Казанлък, се предоставя за ползване на съпругата – Г.В.Д.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име- Д..Придобито през време на брака движимо имущество страните са поделили по между си извънсъдебно. ОСЪЖДА М.М.Д., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА Г.В.Д., да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 27.9.2016г.
520 Гражданско дело No 1479/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.В.Ц.М.,
П.Д.М.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 9.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 20.11.1993г. в гр.К., граждански брак между Т.В.Ц.-М., с ЕГН-********** ***, оф.11 и П.Д.М., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., ул.“Цар Петър“ №21 на съпругата Т.В.Ц.-М., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един спрямо друг. Съпрузите нямат придобити по време на брака влогове и нямат претенции един към друг за парични вземания, произтичащи от кредити и влогове. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Т.В.Ц.-М., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Ц.. ОСЪЖДА Т.В.Ц.-М., с ЕГН-********** ***, оф.11 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд 20.00 лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА П.Д.М., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд 20.00 лв. окончателна държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 9.8.2016г.
521 Гражданско дело No 1480/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Н.С.П. Ц.Д.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 10.10.2016г.
На осн. чл. 233 от ГПК съдът прекратява производството по делото, поради отказ от иска.
В законна сила от 20.10.2016г.
522 Гражданско дело No 1493/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.С.И.,
М.Н.И.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 10.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 02.10.2004г. в гр.К. граждански брак между Б.С.И., с ЕГН-********** *** и М.Н.И., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето С.Б. И., с ЕГН-********** и детето Н.Б. И., с ЕГН-********** да живеят при майката М.Н.И., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето С.Б. И., с ЕГН-********** и детето Н.Б. И., с ЕГН-********** на майката М.Н.И., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Б.С.И., с ЕГН-********** *** и децата С.Б. И., с ЕГН-********** и Н.Б. И., с ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка първа и трета събота и неделя на месеца, от 9:00 часа в събота до 18:00 часа в неделя, с преспиване; първата седмица от зимната ваканция, първата седмица от пролетната ваканция, два дни /26 и 27 декември/ през Коледните празници, два дни след Нова година /02 и 03 януари/ и два дни след Великден, както и десет дни през лятната ваканция, когато това не съвпада с годишният отпуск на майката. ОСЪЖДА Б.С.И., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез М.Н.И., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от гр.К.,ул.“С.П.“ №11, вх.А, ет.1, ап.2, месечна издръжка на детето С.Б. И., с ЕГН-********** в размер на *** лв., на 25-то число на текущия месец, считано от 10.08.2016 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА Б.С.И., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез М.Н.И., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от гр.К.,ул.“С.П.“ №11, вх.А, ет.1, ап.2 месечна издръжка на детето Н.Б. И., с ЕГН-********** в размер на *** лв., на 25-то число на текущия месец, считано от 10.08.2016 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., ул.“С.П.“ №11, вх.А, ет.1, ап.2 на съпругата М.Н.И., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един спрямо друг. Съпрузите нямат претенции един към друг за влоговете, придобити по време на брака. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на съпруга Б.С.И., с ЕГН-********** *** и той става собственик на придобития по време на брака: - Лек автомобил марка „Опел“, модел Астра с рег.№СТ4212АТ, рама №W0L0TGF48X2116615, двигател №X18XE120F37856, със застрахователна стойност 400 лв. Съпругата няма претенции за изплащане на сума за уравняване на дела. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата М.Н.И., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Димова. ОСЪЖДА Б.С.И., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Казанлъшки районен съд 264 лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 10.8.2016г.
523 Гражданско дело No 1517/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение М.Ц.Й. В.К.Д. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 26.10.2016г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.дело №99/2013 г. по описа на Районен съд-К. издръжка като: ОСЪЖДА В.К.Д., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез М.Ц.Й., с ЕГН-********** *** като майка и законна представителка, месечна издръжка на детето Е.В.Д., с ЕГН-********** в размер на *** лв., считано от 02.08.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен. ОСЪЖДА М.Ц.Й., с ЕГН-********** *** да заплати на В.К.Д., с ЕГН-********** *** на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото разноски в размер на *** лв. ДОПУСКА на основание чл.242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението за присъдената издръжка. ОСЪЖДА В.К.Д., с ЕГН-********** *** да заплати по сметка на К. районен съд ***.** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 26.10.2016 г.- денят обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 9.11.2016г.
524 Гражданско дело No 1536/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК К.М.Г. П.К.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 24.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 16.04.1993 г. в гр.К. граждански брак между К.М.Г., с ЕГН-********** *** и П.К.Г., с ЕГН-********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., ул.”Г.С.” №16 на съпруга П.К.Г., с ЕГН-**********. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата К.М.Г., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име С.. ОСЪЖДА К.М.Г., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд ** лв. окончателна държавна такса. ОСЪЖДА П.К.Г., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд ** лв. окончателна държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните.
В законна сила от 20.12.2016г.
525 Гражданско дело No 1537/2016, IV състав Искове по СК - издръжка, изменение М.П.Й. Р.В.Г. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 3.11.2016г.
ИЗМЕНЯ постановената по гр.дело №***4/2013 г. по описа на Районен съд-К. издръжка като: ОСЪЖДА Р.В.Г., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез М.П.Й., с ЕГН-********** *** като майка и законен представител месечна издръжка на детето П.Р.Г., с ЕГН-********** в размер на *** лв., платима до пето число на месеца, за който се дължи, считано от 04.08.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен и недоказан. ОСЪЖДА Р.В.Г., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез М.П.Й., с ЕГН-********** *** като майка и законен представител месечна издръжка на детето М.Р.Г., с ЕГН-********** в размер на *** лв., платима до пето число на месеца, за който се дължи, считано от 04.08.2016 г. до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендираните *** лв. като неоснователен и недоказан. ДОПУСКА на основание чл.242, ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението за присъдената издръжка. ОСЪЖДА Р.В.Г., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд *** лв. държавна такса. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд гр.Стара Загора в двуседмичен срок, който тече от 03.11.2016 г.- денят обявен в протокола от последното с.з.
В законна сила от 17.11.2016г.
526 Гражданско дело No 1539/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АРСЕНАЛ АД Т.С.К. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 13.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от “А.“ АД, с ЕИК:833067612 със седалище и адрес на управление *** против Т.С.К., с ЕГН-********** *** искове по чл.422 вр. с чл.415 от ГПК вр. чл.55, ал.1 и чл.86 от ЗЗД за установяване съществуването на вземане за сумите: **** лв. главниа получено без основание част от трудово възнаграждение за м.09.2015 г. и **** лв. мораторна лихва от 14.09.2015 г. до 24.06.2016 г. и законната лихва върху главницата от 23.06.2016 г. до изплащане на вземането, за което е издадена заповед за изпълнение парично задължение по чл.410 от ГПК по ч.гр.д.№1209/2016 г. по описа на РС-К. като неоснователни и недоказани. Решението може да се обжалва пред Окръжен съд-Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1209/2016 г. по описа на РС-К..
527 Гражданско дело No 1546/2016, IV състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.С.Н. М.С.Н.,
Н.Х.Н.
Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Определение от 7.11.2016г.
528 Гражданско дело No 1550/2016, IV състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД М.Ж.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 20.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.Ж.Б., ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407 за сумата **** лв., представляваща неизплатена главница за периода от 07.06.2011г. до 07.06.2016г. по договор за потребителски паричен кредит PLUS-01468543/17.03.2010 г. прехвърлена с договор за цесия от 08.07.2014г., ведно със законната лихва, считано от 07.06.2016 г. до окончателното й изплащане, като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер **** лв. и за периода от 15.10.2010г. до 07.06.2011 г. като неоснователен поради изтекла погасителна давност, по заповед №601/08.06.2016 г. за изпълнение, издадена по ч.гр.д.№1052/2016. по описа на РС-К.. ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.Ж.Б., ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407, за сумата **** лв. неизплатена договорна лихва за периода 07.06.2013 г. до 14.03.2014 г. по договор за потребителски паричен кредит PLUS-01468543/17.03.2010 г., прехвърлена с договор за цесия от 08.07.2014г. като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер **** лв. и за периода от 15.10.2010 г. до 07.06.2013 г. като неоснователен поради изтекла погасителна давност, по заповед №601/08.06.2016 г. за изпълнение, издадена по ч.гр.д.№1052/2016. по описа на РС-К.. ПРИЗНАВА за установено по отношение на М.Ж.Б., ЕГН-********** ***, че съществува вземане на „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407, за сумата **** лв. обезщетение за забава за периода 07.06.2013 г. до 07.06.2016 г. върху неизплатената главница **** лв. по договор за потребителски паричен кредит PLUS-01468543/17.03.2010 г., прехвърлена с договор за цесия от 08.07.2014г. като ОТХВЪРЛЯ иска в частта до претендирания размер **** лв. и за периода 16.10.2010 г. до 07.06.2013 г. като неоснователен поради изтекла погасителна давност, за които е издадена заповед №601/08.06.2016 г. за изпълнение по ч.гр.д.№1052/2016. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА М.Ж.Б., ЕГН-********** *** да заплати на „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407, на основание чл.78, ал.1 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на **** лв. и **** лв. разноски по ч.гр.д.№2217/2015 г. по описа на РС-К.. ОСЪЖДА „Ф.И.” ЕАД, с ЕИК:********, със седалище и адрес на управление ***, п.к.1407 да заплати на М.Ж.Б., ЕГН-********** ***, на основание чл.78, ал.3 от ГПК направените по делото съдебни разноски в размер на **** лв. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Стара Загора в двуседмичен срок от връчването му на страните. След влизане в сила на решението, препис от него да се приложи по ч.гр.д.№1052/2016 г. по описа на РС-К. за сведение.
529 Гражданско дело No 1553/2016, IV състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК П.Г.Б. Б.П.Б. Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 2.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 02.08.***0 год. в гр.К. граждански брак между П.Г.Б., с ЕГН-********** *** и Б.П.Б., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето Б. Б.Б., ЕГН-********** да живее при бащата Б.П.Б., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Б. Б.Б., ЕГН-********** на бащата Б.П.Б., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката П.Г.Б., с ЕГН-********** и детето Б. Б.Б., ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 9.00ч. в събота до 18.00ч. в неделя, с преспиване, както и 20 дни през лятната ваканция, когато това не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата Б.П.Б., с ЕГН-**********. ОСЪЖДА П.Г.Б., с ЕГН-********** *** да заплати на детето Б. Б.Б., ЕГН-********** със съгласието на Б.П.Б., с ЕГН-********** като баща и законен представител от гр.К., бул.“О.“ бл.3, ет.2, ап.4 издръжка за периода от 10.03.2016г. до 30.11.2016г. в общ размер **** лв., на 6 равни месечни вноски, всяка от *** лв., първата платима м.01.2017г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от първия ден на месеца следващ месеца, за който се дължи вноската. ОСЪЖДА П.Г.Б., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето Б. Б.Б., ЕГН-********** със съгласието на Б.П.Б., с ЕГН-********** като баща и законен представител от гр.К., бул.“О.“ бл.3, ет.2, ап.4 издръжка за м.12.2016 г. в размер на *** лв., както и месечна издръжка в размер на *** лв., считано от 01.01.2017г. до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., бул.“О.“ бл.3, ет.2, ап.4 на съпруга Б.П.Б., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата П.Г.Б., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име Д.. ОСЪЖДА П.Г.Б., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд *** лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 2.12.2016г.
530 Гражданско дело No 1585/2016, I състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение Н.Д.Д. Д.Б.П. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 24.11.2016г.
ОСЪЖДА, на основание чл.55, ал.1, предл. 3 ЗЗД, Д.Б.П. ДА ЗАПЛАТИ на Никола Д.Д. сумата от 250 лв. /двеста и петдесет лева/, заедно със законната лихва върху тях, считано от датата на подаване на исковата молба - 15.08.2016 г. до окончателното им изплащане, която сума представлява недължимо платена цена по развален договор за изработка и монтаж на слънчев колектор, сключен между страните през 2012г., като ОТХВЪРЛЯ иска за разликата от 250 лв. /двеста и петдесет лева до претендираните 800 лв. /осемстотин лева/ като погасен чрез плащане в хода на процеса. ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1 от ГПК, Д.Б.П. ДА ЗАПЛАТИ на Никола Д.Д. сторените по делото разноски в размер на 350 лв. – заплатени адвокатско възнаграждение и държавна такса.
В законна сила от 16.12.2016г.
531 Гражданско дело No 1586/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение З.Г.С. Д.С.С. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 21.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от З.Г.С. ЕГН ********** *** против Д.С.С. ЕГН ********** *** искове съдът да осъди Д.С.С. да заплаща на З.Г.С. издръжка от 1000лв. месечно считано от 12.08.2016год. и до 12.08.2017год. както и да й заплати сумата 12 000лв., представляваща издръжка за една година назад, за периода 11.08.2015год. -11.08.2016год. в едно със законната лихва считано от датата на подаване на исковата молба -12.08.2016год. до изплащането й като НЕОСНОВАТЕЛНИ.
532 Гражданско дело No 1587/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.Е.,
Т.Л.Д.Е.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 22.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Е.М.Е., ЕГН **********,*** и Т.Л.Д.- Е., ЕГН **********,***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето М. Е. Е., ЕГН ********** до навършване на пълнолетие да живее при майката Т.Л.Д.- Е., ЕГН ********** на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака дете М. Е. Е., ЕГН ********** на майката Т.Л.Д.- Е., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Е.М.Е., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти със сина си всяка първа и трета седмица от месеца, от 18,00 часа в петък до 18,00 часа в неделя, с преспиване между дните; през всяка четна година за Коледните празници, от 18,00 часа на 24-ти декември до 18,00 часа на 26-ти декември; през всяка нечетна година за Новогодишните празници от 18,00 часа на 31-ви декември до 18,00 часа на 2-ри януари; в трите дни на Великденските празници от всяка нечетна година, както и по тридесет дни през летния период по време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОСЪЖДА Е.М.Е., ЕГН ********** да заплаща на детето М. Е. Е., ЕГН ********** със съгласието на неговата майка Т.Л.Д.- Е., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 110,00лв./ сто и десет лева/, считано от постановяване на съдебното решение и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, като плащането ще се извършва чрез изпращане на пощенски запис, на ръка в брой или чрез превод по банкова сметка, *** ***ли Т.Л.Д.- Е., не по- късно от последно число на всеки текущ месец, ведно със законната лихва върху всяко просрочено плащане. Движимите вещи, придобити по време на брака са поделени предварително и страните нямат претенции един към друг. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище-апартамент с идентификатор, находящ се на трети етаж в жилищна сграда с идентификатор по кадастралната карта на гр. С.- двуфамилна жилищна сграда с адрес: гр. С., което е в режим на съпружеска имуществена общност, на жената Т.Л.Д.- Е., където ще живее съвместно с детето М. Е. Е., като Е.М.Е. и Т.Л.Д.- Е. се споразумяват след прекратяване на брака да дарят собствеността на семейното жилище на сина си, като Т.Л.Д.- Е. запази за себе си пожизнено и безвъзмездно право на ползване върху него. Страните заявяват, че са трудоспособни, поради което не претендират за издръжка помежду си. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име -Д.. С настоящото споразумение Е.М.Е. и Т.Л.Д.- Е. заявяват, че уреждат окончателно всички въпроси относно развода, родителските права над детето и семейното жилище. ОСЪЖДА Е.М.Е. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, както и 79,20лв./ седемдесет и девет лева и 20 стотинки/ държавна такса върху размера на присъдената месечна издръжка. ОСЪЖДА Т.Л.Д.- Е. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 22.8.2016г.
533 Гражданско дело No 1591/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК М.Н.Б. Д.Д.Б. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на 21.07.***0г. в гр. К. граждански брак между Д.Д.Б., ЕГН ********** *** и М.Н.Б., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на мъжа. ПОСТАНОВЯВА детето А.Д. Б., ЕГН ********** да живее при майката М.Н.Б., ЕГН ********** на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака дете А.Д. Б., ЕГН ********** на майката М.Н.Б., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Д.Д.Б., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца, от 10,00 часа до 18,00 часа, както и по двадесет дни през лятото по време, което не съвпада с платения отпуск на майката. ОСЪЖДА Д.Д.Б., ЕГН ********** да заплаща на малолетния си син А.Д. Б., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Н.Б., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на ***,00лв./ двеста лева и 00 стотинки/, считано от 15.08.2016г. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ОСЪЖДА Д.Д.Б., ЕГН ********** да заплаща на малолетния си син А.Д. Б., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка М.Н.Б., ЕГН ********** месечни издръжки на осн. чл. 149 от СК в размер на ***,00лв./ сто лева и 00 стотинки/, дължими за периода от 15.08.2015г. до 15.08.2016г.,или общо сумата от 1***,00лв., ведно със законната лихва, считано от депозиране на исковата молба в съда- 15.08.2016г. и до окончателното изплащане на сумата, като ОТХВЪРЛЯ искането в частта до претендираните ***лв. месечно, като неоснователен и недоказан. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К., ж.к. „ И.“ бл. **, вх.В, ап. 63 на жената М.Н.Б.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име - Б.. ОСЪЖДА Д.Д.Б., ЕГН ********** *** да заплати на М.Н.Б., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на ***,00лв.( шестстотин двадесет и пет лева и 00 стотинки). ОСЪЖДА Д.Д.Б., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд- К. окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40,00лв.(четиридесет лева и 00 стотинки), както и държ.такса в размер на ***лв.( четиристотин тридесет и два лева и 00 стотинки) държ. такса върху размера на присъдената месечна издръжка. Решението подлежи на обжалване пред Старозагорския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
534 Гражданско дело No 1593/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.Н.И.,
Ф.А.И.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 1.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 06.04.1996год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Ф.А.И., ЕГН ********** *** и С.Н.И., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на С.Н.И., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето Р.Ф. И., роден на ***г., като дава възможност на Ф.А.И., ЕГН ********** да взема детето Р. И. всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя с приспиване, както и един през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на майката. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Р.Ф. И. при майката С.Н.И. с адрес: ***. ОСЪЖДА Ф.А.И., ЕГН ********** *** да заплаща на непълнолетния Р.Ф. И., ЕГН ********** със съгласието на неговата майка и законна представителка С.Н.И. издръжка от 150 лв. месечно, считано от 01.09.2016г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на Ф.А.И., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в с. Копринка, общ. Казанлък, ул. ”Плиска” № 2 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА С.Н.И. след прекратяването на брака да носи брачното си фамилното име И.. ОСЪЖДА Ф.А.И., ЕГН ********** с п.а. да заплати 40,00 лв./четиридесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 108,00 лв./сто и осем лева и 00 ст./ държавна такса за присъдената издръжка. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака, недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 1.9.2016г.
535 Гражданско дело No 1594/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.Т.У.,
Г.Н.У.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 27.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между М. Т. У., с и Г.Н.У., двамата с адрес: *** за който е съставен Акт за граждански брак № 0122/16.06.2007г. на Община Казанлък - по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва:Упражняването на родителските права и задължения по отношение на детето- Мирослав Геров У., роден на ***г., се предоставя на майката М.Т.У., която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието му. Местоживеенето на детето ще бъде при майката на адрес-гр.Казанлък.Бащата Г.Н.У., да има право да вижда и взема детето си Мирослав Геров У., роден на ***г, всяка първа и трета събота и неделя в месеца с преспиване от 10.00 ч. в събота до 18.00 ч. в неделя, 20 дни през летния сезон, когато това не съвпада с отпуска на майката, както и половината великденски, коледни и новогодишни празници за всяка календарна година. Бащата Г.Н.У., с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Мирослав Геров У., роден на ***г., чрез неговата майка и законен представител М.Т.У. в размер на 110.00 /сто и десет /лева, считано от влизане в сила на решението, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Семейното жилище - апартамент, находящ в гр.Казанлък, лична собственост на съпруга, се предоставя за ползване на съпруга – Г.Н.У.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. Молителите нямат придобити по време на брака си недвижими имоти и МПС.Молителите предварително са разпределили движимите вещи по между си.След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- ТОНЕВА.ОСЪЖДА Г.Н.У., да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 40 лв. за прекратяване на брака и 79,20лв. ДТ върху определената по делото издръжка.
В законна сила от 27.9.2016г.
536 Гражданско дело No 1595/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие В.И.Г.,
И.К.Г.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 1.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 14.03.1998 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между В. И.Г., ЕГН ********** и И.К.Г., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ на В. И.Г., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо децата Г.В. Г., родена на ***г. и Д.В. Г., родена на ***г., като дава възможност на И.К.Г., ЕГН ********** да взема децата Г. и Д. Г. всеки втори и трети петък, събота и неделя от месеца от 19,00 часа в петък до 19,00 часа в неделя с приспиване между дните, както и 30 дни през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата и една седмица през зимната и пролетната ваканции на децата. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на децата Г.В. Г. и Д.В. Г. при бащата В. И.Г. с адрес: ***. ОСЪЖДА И.К.Г., ЕГН ********** да заплаща за непълнолетната Г.В. Г., ЕГН ********** чрез нейния баща и законен представител В. И.Г. издръжка от 200 лв. месечно, считано от 01.09.2016г., платима от 25 до 30-то число на месеца чрез пощенски запис на адреса на бащата до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА И.К.Г., ЕГН ********** да заплаща за непълнолетната Д.В. Г., ЕГН ********** чрез нейния баща и законен представител В. И.Г. издръжка от 200 лв. месечно, считано от 01.09.2016г., платима от 25 до 30-то число на месеца чрез пощенски запис на адреса на бащата до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПОСТАВЯ в дял на В. И.Г., ЕГН ********** *** лек автомобил „Нисан Терано“ с рег. № СТ 4647 АВ, рама: VSKKBNR20U0207090 двигател № KA24547549W на стойност 500 лв. ПРЕДОСТАВЯ на В. И.Г., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в с. Бузовград, общ. Казанлък, ул. ”Явор” № 5 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА И.К.Г. след прекратяването на брака да носи брачното си фамилното име Г.. ОСЪЖДА В. И.Г., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20,00 лв./двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 10,00 лв. /десет лева/ държавна такса за поставеното му в дял МПС. ОСЪЖДА И.К.Г., ЕГН ********** с п.а. да заплати по сметка на РС Казанлък 20,00 лв./двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 288,00 лв. /двеста осемдесет и осем лева/ държавна такса по присъдените издръжки. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака, недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 1.9.2016г.
537 Гражданско дело No 1612/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГРОДРИП ООД ИНДУСТРИАЛ ПАРТС И СИСТЕМИ ООД Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 11.10.2016г.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „И.П.И С.“ ООД, ЕИК: 200989160, със седалище и адрес на управление:***, пл. „ Севтополис“ № 15А, ет.5, офис 22-23, със законен представител Найден Тодоров Тодоров- управител, че съществува вземането на „А.“ ООД, ЕИК: 200467810, със седалище и адрес на управление:***, продължение- 1-ви километър, база „ А.“, със законен представител Делин Василев Дочев- управител, чрез пълномощник мл.адвокат В.И.Й. по Заповед № г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък, за следните суми: 1 240,28 лв./ хиляда двеста и четиридесет лева и 28 стотинки/ главница, представляваща остатък за плащане по фактура № г., ведно със законната лихва върху главницата, считано от г. до окончателното изплащане на вземането, както и 310,54лв. обезщетение за забава, от които: 177,69лв. начислени върху главница от 2240,28лв. за периода от г. до г. и 132,85лв. начислени върху главница от 1240.28лв. за периода от г. до г. ОСЪЖДА „И.П.И С.“ ООД, ЕИК: 200989160, със седалище и адрес на управление:***, пл. „ Севтополис“ № 15А, ет.5, офис 22-23, със законен представител Найден Тодоров Тодоров- управител, да заплати на „А.“ ООД, ЕИК: 200467810, със седалище и адрес на управление:***, продължение- 1-ви километър, база „ А.“, със законен представител Делин Василев Дочев- управител, чрез пълномощник мл.адвокат В.И.Й. по Заповед №г. за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК, издадена по ч.гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък сумата от 753,50лв. разноски по заповедното производство. ОСЪЖДА „И.П.И С.“ ООД, ЕИК: 200989160, със седалище и адрес на управление:***, пл. „ Севтополис“ № 15А, ет.5, офис 22-23, със законен представител Найден Тодоров Тодоров- управител да заплати на „А.“ ООД, ЕИК: 200467810, със седалище и адрес на управление:***, продължение- 1-ви километър, база „ А.“, със законен представител Делин Василев Дочев- управител, чрез пълномощник мл.адвокат В.И.Й., сумата от 753,50лв., представляващи съдебни и деловодни разноски по делото.
В законна сила от 11.10.2016г.
538 Гражданско дело No 1617/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Д.Д.М. А.П.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 27.10.2016г.
ОСЪЖДА А.П.М. ЕГН********** *** да заплаща на детето Д.А. М., родено на ***г. чрез неговата майка и законна представителка Д.Д.М. ЕГН ********** *** издръжка от 120лв. месечно считано от 18.08.2016 год. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата като ОТХВЪРЛЯ претенцията за времето от м.август 2015год. до 17.08.2016год. ОСЪЖДА А.П.М. с п.а. да заплати на Д.Д.М., ЕГН ********** сумата 300лв., представляваща разноски за адв. хонорар. ОСЪЖДА А.П.М. с п.а. да заплати 172,80 лв. /сто седемдесет и два лева и 80ст./ държавна такса по сметка на Районен съд Казанлък.
В законна сила от 10.11.2016г.
539 Гражданско дело No 1621/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие К.С.К. В.Р.В. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 23.8.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1621/2016г. по описа на КРС, поради оттегляне на молбата. ОТМЕНЯ Заповед за незабавна защита № 12 от 18.08.2016г. по описа на КРС по чл.18, ал.1 от ЗЗДН. ОСЪЖДА К.С.К. да заплати в полза на РС – Казанлък държавна такса в размер на 25 лв.
В законна сила от 8.9.2016г.
540 Гражданско дело No 1637/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.В.С.,
К.Г.К.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 29.9.2016г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между В.В.С. и К.Г.К. споразумение в следния смисъл: Упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете В В С да се предостави на В.В.С. като негов баща. Местоживеенето на детето ще бъде при бащата В.В.С. на адрес: ***. Постановява режим на лични контакти на детето с майката К.Г.К., както следва: всяка първа и трета събота и неделя от месеца от 10 часа в събота и до 19.00 часа в неделя, с преспиване между дните, по 30 дни през лятото и две седмици през зимата, когато това не съвпада с отпуска на бащата, с преспиване на Коледа през четна година и на Нова година през нечетна година, като детето следва да се взима и връща от дома на бащата. Майката К.Г. КИРОВАсе задължава да заплаща ежемесечна издръжка чрез В.В.С. като баща и законен представител на В в размер на 105 лв. /сто и пет лева/ месечно, считано от датата на утвърждаване на споразумението до настъпване на законни основания за изменение или прекратяване на издръжката, като плащането ще се извършва до петнадесето число на месеца, за който се дължи. ОСЪЖДА К.Г.К. да заплати в полза на КРС държавна такса върху присъдената издръжка в размер на 75,60 лв..
В законна сила от 29.9.2016г.
541 Гражданско дело No 1653/2016, I състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Б.Д.И. Т.С.Ч. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 27.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1653/2016 г., по описа на Казанлъшкият районен съд.,поради липса на интерес от страна на ищцата.
542 Гражданско дело No 1665/2016, III състав Искове по СК - издръжка, изменение Й.С.И. Б.Г.М. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 25.10.2016г.
ОДОБРЯВА спогодбата. ОСЪЖДА Б.Г.М. ЕГН ********** *** да заплаща издръжка от 120 лв. месечно на Б. Б. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Й.С.И. считано от 21.09.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Б.Г.М. ЕГН ********** *** да заплаща издръжка от 115 лв. месечно на М. Б.а М., ЕГН ********** чрез нейната майка и законен представител Й.С.И. считано от 21.09.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Б.Г.М. ЕГН ********** *** да заплаща издръжка от 105 лв. месечно на И. Б. М., ЕГН ********** чрез неговата майка и законен представител Й.С.И. считано от 21.09.2015г. и до настъпване на основание за изменение или прекратяване на същата. ОСЪЖДА Б.Г.М. ЕГН ********** *** да заплати 244,80 лв./двеста четиридесет и четири лева и 80 ст. / държавна такса по сметка на РС Казанлък. ПРЕКРАТЯВА производството поради договорното уреждане на правния спор.
В законна сила от 1.11.2016г.
543 Гражданско дело No 1669/2016, III състав Павлов иск ИМАХИЖУ ООД Я.С.Я.,
С.Я.Я.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 16.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1669/2016 година като ВРЪЩА обратно на „И.“ООД с ЕИК 103110136 исковата молба и приложенията към нея поради неизпълнение указанията на съда за вписване на исковата молба в АВ.
В законна сила от 6.12.2016г.
544 Гражданско дело No 1676/2016, V състав Искове за обезщетение от деликт Б.Н.Г. Й.П.Д. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 17.10.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 24.10.2016г.
545 Гражданско дело No 1680/2016, III състав Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество И.К.И. КП ЙОТА РИК ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 15.11.2016г.
В законна сила от 22.11.2016г.
546 Гражданско дело No 1686/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Р.Б. А.С.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Б.Р.Б., ЕГН ********** *** и А.С.С.- Б., ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: гр. К., с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА детето П. Б. Б., ЕГН ********** да живее на адреса на бащата Б.Р.Б., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака дете П. Б. Б., ЕГН ********** на бащата Б.Р.Б., ЕГН **********, като дава възможност на майката А.С.С.- Б., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 10,00 часа в събота до 16,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по тридесет дни през лятото по време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата. ОСЪЖДА А.С.С.- Б., ЕГН ********** да заплаща на детето П. Б. Б., ЕГН ********** чрез неговия баща и законен представител Б.Р.Б., ЕГН **********, месечна издръжка в размер на 135.00лв./ сто тридесет и пет лева и 00 стотинки/, считано от датата на постановяване на съдебното решение за развод и до настъпване на основания за нейното изменение или прекратяване, като плащането се извършва до тридесето число на текущия месец. Издръжка между Б.Р.Б. и А.С.С.- Б. няма да се дължи. По време на брака си страните са придобили недвижим имот- нива в землището на с. Е., общ. К., местност „ С.“, която след постановяване на развода остава в съсобственост на Б.Р.Б. и А.С.С.- Б.. Движимите вещи, придобити по време на брака са поделени от страните предварително. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К. на мъжа Б.Р.Б., тъй като същото е негова и на баща му собственост. Придобитите по време на брака моторни превозни средства- лек автомобил, марка „ О.“ с рег. № и лек автомобил, марка „ М.“ с рег. №, след постановяване на развода остават в съсобственост на Б.Р.Б. и А.С.С.- Б.. По време на брака страните нямат придобити влогове. Изтегленият по време на брака от „ Б.“ ЕАД потребителски кредит ще се изплаща от Б.Р.Б.. Страните нямат претенции за парични вземания един към друг относно движими вещи. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - С.. С настоящото споразумение страните уреждат окончателно и без взаимни претенции отношенията си по повод прекратяване на брака си, както и отношенията, свързани с придобитото по време на брака движимо имущество. ОСЪЖДА Б.Р.Б., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА А.С.С.- Б., ЕГН **********,*** и адрес за призоваване: гр. К. да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, както и 97,20лв./деветдесет и седем лева и 20 стотинки/ държавна такса върху размера на присъдената месечна издръжка.
В законна сила от 3.10.2016г.
547 Гражданско дело No 1689/2016, III състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД П.П.Г. Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 11.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1689/2012 година, образувано на основание чл.422 ГПК, поради отказ от предявения иск. ОБЕЗСИЛВА Заповед № 738/01.07.2016год. за изпълнение на парично задължение, издадена по ч.гр.дело№1249/2016год. по описа на РС Казанлък.
В законна сила от 5.12.2016г.
548 Гражданско дело No 1690/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.А.О. Ю.Х.Ю. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 30.9.2016г.
ПРИЗНАВА за установено, че на г., около … часа в с. М., общ. П. Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, е извършил спрямо Н.А.О., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, действия, представляващи домашно насилие. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.А.О., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да не приближава жилището на пострадалата Н.А.О., ЕГН ********** ***, за срок от осемнадесет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да не приближава местоработата на пострадалата Н.А.О., ЕГН **********, за срок от осемнадесет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да не приближава местата за социални контакти и отдих на пострадалата Н.А.О., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, за срок от осемнадесет месеца. ДА СЕ ИЗДАДЕ заповед за защита. ОСЪЖДА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да заплати на Н.А.О., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, направените по делото съдебни разноски в размер на 400.00лв. ОСЪЖДА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък, глоба в размер на 200 лв. и държавна такса в размер на 25 лв.
В законна сила от 7.10.2016г.
549 Гражданско дело No 1690/2016, V състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Н.А.О. Ю.Х.Ю. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Заповед за защита от 30.9.2016г.
ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо Н.А.О., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да не приближава жилището на пострадалата Н.А.О., ЕГН ********** ***, за срок от осемнадесет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да не приближава местоработата на пострадалата Н.А.О., ЕГН ********** за срок от осемнадесет месеца. ЗАДЪЛЖАВА Ю.Х.Ю., ЕГН **********, с настоящ адрес: *** да не приближава местата за социални контакти и отдих на пострадалата Н.А.О., ЕГН **********, с настоящ адрес: ***, за срок от осемнадесет месеца.
550 Гражданско дело No 1735/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие С.И.П.М.,
К.С.М.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 26.9.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между К.С.М., ЕГН ********** *** и С.И.П.- М., ЕГН ********** ***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение както следва: От брака си К.С.М. и С.И.П.- М. нямат родени деца, поради което нямат претенции по въпросите за местоживеенето, упражняването на родителските права, издръжката и режима на лични контакти. По време на брака страните нямат придобит недвижим имот. Придобитите по време на брака движими вещи на незначителна стойност са разделени извънсъдебно и страните нямат претенции един към друг за такова имущество. През време на брака К.С.М. и С.И.П.- М. не са правили парични влогове и нямат претенции да си дължат парични суми и издръжка един към друг. Семейното жилище- квартира, няма да се ползва от К.С.М. и С.И.П.- М.. Страните заявяват, че нямат претенции да си дължат издръжка един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име -П.. С настоящото споразумение К.С.М. и С.И.П.- М. заявяват, че уреждат окончателно и без взаимни претенции отношенията си по повод прекратяването на брака помежду им. ОСЪЖДА К.С.М., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода. ОСЪЖДА С.И.П.- М., ЕГН ********** *** заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 20,00 лв. / двадесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 26.9.2016г.
551 Гражданско дело No 1740/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение САЛЛА ЕСТЕЙТ ЕООД ЛУКСОР НМ ЕООД Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 10.10.2016г.
В дадения от съда срок страната не представи документ за внесена държавна такса, затова и на осн. чл.129 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1740/2016 година.
В законна сила от 25.10.2016г.
552 Гражданско дело No 1743/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие З.Г.С.,
В.П.С.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ на З.Г.С., ЕГН ********** упражняването на родителските права спрямо детето Д.З. С., ЕГН **********, като дава възможност на В.П.С., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето Д. С. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца от 17,00 часа в петък до 17,00 часа в неделя с приспиване, както и тридесет дни през лятото във време, което не съвпада с годишния отпуск на бащата. ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето Д.З. С. при бащата В.П.С. с адрес: ***. ОСЪЖДА В.П.С., ЕГН ********** *** да заплаща на непълнолетния Д.З. С., ЕГН ********** със съгласието на неговия баща и законен представител З.Г.С., издръжка от 105 лв. месечно, считано от 04.10.2016г. и до настъпване на основания за изменение или прекратяване на същата. ПРЕДОСТАВЯ на З.Г.С., ЕГН ********** ползването на семейното жилище, находящо се в с. Горно Сахране, общ. Павел баня, ул. „Мазалат“ №4 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА В.П.С. след прекратяването на брака да носи брачното си фамилното име С.. ОСЪЖДА З.Г.С., ЕГН ********** с п.а. да заплати 7,50 лв./седем лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода по с/ка на РС Казанлък. ОСЪЖДА В.П.С., ЕГН ********** с п.а. да заплати 32,50 лв./тридесет и два лева и 50 ст./ държавна такса по допускането на развода и 75,60 лв. държавна такса по присъдената издръжка по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 4.10.2016г.
553 Гражданско дело No 1744/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.Д.С.,
Д.Г.С.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 4.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 13.05.1989 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между Д.Д.С., ЕГН ********** *** и Д.Г.С., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище - СИО на Д.Д.С., ЕГН **********,***. ПРЕДОСТАВЯ на Д.Д.С., ЕГН ********** ползването на лек автомобил „Мерцедес Е 220“, рег. № СТ5897АР, двигател № 61196130240047, рама № WDB2100061B155649. ПОСТАНОВЯВА Д.Г.С. след прекратяването на брака да носи предбрачното си фамилното име Петрова. ОСЪЖДА Д.Д.С., ЕГН ********** да заплати 40,00 /четиридесет лева/ лв. държавна такса по допускането на развода по с/ка на РС Казанлък. СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг.
В законна сила от 4.10.2016г.
554 Гражданско дело No 1750/2016, III състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” С.К.В. ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22180 Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 30.11.2016г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от С.К.В. ЕГН ********** *** със съдебен адрес *** – Д.Г.Д. против В.ф.2. БУЛСТАТ 1290101710265 с адрес ***, представлявано от подп. М.К. – Командир на Военното формирование искове за: - отмяна на извършеното със Заповед №ЗЛС-142/05.08.2016 г. на Командира на В.ф.2. *** подполковник М.К. уволнение на С.К.В., - за възстановяване на С.К.В. ЕГН ********** на длъжността “Психолог” в управлението на В.ф.2. БУЛСТАТ 1290101710265 и - за заплащане на сумата 5030,40лв., представляваща обезщетение за оставане без работа поради уволнението като НЕОСНОВАТЕЛНИ. ОСЪЖДА С.К.В. ЕГН ********** *** да заплати на Военно ф.2. БУЛСТАТ 1290101710265 с адрес ***, представлявано от подп. М.К. – Командир на ВФ сумата 222,33лв., представляваща разноски по делото.
555 Гражданско дело No 1787/2016, IV състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Н.З.Т.,
И.Д.Т.
  Докладчик:
ЙОВКА ПУДОВА
Решение от 14.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 09.04.2000г. в гр.К. граждански брак между Н.З.Т., с ЕГН-********** *** и И.Д.Т., с ЕГН-********** ***. УТВЪРЖДАВА постигнатото между съпрузите споразумение, както следва: ПОСТАНОВЯВА детето З.Н. Т., с ЕГН-********** да живее при бащата Н.З.Т., с ЕГН-********** ***. ПОСТАНОВЯВА детето Е.Н. Т., с ЕГН-********** да живее при майката И.Д.Т., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето З.Н. Т., с ЕГН-********** на бащата Н.З.Т., с ЕГН-********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права спрямо детето Е.Н. Т., с ЕГН-********** на майката И.Д.Т., с ЕГН-********** ***. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между бащата Н.З.Т., с ЕГН-********** *** и детето Е.Н. Т., с ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, с преспиване в петък и събота при бащата; всяка нечетна година на Коледните празници от 18.00 часа на 24-ти декември до 18 часа на 26-ти декември; всяка четна година по Новогодишните празници от 18.00 часа на 31-ви декември до 18.00 часа на 2-ри януари следващата година; в трите дни на Великденските празници на всяка четна година, както и тридесет дни през лятото, по време на ползване на годишния отпуск на бащата, когато това не съвпада с ползването на годишния отпуск на майката И.Д.Т.. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични контакти между майката И.Д.Т., с ЕГН-********** *** и детето З.Н. Т., с ЕГН-**********, който да се осъществява: всяка първа и трета седмица от месеца, от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, с преспиване в петък и събота; всяка четна година на Коледните празници от 18.00 часа на 24-ти декември до 18.00 часа на 26-ти декември; всяка нечетна година по Новогодишните празници от 18.00 часа на 31-ви декември до 18.00 часа на 2-ри януари следващата година; в трите дни на Великденските празници на всяка нечетна година, както и тридесет дни през лятото, по време на ползване на годишния отпуск на майката, когато това не съвпада с ползването на годишния отпуск на бащата Н.З.Т.. ОСЪЖДА Н.З.Т., с ЕГН-********** *** да заплаща чрез И.Д.Т., с ЕГН-********** като майка и законна представителка от с.Р., общ.М., обл.П., ул.“Л.К.“ №22, месечна издръжка на детето Е.Н. Т., с ЕГН-********** в размер на ** лв., до последното число на текущия месец, считано от 14.10.2016 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ОСЪЖДА И.Д.Т., с ЕГН-********** *** да заплаща на детето З.Н. Т., с ЕГН-********** със съгласието на Н.З.Т., с ЕГН-********** като баща и законна представител от гр.К., ж.к.“И.“ бл.**, вх.Б, ет.2, ап.22 месечна издръжка в размер на ** лв., до последното число на текущия месец, считано от 14.10.2016 г. до настъпване на основание за изменение или прекратяване на издръжката, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр.К., ж.к.“И.“ бл.**, вх.Б, ет.2, ап.22 на съпруга Н.З.Т., с ЕГН-**********. Съпрузите нямат претенции за издръжка един към друг. Придобити по време на брака движими вещи съпрузите поделили предварително, извънсъдебно и нямат претенции един към друг. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата И.Д.Т., с ЕГН-********** да носи предбрачното фамилно име И.. ОСЪЖДА Н.З.Т., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд *** лв. държавна такса. ОСЪЖДА И.Д.Т., с ЕГН-********** *** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на К. районен съд **** лв. държавна такса. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила от 14.10.2016г.
556 Гражданско дело No 1793/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Б.Г.Я.,
Е.Д.Я.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Б.Г. Я., и Е.Д.Я., за който е съставен Акт за граждански брак № 143/02.07.2005г. на Община Казанлък, по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: УПРАЖНЯВАНЕТО на родителските права по отношение на децата Анна Емилова Я., ри Георги Емилов Я., се предоставя на майката, която ще поеме занапред грижите по отглеждането и възпитанието им. Местоживеенето на децата Анна Емилова Я. и Георги Емилов Я. ще бъде при майката на адрес: гр. К. Бащата Е.Д.Я., ще има право на лични контакти с децата Анна Емилова Я. и Георги Емилов Я. всеки първи и трети петък, събота и неделя от месеца, както следва: от 17.00ч. в петък до 17.00ч. в неделя /с преспиване/; първите пет дни от пролетната и зимната ваканции през четните години и последните пет дни от същите през нечетните години, за Великден през четните години, както и един месец през лятото, когато това не съвпада с платения годишен отпуск на майката. Бащата Е.Д.Я., ЕГН **********, се задължава да заплаща месечна издръжка на детето Анна Емилова Я.,родена на ***г., в размер на 150 (сто и петдесет лева) лв. и за детето Георги Емилов Я., роден на ***г. в размер на 150 лв. (сто и петдесет лева), чрез тяхната майка и законен представител Б.Г. Я., считано от влизане на решението в сила, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска до настъпване на основания за правопроменящи или правопогасяващи издръжката обстоятелства. Предварително извънсъдебно страните са поделили всички движими вещи на незначителна стойност и за обикновено ползване. Изплащането на останалата сума по изтегления по време на брака от съпрузите жилищен кредит с договор за жилищен кредит , гр. София, се поема и занапред изцяло, единствено и само от Е.Д.Я., до окончателното му изплащане. Придобитите по време на брака моторни превозни средства в режим на СИО, се разделят, както следва: ПОСТАВЯ в дял на Б.Г.Я., и тя приема да получи в свой дял ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка « П СИВ МЕТАЛИК, със застрахователната стойност 400 /четиристотин/ лева. ПОСТАВЯ в дял на Е.Д.Я., и той приема да получи в свой дял ЛЕК АВТОМОБИЛ, марка цвят- СИВ МЕТАЛИК, със застрахователната стойност 400 /четиристотин/ лева. Страните заявяват, че нямат претенции един към друг за уравняване на дяловете си, тъй като са с еднаква стойнност. Придобитото по време на брака недвижимо имущество в режим на СИО, находящо се в гр. С. след развода остава в режим на обикновена съсобственост при равни квоти. Семейното жилище, находящо се в гр. С., в режим на СИО, след развода се предоставя за безвъзмездно ползване от Е.Д.Я., при условие, че плаща редовно оставащите месечни вноски по жилищен кредит , изтеглен за покупката му от ТБ „Юробанк България" АД, гр. София. Страните нямат претенции за издръжка един към друг за в бъдеще. След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име- Я.. ОСЪЖДА Б.Г.Я., и наст. адрес: гр. К да заплати ДТ в размер на 8,00 лева за поставеното й в дял МПС. ОСЪЖДА Е.Д.Я., адрес: гр. С да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 40 лв. за прекратяване на брака, 216 лв. върху определената по делото издръжка и ДТ в размер на 8,00 лева за поставеното му в дял МПС.
В законна сила от 24.10.2016г.
557 Гражданско дело No 1813/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.С.К. Т.Й.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 19.10.2016г.
Постановява мерки за защита на С.С.К., ЕГН **********, с адрес-***. ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Т.Й.К., ЕГН********** *** да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на С.С.К., ЕГН **********, с адрес-***. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН на Т.Й.К., ЕГН********** с адрес: *** да приближава на по-малко от 50 метра: пострадалата С.С.К., местата й за социални контакти и отдих, обитаваното от нея жилище, находящо се в гр.К. и местоработата й в „С." ЕООД, на адрес: гр.К. за срок от 18 месеца, считано от датата на постановяване на решението 19.10.2016г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Т.Й.К., ЕГН********** с адрес: ***, че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.3 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА на Т.Й.К., ЕГН********** с адрес: ***, на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 200 лева, платима в полза на държавния бюджет. ОСЪЖДА на осн. чл.11, ал.2 от ЗЗДН Т.Й.К., ЕГН********** с адрес: *** да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 25 лв. ДА СЕ ИЗДАДЕ на осн. чл.15, ал.2 от ЗЗДН заповед за защита на С.С.К., ЕГН **********, с адрес-***, въз основа на решението.
В законна сила от 28.10.2016г.
558 Гражданско дело No 1813/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие С.С.К. Т.Й.К. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Заповед за защита от 19.10.2016г.
559 Гражданско дело No 1814/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Г.Ц.Р.,
П.Х.Р.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 24.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Г.Ц.Р., и П.Х.Р., за който е съставен Акт за граждански брак № 02/29.08.1993г. на Община С, обл. Пловдив по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ. УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейно жилище, находящо се в с.Д С, собственост на трето лице, ще се ползва от съпругата П.Х.Р.. Придобитото през време на брака движимо имущество и лични вещи са поделени извънсъдебно.Страните не претендират за издръжка помежду си.След прекратяване на брака съпругата ще носи предбрачното си фамилно име- ЦОНЕВА. ОСЪЖДА П Х Р, да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака. ОСЪЖДА Г Ц Р да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 20 лв. за прекратяване на брака.
В законна сила от 24.10.2016г.
560 Гражданско дело No 1819/2016, I състав Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение” М.И.Д. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-СТАРА ЗАГОРА Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 6.12.2016г.
ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.И.Д. против Окръжна Прокуратура - гр.Стара Загора, представлявана от окръжен прокурор Дичо Атанасов - административен ръководител иск, с правно основание чл.344 ал.1 т.1 КТ – да се признае за незаконно и отмени уволнението на ищцата, извършено на осн. чл. 328, ал.1, т. 10 от КТ със Заповед № 387 от 06.06.2016 г., издадена от заместник на административния ръководител – заместник окръжен прокурор – Емилия Вакарелска, съгласно Заповед №ОП-71/03.06.2016г.. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.И.Д. против Окръжна Прокуратура - гр.Стара Загора, представлявана от окръжен прокурор Дичо Атанасов - административен ръководител иск с правно основание чл.344 ал.1 т.2 КТ – възстановяването й на длъжност „съдебен деловодител" в Окръжен следствен отдел в ОП гр.Стара Загора. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен, предявения от М.И.Д. против Окръжна Прокуратура - гр.Стара Загора, представлявана от окръжен прокурор Дичо Атанасов - административен ръководител иск с правно основание чл.344 ал.1 т.3 КТ за сумата от 7160,40 лв., представляваща обезщетение за оставане без работа за шест месеца, за периода от 06.06.2016г. до 06.12.2016г..
561 Гражданско дело No 1823/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Р.Г.В. Н.Д.В. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 23.12.2016г.
ПРЕКРАТЯВА БРАКА между Р.Г.В. и Н.Д.В. , за който е съставен акт за граждански брак № 0161 от 02.08.2015г. на Община Казанлък, поради дълбокото му и непоправимо разстройство.ОБЯВЯВА на основание чл. 49, ал.3 СК, че вина за разстройството на брака има съпругът Н.Д.В. . ПРЕДОСТАВЯ, на осн. чл. 56, ал.1 от СК, за ползване от Р.Г.В. на семейното жилище, находящо се в гр. К собственост на родителите на съпругата. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Р.Г.В. сда носи предбрачното си фамилно име Джалова. ОСЪЖДА Н.Д.В. да заплати на Р.Г.В. сторените по делото разноски в размер на 600 лв., заплатено възнаграждение за адвокат. ОСЪЖДА Н.Д.В. да заплати по сметката на КРС държавна такса в размер на 50 лв.
562 Гражданско дело No 1824/2016, I състав ДРУГИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА С.И.Т.,
Ш.К.Т.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 30.12.2016г.
ДОПУСКА да бъде извършена ПРОМЯНА на имената на малолетното дете Харис Т. действащ чрез родителите си и законни представители Шерфе К.Т. и С.И.Т. със съдебен адрес:***, чрез прибавяне на бащино име, преди фамилното, като след промяната същото следва да носи имената Харис С.Т.. След влизане на решението в сила да се ИЗПРАТИ препис на Община гр. Павел баня за отразяване промяната в Акта за раждане и в регистрите на населението.
563 Гражданско дело No 1835/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.А.С. Г.Ж.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 8.11.2016г.
Постановява мерки за защита на Е.А.С., ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл.5 ал.1 т.1 от ЗЗДН, Г Ж С да се въздържа от извършване на домашно насилие по отношение на Е А С. ЗАБРАНЯВА на основание чл.5 ал.1 т.3 от ЗЗДН на Г Ж Сда приближава на по-малко от 50 метра: пострадалата Е А С, местата й за социални контакти и отдих, обитаваното от нея жилище, находящо се в с. Г С за срок от 12 месеца, считано от датата на постановяване на решението 08.11.2016г.. ПРЕДУПРЕЖДАВА Г ЖС че при неизпълнение на настоящата заповед, на основание чл. 21, ал.3 от ЗЗДН полицейският орган е длъжен да го задържи и незабавно да уведоми органите на прокуратурата. НАЛАГА Г Ж С на основание чл. 5, ал.4 от ЗЗДН, глоба в размер на 200 лева, платима в полза на държавния бюджет. ОСЪЖДА на осн. чл.11, ал.2 от ЗЗДН ГЖ С да заплати по сметката на КРС ДТ в размер на 25 лв. ДА СЕ ИЗДАДЕ на осн. чл.15, ал.2 от ЗЗДН заповед за защита на ЕА С.
В законна сила от 21.11.2016г.
564 Гражданско дело No 1835/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие Е.А.С. Г.Ж.С. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Заповед за защита от 8.11.2016г.
565 Гражданско дело No 1844/2016, I състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.Н.Ч. И.Ю.Ч. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 22.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1844/2016г. по описа на КРС, поради оттегляне на исковете.
В законна сила от 9.12.2016г.
566 Гражданско дело No 1846/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Д.Р.Д. И.Д.К. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 21.11.2016г.
ПОСТАНОВЯВА детето Д. И. К., ЕГН ********** да живее занапред при майка си Д.Р.Д., ЕГН ********** на адрес: ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето Д. И. К., ЕГН ********** на майката Д.Р.Д., ЕГН **********, като дава възможност на бащата И.Д.К., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето, както следва: всяка първа и трета седмица от месеца, от 10 часа в събота до 18 часа в неделя, с преспиване между дните, по един месец през лятната ваканция по време, което не съвпада с отпуска на майката, през всяка четна година детето да прекарва Нова година при бащата, а Коледа- при майката, а съответно за всяка нечетна година- за Нова година да остава при майката, а за Коледа- при бащата. ИЗМЕНЯ присъдената с Решение №г., постановено по гр.д. № г. по описа на РС- Казанлък месечна издръжка, като ОСЪЖДА И.Д.К., ЕГН ********** *** да заплаща месечна издръжка на детето Д. И. К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Д.Р.Д., ЕГН **********, и двете с адрес: ***, в размер на 145,00лв./ сто и четиридесет и пет лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като плащането се извършва от двадесет и пето до тридесето число на месеца, за който се дължи, чрез пощенски запис на адреса на майката Д.Р.Д. ***. ОСЪЖДА И.Д.К., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд- Казанлък окончателна държ. такса в размер на 43,20 лв./ четиридесет и три лева и 20 стотинки/ за размера на присъдената месечна издръжка.
В законна сила от 20.12.2016г.
567 Гражданско дело No 1864/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение С.Н.А. Н.А.Г. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 14.11.2016г.
На осн. чл. 234 ал.1 от ГПК съдът одобрява постигнатата между страните спогодба. Осъжда ответника да заплати по сметка на РС- Казанлък окончателна държ. такса в размер на 93,60лв. Прекратява производството по делото.
В законна сила от 21.11.2016г.
568 Гражданско дело No 1865/2016, V състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Д.И.Д.,
Г.Н.Д.
  Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 3.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между Д.И.Д., ЕГН ********** *** и Г.Н.Д., ЕГН ********** ***, с развод по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение както следва: ПОСТАНОВЯВА децата А. Д., ЕГН ********** и Н. Д.Д., ЕГН ********** да живеят на адреса на майката Г.Н.Д., ЕГН ********** ***. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо родените от брака деца А. Д., ЕГН ********** и Н. Д.Д., ЕГН ********** на майката Г.Н.Д., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Д.И.Д., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с децата всяка втора и четвърта седмица от месеца, от 9,00 часа в събота до 18,00 часа в неделя, с преспиване между дните, както и по тридесет дни през лятото по време, което не съвпада с отпуска на майката. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН ********** да заплаща на детето А. Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Г.Н.Д., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100,00лв./ сто лева и 00 стотинки/, считано от датата на прекратяване на гражданския брак и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като плащането се извършва до тридесето число на всеки месец. ОСЪЖДА Д.И.Д., ЕГН ********** да заплаща на детето Н. Д.Д., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка Г.Н.Д., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 100,00лв./ сто лева и 00 стотинки/, считано от датата на прекратяване на гражданския брак и до настъпване на законни основания за нейното изменение или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, като плащането се извършва до тридесето число на всеки месец. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Д.И.Д. и той става изключителен собственик на следното придобито по време на брака моторно превозно средство, а именно: лек автомобил, марка „ М.“, модел „ М.“, с рег. №, рама № , двигател №, със застрахователна стойност 500,00лв., съгласно удостоверение за застрахователна стойност № г. на „ А.“ ООД, гр. С. Г.Н.Д. заявява, че не желае уравнение на дела си. ПОСТАВЯ В ДЯЛ на Г.Н.Д. и тя става изключителен собственик на следното придобито по време на брака моторно превозно средство, а именно: лек автомобил, марка „ Н.“, модел „ П.“, с рег. №, рама №, двигател №, със застрахователна стойност 400,00лв., съгласно удостоверение за застрахователна стойност № г. на „ Б.“ ЕООД, гр. К.. Д.И.Д. заявява, че не желае уравнение на дела си. Страните заявяват, че нямат претенции към фирмите и дяловете в търговските дружества, които притежава всеки поотделно. Д.И.Д. и Г.Н.Д. заявяват, че нямат взаимни претенции към притежаваните от всеки банкови сметки. Страните заявяват, че нямат недвижимо имущество, придобито по време на брака. Д.И.Д. и Г.Н.Д. се споразумяват да не претендират за издръжка помежду си. Страните се споразумяват да нямат претенции един към друг за влогове, придобити по време на брака. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи брачното си фамилно име -Д.. С настоящото споразумение страните заявяват, че са уредили личните и имуществените отношения помежду си и занапред няма да водят никакви дела за имущество. ОСЪЖДА Г.Н.Д., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 40,00 лв. / четиридесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода, 144,00лв./ сто четиридесет и четири лева и 00 стотинки/ държавна такса върху размера на присъдените месечни издръжки и 18,00 лв./ осемнадесет лева и 00 стотинки/ държ. такса за поставените в дял движими вещи.
В законна сила от 3.10.2016г.
569 Гражданско дело No 1866/2016, I състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Л.С.Р.,
С.И.Р.
  Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Решение от 16.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА, на основание чл. 50 от СК, брака между Л.С.Р. и С.И.Р. , за който е съставен Акт за граждански брак № 27/22.10.1986г. на Община гр. Мъглиж по ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ.УТВЪРЖДАВА споразумение по чл. 51 от СК, както следва: Семейно жилище, къща находяща се в село Я, лична собственост на съпругата, се предоставя за ползване на съпругата Л.С.Р.. Съпрузите са трудоспособни, поради което не си дължат издръжка един на друг. След прекратяване на брака, ако някой от съпрузите е поел задължение към трето лице или банка, ще изплаща поетото задължение самостоятелно.След прекратяване на брака съпругата ще носи брачното си фамилно име- Р..
В законна сила от 16.11.2016г.
570 Гражданско дело No 1869/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК Р.Р.Г. В.К.Г. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 15.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. К. граждански брак между В.К.Г., ЕГН ********** *** и Р.Р.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***- адвокат К. Д. М. от АК- С., като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на мъжа. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в гр. К. на мъжа В.К.Г.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - П.. ОСЪЖДА В.К.Г., ЕГН ********** *** да заплати на Р.Р.Г., ЕГН ********** ***, съдебен адрес:***- адвокат К. Д. М. от АК- С. направените по делото разноски в размер на 625,00лв.( шестстотин двадесет и пет лева и 00 стотинки). ОСЪЖДА В.К.Г., ЕГН ********** *** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт, по сметка на Районен съд – Казанлък 40,00 лв. / четиридесет лева и 00 стотинки/ окончателна държавна такса по допускане на развода.
В законна сила от 2.12.2016г.
571 Гражданско дело No 1872/2016, V състав Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Д.С. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 7.12.2016г.
ПРИЗНАВА за установено по отношение на И.Д.С., с ЕГН **********, с адрес: *** че дължи на “Т.Б.” ЕАД, с ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление:***, сграда 6, със законен представител Стайн- Ерик Велан- Изпълнителен директор и пълномощник адв. З.Й.Ц., вписан в САК, със съдебен адрес:***, офис 505 по Заповед № 840 от 26.07.2016г. по ч.гр.д. 1431/2016г. на РС Казанлък сумите: 254,49 лв.(двеста петдесет и четири лева и 49 стотинки) главница, представляваща общ сбор на дължимите суми съгласно фактури № 7215744848/18.10.2014г.; № 7217105455/18.11.2014г. и № 7219906757/18.01.2015г. ведно със законната лихва върху главницата, считано от 22.07.2016 г. до изплащане на вземането. ОСЪЖДА И.Д.С., с ЕГН **********, с адрес: *** да заплати на “Т.Б.” ЕАД, с ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление:***, сграда 6, със законен представител Стайн- Ерик Велан- Изпълнителен директор и пълномощник адв. З.Й.Ц. сумата 385 лева, представляваща направените по гр. дело № 1872/2016 г. и ч. гр. дело № 1431/2016 г. – двете по описа на Районен съд – Казанлък, разноски.
572 Гражданско дело No 1878/2016, V състав Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. В.М.Е. М.И.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 8.12.2016г.
ПРЕДОСТАВЯ на В.М.Е., с ЕГН **********,***, упражняването на родителските права спрямо детето Ц. М.П., с ЕГН **********, родено на ***г. в гр.Карлово. ПОСТАНОВЯВА Ц. М.П., с ЕГН **********, да живее при майката В.М.Е., с ЕГН **********, с настоящ адрес: ***. ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на М.И.П., с ЕГН **********, да взема и вижда детето, както следва: - до навършване на 1 годишна възраст на детето Ц. М.П., с ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца, в неделя от 10.00ч. до 12.00ч., в присъствието на майката В.М.Е., с ЕГН********** и нейният баща М.А.Е., с ЕГН **********, на адреса, на който живеят. - след навършване на 1 година и до навършване на 3 годишна възраст на детето Ц. М.П., с ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца, в неделя от 9.00ч. до 13.00ч. и от 16.30ч. до 18.00ч., в присъствието на майката В.М.Е., с ЕГН********** и нейният баща М.А.Е., с ЕГН **********, на адреса, на който живеят. - след навършване на 3 години и до навършване на 6 годишна възраст на детето Ц. М.П., с ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца, в събота от 10.00ч. до 12.00ч. и 16.30ч. до 18.00ч. и в неделя от 10.00ч. до 12.00ч. и 16.30ч. – 18.00ч. в присъствието на майката В.М.Е., с ЕГН**********. -след навършване на 6 години на детето Ц. М.П., с ЕГН **********, всяка първа и трета седмица от месеца, в събота от 10.00ч. до неделя 18.00ч. с преспиване. ОСЪЖДА М.И.П., с ЕГН **********, да заплаща на Ц. М.П., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител В.М.Е., с ЕГН **********, издръжка от 140.00 лева месечно, считано от 28.09.2016г., датата на депозиране на исковата молба в съда, до настъпване на основания за изменение или прекратяването й, ведно със законната лихва върху всяка закъсняла вноска, като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 150.00 лева. ОСЪЖДА М.И.П., с ЕГН **********, да заплати на Ц. М.П., с ЕГН **********, чрез нейната майка и законен представител В.М.Е., с ЕГН **********, месечна издръжка за минало време, за периода от 08.08.2016г. до 28.09.2016г. в размер на 134.53 лева, ведно със законната лихва върху главницата, като ОТХВЪРЛЯ претенцията в частта й до 150.00 лева. ОСЪЖДА М.И.П., с ЕГН **********, да заплати на В.М.Е., с ЕГН **********, сумата 451.00 лева, представляващи разноски по делото. ОСЪЖДА М.И.П., с ЕГН **********, да заплати на РС Казанлък държавна такса от 201,60 лв. за присъдената издръжка на детето Ц. М.П..
573 Гражданско дело No 1886/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Т.Й.К.,
С.С.К.
  Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 24.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между Т.Й.К., ЕГН **********, с адрес *** и С.С.К., ЕГН **********, с адрес ***, сключен с акт за граждански брак № г. в град К., по взаимно съгласие. УТВЪРЖДАВА постигнатото споразумение между молителите, както следва: ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака непълнолетно дете Л. Т. К., ЕГН **********, на бащата Т.Й.К., с п.а., като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при бащата. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на майката С.С.К., с п.а., с непълнолетното дете Л. Т. К., ЕГН **********, както следва: всяка първа и трета събота и неделя на месеца от 10 часа в събота до 16 часа в неделя, с преспиване, както и тридесет дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на бащата. ОСЪЖДА С.С.К., с п.а., да заплаща на непълнолетното дете Л. Т. К., ЕГН **********, действащо със съгласието на своя баща и законен представител Т.Й.К., с п.а., ежемесечна издръжка в размер на 120 лева (сто и двадесет лева) месечно, считано от датата на влизане в сила на решението за развод, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо роденото от брака малолетно дете Г. Т. К., ЕГН **********, на майката С.С.К., с п.а., като ОПРЕДЕЛЯ местоживеенето на детето при майката. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата Т.Й.К., с п.а., с малолетно дете Г. Т. К., ЕГН **********, както следва: всяка втора и четвърта събота и неделя на месеца от 10 часа в събота до 16 часа в неделя, с преспиване, както и тридесет дни през лятото, които не съвпадат с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА Т.Й.К., с п.а., да заплаща на малолетно дете Г. Т. К., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител С.С.К., с п.а., ежемесечна издръжка в размер на 120 лева (сто и двадесет лева) месечно, считано от датата на влизане в сила на решението за развод, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска до настъпване на законно основание за нейното изменяване или прекратяване. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо се в град К. на Т.Й.К. /видно от нотариален акт за дарение на недвижим имот №, том рег. дело № г. на П. П. - нотариус с № по регистъра на нотариалната камара с район на действие Районен съд – К. и нотариален акт за продажба на недвижим имот №, том рег. дело г. на П. П. - нотариус с № по регистъра на нотариалната камара с район на действие Районен съд – К. /, което жилище е негова собственост. ПОСТАВЯ В ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ДЯЛ на Т.Й.К., с п.а., следният недвижим имот: I. Апартамент № / /, находящ се на / /етаж , във вход „" в жилищна сграда , построена върху общинска земя с площ на терена / / кв.м. , от в квартал / /, по плана на град К. , на / / , с изложение северозапад , състоящ се от две спални , дневна , кухня и сервизни помещения, със застроена площ на апартамента / / кв.м., с прилежащите към жилището избено помещение № / / с площ от / /кв.м. , и таванско помещение № / /с площ / /кв.м , заедно със и.ч./ / от правото на строеж върху терена и и.ч. / / от общите части на сградата. Стойността на описания по-горе недвижим имот - предмет на делбата между съпрузите е в общ размер на лева, съгласно Удостоверение за данъчна оценка по чл.264, ап.1 от ДОПК изх. № .., издадено от Община К. СТРАНИТЕ заявяват, че за уравнение на дела си от поставения в изключителен дял на съпруга Т.Й.К. с п.а, недвижим имот съпругата С.С.К. с п.а. е получила парично уравнение в размер на 1772 лева. /хиляда седемстотин седемдесет и два лева/. СТРАНИТЕ заявяват, че движимите вещи, представляващи съпружеска имуществена общност са разделени от тях извънсъдебно и нямат претенции един към друг от такъв имуществен характер. СТРАНИТЕ заявяват, че не претендират издръжка един към друг. СТРАНИТЕ заявяват, че нямат придобити влогове. СТРАНИТЕ заявяват, че нямат претенции за парични вземания един към друг относно движими вещи и недвижимия имот. ПОСТАНОВЯВА след прекратяване на брака съпругата С.С.К. да носи предбрачното си фамилното име – М. ОСЪЖДА Т.Й.К., с п.а., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Казанлък сумата в размер на 86,40 лева /осемдесет и шест лева и 40 стотинки/, представляваща дължимата държавна такса, изчислена върху размера на издръжката. ОСЪЖДА Т.Й.К., с п.а., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Казанлък сумата 70,88 лева /седемдесет лева и 88 стотинки/, представляваща дължимата държавна такса за поставения му в дял недвижим имот. ОСЪЖДА Т.Й.К., с п.а., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Казанлък, сумата в размер на 15 /петнадесет/ лева, представляваща дължимата държавна такса за решаване на делото, ОСЪЖДА С.С.К., с п.а., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Казанлък, сумата в размер на 86,40 лева /осемдесет и шест лева и 40 стотинки/, представляваща дължимата държавна такса, изчислена върху размера на издръжката. ОСЪЖДА С.С.К., с п.а., да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд – Казанлък, сумата в размер на 15 /петнадесет/ лева, представляваща дължимата държавна такса за решаване на делото.
В законна сила от 24.10.2016г.
574 Гражданско дело No 1897/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ДН СЕКЮРИТИ ЕООД СД ВИС ВИТАЛИС-САМАРСКИ И СИЕ Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 19.12.2016г.
На основание чл. 15, ал.1 от ГПК и чл. 8, ал.1 от Закона за международния търговски арбитраж, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гражданско дело № 1897/ 2016г. по описа на Районен съд – Казанлък, като неподведомствено на съда.
575 Гражданско дело No 1903/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1903/2016 година като ВРЪЩА обратно на „В.и К.“ЕООД *** искова молба и приложенията към нея.
В законна сила от 1.12.2016г.
576 Гражданско дело No 1904/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.11.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба, с предявен иск с правно основание чл. 79 вр. чл. 86 от ЗЗД, с цена на иска 244,69лв., от които 171,26лв. главница и 73,43лв. мораторни лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1904/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 16.12.2016г.
577 Гражданско дело No 1905/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.11.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба, с предявен иск с правно основание чл. 79 вр. чл. 86 от ЗЗД, с цена на иска 272,99лв., от които 179,24лв. главница и 93,75лв. мораторни лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1905/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 16.12.2016г.
578 Гражданско дело No 1906/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.11.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба, с предявен иск с правно основание чл. 79 вр. чл. 86 от ЗЗД, с цена на иска 211,64лв., от които 158,14лв. главница и 53,50лв. мораторни лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1906/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 16.12.2016г.
579 Гражданско дело No 1907/2016, III състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 14.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1907/2016 година като ВРЪЩА обратно на „В.и К.“ЕООД *** искова молба и приложенията към нея.
В законна сила от 1.12.2016г.
580 Гражданско дело No 1908/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.11.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба, с предявен иск с правно основание чл. 79 вр. чл. 86 от ЗЗД, с цена на иска 215,19лв., от които 159,94лв. главница и 55,25лв. мораторни лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1908/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 16.12.2016г.
581 Гражданско дело No 1910/2016, V състав Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД   Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 30.11.2016г.
На осн. чл. 129 от ГПК съдът ВРЪЩА исковата молба с предявен иск с правно основание чл. 79 вр. чл. 86 от ЗЗД, с цена на иска 233,08лв., от които 201,98лв. главница и 31,10лв. мораторни лихви. ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1910/ 2016г. по описа на Районен съд- Казанлък.
В законна сила от 16.12.2016г.
582 Гражданско дело No 1913/2016, III състав Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение С.Т.К. И.Н.И.,
М.Н.И.
Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Определение от 24.10.2016г.
на осн. чл.129 ГПК съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр. дело № 1913/2016 година.
В законна сила от 10.11.2016г.
583 Гражданско дело No 1937/2016, V състав Искове по СК - развод по чл. 49 СК А.Ю.З. Е.М.З. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Решение от 29.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА сключения на г. в гр. П. граждански брак между Е.М.З., ЕГН **********,*** и А.Ю.З., ЕГН ********** ***, като дълбоко и непоправимо разстроен, по вина на мъжа. ПОСТАНОВЯВА детето У. Е. З., ЕГН ********** да живее при майката А.Ю.З., ЕГН **********. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права, спрямо детето У. Е. З., ЕГН ********** на майката А.Ю.З., ЕГН **********, като дава възможност на бащата Е.М.З., ЕГН ********** да осъществява режим на лични контакти с детето всяка първа и трета неделя от месеца, от 10,00 часа до 18,00 часа, както и по двадесет дни през лятото по време, което не съвпада с платения отпуск на майката. ОСЪЖДА Е.М.З., ЕГН ********** да заплаща на малолетния си син У. Е. З., ЕГН **********, чрез неговата майка и законна представителка А.Ю.З., ЕГН ********** месечна издръжка в размер на 300,00лв./ триста лева и 00 стотинки/, считано от г. и до настъпване на основание за нейното изменение или прекратяване. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака жената да носи предбрачното си фамилно име - Ш. ОСЪЖДА Е.М.З., ЕГН **********,*** да заплати на А.Ю.З., ЕГН ********** *** направените по делото съдебни и деловодни разноски в размер на 625,00лв.( шестстотин двадесет и пет лева и 00 стотинки). ОСЪЖДА Е.М.З., ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на Съдебната власт по сметка на Районен съд- Казанлък окончателна държавна такса по допускане на развода в размер на 40,00лв.(четиридесет лева и 00 стотинки), както и държ.такса в размер на 432,00лв.( четиристотин тридесет и два лева и 00 стотинки) върху размера на присъдената месечна издръжка.
В законна сила от 27.12.2016г.
584 Гражданско дело No 1941/2016, III състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие Е.М.К.,
И.К.И.
  Докладчик:
КЕТИ КОСЕВА
Решение от 25.10.2016г.
ПРЕКРАТЯВА с развод по взаимно съгласие сключения на 11.09.2003 год. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, граждански брак между И.К.И., ЕГН ********** *** и Е.М.К., ЕГН ********** ***. Утвърждава постигнатото споразумение както следва: ПОСТАВЯ в дял на И.К.И., ЕГН ********** *** лек автомобил марка и модел Мерцедес Е250, с рег. № СТ 5191ВВ, рама: WDB2100151А536283, двигател № 60596210001168 на стойност 500 лв. ПОСТАВЯ в дял на Е.М.К., ЕГН ********** *** лек автомобил марка и модел Фолксваген поло, с рег. № СТ 8289ВК, рама: WVWZZZ9NZ4Y016426, двигател № AZQ286870 на стойност 700 лв. ПРЕДОСТАВЯ на И.К.И. ползването на семейното жилище, находящо се в гр. Казанлък, ул. ”И. Милев” № 24 – собственост на трети лица. ПОСТАНОВЯВА Е.М.К. след прекратяването на брака да носи фамилното име К.. ОСЪЖДА И.К.И., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20 лв./двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 10,00 лв. /десет лева/ държавна такса за поставеното му в дял МПС. ОСЪЖДА Е.М.К., ЕГН ********** с п.а. да заплати 20 лв./двадесет лева/ държавна такса по допускането на развода и 14,00 лв. /десет лева/ държавна такса за поставеното му в дял МПС СЪПРУЗИТЕ нямат претенции за издръжка един към друг и за придобити по време на брака, недвижими имоти, движими вещи, парични влогове и вземания.
В законна сила от 25.10.2016г.
585 Гражданско дело No 1948/2016, I състав Производства по Закона за защита от домашното насилие А.А.З. Х.Х.З. Докладчик:
ВАЛЕНТИНА И. ТОДОРОВА
Определение от 2.11.2016г.
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ, поради липса на правен интерес, молбата на А. Алексеева З. против Х.Х.З. за налагане на мярка за защита по чл.5, ал.1, т.1 от ЗЗДН – задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие и ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1948/2016г. по описа на РС- Казанлък..Осъжда молителката А. Алексеева З. да заплати ДТ на Казанлъшки РС в размер на 25лв.
В законна сила от 9.11.2016г.
586 Гражданско дело No 1963/2016, V състав Искове по СК - издръжка, изменение А.Г.В. Х.Ц.П. Докладчик:
НЕЙКО НЕЙКОВ
Определение от 18.10.2016г.
На осн. чл. 232 от ГПК, съдът ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№ 1963/2016г. по описа на Районен съд- Казанлък, поради оттегляне на иска.
В законна сила от 2.11.2016г.
587 Гражданско дело No 1974/2016, II състав Искове по СК - развод по взаимно съгласие М.П.Г.,
Д.Т.Г.
  Докладчик:
СТЕЛА В. ГЕОРГИЕВА
Решение от 15.11.2016г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак между М.П.Г., ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** и Д.Т.Г., ЕГН **********, с постояне