Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията

Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Молби - образци

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

Молби - образци

Молба за подаване на документи
Молба за връщане на документи
Молба за издаване на съдебно удостоверение
Молба за издаване на заверен препис
Молба за издаване на незаверен препис
I вариант
Молба за издаване на незаверен препис II вариант
Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
I вариант
Молба за издаване на препис на лице, което не е страна по дело
II вариант
Заявление за издаване на свидетелство за съдимост
Искане за издаване на справка за съдимост

Молба за издаване на документи по брачни дела
МОЛБА за теглене на сума от влог на МАЛОЛЕТНО дете
МОЛБА за теглене на сума от влог на НЕПЪЛНОЛЕТНО дете
Молба за връщане на внесена парична гаранция
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Молба за издаване на изпълнителен лист
Молба за образуване на изпълнително дело
Молба за удостоверение на наличие на изпълнителни дела
Заявление за отказ от наследство
Молба за сключване на граждански брак
Декларация за даване на съгласие за сключване на граждански брак
Молба за освобождаване от съдебни такси
Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Молба за теглене на суми от парични влогове или закриване на парични влогове на малолетно дете /до 14 г./
Молба за теглене на суми от парични влогове или закриване на парични влогове на непълнолетно дете /от 14 до 18 г./
Молба за теглене на суми от парични влогове или закриване на парични влогове на лице, поставено под настойничество
Молба за теглене на суми от парични влогове или закриване на парични влогове на лице, поставено под попечителство

 


 

 

 

 

 
 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail:krs@kz-court.org