Районен съд Казанлък

Начало

Отчетен доклад

Районен съд

Структура

Указател

Съдии

Служби
Служба по вписванията

Служба "СИС"
Бюро "Съдимост"
Финансова служба

Съдебни зали

Правила

Схема за движение на делата в съда

Съдебни актове
Обяви
Обявления за продан на ДСИ

 

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата
Вътрешни правила за провеждане на Общи събрания на съдиите
Правила за събиране на съдебните вземания
Eтичен кодекс - магистрати
Eтичен кодекс - служители
Правила за жалби
Правила за поведение в съдебни зали
Правила за публикуване на актове в интернет
Програма за повишаване квалификация
Стандарт за обслуж. на граждани
Вътрешни правила за изпращане на призовки и съобщения чрез електронен пощенски адрес
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ и Приложенията към тях
Вътрешни правила за достъп до обществена информация
Приложение 1- Заявление за достъп Приложение 2 - Заявление за достъп Ценоразпис
Вътрешни правила за работа с ПОС-терминални устройства
Медийна стратегия
ИНСТРУКЦИЯ за защита на личните данни

 
Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” № 16
Тел / факс 0431 6 38 34 , e-mail: krs@kz-court.org